PDA

View Full Version : Wat is jou persoonlikheid?Philip dT
Sep 10th 2009, 08:26 AM
Dit help dikwels om mekaar beter te verstaan as ons mekaar se persoonlikhede beter verstaan.

Doen die Jung toets op www.humanmetrics.com (http://www.humanmetrics.com) en sÍ wat jou resultate is, dan kan ons dit bietjie bespreek. Dit is basies die Meyers-Briggs persoonliheidstoets.

Jy kan oplees oor jou persoonlikheidstipe op www.personalitypage.com (http://www.personalitypage.com).

Die teorie daaragter:

Die 16 persoonlikheidstipes wentel rondom 4 hoof-indikators:

E-I as. “E” staan vir “Ekstraverties” en “I” staan vir “Introverties.” Let wel, “ekstraverties” met ‘n “a”. Dit is nie presies dieselfde as “ekstroverties” nie. “Ekstraverties” dui op die invloed van die eksterne wÍreld op jou, wat meestal te doen het met aksie, dinge, mense en omstandighede. “Introverties” dui op die invloed van jou interne wÍreld op jou, wat te doen het met jou eie idees en refleksies. In kort, "E" dui op 'n basiese direksie na buite en "I" dui op 'n basiese direksie na binne. Ekstravertiese persone kry energie om tussen mense te wees en introvertiese mense kry energie om tye alleen te wees en te reflekteer. Introvertiese persone kan ook uitstekende sosiale vaardighede hÍ, maar dit tap hulle. Ekstravertiese persone is ook nie noodwendig partytjie-vrate nie, maar word gedryf deur hulle eksterne wÍreld. Introvertiese mense is nie noodwendig skaam en teruggetrokke nie, maar word gedryf deur hulle interne wÍreld.

S-N as. “S” staan vir “Sensories” (Sensing) en “N“ staan vir “IntuÔsie.” Dit het te doen met die manier waarop informasie bekom word – Persepsie-funksies (Perceiving functions) – “P” funksies. Dit beskryf hoe informasie verstaan en geÔnterpreteer word. “S” persone verkies om informasie te vertrou wat konkreet, prakties, tasbaar en in die hede is, wat deur middel van die 5 sintue waargeneem kan word. Hulle verkies om na die objektiewe feite en data te kyk. “N” persone sal meer geneig wees om informasie te vertrou wat abstrak en teoreties is. Hulle sal geneig wees om ‘n wyer konsep te soek en meer geÔnteresseerd wees in toekomstige moontlikhede. Hulle benadering tot probleemoplossing sal meer intuÔtief en innoverend van aard wees en die “S” persoon sal meer sistematies en volgens die boek werk. Vir "S" persone is die betekenis van iets in die data self opgesluit, terwyl vir die "N" persoon is die betekenis in die manier hoe die data ooreenstem met die patroon of teorie. “N” persone sal makliker tot ‘n slotsom oor iets kom en “S” persone sal meer huiwerig wees om te vinnig tot ‘n konklusie oor iets te kom omdat hulle eers al die feite en data wil bekom voordat hulle ‘n besluit sal neem. “N” persone kan daarom meer definitiewe en kategoriese standpunte inneem (reg of weg / alles of niks / swart of wit) terwyl “S” persone ‘n meer tentatiewe, voorlopige, gebalanseerde standpunt oor iets kan inneem. “N” persone kan daarom baie gou (soms te gou) besluite neem en “S” persone neem langer om besluite te neem (soms te lank).

F-T as. “F” staan vir “Gevoel” (Feeling) en “T” staan vir “Denkend” (Thinking). Dit het te make met wat jou besluite laat neem – Oordelende funksies (Judging functions). – “J” funksies. “F” persone is meer geneig om besluite te neem op grond van dit wat mense voel, empatie met omstandighede, harmonie en konsensus tussen mense. In die proses speel mense se behoeftes ‘n balangrike rol. “T” persone neem besluite op ‘n meer objektiewe, rasionele, logiese konsekwente manier. “F” persone is meer gevoelsmatige mense en hulle kan nie hulle gevoel so maklik wegsteek nie. “T” persone kan hulle gevoel makliker wegsteek en kan meer “detached” wees van mense en persoonlike omstandighede. “F” persone is egter nie minder denkend nie, maar neem besluite meer op grond van mense se gevoelens. “T” persone is ook nie noodwendig onvaardig om hulle gevoel uit te druk nie, maar neem besluite meer op grond van logiese reŽls.

P-J as. “P” (Perceiving) staan vir die twee “Persepsie-funksies” (S en N) en “J” (Judging) staan vir die twee “Oordelende funksies” (F en T). Hierdie indikator dui aan watter funksie, P (S of N) of J (F of T) aan die wÍreld gewys word. Dit is jou “ambassadeur” na buite – dit is jou basiese modus waarmee jy met die wÍreld daarbuite te werk gaan. "P" dui oor die algemeen daarop dat jy jou oordeel oor dinge uitstel of oop hou (daar is dus 'n mate van verband met "oopkop" wees en buigsaamheid), terwyl "J" daarop dui dat jy tot meer definitiewe konklusies en waarde-oordele kom (daar is dus 'n mate van verband met beginselvastheid en rigiditeit). Die "P" persoon is meer informatief en die "J" persoon is meer direktief. Daar is ook 'n mate van van korrelasie met die sg. linker of regterbrein dominansie. “P” persone is oor die algemeen meer regterbrein ge-oriŽnteerd en “J” persone is oor die algemeen meer linkerbrein ge-oriŽnteerd. Omdat “P” persone hulle S-N funksie aan die wÍreld toon, sal SP persone oor die algemeen voorkom as meer prakties en NP persone as meer abstrak en teoreties. Omdat die “J” tipes hulle F-T funksie aan die wÍreld toon, sal die TJ tipes oorkom as logies en rasioneel, terwyl die FJ tipes oorkom as empaties. Vir “E” -tipes is die “amabassadeur” (J-P voorkeur) die dominante funksie, terwyl by die “I” -tipes is dit net mooi omgekeerd - die “ambassadeur” (J-P voorkeur) is die sekondÍre funksie. Met ander woorde, by ‘n IJ persoon is die “P” -funksies dominant (IS of IN) en by ‘n IP persoon is die “J” -funksies dominant (IF of IT). Omdat "J" persone se oordeel oor dinge of mense sterker na vore sal tree, sal EJ persone meer oorkom as mense wat ander sal beheer op grond van hulle oordeel, en IJ persone as mense met wat 'n vaste opinie het oor mense of dinge maar nie mense daardeur wil beheer nie, tensy dit van hulle verwag word. Omdat "P" persone se perspsie van dinge sterker na vore sal tree, sal EP persone se persepsie van dinge (hetsy gefokus op teoretiese dinge: N of praktiese dinge: S) duidelik aan mense bekend wees, terwyl IP persone se persepsie van dinge (hetsy gefokus op teoretiese dinge: N of praktiese dinge: S) ook waargeneem kan word, maar 'n sekondÍre rol speel, ondergeskik aan hulle Introverte oordelende funksie (gevoelens van mense: IF of logiese, rasionele denke: IT). J persone oor die algemeen sal meer tuis voel in 'n geordende, beheersde omgewing, terwyl P persone oor die algemeen meer tuis sal voel in 'n oop, buigbare omgewing. Vir SJ persone sal dit langer neem en meer krag vra om 'n groot verandering te maak en vir NP persone sal vinniger en makliker wees om 'n groot verandering te maak. J persone (veral EJ Persone) sal geneig wees om hulle besluite sterker op mense af te dwing, terwyl P persone hulle besluite nie so sterk op mense sal wil afdwing nie. J persone sal meer geneig wees om konsensieus te wees en P persone sal geneig wees om meer buigsaam te wees.

Sonia Smit
Sep 10th 2009, 12:47 PM
Hi Phillip!

Ek het die toets gaan doen en myne se as volg:

ESFJ
Strength of the preferences %
22 12 38 11

Dan se hy: You are:
Slightly expressed extravert
slightly expressed sensing personality
moderately expressed feeling personality
slightly expressed judging personality

Ek het ook die type description by D. Keirsey uitgedruk en dit se: Guardian Portrait of the Provider (ESFJ)

Miskien kan jy my help om dit beter te verstaan met wat jy als hier bo gese het?

Dankie :D

Lanie
Sep 10th 2009, 01:07 PM
Myne is:

ISFJ
Introverted Sensing Feeling Judging

Strength of the preferences % 11 38 62 1

Qualitative analysis of your type formula


You are:

slightly expressed introvert
moderately expressed sensing personality
distinctively expressed feeling personality
slightly expressed judging personality

Philip dT
Sep 10th 2009, 01:33 PM
Hi Phillip!

Ek het die toets gaan doen en myne se as volg:

ESFJ
Strength of the preferences %
22 12 38 11

Dan se hy: You are:
Slightly expressed extravert
slightly expressed sensing personality
moderately expressed feeling personality
slightly expressed judging personality

Ek het ook die type description by D. Keirsey uitgedruk en dit se: Guardian Portrait of the Provider (ESFJ)

Miskien kan jy my help om dit beter te verstaan met wat jy als hier bo gese het?

Dankie :D

Hallo.

Die persentasies is 'n indikator hoe sterk jy is op 'n bepaalde as.
100% op 'n bepaalde as is bv. as jy 'n baie sterk voorkeur het of sterk "oorhel" op daardie as.
As jy 'n lae persentasie op 'n bepaalde as het, beteken dit jy kan soms oorhel na die ander pool van daardie as.
Ek verwys jou na my eie interpretasie van jou persoonlikheidstipe:

http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/esfj.html

Kyk ook op:

http://www.personalitypage.com/ESFJ.html


Alles gaan natuurlik nie 100% akkuraat wees nie, want elke mens is uniek.

Philip dT
Sep 10th 2009, 01:37 PM
Myne is:

ISFJ
Introverted Sensing Feeling Judging

Strength of the preferences % 11 38 62 1

Qualitative analysis of your type formula


You are:

slightly expressed introvert
moderately expressed sensing personality
distinctively expressed feeling personality
slightly expressed judging personalityHallo.

Die persentasies is 'n indikator hoe sterk jy is op 'n bepaalde as.
100% op 'n bepaalde as is bv. as jy 'n baie sterk voorkeur het of sterk "oorhel" op daardie as.
As jy 'n lae persentasie op 'n bepaalde as het, beteken dit jy kan soms oorhel na die ander pool van daardie as.
Ek verwys jou na my eie interpretasie van jou persoonlikheidstipe:

http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/isfj.html

Kyk ook op:

http://www.personalitypage.com/ISFJ.html


Alles gaan natuurlik nie 100% akkuraat wees nie, want elke mens is uniek.

Omdat jou J net 1% is, beteken dit jy kan dalk of soms ook 'n ISFP wees. Jy kan dus die ISFP interpretasies ook lees en kyk watter een (van ISFP en ISFJ) jou die akkuraatste beskryf:

Vir ISFP:

http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/isfp.html

en

http://www.personalitypage.com/ISFP.html

Ta-An
Sep 10th 2009, 01:59 PM
man Philip, ek is te spesjil uniek om my op 'n papier te plot :D

Ta-An
Sep 10th 2009, 02:19 PM
Dit help dikwels om mekaar beter te verstaan as ons mekaar se persoonlikhede beter verstaan.

So sÍ die toets:Your Type is
ENFJ
Famous people of your particular type David, King of Israel,(YES!!!!!!)
Bill Clinton, Tony Blair, Clara Barton (Founder of the American Red Cross), Ronald Reagan, Barak Obama.... :monkeyd:

EN OPRAH :lol:

Philip dT
Sep 10th 2009, 03:21 PM
So sÍ die toets:Your Type is
ENFJ
Famous people of your particular type David, King of Israel,(YES!!!!!!)
Bill Clinton, Tony Blair, Clara Barton (Founder of the American Red Cross), Ronald Reagan, Barak Obama.... :monkeyd:

EN OPRAH :lol:

http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/enfj.html (http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/enfj.html)

en

http://www.personalitypage.com/ENFJ.html

Ta-An, het jy jou pesentasies gekyk?

Son of the South
Sep 10th 2009, 04:32 PM
Your Type is
INTJ
Introverted Intuitive Thinking Judging
Strength of the preferences % 89 50 38 78

Maar ek het al by geleentheid ander resultate ook gekry. Partykeer wissel dit ook afhangend of jy jouself inbeeld asof jy by die werk of by die huis is.

Ons (ek en vroulief) het 'n hele ruk gelede 'n 'Kleure van Menswees' ding (gebasseer op die DISC profiel) by ons voormalige gemeente bygewoon. Dit het ons nogal heelwat gehelp om onsself en mekaar beter te verstaan. Sy het altyd gedink ek is moeilik en ek het gedink sy is 'n pyn. (Ons dink seker nog dieselfde :lol:). Dit help ook om te verstaan hoe jou persoonlikheidstipe jou wisselwerking met ander mense en selfs met God beÔnvloed. Dit is natuurlik baie bevrydend om te besef dat God ons elkeen perfek aanmekaargesit het vir Sy doel deur te kyk na die persoonlikheidstipes van geloofshelde in die Bybel.

Ta-An
Sep 10th 2009, 04:36 PM
Ta-An, het jy jou pesentasies gekyk?Entry level extrovert,,, twee inni middel en 44 op J

Philip dT
Sep 10th 2009, 04:58 PM
Your Type is
INTJ
Introverted Intuitive Thinking Judging
Strength of the preferences % 89 50 38 78

Maar ek het al by geleentheid ander resultate ook gekry. Partykeer wissel dit ook afhangend of jy jouself inbeeld asof jy by die werk of by die huis is.

Ons (ek en vroulief) het 'n hele ruk gelede 'n 'Kleure van Menswees' ding (gebasseer op die DISC profiel) by ons voormalige gemeente bygewoon. Dit het ons nogal heelwat gehelp om onsself en mekaar beter te verstaan. Sy het altyd gedink ek is moeilik en ek het gedink sy is 'n pyn. (Ons dink seker nog dieselfde :lol:). Dit help ook om te verstaan hoe jou persoonlikheidstipe jou wisselwerking met ander mense en selfs met God beÔnvloed. Dit is natuurlik baie bevrydend om te besef dat God ons elkeen perfek aanmekaargesit het vir Sy doel deur te kyk na die persoonlikheidstipes van geloofshelde in die Bybel.

Jou persentasies is baie sterk, so jy gaan waarskynlik 'n klassieke voorbeeld van hierdie tipe wees. Wat is jou beroep?

http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/intj.html

en

http://www.personalitypage.com/INTJ.html

Philip dT
Sep 10th 2009, 05:04 PM
Entry level extrovert,,, twee inni middel en 44 op J

As jou persentasies laag is (onder 20), kan jy op daardie asse ook soms na die ander kant oorhel

Ta-An
Sep 10th 2009, 05:06 PM
As jou persentasies laag is (onder 20), kan jy op daardie asse ook soms na die ander kant oorhel:o soos in 'n gesplete persoonlikheid?:o


:rofl:

Ta-An
Sep 10th 2009, 05:12 PM
As jou persentasies laag is (onder 20), kan jy op daardie asse ook soms na die ander kant oorhelJy sien..... as ek sulke grappies maak, moet jy weet waar jy met my staan......


Ja, elke situasie beheer/bepaal die manier van my optrede :)

Ek kan leiding neem waar ek moet, maar ek kan ook volg as dit van my verwag word.... maar ongelukkig kan ek op 'n stadium kom waar ek myself dan of uit die situasie verwyder of oorneem :help:

Ek neem eintlik baie maklik iets uit iemand se hande om 'n ding klaar te maak as ek sien hulle sokkol...... :blush:

Philip dT
Sep 10th 2009, 05:22 PM
:o soos in 'n gesplete persoonlikheid?:o


:rofl:

Nee, glad nie. Mense wat naby aan die asse lÍ is op daardie aspek dikwels aanpasbaar. Ek is bv. 'n S, maar lÍ feitlik teenaan die as (1%), en is dus ook gemaklik met N funksies. Ek is dus soms meer S en soms meer N. Maar my basiese / default modus bly S.

Mense met sterk persentasies kan ook na die ander pool van daardie as funsioneer, maar dit vra meer energie. 'n Sterk T (thinking) persoon is nie noodwendig koud en gevoelloos nie, maar vind dit makliker om detached en objektief in bv. konfliksituasies te bly. 'n F (feeling) peroon kan dit ook doen, maar dit vra meer energie. Net so kan 'n T persoon ook sy gevoel wys en bv. empaties optree, maar dit vra meer energie.

protea
Sep 10th 2009, 05:27 PM
Philip, altwee van daardie skakels van jou gooi my terug na die 'homepage' van ons forum. Die ander ouens kom reg so ek vermoed die probleem le by my rekenaar. Waar moet ek gaan soek vir die probleem? Acrobat of Adobe ? of wat nog?:cry:

Ta-An
Sep 10th 2009, 05:40 PM
Philip, altwee van daardie skakels van jou gooi my terug na die 'homepage' van ons forum. Die ander ouens kom reg so ek vermoed die probleem le by my rekenaar. Waar moet ek gaan soek vir die probleem? Acrobat of Adobe ? of wat nog?:cry: Copy en paste die adres.......

Philip dT
Sep 10th 2009, 05:58 PM
Philip, altwee van daardie skakels van jou gooi my terug na die 'homepage' van ons forum. Die ander ouens kom reg so ek vermoed die probleem le by my rekenaar. Waar moet ek gaan soek vir die probleem? Acrobat of Adobe ? of wat nog?:cry:

Ek het die skakels reggemaak.

:)

Mia Ashton
Sep 10th 2009, 06:05 PM
Hi Philip,

Ek's nou so geskok!! Ek druip al my toetse. Kan nognooit hier op die wye doek vir almal wys wie en wat ek is nie.:monkeyd::rofl:
Baie dankie. X's 'n INFJ met druipsyfer behalwe vir 1.

Groete uit 'n koue Natal.

Ta-An
Sep 10th 2009, 06:13 PM
Nee Mia....... dit beteken net ons is nie so hard soos klippe dat ons nie on-oorreedbaar is nie :D

Philip dT
Sep 10th 2009, 06:16 PM
Hi Philip,

Ek's nou so geskok!! Ek druip al my toetse. Kan nognooit hier op die wye doek vir almal wys wie en wat ek is nie.:monkeyd::rofl:
Baie dankie. X's 'n INFJ met druipsyfer behalwe vir 1.

Groete uit 'n koue Natal.

Mens kan nie die toets druip nie. :B
Baie hang natuurlik af van hoe mens die toets invul. Soms kies mens die opsies van hoe jy jouself graag wil sien, en nie soos jy eintlik is nie. Soms help dit om die toets te laat invul deur iemand wat jou baie goed ken.

Hier is INFJ (terloops 'n baie skaars persoonlikheidstipe):

http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/infj.html

en

http://www.personalitypage.com/INFJ.html

Ta-An
Sep 10th 2009, 06:33 PM
Dis waar Philip..... en soms weet mens nie mooi presies wat hulle vra nie en soms is die antwoord beide en nie net een nie :)

Mia Ashton
Sep 10th 2009, 06:35 PM
Philip,
Dankie, nou voel ek beter. Dog toe nou eks 'n druipeling. My man sal bly wees om te hoor daar is nie baie soos ek nie. :lol::lol:

Grappies op 'n stokkie. Nogal interessant. Party dinge is nogal soos ek is. Miskien weet ek nou hoekom ek op my oudag begin skilder het.:pp

protea
Sep 11th 2009, 04:22 PM
Dankie Phillip, die skakels werk weer.

Ek toets I (67% ) N (75%) F ( 62%) J (78%)

Belangrike persone in hierdie kategorie is blykbaar die skrywers Shakespear , Pearl S Buck en nogal Beethoven..;)

Mia Ashton
Sep 11th 2009, 05:21 PM
Jippee Protea,
Lyk so vir my of ons in goeie (beroemde) geselskap kan tuis hoort. :rofl::lol:

Philip dT
Sep 11th 2009, 05:29 PM
Dankie Phillip, die skakels werk weer.

Ek toets I (67% ) N (75%) F ( 62%) J (78%)

Belangrike persone in hierdie kategorie is blykbaar die skrywers Shakespear , Pearl S Buck en nogal Beethoven..;)

Hi, volg die skakels wat ek vir Mia gegee het.

Son of the South
Sep 11th 2009, 07:59 PM
Jou persentasies is baie sterk, so jy gaan waarskynlik 'n klassieke voorbeeld van hierdie tipe wees. Wat is jou beroep?

http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/intj.html

en

http://www.personalitypage.com/INTJ.html
Hey varkie, wys my eers joune, dan wys ek jou myne! :lol: Waar is jou resultate Philip? As jy oplet na my pos se opskrif, sal jy aflei ek is 'n INGENERD. 'n Elektriese ingenerd om meer spesifiek te wees. (Jou tipe is sekerlik BLONDINE :rofl:)

Om 'n 'unieke' persoonlikheidstipe te hÍ (soos bv. die uwe) is nie altyd so lekker nie, veral in die grootword proses. :( Dit plaas mens nogal links van die sosiale spektrum. (Afrikaans: My vriende was meerendeels boeke en my brak.)

Eers toe Christus my onder hande neem het ek minder mens-sku en wanaangepas geword. As jy besef Hy het jou pasgemaak vir jou doel en as jy jou waarde in Christus besef kan elkeen by selfaanvaarding uitkom. :hug: Ai, my tienerjare kon soveel makliker gewees het as ek maar net vroŽer op Sy liefde wou reageer...

protea
Sep 16th 2009, 09:29 AM
Hallo julle,
Ek het in Januarie 09 die Keirsey persoonlikheids profiel gedoen en dit stem presies ooreen met die Briggs Meyers profiel op die forum. Ek wens net ek kon hierdie 'toetse' baie vroeer in my lewe gedoen het om letterlik myself beter te verstaan. Dit klink seker nou snaaks vir baie. Om n vb te noem : Ek is baie lief vir mense MAAR ek het my eie geselskap en stilte om my NET so nodig. n Ander 'fout' van my (so het ek gedink..) is dat ek nie konflik KAN of WIL hanteer nie. Ek het net nie geleer hoe nie. My eie ouerhuis was die gelukkigste denkbaar en so ook my huwelik. So ek ken nie konflik nie en het ook nie geleer hoe om enige konflik in my lewe te hanteer nie. En wie kom nooit met konflik in die lewe in aanraking nie??? Ek moet my werklik geestelik instel vir dae voor die tyd en 'rat' daarvoor as ek konflik moet hanteer. En ek het gedink al die jare dis abnormaal om so te voel soos ek voel. In die dag van ons hoe egskeidingssyfer sal dit wonderlik wees as voorgenome huwelikspaartjies sulke toetse afle. Ek glo baie egskeidings kan so voorkom word.:idea:

MercyChild
Sep 17th 2009, 10:40 AM
Ek is alweer die stadige een hier rond, maar kon eindlik die toets gedoen kry.

Ek toets

ENFJ
(E)56 (I)38 (F)50 (J)33

Moderately expressed extravert
Moderately expressed intuitive personality
Moderately expressed feeling personality
Moderately expressed judging personality

Philip dT
Sep 17th 2009, 11:37 AM
Ek is alweer die stadige een hier rond, maar kon eindlik die toets gedoen kry.

Ek toets

ENFJ
(E)56 (I)38 (F)50 (J)33

Moderately expressed extravert
Moderately expressed intuitive personality
Moderately expressed feeling personality
Moderately expressed judging personality

Ook interessant. Jy sal 'n goeie onderwyser / coatch vir mense wees:

http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/enfj.html

en

http://www.personalitypage.com/ENFJ.html

SÍ maar of jy dink dis akkuraat.

MercyChild
Sep 17th 2009, 02:04 PM
Ook interessant. Jy sal 'n goeie onderwyser / coatch vir mense wees:

http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/enfj.html

en

http://www.personalitypage.com/ENFJ.html

SÍ maar of jy dink dis akkuraat.

Daar is baie waarheid hierin.........Die deel van probeer altyd na die groter prenjie kyk.....Dis defnitief hoe ek dinge aanskou.....en ja hou nie van alleen wees nie, ek deel nou die dag met Ta An dat as ek nie kan slaap nie raas ek gewoonlik totdat my pa opstaan en saam met my wakker sit......lol

Ta-An
Sep 20th 2009, 06:44 PM
So sÍ die toets:Your Type is
ENFJ

1 21 22 44

Vandag toets ek as volg :hmm:
ESTJExtravertedSensingThinkingJudging Strength of the preferences %
6 25 31 22
So my emosie speel 'n groot rol in hoe ek antwoord.... alhoewl soms is die antwoord beide..... :hmm:

Philip dT
Sep 21st 2009, 07:03 AM
Dit is natuurlik so dat die resultate kan varieer na gelang van 'n mens se gemoedstoestand. Dikwels help dit as ander mense wat jou baie goed ken, jou kan kontroleer op jou antwoorde. Soms is mens ook nie altyd so in voeling met jou eie emosies en persepsies nie.

Francois Marais
Sep 21st 2009, 07:59 AM
INFJ
Introverted Intuitive Feeling Judging
Strength of the preferences %
44 12 38 33

You are:
moderately expressed introvert
slightly expressed intuitive personality
moderately expressed feeling personality
moderately expressed judging personality

Ek 'n Introvert. Agab laat jy gaan :)

Philip dT
Sep 21st 2009, 08:17 AM
INFJ
Introverted Intuitive Feeling Judging
Strength of the preferences %
44 12 38 33

You are:
moderately expressed introvert
slightly expressed intuitive personality
moderately expressed feeling personality
moderately expressed judging personality

Ek 'n Introvert. Agab laat jy gaan :)

Dit is eintlik introvert vs. ekstravert, nie heeltemal dieselfde as die tradisionele ekstrovert vs. introvert onderskeiding nie. Om introvert te toets beteken hoegenaamd nie dat jy sosiaal onvaardig is of stil of ongemaklik is tussen mense nie. Dit beteken gewoon dat jou primÍre energie lÍ in jou interne wÍreld en nie in jou eksterne wÍreld nie. Anders gesÍ, jy mag net soveel sosiale vaardighede hÍ as 'n ekstravert, maar dit neem meer energie op. 'n Introvert in hierdie konteks sal dus ge-energeer word intern, en nie deur heeltyd tussen mense te wees nie. Om heeltyd tussen mense te wees kan jou tap. Ekstravert in hierdie konteks is andersom.

Kyk of hierdie beskrywings pas:

http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/infj.html

en

http://www.personalitypage.com/INFJ.html

Tussen hakies. Hierdie Jung toets op die rekenaar is nie so goeie toets nie. Ek het 'n beter toets op Excel wat ek vir nuwe persooneelaansoeke gebruik wat ek vir julle kan email vir diegene wat belang stel.

protea
Sep 21st 2009, 11:15 AM
Dis vir my baie interesssant dat van die handjievol wie hulle persoonlikheidstipes hier getoets het , amper die helfte INFJ's is wat volgens julle slegs ongeveer 1% van die bevolking verteenwoordig.:hmm: Ouens wat o.a. lief is vir brief skryf...;)

Francois Marais
Sep 21st 2009, 11:25 AM
Dis vir my baie interesssant dat van die handjievol wie hulle persoonlikheidstipes hier getoets het , amper die helfte INFJ's is wat volgens julle slegs ongeveer 1% van die bevolking verteenwoordig.:hmm: Ouens wat o.a. lief is vir brief skryf...;)

Dit behoort dan in die posting lengte getoon te word of nie? :rofl:

protea
Sep 21st 2009, 12:01 PM
:lol:Beslis! Gelukkig is daar nie n sentrale wat se: 'Nieke minute om!' nie.... ;)

Philip dT
Sep 22nd 2009, 07:27 AM
Son of the South vra dat ek my persoonlikheidsprofiel ook moet plaas:

Ek is die "boring"-ste van almal:

ISTJ

My persentasies op I, T, J is medium, maar my persentasie op die S is laag, dit wil sÍ naby aan die as. Ek is dus ook gemaklik met N funksies, en is soms 'n INTJ.

http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/istj.html

en

http://www.personalitypage.com/ISTJ.html

protea
Sep 22nd 2009, 08:42 AM
Philip , baie nasies en lande kan baat by sulke wetsgehoorsame burgers soos jy!;)

MercyChild
Sep 22nd 2009, 09:16 AM
Hi Philip, ek moet sÍ ek is een van daardie karakters wat gewoonlik op mense soos jou persoonlikheid reageer..... Dit is nou as dit kom by belsuitneming dat ek sulke ouens se raad goed in ag neem, want ek weet julle het elke negatief en positief reeds opgeweeg.......

Ek weet nie of my persoonlikheid sÍ ons is lui vir lees nie, maar vrek ek is, en ek kommunikeer veel eerder om by 'n antwoord te kom as om na detail te gaan loop soek.:)

Sien jy, "not boring at all" Maar spaar mense soos ek ongelooflik baie tyd....lol:lol:

Son of the South
Sep 22nd 2009, 12:12 PM
Son of the South vra dat ek my persoonlikheidsprofiel ook moet plaas:

Ek is die "boring"-ste van almal:

ISTJ

My persentasies op I, T, J is medium, maar my persentasie op die S is laag, dit wil sÍ naby aan die as. Ek is dus ook gemaklik met N funksies, en is soms 'n INTJ.

http://persoonlikheid.blogspot.com/2009/05/istj.html

en

http://www.personalitypage.com/ISTJ.html (http://www.personalitypage.com/ISTJ.html[/quote) Tipies iemand wat mens graag as vriend wil hÍ! :hug:

protea
Sep 22nd 2009, 01:41 PM
Philip, met n ISTJ as die persoonlikheidsprofiel van een van die huweliksmaats kan daar net dalk minder egskeidings ook wees.:idea: Nie 'boring' nie ,maar BETER!!!:pp

Philip dT
Sep 22nd 2009, 01:50 PM
[/url] Tipies iemand wat mens graag as vriend wil hÍ! :hug:

Shoe, nou laat jy my sommar bloos!

:blush: