PDA

View Full Version : Inligting JEDP of die Dokumentęre HipoteseCFJ
Jan 29th 2009, 02:06 PM
Vanuit 'n bybelse perspektief, is daar net een enkele manier om outoriteit of gesag aan enige skrif of skrifgedeelte te verleen... en dit is, die Bybel moet dit self bevestig. Die grootste Afrikaanse gespreksforum, Boerevryheid, is deurspek met ongegronde kwasi inligting en na vele oorwegings, het ek besluit om een van die gevaarlikste sienswyses daar, te ondersoek aan die hand van die Skrif. Soms kos dit net inspirasie en ander kere moet mens net op die regte webbladsy beland, dan is die inspirasie daar. Elkeen is welkom om te kyk of hierdie inligting akkuraat is, maar sovęr ek kon vasstel lyk dit akkuraat en mens kan hierdie weer gebruik, veral omdat dit in Afrikaans is.

As JEDP se skim skrywers bestaan, waar in die Bybel, word melding van hulle gemaak? Miskien moet mens net eers oorsigtelik wys wat JEDP werklik is en waar dit vandaan kom en vir doeleindes vir hierdie argument, word vanuit hierdie bron (http://creationontheweb.com/content/view/767) vry vertaal oor na Afrikaans, deur dit slegs as basis te gebruik. JEDP is ook bekend as die Dokumentęre Hipotese (DH). Let veral daarop dat dit 'n hipotese is, wat deur HAT as volg verklaar word;


hipotese (-s) 1 Onbewese stelling wat moet dien as grondslag vir redenering; veronderstelling; Van 'n hipotese uitgaan. 2 Voorlopige veronderstelling wat gebruik word om iets anders te bewys. 3 Ongegronde veronderstelling; gissing: Daardie mening is nog suiwer hipotese, want daar is geen bewys voor nie.
JEDP of die dokumentęre hipotese (DH) word in wese as 'n liberale/kritiese denkwyse beskou wat ontken, dat Moses die eerste 5 boeke van die Bybel geskryf het, naamlik Gen, Exo, Lev, Num en Deut. Die eerste 5 boeke van Moses is ook bekend as die Pentateug of die Torah, soos dit by Jode bekend is. DH of JEDP leer dat verskeie, onbekende skrywers of outeurs die eerste 5 boeke geskryf het (asook dele in die res van die Ou Testament). Hierdie skrywers wat anoniem is en tot 900 jaar na Moses geleef het, het skynbaar hierdie beweerde werke gelewer. JEDP of DH kan as volg opgesom word;


J (staan vir wat DH sou noem, Jawist) het skynbaar tussen 900 en 850 voor Christus geleef. Hy/sy/hulle het blykbaar al die mites en legendes opgeteken oor Babilon en ander nasies en hierdie stories is bygevoeg by die kampvuur-stories van die Hebreërs. Al hierdie stories verwys direk na die bybelse gedeeltes, waar die Hebreeuse letters JHWH (Jahwe of HERE in die Ou Arfrikaanse Vert.) vir God gebruik word.

E (wat vir Elohist staan) het skynbaar tussen 750 en 700 voor Christus geleef in die noordelike koninkryk van Israel en het al die dele in die Bybel geskryf waar God as Elohim voorgestel word.

D het volgens hierdie hipotese die meeste van die boek Deuterenomium geskryf en heel waarskynlik verwys dit volgens hierdie ongegronde veronderstelling, na die boek soos gevind in 2Kon 22:8, ongeveer 621 voor Christus.

P veronderstel om 'n Priester (of priesters) voor te stel wat tydens die ballingskap in Babilon geleef het en volgens bewering 'n kode opgestel het oor heiligheid vir die mense.

Verskeie outeurs R (van die Duitse Redakteur) het bogenoemde alles skynbaar saamgestel.

Die eerste spore dat verskeie beweerde skrywers betrokke was by die opstel van hierdie boeke, was voorgehou deur 'n Fransman, Jean Astruc in 1753. Dit is dan ook hierdie boek ("Conjectures on the original documents that Moses appears to have used in composing the Book of Genesis. With remarks that support or throw light upon these conjectures.) wat hy in 1753 bekend gestel het, wat hom bekend gemaak het, soos hier (http://knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Jean_Astruc/) gelees kan word. Astruc was net vir interessantheid die seun van 'n Protestantse predikant, maar hy het oorgegaan na Rooms Katolisisme toe. Tog was die eintlike verklaarder of eksponent van die JEDP teorie, Julius Wellhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Wellhausen) gewees. Hy het beweer dat die dele in die Ou Testament wat met bepaalde gesofistikeerde leerstellings handel, nie leerstellings was wat deur die lewende God openbaar was/is nie. Skynbaar was dit leerstellinge wat op 'n laer vlak van denke weergegee is en hou verband met, politeďsme (veelgodery), spiritisme, voorvader-geesaanbidding ensomeer. Oor hierdie rede was dit nodig gevind om latere skrywers te fabriseer en een van die hoof-argumente was dat die skryfkuns nog nie bestaan het in die tyd van Moses nie.

Die JEDP teorie of Dokumentęre Hipotese, ondermyn dus die gesag van die skepping in Genesis, die sondeval en die vloed gebeure, asook die hele patriargale geskiedenis van Israel. Dit veronderstel dat die Ou Testament in wese een enorme letterkundige bedrogspul is en bervraagteken nie net Moses nie, maar ook die geloofwaardigheid en godheid van Jesus Christus. Die 5 eerste boeke van die Bybel gaan in wese oor Jesus Christus en vele parallelle kan getrek word, soos byvoorbeeld;


Presies 3uur die middag is die paaslam geslag en het die Israeliete die bloed aan die deurkosyne gesmeer. Presies op die 3de dag het hulle deur die Rooisee getrek en 50 dae later het hulle die wet van Moses op die berg Sinai ontvang. In lyn hiermee het Jesus, ons paaslam wat vir ons geslag is, 3uur die middag gesterf en op die 3de dag opgestaan. Vyftig dae later was die Heilge Gees uitgestort en het presies gebeur, soos die skaduwee van Christus in die Pentateug reeds aangedui het.
Die doel van hierdie draad is uit en uit om te bepaal of die Bybel aantoon dat Moses die skrywer van die eerste 5 boeke of Pentateug was en of die Bybel enigsins aantoon dat daar ander skrywers was. Vervolgens sal daar dan ook gekyk word of Moses een van die skrywers kan wees, naamlik, J, E, D, P of R en ook waar in die Skrif word bevestig dat Moses wel die outeur was, van die Pentateug. Hierdie bewyse wat die Skrif self uitwys, sal ook toets of die anonieme skim skrywers van die JEDP teorie, enigsins ernstig opgeneem kan word.

Die Filadelfieer
Jan 30th 2009, 06:41 AM
aaaaa ! Goeie ou JEDP, een van my gunsteling onderwerpe ! :D

Ferdi,
Interesant om te weet is dat die hele Hipotese ernstig hersien moes word toe daar bevind is dat skrif baie ouer is as wat daar met die opstel van die hipotese gereken is. Skrif is bevind om pre-Abrahamieties te wees, wat 'n ernstige spanner in die wiel van JEDP gaan staan en gooi het. Dit is toe dat daar besluit is om "R" by te voeg om die flater te verdoesel, en sommer twee skrywers vir "D", wat beteken dat die nuwe! verbeterde! hipotese as die JED(1)D(2)P-R bekend staan. gie-gie-gie.....

Persoonlik dink ek Moses sou enige iemand met bogenoemde redenasie oor die kop geslaat het met sy staf, want regtig, " ek het nie nou die tyd hiervoor nie en die Isrseliete is 'n moeilike volk en dit is weer warm vandag in die woestyn en ek het nog 'n hoofstuk om te skryf van Exodus en WIE HET DAARDIE DONKIE LAAT ONTSNAP en as nog een van Juda se kinders vir my vra "hoe vęr nog oom Moses" gaan ek op-crack en waar is my ontbyt kwartels Aaron ??! "

CFJ
Jan 30th 2009, 07:20 AM
Fila,

Jy moet bylas asseblief, ek weet op hierdie stadium relatief min van JEDP en sal graag meer wil weet.

Lanie
Jan 30th 2009, 07:40 AM
Persoonlik dink ek Moses sou enige iemand met bogenoemde redenasie oor die kop geslaat het met sy staf, want regtig, " ek het nie nou die tyd hiervoor nie en die Isrseliete is 'n moeilike volk en dit is weer warm vandag in die woestyn en ek het nog 'n hoofstuk om te skryf van Exodus en WIE HET DAARDIE DONKIE LAAT ONTSNAP en as nog een van Juda se kinders vir my vra "hoe vęr nog oom Moses" gaan ek op-crack en waar is my ontbyt kwartels Aaron ??! "

:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: Fila, soos die Ingelse sę - you crack me up!!!

Die Filadelfieer
Jan 30th 2009, 07:47 AM
Hier is 'n paar uitstekende artikels oor JEDP-R, wat sommer die sogenaamde "twee skeppingsverhale" ook behandel. Die idee van twee skeppingsverhale, bekend as G1 en G2, is 'n variant van JEDP :


Artikel 1 (http://www.answersingenesis.org/creation/v20/i4/moses.asp) (Het Moses regtig die Pentateug geskryf ? )
Artikel 2 (http://www.tektonics.org/jedp/creationtwo.html) ( Twee skeppingsverhale in Genesis ? )
Artikel 3 (http://www.tektonics.org/jedp/deut.html) ( Deuternomium 'n eenheid ? )

CFJ
Jan 31st 2009, 02:34 PM
Bewys van Moses se Outeurskap van die Pentateug

Die eerste 5 boeke van Moses word ook "die Wet" genoem en selfs ook die wet van Moses, soos weldra toegelig word. Hierdie verwysings in die Bybel na Moses se outeurskap is oorweldigend en behoort nie te veel te vra om te kan insien nie.


Inteenstelling met die sieninge van Wellhausen en ander, het argeologiese navorsing bevestig dat die skryfkuns reeds bestaan het in die tyd van Moses. Die JEDP hipotese beweer valslik dat die Israeliete eeue gewag het vanaf die grondlegging van die volk Israel, voordat hulle hulself beywer het om hulle geskiedenis en wette in geskrewe vorm neer te pen, terwyl hulle buurlande sogenaamd voor Moses al, die skryfkuns bemeester het.

Moses as outeur is ook 'n ooggetuie van die uittog uit Egipte, daarom was hy bekend met die geografie, fauna en flora van die omgewing en het hy ook verskeie Egiptiese woorde gebruik en verwys hy na gebruike tot sovęr as 2000 voor Christus heen.

Die Pentateug self, verklaar dat Moses die skrywer was, Exo 17:14; 24:4–7; 34:27; Num 33:2; Deut 31:9, 22, 24.

Ook in verskeie gedeeltes in die res van die Ou Testament, word Moses as skrywer aangedui, byvoorbeeld, Jos 1:7–8; 8:32–34; Rigt 3:4; 1 Kon 2:3; 2 Kon 14:6; 21:8; 2 Kron 25:4; Esra 6:18; Neh 8:1; 13:1; Dan 9:11–13.

In die Nuwe Testament, verwys Jesus gereeld na Moses se geskrifte en ook na die wet van Moses, byvoorbeeld, Mat 8:4; 19:7–8; Mark 7:10; 12:26; Luk 24:27, 44; Joh 5:46–47; 7:19.

Moses en die Profete verwys na Moses se geskrifte en dan ook die res van die Ou Testament. Hoe wil mens dit duideliker hę. Jesus sę tog duidelik in hierdie gelykenis, wat deur sommige oor goeie redes nie as 'n gelykenis beskou word nie, maar Jesus wys duidelik op geen geheime skrywer of enige anonieme skrywer nie, maar na Moses en die Profete! Toe sę Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister. Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sę vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. (Luk 16:29-31 AOV) Die Ou Testament word dus hier genoem, Moses en die Profete.

Ander skrywers in die Nuwe Testament wys ook op Moses se geskrifte en na die wet van Moses, byvoorbeeld, Joh 1:17; Acts 6:14; 13:39; 15:5; 1 Kor 9:9; 2 Kor 3:15; Heb 10:28.

Dit is bondig en eenvoudig en bloot 'n getuienis, van wat die Skrif duidelik leer! Dieselfde bron is in hierdie plasing gebruik as die een in plasing #1.

CFJ
Jan 31st 2009, 02:36 PM
ONTMASKERING VAN JEDP

Die volgende inligting is vry vertaal na Afrikaans en is verkry vanuit hierdie bron (http://creationontheweb.com/content/view/4249), A Review of The Inspiration of the Pentateuch by M.W.J. Phelan Twoedged Sword Publications, Waterlooville, UK, 2005.

‘n Vęrdere uitrafeling van die JEDP hipotese (lees: ongegronde veronderstelling), word gevind in wat genoem word, ‘artificial literary structures’ en hierdeur is vasgestel dat daar oorweldigende getuienis is, dat die Pentateug net een outeur het (met uitsonderings wat werklik minimaal is). Hierdie uitgangspunt word gekoppel aan die feit dat die skrywers van die Bybel uitgeken kan word aan sekere skryfstyle. ‘n Instelling wat hulle veral hiermee bemoei, is die ‘Chicago Statement on Biblical Inerrancy’ (http://www.kulikovskyonline.net/hermeneutics/csbe.htm ). Hulle bevinding oor die Pentateug en ook oor hierdie tegniek wat gebruik word is as volg,


‘We affirm that God in His work of inspiration utilized the distinctive personalities and literary styles of the writers whom He had chosen and prepared’ (Article 8). And: ‘We affirm that the text of Scripture is to be interpreted by grammatico-historical exegesis, taking account of its literary forms and devices, and that Scripture is to interpret Scripture’ (Article 18).
Die doel van hierdie letterkundige strukture, in die konteks van die Bybelse węreld en spesifiek die Ou Testamentiese węreld, was bloot om stories makliker te kon onthou. Tipies van daardie tyd en ook later, was 90% tot 95% van mense ongeletterd en was inligting hoofsaaklik verbaal oorgedra. Vir die gemiddelde persoon in daardie tyd, was dit nodig om deur sekere patrone of strukture in stories te skep, ‘n storie makliker te kon onthou. In teenstelling hiermee, was die JEDP teorie juis van die veronderstelling wat in Engels bekend is as, ‘a graphocentric (a prejudice in favour of writing) view’. Gevolglik was die artefakte van verbale oorlewering negeer deur hierdie denkwyse (JEDP) en was daar in wese onverantwoordelik en ook oneffektief omgegaan, met letterkundige praktyke. M.W.J. Phelan het verskeie van hierdie letterkundige strukture opgemerk in die Pentateug, wat genoem word, chiasma’s of woordordes, ook bekend as woordskikkings. ‘n Chiasma word as volg gedefinieer deur “Concise Oxford Dictionary of Literary Terms” as, ‘a figure of speech by which the order of the terms in the first of two parallel clauses is reversed in the second’. Uit die aangehaalde artikel word chiasma’s kortweg so verduidelik, ‘A short, non-biblical example of a chiasmus would be the saying of Winston Churchill, ‘Some men change their party for the sake of their principles; others their principles for the sake of their party.’ Another chiasmus in a different form would be, ‘[Norman Vincent] Peale would find Paul appealing; but Paul would find Peale appalling.’

In Genesis 9:6 is ‘n baie mooi voorbeeld van ‘n eenvoudige Bybelse chiasma, Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word.

Dieselfde gedeelte kan in die Engelse vertaling as volg uitgebeeld word,


A Whoever sheds
>>>B the blood
>>>>>>C of man
>>>>>>C’ by man shall
>>>B’ his blood
A’ be shed


Een van die grootste chiasma’s (woordskikkings) in die Skrif, soos Phelan opmerk, is in Genesis 6:1–9:19, die gebeure rondom die vloed en dit word in Engels weergegee.


A - Noah and his family: the only righteous people on earth (6:9–10)
>>B - God promises to destroy the earth and its inhabitants by a global Flood (6:11–22)
>>>>C - God instructs Noah, his family and the animals to enter the Ark (7:1–10)
>>>>>>D - The floodwaters come upon the earth (7:11–16)
>>>>>>>>E - The floodwaters rise and cover the earth (7:17–24)
>>>>>>>>>>F - God remembers Noah (8:1a)
>>>>>>>>E' - The floodwaters recede from the earth (8:1b–5)
>>>>>>D' - The floodwaters disappear and the earth is dry (8:6–14)
>>>>C' - God instructs Noah, his family and the animals to leave the Ark and fill the earth (8:15–9:7)
>>B' - God promises to never again destroy the earth and its inhabitants by a global flood (9:8–17)
A' - Noah and his family: the only people on earth (9:18–19)


Die Dokumentęre Hipotese of JEDP, sny en kerf hierdie storie in klein stukkies, as afwisselend halwe verse en verdeel dit tussen die J en P outeurs/skrywers, waar die woordorde (chiasma) of woordskikkings-struktuur wys op een outeur.

Die Filadelfieer
Feb 2nd 2009, 06:33 AM
Ferdi,
Baie dankie vir jou moeite rondom hierdie onderwerp. Ek dink die inligting wat jy vir ons hier geplaas het kan in almal se apologetika tassies gebęre word.

CFJ
Feb 2nd 2009, 09:34 AM
Een van die dinge wat die JEDP teorie deurgaans poog om te doen, is om 'n laslappie effek van verskillende verhale uit te beeld wat geen kronologiese orde weergee nie. Daar is verskeie Chiasma's opgestel oor die vloed verhaal, wat juis die kronologiese orde onderstreep en hier is seker een van die grootstes, soos deur G.J. Wenham weergegee is...


Die Struktuur van die Vloed Verhaal – Reuse Chiasma
(Genesis 6:10- Genesis 9:19)A Noag (6:10a)
>>B Sem Gam en Jafet (6:10b)
>>>>C Ark moet gebou word (6:14-16)
>>>>>>D Vloed word aangekondig (6:17)
>>>>>>>>E Verbond met Noag (6:18-20)
>>>>>>>>>>F Kos in die ark (6:21)
>>>>>>>>>>>>G Bevel om in ark te gaan (7:1-3)
>>>>>>>>>>>>>>H 7 dae wag vir vloed (7:4-5)
>>>>>>>>>>>>>>>>I 7 dae wag vir vloed (7:10)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>J Gaan ark binne (7:11-15)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>K HERE sluit Noag toe (7:16)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>L 40 dae vloed (&:17a)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>M Water vermeerder (17b-18)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>N Berge bedek (7:19-20)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>O 150 dae oorheersing deur water (7:[21]-24)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>P GOD DINK AAN NOAG (8:1)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>O- 150 dae afname van water (8:3)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>N- Bergtoppe word sigbaar (8:4-5)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>M- Water neem af (8:5)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>L- 40 dae se einde (8:6b)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>K- Noag open venster van ark (8:6b)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>J- Kraai en duif verlaat ark (8:7-9)
>>>>>>>>>>>>>>>>I- 7 dae wag vir water (8:10-11)
>>>>>>>>>>>>>>H- 7 dae wag vir water (8:12-13)
>>>>>>>>>>>>G- Bevel om ark te verlaat (8:15-17 [22])
>>>>>>>>>>F- Kos buite ark (9:1-4)
>>>>>>>>E- Verbond met alle vlees (9:8-10)
>>>>>>D- Geen vloed in toekoms (9:11-17)
>>>>C- Ark (9:18a)
>>B- Sem Gam en Jafet (18b)
A- Noag (9:19)
In Afrikaans oor vertaal uit die volgende bron. G.J. Wenham, “The Coherence of the Flood Narrative,” Vetus Testamentum 28 (1978): 338.

CFJ
Feb 3rd 2009, 01:50 AM
In die onderstaande chiasma soos deur Anderson weergegee, word daar in hierdie artikel (http://www.grisda.org/origins/06008.htm) uitstekende getuienis gelewer oor JEDP se onvermoë om die kronologie in die struktuur van die vloed-verhaal te bevraagteken...


A Transitional introduction (6:9-10)
>>B Violence in God's creation (6:11-12)
>>>>C First divine address: resolution to destroy (6:13-22)
>>>>>>D Second divine address: command to enter the ark (7:1-10)
>>>>>>>>E Beginning of the flood (7:11-16)
>>>>>>>>>>F The rising flood waters (7:17-24)
>>>>>>>>>>>>G GOD'S REMEMBRANCE OF NOAH
>>>>>>>>>>F- The receding flood waters (8:1-5)
>>>>>>>>E- The drying of the earth (8:6-14)
>>>>>>D- Third divine address: command to leave the ark (8:15-19)
>>>>C- God's resolution to preserve order (8:20-22)
>>B- Fourth divine address: covenant blessing and peace (9:1-17)
A- Transitional conclusion (9:18-19)
Dit is net 'n vęrdere bevestiging van die kronologie wat wel in die vloed-verhaal ingebou is en wat die diepste wese van hierdie verhaal verbind, aan 'n almagtige God wat dit so beskik het en wel ordelik so beskik het, deur die sogenaamde onsamehangende aansprake wat die JEDP hipotese toedig aan die vloed-verhaal, te verdwerg tot absolute nietigheid. Die volgende aanhaling uit genoemde artikel, onderstreep dit!


'If we examine the section of the Flood without bias and pay heed to its finished structure ... it becomes apparent that the section in its present form cannot possibly be the outcome of the synthesis of fragments culled from various sources; for from such a process there could not have emerged a work so beautiful and harmonious in all its parts and details. If it should be argued that the artistic qualities of the section are the result of the redactor's work, then one can easily reply that in that case he was no ordinary compiler, who joined excerpt to excerpt in mechanical fashion, but a writer in the true sense of the word, the creator of a work of art by his own efforts. Thus the entire hypothesis, which presupposes that the different fragments were already in existence previously in their present form as parts of certain compositions, collapses completely (29).'

CFJ
Feb 10th 2009, 11:54 AM
Daar is een spesifieke boek, die boek van Levitikus, wat die JEDP hipotese feitlik totaal wil negeer. Volgens die JEDP hipotese is daar weinig letterkundige styl in hierdie boek. Dit is dan ook veral die wrede "priesterlike" bloedoffers, wat mee fout gevind word.


P, Priestly source
Main article: Priestly source
Preoccupied with the centrality of the priesthood, and with lists (especially genealogies), dates, numbers and laws. P describes a distant and unmerciful God, referred to as Elohim. P partly duplicates J and E, but alters details to stress the importance of the priesthood. P consists of about a fifth of Genesis, substantial portions of Exodus and Numbers, and almost all of Leviticus. P has a low level of literary style. Composed c. 550-400 BC.[2]

Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Documentary_hypothesis)

Mens sal dit moet ondersoek en sien of Levitikus werklik so irrelevant en onsamehangend wreed is, soos Wellhausen en ook ondersteuners van hierdie liberale uitkyk, probeer weergee.

Ek haal graag vry aan uit David Pawson se boek, Unlocking the Bible, bladsy 131-153. Vir doeleindes van hierdie skrywe word alles in Afrikaans vertaal. Om werklik te verstaan wat Levitikus se doel is en hoe dit in die Pentateug inpas, sal mens na die volgende diagramme moet kyk, wat 'n baie duidelike oorsig en ook logiese beeld skep, van die posisie wat Levitikus inneem. Die volgende diagram dui aan oor wie of aan wie elke boek se instruksies handel.


Aan wie is elke boek gerig in Moses se eerste 5 boeke, Pentateug = Torah.

**GENESIS******************>>UNIVERSEEL

**EXODUS***********************>>NASIONAAL

**LEVITIKUS**************************>>STAM

**NUMERI***********************>>NASIONAAL

**DEUTERONOMIUM***********>>UNIVERSEEL
Levitikus kan heelwat beter verstaan word, as mens sien wat die bepaalde vorm is van die Pentateug en die posisie waarin Levitikus hierin geplaas is. Die volgende diagram verduidelik die tyd-skale wat gevind word in die verhaal van elke boek en hoe hulle soos met chiasma's, soortgelyke strukture wat in en uit beweeg, aandui.


Watter tydskale speel af in Moses se eerste 5 boeke, Pentateug = Torah.

**GENESIS******************>>EEUE

**EXODUS***********************>>JARE

**LEVITIKUS**************************>>MAAND

**NUMERI***********************>>JARE

**DEUTERONOMIUM***********>>EEUE
vervolg...

CFJ
Feb 15th 2009, 08:22 PM
Hier is 'n waarneming wat mens kan toets, maar gemeet aan wat ekself ondervind het rakende ondersteuners van JEDP, erken hulle nie dat mens verlore is nie.

Die grootste hartseer van die JEDP hipotese

Daar is een enkele punt wat werklik uitstaan wat JEDP betref... en dit is die feit dat die aanhangers van hierdie koelbloedige teorie, nie by Jesus kan kom nie. Hoekom word hierdie stelling gemaak? Dit word gemaak omdat veral die boek Genesis, die enigste boek is wat mense vertel wat die toestand van hierdie węreld is en wat verkeerd gegaan het.

Heel eerste word daar aan die mens vertel waar kom alles vandaan en dit is bekend as die skeppings-verhaal. Tweedens word die sondeval aan die mens verduidelik en derdens die groot vloed. Die laaste groot gebeurtenis wat die ganse mensdom beďnvloed, ongeag of mens buite of binne God se verbond staan, is die gebeure rondom die toring van Babel en die noodwendige gevolg van 'n verskeidenheid van tale en nasies soos ons dit vandag ken.

Die res van die Bybel, handel oor God se oplossing, vir dit wat verkeerd gegaan het in die begin, soos opgeteken in Genesis. Die probleem kom in by die feit dat, as mense nie kan verstaan waar hulle vandaan kom nie, hulle ook nie kan verstaan waarheen hulle oppad is nie. Evolusie het byvoorbeeld die mensdom vervreem van hulle Skepper, deur tyd as die katalisator te gebruik. Dit is dieselfde soos met verhoudinge tussen mense, neem 'n man en vrou 'n bepaalde tyd uitmekaar en die verhouding gaan veseker onder geweldig spanning kom. Soveel so, dat dit juis hierdie kwaliteit tyd-faktor is, wat huwelike uit mekaar dryf, deurdat mans en vrouens nie tyd aan mekaar spandeer, soos dit veronderstel is om te wees nie. Vele mense wat die wetenskap se sogenaamde aansprake van 'n biljoene-jare-gelede-sprokie begin raaksien, kom vandag weer tot bekering, die oomblik as hulle besef dat God werklik almagtig is en in oomblikke kan skep. Dit hou dan ook direk verband met die wedergeboorte, wat niks anders as 'n skepping van God is nie, wanneer Hy die ou mens se natuur verander om 'n nuwe skepsel te raak nie.

Deur alles tydsaam uit te rek, word die wedergeboorte gevolglik 'n baie vae begrip, wat nie in oomblikke gebeur nie, maar sommer net so is, want mens kan amper sę mense dink nou mens groei soort van in God in en is sommer net op 'n dag wedergebore, sonder dat die kruisboodskap van krag geword het. Uiteraard is die kruis 'n bloedoffer vir die siel van die mens en om dit te verstaan het Moses reeds in die Pentateug, as tipe van Christus hierdie wet voorgehou, soos veral in Levitikus weergegee. Weldra sal in hierdie draad meer oor Levitikus uitgebrei word.

Net soos met byvoorbeeld evolusie, is die JEDP hipotese presies dieselfde gevaarlike instrument in satan se hande, om siele uit die koninkryk van die hemele te hou. JEDP bevraagteken direk die gebeure rondom die sondeval, die vloed, ensomeer en doen presies dieselfde as wat die evolusie teorie vermag het. As die mens nie veel agting gee aan die sondeval nie, dan sal daar uiteraard ook nie veel agting wees rakende bloedoffers nie. Hierdie dinge spreek vanself en in die volgende plasing gaan al die Skrif wat hierdie saak toelig, geplaas word. Is dit nie insiggewend dat JEDP juis so probleem met bloedoffers het nie, juis omdat die sondeval nie werklik beklem word nie en eintlik negeer word. Dit spreek vanself dat iemand wat in JEDP glo, nie veel van 'n sondaar gaan wees nie en dus nie 'n Verlosser nodig gaan hę, om gered te word vanuit hulle sondige toestand nie.

Mag hierdie arme mense tot insig kom, want geen ego gaan voor God standhou nie, my eie ego ingesluit. As ekself nie klein raak voor die Here nie... en dit is die doel wat sonde het, dit is om mens klein te maak weens die feilbaarheid wat niemand uit die mens kan wegredeneer nie, deur die mens se gewete aan te kla en by 'n diepe sondebesef te bring.

Elke mens het Jesus as Verlosser nodig en kan dit net verstaan, as Genesis se gesag in plek is. As daar nie 'n sondeval is nie, is 'n Redder of Verlosser nie nodig nie en kan mens Jesus sommer net ken, sonder om by die kruis te kom, sonder om te bekeer van sonde en sonder om in Jesus se liggaam gedoop te word.

Willem
Feb 17th 2009, 07:38 PM
Dankie vir die ou manne hierso wat ons leer ne waarsku teen die goed!

Ferdi , Fila, ek het nog nie van die jedp ? ding gehoor nie en kon die begin nie mooi agter kap van byl kom nie, maar is darem nou by.

Weereens die effense leun wat soos waarheid klink of logies is en die waarheid van die Bybel bevraagteken.

CFJ
Feb 18th 2009, 06:32 AM
Willem,

JEDP is een van die redes hoekom hoofstroom Kerke in ons land en ook węreldwyd so liberaal geword het. Dit is waarmee 'n teologie student gekonfronteer word en baie min van hulle kom heel anderkant uit, na die JEDP hulle beet gehad het. JEDP leer hulle om die Bybel met 'n skęr te lees... :D

Philip dT
Feb 18th 2009, 10:38 AM
Josh MacDowell het goeie materiaal in kritiek teenoor JEDP en goeie argumente ter ondersteuning van die outeurskap van Moses by die Pentateug (Gen-Deut). Sy boek se naam is The New Evidence that demands a Verdict. Ek sal hierdie boek aanbeveel vir enige Christen wat homself teenoor die liberale węreld wil verantwoord - 'n goeie basiese werk. Die boek is so +-1000 blaaie, en kan as naslaanwerk en apologetiek handboek dien.

Die ander ding wat JEDP doen is om die gesag van die Skrif aan te tas. Die Skrif word dan nie meer gesien as Woord van God nie, maar uitsluitlik as menslike, kulturele produk.

Willem
Feb 18th 2009, 06:04 PM
Willem,

JEDP is een van die redes hoekom hoofstroom Kerke in ons land en ook węreldwyd so liberaal geword het. Dit is waarmee 'n teologie student gekonfronteer word en baie min van hulle kom heel anderkant uit, na die JEDP hulle beet gehad het. JEDP leer hulle om die Bybel met 'n skęr te lees... :D

"the penny drops!":idea: as die kweekskole so geleer word, is dit geen wonder dat hulle net patroon volg nie!? Die hele jaar se kalender en preke is al reg? Waar kom die oortuiging van die Gees in dat jy hieroor of daaroor moet praat?

CFJ
Mar 29th 2009, 03:57 PM
Om net perspektief te kry, word sekere dele net herhaal wat reeds genoem is, sodat die perfekte en volmaakte harmonie van hierdie uitsondelike boek, naamlik Levitikus, tot reg kan kom. Daar is een spesifieke boek, die boek van Levitikus, wat die JEDP hipotese feitlik totaal wil negeer. Volgens die JEDP hipotese is daar weinig letterkundige styl in hierdie boek. Dit is dan ook veral die wrede "priesterlike" bloedoffers, wat mee fout gevind word.

Mens sal dit moet ondersoek en sien of Levitikus werklik so irrelevant en onsamehangend wreed is, soos Wellhausen en ook ondersteuners van hierdie liberale uitkyk, probeer weergee.

Ek haal graag vry aan uit David Pawson se boek, Unlocking the Bible, bladsy 131-153. Vir doeleindes van hierdie skrywe word alles in Afrikaans vertaal. Om werklik te verstaan wat Levitikus se doel is en hoe dit in die Pentateug inpas, sal mens na die volgende diagramme moet kyk, wat 'n baie duidelike oorsig en ook logiese beeld skep, van die posisie wat Levitikus inneem. Die volgende diagram dui aan oor wie of aan wie elke boek se instruksies handel.


Aan wie is elke boek gerig in Moses se eerste 5 boeke = Pentateug = Torah.

**GENESIS******************>>UNIVERSEEL

**EXODUS***********************>>NASIONAAL

**LEVITIKUS**************************>>STAM

**NUMERI***********************>>NASIONAAL

**DEUTERONOMIUM***********>>UNIVERSEEL

Levitikus kan heelwat beter verstaan word, as mens sien wat die bepaalde vorm is van die Pentateug en die posisie waarin Levitikus hierin geplaas is. Die volgende diagram verduidelik die tyd-skale wat gevind word in die verhaal van elke boek en hoe hulle soos met Chiasma's, soortgelyke strukture wat in en uit beweeg, aandui.


Watter tydskale speel af in Moses se eerste 5 boeke = Pentateug = Torah.

**GENESIS******************>>EEUE

**EXODUS***********************>>JARE

**LEVITIKUS**************************>>MAAND

**NUMERI***********************>>JARE

**DEUTERONOMIUM***********>>EEUE

Hierdie ordelikheid wat mens sien in die posisie van die boek Levitikus en ook die tyd-skale wat invloei tot 'n hoogtepunt in Levitikus en dan weer dienooreenkomstig uitvloei, is nie toevallig nie en ook nie die werk van mense nie, maar van 'n almagtige God, soos ook aangedui gaan word met die besonderse ordelike struktuur in die boek Levitikus self. Die boek van Levitikus, wys in volheid op die Ou Testament, die versoening van die kruis en die Nuwe Testament en het profetiese waarde wat net deur die volmaakte plan van God daargestel kon word. Die beeld van die Ou Testament in Levitikus wys soos die wet op Christus dui, die weg van regverdigmaking aan. Die beeld van die Nuwe Testament in Levitikus dui die pad van heiligmaking aan. Soos reeds gewys met chiasma's, is daar 'n inloop tot by 'n klimaks, die dag van versoening (sondebok) in hierdie geval en 'n uitloop wat perfek korreleer. Die hoofstukke in Levitikus dui dan ook 'n ordelike invloei en uitvloei aan, soos hier uitgebeeld en vee alle aansprake van die mens-uitgedinkte JEDP, spreekwoordelik van die tafel af.


STRUKTUUR VAN LEVITIKUS = SAMEVATTING VAN BYBEL

...................................>>Lev 1-7 Offers en Offerhandes
REGVERDIGMAKING
........................................>>Lev 8-10 Priesterdom
Weg na God
.............................................>>Lev 11-15 Onrein ------> Rein

------------------------------------>>Lev 16 Dag van Versoening

.............................................>>Lev 17-22 Gewoon ------> Heilig
Pad met God
........................................>>Lev 23-25 Aanbidding
HEILIGMAKING
...................................>>Lev 26-27 Waarborge en Beloftes

Niemand anders as God is verantwoordelik vir hierdie verstommende strukture in stories, boeke en ook die Pentateug nie. Om die waarheid te sę, daar is meer woorde van God in die boek van Levitikus, as in enige ander boek in die Bybel. Feitlik 90% van die boek van Levitikus, is direkte woorde van God, soos byvoorbeeld, En die HERE het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms en gesę: (Lev 1:1 AOV)

Daar is soos genoem geen ander boek in die Bybel, waar soveel direkte spraak van God gevind kan word nie, so as iemand God se Woord wil lees, is hierdie normaalweg "vervelige" boek, die perfekte plek om te begin!