PDA

View Full Version : Die 250 name en titels van Jesus ChristusCFJ
Sep 21st 2007, 04:58 PM
Sovêr bekend, is daar niemand in die geskiedenis wat soveel name en titels soos Jesus Christus het nie. Allah het iets soos 99 name en titels as ek dit reg het, maar dit is blykbaar die naaste aan die 250 van Jesus. Dit sal nogal interessant wees om dit te ondersoek. Gaan voort waar die laaste nommer ge-eindig het en gee ook die Skrif waar dit staan, as jy graag wil help om hierdie 250 name en titels van Christus te vind.


Open 21:6 En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.

1. Die Alfa
2. Die Oméga
3. Die begin
4. Die einde

CFJ
Sep 21st 2007, 07:52 PM
En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!
(Joh 20:28)
5. Here
6. God


Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.
(Joh 10:11)
7. Die goeie herder

CFJ
Sep 21st 2007, 10:11 PM
Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
8. Die weg
9. Die waarheid
10. Die lewe


1Pe 2:6-7 Daarom staan dit ook in die Skrif: Kyk, Ek lê in Sion ‘n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in Hom glo, sal nooit beskaam word nie. (7) Vir julle dan wat glo, is Hy kosbaar; maar vir die ongelowiges geld die woord: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword; en: ‘n Steen des aanstoots en ‘n rots van struikeling—
11. Hoeksteen


Jes 9:6 Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors—
12. Wonderbaar
13. Raadsman
14. Sterke God
15. Ewige Vader
16. Vredevors

CFJ
Sep 22nd 2007, 07:49 AM
Joh 1:14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.
17. Die Woord
18. Die Eniggeborene


Joh 1:34-38 En ek het gesien en getuig dat Hy die Seun van God is. (35) Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy dissipels; (36) en toe hy Jesus sien wandel, sê hy: Dáár is die Lam van God! (37) En die twee dissipels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. (38) En toe Jesus Hom omdraai en hulle sien volg, sê Hy vir hulle: (1:39) Wat soek julle? En hulle antwoord Hom: Rabbi—dit wil sê, as dit vertaal word, Meester—waar is U tuis?
19. Seun van God
20. Jesus
21. Lam van God
22. Rabbi/Meester

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:17 PM
Kolosense 1:15 Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;

23. Beeld van die onsienlike God
24. Eersgeborene van die hele skepping;

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:22 PM
Matt.16:16 En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God.

25. Seun van die lewende God.

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:25 PM
Jeremiah 23:5 Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid 'n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.
6 In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.

26. Regverdige Spruit
27.DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:27 PM
Hebreers 3:1Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus,

28.Apostel en Hoëpriester

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:33 PM
1 Thimotheus 1:1 Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God, ons Verlosser, en van die Here Jesus Christus, ons Hoop,

29. Verlosser
30. Hoop

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:36 PM
Openbaring 15:3 En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en gesê: Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges!

31. Koning van die heiliges!
32. Almagtige
33. Here G_d

CFJ
Sep 22nd 2007, 08:38 PM
Hebreers 3:1Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus,

28.Apostel en Hoëpriester

Miskien kan mens 2 titels van hierdie teks maak.

28. Apostel
34. Hoëpriester

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:42 PM
Lukas 4:23 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=42&CHAP=4&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=23) En Hy antwoord hulle: Julle sal My ongetwyfeld hierdie spreekwoord toevoeg: Geneesheer, genees uself! Alles wat ons hoor wat in Kapérnaüm gebeur het, doen dit hier in u vaderstad ook.

35. Geneesheer,

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:47 PM
Johannes 3:29 Hy wat die bruid het, is die bruidegom; maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome.

36. Bruidegom

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:49 PM
Johannes 15:1 Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer.

37.Ware wynstok

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:51 PM
1Korintiers 5:7 Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees--soos julle inderdaad ongesuurd is--want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus.

38. Paaslam

CFJ
Sep 22nd 2007, 08:52 PM
En die Engel van die HERE het haar by ‘n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op pad na Sur,
(Gen 16:7)

39. Engel van die Here

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:52 PM
Efesiers 5:2 en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur.

40. Gawe
41. Offer

Ta-An
Sep 22nd 2007, 08:56 PM
1 Johannes 2:1 My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het 'n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.

42.Voorspraak
43. Regverdige

Ta-An
Sep 22nd 2007, 09:00 PM
2Tim.4:8 Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.

44. regverdige Regter

Ta-An
Sep 22nd 2007, 09:03 PM
1 Kor.15:45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword; die laaste Adam 'n lewendmakende Gees.
45. Laaste Adam
46. lewendmakende Gees

Ta-An
Sep 22nd 2007, 09:05 PM
1 Kor. 15:47Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.

47. Tweede mens

Ta-An
Sep 22nd 2007, 09:08 PM
Hebreers 1:1 Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun
2 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.

48. Erfgenaam
49. Skepper (deur wie Hy ook die wêreld gemaak het)

CFJ
Sep 22nd 2007, 09:51 PM
Opsomming

1. Die Alfa
2. Die Oméga
3. Die begin
4. Die einde
5. Here
6. God
7. Die goeie herder
8. Die weg
9. Die waarheid
10. Die lewe
11. Hoeksteen
12. Wonderbaar
13. Raadsman
14. Sterke God
15. Ewige Vader
16. Vredevors
17. Die Woord
18. Die Eniggeborene
19. Seun van God
20. Jesus
21. Lam van God
22. Rabbi/Meester
23. Beeld van die onsienlike God
24. Eersgeborene van die hele skepping
25. Seun van die lewende God
26. Regverdige Spruit
27. DIE HERE ONS GEREGTIGHEID
28. Apostel
29. Verlosser
30. Hoop
31. Koning van die heiliges!
32. Almagtige
33. Here G_d
34. Hoëpriester
35. Geneesheer
36. Bruidegom
37. Ware wynstok
38. Paaslam
39. Engel van die Here
40. Gawe
41. Offer
42. Voorspraak
43. Regverdige
44. regverdige Regter
45. Laaste Adam
46. lewendmakende Gees
47. Tweede mens
48. Erfgenaam
49. Skepper (deur wie Hy ook die wêreld gemaak het)

CFJ
Sep 23rd 2007, 10:45 AM
So sê die HERE, die Heilige van Israel en sy Formeerder: Vra My aangaande die toekomstige dinge; vertrou my seuns en die werk van my hande aan My toe! Ek het die aarde gemaak en die mens daarop geskape; Ek—my hande het die hemel uitgespan, en Ek het aan sy ganse leërskare bevel gegee.
(Jes 45:11-12)
50. Heilige van Israel
51. Formeerder

CFJ
Sep 23rd 2007, 10:48 AM
Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem; en hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore Seun gebaar het nie; en hy het Hom Jesus genoem.
(Mat 1:23-25)

52. Emmánuel
53. God met ons
54. Eersgebore Seun


En terwyl Jesus in die tempel leer, antwoord Hy en sê: Hoe sê die skrifgeleerdes dat die Christus die seun van Dawid is?
(Mar 12:35)
55. Christus
56. Seun van Dawid

CFJ
Sep 23rd 2007, 10:58 AM
‘n Psalm. Sing tot eer van die HERE ‘n nuwe lied, want Hy het wonders gedoen; sy regterhand en sy heilige arm het Hom gehelp.
(Ps 98:1)
57. Regterhand van die HERE
58. Heilige arm van die HERE


Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy Naam.
(Luk 1:49)
59. Magtig
60. Heilig

CFJ
Sep 23rd 2007, 11:02 AM
‘n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister—
(Deut 18:15)
61. Profeet


En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.
(Open 21:3)
62. Die tabernakel van God

CFJ
Sep 23rd 2007, 11:15 AM
En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. (5:2) Daarom sal Hy hulle prysgee tot op die tyd dat ‘n barende gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer. (5:3) En Hy sal optree en hulle laat wei in die sterkte van die HERE, in die majesteit van die Naam van die HERE sy God; en hulle sal rustig woon, want nou sal Hy groot wees tot aan die eindes van die aarde. (5:4) En Hy sal vrede wees. Wanneer Assur in ons land kom en hy ons paleise wil betree, sal ons teenoor hom sewe herders stel, ja, agt vorste uit die mense.
(Miga 5:1-4)
63. Heerser
64. Vrede


En die opskrif van sy beskuldiging was bokant Hom geskrywe: DIE KONING VAN DIE JODE.
(Mar 15:26)
65. DIE KONING VAN DIE JODE

CFJ
Sep 23rd 2007, 11:19 AM
Jesus sê vir haar: Dit is Ek wat met jou spreek!
(Joh 4:26)
66. Ek is


En Jesus sê: Ek is. En u almal sal die Seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel.
(Mar 14:62)
67. Seun van die mens

CFJ
Sep 23rd 2007, 01:09 PM
En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë; en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom!
(Open 4:8)
68. Wat is en wat was en wat kom!


En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd. En hy wat daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n kroon gegee, en hy het uitgegaan as ‘n oorwinnaar en om te oorwin.
(Open 6:2)
69. 'n Oorwinnaar


Kyk, my Kneg sal voorspoedig wees, Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word.
(Jes 52:13)
70. Kneg


want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.
(1Kor 2:2)
71. Gekruisigde


dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is. En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê.
(Luk 2:11-12)
72. Saligmaker
73. Kindjie

CFJ
Sep 23rd 2007, 05:43 PM
En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:
(Joh 14:16)
74. Trooster


Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,
(1Tim 2:5)
75. Middelaar

CFJ
Sep 23rd 2007, 05:52 PM
Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy Gesalfde. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het,
(Hand 4:26-27)
76. Gesalfde
77. Heilige Kind Jesus


En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.
(Open 19:16)
78. Koning van die konings
79. Here van die here

CFJ
Sep 23rd 2007, 06:27 PM
omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.
(Hand 17:31)
80. 'n Man wat Hy aangestel het


En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
(1Joh 2:2)
81. Versoening vir ons sondes


En toe ek Hom sien, val ek soos ‘n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood.
(Open 1:17-18)
82. Die eerste
83. Die laaste
84. Die lewende


waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, Skith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal.
(Kol 3:11)
85. Is alles en in almal


Sy verhemelte is pure soetigheid, ja, hy is geheel en al die lieflikheid self. Dit is my beminde en dit is my vriend, dogters van Jerusalem.
(Hoog 5:16)
86. Die lieflikheid self


En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God:
(Open 3:14)
87. Die Amen
88. Die getroue en waaragtige Getuie
89. Die begin van die Skepping van God


Toe hoor God die stem van die seun, en die Engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra: Wat is dit met jou, Hagar? Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is.
(Gen 21:17)
90. Engel van God


In al hulle benoudheid was Hy benoud, en die Engel van sy aangesig het hulle verlos; deur sy liefde en deur sy medelyde het Hy hulle verlos; en Hy het hulle opgehef en hulle gedra, al die dae van die ou tyd.
(Jes 63:9)
91. Engel van Sy aangesig


die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.
(Heb 12:2)
92. Die Leidsman
93. Die Voleinder van die geloof


Want dit het Hom betaam, ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as Hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak.
(Heb 2:10)
94. Die bewerker van jou saligheid


En Hy sê: Nee, maar Ek is die leërowerste van die HERE; Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra Hom: Wat wil my Here aan sy dienskneg sê? Toe sê die leërowerste van die HERE vir Josua: Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilig. En Josua het so gedoen.
(Jos 5:14-15)
95. Die leërowerste van die HERE


Kyk, Ek het hom tot ‘n getuie van die volke gemaak, tot ‘n vors en ‘n gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep; en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop, ter wille van die HERE jou God en van die Heilige van Israel, omdat Hy jou verheerlik het.
(Jes 55:4-5)
96. 'n Getuie van die volke
97. 'n Vors
98. 'n Gebieder van die nasies
99. Die Heilige van Israel


Die deurbreker sal optrek voor hulle uit: hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek; en hulle koning sal voor hulle uit gaan, en die HERE heeltemal vooraan.
(Miga 2:13)
100. Die deurbreker


en die Leidsman tot die lewe het julle gedood. God het Hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is.
(Hand 3:15)
101. Die Leidsman tot die lewe

Ta-An
Sep 23rd 2007, 06:29 PM
Jy moet weer opsom :idea:

CFJ
Sep 23rd 2007, 06:38 PM
Opsomming

1. Die Alfa
2. Die Oméga
3. Die begin
4. Die einde
5. Here
6. God
7. Die goeie herder
8. Die weg
9. Die waarheid
10. Die lewe
11. Hoeksteen
12. Wonderbaar
13. Raadsman
14. Sterke God
15. Ewige Vader
16. Vredevors
17. Die Woord
18. Die Eniggeborene
19. Seun van God
20. Jesus
21. Lam van God
22. Rabbi/Meester
23. Beeld van die onsienlike God
24. Eersgeborene van die hele skepping
25. Seun van die lewende God
26. Regverdige Spruit
27. DIE HERE ONS GEREGTIGHEID
28. Apostel
29. Verlosser
30. Hoop
31. Koning van die heiliges!
32. Almagtige
33. Here G_d
34. Hoëpriester
35. Geneesheer
36. Bruidegom
37. Ware wynstok
38. Paaslam
39. Engel van die Here
40. Gawe
41. Offer
42. Voorspraak
43. Regverdige
44. regverdige Regter
45. Laaste Adam
46. lewendmakende Gees
47. Tweede mens
48. Erfgenaam
49. Skepper (deur wie Hy ook die wêreld gemaak het)
50. Heilige van Israel
51. Formeerder
52. Emmánuel
53. God met ons
54. Eersgebore Seun
55. Christus
56. Seun van Dawid
57. Regterhand van die HERE
58. Heilige arm van die HERE
59. Magtig
60. Heilig
61. Profeet
62. Die tabernakel van God
63. Heerser
64. Vrede
65. DIE KONING VAN DIE JODE
66. Ek is
67. Seun van die mens
68. Wat is en wat was en wat kom!
69. 'n Oorwinnaar
70. Kneg
71. Gekruisigde
72. Saligmaker
73. Kindjie
74. Trooster
75. Middelaar
76. Gesalfde
77. Heilige Kind Jesus
78. Koning van die konings
79. Here van die here
80. 'n Man wat Hy aangestel het
81. Versoening vir ons sondes
82. Die eerste
83. Die laaste
84. Die lewende
85. Is alles en in almal
86. Die lieflikheid self
87. Die Amen
88. Die getroue en waaragtige Getuie
89. Die begin van die Skepping van God
90. Engel van God
91. Engel van Sy aangesig
92. Die Leidsman
93. Die Voleinder van die geloof
94. Die bewerker van jou saligheid
95. Die leërowerste van die HERE
96. 'n Getuie van die volke
97. 'n Vors
98. 'n Gebieder van die nasies
99. Die Heilige van Israel
100. Die deurbreker
101. Die Leidsman tot die lewe

Ta-An
Sep 23rd 2007, 06:51 PM
1, 2, 3, 4, 82, 83, almal van dieselfde vertaling ??

CFJ
Sep 24th 2007, 07:38 AM
1, 2, 3, 4, 82, 83, almal van dieselfde vertaling ??

Ou Afrikaanse Vertaling, 1933/'53.

Die Filadelfieer
Sep 25th 2007, 01:06 PM
Op 22:16 Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester.


102. Môrester.

CFJ
Jan 21st 2009, 10:19 AM
Opsomming

1. Die Alfa
2. Die Oméga
3. Die begin
4. Die einde
5. Here
6. God
7. Die goeie herder
8. Die weg
9. Die waarheid
10. Die lewe
11. Hoeksteen
12. Wonderbaar
13. Raadsman
14. Sterke God
15. Ewige Vader
16. Vredevors
17. Die Woord
18. Die Eniggeborene
19. Seun van God
20. Jesus
21. Lam van God
22. Rabbi/Meester
23. Beeld van die onsienlike God
24. Eersgeborene van die hele skepping
25. Seun van die lewende God
26. Regverdige Spruit
27. DIE HERE ONS GEREGTIGHEID
28. Apostel
29. Verlosser
30. Hoop
31. Koning van die heiliges!
32. Almagtige
33. Here God
34. Hoëpriester
35. Geneesheer
36. Bruidegom
37. Ware wynstok
38. Paaslam
39. Engel van die Here
40. Gawe
41. Offer
42. Voorspraak
43. Regverdige
44. regverdige Regter
45. Laaste Adam
46. lewendmakende Gees
47. Tweede mens
48. Erfgenaam
49. Skepper (deur wie Hy ook die wêreld gemaak het)
50. Heilige van Israel
51. Formeerder
52. Emmánuel
53. God met ons
54. Eersgebore Seun
55. Christus
56. Seun van Dawid
57. Regterhand van die HERE
58. Heilige arm van die HERE
59. Magtig
60. Heilig
61. Profeet
62. Die tabernakel van God
63. Heerser
64. Vrede
65. DIE KONING VAN DIE JODE
66. Ek is
67. Seun van die mens
68. Wat is en wat was en wat kom!
69. 'n Oorwinnaar
70. Kneg
71. Gekruisigde
72. Saligmaker
73. Kindjie
74. Trooster
75. Middelaar
76. Gesalfde
77. Heilige Kind Jesus
78. Koning van die konings
79. Here van die here
80. 'n Man wat Hy aangestel het
81. Versoening vir ons sondes
82. Die eerste
83. Die laaste
84. Die lewende
85. Is alles en in almal
86. Die lieflikheid self
87. Die Amen
88. Die getroue en waaragtige Getuie
89. Die begin van die Skepping van God
90. Engel van God
91. Engel van Sy aangesig
92. Die Leidsman
93. Die Voleinder van die geloof
94. Die bewerker van jou saligheid
95. Die leërowerste van die HERE
96. 'n Getuie van die volke
97. 'n Vors
98. 'n Gebieder van die nasies
99. Die Heilige van Israel
100. Die deurbreker
101. Die Leidsman tot die lewe
102. Blink Môrester

Daar is nog meer as 140 name en titels van Jesus uitstaande. Vir diegene wat belangstel, kan julle hierdie skakel (http://www.wholesomewords.org/resources/names.html) volg en net vertaal na Afrikaans. Plaas ook die teks, saam met die nommer, soos in hierdie draad gedoen is.