Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 16 to 30 of 31

Thread: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

 1. #16
  Join Date
  Sep 2002
  Location
  Little Jerusalem, S-Africa
  Posts
  5,488

  Re: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

  Ons is tans weer in hierdie tyd van alle tye en hierdie onderwerp is een wat die moeite werd is om weer na te kyk...
  The Rapture

  My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
  but I must confess, don’t worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  it’s before God’s wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  it’s for all the people in the zoo
  think about it and refresh…
  you will see there’s no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhere… 2. #17
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Suidkaap, South Africa
  Posts
  1,286
  Blog Entries
  1

  Re: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

  kan iemand wat die Joodse gebruike beter ken dalk uitwys waar die laaste avondmaal sou inpas in hierdie dag bepalings ? ...... was dit die aand voor pasga of 'n dag of twee vroeer ?
  Ps 139 Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar! Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.

  Ps 139 If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.

 3. #18
  Join Date
  Jul 2002
  Location
  In the land that is desperate for PEACE
  Posts
  16,417
  Blog Entries
  10

  Re: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

  mari, ek het so 'n draad gehad....

  .... maar weet jy wat, maak dit rêrig saak watter dag dit gewees het... is die feit dat dit wel gebeur het nie meer van waarde nie?? SYNDE nou dat ons as Christene in elk geval die verkeerde kalender beet het
  The LORD is my Miracle

  G_d was gracious He has shown favor


  Hope is a seed
  God plants in our hearts
  to remind us
  there are better things ahead.
  -Holley Gerth


 4. #19
  Join Date
  Jul 2002
  Location
  In the land that is desperate for PEACE
  Posts
  16,417
  Blog Entries
  10

  Re: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

  Sonder om alles weer oor te skryf gaan kyk hier
  The LORD is my Miracle

  G_d was gracious He has shown favor


  Hope is a seed
  God plants in our hearts
  to remind us
  there are better things ahead.
  -Holley Gerth


 5. #20
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Johannesburg
  Posts
  461
  Blog Entries
  8

  Re: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

  Sal daar genoeg belangstelling wees om hierdie bespreking weer aan die gang te kry?
  Ek hoop so!

 6. #21
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Johannesburg
  Posts
  461
  Blog Entries
  8

  Re: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

  Eerste fout,

  "~HOW WE KNOW:
  TUESDAY Nisan 13
  Jesus and the twelve disciples come into Jerusalem from Bethany, to partake of the Passover meal.
  NIGHT ONE
  John and Peter were sent ahead of time to locate the place of the meal and to make preparations for it (Mark 14.12-16).~"

  Petrus en Johannes was nie ~voor die tyd gestuur~ nie.

  C) Laaste Week : “DRIE DAE[Vyfde Dag van die week : ‘Donderdag’]

  Hoof eerste dag waarop hulle altyd die pasga moes slag
  [Eksodus 12: 6,15a Levitikus 23:22,10b 2Kronieke 35]
  Dag een nag en dag van die “drie dae stik duisternis”
  Nag een : “Die Nag waarin Jesus verraai was” 1Korintiërs 11:23b

  Johannes 13:1
  Vóór die Fees van die Pasga . . .
  Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα . . .
  Now before the FEAST of the passover . . .

  Markus 14:12a
  En op die Eerste Dag van Geen Suurdeeg
  Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων,
  And the main first day they REMOVED leaven on

  wanneer hulle die pasga GESLAG het,
  ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον,
  when they KILLED the passover

  Lukas 22:7
  Die Dag van Suurdeeg Verwyder, het aangebreek,
  Ἦλθεν δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων,
  Then came the day of REMOVING leaven

  waarop die pasga altyd geslag moes geword het.
  (ἐν) ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα·
  when they always had to kill the passover

  Matteus 26:17a
  Toe op die Eerste Dag van Ontsuurdeeg,
  Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων
  Now on the first day they cleaned LEAVEN OUT,

  Nag een: Dat ons mag voorberei
  Markus 14:12b
  . . . het sy dissipels Hom gevra: Waar wil U moet ons gaan
  . . . λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες
  . . . his disciple said unto him, Where wilt thou that we go

  voorberei dat U die pasga mag eet?
  ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα;
  and prepare that thou mayest eat the passover?

  Matteus 26:17b
  . . . kom die dissipels na Jesus toe, en vra Hom:
  . . . προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες (αὐτῷ·)
  . . . the disciples came to Jesus, saying unto Him

  Waar wil U moet ons voorberei vir U om die pasga te eet?
  Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;
  Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?

  Lukas 22:9
  . . . hulle het Hom gevra: Waar wil U hê sou ons voorberei?
  . . . οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν;
  . . . they said unto him, Where wilt thou that we prepare?

  Nag een: Hy stuur twee
  Markus 14:13-16
  En Hy het twee van sy dissipels gestuur en hulle beveel:
  καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς
  And he sendeth forth two of his disciples, and saith unto them,

  Gaan julle na die stad; en ’n man sal julle tegemoetkom
  Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος
  Go ye into the city, and there shall meet you a man

  wat ’n emmer water dra. Volg hom. 14 En waar dan ookal
  κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 14 καὶ ὅπου ἐὰν
  bearing a pitcher of water: follow him. 14 And wheresoever

  hy sou ingaan, moet julle vir die huisheer vra:
  εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι
  he shall go in, say ye to the owner of the house:

  Ons Meester vra: Waar is my vertrek
  Ὁ Διδάσκαλος λέγει Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά μου,
  The Master saith, Where is the guestchamber

  waar Ek die pasga saam met my dissipels mag eet?
  ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;
  where I may eat the passover with my disciples?

  15 En hy sal julle ’n groot bokamer wys wat gereedgemaak is;
  καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον·
  And he will shew you a large upper room finished and prepared:

  nou daar moet julle vir ons voorberei.
  καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν.
  there make ready for us.

  16 Toe het sy dissipels uitgegaan en na die stad gegaan en
  καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ (αὐτοῦ) καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ
  And his disciples went forth and came into the city, and

  als gevind nes Hy vir hulle gesê het, en die pasgavoorbereiding berei.
  εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
  found as he had said unto them: and they made ready the passover.

  Lukas 22:8,10-13
  En Hy het Petrus en Johannes gestuur en gesê: Gaan julle
  καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ Ἰωάνην εἰπών Πορευθέντες
  And he sent Peter and John, saying, Go and

  en berei vir ons die pasga voor dat ons mag eet.
  ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα, ἵνα φάγωμεν.
  prepare us the passover that we may eat.

  10-13 En Hy het hulle ingelig: Kyk, wanneer julle die stad nader,
  ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν
  And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city,

  sal ’n man julle tegemoetkom wat ’n emmer water dra.
  συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων·
  there shall a man meet you, bearing a pitcher of water:

  volg hom na die huis waarheen hy gaan.
  ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν (οὗ) εἰς ἣν εἰσπορεύεται·
  follow him into the house where he entereth in.

  11 En julle moet vir die bestuurder van die huis sê:
  καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας
  And ye shall say unto the goodman of the house,

  Die Meester vra: Waar is die gastekamer
  Λέγει σοι ὁ Διδάσκαλος Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα
  The Master saith unto thee, Where is the guestchamber

  waar Ek die pasga saam met my dissipels mag gaan eet?
  ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;
  where I may eat the passover with my disciples?

  12 Daardie man sal julle wys: ’n groot bokamer gereedgemaak;
  κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον·
  And he shall shew you a large upper room finished:

  dáár moet julle voorberei. 13 En toe hulle gaan, vind hulle dit
  ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. 13 ἀπελθόντες δὲ εὗρον
  there make ready. 13 And they went and found

  nes Hy vir hulle vertel het, en hulle het die pasgavoorbereiding berei.
  καθὼς εἰρήκει (εἴρηκεν) αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
  as he had said unto them:and they made ready the passover.

  Matteus 26:18,19
  (Jesus) het gesê: Gaan julle na die stad na so en so
  ὁ δὲ εἶπεν Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα
  And he said, Go into the city to such a man

  en sê vir hom: Die Meester sê: My UUR IS HIER;
  καὶ εἴπατε αὐτῷ Ὁ Διδάσκαλος λέγει Ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστιν·
  and say unto him, The Master saith, My TIME is at hand;

  by jou volbring Ek die Pasga saam met my dissipels.
  πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου.
  I would eat the passover at thy house with my disiples.

  19 En die dissipels het gemaak soos Jesus hulle beveel het
  καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
  And the disciples did as Jesus had appointed them

  en die pasgavoorbereiding berei.
  καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
  and made ready the passover.

  Nag een : Die Aand die Uur : kom Hy

  Markus 14:17
  En toe dit AAND geword het, kom Hy met die twaalf.
  Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα.
  And in the EVENING he cometh with the twelve.

  Matteus 26:20
  En toe dit AAND geword het,
  Ὀψίας δὲ γενομένης
  Now when the EVEN was come

  het Hy aangesit saam met die twaalf dissipels.
  ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα μαθητῶν
  he sat down with the twelve.

  Lukas 22:14
  En toe die uur gekom het,
  Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα,
  And when THE HOUR was come,

  het Hy gaan sit, en die apostels saam met Hom.
  ἀνέπεσεν, καὶ οἱ (δώδεκα) ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ.
  he sat down, and the twelve apostles with him.

 7. #22
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Johannesburg
  Posts
  461
  Blog Entries
  8

  Re: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

  More hordes of fictitious mistakes ... right from the start ...

  Quote~Jesus ate an early-evening Passover meal with His disciples. After the meal, the walks with His disciples towards the Mt. of Olives.~QE

  Jesus said He would "certainly, not, eat" of that 'supper', with his disciples, at all, physically. It was not the ~Passover meal~ for the disciples, but for Jesus was the Passover-of-Yahweh, spiritually.

  They did not, ~after the meal, walk towards the Mt. of Olives~, but down to the Kidron and garden of Gethsemane at its foot.

  Judas had come to agreement with the Jews to betray Jesus the day before, not on the day after the Last Supper.

  Woensdag Abib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)

  Markus 14:10,11
  Toe het Judas Iskariot, een van die twaalf,
  Καὶ Ἰούδας Ἰσκαριὼθ, ὁ εἷς τῶν δώδεκα,
  And Judas Iscariot, one of the twelve,

  gegaan na die kerkbase om Jesus aan hulle uit te lewer.
  ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς.
  went unto the chief priests, to betray him unto them.

  11 En toe hulle van hom verneem was hulle verheug
  οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο
  And when they heard it, they were glad,

  en het belowe om hom geld te gee. En hy het bereken hoe
  αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐζήτει πῶς
  and promised to give him money. And he sought how

  hy Hom op die beskikte tyd sou verraai.
  αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ.
  he might conveniently betray him.

  Woensdag Abib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)

  = Matteus 26:14-16
  Toe het een van die twaalf, naamlik Judas Iskariot,
  Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης,
  Then one of the twelve, called Judas Iscariot,

  na die kerkbase gegaan 15 en gesê: Wat wil julle my gee, en ek
  πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 15 εἶπεν Τί θέλετέ μοι δοῦναι, κἀγὼ
  went to the chief priests and said ... 15 What will ye give me, and I

  lewer hom aan julle uit? Hulle het hom dertig silwermunte beloof.
  ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια.
  will deliver him...? they covenanted ... for thirty pieces of silver.

  16 Toe het hy begin wag vir Dié Dag dat hy Hom kon verraai.
  καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ.
  And from that time he sought opportunity to betray him.


  Woensdag Abib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)

  = Lukas 22:3-6
  En satan het in Judas ingevaar—die een genaamd Iskariot
  Εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν καλούμενον Ἰσκαριώτην,
  Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot,

  synde die een uit die getal van twaalf.
  ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα·
  being of the number of the twelve.

  4 En hy het gegaan en met die kerkbase en regeringshoofde
  καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς
  …he went … and communed with the chief priests and captains,

  die nodige vir sy uitlewering bespreek.
  τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῷ αὐτόν.
  how he might betray him unto them.

  5 Hulle was in hulle noppies, en het beloftes van geld gemaak;
  καὶ ἐχάρησαν, καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι.
  And they were glad, and covenanted to give him money.

  6 en hy, moes uithaal en wys. En hy het begeer na Die Dag
  καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν
  And he promised, and sought opportunity

  om Hom sonder dat die volk weet aan hulle uit te lewer.
  τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς.
  to betray him unto them in the absence of the multitude.

  Woensdag Abib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)

  = Johannes 12:37-50
  Soveel wonders van Hom het hy vóór hulle gedoen en
  Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν
  But though he had done so many miracles before them,

  hulle het nie geglo in Hom nie, 38 dat die woord van Jesaja
  οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, 38 ἵνα ὁ λόγος Ἡσαΐου
  yet they believed not on him: 38 That the saying of Esaias


  die profeet vervul sou word wat hy gespreek het: HERE, wie
  τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν Κύριε, τίς
  the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who

  het geglo in ons prediking? En die Arm van die HERE, aan wie
  ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι
  hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord

  het Hy Hom geopenbaar? 39 Daarom kón hulle nie glo nie want
  ἀπεκαλύφθη; 39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, ὅτι
  been revealed? 39 Therefore they could not believe, because that

  weer het Jesaja gespreek: 40 Die HERE het hulle oë verblind
  πάλιν εἶπεν Ἡσαΐας 40 Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς
  ...again, Esaias said, 40 He hath blinded their eyes,

  en hulle harte verhard dat hulle oë nie sou sien
  καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς
  and hardened their heart; that they should not see with their eyes,

  en hulle nie sou verstaan in die hart nie, en hulle nie
  καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν,
  nor understand with their heart,

  sou bekeer nie, en Ek, hulle sal genees nie.
  καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
  and be converted, and I should heal them.

  41 Hierdie ding het Jesaja gesê: Dat hy Sy Heerlikheid
  ταῦτα εἶπεν Ἡσαΐας ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ,
  These things said Esaias, when he saw his glory,

  aanskou het, en gespreek het aangaande Hóm.
  καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ.
  and spake of him.

  42 Tog, verseker, het baie van die leiers in Hom geglo,
  ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν,
  Nevertheless among the chief rulers also many believed on him;

  maar as gevolg van die Fariseërs, nie openlik belydend nie,
  ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν,
  but because of the Pharisees they did not confess him,

  dat hulle nie ontkerktes sou word nie.
  ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται·
  lest they should be put out of the synagogue:

  43 Want hulle het die lof van mense liefgehad,
  ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων
  For they loved the praise of men

  ver meer as die eer van God. 44 Jesus het uitgeroep en gesê:
  μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 44 Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν
  more than the praise of God. 44 Jesus cried and said,

  Hy wat glo in My, glo nie in My nie maar in Hom wat My gestuur het.
  Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με,
  He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.

  45 en hy wat My sien, sien Hom wat My gestuur het.
  καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με.
  And he that seeth me seeth him that sent me.

  46 Ek Is Teenwoordige Lig in die wêreld, dat elke gelowige
  ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων
  I am come a light into the world, that whosoever believeth

  in My nie in die duisternis sal bly nie. 47 Al sou iemand
  εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 47 καὶ ἐάν τίς
  on me should not abide in darkness. 47 And if any man

  my woorde hoor maar dit nie bewaar nie, Ek oordeel hom nie;
  μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν·
  hear my words, and believe not, I judge him not:

  want Ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie,
  οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον,
  for I came not to judge the world,

  maar dat Ek die wêreld verlos het.
  ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσμον.
  but to save the world.

  48 Hy wat My verwerp en nie my woorde vashou nie,
  ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου
  He that rejecteth me, and receiveth not my words,

  het die oordeel wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het.
  ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα,
  hath one that judgeth him: the word that I have spoken,

  Die einste sal hom oordeel in die laaste dag.
  ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ·
  the same shall judge him in the last day.

  49 Want Ek het nie uit My eie gespreek nie; maar Hy wat
  ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ’ ὁ
  For I have not spoken of myself; but the Father which

  My gestuur het— my Vader self wat aan My bevel gegee het,
  πέμψας με Πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν
  sent me, he gave me a commandment,

  wat Ek moet sê en wat Ek moet verkondig:
  τί εἴπω καὶ τί λαλήσω.
  what I should say, and what I should speak. 50 And I know that

  50 Ek wéét, dat sy gebod ewige lewe is. Wat Ek dan spreek—
  καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ,
  his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore,

  soos die Vader vir My gesê het, dít is wat Ek spreek.
  καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ Πατήρ, οὕτως λαλῶ.
  even as the Father said unto me, so I speak.

 8. #23
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Johannesburg
  Posts
  461
  Blog Entries
  8

  Re: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

  Jammer, ek vergeet skoon dat ons hierso Afrikaans praat.

  "~Passover is observed on the 14th of Nisan every year (Leviticus 23.5). Jesus and His disciples partook of the Passover in the early evening of the previous day.~"

  "Pasga" was meer as een ding en meer as een dag. Dis duidelik uit die "drie dae" van die pasga waarna Jesus meermale volgens die Skrifte verwys.

  Daarom is dit korrek om te gesê het, Q~Passover is observed on the 14th of Nisan every year (Leviticus 23.5).~QE

  Maar vers 6 verwys net sowel na die pasga, maar na die vyftiende dag van die Eerste Maand se pasga, naamlik "die eerste dag .. van sewe dae .. van ongesuurde brood, eet, in die aand eet ... en die volgende (lig)dag, dit wat oorgebly het, met vuur te verbrand."

  In Exodus word AL DRIE die pasgadae aangewys met "die veertiende dag" datum omdat die pasga die "drie dae dik duisternis" van die negende en tiende plae was en weens die duisternis nie van mekaar onderskei kon word nie. So verhaal Eksodus die eerste en enigste uittogpasga wat uiteraard toe nog nie geïnstitusionaliseer was nie. Formele godsdienstige instelling sou eers later begin om van sononder tot sononder tussen dae te onderskei.

  Jammer, ek vergeet skoon dat ons hierso Afrikaans praat.

  "~Passover is observed on the 14th of Nisan every year (Leviticus 23.5). Jesus and His disciples partook of the Passover in the early evening of the previous day.~"

  "Pasga" was meer as een ding en meer as een dag. Dis duidelik uit die "drie dae" van die pasga waarna Jesus meermale volgens die Skrifte verwys.

  Daarom is dit korrek om te gesê het, Q~Passover is observed on the 14th of Nisan every year (Leviticus 23.5).~QE

  Maar vers 6 verwys net sowel na die pasga, maar na die vyftiende dag van die Eerste Maand se pasga, naamlik "die eerste dag .. van sewe dae .. van ongesuurde brood, eet, in die aand eet ... en die volgende (lig)dag, dit wat oorgebly het, met vuur te verbrand."

  In Exodus word AL DRIE die pasgadae aangewys met "die veertiende dag" datum omdat die pasga die "drie dae dik duisternis" van die negende en tiende plae was en weens die duisternis nie van mekaar onderskei kon word nie. So verhaal Eksodus die eerste en enigste uittogpasga wat uiteraard toe nog nie geïnstitusionaliseer was nie. Formele godsdienstige instelling sou eers later begin om van sononder tot sononder tussen dae te onderskei.

 9. #24
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Johannesburg
  Posts
  461
  Blog Entries
  8

  Re: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

  Lees seblief die braailat http://bibleforums.org/showthread.ph...71#post3404771
  Read EVERY relevant Scripture in the last chapters of the four Gospels, in textual sequence put together in chronological and logical, historical order, word for word, verse by verse, context to context, using the King James Version interlinear with the Greek, and every shadow of doubt about Christ's perfect fulfilment of the Passover of Yahweh's "three days thick darkness" is dispelled sola Scriptura as per the Article of the Christian Confession of Faith, I believe in Christ, who was crucified, who died and was buried, and who “ROSE from the dead according to the Scriptures THE THIRD DAY”!

  Read it HERE, http://www.biblestudents.co.za/books...20Christus.pdf

 10. #25
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Johannesburg
  Posts
  461
  Blog Entries
  8

  Re: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

  04 09 2017
  http://bibleforums.org/showthread.ph...71#post3404771
  Read EVERY relevant Scripture in the last chapters of the four Gospels, in textual sequence put together in chronological and logical, historical order, word for word, verse by verse, context to context, using the King James Version interlinear with the Greek, and every shadow of doubt about Christ's perfect fulfilment of the Passover of Yahweh's "three days thick darkness" is dispelled sola Scriptura as per the Article of the Christian Confession of Faith, I believe in Christ, who was crucified, who died and was buried, and who “ROSE from the dead according to the Scriptures THE THIRD DAY”!
  Read it HERE, http://www.biblestudents.co.za/books...20Christus.pdf

 11. #26
  Join Date
  Jul 2012
  Location
  Gordonsbaai
  Posts
  1,656

  Re: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

  So wat, as jy alles wat jy hier geplaas het, sou opsom, is die gevolgtrekking Gerhard?

  Woensdag, Donderdag of Vrydag?

 12. #27
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Johannesburg
  Posts
  461
  Blog Entries
  8

  Re: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

  Quote Originally Posted by Ben Cronje View Post
  So wat, as jy alles wat jy hier geplaas het, sou opsom, is die gevolgtrekking Gerhard?

  Woensdag, Donderdag of Vrydag?
  Ek is nie vir jou kwaad oor jy nog nie na die SKRIF gaan kyk het nie. Nee, ek is laaankal daaraan gewoond. Ek het ook al so bietjie geduld begin leer ken. Daarom sal ek vir jou mooi antwoord, Nee, Ben Cronje, my gevolgtrekking is nie: 'Woensdag, Donderdag of Vrydag' nie.

  'Woensdag, Donderdag of Vrydag' WAT, geagte Ben Cronje?

  Maar met my allerbeste naasteliefde stel ek dit aan jou dat alles wat DIE WOORD soos 'hier geplaas', die Laaste Pasgalyding en TRIOMF van Jesus Christus "ons Pasga" en "Lam van God" 'opsom', hierop neerkom:

  Donderdag ter helle neergedaal, geoordeel, verneder, gekruisig, GESTORWE, VERLAAT;

  Vrydag: "Gevra", "deursteek", "toegestaan", "gebring", "ontvang", "geneem", "uitgestrek", "behandel / versorg", "gebalsem", "toegedraai"; "Gevolg", "gesien", "neergelê", "toegemaak", BEGRAWE, "VERLAAT".

  Sabbat: "groot aardbewing", "engel daal neer", "rots weggewerp". OPGESTAAN, VERHEERLIK.

  Sondag: "gesien".
  Last edited by Gerhard Ebersoehn; Sep 17th 2017 at 04:54 PM.

 13. #28
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Johannesburg
  Posts
  461
  Blog Entries
  8

  Re: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

  'n Halwe eeu al spreek die Skrif tot my oor hierdie saak waaroor Jesus, self, en dikwels, en met gesag en nadruk, DUIDELIKE uitsprake gemaak het --- uitsprake wat Hy, Self, UITGELEEF het en WAARGEMAAK het!

  Die Skrif het tot my gespreek en spreek nog steeds. Dit was en dit is steeds hoe hierdie saak by my ontkiem en opgekom en gegroei en gegroei en DEURENTYD bly groei het! Ja, tot nog so onlangs as hierdie afgelope week wat ek weer iets ontdek het wat ek lankal terug al, ontdek gehad het, maar wat ek in die oorweldigende proses en reeks van ontdekkings, onaangeraak agterweë laat bly het.

  Dat ek nie spin nie maar die waarheid praat is waar: die bewys daarvan is daar. Dis in my Nestle Aland onderstreep in rooi. In van die ouer handskrifteversamelings. Want die KJAV het dit nie in nie. Soos almal weet is die KJ uit Erasmus se kompilasie vertaal. Erasmus se versameling staan bekend as die Textus Receptus. Erasmus het dit eenvoudig goed gedink om dit nie in sy samestelling op te neem nie; of Erasmus het nie van die relevante handskrifte geweet nie. Wat ookal die geval mag gewees het, Erasmus sou ek vanselfsprekend aanneem, het om goeie rede nie hierdie drie dinge wat ek nou gaan uitwys, in sy TR opgeneem nie, en daardie rede was OMDAT hy 'n Rooms-Katoliek was, en Rooms-Katolieke in 'PASE' / 'EASTER'---'Goeie Vrydag en Paas-Sondag', glo. 'Goeie Vrydag' Kruisiging, dood EN BEGRAFNIS vanselfsprekend; en 'Paas-Sondag' Opstanding dan, natuurlik, vanselfsprekend. Hoe kan mens nog twyfel nê!? Ja verseker. Spreek twyfel hieroor uit en maak 'n groot gek van jouself.

  ...eers tyd vir hersiening...

 14. #29
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Johannesburg
  Posts
  461
  Blog Entries
  8

  Re: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

  Eers oor HOE die Skrif tot my gespreek het.

  Deur my 'Ou' Afrikaanse vertaling van 1933 plus so dan en wan deur wat ek uit die KJ uit gehoor lees was. L.g. baie selde (of ooit). E.g. gereeld; my pa en ma was ware Christengelowiges. Tot ek so dertig jaar oud was, voor die 1983 Afirkaanse vertaling uitgekom het wat hulle --soos ek later sou uitvind-- uit die New International Version (NIV) vertaal het. Nie uit 'die oorspronklike tale' nie, laat my maar nou-al staaf!

  Mens leer heel beste deur te vergelyk; bewustelik of onbewustelik. Dit het ek skielik en glashelder agtergekom die dag toe ek vir die eerste keer in my lewe 'n Engelse Bybel --toevallig die NIV?-- gelees het. En (toevallig?) uit Markus 15:42! Dadelik en sonder dat ek enigiets in daardie rigting gedink of vermoed of eers van gehoor of geweet het, het die opvallende en ondubbelsinnige WEERSPREKING in en weersprekendheid van hierdie nuwe Bybel en die twee Bybels waarmee ek vertroud was, my opgeval.

  Moenie my vertel dis mý innovasies nie. Dis die grootkop VERTALERS s'n! Dis alles wat húlle, my voorskryf en leer uit die Boek wat húlle sê, Die Woord van God is!

  Nou so het my leer- en ontdekkings-maak-proses begin en so het dit aangegaan tot nou hierdie afgelope week, weer 'n keer dieselfde ding: net in 'n ander teksvers en ander Evangelie. Hierdie keer in Lukas naamlik in Lukas 23 en 24... daar waar ek die rooi onderstrepe getrek het in die Griekse Teks(variante). Dit gaan oor dieselfde 'vraag' oor 'die Pase' en oor of Jesus op Sondag opgestaan het of nie (vir eers).

  ...hersientyd...

 15. #30
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Johannesburg
  Posts
  461
  Blog Entries
  8

  Re: Kruisiging - Woensdag, Donderdag of Vrydag?

  https://web.facebook.com/christiaan.ebersohn
  Daar is drie veranderings, glashelder weglatings uit die Grieks in Lukas 23:54 en 24:1 met die onteenseglike bedoeling om Kruisigingsdag en Begrafnisdag na dieselfde dag te laat lyk!
  Lukas 23:54 KJAV verraai sigself: "That Day, was the Preparation". Laaste sien van die blikkantien! Na KJAV sien jy hom nooit weer nie. Dit word sommer net: "Dit was die Voorbereiding". Party 'bybels' het: "Dit was Vrydag", sowaar as vet! Tjek maar op! Dit was die Sesde Dag, 'Vrydag', ja; maar nie sommer net die Voorbereidings-Vrydag van die Jode nie. Dit was "Daardie Presiese Dag" van "die Pasga van Jawe" én, "die Voorbereiding" die Sesde Dag, 'Vrydag'!
  En dit was in Lukas 24:1 nie sommer maar net "die vroue" --die "baie" vroue in Markus 15:40,41 Matteus 27:55,56 Lukas 23:35,48,49 nie; dit was "die TWEE vroue EN ANDER saam met hulle" --"saam met" die twee Marias: "Maria Magdalena en die ander Maria" in Markus 15:40 en Matteus 27:61, "wat toe Hy in Galilea was, Hom gevolg en gedien het en wat saam met baie ander vroue wat (almal) saam met Hom uit Galilea na Jerusalem toe gekom het en om die kruis gestaan en kyk het na die skouspel." Of soos Lukas in 23:55 skrywe: dit was "die vroue wat saam met Hom van Galilea af gekom het ... die twee vroue" naamlik die twee Marias ALLEEN, wat "agterna gekom het in die prosessie" na die graf. Hulle was naamlik hierdie "twee vroue" wat "SAAM met ANDER vroue saam met Jesus uit Galilea uit opgekom het na Jerusalem." Dit was dus die twee Marias wat by die graf gesit en kyk het hoe en waar Josef en Nikodemus Jesus se liggaam neergelê het, wat in 24:1 "diepste vroegoggend op die Eerste Dag van die week na die graf gegaan het." (Lukas noem hulle een vir een in 1:10.)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •