Page 7 of 8 FirstFirst 12345678 LastLast
Results 91 to 105 of 114

Thread: Profesie - Het jy geweet?

 1. #91
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Stellenbosch, South Africa
  Posts
  2,044

  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Quote Originally Posted by Ben Cronje View Post
  Hi Philip... (en Ferdi)

  Ek het jou gewaarsku. Hier is ek...

  Wanneer mens mens se hart aan Jesus gee (tot opregte bekering kom), eindag die Evangelie daar?

  Kan ek nou aangaan met my lewe soos voorheen en steeds die dinge doen wat ek voorheen gedoen het, want ek is mos nou gered?
  Eenmaal-gered-is-altyd-gered. Ek is gered en my fisiese dade is nou onbelangrik, niks wat ek doen kan my ont-red nie.
  Jesus het my nou gered, Hy sal die res doen, ek kan nou maar net terug sit.
  Die evangelie eindig by my wedergeboorte en redding. Enige iets wat ek nou gaan doen is werke en wettisme, so ek hoef niks verder te doen nie.

  Of eindig die Evangelie juis nie daar nie en ek leef nogsteeds op hierdie aarde. En indien dan so, dan:


  Vrugte beteken dat daar n sekere lewe is wat daarna volg. Wanneer mens Jesus erken as mens se Skepper, Ho Priester, Redder, Advokaat, Regter, Koning en Here, volg daar n lewe in gehoorsaamheid teenoor God.

  Gehoorsaamheid is dus n integrale deel in ons verhouding teenoor ons Here. In teendeel, dit is n vereiste in beide die Ou en Nuwe Testament. Ongelukkig word gehoorsaamheid en wettisme/werke-gebasseerde redding erg met mekaar verwar op hierdie forum. Soveel so dat jy hierdie stelling maak:

  Stel ek myself onder die wet, Philip? Of is ek gehoorsaam aan Jesus?

  Dink jy nie jy moet dalk die Groot en belangrike vraag vra by onder die wet nie?; WATTER WET?

  Gehoorsaam/gehoorsaamheid kom 13 keer in die OT en 43 keer in die NT voor. Gehoorsaamheid is immers SO belangrik dat dit lei tot lewe of dood:

  Gehoorsaamheid is egter n aksie van ons kant af. En voor iemand dalk nou wil skree; WERKE!!! WERKE!!!, of WETTISME!!!!! WETTISME!!!!!!!!!!!!!, vra jouself eers af: As dit nie n aksie van ons kant af is nie, hoe kan ons dan verlore gaan as ons gehoorsaam is aan die vekeerde mag?

  Dit is dus my harts-wens dat elkeen wat gehoorsaamheid met werke gebasseerde redding en wetisme wil verwar, opnuut weer n tematiese Bybelstudie oor gehoorsaamheid sal gaan doen.
  Dit is inderdaad so dat as mens wedergebore is, moet mens se lewe die vrugte dra van bekering/wedergeboorte, maar daardie vrugte word nooit aan die 10 gebooie per se gekoppel nie. Trouens, ek vra weer. Waar in die 10 gebooie staan dat mens selfbeheersing moet h, lankmoedig moet wees, geduldig moet wees, ens. (Gal 5:22)? En wat van al die ander morele dinge wat Jesus aanspreek wat uit die Wet kom in Mt 5, maar WAT NIE DEEL WAS VAN DIE 10 GEBOOIE NIE!!???? Of wat van al die morele lyste en dinge wat Paulus aanspreek WAT NIE KOM UIT DIE 10 gebooie nie? Jy hou aan om hierdie vrae te ignoreer.


  Jesus is my alles. Daarom wil ek ook gehoorsaam aan Hom wees. En nee, ek is nie meer onder die Moses-wette wat langs die Ark gebere is [soos OT-Israel was tot en met die kruis] nie. Ek glo wel die 10 Gebooie is steeds relefant, staan onveranderd vir ewig (5:18, Luk 16:17, Ps 111:7-8); en ons moet dit probeer onderhou nie uit wettisme of as werktuig tot redding nie, maar uit gehoorsaamheid uit en in liefde aan Jesus, en orals waar ek faal en stds sondig, gee Jesus my GENADE. Sonder die 10 gebooie, het ons nie genade nodig nie (Rom 4:15).
  Nie een van hierdie tekse praat van die 10 gebooie as sodanig nie. Ps 111:7-8 handel oor werke van sy hande en trou en opregtheid, en handel nie eers oor die Wet nie. Luk 16:17; Mt 5:18 en Rom 4:15 noem weereens die Wet, maar nie die 10 gebooie spesifiek nie. Die "wet" sluit in hierdie gedeeltes die 10 gebooie in, maar is nie tot die 10 gebooie beperk nie.

  En is dit Bybels van my om die 10 Gebooie te wil onderhou in gehoorsaamheid en uit liefde uit vir Jesus? In die NT lees ek:

  Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
  1Jn 5:2 Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.
  1Jn 5:3 Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.
  Joh 15:10 As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.
  Joh 14:21 Wie my gebooie het en di bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hm sal my Vader liefh, en Ek sal hom liefh en My aan hom openbaar.
  Ook nie een van hierdie tekste gaan oor die 10 gebooie as sodanig nie, al mag daar raakpunte wees. Trouens, almal handel oor Jesus se gebooie. En soos ons almal weet het Jesus nie bloot die 10 gebooie herhaal in sy bediening op aarde nie. Soos ek ook al vroer vir jou genoem het, het Jesus ook ander dinge aangespreek uit die Wet wat nie deel was van die 10 gebooie nie. Jesus se gebooie verwys na sy lerings en veral na die liefdesgebod, wat ook nie na die 10 gebooie as sodanig verwys nie (sien hieronder).


  Is hierdie SLEGS n NT-ding, soos julle beweer? Die NT gee ons n leidraad:

  2Jn 1:6 En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het dat julle daarin moet wandel.
  Watter gebooie? Die 10 gebooie? Nee, my vriend. Daar is geen verwysing hier na die 10 gebooie nie. Dit verwys na Jesus se gebooie, wat weereens raakpunte gehad het met die 10 gebooie, maar gehandel het oor die liefdesgebod, wat alle moraliteit insluit en nie 'n herhaling was van die letter van die 10 gebooie nie. Trouens, as die liefdesgebod bloot 'n ander woord sou wees vir die 10 gebooie, en as van ons in die NT verwag is om die volle 10 gebooie te hou, waarom word nooit in die 10 ges dat die liefdesgebod gelyk is aan die 10 gebooie nie, en waarom word daar bv. nooit in die NT pertinent ges ons moet die Sabbatdag hou nie? - veral as daar lyste is van goed wat ons in die NT moet hou wat ooreenkom met sekeres van die 10 gebooie (Bv. Rom 13)? Hoekom is die Sabbatdagonderhouding dan nooit deel van daardie lysies nie (bv. Rom 13 of Mt 5)? Punt is, die liefdesgebod het raakpunte met die 10 gebooie, maar impliseer nie bloot 'n herhaling daarvan in die NT nie. Dit gaan oor die morele beginsels daaragter, en sluit baie meer in as bloot raakpunte met die 10 gebooie. Dit sluit bv. ook die vrugte van die Gees in (Gal 5:22). Weereens, waar in die 10 gebooie staan dit?

  Jammer Ferdi en Philip, wat beweer dat Liefde tot God en Liefde tot jou naaste n Nuwe Testament-ding is NA DIE KRUIS en dat dit die 10 Gebooie VERVANG. Volgens 2 Jn 1:6 is julle verkeerd. Liefde teenoor God en naasteliefde is alreeds daar van die begin af! En volgens Jesus is julle ook verkeerd, soos ek netnou gaan wys.

  Maar kom ons gaan kyk dan of ons van die begin af Liefde teenoor God en Naasteliefde kan vind en of dit in dieselfde asem staan as gebooie...

  Deu 6:5 Daarom moet jy die HERE jou God liefh met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.
  Deu 7:9 Jy moet dan weet dat die HERE jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte.
  Deu 10:12 En nou, Israel, wat eis die HERE jou God van jou as net om die HERE jou God te vrees, in al sy we te wandel en Hom lief te h en die HERE jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel,
  Deu 11:13 As julle dan goed luister na my gebooie wat Ek julle vandag beveel, om die HERE julle God lief te h en Hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel,
  Deu 11:22 Want as julle ywerig al hierdie gebooie hou wat ek julle beveel, om dit te doen deur die HERE julle God lief te h, in al sy we te wandel en Hom aan te hang,...
  Deu 19:9 as jy sorgvuldig al hierdie gebooie hou wat ek jou vandag beveel om dit te doen, om die HERE jou God lief te h en altyd in sy we te wandel
  Deu 30:6 En die HERE jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die HERE jou God lief te h met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe.

  Deu 30:16 Wat ek jou vandag beveel, is om die HERE jou God lief te h, in sy we te wandel en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, in sy we te wandel en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe...
  Jos 22:5 Neem net noukeurig in ag die onderhouding van die gebod en die wet wat Moses, die kneg van die HERE, julle beveel het, om die HERE julle God lief te h en in al sy we te wandel en sy gebooie te onderhou en Hom aan te hang en Hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel.
  Jos 23:11 Neem julle dan terde in ag ter wille van julle siele, om die HERE julle God lief te h;


  Lev 19:18 Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefh soos jouself. Ek is die HERE.
  Lev 19:34 Die vreemdeling wat by julle vertoef, moet vir julle wees soos n kind van die land wat onder julle is. En jy moet hom liefh soos jouself, want julle was vreemdelinge in Egipteland. Ek is die HERE julle God.
  Sagg 7:9 So het die HERE van die lerskare gespreek en ges: Spreek n eerlike vonnis uit en bewys liefde en barmhartigheid die een aan die ander.

  Neh 1:5 en ges: Ag, HERE, God van die hemel, grote en gedugte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en u gebooie onderhou
  Dan 9:4 En ek het tot die HERE my God gebid en belydenis gedoen en ges: Ag, Here, grote en gedugte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou
  Weereens, die tekste wat jy hier aanhaal het nie bloot betrekking op die 10 gebooie nie, maar sluit gehoorsaamheid aan die hele Wet in.
  Verder sien ons ook in variasie op die tema oor God en Liefde:

  Hos 4:1-2 Hoor die woord van die HERE, o kinders van Israel! Want die HERE het n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. 2 Hulle sweer en lieg en moor en steel en pleeg owerspel; hulle breek in, sodat bloedbad aan bloedbad raak.
  Hos 6:6 Want Ek het n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.
  1Kron 28:9 En jy, my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien Hom met n volkome hart en met n gewillige siel, want die HERE deursoek al die harte, en Hy verstaan elke versinsel van die gedagtes...
  Mic 6:8 Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die HERE van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God?
  Hos 12:6 En jy, tot jou God moet jy terugkeer, beoefen liefde en reg, en hoop gedurigdeur op jou God.
  Pro 21:3 Om geregtigheid en reg te doen, is vir die HERE verkiesliker as offers.
  1Sa 15:22 Daarop s Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.
  Mar 12:33 en om Hom lief te h uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag, en om die naaste lief te h soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers.
  Selfde hier. Die liefdesgebod of -beginsel is nie in hierdie tekse tot die 10 gebooie beperk nie. Daar is ook geen aanduiding dat dit die geval is nie.

  Hos 4:1-4 wys dat hy wat die liefde nie het nie, sweer(3de gebod) en lieg(9de) en moor (6de) en steel(8ste) en pleeg owerspel (7de); interessant dat daar juis net uit die 10 gebooie uit kwoteer word...
  Hulle "breek in: (v. 2). Waar in die 10 gebooie staan dit? En wat van die konteks? Vers 6 s dat die volk ten gronde gaan aan 'n gebrek aan kennis. Waar in die 10 gebooie staan dit? Of wat van vers 8, waar God s hulle siel verlang na ongeregtigheid. Waar in die 10 gebooie staan dit? En wat van die wyn en die mos in v. 11? En so kan ek aangaan...

  In Deut 11:13 word om die HERE julle God lief te h en Hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel, gebe genoem!!! In Matt word dit ook n gebod genoem.
  Selfde met Deut 19:9. Om in God se wee te wandel en Hom lief te h word gebooie genoem. En in meeste verse word gebooie en Liefde teenoor God in dieselfde asem genoem. SOOS in onder andere Joh 14:15, 1Jn 5:2, 1Jn 5:3, Joh 15:10 en Joh 14:21.
  OT en NT is dus identies hieroor. Geen verandering dus nie.

  Die oorweldigende OT-tema hierso is dat van die begin af al, word liefde teenoor God en jou naaste as beginsel deur God voorgestel. En dat dit in Sy 10 Gebooie opgesluit en te vinde is.
  AS jy God lief het met jou hele hart en siel, GAAN jy in Sy gebooie wil wandel en nie afgode h, afgodsbeelde aanbid nie. Jy gaan God die Skepper aanbid en liefh, nie die skepping aanbid of liefh nie. Jy gaan nie God se naam ydelik gebruik nie,
  Maar volgens die liefdesgebod wat in die NT gestel word, is dit baie brer as bloot raakpunte met sekere van die 10 gebooie. Weereens, wat van die vrug van die Gees?

  en jy gaan Sy Sabbatdag gedenk.
  Hier is dit nou! Sien, dit gaan vir jou net om een ding, om die Sabbatdag te regverdig. Die enigste basis waarop jy dit doen is om te argumenteer dat die liefdesgebod slegs te doen het met die 10 gebooie, wat gewoon nie waar is nie, en dan ook die hele 10 gebooie letterlik insluit, SODAT ONS IN DIE NT OOK DIE SABBATDAG MOET HOU!!! Maar as ons in die NT dan die Sabbatdag moet hou, waarom word dit nrens pertinent so beveel nie? En waar s Jesus dit?


  As jy jou naaste lief het soos jouself, gaan jy hulle nie besteel, beroof, vermoor, begeer, egbreek pleeg nie, en jy gaan jou ouers respekteer en eer.
  Korrek, maar jy gaan ook geduldig wees, lankmoedig wees, ens.

  En NIKS, maar NIKS het hiervan verander tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament nie. Die twee Liefdesgebooie het bestaan en was van toepassing in die Ou Testament NET SOOS in die Nuwe Tetstament. Om al hierdie Bybelverse soos hierbo uit die OT uit te wil weg wens of onder n mat van pritensieuse akademiese terme te wil inve sodat dit ignoreer kan word, is bloot oneerlik en onBybels. Inteendeel, kom ons herbesoek my plasing # 67 weer, noudat ons AL hierdie verse uit die OT het, sowel as wat ons 2Jn 1:6 het wat bevestig; En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het dat julle daarin moet wandel.
  Los nou maar die "pritensieuse akademiese terme" aanval, my vriend. Dit is ongevraagd en onbillik. Ek maak nie sulke opmerkings oor jou taal of styl nie. Dit speel die man en nie die bal nie. Die liefdesgebod was deel van die OT, maar weereens, hoekom noem Jesus dit 'n "nuwe gebod"? Jy het dit nog nie beantwoord nie. Hy noem dit 'n nuwe gebod omdat dit al gebod is wat staan in die NT. En weereens, die liefdesgebod is nie bloot 'n soort titel of versamelnaam vir die 10 gebooie nie, maar behels baie meer as die moraliteit agter die 10 gebooie.

  En weereens 2 Joh 1:6 verwys nie na die 10 gebooie as sodanig nie.

  Luk 10:25-28...

  Met ander woorde, sodat hy kan lewe (Deut 30:6, 16, Jos 23:11). Ons weet:

  Toe hy die vraag vra, het slegs die OT bestaan
  Hierdie wetsgeleerde was dus geleerd uit die OT. Hy het die OT heel waarskynlik uit sy kop geken.
  En hierdie wetsgeleerde vra nie vir Jesus hierdie vraag uit opregte nuuskurigheid nie, maar om Jesus te versoek. Let Wel.

  En kyk wat is Jesus se antwoord. Kyk waarna verwys Hy hom. Jesus verwys hom terug na die OT toe.

  Jesus draai die vraag terug na die wetsgeleerde toe, sodat hy sy eie vraag kan beantwoord. En kyk nou MOOI hoe beantwoord hierdie wetsgeleerde sy eie vraag:

  Onthou, slegs die OT het bestaan. Hierdie wetsgeleerde was dus bewus van AL die verse ook wat ek al hier kwoteer het. En dat hierdie verse n bepaalde tema het. Dat die eerste 4 gebooie van die 10 gaan oor ons liefde vir God en die laaste 6 oor ons liefde vir ons naaste. Dit was nog altyd n Ou Tetstamentiese beginsel. Die wetsgeleerde weet dit ook en stem dus saam met my hierso. EN WAT ANTWOORD JESUS hom HIERSO?
  Hierdie is nou 'n goeie voorbeeld van hoe Jesus 'n OT beginsel herhaal, naamlik dat as jy die gebooie doen, jy sal lewe daardeur. Dit kom oorspronklik uit Lev 18:5. Hoekom, want Jesus bedien nog onder die Ou Verbond. Maar kyk wat skryf Paulus oor hierdie selfde beginsel:

  Gal 3:10-14 "Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. (11) En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe. (12) Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. (13) Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons n vloek te wordwant daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan n hout hang (14) sodat die sen van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang."

  As mens Luk 10:25-28 en Gal 3:10-14 langs mekaar sit, en jy lees dit nie op grond van die geskiedenis van die heil nie (heilshistories), dan gaan hierdie twee tekse mekaar weerspreek!! Want Paulus skryf basies dat die opdrag om die hele wet te hou en om daardeur die lewe te verkry, JUIS DIE VLOEK IS VAN DIE WET!! Hoekom? Want niemand kan die hele Wet hou nie, en niemand kan geregverdig word deur die werke van die Wet nie. Dit is waarvan Christus ons losgekoop het. Let wel, dit gaan in Lev 18:5 en hierdie twee NT gedeeltes nie bloot oor 'n lewe van dankbaarheid nie, maar daaroor dat, as jy die hele Wet hou (nie bloot die 10 gebooie nie, sien Gal 3:10 hierbo), jy die lewe sal verkry daardeur. Dit is die vloek van die Wet!!

  Nou, om terug te kom na Luk 10. Selfs, ten spyte daarvan dat Jesus nog die Ou Verbondsbeginsel aan die man bevestig, gee Jesus reeds nuwe inhoud, en koppel hy die onderhouding van die Wet slegs aan die liefdesbeginsel. Hier is trouens nie 'n verwysing na die 10 gebooie of enige van die spesifieke 10 gebooie nie.


  Jesus bevestig hom dat hy reg is. So kom ons wees nou almal blatant eerlik hierso julle:

  Jy moet die Here jou God liefh uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself is n OU TESTAMENTIESE beginsel AL VAN DIE BEGIN AF AL (2Jn 1:6).
  Dit was en is n opsomming van die 10 gebooie in die Ou Testament sowel as die Nuwe Testament. DIT IS NIE n VERVANGING DUS NIE.
  Waar in die NT staan (1) dat die liefdesgebod 'n opsomming is van die 10 gebooie en (2) dat dit tot die 10 gebooie beperk is?

  Dit is hoe ek dit nog die heeltyd verstaan (julle s ek is verkeerd).
  Die wetsgeleerde in gesprek met Jesus verstaan dit OOK so (so julle behoort ook vir hom te s hy is verkeerd.
  JESUS SELF s vir die wetsgeleerde hy VERSTAAN DIT REG (wat beteken dat EK dit OOK reg verstaan!)
  Dit beteken ongelukkig Philip en Ferdi, dat julle dit verkeerd verstaan.
  Ek verstaan dit soos Paulus in Gal 3:10-14. Het Paulus dit dan verkeerd verstaan, of weier jy eenvouding om die Bybel heilshistories (op grond van die progressie en geskiedenis van die heil) te lees?

  En dit bring dit by my punt wat ek vroer genoem het, nl En volgens Jesus is julle ook verkeerd, soos ek netnou gaan wys.


  Jy is ongelukkig verkeerd, Philip. Dit is beslis die 10 gebooie. Wat jy noem die twee liefdes gebooie was nog altyd, van die begin af (2Jn 1:6) n opsomming (Matt 22:40, Rom 13:9) van die 10 gebooie, nog nooit n vervanging (?verse?) daarvan nie.

  Miskien moet jy Ferdi n Bybelstudie gaan doen oor wat Jesus werklik bedoel met, n Nuwe gebod gee ek julle..., want dit beteken vir seker nie wat jy en Ferdi wil h dit moet beteken nie...
  Die liefdesgebod is nrens tot die 10 gebooie beperk nie, maar herhaal ook nooit al 10 spesifieke gebooie nie - nie in die Ou of Nuwe Testament nie. Ontken jy dit, my vriend? Soos reeds genoem handel 2 Jn 1:6 nie oor die 10 gebooie nie, maar oor Jesus se gebooie. Die 10 gebooie word nie in Matt 22:40 gelys nie, en ook nie in Rom 13:9 nie!! Die Sabbatdag-gebod ontbreek. Inteendeel, Rom 13:9 s "watter ander gebod ook al". Dit is juis nie tot die 10 gebooie beperk nie. Dit sluit die hele Wet in. Wat dan? Jy hou die HELE WET as jy bloot die liefdesgebod en liefdesbeginsel nakom. Hoekom, want die liefdesgebod behels nie die letterlike stipulasies van die Wet nie. Trouens, ons is nie meer onder die letter nie, maar onder die Gees (2 Kor 3). As ons nog die letterlike 10 gebooie moes hou, WAS ons ONDER DIE LETTER VAN DIE WET, my vriend, al is dit dan nou net 'n gedeelte van die Wet.
  Ek dink werklik ook jy moet hierdie antwoord van jou weer aan her-besin en bepeins, my vriend. Dit strook ook nie met die data nie, maar lyk eerder soos n poging om brood aan albei kante te probeer botter.

  Ook wat betref: die 10 Gebooie is slegs op twee kliptafels in die Ou Testament, maar in die NT is dit in ons harte! En ook die kwessie van fisiese besnydenis vs geestelike besnydenis;
  Die data wat jy verreken is selektief. Dit ignoreer Paulus, veral Gal 3 (sien hierbo).


  Ek vind weereens die volgende.


  Die 10 gebooie was ook veronderstel om van die begin af in mense se harte te wees, dat hulle van hart besny kon wees. Sien julle nie n trend hierso nie?
  Nie net met die 10 gebooie nie, maar met die HELE WET! Trouens, as jy sekere gebooie nie gehou het nie, wat nie in die 10 gebooie gestaan het nie, moes jy gedood word (bv. Lev. 18:29; 20:2, 9, 10, 11, 13, 15, 16...). Sien jy nie die trend hier nie? Die trend is dat dood teenoor lewe staan. Kyk weer na Lev 18:5: "Hou dan my insettinge en my verordeninge wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe". Kyk mooi na die konteks van Lev 18-20. Dit gaan beslis nie bloot oor die 10 gebooie nie. Jy moet al die wette hou, dan sal jy lewe en die dood vryspring!

  God het van die begin af n seker bedoeling gehad met die 10 gebooie. Die 10 Gebooie was van die begin af 10 liefdesgebooie. Liefde teenoor God en liefde teenoor ons naaste. VAN DIE BEGIN AF AL. En dit moes van die begin af al op hul harte geskryf gestaan gewees het en hulle harte moes van die begin af al besny gewees het.

  MAAR die mens het die punt halstarrig bly mis as gevolg van hul verharde nekke (Deut 10:16). Sien nou Jesus se n Nuwe gebod gee ek julle... in hierdie lig...
  Weereens, nie bloot die 10 gebooie nie, die hele wet! Nrens in hierdie tekste wat jy aanhaal oor hartsbesnydenis of die liefdesgebod in die OT is daar 'n aanduiding dat dit slegs op die 10 gebooie betrekking het nie.


  Nee, ek draai nie logika op sy kop nie, Philip. Ek weet jy sal graag wil h dat ek dit doen, maar ek doen nie . Hier is wat die Bybel s inherent deel is van liefde:

  Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
  1Jn 5:2 Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.
  1Jn 5:3 Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.
  Joh 15:10 As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.
  Joh 14:21 Wie my gebooie het en di bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hm sal my Vader liefh, en Ek sal hom liefh en My aan hom openbaar.
  Jesus se gebooie, nie die 10 gebooie as sodanig nie, my vriend! En soos ons al tot vervelens toe bevestig het, het Jesus nie bloot oor die 10 gebooie gepreek nie, en is die liefdesgebod nie tot die 10 gebooie beperk nie. Die liefdesgebod het wel raakpunte met die meeste van die 10 gebooie, maar is nie bloot 'n versamelnaam van die 10 gebooie nie.

  JULLE glo daar is GEEN onderskeid tussen die 10 gebooie wat op kliptafels in die ark geplaas is, en die Moses wette wat langs die ark geplaas is nie. Volgens julle is almal een groot pakket. En soos jy dan self s om dit te beaam:

  Liefde is dus, per julle deffinisie AL die wette! Want volgens julle tref nie die OT of NT onderskeid tussen al die wette nie. ALMAL moet dus INHERENT DEEL VAN WAT LIEFDE IS maar kyk wat doen jy nou:
  Die hele Wet word inderdaad saamgevat deur die liefdesgebod, maar nie die letter van die wet of die letterlike afsonderlike stipulasies daarvan die (2 Kor 3), want dan sou ons ook offerwette gehou het, ens. Maar die die liefdesgebod gaan oor die morele beginsels agter die Wet, die karakter van die Wet, die essensie van dit waarvoor die Wet gestaan het. Die Wet is daarom vervul en word be-eindig in die liefdesgebod (vgl. Rom 13:9-10; Rom 10:4, ens.). Is hierdie taal ook te akademies? Is dit regtig so moeilik om te verstaan?

  Jy is meestal reg op hierdie punt. Hoewel ek sou invoeg: "...sal ons probeer om nie te steel, egbreek pleeg, ..."  Tog is Paulus in Rom 7:7 van 'n ander mening as jy as hy verduidelik dat hy nie die sonde anders as deur die wet sou geken het nie. Volgens hom dus het mens nodig om die 10 gebooie te ken om nie te steel en te moor nie.
  Ekskuus tog! He... ehmmm... Waar in Rom 7, of in die hele Romeinebrief "for that matter", staan nou weer dat die Wet bloot te doen het met die 10 gebooie?

  Paulus in ag geneem, is dit JUIS 'n logiese konklusie. So Nee Philip, dit is desperaat en onlogies, my vriend. Volgens julle sluit die liefdes-gebooie nog altyd AL die wette in, want daar is volgens julle GEEN onderskeid nie. Maar nou probeer jy desperaat onderskeid maak deur te s dat dit nie n logiese konklusie is nie. DIT IS JUIS n LOGIESE KONKLUSIE. Alles of niks, s jy. Jy is of onder die HELE WET, of glad nie, s jy. Maar nou wil jy skielik in liefde onder die 10 gebooie wees (al ken ons hulle glo nie rerig?), maar nie in liefde onder die Moses-wette nie, want dit sal on-logies wees om onder die 10 gebooie EN Moses-wette in liefde te wees...al is daar geen onderskeid tussen hulle nie...
  Die liefdesgebod sluit die hele Wet in, maar nie die letter van die OT wet nie. Trouens, die liefdesgebod vervul en be-eindig die OT Wet omdat die dubbele liefdesgebod al is wat nodig is om te onderhou in die NT. Selfs 'n kind kan dit verstaan. My kinders het geen probleem om dit te verstaan nie. Weer oor jou logika. As die liefdesgebod tot die 10 gebooie beperk is, mag ek geeste van afgestorwenes raadpleeg, homoseksuele dade doen, ingeprikte tekenings in my vel maak, wraak neem ens.? Waar in die 10 gebooie staan iets daaroor?

  Jy erken dus dat daar onderskeid tussen die 10 gebooie en Moses wette is omdat dit nie n Logiese gevolgtrekking kan wees dat die twee EEN kan wees nie, maar jy bly by jou verstaan dat die twee EEN is....
  Ek erken dat daar 'n onderskeid is tussen morele gebooie en ander gebooie, maar morele gebooi is nie tot die 10 gebooie beperk nie. Wanneer die NT egter die begrip "Wet" gebruik, sluit dit alle gebooie in, wat offerwette en reinigingswette insluit.

  Kyk hoe mooi tref jy weer onderskeid:


  Alles hou wat nodig is, maar die res ignoreer??? Dis onderskeid. Jy maak onderskeid. Jy tref onderskeid. Philip Hoe kan jy onderskeid wil maak, maar aan die waarheid bly vasklou dat die Bybel nie onderskeid tref tussen die 10 Gebooie en Moses wette nie? Jy kan nie wil volhou dis alles of niks, maar dan tog net n handjie vol wil kies nie... die akademiese term daarvoor is huigelary...
  Kom ek probeer weer verduidelik.

  1. Ek hou slegs die dubbele liefdesgebod in die NT.
  2. Dit is nie ingewikkeld nie - 'n kind kan dit verstaan. Dit is 'n eenvoudige beginsel van om God eerste lief te h met jou hele hart siel, krag en verstand, en tweedens om jou naaste lief te h soos jouself. Ek hoef net dit te verstaan, dan sal ek alles doen wat reg is en vermy wat verkeerd is.
  3. Ek hou alles wat Jesus ges het ek moet doen. Dit sluit nie dinge soos Sabbat, offerwette of reiningswette in nie, maar behels ook meer as bloot sekeres van die 10 gebooie.
  4. Ek stel my dus nie onder die letter van die OT wet nie, en die NT is dus die enigste gesag oor my wat betref hoe ek moet lewe.
  5. Ek laat my lei deur die Gees, want 'n lewe deur die Gees kom in die plek van die Wet, en die Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel.

  Die onderskeid wat ek maak is dus nie tussen die 10 gebooie en die res van die Wet nie. Dit is 'n onderskeid tussen Ou Testament en Nuwe Testament. Dit is 'n onderskeid tussen die Ou Verbond en die Nuwe Verbond! Dis so eenvouding soos dit!

  Sen
  Philip
  Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

 2. #92
  Join Date
  Jul 2012
  Location
  Gordonsbaai
  Posts
  1,656

  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Quote Originally Posted by Philip dT View Post
  Dit is inderdaad so dat as mens wedergebore is, moet mens se lewe die vrugte dra van bekering/wedergeboorte, maar daardie vrugte word nooit aan die 10 gebooie per se gekoppel nie. Trouens, ek vra weer. Waar in die 10 gebooie staan dat mens selfbeheersing moet h, lankmoedig moet wees, geduldig moet wees, ens. (Gal 5:22)? En wat van al die ander morele dinge wat Jesus aanspreek wat uit die Wet kom in Mt 5, maar WAT NIE DEEL WAS VAN DIE 10 GEBOOIE NIE!!???? Of wat van al die morele lyste en dinge wat Paulus aanspreek WAT NIE KOM UIT DIE 10 gebooie nie? Jy hou aan om hierdie vrae te ignoreer.
  Ek ignoreer dit nie. Maar laat ek vir nou gou hierdie een direk antwoord. ALMAL wat jy hier noem, of Paulus noem, val onder die 10 gebooie. Die 10 Gebooie is God se karakter my vriend.

  As daar byvoorbeeld staan: Jy mag nie doodslaan nie, beteken dit slegs dit? Beteken dit jy mag nie iemand met jou vuis of met n voorwerp doodslaan nie?
  Nee, jy mag hulle ook nie doodskiet, vergiftif, verwurg ensomeer nie. Hierdie klein stupid voorbeeld wys dus al klaar daar is mr daar agter as wat n mens op die oog af dink.
  Om hierdie beginsel dan te kom bevestig, verduidelik Jesus dit s:
  Mat 5:21 Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd ges is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.
  Mat 5:22 Maar Ek s vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder s: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat s: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.
  Wat vind ons hier in, Philip? Ek het dit uitgelig. Woede val dus k onder hierdie gebod. Mens kan dus moord met mens se hart pleeg.... As jy geduldig en lankmoedig is, gaan jy maklik kwaad word en iemand in jou hart vermoor? Nee

  Of wat van iets soos vetsug? Onder watse gebod sal dit val?

  Php 3:19 Hulle einde is die verderf, hulle god is die buik en hulle eer is in hulle skande; hulle bedink aardse dinge.
  Afgodsdiens dus!!! Verbreking van die eerste gebod.
  Wie se god is n dronkaard sn sou jy s?

  En kyk verder na byvoorbeeld, Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Is hierdie gebod slegs op twee getroudes toepasbaar?
  Mat 5:28 Maar Ek s vir julle dat elkeen wat na n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.
  As n enkellopende ou na n enkellopende meisie kyk met onreine gedagtes, dan het hy in sy hart egbreek gepleeg. Voorhuwelikse seks, seksuele moraliteit in die algemeen, val onder hierdie gebod, my vriend.

  Beantwoord dit jou vraag?

 3. #93
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Stellenbosch, South Africa
  Posts
  2,044

  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Quote Originally Posted by Ben Cronje View Post
  Ek ignoreer dit nie. Maar laat ek vir nou gou hierdie een direk antwoord. ALMAL wat jy hier noem, of Paulus noem, val onder die 10 gebooie. Die 10 Gebooie is God se karakter my vriend.

  As daar byvoorbeeld staan: Jy mag nie doodslaan nie, beteken dit slegs dit? Beteken dit jy mag nie iemand met jou vuis of met ‘n voorwerp doodslaan nie?
  Nee, jy mag hulle ook nie doodskiet, vergiftif, verwurg ensomeer nie. Hierdie klein stupid voorbeeld wys dus al klaar daar is mr daar agter as wat ‘n mens op die oog af dink.
  Om hierdie beginsel dan te kom bevestig, verduidelik Jesus dit s:

  Wat vind ons hier in, Philip? Ek het dit uitgelig. Woede val dus k onder hierdie gebod. Mens kan dus moord met mens se hart pleeg.... As jy geduldig en lankmoedig is, gaan jy maklik kwaad word en iemand in jou hart vermoor? Nee

  Of wat van iets soos vetsug? Onder watse gebod sal dit val?


  Afgodsdiens dus!!! Verbreking van die eerste gebod.
  Wie se god is ‘n dronkaard s’n sou jy s?

  En kyk verder na byvoorbeeld, Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Is hierdie gebod slegs op twee getroudes toepasbaar?

  As ‘n enkellopende ou na ‘n enkellopende meisie kyk met onreine gedagtes, dan het hy in sy hart egbreek gepleeg. Voorhuwelikse seks, seksuele moraliteit in die algemeen, val onder hierdie gebod, my vriend.

  Beantwoord dit jou vraag?
  Ben, nee, jy kan nie al die etiese vereistes in die NT onder die 10 gebooie inpas nie.

  Bv. elkeen in Gl 5:22?
  elkeen in 1 Kor 13:4-7?
  elkeen in Flp 4:8?
  elkeen in 1 Kor 6:10?
  elkeen in 1 Tim 1:10?
  of Mt 5:31-32, 38-39, 43?
  Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

 4. #94
  Join Date
  Jul 2012
  Location
  Gordonsbaai
  Posts
  1,656

  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Quote Originally Posted by Philip dT View Post
  Ben, nee, jy kan nie al die etiese vereistes in die NT onder die 10 gebooie inpas nie.
  Hoe sou jy die verskil tussen eties en moreel verstaan?

 5. #95
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Stellenbosch, South Africa
  Posts
  2,044

  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Quote Originally Posted by Ben Cronje View Post
  Hoe sou jy die verskil tussen eties en moreel verstaan?
  Ek het bedoel, jy kan nie al die etiese/morele vereistes in die NT onder die 10 gebooie inpas nie
  Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

 6. #96
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Johannesburg
  Posts
  461
  Blog Entries
  8

  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Quote Originally Posted by Ben Cronje View Post
  Ek ignoreer dit nie. Maar laat ek vir nou gou hierdie een direk antwoord. ALMAL wat jy hier noem, of Paulus noem, val onder die 10 gebooie. Die 10 Gebooie is God se karakter my vriend.


  As daar byvoorbeeld staan: Jy mag nie doodslaan nie, beteken dit slegs dit? Beteken dit jy mag nie iemand met jou vuis of met ‘n voorwerp doodslaan nie?
  Nee, jy mag hulle ook nie doodskiet, vergiftif, verwurg ensomeer nie. Hierdie klein stupid voorbeeld wys dus al klaar daar is mr daar agter as wat ‘n mens op die oog af dink.
  Om hierdie beginsel dan te kom bevestig, verduidelik Jesus dit s:


  Wat vind ons hier in, Philip? Ek het dit uitgelig. Woede val dus k onder hierdie gebod. Mens kan dus moord met mens se hart pleeg.... As jy geduldig en lankmoedig is, gaan jy maklik kwaad word en iemand in jou hart vermoor? Nee


  Of wat van iets soos vetsug? Onder watse gebod sal dit val?
  Afgodsdiens dus!!! Verbreking van die eerste gebod.
  Wie se god is ‘n dronkaard s’n sou jy s?


  En kyk verder na byvoorbeeld, Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Is hierdie gebod slegs op twee getroudes toepasbaar?


  As ‘n enkellopende ou na ‘n enkellopende meisie kyk met onreine gedagtes, dan het hy in sy hart egbreek gepleeg. Voorhuwelikse seks, seksuele moraliteit in die algemeen, val onder hierdie gebod, my vriend.


  Beantwoord dit jou vraag?
  Geagte Ben Cronje, is dit nie so dat jy hierdie duidelik vooruitberekende vrae van jou vra sodat een enkele duidelik vooruitberekende antwoord volgens jou verwagting gegee sal mt word nie, naamlik, 'Ek onderhou nie die Sabbat nie, maar al die ander gebooie, wel'? Want watter Christen is daar wat enige ander 'morele' of watse ookal gebooie van God gaan verwerp?

  Dit steek mens (nie net vir my nie, glo my) dwars in die krop wanneer 'julle' (Sabbatiers) ewig so veralgemeen asof julle alle geestelik dieper dinge omtrent Christelike handel en wandel en geloof en geloofsoortuiging bedoel, maar heimelik met een Wet oorhoops is, die Vierde Gebod.

  Maar troos jou hieraan, jou teenpartye (daar's die hele kaboedel) DOEN PRESIES DIESELFDE! Want dit is nie oor 'hulle' (die Sondaggiete) dit teen die Sabbat in die Vierde Gebod, “die dag Die Sabbatdag van die HERE GOD” het nie, maar dat hulle almal, 'n boetietjie aan Sondag--'die Dag van die Son', dood het.


  Ek skaam my vir die Christendom maar wees verseker ek skaam my nie vir die Evangelie van Jesus Christus f vir die Christelike Geloof f Kerk nie. Want nes die Kerk leef ek van en leef ek op enkel God se genadige VERGIFNIS vir MY—vir my mt al my SONDES wat elke ene, die oortreding teen die Lewende Wet en Woord van God se liefde, JESUS CHRISTUS, is: teen Hm: wat “gister en vandag en tot in ewigheid DIESELFDE” is. Daarom: “O God, wees my sondaar…”— sondaar-oortreder teen U, en sondaar-oortreder van Heel U Wet in Jesus Christus— “…genadig”! "Teen U alleen het ek gesondig!"
  Last edited by Gerhard Ebersoehn; Sep 12th 2017 at 02:14 PM.

 7. #97
  Join Date
  Sep 2002
  Location
  Little Jerusalem, S-Africa
  Posts
  5,488

  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Ben,

  Hieronder is 74 sondes uit 'n moontlike 120 wat in die Nuwe Testament genoem word. Kan jy aandui watter is deel van die 10 gebooie en watter nie?


  1. Vreesagtigheid
  2. Ongelowigheid
  3. Moord
  4. Gruwelikheid
  5. Hoereerdery
  6. Towery
  7. Afgodery
  8. Leuens
  9. Brassery
  10. Dronkenskap
  11. Ontug
  12. Ongebondenheid
  13. Twis
  14. Nydigheid
  15. Owerspel
  16. Onreinheid
  17. Partyskap
  18. Vyandskap
  19. Jaloersheid
  20. Toornigheid
  21. Naywer
  22. Tweedrag
  23. Afguns
  24. Geldgierigheid
  25. Egbreek
  26. Wellus
  27. Sodomie
  28. Steel
  29. Kwaadspreek
  30. Roof
  31. Lastering
  32. Ongehoorsaamheid
  33. Jy mag nie begeer nie
  34. Onvergenoegdheid
  35. Losbandigheid
  36. Pligversuim
  37. praatsiek (te veel praat )
  38. ledigheid
  39. bemoeisiek
  40. Hartstog
  41. Slegte begeertes (hoop dis nie 'n duplisering nie)
  42. Woede
  43. Boosheid
  44. Skandelike taal
  45. Luiheid
  46. Verslapping of verflouing in geregtigheid en in om goed te doen
  47. Onnatuurlike verkeer in die huwelik
  48. Homoseksualiteit
  49. Ongeregtigheid
  50. Hebsug
  51. Ondeug
  52. Bedrog
  53. Kwaadaardigheid
  54. Nuusdraers
  55. Haters van God
  56. Geweldenaars
  57. Trotsaards
  58. Grootpraters
  59. Uitvinders van slegte dinge
  60. Ongehoorsaam aan ouers
  61. Onverstandig
  62. Ontrou
  63. Sonder natuurlike liefde
  64. Onversoenlik
  65. Onbarmhartig
  66. Slegte gesindhede
  67. Onderdruk die waarheid
  68. Verheerlik nie vir God nie
  69. Dwaas in hulle denke (oorlegginge)
  70. Hulle het God "verminder" of verlaag in status
  71. Hulle vergelyk God met diere of aardse dinge
  72. Hulle het die waarheid veruil vir die leuen
  73. Hulle het die skepsel vereer (verhoog)
  74. Duiwel aanbidding
  The Rapture

  My dearest friends, Im so sorry so sorry
  but I must confess, dont worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  its before Gods wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  its for all the people in the zoo
  think about it and refresh
  you will see theres no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhere 8. #98
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Johannesburg
  Posts
  461
  Blog Entries
  8

  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Terwyl mens miskien nog kon beweer jy onderhou die Tien Gebooie, kan ek nie sien hoe enige mens ooit sou kon beweer dat hy hierdie lys van 'wette' onderhou nie, ja selfs nie eers ene daarvan nie. Want, s nog 'n gebod wat nie in die Tien staan nie maar in die Nuwe-Testament: As jy een gebod oortree, oortree jy almal.

  In daardie opsig is die Nuwe Testament ‘WET’ soos die Ou-Testament nie kon hoop om te gewees het nie, “Want die Wet het bygekom dat die sonde meer kon word.” En nog ’n ding: Dis baie makliker om maar net ’n lam vir jou sondes te slag en die Ou-Testamentiese Wet na te kom, as om aan die alles-opeisende vereistes van die Nuwe Testament te voldoen. Wie ookal mag dink dat hy die maklikste Wet van die Nuwe Testament onder die knieg het, het geen benul van enige Wette van God nie EN NOG MINDER VAN DIE SONDIGHEID VAN SY SONDE.

  Al s iemand met die sedigste gesig dat hy die Wet van Liefde nakom—nie die wette van die Jode nie, moet hy verseker reggehelp word: Jy kan nie eers een Wet uit die Tien Gebooie: Jy mag nie valse aansprake maak nie! nakom nie—wat nog Die Grootste van alle Goddelike Wet… wat in elk geval OOK MAAR ’n Wet uit die OU-Testament is.

  So, van watter kant af ookal bekyk, die Wet bly die doring in ELKE mens se vlees… soos geskrywe: “vir SOLANK hy lewe”! Bid eerder dat die Wet my sal doodmaak, dat God in Christus uit genade alleen my lewend sal kan maak. Want een ding is seker, die saad wat nie gesterf het nie, sal nooit uit die dood opkom nie.

 9. #99
  Join Date
  Jul 2012
  Location
  Gordonsbaai
  Posts
  1,656

  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Wel manne, ten minstens stimuleer ek gesprek...

  Quote Originally Posted by Philip dT View Post
  Ek het bedoel, jy kan nie al die etiese/morele vereistes in die NT onder die 10 gebooie inpas nie
  Philip, kan ek dus hieruit aflei jy sien eties en moreel as een en dieselfde ding?

  Geagte Gerhard Ebersoehn.
  Quote Originally Posted by Gerhard Ebersoehn View Post
  Geagte Ben Cronje, is dit nie so dat jy hierdie duidelik vooruitberekende vrae van jou vra sodat een enkele duidelik vooruitberekende antwoord volgens jou verwagting gegee sal mt word nie, naamlik, 'Ek onderhou nie die Sabbat nie, maar al die ander gebooie, wel'?
  Die 10 Gebooie is nie net God se karakter nie, maar as ons Ouer gee Hy dit as n heining van beskerming vir ons, Sy kinders. Het jy al ooit gedink hoe anders hierdie aarde nie sou wees as almal die 10 gebooie as riglyne sou nastreef nie? Slotte en sleutels sou nie bestaan nie, wat n wonderlike plek sou die aarde nie wees nie? Dit is inderdaad die wet van vryheid (Jak 1:25, 2:12). Maar heellaas, as rebelse kinders sien ons dit as THOU SHALT NOT, hierdie drakoniese stel reels om ons in te perk. En Satan ry hierdie wanopvatting tot die ekstreem toe.

  En nee, dit is nie my agenda nie. Daar is wel 10 woorde, 10 gebooie en nie 9 of 8 en ons kan kies en keur wat vir ons werk en die res kan ons probeer weg filosofeer nie. Die eenheids-punt het ek reeds gemaak: As mens glo om te steel en te moor is steeds relefant as verkeerd NA Jesus se kruis, dan moet AL 10 steeds verkeerd wees, soos jy die punt SELF maak:
  Quote Originally Posted by Gerhard Ebersoehn View Post
  As jy een gebod oortree, oortree jy almal.
  Die 10 is n eenheid. Onbreekbaar.
  Dit is natuurlik ironies dat mense sal s dat as jy God lief het, sal jy nie afgode h ensomeer nie. Maar die 4de word egter weg gefilosofeer. Die ander 6 word weer terug ingebring met; as jy jou naaste liefhet, sal jy nie steel, valse getuienis doen ensomeer nie. Ek vind dit baie interessant. Maar dit daar gelaat.

  Quote Originally Posted by Gerhard Ebersoehn View Post
  Dit steek mens (nie net vir my nie, glo my) dwars in die krop wanneer 'julle' (Sabbatiers) ewig so veralgemeen asof julle alle geestelik dieper dinge omtrent Christelike handel en wandel en geloof en geloofsoortuiging bedoel, maar heimelik met een Wet oorhoops is, die Vierde Gebod.
  As ek dit interessant vind dat almal OK is met 9 van die 10, maar n groot probleem het met die 4de, noem my dan maar oorhoops as dit jou gaan beter laat slaap. Ek strewe na konsikentheid. Doen jy nie? Dit word nie die 9 woorde genoem nie, maar die 10. Wonder jy nie daaroor nie? Die 4de gebod is immers die kwessie: Ek glo hy tel as deel van die eenheid van 10, julle glo hy doen nie. Dan is die 4de mos n punt van bespreking.... Of het logika verander en ek het nie die memmo gekry nie?

  Quote Originally Posted by Gerhard Ebersoehn View Post
  Want nes die Kerk leef ek van en leef ek op enkel God se genadige VERGIFNIS vir MYvir my mt al my SONDES wat elke ene, die oortreding teen die Lewende Wet en Woord van God se liefde, JESUS CHRISTUS, is: teen Hm: wat gister en vandag en tot in ewigheid DIESELFDE is.
  Interessante stelling. As die 10 gebooie irrelefant is, hoekom het jy genade en vergifnis nodig? Het jy sondes? Waarteen meet jy dit? Hoe weet jy dat jy sondes het as jy niks het om dit aan te meet nie? Meet jy dit net aan 9 woorde, nie 10 nie? Hoekom sal dit dan so wees?

  Of het Paulus dalk n punt beet in Rom 3:6, 3:31, 7:7 ?

  Die nakoming van die 10 Gebooie kan gn mens red nie, dit kon nog nooit. Selfs in die OT is mense slegs deur genade gered. Maar dit is die manual wanneer ons in Christus is. Ons moet strewe om in gehoorsaamheid aan God te leef, ons moet strewe om al hoe meer in Sy weg te loop, anders, hoe gaan mense sien jy is in Christus as jy geen vrugte dra nie?

  Snaaks, daar is Buddiste, mense van Oosterse gelowe en ander wat ook nie steel nie ensomeer nie, ongelooflike mooi karaktereienskappe het en ons dink hoe ongelooflik is hulle darem nie, ongeag hul god....hulle kon netsowel Christene wees. As hul tog net Jesus ook wou aanvaar. Dink net waste ongelooflike Christene hul nie sou wees nie; hulle is immers 90% al daar... Het Gandi nie immers ges hy hou van ons Christus, maar hy hou nie van ons Christene nie?

  Maar as jy 'n Sabbatarier is, dan WEET elke liewe mens presies wie jou God is. Hulle noem jou skielik wettisties, en kritiseer groot en vervolg hul verbaal soos jy my nou; ensomeer, maar ALMAL WEET, ongeag hul geloof, watter God jy dien. Mens staan uit; sonder twyfel. 'n Doring in elke vlees...
  Is dit verkeerd om SO uit te staan in Christus?


  OOK: Geen Christen kan met sy ou lewe van sonde volhard nie, daar is wedergeborenheid, die ou mens moet afsterwe en dit gebeur nie oornag nie (sanktifikasie?).

  Rom 6:2 Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?
  Ons moet strewe om ons sondes te oorkom. Daar is oorkomming wat gedoen moet word. Met die krag van Jesus Christus natuurlik, want uit onsself is ons tot niks in staat nie. Uit ons eie uit kan ons niks vermag nie. Gehoorsaamheid is egter die kern. Doen biedjie n Bybelstudie oor gehoorsaamheid. Kry al die verse in die Bybel wat daaroor gaan, en jy gaan n openbaring beleef, my vriend.

  Quote Originally Posted by CFJ View Post
  Ben,

  Hieronder is 74 sondes uit 'n moontlike 120 wat in die Nuwe Testament genoem word. Kan jy aandui watter is deel van die 10 gebooie en watter nie?
  Dankie vir die moeite wat jy hier gedoen het, Ferdi. Dit het vir seker nie twee minute gevat nie, en ek waardeer sulke moeite baie. Daarom gaan ek ook tyd poog maak om by almal te probeer uitkom.

  Mag ek soos volg dalk begin? En Gerhard, hierso is n stukkie al klaar oor gehoorsaamheid...:
  Rom 6:16 Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie f van die sonde tot die dood, f van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?
  Ons vind n belangrike beginsel hierso. Mens is of aan God gehoorsaam, of aan die ENKELE kompetisie. OF aan God (gehoorsaamheid tot geregtigheid) of Satan uiteindelik (f van die sonde tot die dood). As jy ongehoorsaam aan God is (punt 32), aan wie is jy in die proses gehoorsaam? Die ander god. 'n Afgod dus; tot uiteindelik Satan...

  En dan, soos reeds voorheen aangehaal:
  Php 3:19 Hulle einde is die verderf, hulle god is die buik en hulle eer is in hulle skande; hulle bedink aardse dinge.
  As jy gehoorsaam is aan jou buik, wie is jou afgod? As jy gehoorsaam is aan drank (punte 9, 10) , wie is jou god? Hier is dus n GROOT beginsel in: dit wat mens van God af weg hou, is afgode diens.

  Kom ons kyk na vreesagtigheid byvoorbeeld, jou punt nommer 1. As jou vrees jou regeer, wie is jou god? As jy glo in towery (6), wie is jou god? Met afgodery, in watter god glo jy? Brassery en dronkenskap maak Bacchus jou god, dan nie? Geldgierigheid bring mammon by my op (Matt 6:24). Nog afgodery: 7, 24, 32, 43, 55, 71, 73, 74, ens.

  Onder egbreek: enige iets wat nie hoort in n huwelik tussen man en vrou soos deur God ingestel nie: 5, 11, 15, 25, 26, 27, 35, ens.

  Punt is Ferdi, hulle pas almal iewers in.

  Die NT brei uit en verduidelik die omvattenheid van die 10 Gebooie.

  En hier wil ek graag daardie groot Protestant, Charles Spurgeon, kwoteer:
  Very great mistakes have been made about the law. Not long ago there were those about us who affirmed that the law is utterly abrogated and abolished, and they openly taught that believers were not bound to make the moral law the rule of their lives. What would have been sin in other men they counted to be no sin in themselves. From such Antinomianism as that may God deliver us.
  We are not under the law as the method of salvation, but we delight to see the law in the hand of Christ, and desire to obey the Lord in all things.
  Others have been met with who have taught that Jesus mitigated and softened down the law, and they have in effect said that the perfect law of God was too hard for imperfect beings, and therefore God has given us a milder and easier rule. These tread dangerously upon the verge of terrible error, although we believe that they are little aware of it.

  Alas, we have met with authors who have gone much further than this, and have railed at the law. Oh, the hard words that I have sometimes read against the holy law of God! How very unlike to those which the apostle used when he said, The law is holy, and the commandment holy, and just, and good. How different from the reverent spirit which made him say, I delight in the law of God after the inward man. You know how David loved the law of God, and sang its praises all through the longest of the Psalms. The heart of every real Christian is most reverent towards the law of the Lord. It is perfect, nay, it is perfection itself. We believe that we shall never have reached perfection till we are perfectly conformed to it. A sanctification which stops short of perfect conformity to the law cannot truthfully be called perfect sanctification, for every want of exact conformity to the perfect law is sin. May the Spirit of God help us while, in imitation of our Lord Jesus, we endeavor to magnify the law.

  ... Jesus did not come to change the law, but he came to explain it, and that very fact shows that it remains, for there is no need to explain that which is abrogated.
  Doen elkeen julle self n guns en gaan lees sy hele preek hierso.

 10. #100
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Stellenbosch, South Africa
  Posts
  2,044

  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Philip, kan ek dus hieruit aflei jy sien eties en moreel as een en dieselfde ding?
  Nie noodwendig nie, maar ek dink dit oorvleuel. Maar dit is ook nie so belangrik nie, want dit gaan oor dit wat reg/verkeerd is. Dit gaan daaroor dat mens nie alle moets/moenies in die NT onder die 10 gebooie kan inpas nie.
  Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

 11. #101
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Johannesburg
  Posts
  461
  Blog Entries
  8

  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Quote Originally Posted by Ben Cronje View Post
  Die 10 Gebooie is nie net God se karakter nie, maar as ons Ouer gee Hy dit as ‘n heining van beskerming vir ons, Sy kinders. Het jy al ooit gedink hoe anders hierdie aarde nie sou wees as almal die 10 gebooie as riglyne sou nastreef nie? Slotte en sleutels sou nie bestaan nie, wat ‘n wonderlike plek sou die aarde nie wees nie? Dit is inderdaad die wet van vryheid (Jak 1:25, 2:12). Maar heellaas, as rebelse kinders sien ons dit as “THOU SHALT NOT”, hierdie drakoniese stel reels om ons in te perk. En Satan ry hierdie wanopvatting tot die ekstreem toe.
  Ek hou gladnie van hierdie eiesoortige SDA uitdrukking: 'Die 10 Gebooie is God se karakter' nie. Om die waarheid te s ek vind dit aanstootlik en lasterlik. Dit sou baie beter geklink het as julle sou ges het: ‘Die 10 Gebooie is in ooreenstemming met…’ of so iets, liefs beter as wat ek probeer het. Want dieselfde Tien Gebooie verklaar: “Jy mag GEEN gelykenis van God maak nie.”

  En in dieselfde trant: ‘as ons Ouer gee Hy dit as ‘n heining van beskerming vir ons, Sy kinders’

  As ons ewige Vader is God vir ons ’n vaste Burg, ’n Rots wat altyd vas bly staan. Hy is Self die ‘heining van beskerming vir ons’. “Die skaduwee van die Almagtige” is vir ons ’n skuiling. Maar bo alles: “Kyk, EK IS met julle al die dae tot aan die voleinding van die wreld.” “Niemand sal julle uit My Hand ruk nie.”

  Het jy al ooit gedink hoe anders hierdie wreld sou wees as almal Jesus Christus nagestreef het? ‘Slotte en sleutels sou nie bestaan nie, wat ‘n wonderlike plek sou die aarde nie wees nie’! “EK IS die Waarheid.” “Die Waarheid sal julle vry maak.”

  Jesus sien ons, hulpelose kinders, kom na ons toe, tel ons op, dra ons in sy arms deur die gevaar, sit ons op ons voete anderkant neer, en s: “Volg My!”

 12. #102
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Johannesburg
  Posts
  461
  Blog Entries
  8

  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Quote Originally Posted by Ben Cronje View Post
  Maar as jy 'n Sabbatarier is, dan WEET elke liewe mens presies wie jou God is. Hulle noem jou skielik wettisties, en kritiseer groot en vervolg hul verbaal soos jy my nou; ensomeer, maar ALMAL WEET, ongeag hul geloof, watter God jy dien. Mens staan uit; sonder twyfel. 'n Doring in elke vlees...
  Is dit verkeerd om SO uit te staan in Christus?
  .
  Hier verpersoonlik jy die vervolgingswaan waaraan die Adventiste so graag ly. Get over yourself! sou my vrou vir jou vertel het.

 13. #103
  Join Date
  Jul 2012
  Location
  Gordonsbaai
  Posts
  1,656

  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Quote Originally Posted by Gerhard Ebersoehn View Post
  Hier verpersoonlik jy die vervolgingswaan waaraan die Adventiste so graag ly. Get over yourself! sou my vrou vir jou vertel het.
  Jou antwoord onderstreep my stelling. Tog antwoord jy nie die vraag direk nie.

  Gerhard, jy kom oor as baie gefrustreerd. Lankmoedigheid is skynbaar iets waarmee ons albei sukkel en een waaraan ons albei aan behoort te werk.
  Quote Originally Posted by Gerhard Ebersoehn View Post
  Ek hou gladnie van hierdie eiesoortige SDA uitdrukking: 'Die 10 Gebooie is God se karakter' nie. Om die waarheid te s ek vind dit aanstootlik en lasterlik. Dit sou baie beter geklink het as julle sou ges het: Die 10 Gebooie is in ooreenstemming met of so iets, liefs beter as wat ek probeer het. Want dieselfde Tien Gebooie verklaar: Jy mag GEEN gelykenis van God maak nie.
  Interessante stelling wat jy maak. En op die oog af blyk dit logies sou mens niks anders lees nie. Tog lees ek:
  Rom 1:20 Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie; 21 omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister.
  Ons kan deel van God se karakter, naamlik sy ewige krag en goddelikheid in Sy Skepping sien. Die Skepping leer ons dus ook van God se karakter. Ek dink dus nie jy verstaan en interpreteer Jy mag GEEN gelykenis van God maak nie. so korrek as wat jy vermoed nie, jong. Miskien is dit die moeite werd vir jou om biedjie meer Bybelstudie dus daaroor te gaan doen.

  En dink jy rerig hierdie is n SDA-ding? Rerig?

  Quote Originally Posted by Gerhard Ebersoehn View Post
  En in dieselfde trant: as ons Ouer gee Hy dit as n heining van beskerming vir ons, Sy kinders

  As ons ewige Vader is God vir ons n vaste Burg, n Rots wat altyd vas bly staan. Hy is Self die heining van beskerming vir ons. Die skaduwee van die Almagtige is vir ons n skuiling. Maar bo alles: Kyk, EK IS met julle al die dae tot aan die voleinding van die wreld. Niemand sal julle uit My Hand ruk nie.
  Is jy n ouer? Het jy reels vir jou kinders? Indien wel, hoekom?

  Quote Originally Posted by Gerhard Ebersoehn View Post
  Het jy al ooit gedink hoe anders hierdie wreld sou wees as almal Jesus Christus nagestreef het? Slotte en sleutels sou nie bestaan nie, wat n wonderlike plek sou die aarde nie wees nie! EK IS die Waarheid. Die Waarheid sal julle vry maak.
  Ps 119:142 U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid, en u wet is waarheid.
  Toeval? Hoe sou jy, Gerhard, dit skei?

 14. #104
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Johannesburg
  Posts
  461
  Blog Entries
  8

  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Quote Originally Posted by Ben Cronje View Post
  Rom 1:20 Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie; 21 omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister.
  Ons kan deel van God se karakter, “naamlik sy ewige krag en goddelikheid in Sy Skepping sien. Die Skepping leer ons dus ook van God se karakter. Ek dink dus nie jy verstaan en interpreteer “Jy mag GEEN gelykenis van God maak nie.” so korrek as wat jy vermoed nie, jong. Miskien is dit die moeite werd vir jou om biedjie meer Bybelstudie dus daaroor te gaan doen.
  Gefrustreerd, ekke? Nee, laat my jou wys direk na aanleiding van die Skriftuur wat jy aangehaal het en NIE KON HELP om jou SDA fiterjasies aan te heg nie.

  SDA s : ‘Ons kan deel van God se karakter, “naamlik sy ewige krag en goddelikheid [Sic.] in Sy Skepping sien, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.

  Dis MYLE van wat daar geskrywe staan in Paulus n in Moses: “Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.”
  Sy Skepping’ is nie God se “ewige krag en goddelikheid” nie. Maar God se “onsigbare dinge” “naamlik sy ewige krag en goddelikheid … kan van die skepping van die wreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word” … “sodat julle kan weet … wat die uitnemende grootheid van sy krag is na die werking van die krag van sy sterkte wat God gewerk het in Christus….”

  So ja, ‘die skepping leer ons ook van God se karakter’. Maar jy moet gaan lees van God se “werke” op en van die Sewende Dag n sy skepping op die sesde dag klaar was; ds waar sy “ewige krag en goddelikheid”—‘God se karakter’, “verstaan en duidelik gesien word”—sy “onsigbare dinge / werke”, “van oordeel en van geregtigheid”. Genesis 3:8-24!

  Daarom lees die Tweede Gebod: “Jy mag GEEN gelykenis van God maak nie.” Sy skepping is nie God se werk van verlossing deur Jesus Christus nie. So korrek as kan, jong. ‘Miskien is dit die moeite werd vir jou om biedjie meer Bybelstudie dus daaroor te gaan doen.

 15. #105
  Join Date
  Jul 2012
  Location
  Gordonsbaai
  Posts
  1,656

  Re: Profesie - Het jy geweet?

  Quote Originally Posted by Gerhard Ebersoehn View Post
  So ja, ‘die skepping leer ons ook van God se karakter’. Maar ...[/I]’
  I rest my case...

  Of NIKS buite God kan ons Sy karakter leer verstaan nie (jou verstaan van “Jy mag GEEN gelykenis van God maak nie.” )
  Of dinge buite God kan dit WEL doen en jy verstaan “Jy mag GEEN gelykenis van God maak nie.” bloot verkeerd.
  Aan die een kant erken jy dat ‘die skepping leer ons ook van God se karakter’, maar terselfde tyd wil jy leun op die GEEN van “Jy mag GEEN gelykenis van God maak nie.”

  Die probleem is dus nie by my nie, my vriend. Ek is nie die een wat op twee stoele probeer sit nie.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Chiasme en Profesie.
  By mastermike in forum Gesprek oor die Eindtye en Aktuele sake
  Replies: 5
  Last Post: Jan 12th 2016, 11:28 PM
 2. Daniel se 70 week profesie
  By HammerHead in forum Gesprek oor die Eindtye en Aktuele sake
  Replies: 38
  Last Post: Sep 10th 2012, 11:24 AM
 3. Bespreking Profesie
  By Ta-An in forum Alles en nog wat
  Replies: 9
  Last Post: Aug 18th 2012, 01:38 PM
 4. het jy geweet???
  By Ta-An in forum Alles en nog wat
  Replies: 9
  Last Post: Sep 4th 2011, 04:27 AM
 5. Inligting Gawe van Profesie
  By MariaPetro in forum Alles en nog wat
  Replies: 4
  Last Post: Apr 30th 2009, 06:43 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •