PDA

View Full Version : Help asseblief TiendesMercyChild
Sep 28th 2009, 06:29 AM
Ek soek asb raad ivm tiendes. Ek het glad nie duidelikheid presies waaroor dit gaan nie, maar as ek miskien weet wat dit presies behels kan ek miskien regestellings begin maak. Ek het met iemand hieroor gesels en sÍ baie mense het verskilllende opinies hieroor, maar ek glo dit is juis uit ander se opinies wat help dat mens beter verstaan. Ek benodig ook skrif op dit asb, as daar van julle is wat weet.:help:

chisel
Sep 28th 2009, 08:23 AM
Hallo MercyChild,

Daar is nogal baie verwarring ten opsigte van tiendes, maar ek glo dat as mens eerlik na die Bybel kyk sien mens dat tiendes soos dit deesdae geleer word, eintlik niks met die Bybel te doen het nie. Myns insiens is die manier hoe tiendes vandag hanteer word eintlik skandalig.

Tiendes word duidelik in die Wet van Moses as volg beskryf:

Jy moet noukeurig die hele opbrings van jou saad—wat jaar vir jaar uit die land uitspruit—
vertien. En jy moet voor die aangesig van die HERE jou God op die plek wat Hy sal uitkies om sy
Naam daar te laat woon, die tiendes eet van jou koring, van jou mos en van jou olie en die
eersgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om die HERE jou God altyd te
vrees. En as die pad vir jou te lank is, as jy dit nie kan vervoer nie, omdat die plek wat die
HERE jou God sal uitkies om sy Naam daar te vestig, te ver van jou af is, as die HERE jou God
jou sal seŽn, dan moet jy dit tot geld maak en die geld in jou hand bind en na die plek gaan wat
die HERE jou God sal uitkies. Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer, vir beeste
en kleinvee en wyn en sterk drank en vir alles wat jou siel van jou begeer, en jy moet daar eet
voor die aangesig van die HERE jou God en vrolik wees, jy en jou huis. Maar die Leviet wat in
jou poorte is, hom moet jy nie aan sy lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met
jou nie. Aan die einde van drie jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrings in diť
jaar en dit in jou poorte wegsit; dan moet die Leviet kom—omdat hy geen deel of erfenis saam met
jou het nie—en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in jou poorte is, en hulle moet
eet en versadig word, sodat die HERE jou God jou kan seŽn in al die werk van jou hand wat jy
doen.
(Deu 14:22-29)

Deut 12 bevat ook detail t.o.v. tiendes wat jy gerus kan bestudeer as jy wil.

Volgens die Wet van Moses kan die volgende hoofpunte t.o.v. tiendes gelys word.

1. Tiendes het bestaan uit die opbrengs van die land: Goed soos koring, heuning, mos, skape, beeste, kruie, vrugte en dies meer. Nie uit geld nie.

2Ch 31:5 En toe die bevel verbrei is, het die kinders van Israel baie eerstelinge van koring, mos en olie en heuning en van elke opbrings van die land ingelewer en die tiendes van alles in menigte ingebring.

Lev 27:30 Ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome, behoort aan die HERE; dit is heilig aan die HERE.

Neh 10:37 en dat ons die eerstelinge van ons growwe meel en van ons offergawes en van die vrugte van allerhande bome, van mos en olie, sou bring vir die priesters in die kamers van die huis van onse God en die tiendes van ons grond vir die Leviete, terwyl hulle, die Leviete, die
tiendes sou invorder in al ons landboustede.

2. Slegs land-eienaars was verplig om tiendes te betaal. Skoenmakers, kleremakers, skrynwerkers, pottebakkers ens. wat nie direk van die opbrengs van die land afhanklik was nie, het nie tiendes
betaal nie.

Jesus het dus nie tiendes betaal aan die Tempel nie, Hy was 'n skrynwerker. Petrus, 'n visserman het nie tiendes betaal nie, want vis word nie gereken onder die opbrengs van die land nie, dit
kon uit die see.

3. Die primÍre doel van die gee van tiendes was sodat dit geeet kon word by die fees van takskuilings. Diegene wat die tiendes gegee het, het dan ook deel uit gemaak van diegene wat die tiendes gebruik het. Verder is die Leviete en armes as sekondÍre ontvangers van tiendes genoem, omdat hulle nie grond besit het nie, en dus nie opbrengs van die land kon ontvang nie.

Tiendes kan dus opgesom word as a) Voorraad vir die fees van takskuilings b) voorraad vir maatskaplike hulp aan die armes en Leviete.

4. Tiendes is na 'n spesifieke plek geneem wat God uitgewys het naamlik die Tempel in Jerusalem.

Deu 12:5 maar die plek wat die HERE julle God uit al julle stamme sal uitkies om sy Naam daar te vestig om daar te woon, moet julle opsoek en daarheen moet jy kom.
Deu 12:6 En daarheen moet julle jul brandoffers bring en julle slagoffers en julle tiendes en die offergawe van julle hand en julle gelofte— en julle vrywillige offers en die eersgeborenes van julle beeste en van julle kleinvee.
Deu 12:11 Dan moet julle na die plek wat die HERE julle God sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, alles bring wat ek julle beveel: julle brandoffers en julle slagoffers, julle tiendes en die offergawe van julle hand en al julle keurgelofte-offers wat julle die HERE sal belowe.
Deu 12:18 Maar jy moet dit eet voor die aangesig van die HERE jou God op die plek wat die HERE jou God sal uitkies, jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die Leviet wat in jou poorte is; en jy moet vrolik wees voor die aangesig van die HERE jou God oor alles waar
jy jou hand aan slaan.

Twee jaar is die tiendes na die Tempel geneem en elke derde jaar is die tiendes by die poorte van die stede gelos sodat die armes en leviete wat nie grond besit het nie, hulself kon help met die volle tiende.

5. Diegene wat vÍr moes reis na Jerusalem was toegelaat om die tiendes om te skakel in geld, en wanneer hulle by Jerusalem aankom, moes hulle die geld weer omsit in plaas produkte. Uit die aard van die saak is dit makliker om met 'n sak geld te reis as met 'n plaas :)

6. Tien persent is jaarliks betaal en nie maandeliks nie.

7. Leviete het 'n tiende van wat hulle ontvang het aan God geoffer.
Num 18:26 Jy moet ook met die Leviete spreek en aan hulle sÍ: As julle van die kinders van Israel die tiendes neem wat Ek aan julle van hulle as jul erfdeel gegee het, moet julle daarvan ‘n offergawe aan die HERE afgee, ‘n tiende van die tiende.

chisel
Sep 28th 2009, 08:26 AM
Hoe verskil dit met wat vandag van die preekstoel af geleer word?

1. Die Bybel sÍ - Tiendes was produkte van die grond.

Moderne definisie - Tiendes kan betaal word d.m.v. tjek, kontant, krediet kaart, debiet order ens.

2. Die Bybel sÍ -Armes het nie tiendes betaal nie, maar tiendes ontvang.

Moderne definisie - Armes moet tiendes betaal dan sal hulle finansiele probleme opgelos word.

3. Die Bybel sÍ - Tiendes was slegs aanvaar by die Tempel in Jerusalem.

Moderne definisie - Tiendes gaan na kerke se bankrekeninge in Johannesburg, New York, Londen, Vancouver ens. ens.

4. Die Bybel sÍ - Om tiendes te kan onvorver moet mens gebore wees uit die lyn van priesters (Aaron se nageslag) en werksaam wees in die Tempel.

Moderne definisie - Om te kan aandring om 10% van elke kind van God se maandelikse salaris te ontvang hoef mens slegs 'n kerk te stig.

5. Die Bybel sÍ - Tiendes is geeet by die fees van taksskuilings en is gebruik om armes te help.

Moderne definisie - Tiendes word hoofsaaklik gebruik om die gemeente se besigheids onkostes te dra. Armes word versorg deur vrywillige offergawes wat bo en behalwe tiendes betaal moet word.

6. Die Bybel sÍ - Slegs diegene wat 'n direkte opbrengs van die grond ontvang het tiendes betaal.

Moderne definisie - Almal moet tiendes betaal.

chisel
Sep 28th 2009, 08:36 AM
Oor die kwessie of Christene in die Nuwe Testament nogsteeds die Wet van Moses moet onderhou t.o.v. tiendes is die antwoord, nee.

Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesÍ: As jy wat Ďn Jood is, soos Ďn heiden lewe en nie soos Ďn Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe? Ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is, is Christus dan Ďn dienaar van die sonde? Nee, stellig nie! Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself Ďn oortreder; want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig, en ťk leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie; want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus tevergeefs gesterwe.
(Gal 2:14-21)

Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons Ďn vloek te wordówant daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan Ďn hout hangó sodat die seŽn van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.
(Gal 3:10-14)

Johnny
Sep 28th 2009, 08:40 AM
Ek het al 'n draad oopgemaak op die forum oor tiendes. Natuurlik BAIE teenkanting gekry vir my siening, maar besoek hierdie skakel op my webblad en sien hoe ons die ding verstaan.

ALLES behoort aan God....ja, selfs "ons" geld. Dit is in die eerste plek nie ons sin nie. Party ouens sal enige verskoning uitdink om NIE tiendes te betaal nie....anders het hulle minder geld vir hulleself oor elke maand.

Maak dit 'n gebedsaak. Laat toe dat die Heilige Gees jou oortuig, en nie die siening van mense nie.

Ek betaal al 8 jaar elke maand 'n 10de van my salaris en was nog NOOIT vir een oomblik spyt nie. Het ook al baie keer in die 8 jaar geraap en skraap om kop bo water te hou.....maar HY het altyd voorsien vir kos op die tafel. As jou gesindheid reg is en die kerk met die geld doen wat hhulle MOET doen daarmee, dan is dit ook 'n OFFER aan God. Baie kerke mors die geld. Dit is een van die tekens van die eindtyd....geldgierigheid, en die kerke is nie gevrywaar daarvan nie. Sterkte.:pray:

http://www.oospoort.co.za/source/bestuurderskap.html

Philip dT
Sep 28th 2009, 08:55 AM
Chisel. Baie goeie uiteensettings oor hierdie onderwerp. Ek verstaan dit baie op dieselfde manier. wat hiermee saamgaan, is die feit dat Christus die OT wet (wat verwys na die ganse Pentateug) vervul het. As julle wil kan julle ook kyk na my artikel oor tiendes (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=15).

Groete,
Philip

Francois Marais
Sep 28th 2009, 09:09 AM
Dit is maar moeilike een die.
Ek voel as die Vader in mens se hart vir jou sÍ dit is wat jy moet doen, dan doen jy dit. Of dit wet is of nie. Ek is ook nie seker of die spraak van die Wet van Moses glad nie meer toepassing op ons het nie, maar dalk die wet van die Jode?

chisel
Sep 28th 2009, 09:13 AM
Staaltjie bewyse:

'n algemene manier hoe die betaal van tiendes geregverdig word is deur getuienisse van mense wat finansiele sukses bereik het deur die betaal van tiendes aan te haal. Voorstaanders van die betaal van tiendes sal somtyds uit hul eie ondervinding vertel hoe dinge in hul lewe kwansuis verbeter het omdat hulle tiendes betaal het.

Hierdie is nie 'n geldige manier om iets te bewys nie. Daar is geen direkte oorsaak- en effek verhouding tussen die betaal van 10% van mens se salaris aan 'n kerk, en finansiele welstand nie.

Bygelowe ontstaan waar 'n oorsaak- en effek verhouding gereken word waar een nie bestaan nie.

Byvoorbeeld, 'n krieket speler eet 'n Bar One voordat hy aan 'n wedstryd deelneem en dit is die beste wedstryd van sy lewe. Hy besluit dat Bar One sy "Lucky Chocolate" is, en nou voor elke wedstryd eet hy een, in die hoop dat dit sy spel sal verbeter.

Die fout wat hy maak is dat hy aaneem dat een ding 'n ander ding volg, die eerste ding, die ander ding veroorsaak het.

Algemene bygelowe het so ontvang. Iemand sien 'n swart kat, en daarna gebeur iets slegs, en dus word die slegte gebeurtenis aan die swart kat gekoppel. Hierdie is nie 'n gesonde manier van redeneer nie.

Omdat die moderne definisie van tiendes betaal glad nie skriftuurlik gestaaf kan word nie, word hierdie tipe tegniek gereeld ingespan om mense te oortuig dat die betaal van tiendes "werk".

Bemarking doen dit al jare om goeie en slegte produkte te verkoop, soos in daardie lang glomail advertensies.

Om 'n sekere produk meer aantreklik te maak sal die getuienis van 'n klomp 'satisfied customers' aangehaal word.

So sal iemand sÍ, "Sedert ek die Whirlwind Deluxe 2000 gebruik het, is stofsuig 'n plesier."

En 'n ander sal sÍ, "Hierdie stofsuier is so vinnig, nou kan ek meer tyd met my kinders spandeer"

Hierdie soort ding is bemarking, en is nie hoe mens skriftuurlike waarhede behoort te bepaal nie.

Persoonlike getuienis is slegs waardevol wanneer dit aan die skrif gemeet kan word.

Dat sommige mense nadat hulle tiendes betaal het, hul huise vinniger verkoop of, salaris verhogings ontvang is irrelevant.

Mense wat nie tiendes betaal nie, ontvang ook genade van God, verkoop hul huise en kry salaris verhogings en dies meer.
So sÍ die Bybel dat God sy son laat skyn oor die regverdige asook die sondaar.

Om 'n oorsaak en effek verhouding aan die betaal van tiendes te koppel is suiwer bygeloof.

Kyk gerus die volgende video wat saamgestel is deur iemand wat jare lank in 'n kerk was waar hierdie soort tegnieke onder andere ingespan is.

http://www.youtube.com/watch?v=ciI_VOyRTis

Johnny
Sep 28th 2009, 09:33 AM
Dit is maar moeilike een die.
Ek voel as die Vader in mens se hart vir jou sÍ dit is wat jy moet doen, dan doen jy dit. Of dit wet is of nie. Ek is ook nie seker of die spraak van die Wet van Moses glad nie meer toepassing op ons het nie, maar dalk die wet van die Jode?

Francois, jy het 100% reg. As jou hart reg is, dan sal jy....as hy nie reg is nie, wel....

Om 10% aan God terug te gee vir werk wat gedoen moet word en ons beheer die ander 9 tiendes wat Hy aan ons toevertrou. Hoekom kan ons 35% -45% aan die staat GEE wat nie eers in God glo nie. Dit kan vir ander 'n rykmaakskema wees...of 'n "prosperity" ding, maar BESLIS nie vir my nie!

Dit is soos die kinderdoop. Daar is GEEN ENKELE SKRIF in die bybel dat 'n baba gedoop moet word nie, maar boy Oh boy, sal hulle nie elke teksvers verdraai...en selfs die verbond vir Israel en die Jode om dit te regverdig nie.

Ooooops, hier maak ek al weer "a can of worms" oop. Sorry, het reeds slack daarvoor gevat in die verlede, en nogsteeds hou ek by my Bybel (1953) se lering.;)

chisel
Sep 28th 2009, 09:38 AM
'n Ander tegniek is om diegene wat nie tiendes betaal nie as suinigaards of kleingelowiges te brandmerk.

Hierdie is ook 'n drogrede omdat bybelse waarhede nie verander na gelang van die wil van die mens nie.

Dit wat in Deut 12 en 14 geskryf staan is daar, of mens nou wil hÍ dat tiendes wet moet wees of nie.

So ook is die gebrek aan bewyse vir die moderne definisie van tiendes, totaal onafhanklik van iemand se wil.

2 + 2 = 4,
nie omdat ek dit so wil hÍ nie maar omdat dit wiskundig bewysbaar is.
Die moderne definisie van tiendes betaal is myns insiens skriftuurlik verkeerd, nie omdat ek dit so wil hÍ nie maar omdat dit nie in die Bybel te lese is nie.

Dus wil ek vir toekomstige verwysing die volgende stel t.o.v. enige ad hominem pogings:

1. Ek is nie gekant teen die gee van geld aan 'n kerk of enige organisasie nie, maar ek is gekant teen leerstellings van mense wat as leerstellings van God geleer word.

2. Hoeveel ek betaal aan wie het niks met enige iemand uit te waai nie. Dit is tussen my en God, soos die Bybel leer:

Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie Ďn trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geŽer kan word nie. Voorwaar Ek sÍ vir julle, hulle het hul loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.
(Mat 6:2-4)

Dit het niks met die waarheid of valsheid van my of enige ander persoon se stellings t.o.v. tiendes te doen nie.

3. My wil is om by die waarheid uit te kom, en as God werklik van my verwag om tiendes te betaal, wil ek dit weet, sodat ek God gelukkig kan maak. Enige aantygings dat my siening van tiendes gebasseer is op my eie wil, is dus vals. Volgens die Bybel kan slegs God 'n mens se gedagtes lees, en mense moet liefs nie hierdie veld betree nie.

4. Myns insiens is die enigste gesag waarby ons absolute waarheid kan bepaal, die Bybel. Nie mense se idees, of aantygings nie. Nie universiteite se leerstellings en nie predikante se doktrines nie.

Johnny
Sep 28th 2009, 10:14 AM
4. Myns insiens is die enigste gesag waarby ons absolute waarheid kan bepaal, die Bybel. Nie mense se idees, of aantygings nie. Nie universiteite se leerstellings en nie predikante se doktrines nie.


Chisel, dit is hoe ek die volgende vers wil verstaan....wat aan God toekom. Eintlik het ons niks wat God kan behaag nie, maar dit is die minste wat ek in gehoorsaamheid kan doen, en dit is ook my eie keuse.

Mercychilld het 'n antwoord op haar vraag gesoek, en ek probeer dit ook beantwoord...en nie om Basuin te blaas nie. Dit is hoe ek dit verstaan. Sy kan in haar hart uitmaak wat om te doen, en haar besluit sal ook haar dan pas. Ek ontmoet jou nou vir die eerste keer, en as jy my geskiedenis op die forum ken dan sal jy agterkom ek is die mees "ongewildste" deelnemer omdat ek nie alles vir soetkoek opeet wat mense hier kwytraak nie, of hy nou 'n doktor, professor, leraar, teoloog of selfs Uncle Angus is nie, of die pous self. Heel moontlik sal ek weer 'n waarskuwing kry van een van die moderators vir belediging van mede deelnemers. My plasing is om mense aan te moedig om 10de te betaal, waar ander sin heel moontlik 'n poging is om mense te oorreed om dit nie te doen nie, want hulle self doen dit nie.

Hoe sal dit afgaan as ek mense deur bekering na die Here probeer lei, en ander probeer mense oorreed om die Here nie aan te neem nie? Klink amper na dieselfde argument.


Matteus 22:21 Hulle antwoord Hom: Die keiser sín. Daarop sÍ Hy vir hulle: Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom.

MercyChild
Sep 28th 2009, 11:02 AM
Sjoe, julle hier is baie inligting, ek sal eers deeglik moet gaan nader, en later terugkom. Dankie vir almal se insettinge, wat ek tot dusver gelees het is werklik van groot hulp!:hug:

Johnny
Sep 28th 2009, 12:02 PM
Sjoe, julle hier is baie inligting, ek sal eers deeglik moet gaan nader, en later terugkom. Dankie vir almal se insettinge, wat ek tot dusver gelees het is werklik van groot hulp!:hug:

Wat was die opdrag van Jesus voor Hy opgevaar het? "Gaan maak dissipels..." Sonder finansies is dit onmoontlik om die evangelie te verkondig. Dink aan Bybelverspreiding, sendelinge ondersteun....ja, finansieel, hoe anders moet hulle aan die lewe bly. Onthou, dit is God wat ons gebruik om te voorsien, al behoort ALLES in die wereld, jou goed en jou bloed aan HOM.

Hoe moet die leraar se salaris betaal word. Die kerkgebou se huur/verband. Die tuinier wat die kerk mooi hou. Die orrelis. Water en ligte, onderhoud op die gebou, ens ens. As niemand 10de betaal nie, sall geld nie uit die lug val nie...en God KAN dit doen. Veronderstel niemand in jou gemeente betaal enige iets nie, of kom ons veronderstel elkeen hoef net R10 'n maand te betaal. Sal daar genoeg wees vir al die uitgawes van die kerk? Die ou wat werkloos in die gemeente is betaal dit en die ou wat R50 000 'n maand verdien betaal dit. Is dit 'n regverdige stelsel? Gewis nie. Kom ons veronderstel dit moet 5% wees en nie 10% nie, want baie het 'n probleem met 10%, dan sal dit ook 'n regverdige stelsel wees, of dan 1%....maar ek twyfel of dit is hoe dit moet wees.

Hoeveel van ons geld spandeer ons op die werled en hoeveel vir die Here se werk? As iemand anders nie die Bybelgenootskap ondersteun het nie....het nie een van ons dalk op die draad vandag 'n Bybel gehad nie.

Ek dank die Here vir mense wat dit finansieel vir my moontlik gemaak het....laaaaaaaaaaaaaaank voordat ek die Here geken het...om ook 'n Bybel in my huis te plaas.:pray:

chisel
Sep 28th 2009, 12:04 PM
Sjoe, julle hier is baie inligting, ek sal eers deeglik moet gaan nader, en later terugkom. Dankie vir almal se insettinge, wat ek tot dusver gelees het is werklik van groot hulp!:hug:

'n Goeie boek wat jy kan aflaai en op jou tyd deur werk word genoem "eating sacred cows" en dit is gratis aflaaibaar by die volgende adres: http://www.tithingdebate.com/EatingSacredCowsDownload.pdf

Dit behandel die onderwerp van tiendes van begin tot einde en is in gewone engels geskryf en is maklik om te lees.

Die boek is ook nie lank nie, wat nice is.

Groete

chisel
Sep 28th 2009, 01:03 PM
Wat was die opdrag van Jesus voor Hy opgevaar het? "Gaan maak dissipels..." Sonder finansies is dit onmoontlik om die evangelie te verkondig.
Onthou, dit is God wat ons gebruik om te voorsien, al behoort ALLES in die wereld, jou goed en jou bloed aan HOM.

Hoe moet die leraar se salaris betaal word. Die kerkgebou se huur/verband. Die tuinier wat die kerk mooi hou. Die orrelis. Water en ligte, onderhoud op die gebou, ens ens. As niemand 10de betaal nie, sall geld nie uit die lug val nie...en God KAN dit doen. Veronderstel niemand in jou gemeente betaal enige iets nie, of kom ons veronderstel elkeen hoef net R10 'n maand te betaal. Sal daar genoeg wees vir al die uitgawes van die kerk? Die ou wat werkloos in die gemeente is betaal dit en die ou wat R50 000 'n maand verdien betaal dit. Is dit 'n regverdige stelsel? Gewis nie. Kom ons veronderstel dit moet 5% wees en nie 10% nie, want baie het 'n probleem met 10%, dan sal dit ook 'n regverdige stelsel wees, of dan 1%....maar ek twyfel of dit is hoe dit moet wees.

Die dissipels het dit reg gekry sonder om mense te forseer om 10% van hul salaris oor te betaal:

[Jesus het hulle beveel...]
En gaan preek en sÍ: Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie; geen reissak vir die pad of twee kledingstukke of skoene of Ďn stok nie; want die arbeider is sy voedsel werd.
(Mat 10:7-10)


Dink aan Bybelverspreiding, sendelinge ondersteun....ja, finansieel, hoe anders moet hulle aan die lewe bly.

Die probleem is dat baie mense geroep voel om sendelinge te ondersteun maar as gevolg van tiende prediking het hulle nadat die kerk 10% van hul salaris geneem het, niks oor om sendelinge mee te help nie.

dus, alhoewel tiendes voorgehou word as 'n middel om die evangelie te bevorder is dit meer male 'n struikelblok vir die evangelie.

Op hierdie einste forum is daar heelwat sulke voorbeelde:

Voorbeeld 1
Op http://bibleforums.org/showthread.php?t=179812&highlight=tithing (http://bibleforums.org/showthread.php?t=179812&highlight=tithing)


What are your thought regarding tithing??? Should one-tenth go to your church only, or should you mix it up and give say 5% to charity and the other 5% to your church??? The Bible is unclear to whom exactly the money should go.


Hier is iemand wat heel moontlik geroepe voel om sendelinge te help maar as gevolg van prediking is die persoonlik deurmekaar.


Voorbeeld 2
Op http://bibleforums.org/showthread.php?t=169639&highlight=tithing (http://bibleforums.org/showthread.php?t=169639&highlight=tithing)


I do consulting work and have periods of unemployment. My last project ended in February and I've lived off of savings and unemployment benefits since then. I ran out of savings and am praying that God will bring another consulting project soon.
During this time and other times, I would tithe off of unemployment checks. This is much less than my normal tithe off of my gross income. Should I be doing this? Should I look at unemployment income as "income" that requires tithing? I've read where some people tithe off of unemployment, and, if they do not receive unemployment that they tithe off of their savings accounts until they run out. Others say I do not need to tithe off of unemployment.
After researching the scriptures on "tithing", "offerings", and "firstfruits", I am not clear as to guidance with unemployment benefits and savings tithes. I understand the difference between tithing, offerings, and firstfruits when I do have an income stream or multiple income streams, but need clarity when unemployed.
I realize that during these difficult times many people suffer from much longer periods of unemployment, 6 months to 1 year or longer. What are these people required to do if they are living off of savings or unemployment benefits? I can't imagine going over a year without tithing. I would want to give something to secure God's blessing with my income.
Thanks....


Hier is 'n arm persoon wat nie eers 'n vaste inkomste het nie, maar wat belas is met die betaal van tiendes. volgens die Bybel hoef armes nie tiendes te betaal nie (hulle was die begunstigdes van tiendes), maar deesdae word mense soos hierdie vereis om aan 'n kerk tien persent oor te betaal. Of hulle op welsyn is of nie. Of hulle sukkel of nie.

Voorbeeld 3
Op http://bibleforums.org/showthread.php?t=180971&highlight=tithing (http://bibleforums.org/showthread.php?t=180971&highlight=tithing)


I have a question about Tithing. Is it absolultly necesary to give to the CHURCh, or can your tith go to a charitable orginization???


Hier is nog iemand wat moontlik geroepe voel om 'n waardige organisasie te ondersteun maar onder verwarring verkeer as gevolg van leringe t.o.v. tiendes.

Voorbeeld 4
Op http://bibleforums.org/showthread.php?t=161766&highlight=tithe (http://bibleforums.org/showthread.php?t=161766&highlight=tithe)


My brother has been out of work for months now. He and his wife are faithful church members, and pay their tithes all the time. He recently, due to the down turn in the economy, was unable to find customers for his business he was in, . . . . that was several months ago.
They have two boys, a house payment, other family needs, and without a job soon, I'm not sure what they will be faced with.
This whole thing was one of the catalysts that caused me to become "soured" by religious things. It says in the Bible that paying the tithe will result in the devourer being rebuked. My brother and his wife have always given tithes, and also made a faith promise to a building project, having faith that God would help them make this promise, . . . that was about the time he lost work, . . . . . I started wondering why this happened, when they were doing the right thing (in terms of what is expected as a Christian).
So, please pray that my brother finds a job. Pray and ask God why he has yet to open that door. Maybe one of you would receive some sort of answer for that question, because it really doesn't make sense to me. My brother and his wife (and kids),. . . . all good christians, but in a LONG dry spell. They are still retaining their faith, but they've already gone past the point were one could say "God is never late".
Yeah, I may need prayer too, because God doesn't make sense to me, many times.
Thanks!


die bostaande persoon is een van vele mense vir wie die leringe t.o.v. tiendes 'n struikelblok is. Beide hy en sy arm broer is geleer dat wanneer hulle tiendes betaal, al hul probleme sal weggaan. Wanneer dit nie gebeur nie, word mense ontnugter en word dit 'n struikelblok vir hulle geloof. Die probleem is dat hierdie menslike beloftes is. God stel belang in die heil van ons siele, en nie ons bankrekeninge nie.

Voorbeeld 5
Op http://bibleforums.org/showthread.php?t=167119&highlight=tithe (http://bibleforums.org/showthread.php?t=167119&highlight=tithe)


Hi friends!
I've been wondering about this for awhile now... but when tithing (I know some do not believe in it but I have seen God work way too much to not believe in it), is it okay not to always give to your church?
The reason I ask is, I love my church, there's a sense of peace and humility and love there, and I have been planted there to use my gifts and abilities for God's service. However; I do not always agree with their funding, that only a small sliver of the proceeds go to mission work, feeding the poor, and helping others. Most of it goes to the building fund and other things. Generally I tithe a check once every couple of months to them, and the rest of the time I am tithing to other mission work, Christian organizations, or to help feed and school needy children to give them the Gospel.
I don't feel much convicted about it; but I wonder if I have a duty or obligation to plant financial seed into my home church more often or not.
I feel as if as long as I get rid of it and sow it into a good Christ-centered organization that feeds, helps, or gives the Gospel, that's all that matters. The hot potato is out of my pocket and now God has room to provide for me.

Insights? Thoughts?
Thanks!


Die bostaande is 'n persoon wat nie heeltemal saamstem hoe sy kerk hul geld spandeer nie, maar as gevolg van tiende prediking sit hy tussen die Heilige Gees wat hom lei om sendelinge te ondersteun en sy predikante wat aandring op 10% van sy salaris.


Die idee dat die Evangelie afhanklik is van die invordering van tiendes is totaal vals. Die Vroee Christelike kerk het nie tiendes ingevorder nie, tog het die evangelie versprei met God se hulp.

Baie sendelinge vandag in Peru, Romenie, Iraq ens. word glad nie deur die tiendes ondersteun maar deur vrywillige donasies. Trouens, die oorgrote meerderheid van tiendes word net so teruggepomp in die kerke in, en word glad nie ingespan vir evangelisasie nie. Daarom word van baie kansels af verkondig dat tiendes na die kerk gaan, maar dat mense nogsteeds donasies moet gee om die minder gegoedes te help.

Johnny
Sep 28th 2009, 01:39 PM
Gelukkig word niemand in ons gemeente gedwing om dit te betaal nie. Dit is 'n LIEFDES SAAK en 'n saak tussen jou en die Here. Ek is op die kerkraad en ons gaan nie een keer 'n maand by die huise om en "collect" nie. Mense bring uit hulle eie NA die huis van die Here......ons is Pinkster.

Buiten sendelinge in Asie - Spencer en Karen van der Walt, Ds. Denzel Dick in Natal, Alida Schoults en Shirley Lawerson van Ebenezer (Operation Exodus - Terugkeer van die Jode na HUL land) en 'n kinderhuis in Vereeniging...jy weet...'n plek vir kinders sonder ouers, 'n eie huis, 'n eie familie....? Jy sien...10de gaan NIE net oor geld nie...dit gaan oor WAT met daardie geld gedoen word.

http://www.oospoort.co.za/source/sendelinge.html

Baie wat kan gee....gee nie. Baie wat nie het nie...kry nie....omdat die wat het....nie gee nie.:cry:

Vir watter rede mense dit doen soos wat jy aanhaal....dit is NIE hoekom ons dit doen nie!

MercyChild
Sep 28th 2009, 02:02 PM
Hey Jhonny, het vergeet om jou te quote:

Ek het jou foto's gekyk wat jy gelaai het. Ja die skrif is genoeg om te oortuig om te gee. Hoeveel weet ek is die regte bedrag van tiende gee. Nee, daar was nie hieroor gepraat of gepreek nie. Ek was net bewus van tiendes maar nie seker hoe dit werk nie, om vir wie om te gee nie. Meen daar is gevalle waar mense reken hulle gee vir plekke soos welsyn, hulp aan armes, maar nie aan die kerk nie. Word hierdie gesien as tiendes, of val dit onder offers of wat?

Soos ek reeds genoem het, ek verstaan dat dit selfs 'n kerk finasieel kos om ligte te laat brand. Ek wil gee, maar waar en hoe begin ek?:confused

chisel
Sep 28th 2009, 05:34 PM
Gelukkig word niemand in ons gemeente gedwing om dit te betaal nie. Dit is 'n LIEFDES SAAK en 'n saak tussen jou en die Here. Ek is op die kerkraad en ons gaan nie een keer 'n maand by die huise om en "collect" nie. Mense bring uit hulle eie NA die huis van die Here......ons is Pinkster.

Buiten sendelinge in Asie - Spencer en Karen van der Walt, Ds. Denzel Dick in Natal, Alida Schoults en Shirley Lawerson van Ebenezer (Operation Exodus - Terugkeer van die Jode na HUL land) en 'n kinderhuis in Vereeniging...jy weet...'n plek vir kinders sonder ouers, 'n eie huis, 'n eie familie....? Jy sien...10de gaan NIE net oor geld nie...dit gaan oor WAT met daardie geld gedoen word.

http://www.oospoort.co.za/source/sendelinge.html

Baie wat kan gee....gee nie. Baie wat nie het nie...kry nie....omdat die wat het....nie gee nie.:cry:

Vir watter rede mense dit doen soos wat jy aanhaal....dit is NIE hoekom ons dit doen nie!

As jou kerk nie mense verplig om tiendes te betaal nie dan is dit goed. My ondervinding is dat dit selde die geval is. Vele kerke deesdae dreig mense met vloeke of beskuldig gemeentelede dat hulle God beroof as hulle nie 10% van hul bruto salarisse oorbetaal nie.

2Co 9:6 Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai.
2Co 9:7 Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

MercyChild,

Gee soveel soos wat die Heilige Gees jou lei, en doen dit met blymoedigheid. Of dit 1%, 5%, 10% of 25% is, maak nie saak nie.

Groete

Johnny
Sep 29th 2009, 05:35 AM
Dankie Chisel, ek dink ons verstaan mekaar nou beter. Een van die grootste tekens van die Wederkoms is gelgierigheid.....en ek dank die Here dat ons nie in daardie strik getrap het nie, maar vasgehou het aan die Woord en Heilige Gees vir ons leiding.:)

MercyChild
Sep 29th 2009, 06:23 AM
As jou kerk nie mense verplig om tiendes te betaal nie dan is dit goed. My ondervinding is dat dit selde die geval is. Vele kerke deesdae dreig mense met vloeke of beskuldig gemeentelede dat hulle God beroof as hulle nie 10% van hul bruto salarisse oorbetaal nie.

2Co 9:6 Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai.
2Co 9:7 Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het Ďn blymoedige gewer lief.

MercyChild,

Gee soveel soos wat die Heilige Gees jou lei, en doen dit met blymoedigheid. Of dit 1%, 5%, 10% of 25% is, maak nie saak nie.

Groete

Ek moet eerlik wees, ek het gisteraand al die inligting wat hier geplaas was goed bestudeer. Op 'n staduim het ek bekommerd geraak oor sommige van die inligting, maar uiteindelik verstaan wat jy bedoel, dat daar gevare mag wees van mense wat dink hulle moet ontvang omdat hulle gee. Ek wil niks meer ontvang nie, want dit wat ek ontvang het is groter en meer werd as wat mens kan gee. Ek dink nie ons kan genoeg gee nie, want alles behoort in die eerste plek tog aan God. Dankie vir jou insettige, en ja ek stem, wat mens gee is net gehoorsaamheid met blymoedigheid, omdat ek dankbaar is vir die seeninge wat ek reeds ontvang het, nie omdat ek 'n veredere verwagting het om enigsins iets terug te kry nie. Ek het reeds die grootste geskenk Jesus Christus ontvang, en ek dink niks moet my weerhou om goed te doen nie, want ek het reeds meer guns ontvang as wat ek waardig was.

Dankie vir al die skrif julle, ek het geniet om te lees gister aand! :hug:

Johnny
Sep 29th 2009, 06:58 AM
Hey Jhonny, het vergeet om jou te quote:

Ek het jou foto's gekyk wat jy gelaai het. Ja die skrif is genoeg om te oortuig om te gee. Hoeveel weet ek is die regte bedrag van tiende gee. Nee, daar was nie hieroor gepraat of gepreek nie. Ek was net bewus van tiendes maar nie seker hoe dit werk nie, om vir wie om te gee nie. Meen daar is gevalle waar mense reken hulle gee vir plekke soos welsyn, hulp aan armes, maar nie aan die kerk nie. Word hierdie gesien as tiendes, of val dit onder offers of wat?

Soos ek reeds genoem het, ek verstaan dat dit selfs 'n kerk finasieel kos om ligte te laat brand. Ek wil gee, maar waar en hoe begin ek?:confused

Ek dink dit is 'n saak om in gebed met die Here uit te klaar van hoeveel om te gee. 'n Tiende is 'n bybelse beginsel....reg deur die bybel. SO ek dink dit is 'n goeie maatstaf om te gebruik. Niemand van ons kan tog soos in die bybel se tyd skape en bokke gee nie? Toe ek begin 10de betaal het, toe vra ek na 'n paar maande vir pastoor Dries die volgende vraag:

Moet ek 10% van my bruto...of 10% van my netto inkomste betaal. Wel, sy antwoord was grapenderwys: "Soek jy 'n bruto of 'n netto seen?" Ek betaal nog 10% op my netto, m.a.w. op dit wat ek uitkry na aftrekkings. Ek wil dit graag verander na 10% op my bruto. As ek vir die regering 35% op my bruto kan gee, hoekom moet ek 10% vir die Here op my netto gee?

Jy is heeltemal reg. Jou 10de gaan vir die gemeente waaraan jy behoort. Dit wat jy uit jou eie wil gee vir organisasies is offerhande en behoort nie uit jou 10de te kom nie. Nou weereens, as jy nie aan 'n gemeente behoort nie moet 'n mens seker maak dat die gemeente vir wie jy die geld gee wel daarmee doen wat hulle se hulle doen. Die meerderheid kerke van dag word beheer as 'n "besigheid". Hartseer om te se...maar dit is so.

Openbaring 3:17 Want jy sÍ: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.

Ek haal my hoed vir jou af....dat die eerste ding waaraan jy gedink het toe jy werk gekry het....is om jou 10de te betaal. Ander sou gekyk het watter "Flatscreen TV" hy met sy geld sou koop. Ek bid dat ons Vader in die Hemel jou mildelik sal seen....en hiermee bedoel ek nie soos baie sou dink met geld nie, maar met gesondheid, wysheid, 'n voorspoedige werkservaring en gelukkige lewe in Christus totdat Hy kom.

Vrede vir jou.:hug:

chisel
Sep 29th 2009, 10:31 AM
Ek moet eerlik wees, ek het gisteraand al die inligting wat hier geplaas was goed bestudeer. Op 'n staduim het ek bekommerd geraak oor sommige van die inligting, maar uiteindelik verstaan wat jy bedoel, dat daar gevare mag wees van mense wat dink hulle moet ontvang omdat hulle gee. Ek wil niks meer ontvang nie, want dit wat ek ontvang het is groter en meer werd as wat mens kan gee. Ek dink nie ons kan genoeg gee nie, want alles behoort in die eerste plek tog aan God. Dankie vir jou insettige, en ja ek stem, wat mens gee is net gehoorsaamheid met blymoedigheid, omdat ek dankbaar is vir die seeninge wat ek reeds ontvang het, nie omdat ek 'n veredere verwagting het om enigsins iets terug te kry nie. Ek het reeds die grootste geskenk Jesus Christus ontvang, en ek dink niks moet my weerhou om goed te doen nie, want ek het reeds meer guns ontvang as wat ek waardig was.

Dankie vir al die skrif julle, ek het geniet om te lees gister aand! :hug:

Hi MercyChild,

Jammer, ek het nie bedoel om jou uit te freak nie. :)

Gewoonlik wanneer mense vrae vra oor tiendes is dit gewoonlik omdat hulle druk van buite (kerk, vriende of familie) kry om tiendes te betaal, en daarom het ek die antwoorde van daardie oogpunt benader.

Om enige persentasie tyd, geld of besittings weg te gee uit jou eie uit is altyd 'n goeie ding.
Wat verkeerd is, is wat baie gemeentes deesdae doen om mense te forseer om tiendes aan die kerk te betaal (gewoonlik met heelwat emosionele manipulering wat daarmee gepaard gaan, en ek wou dit uitwys)

Jammer oor die verkeerde aannames aan my kant.

Groete

chisel
Sep 29th 2009, 11:16 AM
Niemand van ons kan tog soos in die bybel se tyd skape en bokke gee nie?

Eintlik is die Bybelse beginsel van tiendes wat uit produkte bestaan beter omdat geld maar altyd 'n versoeking veroorsaak. Daarom as mens aan 'n welsyns organisasie wil gee is dit beter om uit te vind wat hulle nodig het (gewoonlik kos, klere, komberse of skoonmaakmiddels) en dit aan te koop en te gee.Jou 10de gaan vir die gemeente waaraan jy behoort.

Waar in die Bybel lees mens dit?Dit wat jy uit jou eie wil gee vir organisasies is offerhande en behoort nie uit jou 10de te kom nie.

Volgens die Bybel is tiendes juis (sekondÍr) ingespan vir welsyns doeleindes. SÍ jy dat tiendes nie hiervoor gebruik mag word nie, maar dat dit na die kerk moet gaan?

As jy sÍ "Uit jou eie wil" beteken dit dat tiendes nie vrywillige offers is nie, maar iets is wat MOET gedoen word?

Francois Marais
Sep 29th 2009, 11:33 AM
Waar in die Bybel lees mens dit?


Gťn 14:20 En geseŽnd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy hom die tiende van alles.

Mal 3:10 Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sÍ die HERE van die leŽrskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle Ďn oorvloedige seŽn sal uitstort nie.

Hoop dit help
:hug:

chisel
Sep 29th 2009, 11:33 AM
MercyChild,

Sal jy omgee as ek in jou draad 'n lys plaas van die soort taktiek wat ingespan word om mense te oortuig om tiendes te betaal en/of om meer geld te betaal?

Alhoewel dit dalk nie direk met jou openings pos te make het nie, dink ek tog dit sal nuttig wees vir ander lesers.

Dan , Johnny, ek het gekyk na die skakel wat jy na jou kerk se webtuiste geplaas het, en daarin is 'n paar voorbeelde van juis dit wat ek wil lys. Sal jy omgee as ek dit aanhaal?

Philip dT
Sep 29th 2009, 11:47 AM
10de goeters

Gťn 14:20 En geseŽnd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy hom die tiende van alles.

Mal 3:10 Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sÍ die HERE van die leŽrskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seŽn sal uitstort nie.

Hoop dit help
:hug:

Beste Francois, kyk mooi na jou plasing hier, en gaan kyk dan na hierdie draad:

http://bibleforums.org/showthread.php?t=186506


Wat sÍ jy daarvan?

groete
Philip

Johnny
Sep 29th 2009, 11:55 AM
Ons elkeen behoort aan 'n gemeente (liggaam van Christus) te behoort.... wat die Woord reg sny. As jy aan 'n gemeente behoort, dan is jy deel van daardie gemeente.

Rom 12:4 Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie,
Rom 12:5 so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar.

Ons moet gemeenskap met die Heiliges he:

Heb 10:25 en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.

As jy dus deel van 'n gemeente is, dan is dit mos logies dat jy jou tiende daar sal betaal. Jy kan jou offerhande ook daar betaal, maar dit moet nie uit jou deel as 10de vir die Here kom nie.

Maleagi 3:10 Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sÍ die HERE van die leŽrskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle Ďn oorvloedige seŽn sal uitstort nie.

Uit ons tiendes word daar vir behoeftiges ook gesorg, soos die kinderhuis. Net soos bekering en die doop 'n opdrag is van God, net so is 10de. Dit is nogsteeds jou eie vrye keuse wat jy daarmee gaan maak. God sal ons almal voor stok bring oor wat ons met Sy opdragte gedoen het. As jy nie wil gee nie, laat die wat wil dit doen. Ons is nie daar om boek te hou van hoe, wat, waar en wanneer nie. Die feit van die saak is: "Is ons gehoorsaam of nie"!

Ek dink in elk geval is die vraag wat gevra is beantwoord en hoef ek nie rekenskap aan mense te gee oor wat ek met my tiende maak nie, maar aan God. Offerhande het verskillende aspekte in die Bybel, bv wat maak jy dan met hierdie een:

Matteus 9:13 Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hÍ en nie offerande nie; want Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.

God het 'n rangorde. hy doen dinge in volgorde. Voor jy enige offerhande of 10des bring, kom eers tot bekering. As 'n mens waarlik bekeer is, dan werk die Gees in ons. Jesus het 'n antwoord wat Hy moes doen.

Johannes 4:34 Jesus sÍ vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om sy werk te volbring.

Laat ons die WIL doen van die Here...en dit is Sy wil.

Ek dink jy verstaan ons kerk se opset verkeerd. Al die tiendes wat inkom gaan nie in die kerk se "pocket" nie. As jy wil kan ek vir jou 'n maandstaat stuur dat jy kan sien wat ons met die geld doen. Dit is oop vir ons gemeentelede om elke maand te sien wat gedoen word. Daar is geen verborgenhede nie....want ALLES behoort aan GOD.

Ek glo nie eenkerk hanteer sy inkomste op dieselfde manier nie. Ons as kerkraad sit eenkeer 'n jaar en besluit wat die pastoor se verhoging moet wees. Hy doen dit nie self nie. Ons het bevoorbeeld 'n noodfonds. Spencer en Karen doen sendingwerk in Indie. Sy moes al twee keer dringend hiernatoe vlieg vir siekte en 'n bevalling. Daaruit kon ons hulle bystaan. Hulle verdien nie 'n vaste salaris soos ek en jy nie. Hulle moet staat maak op gemeentes wat hulle borg en ondersteun.

Enough said. Die vraag is beantwoord. Laat ons selfondersoek doen om te kyk ons die wil van die Here doen, al dan nie.

Ta-An
Sep 29th 2009, 12:10 PM
MC,

Hier is nou gulde geleentheid om te begin luister na wat die Here jou gaan antwoord... Ek weet jy soek 'n swart op wit antwoord oor hoeveel om te gee...

Gaan bid en vra die Here moet jou wys hoeveel om te gee.... om te sÍ 10% voor aftrekkings is wetties.... dan gee jy omdat die 'wet' so sÍ....

Voorbeeld:

As ek R100 000 per maand verdien, dan is 10% R10 000... wat baie geld is, maar dink aan die hoeveelheid wat oorbly om van te lewe :eek:
Waar as ek R100 per maand verdien, is 10% R10, wat min is, maar daar bly net R90 oor om van te lewe.... :o

Vra...... Hom :idea:

Philip dT
Sep 29th 2009, 12:24 PM
MC,

As ek R100 000 per maand verdien, dan is 10% R10 000... wat baie geld is, maar dink aan die hoeveelheid wat oorbly om van te lewe :eek:


Ag nee Ta-An, ek het gesÍ jy moenie my salaris so openlik hier kom bespreek nie. :o

Francois Marais
Sep 29th 2009, 12:28 PM
MC,

Hier is nou gulde geleentheid om te begin luister na wat die Here jou gaan antwoord... Ek weet jy soek 'n swart op wit antwoord oor hoeveel om te gee...

Gaan bid en vra die Here moet jou wys hoeveel om te gee.... om te sÍ 10% voor aftrekkings is wetties.... dan gee jy omdat die 'wet' so sÍ....

Voorbeeld:

As ek R100 000 per maand verdien, dan is 10% R10 000... wat baie geld is, maar dink aan die hoeveelheid wat oorbly om van te lewe :eek:
Waar as ek R100 per maand verdien, is 10% R10, wat min is, maar daar bly net R90 oor om van te lewe.... :o

Vra...... Hom :idea:

Ek dink ook ons kan by sÍ dat die Vader ons harte ken. Vader weet as ons nie baie kan gee nie, maar dan is die ander vraag wat ons moet vra as ons terug hou.... vertrou ons werklik op God?

Ta-An
Sep 29th 2009, 12:29 PM
Ag nee Ta-An, ek het gesÍ jy moenie my salaris so openlik hier kom bespreek nie. :oWel, jy sien Philip.... nou het jy nog genoeg oor vir offers en gawes en dit na jou tiende :D

Johnny
Sep 29th 2009, 12:45 PM
Ek dink ook ons kan by sÍ dat die Vader ons harte ken. Vader weet as ons nie baie kan gee nie, maar dan is die ander vraag wat ons moet vra as ons terug hou.... vertrou ons werklik op God?


Jy vat dit mooi en eenvoudig saam. Die weduwee se hart was reg. So moet ons harte dit ook vir die regte redes...en die regte gesindheid doen.

Markus 12:43 Toe roep Hy sy dissipels na Hom en sÍ vir hulle: Voorwaar Ek sÍ vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het.

NS: Philip...is dit maar AL wat jy kry?:rofl:

Philip dT
Sep 29th 2009, 12:59 PM
NS: Philip...is dit maar AL wat jy kry?:rofl:


O nou verstaan ek dinge baie beter... ;)

Johnny
Sep 29th 2009, 01:03 PM
O nou verstaan ek dinge baie beter... ;)

Solank jy dit net "REG" verstaan dan is die hond se naam Wit Willem.

Ta-An
Sep 29th 2009, 01:08 PM
O nou verstaan ek dinge baie beter... ;)Wel as mens so smaak het (http://bibleforums.org/showpost.php?p=2162321&postcount=8) , dan is baie dinge duidelik ne ;)

Philip dT
Sep 29th 2009, 01:12 PM
Wel as mens so smaak het (http://bibleforums.org/showpost.php?p=2162321&postcount=8) , dan is baie dinge duidelik ne ;)

Ag nee! Vang jy my al weer uit! :B

Johnny
Sep 29th 2009, 01:23 PM
Slim het sy baas gevang....:pp

Gene
Sep 29th 2009, 01:54 PM
Ek is eerlik as ek se dat ek nie elke plasing hier noukeurig deurgelees het nie, net so ge"scan" Vergewe my dan as ek iets herhaal wat reeds gese is....

Ek dink Jesus het ons vrygemaak van die letter van die wet, d.w.s. dat ons nie meer gebind is, soos in die Ou Testament, aan spesifiek 10% nie. Die beginsel om 'n deel van dit waarmee die Here ons seen, aan Hom terug te gee, staan egter vas, en 10% bly 'n goeie riglyn. Maar dit sal verskil van persoon tot persoon, en geval tot geval. Dit sal afhang van omstandighede. Ek het op 'n kol bv minder salaris ontvang as wat my huis en kragrekening elke maand beloop het, en ons moes op die Here vertrou om te oorleef. Ek het in daardie tyd nie 'n sent vir die Here gegee nie omdat ek elke sent nodig gehad het om te oorleef. Ek het dit met die Here uitgeklaar en het groot vrede daaroor. Ons moet onthou God het nie ons geld nodig nie, Hy kan daarsonder klaarkom. Om te gee het te doen met gehoorsaamheid en naasteliefde. Die "bottom line" is steeds, hoor by die Here, en WEES GEHOORSAAM, wat Hy ookal vra. Dit gaan oor 'n mens se gesindheid, en nie oor die bedrag nie. (Om 100% te gee met 'n swaar hart, het baie minder waarde as om 1% te gee met 'n blymoedige hart - onthou die weduwee...)

Maar dan moet ek byvoeg, om geld vir die Here te gee, beteken nie noodwendig om vir die kerk te gee nie. Natuurlik het die kerk fondse nodig om te oorleef, maar persoonlik voel ek nie dat die kerk 'n volle tiende van my inkomste verdien nie - 'n baie klein deel van die kerk se inkomste word in elk geval regtig vir die werk van die Here aangewend. So my raad sou wees, hoor by die Here, en kry 'n verdienstelike instansie of persoon en gee dan minstens 'n deel van jou offergawe daar.

En dan laastens iets wat baie christene vergeet. Die Here vra 'n deel van ALLES waarmee Hy jou seen, nie net geld nie. Hy is geregtig op 'n deel van jou tyd, jou energie, jou talente ens. Daar is vele maniere om te gee. In die tyd wat ek nie in staat was om finansieel te gee nie, het ek ruim op ander gebiede gegee, en ek glo dat die Here dit wardeer, omdat dit met die regte gesindheid gedoen was. Dis 'n onding vir 'n christen om 'n tiende te gee, en dan selfvoldaan agteroor te sit en jouself op die skouer te klop - jy het mos nou jou deel gedoen. Vra jouself, hoeveel tyd spandeer jy aan die werk van die Here, hoeveel siele bereik jy vir Hom, hoeveel van jou talente word tot Sy eer gebruik, ens.

chisel
Sep 29th 2009, 02:01 PM
As jy dus deel van 'n gemeente is, dan is dit mos logies dat jy jou tiende daar sal betaal. Jy kan jou offerhande ook daar betaal, maar dit moet nie uit jou deel as 10de vir die Here kom nie.

Het jy eerder 'n skrifverwysing wat sÍ dat 'n tiende aan die kerk betaal moet word. Wat vir jou logies is, is nie noodwendig skriftuurlik nie.

Boonop kom jou antwoord met die ingeboude aanname dat tiendes betaal moet word, en daardie aanname moet eers bewys word voordat ons kan gesels oor watter plek die mees logiese is, nie waar nie?

Trouens, ons het nie eers sekerheid wat presies die tiende is nie, aangesien dit wat in die bybel beskryf is (verwys na Deut 12 en 14), en dit wat vandag geleer word, totaal verskillende konsepte is.Maleagi 3:10 Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sÍ die HERE van die leŽrskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seŽn sal uitstort nie.


Maleagi 3:10

1. Maleagi 3:10 verwys na die Wet van Moses (Deut 12 en 14). Die tiendes waarvan jy praat is totaal verskillend. Ek soek 'n opdrag vir die moderne definisie van tiendes, nie die Wet van Moses nie, Johnny.

2. Vra God in Maleagi dat daar geld in sy huis moet wees, of spys? Stem die idee van spys ooreen met opbrengs van die land (Deut 12)?

Julle bring spys wat verontreinig is, op my altaar, en dan vra julle: Waardeur het ons U verontreinig? Deurdat julle sÍ: Die tafel van die HERE is veragtelik. En as julle ‘n blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad nie! En as julle ‘n lam of ‘n siek dier bring, is dit geen kwaad nie! Bring dit tog vir jou goewerneur! Sal hy ‘n welgevalle aan jou hÍ of jou goedgesind wees? sÍ die HERE van die leŽrskare. Smeek dan nou tog die aangesig van God, dat Hy ons genadig kan wees! Sulke dinge is deur julle gedoen—sal Hy dan om julle ontwil goedgesind wees? sÍ die HERE van die leŽrskare. Ag, was daar maar iemand onder julle wat die deure wou sluit, sodat julle nie tevergeefs vuur op my altaar kan aansteek nie! Ek het in julle geen welgevalle nie, sÍ die HERE van die leŽrskare, en in ‘n offer uit julle hand het Ek geen behae nie. Want van die opgang van die son tot sy ondergang toe is my Naam groot onder die heidene; en in elke plek word tot eer van my Naam reukwerk gebring en ‘n rein offer; want my Naam is groot onder die heidene, sÍ die HERE van die leŽrskare. Julle daarenteen ontheilig dit as julle sÍ: Die tafel van die HERE is verontreinig, en wat sy opbrings betref—sy spys is veragtelik. En julle sÍ: Kyk, wat ‘n moeite! En julle verag dit, sÍ die HERE van die leŽrskare; en julle bring geroofde en lam en siek diere—so bring julle dan die offer! Kan Ek dit met welgevalle uit julle hand aanneem? sÍ die HERE. Vervloek is ook die bedrieŽr wat, terwyl daar onder sy kleinvee ‘n manlike dier is, ‘n gelofte doen en tog iets wat vermink is, aan die HERE offer; want Ek is ‘n groot Koning, sÍ die HERE van die leŽrskare, en my Naam is gedug onder die heidene.
(Mal 1:7-14)

Behalwe die naam "Tiende" is daar geen ooreenkoms tussen dit waarna God in Maleagi 3:10 verwys en die 10% belasting konsep nie.

3. verwys God na die kerk, of na die Tempel? Hoe verstaan jy "my huis" in die bostaande?

Volgens die Nuwe Testament, is die Tempel van God vervang met die kerk,
of is die liggame van God se kinders Sy Tempel?

1Co 6:19 Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?

4. Wanneer God na die seen verwys, is dit die seen vir die behoud van die Wet van Moses? Besef jy dat daardie betrokke seen slegs geldig is as die hele Wet gehou word? Om mense 'n seen te belowe is om 'n strik te stel vir hulle, Johnny. Want as jy met seeninge en vloeke begin dan is ons terug by die Wet. Christus het 'n vloek geword sodat ons losgekoop kan word van die vloek van die Wet.

Deu 28:1 As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde.
Deu 28:2 En al hierdie seŽninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God.

Deu 28:15 Maar as jy nie luister na die stem van die HERE jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal.

Gal 3:11 En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.
Gal 3:12 Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.
Gal 3:13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—

5. Wie is God se teiken gehoor in Maleagi? Christene onder die Nuwe verbond wat losgekoop is van die seeninge en die vloeke van die Wet, of priesters (Mal 2:4) wat veronderstel was om die tiende van die tiende aan God te offer maar dit eerder vir hulself gehou het?

Mal 2:4 En julle sal gewaar word dat Ek julle hierdie gebod gestuur het, dat dit my verbond kan wees met Levi, sÍ die HERE van die leŽrskare.

6. volgens die Wet van Moses is armes uitgesluit van die bevel om tiendes te betaal; Hulle was die begunstigdes van tiendes. Hoe bepaal jy watter inkomste groep nie tiendes hoef te betaal nie? Of voel jy dat almal hetsy arm of ryk tiendes moet betaal? Kan jy dit met skrif aandui?


Ek dink in elk geval is die vraag wat gevra is beantwoord en hoef ek nie rekenskap aan mense te gee oor wat ek met my tiende maak nie, maar aan God.

Niemand hier het jou gevra om rekenskap te gee oor wat jy met jou tiende maak nie. Al wat ek gevra het is of die tiende alleenlik aan 'n kerk betaal moet word?
Ek dink jy verstaan ons kerk se opset verkeerd. Al die tiendes wat inkom gaan nie in die kerk se "pocket" nie. As jy wil kan ek vir jou 'n maandstaat stuur dat jy kan sien wat ons met die geld doen. Dit is oop vir ons gemeentelede om elke maand te sien wat gedoen word. Daar is geen verborgenhede nie....want ALLES behoort aan GOD.

Ek glo nie eenkerk hanteer sy inkomste op dieselfde manier nie. Ons as kerkraad sit eenkeer 'n jaar en besluit wat die pastoor se verhoging moet wees. Hy doen dit nie self nie. Ons het bevoorbeeld 'n noodfonds. Spencer en Karen doen sendingwerk in Indie. Sy moes al twee keer dringend hiernatoe vlieg vir siekte en 'n bevalling. Daaruit kon ons hulle bystaan. Hulle verdien nie 'n vaste salaris soos ek en jy nie. Hulle moet staat maak op gemeentes wat hulle borg en ondersteun.


Johnny, wat jou kerk se opset is, is werklik nie belangrik nie, maar wel wat die Bybel sÍ.As jy nie wil gee nie, laat die wat wil dit doen.

Johnny, ek het mos reeds aangedui (http://bibleforums.org/showpost.php?p=2219161&postcount=10) dat wil niks hiermee uit te waai het nie.

Vriende, hier is twee konsepte van tiendes ter sprake:

a) Dit wat in die Wet van Moses (Deut 12 en 14) staan, en
b) die ander is 'n menslike leerstelling wat presies dieselfde naam het.

Om versies wat na "a" verwys aan te haal om "b" te regverdig is ongeldig.

MercyChild
Sep 29th 2009, 02:16 PM
MercyChild,

Sal jy omgee as ek in jou draad 'n lys plaas van die soort taktiek wat ingespan word om mense te oortuig om tiendes te betaal en/of om meer geld te betaal?

Alhoewel dit dalk nie direk met jou openings pos te make het nie, dink ek tog dit sal nuttig wees vir ander lesers.

Dan , Johnny, ek het gekyk na die skakel wat jy na jou kerk se webtuiste geplaas het, en daarin is 'n paar voorbeelde van juis dit wat ek wil lys. Sal jy omgee as ek dit aanhaal?

Gaan gerus voort. Moet nie bekommerd wees nie, ek freak party maal sommer vanself uit.......Lol. Ek het begrip met jou plasings en maak sin. Dankie Chisel;)

MercyChild
Sep 29th 2009, 02:20 PM
MC,

Hier is nou gulde geleentheid om te begin luister na wat die Here jou gaan antwoord... Ek weet jy soek 'n swart op wit antwoord oor hoeveel om te gee...

Gaan bid en vra die Here moet jou wys hoeveel om te gee.... om te sÍ 10% voor aftrekkings is wetties.... dan gee jy omdat die 'wet' so sÍ....

Voorbeeld:

As ek R100 000 per maand verdien, dan is 10% R10 000... wat baie geld is, maar dink aan die hoeveelheid wat oorbly om van te lewe :eek:
Waar as ek R100 per maand verdien, is 10% R10, wat min is, maar daar bly net R90 oor om van te lewe.... :o

Vra...... Hom :idea:

;)Ek maak dit beslis 'n gebed saak, alhoewel ek moet eerlik wees dat ek dink ek skiet nog kort wat gebede betref, want my gebede word nie altyd gespreek word nie, maar op skrif.....Lol, dit bly 'n gebed!:idea:

Willem
Sep 29th 2009, 06:19 PM
Hi MC,

ek het self ook gewonner en variasies gehoor en op einde maar besluit om by kerk te gee soos wat in my beursie is as ek daar is, en ook ander plekke waar ek goed kan doen en of iemand help.

Soort van deal met Here gemaak , dat ek nie weet hoe nie en Hy maar sal sorg en ek dit wat Hy kies sal ek gee. Soms skrik jy jou melk weg en ander kere voel ek skaam, maar ek vertrou en dit werk vir my want soms kom ek daar en dan wonder ek wat Hy vandag bepaal het, het ook gehelp om nie meer so geheg te wees aan wat ek vir Hom gee nie , of in vorm van kerk of in vorm van bedelaar.

Hoop dit help ook, maar Chizel en Johnny het dink ek beide kante goed gestel

Shalom

Johnny
Sep 30th 2009, 05:36 AM
Johnny, ek het mos reeds aangedui (http://bibleforums.org/showpost.php?p=2219161&postcount=10) dat wil niks hiermee uit te waai het nie.


So as jy niks daarmee te doen wil he nie..."chil" out...of sal ek se..."chisel" out. Ek het my punt gemaak en volstaan daarby, ongeag of jy die hele Ou Testament hier wil aanhaal.

Bye bye.

NS: Willem....jy is reg. As 'n mens daaraan gewoond raak om te gee, dan pla dit jou nie meer nie. Toe ek tot bekering kom was daar baie dinge van die wereld en "vriende" wat ek moes groet....en later pla dit jou nie meer nie omdat ek weet dat Jesus nou die Voleinder van my lewe is. Ek sluit af:

Mat 6:19 Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie;
Mat 6:20 maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie;
Mat 6:21 want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.

Stuur bakstene na BO!

AMEN!

Ta-An
Sep 30th 2009, 07:22 AM
Stuur bakstene na BO!

Paving stones :pp Want ons gaan dans op strate wat met goud uitgelÍ is :pp

chisel
Sep 30th 2009, 07:22 AM
So as jy niks daarmee te doen wil he nie..."chil" out...of sal ek se..."chisel" out.

Ek het nie gesÍ dat ek niks daarmee te doen wil hÍ nie, maar dat "wil" niks met die waarheid of valsheid van die moderne tiende doktrine uit te waai het nie. Twee keer het jy probeer impliseer dat diegene wat bybelse bewyse teen die moderne tiende doktrine gee, eenvoudig nie "wil" gee nie, en daarom het ek daardie geneigdheid aangespreek.


Lyk nie vir my dat jy eintlik lees wat mens skryf nie. Dis OK as jy dogmaties wil wees, maar moet dan nie vir mense sÍ dat jy 'n goddelike opdrag gehoorsaam nie.
Ek het my punt gemaak en volstaan daarby, ongeag of jy die hele Ou Testament hier wil aanhaal.

So wat jy sÍ is jy gaan by jou punt staan, ongeag wat in die Bybel staan?
Mens kan dit half sien, ja.


Let wel, jy het Maleagi 3:10 aangehaal, wat in die ou testament is, nie ek nie.

Johnny
Sep 30th 2009, 07:34 AM
Paving stones :pp Want ons gaan dans op strate wat met goud uitgelÍ is :pp

Verseker...en hier is mos 'n paar wat al dansklasse neem...of hoe?

Johnny
Sep 30th 2009, 07:40 AM
Chisel, moet my nou nie "opvryf" nie. Ek is nie lus om met jou in 'n argument betrokke te raak oor die HERE SE EIENDOM NIE. Jou geld, my geld...en die HELE wereld se geld BEHOORT aan die Here. Dit is iets wat jy sal moet begin verstaan. Ons is net Sy bestuurders daarvan hier op aarde.

"Chisel" nou uit...! Soos ek gese het, laat die Heilge Gees vir die wat WIL gee 'n antwoord gee HOEVEEL om te gee. Ek los jou met hierdie gedagte:

1 Korinthiers 4:7 Want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie?

chisel
Sep 30th 2009, 07:55 AM
As 'n mens daaraan gewoond raak om te gee, dan pla dit jou nie meer nie.

Die onderwerp is nie oor "gee" nie, maar oor die feit dat predikante glad nie die outoriteit het om 10% van mense se salarisse te vat onder die voorwentsel dat dit 'n Bybelse opdrag is nie, en dan nog verder mense te boelie, soos ek later in die week sal poog om aan te dui nie.

Hier is wat die Bybel sÍ oor die saak: Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.
(2Co 9:6-7)

In teenstelling met die bostaande, as gevolg van die moderne tiende konsep, word arm mense emotioneel geboelie om geld aan kerke te gee (omdat hulle geseen wil word), selfs mense wat van welsyns tjeks afhanklik is.

Die ander ding is dat mense geleer word dat hulle gawe net geldig is as dit aan 'n kerk betaal word. Dit beteken dat baie mense nie sendingwerk en welsyns organisasies kan ondersteun nie, omdat die kerk eerste haar deel wil hÍ.

Ek het self al vele tiende preke geluister waar die predikant pertinent sÍ, "Onthou mense, offers en tiendes is nie dieselfde nie. As jy welsyns organisasies wil ondersteun, doen dit, maar nadat jy jou tiende betaal het".

Dit is presies die teenoorgestelde as wat Christus geleer het, inteendeel, myns insiens maak dit van die kerke 'n handelshuis, waar 'geloof' of 'seeninge' teen 'n premie verkoop word, terwyl organisasies wat in die veld werksaam is met die krummels tevrede moet wees.

Hier is my voorstel vir diegene wat tiendes (of watokaal) wil betaal. Stuur daardie geld aan sendings organisasies in Iran. Iran is tans 'n hotspot, waar baie mense openbaringe van Christus kry en begin glo, maar dit is ook 'n plek waar Christene tans die ergste vervolg word ter wille van die evangelie.
http://www.acryfromiran.com/

Laat die suburban kerke hulle water en ligte en multimedia kostes self betaal en help eerder hierdie mense. Trouens, laat die ligte heeltemal afgaan in die kerke en aanbid in kerslig. Verkoop die "Band" se instrumente, mens kan sonder dit sing.

Dis wat ek voorstel. Na die wind met bruto of netto seeininge en daai snert.

chisel
Sep 30th 2009, 08:10 AM
Chisel, moet my nou nie "opvryf" nie. Ek is nie lus om met jou in 'n argument betrokke te raak oor die HERE SE EIENDOM NIE. Jou geld, my geld...en die HELE wereld se geld BEHOORT aan die Here.
Maar dit is nie die HERE is wat sy hand uithou om dit te ontvang nie, dit is jou predikant.

Predikante het nÍrens in die Bybel die outoriteit om namens die Here, 10% belasting van God se kinders, te eis nie.

As alles aan die Here behoort, laat die Heilige Gees dan Sy werk doen en mense lei om te gee aan wie God wil, ja?

Hierdie pos (http://bibleforums.org/showpost.php?p=2219239&postcount=15) bevat 'n lys van voorbeelde hoe die moderne tiende doktrine TEEN die invloed van die Heilige Gees werk. Mense voel telkens geroep om aan hulpbehoewendes te gee, maar as gevolg van onbybelse moderne teologie is hulle bang dat hulle 'n vloek oor hulself sal bring of dat hulle God beroof.

Hoe gee ek aan God?
Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sÍ: Kom, julle geseŽndes van my Vader, beŽrf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wÍreld af. Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My herberg gegee; Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom. Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sÍ: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee? En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee? En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom? En die Koning sal antwoord en vir hulle sÍ: Voorwaar Ek sÍ vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen. Dan sal Hy ook vir diť aan sy linkerhand sÍ: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie. Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie. Dan sal hulle Hom ook antwoord en sÍ: Here, wanneer het ons U honger gesien of dors of ‘n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie? Dan sal Hy hulle antwoord en sÍ: Voorwaar Ek sÍ vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.
(Mat 25:34-46)

God identifiseer Homself met die armes, die hongeres, die naaktes. As mens dus volgens die Bybel aan God wil gee, moet mens gee aan hierdie mense.
Maar predikante leer mense dat mens eerste aan die kerk moet gee, en dan as jy nog geld oor het, kan jy die hongeres, die naaktes en die gevangenis help. Predikante leer dat om vir die kerk te gee = om vir God te gee. Dit is nie wat in die Bybel staan nie.

Ta-An
Sep 30th 2009, 08:10 AM
Die onderwerp is nie oor "gee" nie, maar oor die feit dat predikante glad nie die outoriteit het om 10% van mense se salarisse te vat onder die voorwentsel dat dit 'n Bybelse opdrag is nie, en dan nog verder mense te boelie, soos ek later in die week sal poog om aan te dui nie.
Boeta, dis nie waaroor die draad gaan nie, die Ds het nie gevra nie, MC is 'n Splinter nuwe Christen en wou net weet of daar voor-geskryf word oor geldelike bydraes want sy het al mense daaroor hoor praat....

Niemand het gevra nie.... sy behoort nie aan 'n skatryk NG kerk nie ;)

En kan ek vra dat ons die humeure beteuel, sit jou saak op die tafel, en moenie raas maak nie :D

chisel
Sep 30th 2009, 09:10 AM
Boeta, dis nie waaroor die draad gaan nie, die Ds het nie gevra nie, MC is 'n Splinter nuwe Christen en wou net weet of daar voor-geskryf word oor geldelike bydraes want sy het al mense daaroor hoor praat....

Niemand het gevra nie.... sy behoort nie aan 'n skatryk NG kerk nie ;)

En kan ek vra dat ons die humeure beteuel, sit jou saak op die tafel, en moenie raas maak nie :D

Hallo Ta-An,

Ek dink my passie vir hierdie onderwerp is dalk verkeerdelik gesien as humeurigheid, so ek vra om verskoning as ek verkeerdelik oor gekom het.

Ek besef dat MC nie aan 'n skatryk kerk behoort nie, en daarom is my antwoorde eerder aan Johnny gerig, maar indirek is dit tog 'n feit dat die idee van tiendes (die moderne persepsie daarvan) wel sy oorsprong by predikante het. So om MC se vraag te antwoord moet mens kyk of die idee dat "tiendes" aan 'n kerk betaal moet word, sy oorsprong in die Bybel het, of by die predikante het wat dit verkondig.

Wat ek bedoel met die gedeelte wat jy aangehaal is, is dat "tiendes" onregverdig gekoppel word aan "gee" om sodoende te impliseer dat diegene wat nie die moderne "tiendes" betaal nie, gekant is teen enige vorm van "gee". Dit is natuurlik glad nie so nie, en daarom my woorde, "Die onderwerp is nie oor "gee" nie".

Ek is jammer as hierdie nie duidelik in my plasings deurgekom het nie.

Johnny
Sep 30th 2009, 09:25 AM
Chisel, net om die perspektief reg te kry. Ek het nie 'n dominee of predikant nie...maar 'n Pastoor. Ons is Pinkster en nie Gereformeerd nie.

Ek dink dit druis teen die Heilige Gees in om oor so 'n onderwerp soos geld te twis. As ons ons koppe neerle dan bly alles agter wat jy het....en nie net 10% nie. So, hoekom probeer ons 100% aan God gee nie. Ons tyd, "ons" geld, ons kerkbywoning, ons offers, ons gebedslewe, ons bybelstudie, ons tydverdryf, ons gesinne, ons werk ens sodat dit saam 100% maak. Hoesdaai?

MercyChild
Sep 30th 2009, 09:31 AM
Chisel, net om die perspektief reg te kry. Ek het nie 'n dominee of predikant nie...maar 'n Pastoor. Ons is Pinkster en nie Gereformeerd nie.

Ek dink dit druis teen die Heilige Gees in om oor so 'n onderwerp soos geld te twis. As ons ons koppe neerle dan bly alles agter wat jy het....en nie net 10% nie. So, hoekom probeer ons 100% aan God gee nie. Ons tyd, "ons" geld, ons kerkbywoning, ons offers, ons gebedslewe, ons bybelstudie, ons tydverdryf, ons gesinne, ons werk ens sodat dit saam 100% maak. Hoesdaai?

:thumbsup: I definitely like.........!

CFJ
Sep 30th 2009, 09:38 AM
Ek moet eerlik wees, die perspektief wat Chisel oor tiendes gee en ook die skakel wat Philip geplaas het, is werklik leersaam en dit dring my om met groter passie hieroor te besin.

Ek hoor wat Johnny sÍ, maar my eie siening is dat dit raadsaam vir elkeen sal wees, om ag te gee aan wat beide Philip en Chisel oor tiendes in hierdie draad gesÍ het. Mens hoor dit nie aldag nie en ek is 100% oortuig dat dit 'n beginsel is wat deur Kerke uitgebuit word, omdat tiendes in hoofsaak gebruik word om predikante/pastore se salarisse te betaal en om kerkgeboue instand te hou.

Daar is sekerlik niks fout daarmee om tiendes te gee nie, maar mens wil so half die indruk kry en Gene het dit wel genoem, dat baie mense rustig agteroor sit, as hulle tiendes vir die maand betaal is. Daar is veel meer wat mens vir die Here kan doen, as om net geld te gee en te dink dit sorteer alles in jou wandel met die Here uit.

Johnny
Sep 30th 2009, 09:40 AM
The Beauty of Mathematics (http://darvish.wordpress.com/2008/03/16/the-beauty-of-mathematics-and-the-love-of-god/)


Here is an interesting and lovely way to look at the beauty of mathematics, and of God, the sum of all wonders.


1 x 8 + 1 = 9

12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 987 65
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432

123456789 x 8 + 9 = 987654321
1 x 9 + 2 = 11

12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111

123456789 x 9 +10= 1111111111
9 x 9 + 7 = 88

98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888

98765432 x 9 + 0 = 888888888
Brilliant, isn’t it?


And look at this symmetry:1 x 1 = 1

11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321

111111111 x 111111111 = 12345678987654321
Now, take a look at this…


101%


From a strictly mathematical viewpoint:


What Equals 100%?


What does it mean to give MORE than 100%?


Ever wonder about those people who say they are giving more than 100%?


We have all been in situations where someone wants you to


GIVE OVER 100%


How about ACHIEVING 101%?


What equals 100% in life?


Here’s a little mathematical formula that might help


Answer these questions:If:


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZIs represented as:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.If:


H-A-R-D-W-O-R- K


8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%And:


K-N-O-W-L-E-D-G-E


11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%But:


A-T-T-I-T-U-D-E


1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%


THEN, look how far the love of


God will take you:L-O-V-E-O-F-G-O-D


12+15+22+5+15+6+7+15+4 = 101%


Therefore, one can conclude with mathematical certainty that:


While Hard Work and Knowledge will get you close, and Attitude will

Get you there, It’s the Love of God that will put you over the top!

Philip dT
Sep 30th 2009, 09:48 AM
Soos ek dit verstaan is "gee" inderdaad 'n beginsel in die Nuwe Testament. Johnny is reg dat alles eintlik aan die Here behoort. Ons kan nie wedergebore wees en met 'n toe hand lewe nie. Maar die NT koppel daardie gesindheid en daardie aksie nie aan 'n spesifieke persentasie nie. Die tiende is 'n Ou Testamentiese beginsel wat verstaan moet word teen die konteks wat Chisel verduidelik het. Ons is nie meer onder die Torah (wet) nie.

Dis belangrik om te besef dat die verwysings in die NT na "wet" (veral in die evangelies) verwys nie na die 10 gebooie as sodanig nie, selfs nie na al die geskrewe wette as sodanig nie (insluitende Levitikus nie), maar na die eerste 5 boeke van die Bybel - die Torah (die Hebreeuse bybel bestaan uit die Wet [Torah], die Profete [Nevi-im] en die Geskrifte [Ketovim]). Daarom sÍ Jesus bv. in Mat 5 Hy het die "wet en die profete" vervul - die Torah en die Nevi-im. In Joh 10:34; 15:25 word selfs na die Psalms verwys as "wet." Die term "wet" (Grieks: nomos / Hebreeus: Torah) het dus veral in die NT-tyd hierdie breŽr betekenis gehad. Ek bespreek dit breedvoerig in my artikels daaroor (1 (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=15), 2 (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=15)).

Dieselfde geld vir Paulus se gebruik van "nomos" (wet). As hy sÍ ons is nie meer onder die "wet" nie (Rom 6), dan beteken dit die ganse Ou Verbond, insluitende al die gebooie, insluitende die tiende-wet is nie meer van toepassing op ons as NT Christene nie.

Groete
Philip

Johnny
Sep 30th 2009, 10:00 AM
Beteken "bekeer jou" anders in die Ou Testament as "bekeer jou" in die Nuwe Testament? Ons kan nie die Ou en Nuwe Tesatament los maak van mekaar nie. Die Nuwe Testament is 'n vervulling van die Ou Testament. Sal dit nie logies sin maak as die Here 10% van die Ou Testamentiese mense verwag het....ook 10% van die Nuwe Testamentiese mense verwag nie? Afterall, ons leef in baie meer rykdom as hulle! Soos dit vir my klink uit die plasings moet ons tog liewers so min as moontlik of NIKS gee nie, maar moet in HEMELSNAAM net nie 10% gee nie. Dit is ONSKRIFTUURLIK!

Philip dT
Sep 30th 2009, 10:42 AM
Sal dit nie logies sin maak as die Here 10% van die Ou Testamentiese mense verwag het....ook 10% van die Nuwe Testamentiese mense verwag nie?

Nee, die tiendewette is saam met die res van die wet vervul. Net soos ons nie die reinigings- en eetwette van Levitikus in die NT moet nakom nie, is ons ook nie meer onder die 10-e wet nie. Al wet waaronder ons is is Christus se wet: die wet van die liefde. (A new commandment I give unto you...)

Ta-An
Sep 30th 2009, 10:59 AM
Verseker...en hier is mos 'n paar wat al dansklasse neem...of hoe? Nee meneer..... of eintlik, Ja, Die Here is my Leermeester, en dan wys ek aan andere hoe ;)

Johnny
Sep 30th 2009, 11:00 AM
Nee, die tiendewette is saam met die res van die wet vervul. Net soos ons nie die reinigings- en eetwette van Levitikus in die NT moet nakom nie, is ons ook nie meer onder die 10-e wet nie. Al wet waaronder ons is is Christus se wet: die wet van die liefde. (A new commandment I give unto you...)

Die wet is nou nog strenger as ooit, want ons moet nou in gehoorsaamheid aan Jesus en Sy standaarde voldoen.

Matteus 5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.

Ek sal maar aan die veilige kant bly.

Philip dT
Sep 30th 2009, 11:34 AM
Die wet is nou nog strenger as ooit, want ons moet nou in gehoorsaamheid aan Jesus en Sy standaarde voldoen.

Matteus 5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.

Ek sal maar aan die veilige kant bly.


Hierdie teks is 'n goeie voorbeeld van waar Jesus "wet" in die breŽr sin van die woord gebruik. Dit staan in konteks met "die profete." Die konstruksie "wet en die profete" verwys dan na die "Torah (Gen-Deut) en Nivi-im (Jes, Jer, ens.)" die hart van die OT bybel.

Dus, wat sÍ Jesus hier? Hy het nie gekom om die Ou Testament los te maak nie (kataluŰ is letterlik 'n samestelling van kata [versterkte vorm] en luŰ [losmaak]), maar om dit te "plero-Ű" (vervul). Nou "plero-Ű" is hier baie belangrik. Dit word op dieselfde manier gebruik as waarin profesieŽ "vervul" word (dieselfde woord: sien Mat 1:22; 2:15,17; 2:23; 4:14 ens.). Strongs sÍ:

"to make replete, that is, (literally) to cram (a net), level up (a hollow), or (figuratively) to furnish (or imbue, diffuse, influence), satisfy, execute (an office), finish (a period or task), verify (or coincide with a prediction), etc.: - accomplish, X after, (be) complete, end, expire, fill (up), fulfil, (be, make) full (come), fully preach, perfect, supply."

In hierdie konteks beteken "plero-Ű" om te voltooi, te be-eindig.

Dus, Jesus sÍ dus hy het nie gekom om te Ou Testament los te maak / nietig te verklaar nie / ongeldig te verklaar nie, maar om dit te vervul, klaar te maak, te be-eindig.

Mens sou dus ook kon vertaal:

"Ek het nie gekom om die Ou Testament los te bind nie, maar om dit toe te bind."

Dit het dus niks met die individuele wette as sodanig te doen nie, maar met die ganse Ou Testament. Mat 5:17 kan dus nie beteken dat ons weer onder die verpligting is om al die individuele OT-wette te onderhou nie (insluitende tiende-wette, sabbatswette, offerwette, eetwette, reinigingswette, ens.), anders sou ons steeds offers moes bring, ens.

So, die OT is steeds geldig en waar in terme daarvan dat dit heenwys op Christus wat dit kom voltooi het. Dit staan steeds vas as geldige getuienis beduidend op die Nuwe Testament - nie om letterlik nagekom te word nie (in terme van die individuele wette daarvan) - dit is verby. Die NT het die OT toegebind en gebruik dit as fondament. Mens sien egter nie die fondamente van 'n huis nie, maar dit dien as basis en ondersteuning waarop die huis staan. In terme van die verbonds-aspek van die ou en nuwe testament, het die nuwe testament die oue vervang net soos enige nuwe testament vandag 'n oue vervang.

Mens sou dus ook kon sÍ die Ou Testament was 'n huis. Maar die NT het daardie huis nou in die grond in gedruk en dit dien nou as fondament vir die nuwe huis.

Hoop dit help.
Groete

Johnny
Sep 30th 2009, 12:04 PM
Wat of wie is die fondament?

(Mat 7:25) En die reŽn het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.
(Luk 6:48) Hy is soos Ďn man wat Ďn huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelÍ het; en toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was.
(Rom 15:20) maar sů, dat ek my eer daarin gestel het om die evangelie te verkondig, nie waar Christus alreeds bekend was nie om nie op die fondament van Ďn ander te bou nie
(1Co 3:10) Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos Ďn bekwame boumeester die fondament gelÍ, en Ďn ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou.
(1Co 3:11) Want niemand kan Ďn ander fondament lÍ as wat daar gelÍ is nie, dit is Jesus Christus.
(Eph 2:20) gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is,
(1Ti 6:19) en vir hulle Ďn skat weglÍ, Ďn goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf.
(2Ti 2:19) Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seŽl: Die Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid.
(Heb 6:1) Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lÍ van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God,

Jesus is die fondament.


Die NT het die OT toegebind en gebruik dit as fondament. Mens sien egter nie die fondamente van 'n huis nie, maar dit dien as basis en ondersteuning waarop die huis staan. In terme van die verbonds-aspek van die ou en nuwe testament, het die nuwe testament die oue vervang net soos enige nuwe testament vandag 'n oue vervang.

Nou, wie of wat is die rots?

Rom 9:33 Soos geskrywe is: Kyk, Ek lÍ in Sion Ďn steen van aanstoot en Ďn rots van struikeling; en elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.
1 Kor 10:4 en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit Ďn geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus.
1Pe 2:7 Vir julle dan wat glo, is Hy kosbaar; maar vir die ongelowiges geld die woord: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het Ďn hoeksteen geword; en: Ďn Steen des aanstoots en Ďn rots van struikelingó

So jy sien Jesus is die fondament en die rots in die Ou en Nuwe Testament. Die fondament is nie die Ou Testament nie. Jesus, die fondament en die rots le nie begrawe nie....Hy het opgestaan!

Ta-An
Sep 30th 2009, 12:11 PM
2 Kor.8:1 En ons maak julle bekend, broeders, die genade van God wat aan die gemeentes van MacedůniŽ geskenk is,

2 dat onder baie beproewing deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid.

3 Want hulle was na vermoŽ--ek betuig dit--ja, bo vermoŽ gewillig,

4 en het ons met groot aandrang gesmeek dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang;

5 en het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het hulself eers aan die Here gegee, en toe aan ons deur die wil van God,

6 sodat ons Titus versoek het dat hy, net soos hy tevore begin het, so ook by julle nog hierdie liefdedaad moet volbring.

7 Maar soos julle in alles oorvloedig is--in geloof en woord en kennis en alle ywer en in julle liefde vir ons--sorg dat julle ook in hierdie liefdedaad oorvloedig is.

8 Ek sÍ dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel.

9 Want julle ken die genade van onse Here Jesus Christus, dat Hy, alhoewel Hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word.

10 En ek gee in hierdie saak my oordeel, want dit is voordelig vir julle, omdat julle alreeds 'n jaar gelede begin het, nie alleen om te doen nie, maar ook om te wil.

11 Maar voltooi nou die daad ook, sodat, net soos die bereidheid om te wil daar was, so ook die voltooiing kan wees uit wat julle besit.

12 Want as die bereidwilligheid daar is, is dit welgevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie.

13 Want ek bedoel nie dat daar vir ander verligting moet wees en vir julle verdrukking nie,

14 maar dat volgens gelykheid julle oorvloed in hierdie tyd hulle gebrek kan aanvul, sodat ook hulle oorvloed julle gebrek kan aanvul en daar gelykheid kan wees.

15 Soos geskrywe is: Hy wat baie gehad het, het nie te veel gehad nie; en hy wat weinig gehad het, het nie te min gehad nie.


Volgens die Skrif dink ek is hoe ons moet gee.... :)
So sÍ ons Predikant :
UNDER LAW: “I give in order to be accepted.”
UNDER GRACE: “I give because I have been accepted.”
UNDER LAW: “My giving is a duty that I resent.”
UNDER GRACE: “My giving is a privilege that I enjoy.
UNDER LAW: “I give the least I can to keep God/others off my back.”
UNDER GRACE: “I give as much as I can to express my gratitude for God’s love.”

Johnny
Sep 30th 2009, 12:23 PM
2 Korinthiers 8:1

Sonder enige "fancy" taalgebruik en eenvoudig genoeg dat my 13 jarige dit ook kan verstaan. (Sy verstaan dit alreeds)

Terloops, sy gee alreeds 'n 10de uit haar R250 sakgeld 'n maand vir die Here.

Bravo Ta-An. Dit glo ek het sommer die saak uitgeklaar. Ek sal beslis hierdie stukkie bewaar.:hug:

chisel
Sep 30th 2009, 12:50 PM
Soos dit vir my klink uit die plasings moet ons tog liewers so min as moontlik of NIKS gee nie, maar moet in HEMELSNAAM net nie 10% gee nie. Dit is ONSKRIFTUURLIK!

Dit wat jy hier geskryf het is regtig belaglik, Johnny.
Wys asseblief waar enige iemand hier gesÍ het dat mens so min as moontlik of niks moet gee nie?

Dis mos nie wat ons sÍ nie?

Ek het alreeds twee keer aan jou verduidelik dat diegene wat nie saamstem met die moderne tiende konsep nie, nie gekant is teen vrygewigheid nie, maar wel teen menslike leerstellings wat as goddelike gebooie verkondig word.

Die kwessie hier is dus nie 'n getwis oor geld nie, maar of die juk wat om mense se nekke gehang word 'n Bybelse of menslike oorsprong het.

Het jy in jou hart voorgeneem om aanhoudend hierdie tipe insinuasies te maak, om, sodoende diegene wat dit teenstaan sleg te laat lyk instede daarvan om die feite aan te spreek? Ek hoop regtig dat hierdie op 'n stadium sal end kry sodat mens objektief na die feite kan kyk, ja?'n Ander tegniek is om diegene wat nie tiendes betaal nie as suinigaards of kleingelowiges te brandmerk.

Hierdie is ook 'n drogrede omdat bybelse waarhede nie verander na gelang van die wil van die mens nie.

Dit wat in Deut 12 en 14 geskryf staan is daar, of mens nou wil hÍ dat tiendes wet moet wees of nie.

So ook is die gebrek aan bewyse vir die moderne definisie van tiendes, totaal onafhanklik van iemand se wil.

2 + 2 = 4,
nie omdat ek dit so wil hÍ nie maar omdat dit wiskundig bewysbaar is.
Die moderne definisie van tiendes betaal is myns insiens skriftuurlik verkeerd, nie omdat ek dit so wil hÍ nie maar omdat dit nie in die Bybel te lese is nie.

Dus wil ek vir toekomstige verwysing die volgende stel t.o.v. enige ad hominem pogings:

1. Ek is nie gekant teen die gee van geld aan 'n kerk of enige organisasie nie, maar ek is gekant teen leerstellings van mense wat as leerstellings van God geleer word.

2. Hoeveel ek betaal aan wie het niks met enige iemand uit te waai nie. Dit is tussen my en God, soos die Bybel leer:

Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie ‘n trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geŽer kan word nie. Voorwaar Ek sÍ vir julle, hulle het hul loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.
(Mat 6:2-4)

Dit het niks met die waarheid of valsheid van my of enige ander persoon se stellings t.o.v. tiendes te doen nie.

3. My wil is om by die waarheid uit te kom, en as God werklik van my verwag om tiendes te betaal, wil ek dit weet, sodat ek God gelukkig kan maak. Enige aantygings dat my siening van tiendes gebasseer is op my eie wil, is dus vals. Volgens die Bybel kan slegs God 'n mens se gedagtes lees, en mense moet liefs nie hierdie veld betree nie.

4. Myns insiens is die enigste gesag waarby ons absolute waarheid kan bepaal, die Bybel. Nie mense se idees, of aantygings nie. Nie universiteite se leerstellings en nie predikante se doktrines nie.

As jy nou weer hierdie soort standpunt inneem, dan gaan ek genoodsaak wees om dit te rapporteer omdat niks stigtend so bereik sal word nie.
Van my kant af wil ek graag hÍ dat hierdie draad nuttig sal wees vir diegene wat hier lees.

Gene
Sep 30th 2009, 01:00 PM
Die wet is nou nog strenger as ooit, want ons moet nou in gehoorsaamheid aan Jesus en Sy standaarde voldoen.

Matteus 5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.

Ek sal maar aan die veilige kant bly.


Ai Johnny, Johnny, Johnny..... Natuurlik het Jesus nie die wet (OT) kom ontbind nie, maar Hy het juis gekom om dit te VERVUL, om nuwe betekenis daaraan te gee. Dit gaan nie meer oor die LETTER van die wet nie, maar oor ons gesindheid, oor dit wat in jou hart leef. Die Fariseers het die LETTER van die wet stiptelik nagekom, tog noem Hy hulle witgepleisterde grafte... Dink maar aan die keer toe Jesus iemand op die sabbat genees het terwyl dit streng deur die "wet" verbied was, of toe Hy en sy dissipels koring op die sabbat gepluk het terwyl dit streng deur die "wet" verbied was... As jy deur die letter van die wet gebind wil bly, dan moet jy seker maak dat jy ELKE enkele gebod stiptelik nakom. Dit gaan niks help om 10% van jou inkomste vir jou kerk te gee maar jy kyk rugby op 'n Saterdag (Sabbat) nie (net 'n voorbeeld....) Dink bietjie daaraan, ons kan nie sekere wette uithaal en dit stiptelik onderhou terwyl ander by ons verbygaan nie.

Natuurlik behoort alles wat ons het, aan die Here, en niemand hier se dat ons NIE aan die Here moet gee wat Hom toekom nie. Die beginsel staan vas, en ek se weer, 10% is 'n goeie riglyn. Maar die Here kyk na ons harte en gesindheid, eerder as na die persentasie, of die bedrag. Daarom is dit belangrik om GEHOORSAAM te wees aan wat die Here ookal op jou hart le. Niemand se dis verkeerd om 'n tiende te betaal nie, maar dit behoort nie 'n wet vir alle mense in alle omstandighede te wees nie. Ek het ook vroeer gepraat oor die beginsel dat "gee" nie by geld eindig nie, maar dat ons ook op ELKE ander gebied van ons lewens aan die Here moet gee. Om vas te klou aan die Ou Testamentiese wet van "10% en basta," maak eenvoudig nie sin nie.

Verder het ek ook geen twyfel dat die Here nie van ons vra om spesifiek vir die "kerk" (gemeente) te gee nie. Natuurlik het ons 'n verpligting teenoor die gemeente waarvan ons lidmate is, om finansieel te ondersteun, want dit kos geld om 'n gemeente aan die gang te hou (salarisse, geboue ens) maar dit wat die Here van ons vra, eindig beslis nie daar nie. Daarom voel ek baie sterk dat nie ons volle gawe aan die kerk gegee moet word nie, maar aan ander verdienstelike persone / instansies wat die Here op ju hart le... (Luister na die stem van die Heilige Gees.)

chisel
Sep 30th 2009, 01:16 PM
Gene,

Dit is 'n goeie plasing en is presies hoe ek ook die konsep van "gee" vanuit 'n Nuwe Testament oogpunt verstaan.

Dankie vir dit.

Almal,
Hier is 'n stukkie uit die boek "Eating Sacred Cows (http://www.tithingdebate.com/EatingSacredCowsDownload.pdf)" wat die saak nogal pragtig opsom:

"The goal is an attitude : What the New testament does teach is giving with liberality and sharing, that is, its goal is a generosity of heart rather than the paying of a tax."

Dit sluit aan by wat Ta-An ook genoem het: "I give as much as I can to express my gratitude for God’s love"

Johnny
Sep 30th 2009, 01:22 PM
As jy nou weer hierdie soort standpunt inneem, dan gaan ek genoodsaak wees om dit te rapporteer omdat niks stigtend so bereik sal word nie.


Sorry dat my standpunt nou nie eintlik in jou kraal val nie. Ek het lankal my deelname afgesluit...jy is die een wat bly karring, so weereens, bye bye.

Philip dT
Sep 30th 2009, 01:35 PM
Hallo Johnny,

Voordat ek kommentaar lewer op jou plasing. Ek het sommar gewonder wat jy van hierdie draad (http://bibleforums.org/showthread.php?t=186506) dink. - Laat weet.Wat die fondament betref. Ek gebruik bloot 'n metafoor om te illustreer wat ek bedoel. Verskillende metafore word in verskillende kontekste gebruik.

Natuurlik is Christus die spreekwoordelike rots waarop die kerk rus. Dit is net 'n beeld om daardie waarheid te illustreer.


In die tekste wat jy aanhaal, word "rots" en "fondament" in elk geval in verskillende kontekste aangewend.

In Mat 7:25 is die rots 'n metafoor vir die verstandige man, hy wat die wil doen van die Vader (vers 21). So ook Luk 6:48.

In 1 Kor 3:11 dui dit op die lering van Christus. So ook Rom 15:20.

In Ef 2:20 is die apostels die fondament van die kerk en Christus die hoeksteen.

In 1 Tim 6:19 dui die fondament op die hoop op God (vers 17), die goeie werke, mededeelsaamheid ens. (vers 18), wat moet dien as skat en as fondament vir die toekoms.

In 2 Tim 2:19 word dit figuurlik gebruik om uit te druk dat die Here ken die wat syne is.

Die fondament waarvan Heb 6:1 praat, het te doen met die basiese leringe van die kerk: nl. doop, bekering uit dooie werke, ens.Wat die rots betref:

Weereens is dit 'n metafoor wat in verskillende kontekste gebruik word.

In Rom 9:33 en 1 Pet 2:7 dui die rots wel op Christus as hoeksteen van die nuwe verbond.

In 1 Kor 10:4 word die rots wat Moses as Christus gesien, en dien dit as metafoor vir God se voorsiening en verlossing deur Christus as middelaar.

In Luk 8:13, wat jy nie genoem het nie, is die rots (in konteks van die gelykenis met die saaier) 'n metafoor vir die versoekings van die wÍreld.

OK, so hiermee wil ek net illustreer dat 'n metafoor of vergelyking nie net een betekenis het reg deur die bybel het nie, maar dat dit verskillende dinge in verskillende kontekste kan beteken.

As ek dus sÍ die Ou Testament is die fondament vir die Nuwe Testament, is dit dus net 'n metafoor wat ek gebruik om te illustreer dat die Nuwe Testament die Ou Testament vervang het, maar dat dit nie beteken dat die Ou Testament nou onwaar of ongeldig is nie, maar dat dit heengewys het na die NT en dat dit die basis is (as dit dan 'n beter term is) van die Nuwe Testament, veral m.b.t. die profesieŽ en beloftes wat heenwys op die NT en op Christus, waarop die NT rus - soos uiteengesit in my vorige plasing.

Groete

Johnny
Sep 30th 2009, 01:50 PM
Philip, ek het na die draad gaan kyk. Ek stem heelhartig saam, maar ek hoef nie my standpunt te verander omdat die meerderheid nie saam stem nie....of om my te dreig met raportering nie. Ek is in elk geval gewoond daaraan want gewoontlik hou die meerderheid nie van my siening's enige plek op die forum nie.

Ek neem die Bybel letterlik op, nie figuurlik nie. As God in die Nuwe Testament se:

Handelinge 2:38 "En Petrus sÍ vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus...."Wat verstaan ek onder die skrifgedeelte?
Bekeer jou!
Laat jou doop!
Hoe sien ander dit?
Bekeer jou!
????????
Nou, hoe sien jy dit?


Daar bestaan nie iets soos "Vryheid van spraak nie", want met dit het daar 'n ander wet bygekom soos "haatspraak". Sodra jy iets se wat die ander nie van hou nie....al is dit waar, dan kan dit deurgaan as haatspraak.

Dus, nie veel vryheid van spraak op die forum nie.

Philip dT
Sep 30th 2009, 02:05 PM
Philip, ek het na die draad gaan kyk. Ek stem heelhartig saam, maar ek hoef nie my standpunt te verander omdat die meerderheid nie saam stem nie....of om my te dreig met raportering nie. Ek is in elk geval gewoond daaraan want gewoontlik hou die meerderheid nie van my siening's enige plek op die forum nie.

Ek neem die Bybel letterlik op, nie figuurlik nie. As God in die Nuwe Testament se:

Handelinge 2:38 "En Petrus sÍ vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus...."Wat verstaan ek onder die skrifgedeelte?

Bekeer jou!
Laat jou doop!

Hoe sien ander dit?

Bekeer jou!
????????

Nou, hoe sien jy dit?


Daar bestaan nie iets soos "Vryheid van spraak nie", want met dit het daar 'n ander wet bygekom soos "haatspraak". Sodra jy iets se wat die ander nie van hou nie....al is dit waar, dan kan dit deurgaan as haatspraak.

Dus, nie veel vryheid van spraak op die forum nie.


Johnny ek is rustig oor jou betrokkenheid hier, en ek het ook geen probleem daarmee dat jy van my verskil nie. (Ons stem terloops oor ander dinge heelhartig saam ;))

Ek het ook nie 'n probleem met mense wat sterk standpunt inneem t.o.v. sekere sake en uitgesproke en reguit is oor dinge nie, solank dit net op 'n manier is wat ander mense se sienings respekteer, al stem jy nie daarmee saam nie. Ek wil net hÍ dat mens op die forum moet probeer om beter begrip vir mekaar se standpunte te hÍ en meer moeite moet doen om mekaar te verstaan. Ek dink dit gebeur maklik dat elkeen net sy "skietgoed" op die tafel sit sonder om elkeen van die skietgoed van die ander persoon te bespreek en te sÍ hoekom jy dit anders verstaan.

Ek sou sÍ iemand se argument is in elk geval die sterkste as hy nie net sy eie teksverwysings en argumente op die tafel sit nie, maar homself ook deeglik verantwoord t.o.v. die argumente en tekste wat die persoon wat met jou verskil, op die tafel sit.

As dit gebeur:

1) voel die ander persoon jy respekteer hom
2) die ander persoon voel jy luister na wat jy sÍ (al stem jy nie saam nie)
3) jy kry die geleentheid om jouself te verantwoord t.o.v. kritiek teen jou eie standpunt. Dit help jou om jou saak nog beter te verstaan en te stel.
4) Dit help almal dat ons nie voortdurend verby mekaar praat nie.
5) Dit help jou om ten alle tye 'n leerbare gees te hÍ.

Hartlike groete

Johnny
Oct 1st 2009, 05:19 AM
Philip, dankie en daarmee beskou ek hierdie saak as afgehandel. Ons het almal ons standpunte gestel en ek is seker MC het in haar hart die saak uigemaak. Ek glo ook ons het almal iets geleer en mag die Heilige Gees die na-prediker wees. Ek wil almal...en myself met hierdie gedagte los. Dit is Jesus self wat hier aan die woord is en nie ek nie.

Joh 14:23 Jesus antwoord en sÍ vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhÍ, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.
Joh 14:24 Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het.
Joh 14:25 Dit het Ek tot julle gespreek terwyl Ek by julle bly;
Joh 14:26 maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesÍ het.
Joh 14:27 Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wÍreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.
Joh 14:28 Julle het gehoor dat Ek aan julle gesÍ het: Ek gaan weg en Ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek gesÍ het: Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as Ek.
Joh 14:29 En nou het Ek dit aan julle gesÍ voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur.
Joh 14:30 Ek sal nie veel meer met julle spreek nie; want die owerste van hierdie wÍreld kom en het aan My niks nie.
Joh 14:31 Maar dat die wÍreld kan weet dat Ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader My beveel hetóstaan op, laat ons hiervandaan weggaan.

chisel
Oct 1st 2009, 05:59 AM
Philip, dankie en daarmee beskou ek hierdie saak as afgehandel. Ons het almal ons standpunte gestel en ek is seker MC het in haar hart die saak uigemaak. Ek glo ook ons het almal iets geleer en mag die Heilige Gees die na-prediker wees. Ek wil almal...en myself met hierdie gedagte los. Dit is Jesus self wat hier aan die woord is en nie ek nie.

Joh 14:23 Jesus antwoord en sÍ vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhÍ, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.
Joh 14:24 Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het.
Joh 14:25 Dit het Ek tot julle gespreek terwyl Ek by julle bly;
Joh 14:26 maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesÍ het.
Joh 14:27 Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wÍreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.
Joh 14:28 Julle het gehoor dat Ek aan julle gesÍ het: Ek gaan weg en Ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek gesÍ het: Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as Ek.
Joh 14:29 En nou het Ek dit aan julle gesÍ voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur.
Joh 14:30 Ek sal nie veel meer met julle spreek nie; want die owerste van hierdie wÍreld kom en het aan My niks nie.
Joh 14:31 Maar dat die wÍreld kan weet dat Ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader My beveel hetóstaan op, laat ons hiervandaan weggaan.


Johnny, dit is altyd goed om Jesus se woorde te bedink, maar ek wonder wat presies die bostaande met die moderne tiende konsep (dat mens 10% van jou bruto maandelikse salaris aan 'n kerk moet betaal, nog voordat mens enige iemand anders mag help) te doen het?

Probeer jy indirek sÍ dat Jesus so 'n bevel gegee het en dat Hy in die teksgedeelte na daardie bevel verwys? As dit so was sou dit nie beter wees as hierdie bevel eerder aangehaal word nie, instede daarvan om "bevel" en "woord bewaar" in die teks te onderstreep en omdat die gesprek oor tiendes handel moet mens dink dat Jesus hier ook oor tiendes praat?


Op so 'n manier kan mens mos eintlik enige iets tot 'n bevel van Jesus 'maak', nie waar nie?

Gestel ek wil hÍ dat almal ring-a-rosie moet speel, so ons begin 'n bespreking oor die moets en moenies van ring-a-rosie, en dan sluit ek af met:

"Mense Jesus het opdrag gegee dat ons ring-a-rosie moet speel. Ons moet dit doen want dis 'n liefdesgebod. Kom ons kyk wat sÍ Jesus in die Bybel t.o.v. Sy Woord:

Joh 14:23 Jesus antwoord en sÍ vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhÍ, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.

As ons Jesus dus liefhet, moet ons sekerlik doen wat Hy gevra het?!?"

Sonder 'n bevel is daar niks om te gehoorsaam nie. Ons kan slegs God se woord bewaar as iets IN God se Woord is, nie waar nie?
Nou waar het predikante, dominies en pastore die outoriteit gekry om mense te leer dat God sÍ hulle moet 10% van hul inkomste aan 'n kerk (en slegs 'n kerk) betaal?

Die Filadelfieer
Oct 1st 2009, 06:30 AM
Wat gebeur as ek per ongeluk 'n verkeerde knoppie op my sompomp druk en 12% gee ? Dan het ek mos die wet verbreek !

chisel
Oct 1st 2009, 07:07 AM
Wat gebeur as ek per ongeluk 'n verkeerde knoppie op my sompomp druk en 12% gee ? Dan het ek mos die wet verbreek !

Volgens die moderne tiende (wet?) is 10% die minimum. Jy is altyd meer as welkom meer te gee, solank dit net nie minder as 10% van bruto salaris is nie.

Sommige kerke leer dat enige iets bo 10% is 'n offer.

0%---------------10%------------------20%
########################################

Rooi beteken jy het nie vir God heeltemal lief nie, of jy is onder 'n vloek, of jy het nie genoeg geloof nie, of jy is suinig. ens. ens. ens

Blou is die 10% minimum (tiende). Jy het God lief, maar kan altyd beter doen. Is ons 'n minimum gemeente of doen ons daardie bietjie ek$tra?

Groen (Offers) kan jy gee aan sendelinge, sopkombuise, trauma beraders ens. ens. Of jy kan nog ekstra vir die kerk gee en beter seeninge ontvang. Maar eers nadat jy die 10% merk behaal het.

Ek dink hierdie video lig die hele storie nogal goed uit. Ek weet almal is nie so erg so hierdie predikant nie, maar die doktrine is dieselfde, die graad van manipulasie wissel wel tot 'n mate.
http://www.youtube.com/watch?v=wc7fV-Q0TxEIs giving to someone for their physical needs, like food, medical, etc., a tithe?

No, it's more like an offering or donation. In the heirarchy of giving, tithing is at the top. It is giving to God (in practice, God's representative on this level) 10 percent of your harvest or increase. After that giving is fulfilled, then donations or offerings can be given. You must check this information, test it, and see if it fits for you.

Die bostaande aanhaling kom van tithing.org

Johnny
Oct 1st 2009, 07:09 AM
Nou waar het predikante, dominies en pastore die outoriteit gekry om mense te leer dat God sÍ hulle moet 10% van hul inkomste aan 'n kerk (en slegs 'n kerk) betaal?


Niemand het gese enige een MOET 10% betaal nie. Ek het gese as ons na die bybel kyk, en dan in besonder die Ou Testament, dan is 10% 'n bybelse beginsel, en daarom baseer ons dit daarop dat ons 10% behoort te betaal. Wat as 'n aanvaarbare standaard gegeld het vir die bybelse tyd mense kan tog sekerlik na ons deurgetrek word. As jou kerk se 1%...let it then be. As jy voel jy wil nie 1% betaal nie, maar 20%, let it be.

Terloops, as Jesus terug kom kom Hy om te oordeel...en NIE om te red nie....en dit gaan GEEN "ring 'n rosy" party wees nie.

Ek het eens 'n bumper sticker gelees: "Jesus is coming back, and boy is He mad!";)

Ek gaan regtig nie verder hieroor praat nie. Ek het my se gese en volstaan by my geloofsoortuiging.

Johnny
Oct 1st 2009, 07:13 AM
Groen kan jy gee aan sendelinge, sopkombuise, trauma beraders ens. ens. Of jy kan nog ekstra vir die kerk gee en beter seeninge ontvang. Maar eers nadat jy die 10% merk behaal het.


Moet asseblief nie veralgemeen nie. Ek het jou reeds gese ons is NIE die tipe gemeente wat jy in gedagte het nie. Ons gee nie vir meer of minder seeninge nie. God ken jou EN my hart. Hy weet hoekom ek gee wat ek gee...en Hy weet hoekom jy gee wat jy nie gee nie.

Die Filadelfieer
Oct 1st 2009, 07:18 AM
Volgens die moderne tiende (wet?) is 10% die minimum. Jy is altyd meer as welkom meer te gee, solank dit net nie minder as 10% van bruto salaris is nie.

Sommige kerke leer dat enige iets bo 10% is 'n offer.

0%---------------10%------------------20%
########################################

Rooi beteken jy het nie vir God heeltemal lief nie, of jy is onder 'n vloek, of jy het nie genoeg geloof nie, of jy is suinig. ens. ens. ens

Blou is die 10% minimum (tiende). Jy het God lief, maar kan altyd beter doen. Is ons 'n minimum gemeente of doen ons daardie bietjie ekstra?

Groen (Offers) kan jy gee aan sendelinge, sopkombuise, trauma beraders ens. ens. Of jy kan nog ekstra vir die kerk gee en beter seeninge ontvang. Maar eers nadat jy die 10% merk behaal het.

Ek dink hierdie video lig die hele storie nogal goed uit. Ek weet almal is nie so erg so hierdie predikant nie, maar die doktrine is dieselfde, die manipulasie is net nie altyd so erg nie.
http://www.youtube.com/watch?v=wc7fV-Q0TxESjoe Chisel, ek is ewe skielik weer van voor af diep dankbaar dat ek vir Jesus in my lewe het, met my swak wiskunde sou ek nooit in die hemel gekom het nie ! :D

chisel
Oct 1st 2009, 07:48 AM
Terloops, as Jesus terug kom kom Hy om te oordeel...en NIE om te red nie....en dit gaan GEEN "ring 'n rosy" party wees nie.

Ek het eens 'n bumper sticker gelees: "Jesus is coming back, and boy is He mad!";)

Natuurlik is vrees vir 'n komende oordeel ook in die videoskakel wat ek geplaas het. Vrees is een van die algemeenste tegnieke wat ingespan word om mense te kry om te 'give till it hurts'.

Ek hoop nie jy dink jy is honkey-dorey omdat jy tiendes getrou betaal nie?
Ek gaan regtig nie verder hieroor praat nie. Ek het my se gese en volstaan by my geloofsoortuiging.
Jy het dit alreeds in pos #68 gesÍ maar dan kom jy maar weer terug? Dit lyk asof jy bitter graag wil hÍ die gesprek moet ophou, maar terselfdetyd wil jy ook die laaste woord in kry?

Jy is welkom om hier te skryf as jy wil, en as jy nie wil skryf nie, dan is dit ook goed.

Verder is jy meer as welkom te glo wat jy wil, so stamp jou voet , bol jou vuiste, pomp jou arms en staan by jou geloofsoortuiging soos jy wil, maar moet dan nie vir mense leer dat God hulle dinge beveel wat God nie beveel het nie. Deal?Moet asseblief nie veralgemeen nie. Ek het jou reeds gese ons is NIE die tipe gemeente wat jy in gedagte het nie. Ons gee nie vir meer of minder seeninge nie. God ken jou EN my hart. Hy weet hoekom ek gee wat ek gee...en Hy weet hoekom jy gee wat jy nie gee nie.


Vriend, waarom is jy so defensive? Sien jy hierdie gesprek as 'n aanval op jou as persoon of jou kerk spesifiek?

Jou kerk is nie die enigste kerk op aarde wat 'n moderne tiende doktrine leer nie, en elke plasing op hierdie forum is nie aan jou en jou kerk gerig nie.

Jy sal sien in my plasing sÍ ek "Sommige kerke leer dat enige iets bo 10% is 'n offer."

Ek glo dat kerke mense bedrieg met hierdie doktrine, en daarom plaas ek dit wat ek verstaan op die tafel, om gelowiges te help, en nie om jou of jou kerk spesifiek aan te val nie. Wat wel goed sal wees is as gemeentes insluitende joune hulle leerstellings aan die Bybel sal meet en eerlik oor hierdie ding sal besin.

Goeie diensknegte van God MOET gehelp word om hulle werk te doen, maar hulle het geen reg om mense te manipuleer nie en om op 'n sekere bedrag aan te dring nie en te sÍ "The Lord sayeth..." nie. - 'n Arbeider is sy loon werd

Johnny
Oct 1st 2009, 08:05 AM
Chisel...as jy nie nou ophou nie dan gaan ek jou aangee by die moderators.......:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::ro fl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl ::rofl::rofl:

Johnny
Oct 2nd 2009, 05:36 AM
Het vanoggend die volgende e-pos uit Varanasi, Indie ontvang van die sendelinge wat ons daar ondersteun. Met ons finansieele hulp kan hulle weer Suid Afrika toe kom. Lees maar die e-pos....dit is meeste van die kere NIE maanskyn en rose om sendingwerk te doen nie...veral nie in 'n "pagan" land soos Indie waar christinne gedood word nie. Let op, hulle bid nie vir geld nie, maar hulle bid...vir GEBED!

Dankie Here dat ek kan gee, dankie dat U ook die een is wat onderhou vir Spencer, Karen en die kinders. Here ons weet dit is nie maklik nie, maar U het hulle geroep om "Agains all Odds", ver weg van hulle tuisland en familie vir U te werk....uit liefde. Sal ons ook nie ophou om mildelik te gee...uit liefde nie. Ek bid vir die versoeke van Spencer. U weet dit reeds lank voor hy dit van U gevra het, maar U is ons Vader, en watter Vader sal vir sy kind 'n klip gee, as hy Hom 'n stukkie brood vra. Ek loof U wonderlike Naam.

Amen.

Hi daar ons liewe vriende en familie

Ek stuur net die briefie om vir julle te laat weet dat ons koms SA toe nou vasgemaak is vir die 20ste October. Ons is Jesus so dankbaar!

Dan net 'n vinnige gebedsversoek:

Ek (Spencer) is in die proses om van 'n vreeslike griep te herstel en diet hang so rond dit lyk of dit net nie wil weg nie. Karen het haar klein toontjie gebreek en is in erge pyn en Benjamin het diarree en sukkel hy met Ďn verkoue en skree meeste van die tyd dat die dak wil aflig en dit voel of die donkerte net hier om ons neerdaal!

Bid saam met ons asseblief vir genesing, vir Jesus se vrede en dat Sy teenwoordigheid, Sy krag en diepe kalm in ons en om ons sal neerdaal asseblief!

Julle diensknegte in Christus
Spencer, Karen en seuns
spencer@cotse.net

chisel
Oct 2nd 2009, 08:25 AM
Hoe moet mens die bostaande plasing sien in die lig van die gesprek t.o.v. tiendes?

Johnny
Oct 2nd 2009, 08:37 AM
Hoe moet mens die bostaande plasing sien in die lig van die gesprek t.o.v. tiendes?

Wy 10% van jou gebedslewe aan sendelinge reg oor die wereld en in ons eie land.

chisel
Oct 2nd 2009, 08:47 AM
Wat van mens wy 10% van jou gebedslewe aan die kerk en gee eerder 10% van jou salaris aan sendelinge en armes?

Johnny
Oct 2nd 2009, 08:57 AM
Wat van mens wy 10% van jou gebedslewe aan die kerk en gee eerder 10% van jou salaris aan sendelinge en armes?

Jou besluit hoe jy dit wil doen. Bid oor die saak.

chisel
Oct 2nd 2009, 09:18 AM
Jou besluit hoe jy dit wil doen. Bid oor die saak.

Nou daarmee, dink ek stem ons almal saam. Laat elkeen deur die Gees gelei word om te betaal aan wie die Gees wil en nie noodwendig aan die kerk omdat die kerk so sÍ nie.

2Co 9:7 Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

JPR
Oct 20th 2009, 11:46 PM
Ek wil net ook sÍ wat ek by die Here geleer het en dat ek baie gesŽend is vandat ek die Woord van God glo!. Mag nie alles verstaan nie, maar ek glo Hom...

Die eerste geskrewe inligting oor die tiende kom uit die gedeelte waar Abraham vir Melgisedek, 'n priester van die Here, raakgeloop het na 'n susksesvolle veldslag hom 'n tiende van die buit gegee het. Die Priester sŽen vir Abraham netsoos Jesus ons wat nou tiendes gee sŽen. Dit staan so geskryf:

Heb 7:7 Nou word sonder enige teŽspraak die mindere (die gewers van tiendes) deur die meerdere (Yehoshuah) geseŽn. Heb 7:8 En hier neem wel sterflike mense (die priesters/leviete) tiendes, maar dŠŠr een van wie getuig word dat hy lewe (Yehoshuah)

Hierdie uitspraak behoort vir gelowiges geen verassing te wees nie want elkeen wat deur Heilige Gees in aan Yehoshuah se woorde herinner is, sal onthou dat Hy gesÍ het dat ons moet nie die maklikste van die wet doen en die moeilike deel los nie. Veel eerder moet ons die moeilike doen sonder om die maklike na te laat. Yehoshuah het dit so gestel:

Mat 23:23 Wee julle, skrifgeleerdes en FariseŽrs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle nŠ: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.

In 2 Korinthiers skryf Paulus dat wanneer ons aan die Heiliges diens betoon, ons dit met 'n vrymoedige hard moet doen, sonder om verplig te voel, maar elkeen moet homself darem iets in die hart voorneem. Waarom mense hierdie as 'n plaasvervanger teks vir die tiende sien, is nie vir my duidelik nie. Dit gaan oor diensbetoning aan die heiliges terwyl die tiende, 'n gawe aan die nuwe hoŽpriester is (lees weer HebrŽers) Dis my lewe om 'n tiende aan God te gee en dan nog ook 'n offergawe aan my plaaslike voorganger.

Die gewer van tiendes word deur God gesŽen!!. Daar is geen twyfel daaroor nie. Elke gelowige kan die Here hierin toets. Hy "sal die sluise van die hemel oopmaak". Mal 3:10 en Spreuke 3:9-10 is nie dieselfde nie maar die Heilige Gees het my die gemeenskaplike waarheid uit die twee gedeeltes gewys.

Sommer so ietsie oor die wiskunde. 10% is 'n baie presiese, eksakte getal. Die Here verwag dat ons dit "noukeurig" sal bereken. Ek hoor so baie gelowiges wat sÍ dat hulle "meer as die tiende" gee. Mag so wees, maar die tiende moet duidelik bereken word en presies afgemeet gegee word.


Daar word baie oor geld gepraat; en as ek net kortliks iets oor die ander kan sÍ sodat mens nie perspektief verloor nie.
Die eersteling is baaaaaie belangrik. Dis wat die Here hieroor sÍ. Elke dier, landery, werk, waarby jy as sy kind betrokke raak, gaan Hy gebruik om jou te onderhou. Die eerste opbrengs (kalf, oes, salaris) moet jy egter tenvolle aan Hom afstaan sodat die bron van die versorging daardeur geseŽn kan word. 'n Koei waarvan die eerste kalf aan die Here afgestaan is, sal lank daarna nog vir sy eienaar kalwers voortbring. Onthou, die ontvanger moet net sy lewensstandaard 'n maand of seisoen langer op die vorige vlak hou, daarna lewe hy van die opbrengs.
Saai/maai: Die Here laat hom nie bespot nie, jy sal maak wat jy saai. Hoe meer jy saai, hoe meer maai jy. Saai is nie uitstrooi nie, dit is sorvoldige en noukeurige voorbereiding van grond. Onkruid, natlei, kompos, insekte, en dan verwag jy die oes.
As jy 'n boer is, rus jou grond verseker elke 7e jaar.
Uitstrooi: Dis ook belangrik, miskien kry jy dit terug, miskien nie. Moenie ophou nie net omdat jy nie 'n opbrengs kry nie of omdat dit sinneloos lyk nie. Die Here gebruik dit tog.
Gee aan die armes: dis 'n lening aan die Here, verseker sal Hy jou terugbetaal as jy dit nodig het. dis 'n lekker belegging teen jou ou dag wanneer jy nie meer oeste kan afhaal nie.
Versekering: ek weet nie so mooi nie? Miskien sÍ Hy vir jou, vir my het Hy dit nog nie gesÍ nie.
Pensioen: daar is nie so-iets in die Bybel nie.
'n Gelowige gee nooit aan ander tenkoste van sy eie mense nie. Die Here doen dit nie met sy kinders nie, ons is "slegter as 'n ongelowige" as ons dit doen.
Jy mag nie iemand se loon terughou nie, glad nie. Veral nie 'n dagloner nie.
In die algemeen is 'n produsent belangriker as die verbruiker. Jy mag die duif eiers eet maar nie die Ma wat weer kan eiers lÍ nie. Jy mag nie die os waarmee jy ploeg se bek toebind nie. Jy mag nie 'n bokkie kook in die melk wat van sy Ma afkom nie. Die melk is bedoel vir 'n lewendige bok en moenie kos vir ander, gebruik om jou kos aantrekliker te maak nie.

Die Filadelfieer
Oct 21st 2009, 05:58 AM
Daar word baie oor geld gepraat; en as ek net kortliks iets oor die ander kan sÍ sodat mens nie perspektief verloor nie.
Die eersteling is baaaaaie belangrik. Dis wat die Here hieroor sÍ. Elke dier, landery, werk, waarby jy as sy kind betrokke raak, gaan Hy gebruik om jou te onderhou. Die eerste opbrengs (kalf, oes, salaris) moet jy egter tenvolle aan Hom afstaan sodat die bron van die versorging daardeur geseŽn kan word. 'n Koei waarvan die eerste kalf aan die Here afgestaan is, sal lank daarna nog vir sy eienaar kalwers voortbring. Onthou, die ontvanger moet net sy lewensstandaard 'n maand of seisoen langer op die vorige vlak hou, daarna lewe hy van die opbrengs.
Saai/maai: Die Here laat hom nie bespot nie, jy sal maak wat jy saai. Hoe meer jy saai, hoe meer maai jy. Saai is nie uitstrooi nie, dit is sorvoldige en noukeurige voorbereiding van grond. Onkruid, natlei, kompos, insekte, en dan verwag jy die oes.
As jy 'n boer is, rus jou grond verseker elke 7e jaar.
Uitstrooi: Dis ook belangrik, miskien kry jy dit terug, miskien nie. Moenie ophou nie net omdat jy nie 'n opbrengs kry nie of omdat dit sinneloos lyk nie. Die Here gebruik dit tog.
Gee aan die armes: dis 'n lening aan die Here, verseker sal Hy jou terugbetaal as jy dit nodig het. dis 'n lekker belegging teen jou ou dag wanneer jy nie meer oeste kan afhaal nie.
Versekering: ek weet nie so mooi nie? Miskien sÍ Hy vir jou, vir my het Hy dit nog nie gesÍ nie.
Pensioen: daar is nie so-iets in die Bybel nie.
'n Gelowige gee nooit aan ander tenkoste van sy eie mense nie. Die Here doen dit nie met sy kinders nie, ons is "slegter as 'n ongelowige" as ons dit doen.
Jy mag nie iemand se loon terughou nie, glad nie. Veral nie 'n dagloner nie.
In die algemeen is 'n produsent belangriker as die verbruiker. Jy mag die duif eiers eet maar nie die Ma wat weer kan eiers lÍ nie. Jy mag nie die os waarmee jy ploeg se bek toebind nie. Jy mag nie 'n bokkie kook in die melk wat van sy Ma afkom nie. Die melk is bedoel vir 'n lewendige bok en moenie kos vir ander, gebruik om jou kos aantrekliker te maak nie.


JPR,
Ek wou eers vir jou 'n pos stuur waar ek vra hoe jy besluit watter Levitikus wette jy onderhou en watter nie (want daar is nog BAIE !), maar toe lees ek jou skrywe weer , en ek moet vir jou sÍ, dat die stukkie wat ek bo aangehaal het werklik iets besonders is. Jy het die idee en die rede agter die wette at jy aangehaal het briljant saamgevat ! Ek self het nog nooit die "produsent belangriker as die verbruiker" so mooi gesnap soos nou nie.

Ek glo dat ons vrygespreek is van enige wet, tiendes ingesluit, maar, soos jy so mooi verduidelik het, strek dit tot ons voordeel om van hierdie wette na te volg. Ek weet byvoorbeeld van baie boere wat die 7 jaar rŽel volg, en hulle pluk letterlik die vrugte hiervan.

Johnny
Oct 21st 2009, 06:00 AM
JPR, baie mooi saamgevat, jammer dat baie die eenvoudige opdragte van die Here en die Bybel wil "complicated" maak.

Vir my beteken "tiende"......tiende! Vir my beteken "bekeer jou".....bekeer jou, vir my beteken "laat jou doop".....laat jou doop. Is dit so moeilik om te verstaan?

Matteus 13:23 En by wie op die goeie grond gesaai isódit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer: die een honderd,die ander sestigó, die ander dertigvoudig.

Matteus 13:51 Jesus sÍ vir hulle: Het julle Šl hierdie dinge verstaan? Hulle antwoord Hom: Ja, Here!

Matteus 15:10 En Hy het die skare na Hom geroep en vir hulle gesÍ: Luister en verstaan!

En waar mense nie kon verstaan nie, het Jesus ander metodes gebruik.

Matteus 13:13 Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie.

Die Here wou nie die Woord moeilik maak om te verstaan nie. Ongelukkig gaan baie....die meerderhied mense dit eers verstaan, soos ook in die dae van Noag.

Matteus 24:38 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geŽet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
Matteus 24:39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

Ons lewe in 'n tyd net soos in die dae van Noag.

chisel
Oct 21st 2009, 07:00 AM
Hallo JPR,


Ek wil net ook sÍ wat ek by die Here geleer het en dat ek baie gesŽend is vandat ek die Woord van God glo!. Mag nie alles verstaan nie, maar ek glo Hom...

Ek dink dit is tragies dat die betaling van 10% belasting aan 'n kerk telkens vir 'geloof' aan gesien word. Daarmee word dan ook geimpliseer dat diegene wat nie hierdie belasting betaal nie, nie sulke goeie gelowiges is as die wat betaal nie.

Die punt wat ek telkens probeer tuisbring met hierdie onderwerp is dat tiendes soos wat dit vandag verstaan word, niks met die bybelse tiendes te doen nie. My argument is dat dit 'n bait-and-switch (http://en.wikipedia.org/wiki/Bait_and_switch)is. Mense word skrifgedeeltes in die Bybel gewys wat die woord 'tiende' bevat en die betekenis van die woord tiende word dan subtiel gewysig om na 'n tipe kerk-belasting te verwys.

Ek het in pos #3 van hierdie draad reeds die verskille uitgewys, hier volg 'n aanhaling van daardie gedeelte weer:


Hoe verskil dit met wat vandag van die preekstoel af geleer word?

1. Die Bybel sÍ - Tiendes was produkte van die grond.

Moderne definisie - Tiendes kan betaal word d.m.v. tjek, kontant, krediet kaart, debiet order ens.

2. Die Bybel sÍ -Armes het nie tiendes betaal nie, maar tiendes ontvang.

Moderne definisie - Armes moet tiendes betaal dan sal hulle finansiele probleme opgelos word.

3. Die Bybel sÍ - Tiendes was slegs aanvaar by die Tempel in Jerusalem.

Moderne definisie - Tiendes gaan na kerke se bankrekeninge in Johannesburg, New York, Londen, Vancouver ens. ens.

4. Die Bybel sÍ - Om tiendes te kan onvorver moet mens gebore wees uit die lyn van priesters (Aaron se nageslag) en werksaam wees in die Tempel.

Moderne definisie - Om te kan aandring om 10% van elke kind van God se maandelikse salaris te ontvang hoef mens slegs 'n kerk te stig.

5. Die Bybel sÍ - Tiendes is geeet by die fees van taksskuilings en is gebruik om armes te help.

Moderne definisie - Tiendes word hoofsaaklik gebruik om die gemeente se besigheids onkostes te dra. Armes word versorg deur vrywillige offergawes wat bo en behalwe tiendes betaal moet word.

6. Die Bybel sÍ - Slegs diegene wat 'n direkte opbrengs van die grond ontvang het tiendes betaal.

Moderne definisie - Almal moet tiendes betaal.
Die eerste geskrewe inligting oor die tiende kom uit die gedeelte waar Abraham vir Melgisedek, 'n priester van die Here, raakgeloop het na 'n susksesvolle veldslag hom 'n tiende van die buit gegee het. Die Priester sŽen vir Abraham netsoos Jesus ons wat nou tiendes gee sŽen. Dit staan so geskryf:

Heb 7:7 Nou word sonder enige teŽspraak die mindere (die gewers van tiendes) deur die meerdere (Yehoshuah) geseŽn. Heb 7:8 En hier neem wel sterflike mense (die priesters/leviete) tiendes, maar dŠŠr een van wie getuig word dat hy lewe (Yehoshuah)


1. Tribute
In die antieke Midde-Ooste was dit 'n algemene gebruik om 'n belasting aan die heerser van 'n landstreek te betaal wanneer mens deur die landstreek reis. Hierdie is genoem 'n 'tribute' en dit was gewoonlik 'n bedrag van 10%.

Abraham het hierdie gebruik nagekom en aan Melgisedek 'n 'tribute' betaal.

Waar in die Bybel lees ons dat Christene onder die nuwe verbond hierdie Midde-Oosterse gebruik moet nakom?

Waar het God opdrag gegee dat enige persoon wat 'n gemeente stig mag aandring op hierdie 'tribute'?

2. Buit
'n Ander punt is dat Abraham nie van sy eie opbrengs gegee het nie, maar oorlogsbuit.

Moet ons vandag hierdie voorbeeld, soos Johnny impliseer tot die letter volg en oorlogsbuit aan die Kerk betaal?

3. Die oorblywende 90%
Let ook op dat Abraham nie die oorblywende 90% gehou het nie, maar dit ook weg gegee het. Mense word vandag geleer dat as hulle 10% betaal God die oorblywende 90% sal seen. Tog is dit nie iets wat mens in die geval van Abraham en Melgisedek waarneem nie.

4. Maandeliks
Geensins in die skrif word genoem dat Abraham hierdie tribute maandeliks van sy eie opbrengs betaal het nie. Tog word tiendes in die moderne konsep wel maandeliks van gemeentelede verwag.

5. Konteks
Wat probeer die skrywer van Hebreers by die leser tuisbring?

Is dit:
a) Dat Christene onder die nuwe verbond 10% van hul maandelikse salaris sonder enige teespraak aan 'n kerk moet betaal om die kerk se bedryfsonkostes te finansier?

b) Christus soveel groter as Abraham is dat selfs Abraham aan 'n teebeeld van Christus tiendes moet betaal, en dat die Joodse Christene wat op daardie stadium deur Roomse vervolging onder druk begin terugval het na Judaisme moes besef dat hulle nie met edele dinge besig is nie. Maar dat hulle die Edele verlaat vir minder edele dinge?

Die ironie is dat die gedeelte in Hebreers eintlik teen die onderhoud van die Wet van Moses is.

En nog baie duideliker is dit as daar ‘n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melgisťdek, een wat dit geword het nie kragtens die wet van ‘n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. (Heb 7:15-16)Hierdie uitspraak behoort vir gelowiges geen verassing te wees nie want elkeen wat deur Heilige Gees in aan Yehoshuah se woorde herinner is, sal onthou dat Hy gesÍ het dat ons moet nie die maklikste van die wet doen en die moeilike deel los nie. Veel eerder moet ons die moeilike doen sonder om die maklike na te laat. Yehoshuah het dit so gestel:

Mat 23:23 Wee julle, skrifgeleerdes en FariseŽrs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle nŠ: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.

Jesus se woorde is nie gerig aan Christene onder die nuwe verbond nie, maar aan die Fariseers en skrifgeleerdes en geveindes wat nog onder die ou verbond was. Hulle het nog die Wet van Moses onderhou.

Met Jesus se kruisiging die Wet vervul, daarom besny ons nie meer nie, ons eet nie alleenlik 'kosher' kos nie, ons slag nie pasga lamme en dies meer nie.


In 2 Korinthiers skryf Paulus dat wanneer ons aan die Heiliges diens betoon, ons dit met 'n vrymoedige hard moet doen, sonder om verplig te voel, maar elkeen moet homself darem iets in die hart voorneem. Waarom mense hierdie as 'n plaasvervanger teks vir die tiende sien, is nie vir my duidelik nie. Dit gaan oor diensbetoning aan die heiliges terwyl die tiende, 'n gawe aan die nuwe hoŽpriester is (lees weer HebrŽers) Dis my lewe om 'n tiende aan God te gee en dan nog ook 'n offergawe aan my plaaslike voorganger.


2Korinthiers verwys Paulus glad nie na tiendes nie. In teendeel, die feit dat Paulus nie hier na tiendes verwys nie word genoem 'n 'conspicuous absence'.

Wat dit beteken is dat Paulus hier die ideale geleentheid het om aanspraak te maak op die tiende wet (sou dit bestaan) om die gemeentes te druk om meer te gee, tog doen hy dit nie. Die afwesigheid van enige appťl van Paulus na tiendes is 'n sterk indikasie dat Paulus nie geglo het dat Christene tiendes moet betaal nie.

Mens wil dan ook sommer die teksgedeelte hier aanhaal want daar is 'n belangrike gedeelte in die teks wat ek graag wil onderstreep.

2Co 9:7 Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.Die gewer van tiendes word deur God gesŽen!!. Daar is geen twyfel daaroor nie. Elke gelowige kan die Here hierin toets. Hy "sal die sluise van die hemel oopmaak". Mal 3:10 en Spreuke 3:9-10 is nie dieselfde nie maar die Heilige Gees het my die gemeenskaplike waarheid uit die twee gedeeltes gewys.

Hierdie is nou waar dinge gevaarlik raak. Daar is seeninge ASOOK vloeke gekoppel aan die behoud van die Wet van Moses. Wanneer Maleagi na die seen verwys verwys hy na die seen wat gepaard gaan met die behou van die hele Wet. As een van die Wette van Moses egter gebreek word dan is daar 'n vloeke wat inskop. Lees Deut 28.

Predikante wat mense leer om tiendes te betaal sodat hulle geseen moet word, is ast ware besig om gemeentelede terug onder die Wet te bring.

Hier is die lys van seeninge en vloeke wat gepaard gaan met die Wet van Moses.

Verder wil ek ook noem dat ek reeds in pos #39 die teksgedeelte in Maleagi met Johnny bespreek het. Ek sal graag jou kommentaar daaromtrent lees.Maleagi 3:10

1. Maleagi 3:10 verwys na die Wet van Moses (Deut 12 en 14). Die tiendes waarvan jy praat is totaal verskillend. Ek soek 'n opdrag vir die moderne definisie van tiendes, nie die Wet van Moses nie, Johnny.

2. Vra God in Maleagi dat daar geld in sy huis moet wees, of spys? Stem die idee van spys ooreen met opbrengs van die land (Deut 12)?

Julle bring spys wat verontreinig is, op my altaar, en dan vra julle: Waardeur het ons U verontreinig? Deurdat julle sÍ: Die tafel van die HERE is veragtelik. En as julle ‘n blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad nie! En as julle ‘n lam of ‘n siek dier bring, is dit geen kwaad nie! Bring dit tog vir jou goewerneur! Sal hy ‘n welgevalle aan jou hÍ of jou goedgesind wees? sÍ die HERE van die leŽrskare. Smeek dan nou tog die aangesig van God, dat Hy ons genadig kan wees! Sulke dinge is deur julle gedoen—sal Hy dan om julle ontwil goedgesind wees? sÍ die HERE van die leŽrskare. Ag, was daar maar iemand onder julle wat die deure wou sluit, sodat julle nie tevergeefs vuur op my altaar kan aansteek nie! Ek het in julle geen welgevalle nie, sÍ die HERE van die leŽrskare, en in ‘n offer uit julle hand het Ek geen behae nie. Want van die opgang van die son tot sy ondergang toe is my Naam groot onder die heidene; en in elke plek word tot eer van my Naam reukwerk gebring en ‘n rein offer; want my Naam is groot onder die heidene, sÍ die HERE van die leŽrskare. Julle daarenteen ontheilig dit as julle sÍ: Die tafel van die HERE is verontreinig, en wat sy opbrings betref—sy spys is veragtelik. En julle sÍ: Kyk, wat ‘n moeite! En julle verag dit, sÍ die HERE van die leŽrskare; en julle bring geroofde en lam en siek diere—so bring julle dan die offer! Kan Ek dit met welgevalle uit julle hand aanneem? sÍ die HERE. Vervloek is ook die bedrieŽr wat, terwyl daar onder sy kleinvee ‘n manlike dier is, ‘n gelofte doen en tog iets wat vermink is, aan die HERE offer; want Ek is ‘n groot Koning, sÍ die HERE van die leŽrskare, en my Naam is gedug onder die heidene.
(Mal 1:7-14)

Behalwe die naam "Tiende" is daar geen ooreenkoms tussen dit waarna God in Maleagi 3:10 verwys en die 10% belasting konsep nie.

3. verwys God na die kerk, of na die Tempel? Hoe verstaan jy "my huis" in die bostaande?

Volgens die Nuwe Testament, is die Tempel van God vervang met die kerk,
of is die liggame van God se kinders Sy Tempel?

1Co 6:19 Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?

4. Wanneer God na die seen verwys, is dit die seen vir die behoud van die Wet van Moses? Besef jy dat daardie betrokke seen slegs geldig is as die hele Wet gehou word? Om mense 'n seen te belowe is om 'n strik te stel vir hulle, Johnny. Want as jy met seeninge en vloeke begin dan is ons terug by die Wet. Christus het 'n vloek geword sodat ons losgekoop kan word van die vloek van die Wet.

Deu 28:1 As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde.
Deu 28:2 En al hierdie seŽninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God.

Deu 28:15 Maar as jy nie luister na die stem van die HERE jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal.

Gal 3:11 En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.
Gal 3:12 Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.
Gal 3:13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—

5. Wie is God se teiken gehoor in Maleagi? Christene onder die Nuwe verbond wat losgekoop is van die seeninge en die vloeke van die Wet, of priesters (Mal 2:4) wat veronderstel was om die tiende van die tiende aan God te offer maar dit eerder vir hulself gehou het?

Mal 2:4 En julle sal gewaar word dat Ek julle hierdie gebod gestuur het, dat dit my verbond kan wees met Levi, sÍ die HERE van die leŽrskare.

6. volgens die Wet van Moses is armes uitgesluit van die bevel om tiendes te betaal; Hulle was die begunstigdes van tiendes. Hoe bepaal jy watter inkomste groep nie tiendes hoef te betaal nie? Of voel jy dat almal hetsy arm of ryk tiendes moet betaal? Kan jy dit met skrif aandui?


Groete in Jesus

chisel

chisel
Oct 21st 2009, 07:10 AM
JPR, baie mooi saamgevat, jammer dat baie die eenvoudige opdragte van die Here en die Bybel wil "complicated" maak.

Vir my beteken "tiende"......tiende! Vir my beteken "bekeer jou".....bekeer jou, vir my beteken "laat jou doop".....laat jou doop. Is dit so moeilik om te verstaan?

Matteus 13:23 En by wie op die goeie grond gesaai is—dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer: die een honderd,die ander sestig—, die ander dertigvoudig.

Matteus 13:51 Jesus sÍ vir hulle: Het julle Šl hierdie dinge verstaan? Hulle antwoord Hom: Ja, Here!

Matteus 15:10 En Hy het die skare na Hom geroep en vir hulle gesÍ: Luister en verstaan!

En waar mense nie kon verstaan nie, het Jesus ander metodes gebruik.

Matteus 13:13 Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie.

Die Here wou nie die Woord moeilik maak om te verstaan nie. Ongelukkig gaan baie....die meerderhied mense dit eers verstaan, soos ook in die dae van Noag.

Matteus 24:38 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geŽet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
Matteus 24:39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

Ons lewe in 'n tyd net soos in die dae van Noag.


Die Israel Visie gebruik ook graag daardie gedeelte om hulleself te verhef en mense wat op gronde van skrif met hulle verskil as blindes en dowes af te maak.
Pasop vir eie-geregtigheid.

Joh 9:41 Jesus antwoord hulle: As julle blind was, sou julle geen sonde hÍ nie; maar nou sÍ julle: Ons sien! Daarom bly julle sonde.

Dit sou werklik vervrissend wees as jy vir 'n slag feite na die tafel sal bring in stede van hierdie passief-aggresiewe skimp-plasings, ja? Ek is meer as bereid om my posisie te verander as daar op 'n volwasse wyse aan my gewys kan word dat hoe ek die bybel verstaan verkeerd is. Sulke soort plasings bereik niks stigtends nie, en help beslis nie jou saak nie.

Philip dT
Oct 21st 2009, 07:48 AM
JPR, Chisel, ens.

Ek dink die deurslaggewende faktor oor hoe mens oor tiendes dink, het te doen met hoe mens die Ou Testamentiese wet verstaan. Christus het die wet vervul / be-eindig / voltooi (plerŰ-o) [Mat 5:17] - vroeŽr al hier bespreek. Ons is nou nou meer onder die OT wet nie. Daar word ook nÍrens 'n prinsipiŽle onderskeid getref tussen die 10 gebooie en die res van die wet nie. Fila is reg, op watter gronde sou mens vashou aan 'n letterlike 10'e gebod, maar die Levitikus-gebooie en offerwette nalaat? Sou dit nie wees om die OT na die letter te lees nie (waarteen Paulus in 2 Kor 3 waarsku)?

JPR, ek sou graag ook jou reaksie wou hoor op my artikels oor wet (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=15) en tiendes (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=15).

Groete

chisel
Oct 21st 2009, 08:30 AM
Hallo Philip,

Dit is verseker waar en daar is nie wedersydse ekslusiwiteit tussen ons benaderings nie:

a) Ons is nie meer onder die Wet nie, daarom is dit verkeerd om mense te leer om hierdie wet na te kom.
b) Tiendes soos dit vandag verstaan word, bestaan nie in die Ou of Nuwe Testament nie. Daarom is dit verkeerd om mense te leer om hierdie wet na te kom.

Groete

chisel

Johnny
Oct 21st 2009, 11:48 AM
Chisel,

Dit is wat ek glo. Jy hoef nie saam te stem nie. Dit is my opinie en ek volstaan daarby. Ek probeer jou geensins beinvloed of dwing om ook 10% te betaal nie. Miskien betaal jy niks....dan is dit ook jou baby. Ek voel gemaklik daarmee. As ek 50% wil betaal...let it be. As jy niks wil betaal nie....so be it. Ek doen dit al 10 jaar en jou plasings...hoe lank en uitgerek ookal sal my nie van siening laat verander nie.

Los dit nou maar daar.;)

chisel
Oct 21st 2009, 12:21 PM
Chisel,

Dit is wat ek glo. Jy hoef nie saam te stem nie. Dit is my opinie en ek volstaan daarby. Ek probeer jou geensins beinvloed of dwing om ook 10% te betaal nie. Miskien betaal jy niks....dan is dit ook jou baby. Ek voel gemaklik daarmee. As ek 50% wil betaal...let it be. As jy niks wil betaal nie....so be it. Ek doen dit al 10 jaar en jou plasings...hoe lank en uitgerek ookal sal my nie van siening laat verander nie.

Los dit nou maar daar.;)

Johnny,

Hierdie is beslis nie die eerste keer dat jy 'n plasing maak waarin jy na 'n goddelike opdrag verwys, en wanneer mens vra na die bewyse, dan skielik swaai jy om en sÍ, "Wel, dit is wat ek glo en ek volstaan daarby en jy kan glo wat jy wil" nie. Skielik wil jy dan nie meer deelneem nie en dan distansieer jy jouself kwansuis van die gesprek.

Ek vermoed dat jy nie die gewoonte wat jy nou al tien jaar doen, skriftuurlik kan verdedig nie, en daarom is jou plasings meerendeels substansieloos en subjektief, maar jy is nie bereid om dit te erken nie.

Besef jy dat deur dit te doen, versterk jy my vertroue in die feit dat tiendes 'n onbybelse konsep is?
Deur die swak manier waarop jy die saak beredeneer (ek is eerlik as ek dit sÍ) versterk jy my wantroue in jou siening...

Ek dink ook dat jy dalk moet besluit of jy nou wil deelneem of nie. Om jou opinie te lig en dan te sÍ dat jy klaar is, help niks en skep 'n indruk dat jy jou sÍ wil sÍ maar dat jy nie enige teenkanting wil hÍ nie.

Ta-An
Oct 21st 2009, 12:30 PM
Mense, kom ons hou die gesprek kalm :D

Beste om te deel met tiendes ..... Soek die Here se aangesig, en vra Hom, reguit wat dit is wat Hy van jou verwag om te doen, eerder as om dit 'n wet te maak wat jy op andere afdwing... dan is jy self verantwoordelik oor of jy kan 'hoor' en of jy 'gehoorsaam' gaan wees aan dit wat jy hoor...

Hy mag dalk stil wees, omdat Hy reeds gesÍ het wat Hy van jou verwag, Hy mag dalk jou antwoord met wat jy nie verwag nie....

:saint:

Francois Marais
Oct 21st 2009, 12:37 PM
Ek sien ek het verkeerd gesÍ die post wat ek gemaak het op die eerste bladsy. Jammer daaroor. Wat ek moes sÍ is sit by Vader se voete. Open die gehoor toestel en LUISTER na wat VADER vir jou sÍ.

Dit wat in die woord staan is genoeg vir my om my te maak luister. Die Bybel is toe deur die Heilige Gees "inspired"

Johnny
Oct 21st 2009, 01:08 PM
Hierdie is beslis nie die eerste keer dat jy 'n plasing maak waarin jy na 'n goddelike opdrag verwys


Ek hoef nie aan jou te bewys of dit 'n goddelike opdrag is of nie. Die feit van die saak is dat EK dit beskou as 'n GODDELIKE opdrag. En weereens, jy voel anders oor die saak en dit is jou keuse. EK het mos al 10 jaar gelede die saak met die Here uitgemaak oor wat ek moet doen.Ek vermoed dat jy nie die gewoonte wat jy nou al tien jaar doen


Dit is immers 'n goeie gewoonte....maar dit is meer as dit...dit is 'n LIEFDESSAAK!:hug:Besef jy dat deur dit te doen, versterk jy my vertroue in die feit dat tiendes 'n onbybelse konsep is


Dit was jou eie gevoel vanaf jou eerste plasing....ek het niks daarmee te doen nie.:o


versterk jy my wantroue in jou siening...

Gaan nie eendag aan jou verantwoording doen nie....:pray:


skep 'n indruk dat jy jou sÍ wil sÍ maar dat jy nie enige teenkanting wil hÍ nie.

...het laaaaaaaaaankal my sÍ...gesÍ. Hoef nie my standpunt verder te verdedig nie. Jy wil my swaai en jy kom agter dat jy dit nie gaan regkry nie...sorry.:cool: Jy gaan my ook nie verder opsweep en onstel om dinge kwyt te raak wat my weer in die moeilikheid gaan bring op die forum nie.;)

Die Filadelfieer
Oct 21st 2009, 01:31 PM
Dit is immers 'n goeie gewoonte....maar dit is meer as dit...dit is 'n LIEFDESSAAK!:hug:

Johnny,
Wat myself betref verander jou bogenoemde sinnetjie die prentjie heeltemal. As jy, uit liefde uit, en nie as gevolg van een of ander wet nie, genoop voel om geld te gee sodat daar, as voorbeeld, evangelisasie in jou gemeente gedoen kan word, is dit heeltemal 'n ander saak. Dan "hoef" dit ook nie 'n tiende te wees nie ....dit kan wees net wat jy wil hÍ dit moet wees....selfs 'n helfte !

Roelof
Oct 21st 2009, 01:35 PM
Dis met belangstelling dat ek die draad volg.

As voorbeeld kan ek noem dat NG Moreletta 50% van al hulle inkomste weg gee, dws buite hulle eie kerk spandeer

Vir my is die "bottomline":


Christus het beslis ook geld nodig vir Sy Koninkrykwerk hier op aarde
Armes en weduwees moet gehelp word
Sendelinge en Evangelisasie het ook geld nodig
Kerke het geld nodig vir instandhouding, salarisse, sending, barmhartigheidswerk ens.
Maatskaplike werkers organisasies het geld nodig
Die Bybelgenootskap en die Gideons het geld nodig vir Bybel-verspreiding
Gee so veel as moontlik van jou inskomste vir die organisasies met 'n blye hart en met LIEFDE, die Here sien dit raak en sien jou hart
Moenie iets terug verwag as jy gee nie, tensy jy aan Voorspoedsteologie glo (ek glo nie)
Hoeveel jy gee is 'n saak tussen jou en die Here
Behalwe jou geld moet jy nog ook jou TYD gee

chisel
Oct 21st 2009, 02:49 PM
Roelof,

Dit is verseker so dat daar baie nood in die wÍreld is en dat ons as Christene moet sorg vir mekaar. Dit is nie waarteen ek stry nie, maar teen menslike leerstellings wat as Goddelike leerstellings aangebied word. Robin Hood het gesteel en dit vir die armes gegee. Ons as Christene kan nie 'n Robin Hood styl moraliteit beoefen waar enige iets reg is, solank die uitkoms goed is nie.
Ons as Christene behoort 'n goeie eerlike wandel te handhaaf, en nie te sÍ, "The end justifies the means" nie.

Op die ou end is leuens leuens en bedrog is bedrog en diefstal is diefstal, of daar sekere goed daaruit kom is irrelevant, en dit is my punt. Hitler se bedoelinge was ook op die ou end goed gewees, maar mens kan nie net na bedoelinge of selfs eind resultate kyk nie.

Die onderwerp van die draad(soos ek dit verstaan) is of daar 'n gebod t.o.v. tiendes is, en dit glo ek is redelik deeglik bewys dat dit nie so is nie.

Wat met tiendes of enige ander maatskaplike gawe gebeur, is nie op hierdie draad van toepassing nie, maar wel of dit 'n wet is of nie.

So ek kan my posisie as volg opsom:

Moet ons tiendes betaal. Nee.
Mag ons tiendes betaal. Ja
Behoort ons te gee soveel ons kan. Beslis!

Maak dit sin?

Groete

chisel

chisel
Oct 21st 2009, 03:35 PM
Ek hoef nie aan jou te bewys of dit 'n goddelike opdrag is of nie. Die feit van die saak is dat EK dit beskou as 'n GODDELIKE opdrag. En weereens, jy voel anders oor die saak en dit is jou keuse. EK het mos al 10 jaar gelede die saak met die Here uitgemaak oor wat ek moet doen.

Ja, Johhny jy hoef seker nie jou saak te bewys nie, maar mens wonder darem wat die punt dan van 'n gesprek soos hierdie is, as jy jou saak wil stel maar dit nie wil staaf nie.

Verder is dit ook so dat JY sekerlik enige iets as 'n Goddelike opdrag kan beskou wat jy wil, maar dit maak dit beslis nie so nie. As jy wil hÍ dit moet binne jou eie wÍreldjie 'n Goddelike opdrag wees, fine, maar ek dink die draad moet gaan oor werklikhede en nie persoonlike doktrines nie.

As jy nou besluit het dat tiendes 'n persoonlike en liefdes saak is, dan is daar geen probleem nie, en dit druis glad nie met hoe ek die saak vanuit die Bybel sien nie. As iets immers 'n persoonlike- en liefdes saak is, dan is dit nie 'n absolute wet nie.

Tog vermoed ek (uit wat ek tot dusver uit die draad gemerk het) dat jy heel moontlik weer van standpunt sal verander en weer sal aandring dat hierdie nie jou persoonlike liefdes saak is nie, maar iets wat Christene moreel verplig is om te doen.

Johnny
Oct 22nd 2009, 09:50 AM
Dit lyk darem of ons na 'n punt toe beweeg. Roelof vat dit ook mooi saam, alhoewel ek net met een punt van hom verskil.Behalwe jou geld moet jy nog ook jou TYD gee


Deu 10:14 Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is.

Hoe ons dus omgaan met God se "eiendom" of "besittings" ....en ja, dit sluit jou geld in, moet ons maar versigtig wees. Hou dit maar in gedagte.Dit is nie waarteen ek stry nie, maar teen menslike leerstellings wat as Goddelike leerstellings aangebied word. Robin Hood het gesteel en dit vir die armes gegee. Ons as Christene kan nie 'n Robin Hood styl moraliteit beoefen waar enige iets reg is, solank die uitkoms goed is nie.As daar christinne is wat dit doen, dan het hulle 'n probleem. Waar, hoe en van wie ons eintlik steel....is God self, want soos ek reeds gewys het: "Alles behoort aan Hom".:pp

Die Filadelfieer
Oct 22nd 2009, 12:31 PM
Hoe ons dus omgaan met God se "eiendom" of "besittings" ....en ja, dit sluit jou geld in, moet ons maar versigtig wees. Hou dit maar in gedagte.


Wat sal die gevolg wees as ons nie "versigtig" is nie Johnny ?

Johnny
Oct 22nd 2009, 12:42 PM
Wat sal die gevolg wees as ons nie "versigtig" is nie Johnny ?


God gaan rekenskap van ons eis...en ja, van my ook.

(Mat 12:36) Maar Ek sÍ vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.
(Act 19:40) Want ons loop gevaar om oor die oproer van vandag aangeklaag te word, aangesien daar geen grond is waarop ons sal kan rekenskap gee van hierdie oploop nie.
(Rom 14:12) So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.
(Heb 13:17) Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie.
(1Pe 3:15) Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees;
(1Pe 4:5) Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel.

Die Filadelfieer
Oct 22nd 2009, 12:47 PM
Dit lyk my Chisel was 100% in die kol gewees toe hy die volgende geskryf het !! :


As jy nou besluit het dat tiendes 'n persoonlike en liefdes saak is, dan is daar geen probleem nie, en dit druis glad nie met hoe ek die saak vanuit die Bybel sien nie. As iets immers 'n persoonlike- en liefdes saak is, dan is dit nie 'n absolute wet nie.

Tog vermoed ek (uit wat ek tot dusver uit die draad gemerk het) dat jy heel moontlik weer van standpunt sal verander en weer sal aandring dat hierdie nie jou persoonlike liefdes saak is nie, maar iets wat Christene moreel verplig is om te doen.

Johnny
Oct 22nd 2009, 12:58 PM
Dit lyk my Chisel was 100% in die kol gewees toe hy die volgende geskryf het


Veels geluk!:cool:

JPR
Oct 23rd 2009, 04:38 PM
JPR, ek sou graag ook jou reaksie wou hoor op my artikels oor wet (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=15) en tiendes (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=15).


Philip, dit kom, ek wil net seker maak ek spreek die hart van die saak aan voor ek antwoord. Is hierdie die mees gepaste plek of moet ek dit elders doen?

Groete

Smuggler
Oct 23rd 2009, 09:34 PM
Hallo Vriende

Ek dink :idea: die groot probleem lÍ in die syfertjie 10 ! :confused
Dit is so 'n lekker getal om mee te boks en 'n uitklop-hou te plant vir 'n telling van 3 waarna jy jou eier onder die Rugby pale gaan lÍ vir nog 5 punte en dan laastens skop jy hom oor vir nog 2 punte en dan het jy 10uit10 ! :rofl:


In die Nuwe Verbond dien ons vir God in GEES en WAARHEID.

In die OU Verbond was die Godsdiens "gepleeg" in die fisieke doen en gee van dinge.

In die Nuwe Verbond begin en eindig jou "godsdiens" in die gees. Daarom is die riglyne gefokus op die geestelikke gehoorsaamheid wat dan sal uitloop op 'n fisiese lewenswandel wat vir God aanvaarbaar sal wees. Kyk net na van die riglyne wat ons nou het rondom fiesiese gee van oa geld/aalmoese:
- God het 'n blymoedige gewer lief
- Gee soos jy jouself in jou hart voorgeneem het
- gee sonder om iets terug te verwag ...ens

Paulus sÍ ook dat ons moet nie na mekaar kyk en iemand oordeel op dit wat hy doen/onderhou/eet ens. nie.

Jy moet net God se Gees in jou hart gehoorsaam en dan die daad by die Woord voeg.

Ek weet dis nou oor-vereenvouding, maar so sal almal dalk verstaan ???:blush:

JPR
Oct 23rd 2009, 09:46 PM
Daarom is die riglyne gefokus op die geestelikke gehoorsaamheid wat dan sal uitloop op 'n fisiese lewenswandel wat vir God aanvaarbaar sal wees.

Smugler, dis nogal hoe ek dit ervaar. In my geval het die Here 10% duidelik aan my gekommunikeer... Ek is gehoorsaam daaraan en jy sou my nie daaroor wou kritiseer nie, nŤ?

Smuggler
Oct 24th 2009, 08:28 AM
Smugler, dis nogal hoe ek dit ervaar. In my geval het die Here 10% duidelik aan my gekommunikeer... Ek is gehoorsaam daaraan en jy sou my nie daaroor wou kritiseer nie, nŤ?

Broeder JPR, ons hoef nie die "geveg" (argument) te wen om reg te wees nie . . . :no:
My Vrede kry ek nie omdat mense met my saamstem nie . . .:hmm:

Die opdrag is: "Saai die saad en God sal dit laat ontkiem en laat groei." Ek kan dit nie doen deur agrumente te probeer "wen" nie.
Onthou: elkeen se verhouding met God is uniek en ons elkeen het 'n plekkie en 'n "werkie" wat ons in Sy koninkryk moet verrig. Na aanleiding van jou "werk" gaan jy openbaring ontvang en toegerus word.

Laat ons dus maar versigtig wees met ons "oordeel" oor mense se oortuigings . . .

Jesus het ook gesÍ: "Laat julle woorde sout wees"
My verstaan hiervan is :
Maak die mense dors vir 'n dieper verhouding met God.
:amen:

Dit is nie verkeerd om lering te gee oor die beginsel van "gee vir die koninkryk" nie.
Die probleem kom in wanneer jou oortuigings 'n "wet" word waaraan andere ook moet gehoorsaam wees . . .
Dan is jy terug onder die Wet, maar die keer is dit dan onder jou eie wet...:o

Dus:
JA! Leef jou oortuiging voor God en mense voluit en dan sal God jou "getuienis" (saad) gebruik om met mense te praat
soos wat Hy wil en dan sal God hulle oortuig (ontkiem) en God sal hulle laat vrug dra op die regte tyd.


Vrede-groete
:wave:

Smuggler
Oct 24th 2009, 08:53 AM
Het jy al Oom leeu (dis nou die kerel wat homself 'n Filadelfieer noem) se Favorite skrif gelees?
Dis nou daai een wat hy so regs van sy "foto" :lol: en onder sy naam wegsteek ...
(Matt 9:13)
In die skrif kry ons nogal ook 'n mooi "geestelikke" riglyn wat ons kan navolg.

Vrede-groete
:thumbsup:

JPR
Oct 24th 2009, 02:37 PM
Hallo almal (Philip, hierdie is 'n antwoord op jou vraag aan my maar hoop ek werp lig op baie van die dinge wat ek van getuig. Smugler, die laaste paragraaf is 'n weerspieŽling van wat jy sÍ en waarvan ek ook kan getuig.)

Inleiding

Die wet is God se wil geopenbaar aan vlees vir vlees, en word op klip, boeke, elektronies, ens., tydelike in bewaring gehou. (Rom 2:18 en jy ken sy wil en onderskei die dinge waar dit op aankom, omdat jy uit die wet onderrig word,)
Die doel van God se wet/wil aan vlees is dat die mens daardeur lewe. (Gal 3:12 Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. ..Neh 9:29 En U het hulle gewaarsku om hulle na u wet terug te bring, maar hulle het vermetel gehandel en nie geluister na u gebooie nie, en teen u verordeninge, daarteen het hulle gesondig, waarvan geld dat ‘n mens dit moet doen, dat hy daardeur kan lewe; en hulle het ‘n wederstrewige skouer gegee en hulle nek verhard en nie geluister nie…Rom 10:5 Want Moses beskrywe die geregtigheid wat uit die wet is: Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.)
Die wet is dus soos brood. Dit is kos vir die vleeslike liggaam. Jesus het dit spesifiek so gestel: “my brood is om die wil van die Vader te doen”

Probleme

1. Die wet is geestelik en die mens vleeslik. Die twee is nie aanpasbaar nie. (Rom 7:14 Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde.) Die wet, wat veronderstel is om ons kos te wees, slaag nie daarin nie omdat die vlees te swak is om dit te eet. (Rom 7:15 Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek.) (Rom 8:7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.)
2. Wat dit nog erger maak is dat die wet sonde aan ons openbaar. (Rom 3:20 aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde) Dus, deurdat dit vir ons wys wat sonde is, en ons nie daaraan kan voldoen nie, word ons eintlik verdoem/vervloek. Hierdie vloek is opgehef.. lees verder

Oplossing

Verlossing

1. Die vlees van die mens word losgekoop uit die heerskappy van Satan. Hierdie word met verlossing vertaal (ransom) en is die versoening wat plaasgevind het tussen God en die vlees van die mens. Die losprys is die bloed van Christus. Geloof het hiermee niks te make nie en of jy dit glo of nie, dit het gebeur en kan nie ongedaan gemaak word nie. Om dit beter te verstaan, lees die skaduwee van die werklike in Levitikus 25:23 – 25.
2. Die vlees wat deur die bloed van Christus losgekoop is van slawerny, kan egter nie gered word nie. (1Ko 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beŽrwe nie; ook beŽrwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.)

Nuwe Lewe

3. Nuwe lewe moet aan die mens geskenk word. Dit word wedergeboorte genoem. Deur wedergeboorte bekom die mens ‘n geestelike natuur. Yehoshuah sÍ: “hy wat uit die vlees gebore is, is vlees en wat uit Gees gebore is, is gees” ‘n Wedergeborene is vlees en gees want hy het ‘n aardse Vader en hy het ‘n Hemelse Vader. Baie van die gelykenisse verwys na die wedergeborene as ‘n plant en die vlees van die mens as grond waarin die plant groei.* Die vlees (grond) is deur Yehoshuah verlos uit die slawerny van Satan sodat die Saad (lewende Woord) daarin geplant kan word en ‘n nuwe mens (wederbeborene) daaruit kan ontkiem. Dit is soos ‘n boer wat sy plaas terug gekry het en nou wettiglik sy saad daarin kan plant. Wedergeboorte gee dus aanleiding tot ‘n geestelike mens in iemand wat reeds vlees was. Nou dat die mens hierdie twee nature het, het hy soos Yehoshuah geword wat ook die twee nature deelagtig geword het.
4. Na wedergeboorte het die tweede Adam die mens restoreer tot dieselfde posisie wat hy was voor die eerste Adam droog gemaak het. Soos in die geval van die eerste Adam, staan die mens weer voor dieselfde twee keuses, lewe en dood. Lewe kom deur gehoorsaamheid, dood deur ongehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is nou eers ter sprake aangesien die vlees mens vir twee redes nie gehoorsaam kon wees nie.
a. Hy kon nie hoor nie want hy nie die geestelike ore wat mens nodig het om God te hoor nie.
b. Selfs al sou hy kon hoor, sou hy nie kon uitvoer nie, want hy het ‘n swak vlees gehad.
* Baie meer van die Woord van God het vir my verstaanbaar geword to ek besef dat God baie dikwels na die vlees van die mens verwys as land of grond en na die nuutgeborene verwys as Israel of Jood. Die offers is ‘n heenwyse na die vlees van die mens terwyl die “Jood” ‘n verwysing is na die “eersgeborene” .

Redding

5. Een van die eerste opdragte deur die Gees van God aan gelowiges is om deur die doop water te gaan. Die vlees met sy sonde is deur Jesus veroordeel en můťt sterf. Alle vlees gaan sterf maar die gelowiges kry die kans om hulle vlees betyds te laat sterf. Die oordeel begin nou, op aarde, by die huis van God terwyl die ongelowiges aan die einde van die genade tydperk gestraf gaan word hoewel hulle nou al veroordeel is. Die versoening wat Christus bemiddel het, gee aan die alle mense grasie (genade) om deel aan God se oplossing te kry voor die finale oordeel kom. Daarna sal dit te laat wees. Onthou die vloek en die veroordeling is weg, nie omdat die wet weg is nie, maar omdat die vlees gesterf het.
6. Redding het tot vervulling gekom toe Israel in die beloofde land gearriveer het soos wat Christene in die hemel gaan arriveer. Ek trek die vergelyking vinnig deur:
a. Die geboorte uit Egipte, is wedergeboorte. (Die gees mens (Israel) word uit die vlees mens (Egipte) gebore)
b. Die woestyn tydperk is die tyd op aarde waar ons aan God se wil gehoorsaam moet wees.
c. Die rooi see is die doop waar ons van ons vyand (ons eie vlees wat nie God se wil kan doen nie, verlos word)
d. Die groot versoendag is Jesus se versoening van die Hele wÍreld (niks met redding te doen nie).
e. Die loofhutte fees verwys na ons aardse tentwoning waarin gelowiges bly tot tyd-en-wyl ons met ‘n hemelse en verheerlikte liggaam beklee gaan word.
f. Die voortdurende offer (korban) is nog ‘n stukkie van my vlees wat ek bely en my rug op keer soos die heilige Gees nuwe sondes aan my openbaar. Voortdurende proses van heiligmaking. (Ek kan nie reg aan die onderwerp hier doen nie en besef dat ek baie vrae en onsekerheid deur die stelling kan ontketen – my verskoning as ek verwarrend klink)
g. Daar is ‘n paar meer.
7. Nou dat hy uit “Egipte” gebore is, het die wedergeborene kos nodig om te oorleef tydens sy tydperk in die woestyn (op aarde). Hierdie kos is die woord van God soos wat manna die Israeliete gevoed het. “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom”. Die kos sluit Moses se geskrifte in!!!!. Yehoshuah het dit so gestel: (Joh 5:46 Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het van My geskrywe.) Paulus: (2Ko 3:15 Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lÍ daar ‘n bedekking oor hulle hart; 2Ko 3:16 maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem). Die vlees mens sal Moses se geskrifte “sien” as hy hom tot Yehoshuah bekeer en Yehoshuah sÍ die volgende: (Mat 23:2 en gesÍ: Die skrifgeleerdes en die FariseŽrs sit op die stoel van Moses. Mat 23:3 Alles wat hulle dan vir julle mag sÍ om te onderhou, onderhou en doen dit; maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie.)
8. Die enigste “mond” waarmee die wederbeborene kan eet is sy geloof. Dit is onmoontlik om lewende woord te hoor as jy nie geloof het nie. (Geloof en sienswyse is nie dieselfde nie al is jou sienswyse op die Woord van God gebasseer) Sienswyse kan deur enige mense, geestelik of nie, saamgestel word maar gehoorsaamheid aan ‘n lewende God kan net deur geloof plaasvind en geloof kom deur die “hoor van Woord”.
9. Om hierdie kos te kon inneem, moes God vir ons ‘n nuwe hart gee aangesien die oue nie die wet van God kon akkomodeer nie netsoos ou sakke nie nuwe wyn kan hou nie. God bevestig hierdie met verbondsluiting. Hy sal vir ons ‘n nuwe hart gee sodat ons sy wet op ons harte kan kry.
10. Die wedergeborene word met Israel vergelyk en sal net die rus kan ingaan as hy gehoorsaam is. (Heb 4:11 Laat ons ons dan beywer om in te gaan in diť rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie.) Gehoorsaamheid is aan ‘n lewende God, en nie aan ‘n standpunt nie.

Vervulling

Yehoshuah het nie gekom om die wet te beeindig of te ontbind nie maar om die wet te vervul. (Mat 5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.) Vervulling beteken “gebeur”. ‘n Profesie wat in vervulling gaan is ‘n profesie wat gebeur! Tyd wat in vervulling gaan is om te sÍ die tyd het aangebreek, nie die tyd is verby nie. Yehoshuah se koms is om die wet te laat gebeur... Dit staan so geskryf: Rom 8:4 sodat die reg van die wet vervul (kan gebeur) kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Die vlees kon nie maar na wedergeboorte, en onder leiding van die Heilige Gees, kan dit!! God se wet het nog nooit verander nie maar in Sy kinders gaan dit in vervulling. Die wat steel, hou op daarmee, die wat moor, hou op daarmee, die wat afgodery pleeg, hou op daar mee, die wat varkvleis eet, hou op daar mee.

Oordeel

Die geregtigheid van die wet bestaan in die feit dat dit kos is. Die mens leef daardeur. Veroordeling word vrygespring deurdat ons sterwe (ou natuur), nie deurdat ons die wet nakom nie. Dit maak geen sin om ander te beoordeel of te veroordeel namate hulle die wet van God nakom of nie. Prestasie is heeltemal uit die scenario geneem. Elkeen wat vrygekom het van die sondeskuld wat deur die wet op die vlees geplaas is, deur homself in die dood van Christus te begrawe, en deur die doop opgestaan het om saam met Yehoshuah te lewe, sal besef dat wetsgehoorsaamheid die grootste geskenk is wat ons deur geloof ontvang het en dat dit nie iets is wat bydra tot ons onskuld nie, slegs tot oorlewing. Iemand wat ander leer om nie die wet na te kom nie sal dus nie veroordeel word nie maar hy sal verseker die geringste posisie in die koninkryk beŽrwe. As God jou aansÍ om 10% van wat Hy jou gee aan Hom terug te gee, doen dit in hemelsnaam. As dit nie op jou hart is nie, smeek Hom om dit daar te skryf want dis wonderlik om deur Hom gesŽen te word.
:amen:

Philip dT
Oct 25th 2009, 02:43 PM
Hallo JPR. Ek wil graag weet wat jy verstaan onder die begrip "wet"?

Dui dit op die ganse Ou Testament?
Dui dit net op die 10 gebooie?
Dui dit op die 10 gebooie + die tiendewet?
Sluit dit offerwette, eetwette en reiningingswette in?

JPR
Oct 25th 2009, 03:47 PM
Hallo JPR. Ek wil graag weet wat jy verstaan onder die begrip "wet"?

Dui dit op die ganse Ou Testament?
Dui dit net op die 10 gebooie?
Dui dit op die 10 gebooie + die tiendewet?
Sluit dit offerwette, eetwette en reiningingswette in?

Phillip, God praat baie oor die wet, maar definieer dit nÍrens na my wete nie. Van uit my getuienis-perspektief, sou ek slegs sÍ dat die wet God se geopenbaarde wil aan die mens deur die heilige Geskrifte is. Alle woorde van God wat die mens deur die vlees of aardse dimensie bereik, sou ek as wet sien itm die geestelike dimensie wat buite dit val. Baie mense praat van logos vs rhema en ek veronderstel dit is iets daarvan. Enige iemand wat God se stem hoor, sal die verskil taamlik maklik onderskei. Jesus het gesÍ: "as jy net na 'n vrou kyk om haar te begeer......" Hierdie woorde is wet. Dit is God se gepenbaarde wil aan die mens en almal gaan eendag voor daardie woord moet buig as die hoogste gesag. (Natuurlik een van baie woorde) Indien daardie selfde woord in 'n geesdimensie jou hart tref (en hier het ek nie woorde om die effek te beskryf nie) of indien jy dit "hoor" asof dit net vir jou bedoel is, is dit "lewende woord" en nie meer wet nie. Die onderskeid lÍ dus in die dimensie, en nie die boek waar dit geskryf is nie.

Om jou meer direk te antwoord. Die Hele geskrewe Woord, van Genesis tot Openbaring is tegelyke tyd wet en Woord. Die een in 'n vlees dimensie, die ander in 'n gees dimensie. Onthou, woord kan net gehoor word, dit kan nie gesien word nie. Dit wat geskryf word, is dus nie meer woord nie, dis skrif. Net 'n lewende wese kan skrif in Woord verander.

Alle wet is waar, geldig, en sal nooit in die vleeslike bedeling/dimensie verby gaan nie. Offers inkluis. Hier is die rede. As offers nie geldig was nie, is Jesus se dood nie meer nodig nie. Juis omdat offers tot aan die einde van die bedeling geldig is, kan Jesus se dood as 'n voortdurende offer, die oplossing tot aan die einde wees. (vang jy die argument of is my woordkeuse nie reg nie?

Groete

Philip dT
Oct 25th 2009, 04:25 PM
Wanneer Jesus na die begrip "wet" verwys, verwys hy meestal na die ganse Ou Testamentiese wet wat al die morele wette, offerwette, reinigingswette, seksuele wette, feeste-wette, tiende-wette, besnydenis-wette en alle ander Ou Testamentiese wette insluit (bv. Mt 5:17; 7:12; 11:13; 12:5; 22:36,40; 23:23; Lk 2:22-24,27; 10:26; ens.). Dit word daarom ook meestal saam met "die profete" gebruik. Dit verwys eintlik na al vyf boeke van Moses (Gen – Deut): die Pentateug. Die Biblica Hebraica (Hebreeuse Bybel) is opgedeel in drie dele: 1) die Torah (Wet) = Gen – Deut, 2) die Nivi-im (Profete) = Jos, Rigt, 1-2 Sam, 1-2 Kon, Jes, Jer, Eseg, 12 Klein profete (Hos-Mal) en 3) die Ketovim (Geskrifte) = Ps, Spr, Job, Hoogl, Rut, Klaag, Pred, Est, Dan, Ezr+Neh, 1-2 Kron. As mens bv. kyk na Deut 6 tot 27, word 'n groot aantal wette, stipulasies en feeste aan die volk deurgegee. Deut 28:1 sÍ: "As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde." Die volgende verse vervat verdere seŽn van die Here as hulle al die gebooie hou.

Die tien gebooie (soos dit voorkom in Eks 20 en Deut 6) het nie los gestaan van die res van die wet nie. God het alles aan die volk gegee as wet, omdat dit die manier was waarop die Israelitiese volk hulle kant van die verbond teenoor God kon hou (sien bv. Deut 7:9-12). Maar beteken dit ons as Nuwe Testamentiese Christene steeds onder die verpligting staan om al die Ou Testamentiese wette en feeste presies nog net so letterlik na te kom soos dit o.a. in Deut 6-27 beskryf word?

Klaarblyklik nie. Ons gee nie meer dankoffers en spysoffers nie, ons sien nie dit as sonde om varkvleis te eet nie, ens. En tog geld dieselfde onderliggende beginsels (nie die letterlike stipulasies nie) agter die Ou Testamentiese wet vir ons vandag omdat God se karakter en Sy morele standaard nie verander het nie, en omdat die Ou Testamentiese wet ook gekoppel was aan Sy karakter.

Paulus gebruik die term "wet" (veral in Rom en Gal) ook op die manier dat hy verwys na die ganse Ou Testamentiese wet. Trouens, daar is nÍrens in die Nuwe Testament waar daar 'n prinsipiŽle onderskeid getref word tussen die 10 gebooie en die res van die wet nie.Wat Jesus se vervulling van die wet betref:


Die woord wat in Mt 5:17 en Lk 24:44 gebuik word, is "plÍro-Ű." Volgens Strongs beteken dit: "to make replete, that is, (literally) to cram (a net), level up (a hollow), or (figuratively) to furnish (or imbue, diffuse, influence), satisfy, execute (an office), finish (a period or task), verify (or coincide with a prediction), etc.: - accomplish, X after, (be) complete, end, expire, fill (up), fulfil, (be, make) full (come), fully preach, perfect, supply." Dit word veral gebruik in die konteks van die vervulling van 'n profesie (Mt 1:22; 2:15,17; 2:23; 4:14 ens.). Dit beteken die profesie kom tot 'n voltooiing of beŽindiging.

Jesus se soenverdienste het die funksie van die wet as tugmeester kom vervang (volgens Gl 3:19-25). Jesus was self ook "onder die wet." Hy is besny en het al die voorskrifte van die wet nagekom soos dit van ‘n Israeliet verwag is. Trouens, Jesus was die eerste en enigste persoon die wet kon vervul in die sin dat Hy die wet in alle opsigte kon nakom omdat Hy sondeloos was. Maar Jesus se vervulling van die wet beteken ook dat Hy die Ou Testamentiese Wet en die Profete kom vervul het deur middel van Sy versoeningswerk en uiteindelike, finale offer wat plaasbekledend alle mense se sonde en onvermoŽ om die wet te vervul, op Hom geneem het. Dit vervang al die reinigingswette en sondoffers en ander Ou Testamentiese wette.

Heb 9:24-26 sÍ: "Want Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom met hande gemaak, ‘n teŽbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn; (25) ook nie om Homself dikwels te offer, soos die hoŽpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, (26) want dan moes Hy dikwels gely het van die grondlegging van die wÍreld af. Maar nou het Hy een maal in die voleinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen."

Heb 10:1 sÍ daarom: "Want die wet, wat ‘n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree, tot volmaaktheid lei nie." En later (Heb 10:14-18): "Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. (15) En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis; (16) want nadat Hy tevore gesÍ het: Dit is die verbond wat Ek met hulle sal sluit nŠ diť dae, spreek die Here verder: Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal Ek dit inskrywe, (17) en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie. (18) Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie."

Jesus was meer as net die vervulling van die wet, maar ook die vervulling en vervanging van die Ou Verbond.

Smuggler
Oct 25th 2009, 06:39 PM
Alle wet is waar, geldig, en sal nooit in die vleeslike bedeling/dimensie verby gaan nie. Offers inkluis. Hier is die rede. As offers nie geldig was nie, is Jesus se dood nie meer nodig nie. Juis omdat offers tot aan die einde van die bedeling geldig is, kan Jesus se dood as 'n voortdurende offer, die oplossing tot aan die einde wees. (vang jy die argument of is my woordkeuse nie reg nie?Oee :eek: JPR !
Hier praat jy nou so amper soos die Katolieke ! ?? Hulle sÍ dat Christus word gedurig weer ge-offer (Gekruisig) tydens hulle Nagmaal.
Verstaan ek jou reg ??? :confused

OF

Probeer jy sÍ dat die eenmalige offer van Christus geldig is vir alle sonde wat nog hier in die fisieke gepleeg word, tot by die einde. ??

Johnny
Oct 26th 2009, 07:28 AM
In my geval het die Here 10% duidelik aan my gekommunikeer...


Haai....en aan my.;)

Gene
Oct 26th 2009, 08:33 AM
Net 'n hipotetiese vraag aan diegene wat vasklou aan die "tiende" beginsel.... veronderstel hier is 'n christen wat werkloos is en 'n gesin het om voor te sorg. Die Here seen hom met los werkies sodat hy, se maar R1000 in 'n gegewe maand inbring. Maar sy huishuur en kragrekening is reeds meer as R1000. Sou julle se dat die Here van hom verwag om R100 daarvan aan die kerk te betaal?

Ek dink julle sal saamstem, hierdie persoon kan eenvoudig nie 'n bydrae vir die kerk maak nie, want sy gesin ly honger en hy het geen vaste inkomste nie. Nou is my vraag, waar trek mens die streep? Is dit nie so dat elke mens self die saak met die Here moet uitmaak, gegewe sy of haar omstandighede nie?

Philip dT
Oct 26th 2009, 08:43 AM
Net 'n hipotetiese vraag aan diegene wat vasklou aan die "tiende" beginsel.... veronderstel hier is 'n christen wat werkloos is en 'n gesin het om voor te sorg. Die Here seen hom met los werkies sodat hy, se maar R1000 in 'n gegewe maand inbring. Maar sy huishuur en kragrekening is reeds meer as R1000. Sou julle se dat die Here van hom verwag om R100 daarvan aan die kerk te betaal?

Ek dink julle sal saamstem, hierdie persoon kan eenvoudig nie 'n bydrae vir die kerk maak nie, want sy gesin ly honger en hy het geen vaste inkomste nie. Nou is my vraag, waar trek mens die streep? Is dit nie so dat elke mens self die saak met die Here moet uitmaak, gegewe sy of haar omstandighede nie?

Gene, ek stem 100% met jou saam. Die beginsel van gee, wat deel is van liggaam-van-Christus-wees, is juis om mense soos hy by te staan.

Sien bv.:

2 Kor 8:3-4 "Want hulle was na vermoŽóek betuig ditója, bo vermoŽ gewillig, (4) en het ons met groot aandrang gesmeek dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang;"

Dit was 'n bydrae vir medegelowiges wat swaar gekry het.

chisel
Oct 26th 2009, 09:07 AM
Die probleem met spesiale openbarings is dat enige persoon kan beweer dat hulle 'n direkte boodskap van God ontvang het, en daardie boodskap kan enige iets wees.

So was daar baie buite-bybelse sieninge wat as direkte boodskappe van God verkondig is. 'n Paar voorbeelde is Joseph Smith, Madame Blavatski, Jacob Lorber, Bertha Dudde, Mary Baker Eddy, Mohammed, Johanna Brandt ens. ens.

Die bostaande het almal beweer dat God direk met hulle gepraat het en 'n boodskap gebring het.

Twee dinge pla my omtrent die appťl tot spesiale openbaring t.o.v. die tiende debat.

1. Voorstaanders van tiendes sal altyd eers die tipiese pro-tiende bybelverse aanhaal en dan daarna op spesiale openbaring aanspraak maak.

Hierdie maak nie sin nie, want as God direk met mens praat dink ek sal mens dit van die boomtoppe af skree, en daarna uit die skrif wys dat die openbaring korrek is (Soos toe die dissipels die herese Jesus gesien het). Nie die teenoorgestelde nie.

Dit lyk dus vir my asof die spesiale openbaring eerder ingespan word as 'n verskoning vir hoekom mens iets glo wat nie juis met die Bybel klop nie.

'n "Fallback" met ander woorde.

Trouens, my ondervinding is juis dat spesiale openbaring 'n sterk aanduiding is van 'n onbybelse konsep. Ek is outomaties skepties wanneer iemand op spesiale openbaring aanspraak maak.

2. Die tweede probleem is dat spesiale openbarings totaal subjektief is. As ek glo dat die Here aan my openbaar het dat lering t.o.v. tiendes totaal onbybels is. Hoe maak mens dan? Is God in Homself verdeeld?
Hoe bepaal ons wat die absolute waarheid is? Sekerlik bepaal mens dit deur na die Bybel self te gaan, maar soos ek in punt een genoem het word spesiale openbarings juis ingespan omdat 'n idee nie in die Bybel te vinde is nie.

Gene
Oct 26th 2009, 09:08 AM
Hi Philip

Ek besef my voorbeeld is so effense "moedswillige" voorbeeld, maar ek vra die vraag met 'n doel. Sien, nadat ek my werk in 2004 verloor het, het ek 'n salarissie verdien wat minder was was wat my maandelikse paaiement op my huis alleen was, om nie eens te praat van elektrisiteit en kruideniers nie. Ek het absoluut op die Here staatgemaak om te oorleef, en ek kan getuig, Hy is getrou. Dis ongelooflik (ek is seker almal het al sulke getuienisse gehoor) Daar was dae wat ons fisies nie geweet het waar more se kos vandaan gaan kom nie, en elke keer het die Here voorsien. Ek het nie een enkele dag sonder 'n ete gaan slaap nie, ek het nooit sonder brandstof gaan staan nie, my krag was nooit gesny nie.... ens. In die tyd het ek geleer wat dit beteken om op die Here te vertrou, en ook wat dit beteken om van ander iets te ontvang, wat vir my waarskynlik die moeilikste was, want o, daardie trots.....

Nietemin, die punt wat ek wil maak, is dat ek vir 'n lang tyd nie een enkele sent vir die Here gegee het nie. En ek het die grootste vrede daaroor. Ek het die saak met die Here uitgeklaar en daar was geen probleem nie. Daar was mense (o.a. my eie broer) wat die "tiende" ding aan my probeer opdring het en my wou laat glo dat die rede waarom dit so sleg met ons gegaan het, juis was omdat ek nie my tiende betaal het nie. Daar was aan my gese dat die Here besig was om my te toets en dat ek die toets gedop het... Maar ek weier om dit te aanvaar. Ek weet sonder twyfel dat die Here dit nie op daardie stadium van my verwag het nie. Ek het wel op ander gebiede gegee wat ek gehad het om te gee in terme van tyd, en gawes ens.

Ek se weer, tien persent is 'n goeie norm, en as jy enigsins kan, natuurlik! Maar dit kan nooit 'n reel vir almal in alle omstandighede word nie, want dan gaan dit oor die letter van die wet, en dan verloor dit betekenis. Elkeen moet luister na wat die Here van hom vra.

Johnny
Oct 26th 2009, 09:46 AM
Haai....en aan my.;)


Kom ek "herstel" my plasing dat almal dit kan verstaan........"Ek voel dieselfde oor die saak"....anders dink ouens ek is besig met "Joseph Smith, Madame Blavatski, Jacob Lorber, Bertha Dudde, Mary Baker Eddy, Mohammed, Johanna Brandt ens. ens."....wat ek NIE is nie.

Hoekom maak hulle "blonde" grappies.....sodat die "brunette" dit ook kan vesrstaan.

Mens kan baie gou iets uit verband ruk of iets "lees" wat nie daar staan nie.

JPR
Oct 28th 2009, 09:39 PM
Hallo almal

Hoe laer jou inkomste, hoe minder kan jy bekostig om nie 'n tiende te gee nie. Die gewer van die tiendes word deur die Yehovah geseŽn en Hy seŽn juis die wat met hulle hele hart op Hom vertrou. Hoeveel meer vertroue as dit kan jy uitstraal? Die God wat ons dien is dieselfde God wat Israel op Manna en kwartels gevoed het en dieselfde God wat hulle klere en hulle skoene nie laat verslyt het nie. Ek kan getuig daarvan dat op stadiums in my lewe toe 9 tiendes heeltemal te min was, Hy my boeke laat klop het. My kar het nie een keer gebreek nie, my gesin was nie een dag honger of naak nie. Dis tyd dat ons Hom vertrou en op Sy Woord neem.

Net om seker te maak niemand voel veroordeeld nie:

As jy Sy stem hoor, of as die Heilige Gees jou herinner aan wat Yehoshua gesÍ het, of as jy weet Hy praat met jou, wees asb gehoorsaam en doen wat Hy sÍ. Dis dan wanneer dit belangrik is om "in Hom" te bly en alle sienswyses oorboord te gooi. Dis geloof. Geloof kom deur die Woord en as jy nie die Woord hoor nie, kan jy nie geloof hÍ nie. As jy in die Woord bly wat jy gehoor het, is jy onder geen veroordeling nie al het jy nog nooit in jou lewe 'n enkele 10% gegee nie. Daar is net een wetgewer - Yehoshuah. As Hy 'n wet aan jou gee, is dit omdat Hy wil, en omdat Hy jou lief het, en omdat Hy wil hÍ jy moet daardeur lewe. Dis nie om jou prestasie bewus te maak nie. Daar is soveel sekuriteit en liefde binne God se wil. Ek kry die idee dat sommige van ons het groot geword met die gedagte dat hoe minder van God se wil ons hoef te doen, hoe beter? Ek verheug my in Sy wet, ek leef vir die volgende wet wat op my hart geskryf gaan word, ek kan nie wag nie....

Die Filadelfieer
Oct 29th 2009, 05:59 AM
Hoe laer jou inkomste, hoe minder kan jy bekostig om nie 'n tiende te gee nie. ....


Dit klink soos omkoopgeld !
Ek sal bietjie gaan soek, kan nie nou dadelik onthou waar dit staan nie, maar op 'n stadium het Jesus vreeslik met die Fariseers geraas omrede hulle eerder hulle geld vir die tempel gee as om na hulle ouers(?) om te sien.

Die dominee se salaris is NIE belangriker as die kos in jou kind se magie nie.

Ta-An
Oct 29th 2009, 08:05 AM
Die dominee se salaris is NIE belangriker as die kos in jou kind se magie nie.Fila, maar die Ds se kind het ook kos in sy magie nodig ;)Ek moet die met julle deel:
Dis Tiende maand, en my ouers het altyd in die tiende maand 'n volle tiende van hulle inkomste gegee. Hierdie maand het my ma se polis uitbetaal, en sy het met haar pen en papier gesit en optel al haar rentejies, en pensioen en die polis se uitbetaal, en een tiende aan die kerk gegee. Ek het nog probeer vra.... of sy 'n tiende van haar polis se uitbetaal ook gaan gee.... toe sÍ sy vir my :"My kind, ek kan nie vir die Here lieg nie...... dis tiende maand, en ek sal 'n tiende an al my inkomste vir die maand gee."

Sien so het sy groot geword,,, slegs tiende maand een tiende gee... maar dan gee sy 'n volle tiende voor enige aftrekkings, nie op van wat oorbly nie, maar van die top af..... so het sy geleer in die kerk...

Johnny
Oct 29th 2009, 08:18 AM
Fila, maar die Ds se kind het ook kos in sy magie nodig


Nooit....regtig? Steel hulle nie vrugte nie? :o Ons spot altyd dat die pastoor se kinders die stoutste in die gemeente is...totdat Hannes, pastoor Dries se seun gese het: "Dit is vandat hulle met die gemeente se kinders begin speel het"

Philip dT
Oct 29th 2009, 08:26 AM
Nooit....regtig? Steel hulle nie vrugte nie? :o Ons spot altyd dat die pastoor se kinders die stoutste in die gemeente is...totdat Hannes, pastoor Dries se seun gese het: "Dit is vandat hulle met die gemeente se kinders begin speel het"

Seker diť dat ek so stout is... :lol:

Gene
Oct 29th 2009, 09:08 AM
Hallo almal

Hoe laer jou inkomste, hoe minder kan jy bekostig om nie 'n tiende te gee nie. Die gewer van die tiendes word deur die Yehovah geseŽn en Hy seŽn juis die wat met hulle hele hart op Hom vertrou. Hoeveel meer vertroue as dit kan jy uitstraal? Die God wat ons dien is dieselfde God wat Israel op Manna en kwartels gevoed het en dieselfde God wat hulle klere en hulle skoene nie laat verslyt het nie. Ek kan getuig daarvan dat op stadiums in my lewe toe 9 tiendes heeltemal te min was, Hy my boeke laat klop het. My kar het nie een keer gebreek nie, my gesin was nie een dag honger of naak nie. Dis tyd dat ons Hom vertrou en op Sy Woord neem.

Net om seker te maak niemand voel veroordeeld nie:

As jy Sy stem hoor, of as die Heilige Gees jou herinner aan wat Yehoshua gesÍ het, of as jy weet Hy praat met jou, wees asb gehoorsaam en doen wat Hy sÍ. Dis dan wanneer dit belangrik is om "in Hom" te bly en alle sienswyses oorboord te gooi. Dis geloof. Geloof kom deur die Woord en as jy nie die Woord hoor nie, kan jy nie geloof hÍ nie. As jy in die Woord bly wat jy gehoor het, is jy onder geen veroordeling nie al het jy nog nooit in jou lewe 'n enkele 10% gegee nie. Daar is net een wetgewer - Yehoshuah. As Hy 'n wet aan jou gee, is dit omdat Hy wil, en omdat Hy jou lief het, en omdat Hy wil hÍ jy moet daardeur lewe. Dis nie om jou prestasie bewus te maak nie. Daar is soveel sekuriteit en liefde binne God se wil. Ek kry die idee dat sommige van ons het groot geword met die gedagte dat hoe minder van God se wil ons hoef te doen, hoe beter? Ek verheug my in Sy wet, ek leef vir die volgende wet wat op my hart geskryf gaan word, ek kan nie wag nie....

JPR

Ek hoor wat jy se, maar dit is nie so eenvoudig nie. Dis goed en wel om te se, gee 10% maar se vir my, 10% waarvan? In my geval was my verbandpaaiement en kragrekening maandeliks meer as my inkomste. Sou jy se ek moet eers 10% van my inkomste gee en dit wat oor is, op my skuld afbetaal? Dan gee ek mos geld wat nie aan my behoort nie? Dit behoort aan die bank en munisipaliteit. Is dit nie diefstal nie? Dan kan ek mos net sowel geld by my buurman gaan steel om vir die Here te gee, sodat Hy my kan seen?

Iets anders wat my ook pla van jou siening, is dat 'n mens dan vir die Here (of nog erger - vir die kerk) begin gee met die doel om "geseen" te word, om iets terug te ontvang. Dis so half asof 'n mens die Here se arm wil draai, en se, "Ek het myself nou tekort gedoen om te gee, wat gaan U nou vir my gee om my te vergoed?" En dan verloor die daad van gee sy betekenis. (Terloops, daar is GEEN waarborg dat die Here sal "teruggee" as jy vir Hom gee nie, want dan is jou gawe in elk geval sinneloos. As die Here dit belowe het, sou elkeen van ons waarskynlik 100% van ons inkomste gegee het.... dink net hoeveel wins gaan jy maak!)

Die Bybel se God het 'n BLYMOEDIGE gewer lief, m.a.w. iemand wat met 'n lekker hart gee, nie om iets terug te verwag nie, maar uit liefde vir die Here en my naaste. As ek gee terwyl my gesin honger ly, dan gee ek beslis nie "blymoedig" nie. Wat meer is, die Here gaan my tot verantwoording roep omdat ek my verantwoordelikheid teenoor my gesin nie nagekom het na die beste van my vermoe nie. Ek glo vir geen oomblik die Here verwag dit van iemand nie. Om vas te haak by die gee van 10%, het min betekenis. Jesus het dit duidelik gemaak dat dit gaan oor die gesindheid van jou hart, en nie oor die letter van die wet nie.

Die ander aspek wat ek al vantevore genoem het, is natuurlik die feit dat "gee" nie by geld eindig nie. Elkeen van ons het iets om te gee, en elkeen moet gee - jou gawes, talente, tyd, vermoeens ens. As jy nie geld het om te gee nie, maak dan seker dat jy genoeg op ander gebiede gee. Ek dink aan die woorde van Petrus wat vir die verlamde man gese het "Goud en silwer (geld) het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou...." Ons behoort by die Here te hoor wat Hy van ons vra. As dit 10% van jou geld is... fine! Maar dit gaan oor baie meer as geld.

Johnny
Oct 29th 2009, 09:41 AM
Seker diť dat ek so stout is...


So...die dominees en pastore se kinders IS die stoutste!:rolleyes:

chisel
Oct 29th 2009, 01:14 PM
Dis tyd dat ons Hom vertrou en op Sy Woord neem.

Ja, so hoor mens gedurig maar as mens die Woord lees, dan sien mens niks van hierdie belasting doktrine nie. Hierdie idees kom nie uit die bybel nie, maar uit die monde van moderne leraars.

Hoe lekker is dit om deesdae 'n dominie/pastoor/reverend ens. te wees...

Al wat mens hoef te doen is om 'n kerk te stig, dan kan jy sommer willy nilly aanspraak maak op die gedeelte van die Christene se salarisse in jou gemeente.
Hoe lekker as jy dan nog mense kan oortuig dat om geld in jou bank rekening in te betaal die ekwivalent is van om vir God geld te gee.
Hoe lekker as mens dan nog verder mense kan oortuig dat om hierdie ding te doen 'n manier is vir jou niksvermoedende gemeentelede om hul vertroue op God uit te straal.
Hoe lekker as mens Christene kan oortuig dat om geld te gee, 'n belegging is, sodat selfs arm mense hul bloed sal verkoop vir jou.

Snaaks dat die gemeentes leer dat mense moet gee sodat hul geseen kan word, maar die leraars self, hulle verkies die geld en nie die seeninge nie.

Die katolieke het destyds afgestorwe geliefdes se vryheid uit purgatory aan mense verkoop, en vergifnis van sondes verkoop.
Voor dit, in Christus se tyd moes aanbidders in die tempel hul geld ruil vir tempel geld, natuurlik teen belaglike koerse, en daarmee kon hulle "tempel goedgekeurde" offerdiere koop, ten duurste.
Vandag is sonde die evangelie nie meer 'n issue nie, so vandag verkoop ons blessings. Hoe meer 'n mens gee, hoe meer word jy ge-bles, en hoe meer demonstreer jy jou vertroue op God.

Ek begin wonder of die predikant Paul Washer nie dalk die spyker op die kop slaan nie:

"Let me tell you something about false teachers. You think so many times that people *fall prey* to false teachers; and that in a sense can be true at times, but I think the dominant thing in scripture is just the opposite.

False teachers are God's judgement on people who don't want God but in the name of religion plan on getting everything their carnal heart desires.
*That's* why a Joel Osteen is raised up. Those people who sit under him are not victims of him; he is the judgement of God upon them because they want exactly what he wants and it's not God."

Dalk moet ek ophou jammer voel vir die suckers wat hierdie dinge glo en getrou maandeliks hul salarisse gee vir die wolwe wat menseleringe van die kansel af leer?

chisel
Oct 29th 2009, 01:59 PM
Dit is so dat Ds se kinders ook kos nodig het, maar as ek so deur die suburbs ry sien ek bitter min maer uitgeteerde predikants kinders.

Dalk as die werk van 'n predikant juis moeilik en hard was, sou dit die fortuinsoekers weg gehou het van die kansel af, en sou slegs mense wat werklik in hul harte geroep voel, 'n bediening begin. Met ander woorde predikante sal dan weer deur God gekies word, nie die deur die aanloklikheid van 'n 'cushy' job, wat uitstekend betaal nie.
Jy speel heel week golf, behalwe natuurlik as jy vinnig 'n troue of begrafnis moet doen teen R 5000.00 'n shot. Saterdag aand download jy 'n preek, en Sondag preek jy hom. Jy vermy die evangelie wat dit maak mense ontsteld, instede daarvan fokus mens op jou gemeente se drome en aspirasies.

Snaaks dat Jesus in die mees religieuse land ter wÍreld gesÍ het, "Die arbeiders is min."
Ek voel half dieselfde as ek so rond dwaal. Ek kan van my huis af, in feitlik enige rigting met my windbuks skiet, en die kanse is goed die pellet sal op 'n kerk se dak val. 'n Tekort aan predikante is daar beslis nie. 'n Tekort aan geld vir kerke is daar ook nie...

Dalk is dit waarom Jesus gesÍ het, "Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie; geen reissak vir die pad of twee kledingstukke of skoene of ‘n stok nie; want die arbeider is sy voedsel werd.
(Mat 10:9-10)"

Die meeste predikante is deesdae niks werd nie, en daarom moet hul gemeentelede manipuleer om die goud in hul beurse aan te vul.

Miskien as predikante actually begin afchop vir wat hulle preek en van geloof begin lewe, sal die wolwe verdwyn en sal die evangelie weer van kansels af gepreek word in stede van "tithing and seeding to get what you want". Dan sal baie predikante hul kerke moet sluit en 'n eerlike inkomste gaan soek.

Daar sal altyd 'n Judas wees wie se god sy eie maag is, maar 1 uit 12 is baie beter as die status quo vandag.
Inteendeel, ek dink as mens vandag een kerk in 12 kry wat God gesentreerd is en op die bybel fokus, is dit 'n wonderwerk. As evangelisme nie so belonend was nie, sou dinge dalk anders gewees het.

JPR
Oct 30th 2009, 07:37 AM
.. Sekerlik bepaal mens dit deur na die Bybel self te gaan, ..... .
Chisel, dankie vir die waarheid.

In baie van jou skrywes merk ek 'n bitterheid teenoor die kerk, weet nie of jy dit altyd so bedoel nie. Jy verdedig jou sienswyse dat tiendes 'n vorm van belasting is wat nie aan die kerk of die dominee's gegee moet word nie. Dis 'n strooiman's argument wat nie verenigbaar is met jou aanhaling hierbo nie.

Johnny
Oct 30th 2009, 07:37 AM
Miskien as predikante actually begin afchop vir wat hulle preek en van geloof begin lewe, sal die wolwe verdwyn en sal die evangelie weer van kansels af gepreek word in stede van "tithing and seeding to get what you want". Dan sal baie predikante hul kerke moet sluit en 'n eerlike inkomste gaan soek.


Hiermee 'n persoonlike uitnodiging om ons te besoek. Ons gemeente is in Vaalpark naby Sasolburg.

Laat ons sien.....daar is Sondagoggende diens om 10h00, Sondagaand om 18h30, Woensdagaand biduur om 19h00 waar ons baie lering ontvang oor die eindtyd en gebeure in die wereld...alles vooraf nagevors en in Power Point aangebied. Daar is kooroefening Woensdae om 18h00 -19h00. Voor ek nalaat....Woensdae oggende is susters biduur om 09h00 en dan bid die intersessors Donderdae oggend om 10h00 vir behoeftiges en nood in die gemeente en enige iemand wat gebed benodig. O Ja, Maandae aande bied die pastoor kursus aan, en huidig is ons besig met "Way of the Master" om gemeente lede op te lei ook die ongereddes te bereik. Natuurlik alles na ure....sonder VERGOEDING!

Aai, hoe kan ek vergeet. Vrydae aande is dit jeug. Die Woord word gedeel en ons besoek hospitale, ouetehuis en ook die kinderhuis in Vereeniging met boodskap en bediening. Seker nie nodig om te se dit is ook sonder vergoeding nie. Wat praat ek alles.....daar is nog troues wat gehou moet word, nie net ons eie mense nie, maar mesne van buite....GRATIS. Natuurlik sterf daar ook nog mense intussen...van uit ons gemeete en ons pastore doen ook hulle begrafnisse....gratis. Hoe kan ek die dvd bediening vergeet. Ons pos elke maand honderde dvd's reg oor dei land en selfs oorsee. Ek en pastoor sny dit na ure in ons eie tyd en eie onkoste. Teen R20 per dvd wat nie minder as 3 boodskappe bevat nie, het ek al persoonlik vir 100de mense gratis gesny en gepos, selfs mense op die forum. Ek het al menigmaal aangebied vir ouens op die forum, GRATIS, maar hulle het nie daarvan gebruik gemaak nie. Ons is seker een van die enigste gemeentes in die land wat GEEN kopiereg op ons materiaal het nie...en geen bankbesonderhed onderaan of versoeke vir finasieele ondersteuning nie.

Silly me....amper vergeet ek om te noem van die hospitaal besoek aan die siekes deur die pastore....ook baie keer na ure...op hulle eie onkoste. Ons pastore kry nie brandstof toelaag nie, want jy sien ons is nie 'n Mega kerk nie, net 450 lidmate. Dan is daar nog huisbesoek...nie om te kom kollekteer nie (ons bring ons 10de uit ons eie na die skatkis van God elke maand), maar om te bemoedig, te ondersteun, te bid....of om net 'n koppie koffie te drink.

Voorbereiding vir preke neem ook natuurlik baie tyd in beslag. Jy sien, ons leraars kry 'n Woord van God, geinspireer deur die Heilge Gees. Daar word nie van papiertjies af gepreek nie, of preke van die internet afgelaai nie. Het jy al pastore gesien wat 'n boodskap kan bring met alle teksverse sonder om eenkeer van 'n papiertjie af te kyk....vir 1 en 'n halwe uur.....dan MOET jy ons een diens besoek. Jy sal 'n Woord hoor soos nog min. Al hierdie dinge en nog meer...vir 'n doodgewone salaris. Jy sien, ek is op die kerkraad...oeps, amper vergeet ek van die kerkraad vergaderings....ek weet wat ons pastore verdien. Die R5000 wat jy noem "per shot", is nie baie minder as hulle salaris....PER MAAND NIE!

Ek het nog 'n webblad wat ek saamgestel het en self aan werk. Onkostes uit my eie sak. As ek iets vergeet het, vergewe my. Wragies...ek het. Ek het vergeet van die mense wat hulle kom sien...wat NIE in ons gemeente is nie, wat kom kla en murmeree oor hulle mislukte huwelike, hulle alkohol verslawing. Dan is ons leraars altyd gewillig om hulle te bedien en in baie gevalle na die Here te lei.....BUITE normale werksure. Ek was een van hulle 10 jaar gelede...en pastoor Dries het my en my vrou op 14 Maart 2000 om 18h45 na die Here gelei...tot BEKERING. Ons het in Deneysville gebely...60km van sy huis af. Ons het hom van geen kant af geken nie....maar die Here het ons soontoe gelei. Vir pastoor Dries was dit nie 'n saak van....ek soek Rxxx-xx rand 'n "shot" nie, nee...hy was besig met die werk van die Here!

As ek nou iets vergeet het, dan is ek werklik jammer. Jy sien, voor jy links en regs beledigings en aantuigiongs rondgooi, leer eers die situase in WARE gemeentes van die Here ken. Ek sou lankal van die forum afgeskop gewees het as ek hierdie dinge gese het.

Alles wat ons het is uit GENADE van God. Ons loof en prys Hom in ons gemeente vir Sy voorsienning...dat ons op Hom kan staat maak.:pray:

1Co 4:7 Want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie?

chisel
Oct 30th 2009, 09:40 AM
.
Chisel, dankie vir die waarheid.

In baie van jou skrywes merk ek 'n bitterheid teenoor die kerk, weet nie of jy dit altyd so bedoel nie. Jy verdedig jou sienswyse dat tiendes 'n vorm van belasting is wat nie aan die kerk of die dominee's gegee moet word nie. Dis 'n strooiman's argument wat nie verenigbaar is met jou aanhaling hierbo nie.

Hallo JPR,

Ek verseker jou dat ek nie enige bitterheid teenoor die kerk het nie, maar ek het wel 'n besonderse probleem met bedrog en leuens wat in die naam van God gepreek word, daarvoor dink ek het ek wel goeie rede.

Maar selfs al was dit die geval het bitterheid niks met die waarheid van 'n saak te doen nie. 'n Verkragtings slagoffer se getuienis word nogsteeds in 'n hof aanvaar, selfs al is die slagoffer heel moontlik bitter oor wat gebeur het.

So bitterheid is irrelevant, tot die gesprek, en ek moet sÍ, dit sal nogal nice wees as voorstaanders van tiendes sal begin om eerlike vrae te beantwoord en weerleggings te begin antwoord instede daarvan om aanhoudend my as persoon, die onderwerp van die gesprek te maak.

Ook dink ek jy verstaan my verkeerd t.o.v. wat ek sÍ oor belasting.
Ek beskou die moderne tiende konsep as 'n soort kerk-ingestelde inkomste belasting. Jy kan dit ook seker geforseerde donasies of lidmaatskap fooie noem. Ek dink nie dis 'n strooiman nie, want uit die aard van die saak, voldoen dit wat gepreek word, aan daardie definisies.

Gaan mens egter na die Bybel sien mens dat tiendes nie die vorm van 'n belasting ingeneem het nie, tiendes het nie eers oor geld gegaan nie. Dit was meer 'n dankseggings fees, waarin die gewer van die tiende self die tiende geeet het. Die armes in die gemeenskap is genooi om ook deel te neem aan die fees. Dit was 'n landbou ding gewees, waarin landbouers hul opbrengs gedeel het. Armes was dus die begunstigdes van tiendes.

Daar is enorme verskille tussen tiendes in die bybel en die leringe wat mens vandag t.o.v. tiendes hoor.

Ek verwys dus na tiendes as kerk-belasting omdat die term minder misleidend is as om na dit as 'tiendes' te verwys, want tiendes moet gedefinieer word. Praat mens van Bybelse tiendes of Moderne tiendes?

Al wat ek vra is dat ons op eerlike manier die debat voortgaan.

Philip het geargumenteer dat tiendes deel is van die Wet en dat ons nie onder die Wet is nie. Hierdie is 'n relevante punt.

My argument is dat tiendes nie in die Ou of Nuwe Testament ooit bestaan het nie. Dit is 'n totaal nuwe ding met 'n stipulatiewe definisie, en 'tiende' heet, maar nÍrens in die Bybel voorkom nie.

As julle voel dat hierdie verkeerd is, kom ons gaan na die skrif en kom ons praat die saak uit, sonder om emotionele taktiek in te span soos wat tot dusver op hierdie draad gedoen is.

Om eenvoudig verklarings te maak, dat dit wel bybels is, is nie voldoende nie.
Om na spesiale openbarings te verwys is nie voldoende nie.
Om te sÍ dat mense wat gekant is teen die betaal van tiendes omdat hulle net nie "wil" betaal nie, is nie 'n behoorlike antwoord nie.
Om na persoonlike ervarings te verwys is ook nie 'n behoorlike antwoord nie.
Om emotionele dinge te gebruik soos, "Dis die minste wat mens vir God kan doen" of "kerke moet ook darem 'n bestaan maak" is nie 'n behoorlike antwoord nie.

Hier is my posisie en die kruks van my probleem met die moderne tiende konsep:
Gestel 'n 'feral' kind, 'n boskind, soos Tarzan, word deur guerillas grootgemaak. Sodra hy oud genoeg is om 'n behoorlike oordeel oor 'n saak te maak word hy geleer lees, en sonder enige invloede op sy geloofsraamwerk, word 'n bybel in sy hand gestop, en gesÍ, "Hier, Tarzan, lees hierdie boek".

Tarzan lees die boek van begin tot einde. Nou stuur mens hom uit in die wÍreld...

Vra wat by my opkom:
Watter versies is die versies wat Tarzan gaan lei, om 'n minimum van 10% van dit wat hy as mens verdien, in die bankrekening van spesifiek 'n kerk in te betaal op 'n maandelikse basis? Watter vers gaan hom laat voel dat dit sy morele plig is, om dit te doen anders is hy aan God ongehoorsaam en anders is hy seeninge kwyt en vertrou hy nie regtig op God nie? Hoekom sal hy eerste van alles, nog voordat hy enige skuld betaal het, en voordat hy enige iemand help, 10% van sy bruto salaris vir 'n dominee gee?

Gee vir my daardie verse... Dit is hoe ek probeer om my bybel te lees, soos 'n boskind, so kom my tegemoet, en wys vir my hoe iemand moderne tiendes kan begin betaal sonder om hulle eers van 'n kansel af te breinspoel. Sonder om mense te beinvloed. SUIWER UIT DIE WOORD.

My gevoel is, dit sal nie gebeur nie, en die geskiedenis is ook aan my kant. Tiendes as 'n geforseerde 'offer' is nooit volgens enige historiese rekord deur die vroee kerk beoefen nie.
Paulus noem dit glad nie hoewel hy goeie geleentheid gehad het toe hy gepleit het by die Korinthiers om hulp te verleen.

Die Rooms Katolieke kerk het wel 'n 10% belasting ingebring in die Middel-Eeue wat hul (vir geloofwaardigheidsredes) 'tiendes' genoem het, maar dit was uit-en-uit belasting. Hulle was immers op daardie stadium die regeerders, so mens kan hul aanspraak op belasting verstaan.
Maar wie op aarde het dominies vandag die outoriteit gegee om namens God, 10% van Christene te verwag?

Groete

chisel
Oct 30th 2009, 10:19 AM
Hiermee 'n persoonlike uitnodiging om ons te besoek. Ons gemeente is in Vaalpark naby Sasolburg.

Laat ons sien.....daar is Sondagoggende diens om 10h00, Sondagaand om 18h30, Woensdagaand biduur om 19h00 waar ons baie lering ontvang oor die eindtyd en gebeure in die wereld...alles vooraf nagevors en in Power Point aangebied. Daar is kooroefening Woensdae om 18h00 -19h00. Voor ek nalaat....Woensdae oggende is susters biduur om 09h00 en dan bid die intersessors Donderdae oggend om 10h00 vir behoeftiges en nood in die gemeente en enige iemand wat gebed benodig. O Ja, Maandae aande bied die pastoor kursus aan, en huidig is ons besig met "Way of the Master" om gemeente lede op te lei ook die ongereddes te bereik. Natuurlik alles na ure....sonder VERGOEDING!

Aai, hoe kan ek vergeet. Vrydae aande is dit jeug. Die Woord word gedeel en ons besoek hospitale, ouetehuis en ook die kinderhuis in Vereeniging met boodskap en bediening. Seker nie nodig om te se dit is ook sonder vergoeding nie. Wat praat ek alles.....daar is nog troues wat gehou moet word, nie net ons eie mense nie, maar mesne van buite....GRATIS. Natuurlik sterf daar ook nog mense intussen...van uit ons gemeete en ons pastore doen ook hulle begrafnisse....gratis. Hoe kan ek die dvd bediening vergeet. Ons pos elke maand honderde dvd's reg oor dei land en selfs oorsee. Ek en pastoor sny dit na ure in ons eie tyd en eie onkoste. Teen R20 per dvd wat nie minder as 3 boodskappe bevat nie, het ek al persoonlik vir 100de mense gratis gesny en gepos, selfs mense op die forum. Ek het al menigmaal aangebied vir ouens op die forum, GRATIS, maar hulle het nie daarvan gebruik gemaak nie. Ons is seker een van die enigste gemeentes in die land wat GEEN kopiereg op ons materiaal het nie...en geen bankbesonderhed onderaan of versoeke vir finasieele ondersteuning nie.

Silly me....amper vergeet ek om te noem van die hospitaal besoek aan die siekes deur die pastore....ook baie keer na ure...op hulle eie onkoste. Ons pastore kry nie brandstof toelaag nie, want jy sien ons is nie 'n Mega kerk nie, net 450 lidmate. Dan is daar nog huisbesoek...nie om te kom kollekteer nie (ons bring ons 10de uit ons eie na die skatkis van God elke maand), maar om te bemoedig, te ondersteun, te bid....of om net 'n koppie koffie te drink.

Voorbereiding vir preke neem ook natuurlik baie tyd in beslag. Jy sien, ons leraars kry 'n Woord van God, geinspireer deur die Heilge Gees. Daar word nie van papiertjies af gepreek nie, of preke van die internet afgelaai nie. Het jy al pastore gesien wat 'n boodskap kan bring met alle teksverse sonder om eenkeer van 'n papiertjie af te kyk....vir 1 en 'n halwe uur.....dan MOET jy ons een diens besoek. Jy sal 'n Woord hoor soos nog min. Al hierdie dinge en nog meer...vir 'n doodgewone salaris. Jy sien, ek is op die kerkraad...oeps, amper vergeet ek van die kerkraad vergaderings....ek weet wat ons pastore verdien. Die R5000 wat jy noem "per shot", is nie baie minder as hulle salaris....PER MAAND NIE!

Ek het nog 'n webblad wat ek saamgestel het en self aan werk. Onkostes uit my eie sak. As ek iets vergeet het, vergewe my. Wragies...ek het. Ek het vergeet van die mense wat hulle kom sien...wat NIE in ons gemeente is nie, wat kom kla en murmeree oor hulle mislukte huwelike, hulle alkohol verslawing. Dan is ons leraars altyd gewillig om hulle te bedien en in baie gevalle na die Here te lei.....BUITE normale werksure. Ek was een van hulle 10 jaar gelede...en pastoor Dries het my en my vrou op 14 Maart 2000 om 18h45 na die Here gelei...tot BEKERING. Ons het in Deneysville gebely...60km van sy huis af. Ons het hom van geen kant af geken nie....maar die Here het ons soontoe gelei. Vir pastoor Dries was dit nie 'n saak van....ek soek Rxxx-xx rand 'n "shot" nie, nee...hy was besig met die werk van die Here!

As ek nou iets vergeet het, dan is ek werklik jammer. Jy sien, voor jy links en regs beledigings en aantuigiongs rondgooi, leer eers die situase in WARE gemeentes van die Here ken. Ek sou lankal van die forum afgeskop gewees het as ek hierdie dinge gese het.

Alles wat ons het is uit GENADE van God. Ons loof en prys Hom in ons gemeente vir Sy voorsienning...dat ons op Hom kan staat maak.:pray:

1Co 4:7 Want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie?


Sjoe, Johnny, 'n lang lys van aktiwiteite wat geld kos. So?

Mens wonder hoe die Christendom ooit op die been gekom het, sonder al hierdie aktiwiteite. Hoe het Paulus ooit 'n kerk begin sonder hierdie soort dinge?Hier is 'n oplossing vir jou kerk. (Wys vir my waar dit onskriftuurlik is)

Staak die manipulasie oor tiendes en speel oop kaarte met die gemeente, en sÍ vir hulle, jammer ons het julle bedrieg, julle hoef nie tiendes te betaal nie, maar van nou af, sal ons julle begin charge vir die DVDs, vir die eindtyd lesings, vir die koffie en tee.
Daar is niks fout om 'n nominale fooi vir huweliks berading te vra nie.
Verder kan jou pastoor dan vra dat sendelinge gehelp word, en dat vir die armes gesorg word. Ware Christene is vrygewig omdat die Gees hulle lei, en nie omdat hulle seeninge wil ontvang nie, of omdat hulle druk van die kansel af kry nie.
Ek glo dat Sondagskool en jeug klasse 'n euwel is. Volgens die Bybel is dit die ouers se plig om kinders te leer van God, nie 'n cool jong laaitie nie.
Hoeveel kos 'n biduur die kerk deesdae? Hoekom is dit in jou lys, of is dit maar net padding?
Wat betref jou pastoor se salaris :
a) Waar in die bybel staan dit dat (veral plaaslike) predikante nie mag werk vir hul geld, soos die res van ons, nie? Paulus het gewerk!
b) Het Jesus nie gesÍ dat 'n arbeider sy loon werd is nie. Waarom word daardie vers geignoreer? Hoekom wil die predikante nie vir 'n slag vir God beproef nie?
c) Nietemin ek het geen probleem as 'n predikant vir 'n salaris vra nie, maar vra dit dan as 'n salaris, nie as tiendes nie. As die gemeente wil, dan is dit goed, en almal is eerlik.
Hierdie is hoe bybelsentriese kerke dit in die ou dae gedoen het, en dit het gewerk. Die idee dat 'n kerk tiendes nodig het om te bestaan is 'n moderne leuen. Die ironie van die saak is dat die geskiedenis die teenoorgestelde bewys. Hoe meer geld na die kerk gaan hoe meer korrup word die kerk. Nog nooit in die geskiedenis is soeveel geld op kerke en evangeliese dinge spandeer soos in die 21ste eeu nie, en nog nooit in die geskiedenis was die Christendom vÍr van God af soos in die 21ste eeu nie. Geld was nog nooit die probleem nie.

Die idee dat dit okay is om die idee van tiendes 'n bietjie te rek om die besdryfsonkostes van 'n kerk te dek is 'n euwel.
Ek het reeds verwys na "ends justifies the means".

Die onderwerp is nogsteeds of tiendes betaal moet word, of nie, en nie wat kerke alles met tiendes maak nie. Ek is al redellik moeg om herinner te word dat jy op jou kerk se raad sit en hoe oulik jou kerk te werk gaan met die tiendes wat hulle invorder.

Wat van die vrae beantwoord wat oor die Bybel handel, ja?

Johnny
Nov 2nd 2009, 05:35 AM
Chisel......ek is ten minste in 'n WARE kerk waar die WOORD.....Woordgebaseer is.....en nie in 'n boskerk nie. Lyk my jy het die deel gemis:Alles wat ons het is uit GENADE van God. Ons loof en prys Hom in ons gemeente vir Sy voorsienning...dat ons op Hom kan staat maak.:pray:


Ek roem nie. Ek antwoord maar net al JOU vrae wat jy rondslinger. Lyk my jy is so gekant om iets vir die Here te gee dat jy tot alle uiterste sal gaan om mense te probeer oortuig dat dit onbybels is om iets te gee.

Aanvaar jy die uitnodiging om ons gemeente te besoek om eerstehandse kennis op te doen....of gaan jy aanhou om ALLE gemeentes hier op die forum onder dieselfde kam te skeer? Sal vir jou brandstofgeld uit my sak inbetaal waar jy ookal bly....en sommer 'n boks vol GRATIS dvd's.

Paul Pienaar
Nov 2nd 2009, 09:21 AM
Chisel......ek is ten minste in 'n WARE kerk waar die WOORD.....Woordgebaseer is.....en nie in 'n boskerk nie. Lyk my jy het die deel gemis:


Johnny, as jy uit 'n kerk kom wat "Woordgebaseer" is, volgens jou, moet jy
gerus daardie lering aangaande die tiende, die gee van geld, ens., gebruik
in hierdie draad op die forum. Dit is juis wat Chisel jou uitnooi om te doen.
Nie om voorbeelde te gee van waar geld heen gaan nie, maar hoe jy dit
Bybels verantwoord.

Dan ook, as jy praat van 'n WARE kerk teenoor iets soos jy noem 'n
BOSKERK, dink ek dat jy gerus ook maar moet kyk na wat die Bybel vir ons
leer aangaande wat met die term KERK bedoel word. Daar is slegs een kerk,
nie 'n valse of 'n ware een nie.

Groete

Die Filadelfieer
Nov 2nd 2009, 09:44 AM
Dan ook, as jy praat van 'n WARE kerk teenoor iets soos jy noem 'n
BOSKERK, dink ek dat jy gerus ook maar moet kyk na wat die Bybel vir ons
leer aangaande wat met die term KERK bedoel word. Daar is slegs een kerk,
nie 'n valse of 'n ware een nie.

Groete

Ek wonder hoeveel mense snap werklik hierdie beginsel Paul ? Baie mooi gestel !

( Ns : Ek weet dit is nie heeltemal wat Johnny bedoel het met "boskerk" nie, maar ek het al in die bos , tussen die kameeldorings en die haak-en-steke, met die reuk van die grond in jou neus en tarentale en kwÍvoŽls wat die dominee onderbreek , kerk gehou, en ek moet sÍ ek sal dit verseker weer doen ! :D )

Ta-An
Nov 2nd 2009, 11:27 AM
Las hier in: Emmer met modder :idea:
Sien Ferdie ek kan mooi Afrikaans praat wanneer ek moet :rofl:

CFJ
Nov 2nd 2009, 02:14 PM
Las hier in: Emmer met modder :idea:
Sien Ferdie ek kan mooi Afrikaans praat wanneer ek moet :rofl:

Ek like dit man, en like jou mooi Afrikaans... :bounce:

Johnny
Nov 3rd 2009, 05:22 AM
Daar is slegs een kerk,
nie 'n valse of 'n ware een nie.


Paul, dis nou net hier waar jy die pot missit. Daar is 'n ware evangelie en 'n valse evangelie, of dan 'n ware kerk en 'n valse kerk.

Ware Evangelie
Mat 4:23 En Jesus het deur die hele Galilťa rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees.

Valse Evangelie
Mat 24:11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.

2Co 11:4 Want as iemand kom en Ďn ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle Ďn ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of Ďn ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.

Ek se weer, soos baie vorige plasings, as julle nie wil gee nie dan is dit mos julle probleem. Antwoord my die volgende vraag:

Aan wie behoort AL jou GOED en jou BLOED? En almal wat nou so kwansuis gekant is om iets vir die Here te gee kan nou maar antwoord.


tussen die kameeldorings en die haak-en-steke, met die reuk van die grond in jou neus en tarentale en kwÍvoŽls wat die dominee onderbreek , kerk gehou, en ek moet sÍ ek sal dit verseker weer doen

Fila, doen dit met elke tienerkamp....Chisel, het vergeet om dit om my lysie te plaas...TIENERKAMP.

Paultjie, ek nooi jou ook sommer uit na 'n diens. Lyk my Chisel gaan laat verbygaan. Hoe lyk dit....komaan man....wys my nou waar sit jou rugraat.

chisel
Nov 3rd 2009, 06:00 AM
Ek se weer, soos baie vorige plasings, as julle nie wil gee nie dan is dit mos julle probleem.

Hierdie is nou die 5de keer dat ek hierdie ad hominem pogings van jou uitwys. Ek dink dat jy oneerlikheid en moedswillig is en dat jy hierdie nou slegs doen om 'n reaksie uit te lok... Is hierdie vir jou 'n ego saak, Johnny?

Hoekom antwoord jy nie eerder die vrae wat gevra is nie? Dit is altyd meer edel as om na drogredes te wend. Veral as die drogredes reeds 5 keer uitgewys is.Antwoord my die volgende vraag:

Aan wie behoort AL jou GOED en jou BLOED? En almal wat nou so kwansuis gekant is om iets vir die Here te gee kan nou maar antwoord.

Dit behoort aan God.

Teenvraag: Vir die hoeveelste maal, waar het predikante die outoriteit vandaan gekry om namens God geld by mense te vat?

Dit is immers nie God wat sy hand uit hou om die tiendes te ontvang nie, maar die kerke... Waar kom hierdie outoriteit vandaan. Waar het hulle die reg outoriteit gekry om 'tiendes' te her-definieer van wat in die Bybel staan, tot wat nou geleer word?


Paultjie, ek nooi jou ook sommer uit na 'n diens. Lyk my Chisel gaan laat verbygaan. Hoe lyk dit....komaan man....wys my nou waar sit jou rugraat.
Johnny, lyk vir my jy probeer nou 'n hoepel maak vir ons om deur te spring.

Ewe skielik moet ons nou jou uitdaging om na jou kerk toe te gaan aanvaar en jy maak nou dat die hele gesprek rondom dit draai. Dit word nou skielik die kruks van die gesprek instede van "moet ons tiendes betaal"

Skielik moet ons nou ons rugraat vir Johnny wys... Lyk vir my jy probeer ten alle koste die onderwerp vermy.

Ek beskou die feit dat jy die hele tyd met slimstreke en red herrings opkom instede daarvan om moderne tiendes skriftuurlik te bewys, as 'n teken dat jy nie die moderne tiende doktrine skriftuurlik kan verdedig nie. As jy kon, sou jy immers al, ja?Chisel......ek is ten minste in 'n WARE kerk waar die WOORD.....Woordgebaseer is.....en nie in 'n boskerk nie.

Om 'n persoon se vergelykings te spot is nou nie juis 'n waardige manier om jou saak te staaf nie. My analogie demonstreer die konsep van Sola Scriptura en niks meer nie. Het jy 'n probleem met die gesag van die Bybel?

Ek herhaal Paul se kommentaar aan jou:


Johnny, as jy uit 'n kerk kom wat "Woordgebaseer" is, volgens jou, moet jy
gerus daardie lering aangaande die tiende, die gee van geld, ens., gebruik
in hierdie draad op die forum.

chisel
Nov 3rd 2009, 06:01 AM
Ek gaan nog vir 'n week hierdie draad dophou vir 'n antwoord op die vrae wat gestel is. Hopenlik kan ons terugkeer na 'n volwasse gesprek oor tiendes, andersins sal ek die saak as afgehandel beskou en aanvaar dat die tiende doktrine nie skriftuurlik (of selfs net eerlik) verdedig kan word nie.

Ek het nie die tyd of die kapasiteit om vir ewig in hierdie sandpit te speel nie.

Ta-An
Nov 3rd 2009, 06:18 AM
Ek like dit man, en like jou mooi Afrikaans... :bounce:En die derail wou nie posvat nie :rolleyes:
:rofl:

chisel
Nov 3rd 2009, 06:34 AM
Hoekom moet die draad ontspoor word?

Hierdie is vir my 'n ernstige saak, en ek wil graag weet of tiendes betaal moet word, want as dit moet, dan mag ek nie nie meer vir mense vertel dat dit nie so is nie en dan moet ek omverskoning vra vir God en vir diegene wat ek teengestaan het.

Johnny
Nov 3rd 2009, 06:46 AM
Ek het nie die tyd of die kapasiteit om vir ewig in hierdie sandpit te speel nie.


Ek is so bly jy het besluit om die gesprek in die draad te beeindig. Te veel sand in 'n ou se oe maak jou blind.:cool: Daarmee volstaan ek ook dan nou weereens met hierdie gadagte wat ek alreeds genoem het in die verlede. Ek volstaan daarby om my tiende te gee en die wat nie wil gee nie kan maar daarby volstaan. Laat ek maar my oe oophou.:rolleyes:

CFJ
Nov 3rd 2009, 06:56 AM
Hoekom moet die draad ontspoor word?

Hierdie is vir my 'n ernstige saak, en ek wil graag weet of tiendes betaal moet word, want as dit moet, dan mag ek nie nie meer vir mense vertel dat dit nie so is nie en dan moet ek omverskoning vra vir God en vir diegene wat ek teengestaan het.

Jammer Chisel, dit was verseker nie om die draad in die verkeerde rigting te stuur nie, ons het gister 'n stuk humor gedeel oor gebruik van Engels op die Afrikaanse kant en dit het sommer spontaan hier geland.

Wat myself betref onderskryf ek dieselfde standpunt as jy. Tog wonder ek of van die argumente wat ek al hier gelees het, nie in 'n mate verby mekaar praat nie. Ek dink dit het in 'n groot mate 'n gebruik geword, om van geld wat mense vir die Here of Kerk gee, as tiendes te praat, sonder dat dit noodwendig 'n tiende is. Ek dink daar is baie min mense wat presies 'n tiende van hulle inkomste gee as dit spontaan kom en die gebruik van die term 'tiende', is vir sulkes meesal bloot 'n aanduiding dat hulle iets gee. My eie gevoel is dat meeste mense wat wel gemanipuleer word, word in 'n rigting gedryf om presies 'n tiende van hulle inkomste te gee, want dan kan 'n oneerlike fortuinsoeker die Skrif forseer om mense te oortuig om dit te doen en so iemand kan dan 'n wet daarvan maak, 'n wet wat hy/sy of instansie tot eie voordeel kan benut. Daar is seker niks so bindend soos 'n wet nie..., veral as mens nie werklik vry in Jesus is nie.

chisel
Nov 3rd 2009, 07:02 AM
Ek is so bly jy het besluit om die gesprek in die draad te beeindig. Te veel sand in 'n ou se oe maak jou blind.:cool: Daarmee volstaan ek ook dan nou weereens met hierdie gadagte wat ek alreeds genoem het in die verlede. Ek volstaan daarby om my tiende te gee en die wat nie wil gee nie kan maar daarby volstaan. Laat ek maar my oe oophou.:rolleyes:

Verstaan mooi, my bedoeling is nie om die gesprek te beeindig nie, maar dit is genoodsaak omdat eerlike vrae nie beantwoord word nie.

As jy sÍ jy volstaan met die gedagte wat jy reeds genoem het in die verlede, bedoel jy dat jy alreeds die vrae beantwoord het? In daardie geval wys my asseblief waar jy dit gedoen het. Pos nommers sal goed wees. Tot dan aanvaar ek dat jy bluff.

Of bedoel jy daarby dat jy nie gewillig is om die vrae te beantwoord nie?

Verder wag ek op 'n antwoord op my teenvraag aan jou: Waar het predikante die outoriteit gekry om namens God 'tiendes' van Christene te neem?

Johnny
Nov 3rd 2009, 07:15 AM
CFJ, dankie vir die duidelikheid. Ongelukkig het die meeste van die deelnemers my en my gemeente probeer uitkruit dat ons ook "fortuin" soekers is, en ek het bloot aan hulle bewys dat dit NIE die geval is nie, maar nog steeds is dit hoe hulle my en ons gemeente sien.

Die persoon wat die antwoord op die vraag heel van die begin af gesoek het, het dit reeds ontvang en ek weet wat haar besluit ten opsigte daarvan was. Intussen is daar gepoog om mense te oortuig om NIE te gee nie, hetsy 'n 10de....minder of meer.

Ek sluit my deelanme dan af aan hierdie draad met die volgende vers...en of die ouens dit nou wil lees of nie, dit is hoe ek dit in die Bybel lees en verstaan...of dit nou Ou Testamenties is of nie.

Mal 3:8 Mag Ďn mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sÍ: Waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawe.

chisel
Nov 3rd 2009, 07:16 AM
Ek dink dit het in 'n groot mate 'n gebruik geword, om van geld wat mense vir die Here of Kerk gee, as tiendes te praat, sonder dat dit noodwendig 'n tiende is.

Tog wonder mens dan waarom teksgedeeltes soos Maleagi 3:10 en Mattheus 23:23 telkens gebruik word om tiendes te verdedig. Daardie teksgedeeltes word nie gebruik om enige bedrag aan enige hulpbehoewende instansie te verdedig nie, maar 'n spesifieke bedrag aan 'n spesifieke instansie, naamlik die Kerk waaraan mens behoort.

Wat ek opgemerk het is dat die betekenis van tiendes totaal verander is om gemeentes ten gunste te wees, en slegs die naam en die 10% konsep ,van wat in die bybel staan, is behou, en nou word teksgedeeltes wat na die ou betekenis verwys gebruik om die nuwe betekenis te regverdig.
Hierdie is 'n oneerlike ding om te doen (bait and switch).

Al wat ek vra is dat ondersteuners van die tiende konsep die nuwe betekenis skriftuurlik verdedig.

chisel
Nov 3rd 2009, 07:29 AM
CFJ, dankie vir die duidelikheid. Ongelukkig het die meeste van die deelnemers my en my gemeente probeer uitkruit dat ons ook "fortuin" soekers is, en ek het bloot aan hulle bewys dat dit NIE die geval is nie, maar nog steeds is dit hoe hulle my en ons gemeente sien.

Moenie na 'deelnemers' op passief-aggresiewe wyse verwys nie, Johnny.
Noem maar my naam as jy van my praat.Intussen is daar gepoog om mense te oortuig om NIE te gee nie, hetsy 'n 10de....minder of meer.
Hierdie is 'n leuen. Nie ek of enige van die ander het een keer gepoog om mense te oortuig om nie te gee nie. Die onderwerp is nogsteeds of dit 'n Goddelike opdrag is of nie.
Ek sluit my deelanme dan af aan hierdie draad met die volgende vers...en of die ouens dit nou wil lees of nie, dit is hoe ek dit in die Bybel lees en verstaan...of dit nou Ou Testamenties is of nie.

Mal 3:8 Mag ‘n mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sÍ: Waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawe.

Toe jy vroeer hierdie teksgedeelte aangehaal, en ek daarop geantwoord het, toe verwys jy in 'n negatiewe wyse dat ek die Ou Testament aanhaal. Is dit nou skielik weer geldig?

Verder het ek in my antwoord genoem dat Maleagi 3 verwys na die Mosaise Wet (Deut 12 en14), nie na die moderne tiende konsep nie.

Praat die HERE in vers 10 van spys of van geld?
Verwys dit na die kerk of na die tempel?
Is die boodskap gerig aan die priesters van Israel of aan Christene onder die nuwe verbond?
Is die seen wat God in vers 11 belowe vrugbare, pesvrye grond en reen, of suksesse in die moderne lewe. Idees, prosperity?

Hierdie vrae is ook tot op hede onbeantwoord.

Johnny
Nov 3rd 2009, 07:42 AM
Chisel, 'n laaste antwoord om net nog onduidelikheid uit te skakel.

NIEMAND in ons gemeente word GEDWING om 10de te gee nie. Jy doen dit uit jou eie en jy word nie voor stok gebring as jy dit NIE doen nie. Jy gee wat jy kan bekostig of wat die Here op jou hart le om te gee.

:giveup: Julle wen....ek kan nie langer oor GOD se besittings met julle argumenteer nie. Laat ons maar eendag self aan HOM verantwoording doen...en nie aan mense op die forum nie.

Romeine 14:12 So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.

Ta-An
Nov 3rd 2009, 07:45 AM
Hoekom moet die draad ontspoor word?

Hierdie is vir my 'n ernstige saak, en ek wil graag weet of tiendes betaal moet word, want as dit moet, dan mag ek nie nie meer vir mense vertel dat dit nie so is nie en dan moet ek omverskoning vra vir God en vir diegene wat ek teengestaan het.Jy's reg..... kom ek sÍ jou so: Maak dit 'n saak van gebed en studie in jou Stilte tyd, en vra die Heilige Gees om jou te lei, om jou te vernuwe in jou denke om jou van handelinge te oortuig wat reg is...... en kom deel dit met ons, gee jou so 'n week....

chisel
Nov 3rd 2009, 07:52 AM
Chisel, 'n laaste antwoord om net nog onduidelikheid uit te skakel.

NIEMAND in ons gemeente word GEDWING om 10de te gee nie. Jy doen dit uit jou eie en jy word nie voor stok gebring as jy dit NIE doen nie. Jy gee wat jy kan bekostig of wat die Here op jou hart le om te gee.

:giveup: Julle wen....ek kan nie langer oor GOD se besittings met julle argumenteer nie. Laat ons maar eendag self aan HOM verantwoording doen...en nie aan mense op die forum nie.

Romeine 14:12 So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.

Deja vu!

So nou reken jy dat daar nie 'n morele opdrag is om tiendes te gee nie?

Maar dan skimp jy dat elkeen gaan rekenskap moet gee. Met ander woorde jy probeer daarvan 'n morele opdrag maak.

Intussen wag ek nogsteeds vir die antwoorde op my vra. Ek het nie gevra of mense in jou kerk forseer word om iets te gee nie. Ek het ook nie gevra wat met die tiendes gedoen word nie. Ek gee nie om wat jou kerk doen nie.

Ek het gevra dat jy skriftuurlik die moderne tiende konsep moet bewys, as jy gaan aandring dat dit 'n morele opdrag is.
Gaan jy dit doen of nie?

Het het gevra waar jou predikante die outoriteit gekry het om namens God tiendes te kan ontvang? Gaan 'n antwoord gee? Ek het immers jou vraag beantwoord, kan jy myne beantwoord? Groot asseblief?

chisel
Nov 3rd 2009, 08:09 AM
Jy's reg..... kom ek sÍ jou so: Maak dit 'n saak van gebed en studie in jou Stilte tyd, en vra die Heilige Gees om jou te lei, om jou te vernuwe in jou denke om jou van handelinge te oortuig wat reg is...... en kom deel dit met ons, gee jou so 'n week....
Die resultate van my gebed en studie oor hierdie onderwerp is op hierdie draad, maar ek is altyd oop vir oortuiging.
Aangesien enige persoon enige iets kan regverdig vanuit die oogpunt van spesiale openbaring ("Ek is deur die Gees gelei"), dink ek dis wys om maar eerder na die Bybel te gaan om waarhede by ander tuis te bring, en dit is wat ek probeer doen, en dit is wat ek van ander verwag. Is daardie verwagting onredelik?

Paul Pienaar
Nov 3rd 2009, 08:12 AM
Paul, dis nou net hier waar jy die pot missit. Daar is 'n ware evangelie en 'n valse evangelie, of dan 'n ware kerk en 'n valse kerk.

Ware Evangelie
Mat 4:23 En Jesus het deur die hele Galilťa rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees.

Valse Evangelie
Mat 24:11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.

2Co 11:4 Want as iemand kom en Ďn ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle Ďn ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of Ďn ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.


Paultjie, ek nooi jou ook sommer uit na 'n diens. Lyk my Chisel gaan laat verbygaan. Hoe lyk dit....komaan man....wys my nou waar sit jou rugraat.


Jis Johhny,

Jy skryf ek sit die pot mis wanneer ek na die KERK verwys.
En dan reageer jy met, "Daar is 'n ware evangelie en 'n valse evangelie,
of dan 'n ware kerk en 'n valse kerk."

Hoe's jou wiskunde?

Nee dankie vir die diens. Ander mans wat my "Paultjie" noem laat my erg
ongemaklik voel en twyfel oor hul eintlike idees.


Groete

Ta-An
Nov 3rd 2009, 08:14 AM
Die resultate van my gebed en studie oor hierdie onderwerp is op hierdie draad, maar ek is altyd oop vir oortuiging.
Aangesien enige persoon enige iets kan regverdig vanuit die oogpunt van spesiale openbaring ("Ek is deur die Gees gelei"), dink ek dis wys om maar eerder na die Bybel te gaan om waarhede by ander tuis te bring, en dit is wat ek probeer doen, en dit is wat ek van ander verwag. Is daardie verwagting onredelik?Dis reg, doen jy so.... Maar begin op 'n skoon bladsy.... nie met feite wat jy reeds het nie, begin soos asof dit 'n nuwe 'assignment' is wat jy moet voorberei.

Johnny
Nov 3rd 2009, 08:19 AM
Chisel...het jy die rugby die naweek op DSTV gekyk?

Paul Pienaar
Nov 3rd 2009, 08:23 AM
Die resultate van my gebed en studie oor hierdie onderwerp is op hierdie draad, maar ek is altyd oop vir oortuiging.
Aangesien enige persoon enige iets kan regverdig vanuit die oogpunt van spesiale openbaring ("Ek is deur die Gees gelei"), dink ek dis wys om maar eerder na die Bybel te gaan om waarhede by ander tuis te bring, en dit is wat ek probeer doen, en dit is wat ek van ander verwag. Is daardie verwagting onredelik?


Ek sou ook graag wou sien hoe die hedendaagse tiende gedagte beantwoord
word vanuit die Bybel in pleks van 'n "ek voel..." of 'n "ons doen dit so...".

So, self dink ek nie jou verwagtig is onredelik nie.

chisel
Nov 3rd 2009, 08:28 AM
Chisel...het jy die rugby die naweek op DSTV gekyk?

Johnny, hoe kan jy my probeer valslik beskuldig dat ek gekant is teen gee van enige aard, en vir 11 bladsye oneerlik en moedswillig te werk gaan en nou wil jy gesels oor rugby, asof jy my beste pel is?

Nee, man. Gaan jy my vrae beantwoord of nie?

chisel
Nov 3rd 2009, 08:30 AM
Dis reg, doen jy so.... Maar begin op 'n skoon bladsy.... nie met feite wat jy reeds het nie, begin soos asof dit 'n nuwe 'assignment' is wat jy moet voorberei.

Maar die feite wat ek reeds het is geldig en kan nie net geignoreer word nie?
Glo my, ek is net so moeg om myself te herhaal, maar die antwoord op 1 + 1 bly 2. Nuwe antwoorde en nuwe redes is nie nodig nie. Die antwoord en die rede is voldoende.

Johnny
Nov 3rd 2009, 08:39 AM
Johnny, hoe kan jy my probeer valslik beskuldig dat ek gekant is teen gee van enige aard, en vir 11 bladsye oneerlik en moedswillig te werk gaan en nou wil jy gesels oor rugby, asof jy my beste pel is?Ek is alles behalwe jou beste pel. Ek vra net...het jy die rugby op DSTV gekyk?

JPR
Nov 3rd 2009, 08:50 AM
Elders word oor "kerk" geskryf. Ek kry dit nie nou nie en plaas wat ek daaroor wil sÍ hier aangesien dit hier ook van toepassing is.

Die gemeente is die liggaam van Christus en bestaan uit geestelike mense. Dit word ook met 'n vrou gelyk gestel verwysende na vermoŽ wat 'n vrou het om haar man se saad in te neem soos wat die gelowige die vermoŽ het om God se Woord in te neem. Net geestelike mense kan God se saad inneem, vleeslike mense kan nie. 'n Vrou wat 'n sperm onder 'n mikroskoop bestudeer sal nie swanger word nie, netsoos 'n vleeslike mens die Woord van God kan bestudeer maar nooit lewe daarvan sal ontvang nie. Geloof is nodig om die geestelike aard van die Woord te ervaar daarom is geloof die "oor" waarmee jy hoor of die "orgaan" waarmee jy ontvang. Die vals kerk is ook 'n vrou omdat sy Woord en Leuen inneem netsoos 'n hoer die saad van meer as een man inneem. Die vals kerk is dus onderskeibaar van die ware kerk nie op grond van die afwesigheid van waarheid nie, maar agv die teenwoordigheid van leuen. Sy het altwee terwyl die ware kerk net waarheid voortbring (Dit is waar jou desperate soeke na waarheid vandaan kom Chisel)

God is Gees (2 Kor 3), Sy Woord is Gees, Sy Wet is Gees (Rom 7) en alles sou totaal vir die vleeslike mens verborge gewees het as God dit nie in 'n vleeslike dimensie aan ons voorgestel het nie. Die vleeslike dimensie is die skrif en is 'n skaduwee van die geestelike en as die vleeslike nie geglo word nie, sal die geestelike dimensie nooit geopenbaar word nie. Hierdie skeiding tussen vleeslike en geestelike word moeilik oorgesteek omdat geloof daarvoor nodig is. Die vlees mens sal dit nooit bereik nie netsoos wat die vrou agter die mikroskoop nooit swanger sal raak nie.

Om die punt tuis te bring. Vir die vlees mens is die Levietiese wet net binne die konteks van geskiedenis waar, vir die gees mens is dit waar binne die konteks van die vleeslike en die geestelike maar eers as die vleeslike geglo word, word die geestelike geopenbaar. God het dit so gestel: "as jy jou tot die Here (Gees) bekeer, word die bedekking (van Moses se geskrifte) weggeneem.

Vir sommige is Maleagi 3:10 net vir die vleeslike Israel, maar eers as mens dit glo, gaan die waarheid rondom die geestelike Israel oop. Die klip waarop Jakob geslaap het is Betel wat huis van God beteken. Die belofte wat hy gemaak het nl. "van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan" se geestelike betekenis verstaan mens eers as mens glo dat die huis van God, Sy woonplek vandag onder gelowiges is en dat God Jakob se nageslag dmv van wetgewing aan daardie belofte bind.

Die tiende is uit God se mond, dis waar. Vir mense wat die skrif in een of ander konteks lees sal die geestelike altyd verborge bly.

Ta-An
Nov 3rd 2009, 08:50 AM
Die beste manier van gee vir my is : Jesus wat aan ons SY genade gegee het, en hoe sÍ ons dankie vir so 'n Genadegawe?


Jy moet ook onthou, dat indien jy 'n volle tiende sou gee, van die top af, en jou hart nie daarin is nie, dan is dit net so goed jy gee niks :) Jy 'koop' niks met jou tiende nie ...

1Kor 16:2 Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie.

Hoe bepaal mens dit??Hoe bepaal mens 'n gawe namate jou voorspoed of namate jou genade wat jy ontvang??
Sou 'n Aktuaris mens kan help met die stelling....??

Johnny
Nov 3rd 2009, 09:10 AM
"ek voel..." of 'n "ons doen dit so...".

Paul....dit is nou net waar die verskil tussen ons in kom....."Jy voel" en "Ons doen".;)

Ta-An
Nov 3rd 2009, 09:16 AM
Maar die feite wat ek reeds het is geldig en kan nie net geignoreer word nie?
Glo my, ek is net so moeg om myself te herhaal, maar die antwoord op 1 + 1 bly 2. Nuwe antwoorde en nuwe redes is nie nodig nie. Die antwoord en die rede is voldoende.Hierdie draad is 12 bladsye lank.... kan jy in een pos 'n opsomming plaas van jou standpunt, maar kort en bondig, ek hou van 1+1=2. nie 'n hele opstel nie.... ek is nie 'n storie mens nie... ;)

Ta-An
Nov 3rd 2009, 09:19 AM
Paul....dit is nou net waar die verskil tussen ons in kom....."Jy voel" en "Ons doen".;)
Johnny, gaan lees bietjie Galate 2, en kyk wat Paulus sÍ oor hoe mense wat verskil oor 'n saak met mekaar moet optree ;)

Johnny
Nov 3rd 2009, 09:31 AM
1Ti 1:15 Dit is Ďn betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wÍreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

Ek bely dat ek die grootste sondaar op die forum is.

chisel
Nov 3rd 2009, 09:45 AM
Die tiende is uit God se mond, dis waar. Vir mense wat die skrif in een of ander konteks lees sal die geestelike altyd verborge bly.

Hallo JPR,

Hierdie soort stelling onderstreep eintlik die feit dat moderne tiendes onbybels is. As dit bybels was sou dit aangehaal word, maar nou moet mens spesiale geestelike oe hÍ om die verborge bewyse te kan bespeur.

Dit is fyn so, maar vroeer is gesÍ dat tiendes duidelik in God se woord is, en nie 'n obskure geestelike konsep wat slegs sekeres kan 'sien' nie?

Ek vind dit half ongelooflik dat alles t.o.v. van tiendes nou 'n nuwe geestelike betekenis ontvang het, behalwe natuurlik die 10% en die aardse seeninge en/of vloeke. Dit word nog baie letterlik toegepas...

Ek dink hierdie argument is vanuit 'n gebrek aan bewyse en herinner aan die keiser se klere storie.

"Dit is daar, jy kan dit net nie sien nie..."

Dat die skrif sekere verborgenhede bevat is gewis, maar ek dink nie mens moet dit as 'n verskoning gebruik om sommer enige iets wat nie in die Bybel duidelik is, te regverdig nie. Verder: Christus en Sy offer aan die kruis is reeds as die eintlike verborgenheid en die Een waaroor alles eintlik gaan, uitgewys.

chisel
Nov 3rd 2009, 10:18 AM
Hierdie draad is 12 bladsye lank.... kan jy in een pos 'n opsomming plaas van jou standpunt, maar kort en bondig, ek hou van 1+1=2. nie 'n hele opstel nie.... ek is nie 'n storie mens nie... ;)
My posisie is dat:

Ek glo dat Christene onder die nuwe verbond onder geen verpligting is om enige hoeveelheid geld aan 'n kerk moet gee nie, maar dat elkeen moet gee soos die Gees 'n persoon lei, vrywilliglik. 2Korinthiers 9:7.
Hierdie stelsel het niks met tiendes uit te waai nie.

Ek voel dat moderne tiendes en dit wat in die Bybel staan t.o.v. tiendes niks met mekaar te doen het nie. Slegs die naam 'tiende' is behou om die moderne praktyk 'n Bybelse voorkoms te gee.

Ek dink daardie siening word gestaaf deur die volgende:
a) om dit wat in die Bybel staan met dit wat in die praktyk verwag word van Christene met mekaar te vergelyk
b) die gebrek aan skriftuurlike bewyse vir dit wat in die praktyk van Christene verwag word.
c) dat manipulasie, en diskreditering, bygeloof, vrees, skuldgevoel, beloftes van sukses ens. ingespan word om Christene te kry hierdie 'wet' na te kom.

punt 'c' is kan mens maar self bestudeer.

t.o.v. punte 'a' en 'b':

Tiendes word in die Bybel as volg gedefinieer:

Jy moet noukeurig die hele opbrings van jou saad—wat jaar vir jaar uit die land uitspruit—vertien. En jy moet voor die aangesig van die HERE jou God op die plek wat Hy sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, die tiendes eet van jou koring, van jou mos en van jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om die HERE jou God altyd te vrees. En as die pad vir jou te lank is, as jy dit nie kan vervoer nie, omdat die plek wat die HERE jou God sal uitkies om sy Naam daar te vestig, te ver van jou af is, as die HERE jou God jou sal seŽn, dan moet jy dit tot geld maak en die geld in jou hand bind en na die plek gaan wat die HERE jou God sal uitkies. Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer, vir beeste en kleinvee en wyn en sterk drank en vir alles wat jou siel van jou begeer, en jy moet daar eet voor die aangesig van die HERE jou God en vrolik wees, jy en jou huis. Maar die Leviet wat in jou poorte is, hom moet jy nie aan sy lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met jou nie. Aan die einde van drie jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrings in diť jaar en dit in jou poorte wegsit; dan moet die Leviet kom—omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie—en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in jou poorte is, en hulle moet eet en versadig word, sodat die HERE jou God jou kan seŽn in al die werk van jou hand wat jy doen.
(Deu 14:22-29)

Die verskille met wat vandag geleer word is:

Volgens die Bybel was tiendes nie geld nie, maar landbouprodukte uit die opbrengs.
Vandag word geleer dat dit 10% van mens se bruto salaris moet wees, en dus geldelik is.

Volgens die Bybel moes tiendes na geen ander plek behalwe die plek wat God sou uitwys naamlik die Tempel, geneem word nie.
Vandag word geleer dat mens tiendes vir die kerk moet gee.

Volgens die Bybel was tiendes deur die gewer daarvan geeet tydens die fees van taksskuilings
Vandag word geleer dat die tiendes nie deur die gewer geniet word nie, maar na die bedryfsonkostes van die kerk moet gaan.

Volgens die Bybel was armes en Leviete wat nie grond besit het nie, ook begunstigdes van die tiendes.
Vandag word geleer dat selfs armes tiendes moet betaal sodat hulle geseen kan word.

Volgens die Bybel was slegs diegene wat 'n opbrengs uit die land het, verplig om tiendes te betaal.
Vandag word geleer dat alle Christene moreel verplig is om tiendes te betaal.

Volgens die Bybel was 10% die maatstaf.
Vandag word geleer dat dit 'n minimum is.

Volgens die Bybel assosieer God Homself met die armes, die weduwees ens. (Mat 25:43-44). So deur aan hulle te gee, gee mens aan God.
Vandag word geleer dat as mens aan God wil gee, moet mens vir 'n kerk gee.

1. Waar is Christene onder die nuwe verbond verplig om enige tiende Wet (hetsy die nuwe of die oue) na te kom?
2. Waar het God die bostaande wysigings tot die Wet aangebring?
3. Waar in die Bybel het predikante die outoriteit gekry om namens God aanspraak te maak op 'n persentasie van Christene se inkomste?

Philip dT
Nov 3rd 2009, 10:40 AM
Chisel, ek dink ons sit nog met baie bagasie van die Roomse en Ortodokse kerke (wat op sy beurt weer beÔnvloed is deur esoteriese Joodse tradisies - maar dit is 'n gesprek vir 'n ander keer). Die Roomse en Ortodokse manier van dink is dat mens nog deur bepaalde rituele moet gaan om God se volle seŽn te verwerf. Die Roomse en Ortodokse kerke het 7 sakramente waaraan mens moet deel om die volle heil te verwerf (never mind seŽn). As jy een van die sakramente mis, moet die priester baie hard vir jou bid om jou verby die vagevuur te kry. Ek het nou onlangs daarmee te doen gehad toe my swaer aan kanker (35) oorlede is. Hy was in die Grieks Ortodokse kerk. Die priester het vir die familie gesÍ hy weet nie of my swaer dit vir die hemel gaan maak nie, want hy het nie die "laaste oliesel" (laaste sakrament waar priester jou met olie salf net voor jou dood) ontvang nie. Maar die priester het gesÍ hy sal vir hom bid waar hy nou is.

Die rede waarom ek dit noem is dat die hele ingesteldheid om heil of seŽn deur werke te verdien, is in die NT die nek ingeslaan. Dit sluit tiende in.

Wat hiermee saamhang is die hele idee dat die "kerk" 'n institusie is. Die kerk in die NT is gewoon die gemeenskap van gelowiges wat almal vrywilliglik bedien en gee (tyd / geld) ter wille van die geloof en die evangelie.

Chisel, wat jy hier noem oor tiende stem ek ook mee saam. Die tiendewet het 'n heel ander konteks en toepassing in die OT gehad. Buiten dat ons in die NT hoegenaamd nie meer onder die wet is nie, het die "kerk" vandag die "oorlewering" behou en net nog meer kondisies daaraan gekoppel, net soos aan baie ander oorleweringe. Onder die oppervlak gaan dit daaroor (soos ek dit verstaan) om op een of ander manier 'n prestasie te wil lewer om God se guns te verdien (of om nie in onguns te kom by die kerk of jou peers nie).

Hierdie hele ding oor oorlewering laat my dink aan wat Jesus aan die FariseŽrs gesÍ het:

Mar 7:7-13 "Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is. (8) Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas: die wassery van kanne en bekers, en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. (9) En Hy sÍ vir hulle: Julle verstaan dit goed om die gebod van God opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou. (10) Want Moses het gesÍ: Eer jou vader en jou moeder; en: Hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. (11) Maar julle sÍ: As Ďn mens aan vader of moeder sÍ: Enige voordeel wat u van my mag geniet, is korban, dit is Ďn offergaweó (12) dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of sy moeder te doen nie. (13) So maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het; en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie."


Groete
Philip

Johnny
Nov 3rd 2009, 10:46 AM
Volgens die Bybel was tiendes nie geld nie, maar landbouprodukte uit die opbrengs.
Vandag word geleer dat dit 10% van mens se bruto salaris moet wees, en dus geldelik is.


Ek boer nie met skape en bokke nie....of verwerk groente nie...ek werk vir 'n salaris wat ek in geldwaarde ontvang.


Volgens die Bybel moes tiendes na geen ander plek behalwe die plek wat God sou uitwys naamlik die Tempel, geneem word nie.
Vandag word geleer dat mens tiendes vir die kerk moet gee.

My kerk is 'n tempel van God waar ek aanbid.


Volgens die Bybel was tiendes deur die gewer daarvan geeet tydens die fees van taksskuilings
Vandag word geleer dat die tiendes nie deur die gewer geniet word nie, maar na die bedryfsonkostes van die kerk moet gaan.


"....fees van taksskuilings..." Kry nie so 'n fees in my Bybel nie. Van die bedryfskostes moet uit "iets" uit betaal word. Evkom gee nie krag aan ons kerk gratis nie...nee hulle sny dit af as dit nie betaal word nie.


Volgens die Bybel was armes en Leviete wat nie grond besit het nie, ook begunstigdes van die tiendes.
Vandag word geleer dat selfs armes tiendes moet betaal sodat hulle geseen kan word.


Soos reeds genoem word jy nie in ons kerk gedwing om te gee nie...en ja...ons gee vir armes. EK weet...ek is mos op die kerkraad.


Volgens die Bybel was slegs diegene wat 'n opbrengs uit die land het, verplig om tiendes te betaal.
Vandag word geleer dat alle Christene moreel verplig is om tiendes te betaal.


Nie in ons kerk nie.


Volgens die Bybel was 10% die maatstaf.
Vandag word geleer dat dit 'n minimum is.

Ons gebruik dit ook as maatstaf....dit is nou die Bybel!


Volgens die Bybel assosieer God Homself met die armes, die weduwees ens. (Mat 25:43-44). So deur aan hulle te gee, gee mens aan God.
Vandag word geleer dat as mens aan God wil gee, moet mens vir 'n kerk gee.


Luk 20:24 Wys My Ďn penning. Wie se beeld en opskrif het dit? Hulle antwoord en sÍ: Die keiser sín.
Luk 20:25 Toe sÍ Hy vir hulle: Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom.

God het nie iewers 'n bankrekening waarin jy Sy deel kan inbetaal nie...so waarheen neem jy Sy deel...die deel wat God toekom....of dit nou 1% of 50% is?1. Waar is Christene onder die nuwe verbond verplig om enige tiende Wet (hetsy die nuwe of die oue) na te kom?
2. Waar het God die bostaande wysigings tot die Wet aangebring?
3. Waar in die Bybel het predikante die outoriteit gekry om namens God aanspraak te maak op 'n persentasie van Christene se inkomste?


Ek dink dit is reeds beantwoord in Lukas 20:24-25.

Die wat die evangelie verkondig, sal van die evangelie lewe.

1Co 9:14 So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe.

chisel
Nov 3rd 2009, 11:36 AM
Ek boer nie met skape en bokke nie....of verwerk groente nie...ek werk vir 'n salaris wat ek in geldwaarde ontvang.

Volgens die Bybel moes geld geruil word vir tiendes. Tiendes was nooit geld nie. Ek soek skrif verwysings, nie jou eie opinies rondom elke punt nie.My kerk is 'n tempel van God waar ek aanbid.

Waar in die Bybel lees ons dat kerke nou die Tempel van God verteenwoordig? Philip het goed aangedui waarom dit nie so is nie. Volgens my Bybel is mens se liggaam nou die Tempel van God."....fees van taksskuilings..." Kry nie so 'n fees in my Bybel nie. Van die bedryfskostes moet uit "iets" uit betaal word. Evkom gee nie krag aan ons kerk gratis nie...nee hulle sny dit af as dit nie betaal word nie.

Dit is fees van tak skuilings. Google dit maar.

Om jou rekeninge te betaal het niks met tiendes uit te waai nie. Ek betaal nie tiendes aan Eskom nie, ek betaal hulle vir die dienste wat ek gebruik.
Ek hoop nie jy probeer nou sÍ dat tiendes 'n soort handels transaksie is nie?Soos reeds genoem word jy nie in ons kerk gedwing om te gee nie...en ja...ons gee vir armes. EK weet...ek is mos op die kerkraad.

Nie direk nie, maar tog sÍ jy dat elkeen sal rekenskap gee, en daarmee koppel jy 'n morele verpligting aan die betaal van tiendes. Jy het ook by geleenthede genoem dat tiendes 'n opdrag van God is.Nie in ons kerk nie.

So stem jy met my saam dat God nie van Christene onder die nuwe verbond verwag om tiendes te betaal nie? Net hier onder sÍ jy, "die deel wat God toekom". So it is 'n morele verpligting of nie. Ek stel nie belang wat jou kerk doen nie. Is dit 'n morele verpligting of nie?
Ons gebruik dit ook as maatstaf....dit is nou die Bybel!

So jou pastoor het nog nooit geleer dat 10% 'n minimum is nie?
Luk 20:24 Wys My ‘n penning. Wie se beeld en opskrif het dit? Hulle antwoord en sÍ: Die keiser s’n.
Luk 20:25 Toe sÍ Hy vir hulle: Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom.

God het nie iewers 'n bankrekening waarin jy Sy deel kan inbetaal nie...so waarheen neem jy Sy deel...die deel wat God toekom....of dit nou 1% of 50% is?

Wys vir my waar in die skrif pastore en gemeentes aangewys is as ontvangers van die deel wat God toekom?

Dit lyk vir my jy meen, God kan nie mens se geld gebruik nie so dit moet maar outomaties (by default) na die kerk gaan. Waar is hierdie reel ingestel?Ek dink dit is reeds beantwoord in Lukas 20:24-25.

Die wat die evangelie verkondig, sal van die evangelie lewe.

1Co 9:14 So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe.

Die bostaande is 'n poging om my drie vrae sommer eensklaps te beantwoord.

Die teksgedeeltes verwys nie een na tiendes in die ou of moderne sin nie, so in kort is dit irrelevant, maar ek sal dit meet aan elkeen van my vrae.

"1. Waar is Christene onder die nuwe verbond verplig om enige tiende Wet (hetsy die nuwe of die oue) na te kom?"

Dat die verspreiders van die evangelie van die evangelie sal lewe bewys nie dat Christene onder die nuwe verbond verplig is om 10% in enige sin maandeliks aan 'n kerk te betaal nie.
Dat Christene gehoorsaam moet wees aan die wette van die land is nie bewys vir 'n tiende doktrine nie.

"2. Waar het God die bostaande wysigings tot die Wet aangebring?"

Aangesien die teksgedeeltes nie na tiendes verwys nie, is dit nie 'n antwoord op hoe die konsep van tiendes verander het nie.

"3. Waar in die Bybel het predikante die outoriteit gekry om namens God aanspraak te maak op 'n persentasie van Christene se inkomste?"

Die Bybel leer juis dat diegene wat die evangelie verkondig nie 'n aanspraak op tiendes het nie, maar 'n aanspraak op die evangelie.

Die teks spreek dus nie een van my vrae aan nie. Inteendeel: Ek stem ten volle saam dat die wat die evangelie verkondig daarvan sal lewe.

Dit stem ooreen met wat Jesus gesÍ het "Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie; geen reissak vir die pad of twee kledingstukke of skoene of ‘n stok nie; want die arbeider is sy voedsel werd."
(Mat 10:9-10)

Die probleem is dat hierdie nie meer gedoen word nie. In pleks daarvan word die moderne tiende doktrine verkondig om die bedryfsonkostes en die pastoor se salaris te dek.

Iets wat nie in die Bybel te lese is nie, en wat nie in die vroee kerk geleer of toegepas is nie.

Ek beskou die antwoorde op my vrae as onvoldoende. Lukas 20:24-25 is glad nie 'n skruftuurlike verwysing na, 'n nuwe tiende Wet, of 'n outoriteit aan kerke om tiendes in te vorder nie. Jesus se lering binne konteks gevat gaan oor die betaal van belasting. Ek het nie 'n probleem met belasting nie.

Nou, Johnny, is die bal weer in jou kamp. Hopenlik sal jy antwoord gee op my repliek t.o.v. jou antwoorde, ja?

Johnny
Nov 3rd 2009, 11:42 AM
Die probleem is dat hierdie nie meer gedoen word nie. In pleks daarvan word die moderne tiende doktrine verkondig om die bedryfsonkostes en die pastoor se salaris te dek.

Iets wat nie in die Bybel te lese is nie, en wat nie in die vroee kerk geleer of toegepas is nie.


So wat in die vroee kerk toegepas is oor 10de is nou nie meer aanvaarbaar nie? So, wat is aanvaarbaar uit die vroee kerk en wat nie....seker net dit wat MENSE pas.

chisel
Nov 3rd 2009, 11:54 AM
So wat in die vroee kerk toegepas is oor 10de is nou nie meer aanvaarbaar nie? So, wat is aanvaarbaar uit die vroee kerk en wat nie....seker net dit wat MENSE pas.

Probeer mooi lees wat ek geskryf het...
Ek sÍ dat bo en behalwe die feit dat moderne tiendes onbybels is, is dit ook nooit deur die vroee kerk geleer of toegepas nie.
Die vroee kerk het nie tiendes betaal nie.

Uitstaande:
1. Waar is Christene onder die nuwe verbond verplig om enige tiende Wet (hetsy die nuwe of die oue) na te kom?
2. Waar het God die genoemde wysigings tot die Wet aangebring?
3. Waar in die Bybel het predikante die outoriteit gekry om namens God aanspraak te maak op 'n persentasie van Christene se inkomste?

Johnny
Nov 3rd 2009, 11:55 AM
Chisel....gee my 'n skakel na daardie fees van jou. My Google kry nie sulke goeters nie...ook nie my Bybel nie (AOV 1953)

yom kippur feast (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=yom+kippur+feast&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=1&ved=0CCkQ1QIoAA) jewish feast of tabernacles (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=jewish+feast+of+tabernacles&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=2&ved=0CCoQ1QIoAQ) jewish feast of unleavened bread (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=jewish+feast+of+unleavened+bread&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=3&ved=0CCsQ1QIoAg) rosh hashanah feast (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=rosh+hashanah+feast&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=4&ved=0CCwQ1QIoAw) jewish feast of trumpets (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=jewish+feast+of+trumpets&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=5&ved=0CC0Q1QIoBA) jewish feast pentecost (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=jewish+feast+pentecost&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=6&ved=0CC4Q1QIoBQ) the passover feast (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=the+passover+feast&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=7&ved=0CC8Q1QIoBg) leviticus 23 feasts (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=leviticus+23+feasts&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=8&ved=0CDAQ1QIoBw)

chisel
Nov 3rd 2009, 11:56 AM
Chisel....gee my 'n skakel na daardie fees van jou. My Google kry nie sulke goeters nie...ook nie my Bybel nie (AOV 1953)

yom kippur feast (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=yom+kippur+feast&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=1&ved=0CCkQ1QIoAA) jewish feast of tabernacles (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=jewish+feast+of+tabernacles&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=2&ved=0CCoQ1QIoAQ) jewish feast of unleavened bread (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=jewish+feast+of+unleavened+bread&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=3&ved=0CCsQ1QIoAg) rosh hashanah feast (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=rosh+hashanah+feast&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=4&ved=0CCwQ1QIoAw) jewish feast of trumpets (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=jewish+feast+of+trumpets&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=5&ved=0CC0Q1QIoBA) jewish feast pentecost (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=jewish+feast+pentecost&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=6&ved=0CC4Q1QIoBQ) the passover feast (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=the+passover+feast&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=7&ved=0CC8Q1QIoBg) leviticus 23 feasts (http://www.google.co.za/search?hl=en&q=leviticus+23+feasts&revid=787796678&ei=EBnwSrToG4Sy-AaxsYXuBw&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=8&ved=0CDAQ1QIoBw)
Dit is die 'feast of tabernacles' ook genoem 'festival of booths'

chisel
Nov 3rd 2009, 12:03 PM
Johnny,

Hier is 'n bron wat jy kan lees as jy wil: http://gracethrufaith.com/selah/holidays-and-holy-days/the-feast-of-tabernacles/

Ek plaas etlike uittreksels. (Jammer oor die Engels)The Feast of Tabernacles takes place each year beginning five days after Yom Kippur and lasts for over a week. Adherents to tradition make a shelter in their back yard of branches and leaves decorating it with fruit and vegetables to commemorate the time when the Lord dwelt with them in the wilderness. Then they at least take their meals in the shelter and perhaps spend a night or two as well. For this reason Tabernacles is sometimes called the Feast of Booths.
Being a fall feast, Tabernacles also celebrated the harvest in ancient Israel and in fact was the inspiration for the Thanksgiving Day celebrations held in the US and other countries.
You might wonder how they could drop everything and take a whole week off to celebrate. Simple; the Lord picked up the tab. In three passages from Deuteronomy, He explained how He was going to do this, commanding the people to put aside one tenth of their annual production for Him. (Deut. 8:6-18, 12:4-7, 14:22-29). He called it their tithe. Then they were to take the Lord’s tithe to Jerusalem each fall after the harvest and use it for a big feast to celebrate His blessings upon them.


Met ander woorde die doel van tiendes, is om gebruik te word by 'n dankseggings fees. Dit was nooit deur God ingestel om te dien as 'n manier om die bedryfsonkostes van die priesterdom te dek nie, en verseker nie moderne gemeentes nie.

chisel
Nov 3rd 2009, 12:14 PM
Net ter interessantheid. As mens die gebruike van die fees verstaan, dan bring dit ook perspektief op Maleagi 3.

'n Tiende van die tiende is by die fees van takskuilings aan God geoffer. Hierdie is genoem 'The Lord's tithe' in Engels en dit moes die beste van die tiende wees.

Wat die priesterdom in Maleagi se tyd gedoen het, was om die beste dele vir hulself te hou en kreupel en mank diere vir God te offer. Hulle het dan ook die armes en weduwees ingedoen, en dit is om hierdie rede dat God sÍ dat hulle Hom beroof.

Dit is waaroor die gedeelte eintlik handel. Lees Maleagi se hoofstukke en kyk of dit vir jou sin maak.

Verder in die Nuwe Testament vermaan Jesus die fariseers omdat hulle die tiende tot 'n belaglike 'petty' ding gemaak het, maar die belangrike dinge ignoreer. Waar die tiende 'n dankseggings fees was, het die fariseers dit tot 'n las gemaak.

Johnny
Nov 3rd 2009, 12:23 PM
Ek sien nog nie 'n "Fees van die takke" daarin nie. Nietemin. Is ek reg as jy verwys na die Loofhuttefees?

http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Israelfeeste.htm
Die chronologie van Israel se feesteOu Testamentiese Skaduwee
Nuwe Testamentiese Vervulling


Pasga: slag van die Paaslam
Kruisiging van die Lam van God


Fees van die ongesuurde brode
Die begrafnis van Christus


Die eerstelingsgerf as beweegoffer
Die opstanding van Christus as eersteling


Ou Testamentiese Pinksterfees
Nuwe testamentiese Pinksterfees


Tyd vir die insameling van die oes
voordat die oesfees kan aanbreek
Die tyd vir wÍreldevangelisasie voordat
die finale oes ingesamel sal word


Basuingeklank as begin van die oesfees
Basuingeklank kondig die wegraping aan


Sewe dae van verootmoediging
Sewe jaar van verdrukking


Die groot versoendag
Die wederkoms van Christus


Die loofhuttefees
Die vrederyk begin


Die loofhuttefees

ďOp die vyftiende dag van hierdie sewende maand is dit sewe dae lank die huttefees vir die HereÖ Sewe dae lank moet julle in hutte woon; almal wat in Israel gebore is moet in hutte woon, sodat julle geslagte kan weet dat Ek die kinders van Israel in hutte laat woon het toe Ek hulle uit Egipteland uitgelei het. Ek is die Here julle GodĒ (Lev. 23:34, 42-43).

Hierdie is Ďn vreugdefees wat nŠ die finale insameling van die oes gevier word om die Here vir al sy weldade van daardie betrokke jaar te bedank, insluitende die oes wat gemaak is. Tweedens het diť fees Ďn terugwaartse verwysing na die uittog uit Egipte toe die kinders van Israel in hutte in die woestyn gebly het. Ter herinnering hieraan slaap baie mense nou ook in hutte of onder takskerms in hulle tuine en dank die Here dat Hy hulle voorvaders veilig deur die gevaarlike woestyn gelei en na die Beloofde Land gebring het. Derdens het die fees Ďn toekomsgerigtheid deurdat dit duidelik met die koms van die Messias verbind word. Dan sal die oes onder Israel en die nasies ingesamel wees en die Messias op aarde uit Jerusalem regeer.
As gevolg van die sterk Messiasverwagting tydens hierdie fees het Jesus se broers Hom in Johannes 7 versoek om die viering van die huttefees in Jerusalem by te woon en Homself daar as Messias bekend te stel. Daar is baie oor Hom geredeneer, maar die owerstes van die volk het Hom nie as die beloofde Messias aanvaar nie. By sy tweede koms sal hulle dit wťl doen. Jesus het na sy hemelvaart en tweede koms verwys toe Hy aan hulle gesÍ het: ďJulle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sÍ: GeseŽnd is Hy wat kom in die Naam van die Here!Ē (Matt. 23:39). Dit is Ďn uitdrukking wat ook in Psalm 118:26 voorkom en deel van die liturgie van die loofhuttefees is. Die rabbiís sÍ dit op sonder om te besef dat dit op Jesus se wederkoms betrekking het! Op hierdie fees lees hulle ook Sagaria 14 in die sinagoges voor. Dit handel oor:
∑ die koms van die Here met al sy heiliges (v. 4-5);
∑ die koningskap van die Messias (v. 9);
∑ die verhoging van Jerusalem (v. 8-11);
∑ die vernietiging van die vyande van Israel (v. 12-15); en
∑ die verpligte deelname deur ander nasies aan die huttefees in Jerusalem gedurende die Messiasryk (v. 16-18).

In Sagaria 14:16 is daar Ďn duidelike bepaling dat lede van nie-Joodse nasies aan hierdie fees sal deelneem nadat die Messias-Koning van Israel gekom het: ďEn almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die Here van die leŽrskare, en om die huttefees te vier.Ē

Johnny
Nov 3rd 2009, 12:31 PM
Chisel...dit is duidelik dat ons nie ooreen gaan kom oor 10de nie. Ek dink in elk geval dat dit nie vir God welgevallig is dat ons moet redeneer oor dit wat in elk geval aan HOM behoort nie. As ek en jy vandag moet sterf, dan los ons alles agter. Laat elkeen doen soos hy goeddink en waarvan hy/sy oortuig is deur die Gees wat in julle woon.

Laat ons nie verder argumenteer soos die Romeinse soldate onder aan die kruis oor Jesus se kledingstuk nie, maar dat ons eerder Jesus op die kruis sal raaksien.

Mat 27:35 "En nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp."

:giveup:

chisel
Nov 3rd 2009, 12:31 PM
Dit is hy daai.

Loofhuttefees = fees van takskuilings

Volgens dit wat jy geplaas het is die vervulling daarvan die koms van die vredesryk en nie om geld aan 'n gemeente te betaal nie.

chisel
Nov 3rd 2009, 12:47 PM
Chisel...dit is duidelik dat ons nie ooreen gaan kom oor 10de nie. Ek dink in elk geval dat dit nie vir God welgevallig is dat ons moet redeneer oor dit wat in elk geval aan HOM behoort nie.

Ons stry nie oor iets wat God toekom nie, maar of dit wat God toekom na pastore en gemeentes moet gaan.

Ek kan jou presies dieselfde vra. As alles God s'n is, hoekom wil kerke dan 10% daarvan hÍ? Sien dit klink baie edel as mens sÍ dat mens aan God moet gee wat Hom toekom. Die vraag is, wie hou hul hand uit om dit wat mense vir God gee te ontvang? God of die kerk?As ek en jy vandag moet sterf, dan los ons alles agter. Laat elkeen doen soos hy goeddink en waarvan hy/sy oortuig is deur die Gees wat in julle woon.
Hierdie het jy al voorheen gesÍ, en dan 'n plasing of wat later, kom speel jy speletjies t.o.v. skuldgevoel met stellings soos, "Elkeen gaan wel rekenskap gee".

Snaaks dat die verganklikheid van aardse dinge as motivering gebruik word om mense te kry om te gee, maar die kerk word nie deur hierdie selfde taktiek gemotiveer om op te hou om onbybelse dinge te leer om hierdie aardse, verganklike dinge te bekom nie....
Laat ons nie verder argumenteer soos die Romeinse soldate onder aan die kruis oor Jesus se kledingstuk nie, maar dat ons eerder Jesus op die kruis sal raaksien.

Johnny, as jy nie verder wil praat hieroor nie, doen dan so. Ek voel in my hart dat mense deur hierdie lering misbruik word en ek gaan nie ophou om hierdie doktrine teen te staan nie.

Ek hou niks van struweling en onenigheid nie, maar ek is nie bereid om 'n kompromie t.o.v. waarheid aan te gaan terwille van vrede nie.

Ek het geleer hoe kosbaar die waarheid is.

Die kruis is vir my belangrik, inderdaad, maar ek wonder tog of jy nou op die kruis wil fokus omdat dit werklik vir jou belangrik is, en of jy op die kruis wil fokus omdat jy nie meer die van die onderwerp hou nie?

So: jy is welkom om op te hou deelneem aan hierdie gesprek, maar vir my verander dit niks.

Ek beskou steeds die saak as onopgelos en die volgende vrae as ontbeantwoord. Dis nie dat ek probeer lelik wees nie, maar omdat hierdie vrae vir my die kruks van die kwessie is:

1. Waar is Christene onder die nuwe verbond verplig om enige tiende Wet (hetsy die nuwe of die oue) na te kom?
2. Waar het God die bostaande wysigings tot die Wet aangebring?
3. Waar in die Bybel het predikante die outoriteit gekry om namens God aanspraak te maak op 'n persentasie van Christene se inkomste?

Johnny
Nov 3rd 2009, 12:58 PM
Chisel, jy kan aannames maak soos jy wil uit AL my plasings, ek gee regtig nie om nie. Ek weet wat ek weet. Dit het my die afgelope 10 jaar GEEN skade berokken om 10% te gee nie.....en dit gaan my GEEN slapelose nagte gee in die toekoms nie.

Jy het my nog nie geantwoord of jy die rugby op DSTV gekyk het nie.:hmm:

chisel
Nov 3rd 2009, 01:10 PM
Dit het my die afgelope 10 jaar GEEN skade berokken om 10% te gee nie.....en dit gaan my GEEN slapelose nagte gee in die toekoms nie.

So?

Omdat jy tiendes betaal, maak dit skielik daarvan 'n bybelse waarheid?

En diegene wat deur hierdie lering benadeel word (ek het heelwat bewyse daarvan gelewer in hierdie plasing (http://bibleforums.org/showpost.php?p=2219239&postcount=15)), verdwyn hulle skielik van die aardbol af?

chisel
Nov 3rd 2009, 01:17 PM
Johnny,Volgens dit wat jy geplaas het is die vervulling daarvan die koms van die vredesryk en nie om geld aan 'n gemeente te betaal nie.

Ek wil graag jou opinie rondom hierdie punt weet.

As die fees van takskuilings reeds vervul is met die koms van die vredesryk (soos in die pos #181 wat jy vroeer gemaak het), waarom word Christene dan met Maleagi 3:10 aangekla om tiendes te betaal aan 'n kerk?

Johnny
Nov 3rd 2009, 01:21 PM
Omdat jy tiendes betaal, maak dit skielik daarvan 'n bybelse waarheid?


Dit hang af of jy die rugby op DSTV gekyk het of nie?

chisel
Nov 3rd 2009, 01:25 PM
Dit hang af of jy die rugby op DSTV gekyk het of nie?

Erm. Ek stel nie 'n rugby belang nie, Johnny. Gaan jy vrae beantwoord, of nie?

Johnny
Nov 3rd 2009, 01:28 PM
Erm. Ek stel nie 'n rugby belang nie, Johnny. Gaan jy vrae beantwoord, of nie?

Goed.....ek ook nie....het jy DSTV?

chisel
Nov 3rd 2009, 01:31 PM
Staak die kinderagtigheid Johnny, toe?

As die onderwerp 'rugby' was en ek 'n veer daarvoor gevoel het, sou ek jou antwoord het, maar nou is die onderwerp tiendes, en jy praat baie, maar sÍ min.

Ek wil weet (vir die 3de keer):

1. Waar is Christene onder die nuwe verbond verplig om enige tiende Wet (hetsy die nuwe of die oue) na te kom?
2. Waar het God die bostaande wysigings tot die Wet aangebring?
3. Waar in die Bybel het predikante die outoriteit gekry om namens God aanspraak te maak op 'n persentasie van Christene se inkomste?

Dan ook: (vir die 2de keer)
As die fees van takskuilings reeds vervul is met die koms van die vredesryk (soos in die pos #181 wat jy vroeer gemaak het), waarom word Christene dan met Maleagi 3:10 aangekla om tiendes te betaal aan 'n kerk?

Johnny
Nov 3rd 2009, 01:49 PM
Chisel, jy kan aannames maak soos jy wil uit AL my plasings, ek gee regtig nie om nie. Ek weet wat ek weet. Dit het my die afgelope 10 jaar GEEN skade berokken om 10% te gee nie.....en dit gaan my GEEN slapelose nagte gee in die toekoms nie.


Ek het my se gese. Ek het in elk geval 'n gevoel dat ek weer binnekort "geban" gaan word. So, kry maar iemand anders om jou uitstaande vrae te antwoord. Dalk soek jy SO graag 'n bewys dat jy nie eendag dalkies....net dalkies verkeerd kon gewees het nie.

chisel
Nov 3rd 2009, 01:53 PM
Ek het my se gese. Ek het in elk geval 'n gevoel dat ek weer binnekort "geban" gaan word.

Is jy nou 'n martelaar omdat jy tiendes betaal? Plaas gou-gou jou bewyse voor hulle jou ban. Moet my nie langer aan 'n lyntjie hou nie, ek wag nou al so lank vir dit. ;)So, kry maar iemand anders om jou uitstaande vrae te antwoord.
Ek sal moet...

chisel
Nov 3rd 2009, 02:08 PM
Moderators,

Ek wil asseblief versoek dat Johnny nie verban word totdat hy my vrae beantwoord het nie.

:)

Die Filadelfieer
Nov 3rd 2009, 02:13 PM
Moderators,

Ek wil asseblief versoek dat Johnny nie verban word totdat hy my vrae beantwoord het nie.

:)


*SUG*

OK, as dit dan nou moet ..................

(DIT was net 'n grappietjie nÍ, ons moet so nou en dan asem skep en saam lag ook. :hug: vir almal ! )

Ta-An
Nov 3rd 2009, 09:10 PM
Hou die draad (http://bibleforums.org/showthread.php?t=196101)dop, hoplik leef dit lank genoeg om sence te maak :D

chisel
Nov 4th 2009, 03:50 AM
Hier (http://bibleforums.org/showthread.php?p=2260128#post2260128) is nog 'n nuwe draad en nog 'n slagoffer van hierdie dogma, getiteld "Tithing but saving for Misson work. Tricky one."

Die persoon voel geroep om sendingwerk te doen maar as gevolg van druk van die preekstoel af, sukkel hy om te spaar vir die sendingwerk.

Let op die tipe antwoorde wat hy kry:
Welder4Christ reken: "It sounds like a trust issue to me, but then again, I can't make that judgment call. I would seriously pray about it."

Met ander woorde, hierdie jong man moet nou skuldig voel omdat hy die tiendes kwessie in sy hart bevraagteken. Die betaal van tiendes word gelyk gestel aan vertroue.

Hierdie is verkeerd!

Johnny
Apr 6th 2010, 11:52 AM
Hierdie prentjie spreek 'n 1000 woorde.

Philip dT
Apr 6th 2010, 01:10 PM
Hierdie prentjie spreek 'n 1000 woorde.

God het niks nodig nie, want die aarde behoort aan die Here, en die volheid daarvan. ;)

Johnny
Apr 6th 2010, 01:21 PM
God het niks nodig nie, want die aarde behoort aan die Here, en die volheid daarvan. ;)

Net 'n bietjie humor vir die wat nie gee nie......en jy is reg, ALLES behoort aan Hom.....sonder enige twyfel.

FNell
Apr 6th 2010, 05:30 PM
Dis vir my so interessant hoe mense saamstem en verskil oor verskillende goed. Ek is nuut hier en lees rond-en-bont wat mense sÍ. Op 'n ander draad stem ek met Johnny saam oor Isreal maar hier verskil ek van hom. Ek is heeltemal gekant teen tiendes en glo dat ons heeltemal vry is van die wet. Dat ons moet gee is 'n feit maar dat ons verplig is om te gee per 'n formule is nie aan nie. Stem hier met chisel saam. Frank Viola se "Pagan Christianity" en Andrew Farley se "Naked Gospel" het finaal rus vir my gebring oor hierdie saak.

Ta-An
Apr 6th 2010, 06:55 PM
Welkom hier by ons FNell :)

FNell
Apr 6th 2010, 07:16 PM
Welkom hier by ons FNell :)

Dankie Ta-An. Sal myself nog behoorlik in die nuwe lede bekenstellingsarea gaan bekendstel.

Johnny
Apr 7th 2010, 05:23 AM
Dis vir my so interessant hoe mense saamstem en verskil oor verskillende goed. Ek is nuut hier en lees rond-en-bont wat mense sÍ. Op 'n ander draad stem ek met Johnny saam oor Isreal maar hier verskil ek van hom. Ek is heeltemal gekant teen tiendes en glo dat ons heeltemal vry is van die wet. Dat ons moet gee is 'n feit maar dat ons verplig is om te gee per 'n formule is nie aan nie. Stem hier met chisel saam. Frank Viola se "Pagan Christianity" en Andrew Farley se "Naked Gospel" het finaal rus vir my gebring oor hierdie saak.

FNell, geen probleem oor jou siening nie. Glo my, hierdie debat is al tot die been toe gedebateer. Elke ou doen wat vir hom/haar reg voel. Ek glo darem nie iemand gaan hel toe omdat hy/sy gegee het.....aldan nie.

Philip dT
Apr 7th 2010, 10:17 AM
FNell, geen probleem oor jou siening nie. Glo my, hierdie debat is al tot die been toe gedebateer. Elke ou doen wat vir hom/haar reg voel. Ek glo darem nie iemand gaan hel toe omdat hy/sy gegee het.....aldan nie.

FNell, moenie worry nie, as Johnny 'n Israel-maatjie kan kry, is al die ander lerings onbelangrik... ;)


:lol::lol::lol::lol::lol::lol:

RR van Wyk
Apr 7th 2010, 10:30 AM
Hoekom bekommerd wees om die kelnerin 15% te gee en God net 10% Hoe gee mens aan God? Om jou tiendes vir die kerk te gee? Ek ken van kerke wat so baie geld kry hulle weet nie wat om met als te maak, op einde van dag spandeer hulle dit op miljoenne se aanbouengs... so wie kry dan nou die tiendes?

Voel gerus vry om aan ander te gee. Die karwag, kelner, boemelaar, straatveer... gee met 'n ope hart, want hulle almal is kinders van God. Dus gee vir hulle en jy gee vir God.

Johnny
Apr 7th 2010, 10:34 AM
FNell, moenie worry nie, as Johnny 'n Israel-maatjie kan kry, is al die ander lerings onbelangrik... ;)


:lol::lol::lol::lol::lol::lol:

FNell, die Israel ondersteuners is so skaars soos hoendertande hier. Eintlik sien ek nie kans om die hele debat weer van vooraf aan te pak nie. Ek beland gewoontlik in die "tjoekie" as ek te veel oor Israel, 10de, doop en die Bruid van Christus (Wegraping) hier kwytraak.

Johnny
Apr 7th 2010, 10:42 AM
Hoekom bekommerd wees om die kelnerin 15% te gee en God net 10% Hoe gee mens aan God? Om jou tiendes vir die kerk te gee? Ek ken van kerke wat so baie geld kry hulle weet nie wat om met als te maak, op einde van dag spandeer hulle dit op miljoenne se aanbouengs... so wie kry dan nou die tiendes?

Voel gerus vry om aan ander te gee. Die karwag, kelner, boemelaar, straatveer... gee met 'n ope hart, want hulle almal is kinders van God. Dus gee vir hulle en jy gee vir God.

Jy is reg....en die Bybel waarsku ons ook tereg teen kerke wat verryk word.

Rev 3:17 Want jy sÍ: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.

Christ for Grace
Apr 8th 2010, 05:09 PM
Wat `n absolute deurmekaar en verdraaide sieninge lees `n mens hier. Tiendes word nie na Jesus se opstanding ooit weer genoem nie. Die enigste beginsel wat van toepassing op o/a finansiele bydraes is kom voor in Genesis toe God gese het " van nou af sal die aarde voortbestaan deur saai en maai! "

Daar is `n groot verskil tussen "gee" (saai) en tiende. Paulus praat van gee, hoekom? want hy het geweet dat tiende of10% is `n beperking van hoeveel om vir God se Koningkryk te gee, tiende is dan `n wetlike voorskrif en ons is nie meer as Christene onder die wet nie. Tiende as `n wet veroordeel jou wanneer jy nie daardie voorgeskrewe bedrag kan gee nie, so maw in plaas van vrygewige of gewillige, dankbare offer word dit nou `n gedwonge soms onmoontlike Tiende bydrae. Wie gaan die "maak van dissipels " geboue, salarisse ens. ens. finansier,nie die tiende gewer nie maar wel die opregte Christen, want hy/sy gee met vrymoedigheid en soms meer as net 10%. Die saai en maai beginsel is wat die vensters van die hemel oopmaak nie `n gedwonge gee van tiendes nie.

"DIE HERE IS MY HERDER NIKS SAL MY ONTBREEK NIE"

CFJ
Apr 8th 2010, 07:00 PM
Welkom by ons Christ for Grace!

trudie
Apr 9th 2010, 12:06 PM
Ek voel ook soms of ek almal om my omkrap met my steun vir Israel,so ek probeer om stil te bly en nie op forums te reageer nie.Kry dit nie altyd reg nie

CFJ
Apr 9th 2010, 12:50 PM
Welkom by ons Trudie! Jy hoef nie bang te wees om jou mening te gee nie, want dit is juis menings wat dinge interessant hou, maar om mens se mening as absoluut te sien en ook so aan ander voor te hou, is waar die geroei en gestoei begin. Die enigste mening wat absoluut is en moet wees, is dat Jesus leef en dat mens Hom persoonlik moet ontmoet, om enigsins 'n kans te hÍ om die w(W)aarheid te kan ken. Die res is ons pogings wat minder of meer slaag daarin... en jy is nie minder blootgestel as enige ander een hier nie, ook nie elders nie... :)

Johnny
Apr 12th 2010, 05:43 AM
Ek voel ook soms of ek almal om my omkrap met my steun vir Israel,so ek probeer om stil te bly en nie op forums te reageer nie.Kry dit nie altyd reg nie

Hi Trudie......so bly hier is nog 'n Israel ondersteuner. Besoek gerus my webblad (http://www.oospoort.co.za/).

lukeskywalker
Aug 9th 2010, 06:54 AM
Wat 'n moeilike onderwerp. Ek dink nie ek het al ooit in my lewe een maand 'n tiende van my salaris vir die Here gegee nie, want ek dink nie dis wat die Here vra nie. Maar wat as ek verkeerd is?

Wat se Lukas 21 vers 1 tot 4 vir ons?

chisel
Aug 13th 2010, 06:35 AM
Hallo Lukeskywalker,

As mens die teksgedeelte beperk tot hoofstuk 21 vers 1 tot 4 (en dit is gewoonlik hoe dit in tiende preke gedoen word) dan kan mens maklik oortuig word dat Jesus hier die betaal van tiendes aanmoedig. Tog is dit glad nie wat hier gebeur nie. Die gedeelte handel oor liefdadigheid en nie die Mosaisiewe wet t.o.v. tiendes nie.

Verskoon die Engelse vertaling:

Luk 21:1 And he looked up, and saw the rich men casting their gifts into the treasury.
Luk 21:2 And he saw also a certain poor widow casting in thither two mites.
Luk 21:3 And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all:
Luk 21:4 For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God: but she of her penury hath cast in all the living that she had.

Dit is dan ook so dat die gemeentes wat tiendes leer gewoonlik onderskeid tref tussen tiendes en offers en selfs aalmoese. Hulle iets sÍ in die lyn van, "Jy mag geld gee vir sendingwerk of liefdadigheid, maar dit tel as offers. Jou tiendes moet eerste betaal word en dit moet aan die kerk betaal word".
So as gemeentes wat tiendes leer onderskeid tref tussen tiendes en liefdadigheids offers, dan is dit ongeldig om teks oor offers aan te bied om mense te kry om tiendes te betaal.

Maar as mens verder gaan die die teksgedeeltes bestudeer binne die konteks van die hele verhaal, dan sien mens eintlik hoe hierdie teksgedeelte eintlik die geldgierigheid van die priesterdom kritiseer.

Lees mens van Lukas 20:45 af tot Lukas 21:6 dan sien mens die konteks van Jesus se aanmerking t.o.v. die weduwee

Luk 20:45 Then in the audience of all the people he said unto his disciples,
Luk 20:46 Beware of the scribes, which desire to walk in long robes, and love greetings in the markets, and the highest seats in the synagogues, and the chief rooms at feasts;
Luk 20:47 Which devour widows' houses, and for a shew make long prayers: the same shall receive greater damnation.
Luk 21:1 And he looked up, and saw the rich men casting their gifts into the treasury.
Luk 21:2 And he saw also a certain poor widow casting in thither two mites.
Luk 21:3 And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all:
Luk 21:4 For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God: but she of her penury hath cast in all the living that she had.
Luk 21:5 And as some spake of the temple, how it was adorned with goodly stones and gifts, he said,
Luk 21:6 As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.

Ek dink die gedeelte is vanselfsprekend maar ten opsomming kan mens sien dat dat die Tempel en die priesterdom deur Jesus geoordeel word. Waarom? Omdat hulle in die naam van die Here heelwat aansien en rykdom vir hulleself aanneem. Omdat hulle selfs van armes en weduwees offers eis, terwyl in die God in die Ou Testament bepaal het dat armes, wesies en weduwees begunstigdes van liefdadigheid moet wees. Dit is ook 'n oordeel teen diegene wat nie arm is nie, en deur hul liefdadigheid hulself probeer regverdig. Laastens kyk Jesus na die Tempel en sien die weelde van die tempel gebou self.

Sien mens hierdie soort ding vandag gebeur? Ek dink so...
Daar is 'n gemeente naby my huis. Die kerk gebou lyk amper soos 'n een van die hotel-casinos. Saans word die gebou en bome verlig en dit lyk te pragtig. Daar is restaurante en winkels binne die kerk sentrum. Daar word gepreek dat armoede 'n teken van ongeloof is, en dat as mens tiendes betaal sal jy geseen word. Die predikante en onderpredikante ry duur motorkarre en hulle bly in weelderige huise.

Dan is daar omtrent 'n blok van my af 'n ander gemeente. 'n Kleinerige geboutjie met goedkoop stoele. Niks spesiaals nie. Maar as mens daar na preek luister, is dit presies dieselfde. Beloftes oor rykdom en 'n obsessie met kerk groei. Groot planne, vir 'n aardse koninkryk. Die eerste preek wat ek daar gehoor het was, "How to succeed successfully". Beide hierdie kerke is presies dieselfde. Die een is meer finansieel suksesvol as die ander, maar hulle het dieselfde gees.

Dan is daar 'n derde gemeente, en in daardie gemeente is daar 'n sendeling, 'n swart man wat in die townships grootgeword het. Toe hy 'n sendeling geword het het die sending organisasie vir hom 'n landrover aangebied. 'n Nuwe een! Vir 'n arm seun van die townships is hierdie sekerlik die grootste seen ooit. Hy het nog nooit eers in so 'n weelderige kar gesit nie, laat staan nog een bestuur. Maar nadat hy die Here gedank het vir so 'n wonderlike seen het hy dit afgekeur en gevra vir 'n fiets, omdat hy nie die woord van God kan uitdra onder armes, terwyl hy 'n landie bestuur nie.

Vriend, as jy geld wil gee aan jou gemeente, doen so vryelik en sonder dwang want daar is geen wet in die bybel wat sÍ dat mense 10% van hul salaris aan hul kerk moet betaal nie. En as die Heilige Gees dit op jou hart sit om eerder al jou geld vir liefdadigheid te gee, doen so. Om liefdadigheid te betoon is Christelik, om tiendes te betaal is nie.

Kalahari
Oct 23rd 2013, 03:53 PM
Ek wil net dankie sÍ vir die draad. Het vandag 'n gesprek gehad met 'n pastoor en een van sy aanbevelings was dat 'n moontlike oorsaak van 'n moontlike nie deurbraak in gebed is omrede mens nie gehoorsaam is aan die gee van tiendes nie. Ek is al lank met die Here besig juis oor hierdie punt en ek voel dat die antwoord wat ek verkry het hierop die volgende is. Ek glo dat ons vrygestel is van die wet wat die gee van tiendes insluit. Ons is nou onder die genade en liefde van die Here en hier is die gesindheid en nie die beursie belangrik nie. Ons gee uit liefde en nie omrede ons iets terug verwag nie. Die meeste wat hulle onder die verpligting van tiendes stel verwag die dubbele of 100 x seŽn van die Here. Jy gee jou tiende met die verwagting om geseŽn te word, want die Here het jou uitgedaag om Hom te toets.(Mal 3)

Tog leer ons dat die Here die wat Hom lief het seŽn en alles ten goede laat meewerk. (Rom 8) Die Here seŽn ons en sorg vir ons omrede Hy goed is en nie omrede ons ons geld vir Hom gee nie. Ek is vry van die wet en dank die Vader van die las van die tiende ook. Ek is geregtig op Sy seŽn omdat ek sy kosbare kind is en Hy vir my sorg. Al "verpligting" op my is dat ek moet glo dat Jesus die Seun van God is en my saligmaker is. Daardeur verkry ek al die seŽninge van die hemel en van God. Geloof en vertroue is nie afhanklik van my aardse bydrae nie. Jy kan God net behaag deur die geloof (Heb 11). Hiermee verklaar ek nie dat mens nie moet gee nie, maar dit is volgens die mate wat God aan jou openbaar en nie volgens 'n formule nie. Dit is ook nie net geld nie, maar kan enige iets weet wat die Here aan jou opdra byvoorbeeld, gebed vir ander, diens, jou self, bloedskenk ens. Indien ons die seŽn volgens die wet wil hÍ soos in Mal 3 dan moet ons ook die vloek aanvaar. Gelukkig het Jesus die vloek vir ons gedra en weg geneem en het ons vandag net Sy seŽning wat Hy buitendien aan die gelowiges wil gee. Indien julle aardse vaders weet wat goed is vir julle kinders hoeveel meer ons hemelse Vader?

Iets anders wat hiermee aansluit wat ek glo ons baie keer mis en ek glo dit is wat die Here aan my wou wys, is dat ons nie skuld moet maak nie. Dit kan ons verstrik en lei dat ons sondig. Dit het 'n effek op ons rentmeesterskap en nie die gee van tiendes nie. Ek weet nie of daar so 'n draad is nie, maar miskien kan mens dit meer breedvoerig bespreek.

Groete
Kalahari

Die Filadelfieer
Oct 24th 2013, 06:12 AM
Iets anders wat hiermee aansluit wat ek glo ons baie keer mis en ek glo dit is wat die Here aan my wou wys, is dat ons nie skuld moet maak nie. Dit kan ons verstrik en lei dat ons sondig. Dit het 'n effek op ons rentmeesterskap en nie die gee van tiendes nie. Ek weet nie of daar so 'n draad is nie, maar miskien kan mens dit meer breedvoerig bespreek.

Groete
Kalahari

Ek sal baie graag meer hieroor wil hoor Kalahari ?

Louwrens Erasmus
Oct 24th 2013, 06:17 AM
Hi

Ek het vir 'n lang tyd nagedink oor tiendes, en het 'n redelike lang artikel oor dit geskryf. Ek hoop dit sal volledig hier inpas.

Moses 3 vers 7: Wat nou van my finansies?

Ek kan al klaar sien dat ‘n paar mense se nekhare regop staan want hier gaan hy nou ook af oor geld. Ongelukkig gaan jy dalk baie teleurgesteld wees oor wat ek gaan sÍ, maar weet verseker dat dit nie jou staande Maleagi 3 vers 8 tot 10 preek is nie. Ek sal aan die einde van die hoofstuk Maleagi hanteer.

Tydens die eerste sinode sitting van die Kerk in Handelinge 15, is daar besluit dat slegs enkele voorskrifte nog van toepassing is op ons as heidene wat tot die Christelike geloof gekom het. Wat sÍ die gedeelte: “28 Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lÍ nie as hierdie noodsaaklike dinge: 29 dat julle jul onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery. As julle jul hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel!”

Waar begin ons?

So kom ons begin by die begin, met ander woorde by die Ou Testament of ou verbond se voorskrifte. Wat jy gaan lees, gaan jou dalk skok, maar dit is wat daar staan.

Die wetlike voorskrifte

Sodat daar geen misverstand kan wees nie, wil ek graag elke teks gedeelte volledig aanhaal, en vra ek dat u dit sorgvuldig sal deurlees. Waar vind ons die voorskrifte vir tiendes? Deut 14: “22 ∂ Jy moet noukeurig die hele opbrings van jou saad--wat jaar vir jaar uit die land uitspruit--vertien. 23 En jy moet voor die aangesig van die HERE jou God op die plek wat Hy sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, die tiendes eet van jou koring, van jou mos en van jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om die HERE jou God altyd te vrees. 24 En as die pad vir jou te lank is, as jy dit nie kan vervoer nie, omdat die plek wat die HERE jou God sal uitkies om sy Naam daar te vestig, te ver van jou af is, as die HERE jou God jou sal seŽn, 25 dan moet jy dit tot geld maak en die geld in jou hand bind en na die plek gaan wat die HERE jou God sal uitkies. 26 Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer, vir beeste en kleinvee en wyn en sterk drank en vir alles wat jou siel van jou begeer, en jy moet daar eet voor die aangesig van die HERE jou God en vrolik wees, jy en jou huis. 27 Maar die Leviet wat in jou poorte is, hom moet jy nie aan sy lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met jou nie. 28 Aan die einde van drie jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrings in diť jaar en dit in jou poorte wegsit; 29 dan moet die Leviet kom--omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie--en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in jou poorte is, en hulle moet eet en versadig word, sodat die HERE jou God jou kan seŽn in al die werk van jou hand wat jy doen.”
Het jy geweet dat vir twee jaar moes die Israeliete hulle tiendes, wat bestaan het uit hulle eerste vrugte, self eet en slegs die derde jaar se tiende moes hulle deel met die Leviet, die weduwee en die wese? As jy ‘n skaap of beesboer was, moes jy slegs dit wat die moederskoot open, offer aan die HERE deur dit te eet. So, as jy 100 skape gehad het en daar was 6 ooie wat diť jaar eerstelinge gehad het, en daar was geen tweelinge nie, was jou tiende die eerstelinge van die ooie, met ander woorde ses lammers. Maar hoekom moes die Israeliete dit eet? Sodat hulle kos gehad het. Hulle kon nie al hulle oeste vir handel gebruik en dan sonder kos gesit het nie. Nee, die HERE wou dat hulle eerste kos in hulle huise gehad het, en dan moes hulle sorg vir die uitbouing van hulle kuddes.

Oor die derde jaar se tiende was daar ook spesiale reŽlings voor. Deut 26: “12 ∂ As jy al die tiendes van jou opbrings klaar afgesonder het in die derde jaar, die jaar van die tiendes, dan moet jy aan die Leviet, die vreemdeling, die wees en die weduwee gee, dat hulle in jou poorte kan eet en versadig word. 13 En jy moet voor die aangesig van die HERE jou God sÍ: Ek het die heilige goed uit die huis weggebring en dit ook aan die Leviet en die vreemdeling, die wees en die weduwee gegee, geheel en al volgens u gebod wat U my beveel het; ek het geeneen van u gebooie oortree of vergeet nie. 14 Ek het daarvan in my rou nie geŽet en daarvan as 'n onreine niks weggebring en daarvan aan 'n dooie niks gegee nie; ek het na die stem van die HERE my God geluister; ek het gedoen net soos U my beveel het. 15 Kyk tog uit u heilige woning, uit die hemel, neer en seŽn u volk Israel en die land wat U ons gegee het, soos U aan ons vaders met 'n eed beloof het, 'n land wat oorloop van melk en heuning.”

Weereens word dit beklemtoon dat die Leviet slegs ‘n gedeelte van die derde jaar se tiende moes kry. So, as ons dit oor drie jaar indeel, moes die Israeliete twee derdes van hulle tiende gebruik om fees mee te hou waar hulle hulleself mee kon geniet, en slegs ‘n gedeelte van ‘n derde moes vir die Leviet gaan. Die res van die derde jaar se tiende moes gaan vir barmhartigheidsdienste. Ons moet ook onthou dat die Leviete was nie net die priesters wat geoffer het nie. Al die musikante, die helpers, almal wat in die tempel diens gedoen het, was Leviete. Hulle almal moes uit die stam van Levi kom.

Ons lees ook in Numeri 18 dat die Leviete ‘n tiende van wat hulle ontvang het, aan die hoŽpriester en die priesters wat by die tempel gewerk het moes bring. Numeri 18: 26 “Jy moet ook met die Leviete spreek en aan hulle sÍ: As julle van die kinders van Israel die tiendes neem wat Ek aan julle van hulle as jul erfdeel gegee het, moet julle daarvan 'n offergawe aan die HERE afgee, 'n tiende van die tiende. 27 En julle offergawe sal vir julle gereken word soos koring van die dorsvloer af en soos die volle opbrings uit die parskuip. 28 Sů moet julle ook 'n offergawe aan die HERE afgee van al julle tiendes wat julle van die kinders van Israel neem, en julle moet daarvan die offergawe aan die HERE aan die priester Ašron gee. 29 Van al jul gawes moet julle die hele offergawe aan die HERE afgee, van al die beste daarvan, as die heilige gawe wat daarvan moet afgaan. 30 Jy moet dan vir hulle sÍ: As julle die beste daarvan afgee, sal dit vir die Leviete gereken word as opbrings van die dorsvloer en as opbrings van die parskuip. 31 En julle mag dit op enige plek eet, julle en jul huisgesin; want dit is vir julle 'n loon vir jul dienswerk by die tent van samekoms. 32 En julle sal daarby geen sonde op julle laai as julle die beste deel daarvan afgee nie; en julle mag die heilige gawes van die kinders van Israel nie ontheilig nie, sodat julle nie sterwe nie.”

Een ding wat ons kan leer uit die gedeelte in Deuteronomium oor die instelling van tiendes is dat dit my verpligting is om te verseker dat die wat nie grond besit het nie, so in ons tyd wat nie die vermoŽ besit om inkomste te genereer nie, genoeg het om te eet en van te lewe.

So, om saam te vat. Die Israeliete moes vir twee jaar hulle eerste vrugte en hulle tiendes van hulle graan neem na die plek wat die HERE vir hulle uitgewys het, en daar moes hulle dit eet. As dit te veel was, kon hulle dit oorsit in geld en hulle self bederf deur te koop net wat hulle harte begeer het. Die derde jaar se tiende moes die Leviet, die weduwee, wees en vreemdeling gaan haal en daarvan leef vir drie jaar.

Maar wat was die taak van die Leviete?

Het u al ooit gewonder hoekom die Leviete nooit ‘n erfdeel in Kanašn gekry het nie? Ek gaan probeer om die gedeeltes kortliks saam te vat. As u die gedeeltes in die Bybel wil lees, kan u dit vind in Numeri 15, 16 en 17. In hoofstuk 15 gee die HERE sekere wette tot betrekking met offerandes. Hier lees ons dat enige persoon vir die HERE kon offer. In Hoofstuk 16 vind ons dat Korag, Datan en Abiram oproer maak teen Moses en Ašron. Omdat die HERE elkeen toelaat om self te offer, sÍ die drie saam met 250 van die vernaamste manne van Israel dat Moses en Ašron nie hulle self moet aanstel hoŽr as die res van die volk nie, want almal is heilig. Moses tree toe in en vra die HERE dat Hy sal uitwys wie reg of verkeerd is. Hulle moes toe koper vuurpanne neem en vir die HERE offer. Toe hulle offer, het die heerlikheid van die HERE aan die hele volk verskyn. Die HERE het toe vir Moses en Ašron gesÍ om hulle af te sonder sodat die HERE die hele volk kan verteer. Moses het toe ingetree vir die volk en het die HERE slegs die drie, saam met hulle families en die 250 gesiene persone gedood. Die HERE het toe beveel dat die koper panne platgeslaan moes word en oor die altaar gesit moes word, want hulle was heilig.

Die volk het toe weer teen Moses en Ašron gekom, en die keer moes Ašron met die vuurpanne tussen die volk in hardloop om versoening vir die volk te doen. Teen die tyd dat dit gebeur, was daar alreeds 14,700 Israeliete dood. Nou volg die wonderlike verhaal van Ašron se staf wat die HERE laat groei het oornag dat dit selfs vrugte gedra het, om aan te wys watter stam die HERE gekies het om vir Hom offers te bring. Hier het die HERE eers besluit dat omdat die volk nie na Hom luister nie, Hy een stam kies om offers vir die volk te doen, en dit is die stam van Levi. Dan volg die gedeelte wat vroeŽr aangehaal is oor wat die Leviete moes doen met hulle tiende. Weereens moes dit geŽet word. Die keer net deur die priesters.

Wanneer ons kyk na die gedeeltes in die Bybel oor hoeveel Leviete daar was, en waaroor alles gaan, vind ons dat die HERE vir Moses bevel gee dat elke eersgeborene seun aan die HERE behoort. Wanneer Israel reg is om in Kanašn te gaan en die volk getel word, vind ons dat die HERE die balans tussen eersgeborenes en Leviete gehou het. Ons vind dat op ongeveer driehonderd na, en dit op 22000 in totaal, daar dieselfde hoeveelheid Leviete is as wat daar eersgeborene seuns was. Dus het elke gesin ‘n Leviet gehad wat hulle die wet moes leer en vir hulle offers moes bring. Onthou ook dat die Leviete geen grondgebied in Kanašn gekry het nie, en dus van die volk afhanklik was om te kon bestaan. Daaroor is daar ‘n gedeelte van die derde jaar se tiendes aan die Leviet gegee. Omdat die HERE die volk nie meer toegelaat het om vir Hom offers te bring nie, moes elke huisgesin sy eie Leviet gehad het wat die offers namens hom moes doen.

Een punt wat ek net weer wil beklemtoon is dat slegs die derde jaar se tiendes deur die Leviete en weduwees en wese gedeel is. Nooit moes die volk hulle hele tiende van elke jaar aan die Leviete gee nie. Dit dan die agtergrond oor tiendes, die geskiedenis van die Leviete, en wat Moses se wet daaroor te sÍ het.

HebreŽrs siening

Wat leer HebreŽrs ons? Hoofstuk 7 vanaf vers 5 “Nou het hulle wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang, wel 'n gebod om, volgens die wet, van die volk tiendes te neem, dit is van hulle broers, ofskoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het; 6 maar hy wat nie uit hķlle sy geslagsregister aflei nie, het van Abraham tiendes geneem en die besitter van die beloftes geseŽn. 7 Nou word sonder enige teŽspraak die mindere deur die meerdere geseŽn. 8 En hier neem wel sterflike mense tiendes, maar dŠŠr een van wie getuig word dat hy lewe. 9 En, om so te sÍ, het ook Levi wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee; 10 want hy was nog in die lendene van sy vader toe Melgisťdek hom tegemoetgegaan het. 11 ∂ As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was--want met die oog daarop het die volk die wet ontvang--waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melgisťdek en dat hy dit nie volgens die orde van Ašron genoem word nie? 12 Want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet; 13 omdat Hy met die oog op wie hierdie dinge gesÍ word, aan 'n ander stam behoort het waaruit niemand die altaar bedien het nie. 14 Want dit is volkome duidelik dat onse HERE uit Juda voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesÍ van die priesterskap nie.”

As ons die hele gedeelte van HebreŽrs 6 vers 10 tot aan die einde van hoofstuk 13 lees, behandel die skrywer hier uitsluitlik die nuwe verbond. (Ek sal voorstel dat jy dit sorgvuldig drie of vier keer deur lees). Dit gaan daaroor dat ons moet glo dat Jesus die volkome offer was vir sonde, dat Hy vir ons aanhoudend intree. Ons het dus nie meer nodig het om Leviete te betaal om vir ons offers te bring nie, want Christus is ons offer en sit aan die regterhand van God. Hier leer ons dat Jesus was beide offer en HoŽpriester. Hy het die hele tempel nietig verklaar. Onthou u dat Jesus gesÍ het dat Hy die tempel sal afbreek en in drie dae weer opbou? Dit is was Hy gedoen het. Hy het ‘n nuwe tempel daar gestel vir ons, en dit is ons liggame, want Jesus se Gees, die Heilige Gees, kom woon in ons met wedergeboorte. Daarom moet ons ons liggame skoon hou van alle sondes. Nou leer vers 12 ons dat met verandering van priesterskap kom daar verandering van wet, omdat Jesus die wet van Moses vervul het, en van ons verwag om God bo alles lief te hÍ, en ons naaste soos onsself.

Die HebreŽrs skrywer behandel die hele boek deur dat Jesus gekom het volgens die priesterskap van Melgisťdek. U sien voor die Levitiese priesterskap was daar ‘n ander priesterskap, deurdat die HERE priesters aangestel het. In hoofstuk 7 in die aanhaling hierbo, verklaar die skrywer dat in die priesterskap daar nie voorskrifte van die wet was nie, maar nogtans het Abraham vir Melgisťdek ‘n tiende gegee van dit wat hy gewen het in die oorlog. U sien daar was nie voorskrifte nie, maar nogtans het Abraham vir hom gegee omdat hy geweet het dat die persoon deur die HERE aangestel is. Jesus het weer as priester, en dit dan as HoŽpriester ‘n nuwe orde kom vestig waar geen voorskrifte meer van toepassing is nie, en die Levitiese priesterskap wat met voorskrifte en wasse gepaard gegaan het, nietig verklaar. So dit help nie dat ek na die Ou Testament gaan kyk hoe ek my offers moet hanteer nie, want dit wat Moses vir Israel voorgeskryf het, het Jesus kom vervul, en ‘n Nuwe Verbond kom vestig.
Hoofstuk 13 behandel juis wat die voorskrifte is vir die nuwe verbond, hoe ons dus moet optree omdat die wet van die Leviete verval het. So, vir ons as Christene is dit vandag hoe ons moet optree. “1 ∂ Die broederliefde moet bly. 2 Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. 3 Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is, en aan die wat mishandel word, as mense wat self ook 'n liggaam het. 4 Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. 5 Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesÍ: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. 6 Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sÍ: Die HERE is vir my 'n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal 'n mens aan my doen? 7 Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. 8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. 9 Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie; want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie. 10 Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien, geen reg het om te eet nie; 11 want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoŽpriester in die heiligdom ingedra word--hulle liggame word buitekant die laer verbrand. 12 Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gely. 13 Laat ons dan uitgaan na Hom toe buitekant die laer en sy smaad dra. 14 Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. 15 Laat ons dan gedurig deur Hom aan God 'n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely. 16 Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers. 17 Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie”.

Wat vers 10 en 11 vir ons verduidelik, is dat die offers wat deur die priesters in die Ou Testament gebring is, is die vleis van geŽet, maar die diere wie se bloed deur die hoŽpriester gebruik is om in die allerheiligste mee in te gaan, is buite die laer verbrand. Dit is dus die offer wat Jesus vir ons bewerkstellig het volgens vers 12. So ek en jy moet uitgaan na die kruis en gaan vergifnis vra vir ons oortredinge en die offer wat Jesus vir ons gedoen het aanvaar, sodat ons deur Hom vrye toegang kan hÍ na God die Vader toe. Dan word ek deel van die nuwe verbond. Ek het dus nie meer nodig om tiendes aan die Leviete te betaal om namens my offers te bring nie, want Jesus het die volmaakte offer geword en is deur God aanvaar. Jesus was ook die eersgeborene van die nuwe verbond en het Homself as offer aangebied. Hy was dus ons eerste vrugte. Daaroor is die Nagmaal ingestel en moet ons van Hom, ons offer eet en van Sy bloed, die drinkbeker drink, want dit is ons offer wat eenmaal gedoen is en as volmaak aanvaar is.

Nuwe Testamentiese bepalings.

Maar wat nou? Hoe moet ek nou my offers hanteer? Jesus het al in Mattheus vir ons die antwoord gegee. Mat 23: 23 “Wee julle, skrifgeleerdes en FariseŽrs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle nŠ: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.” Ons sien hier dat die FariseŽrs selfs hulle kruie getel het en tiendes daarvan gegee het omdat hulle nie die wet ongehoorsaam wou wees nie, want hulle godsdiens het gegaan oor voorskrifte en wetsonderhouding. Kan jy jou indink hoe hulle op hulle boude sit en koljander korreltjies tel, terwyl Jesus buite siekes genees. Hier vertel Jesus vir die FariseŽrs wat die belangrikste is, die reg, met ander woorde dat elke persoon dieselfde gemaak is deur die HERE en dat ons nie ‘n persoon moet oordeel deur op sy aansien in die gemeenskap te let nie, die barmhartigheid, met ander woorde dat ons moet help waar ons iemand sien wat tekort het, en die trou, die absolute vertroue wat ons in mekaar moet hÍ.

Hierdie gedeelte in Mattheus word ook deur baie kerke gebruik om nou te verklaar dat Jesus tiendes goedkeur. Verkeerd. Ongelukkig kon Jesus nog nie hier vir hulle vertel dat tiendes afgestel word nie, want Hy het nog gelewe. Hy moes nog geoffer word op Golgota. Ons moet onthou dat Jesus onder die eerste verbond gebore is, dat Hy self besny is, en dat die nuwe verbond eers in werking getree het nadat Hy opgestaan het uit die dode. En dit is eers in die nuwe verbond waar tiendes nie meer van toepassing is nie, want die Leviete is nie meer nodig nie. Ons is nou self priesters.

Jesus het ook later vir ons riglyne gegee. Mat 25 :34 “Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sÍ: Kom, julle geseŽndes van my Vader, beŽrf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wÍreld af. 35 Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was 'n vreemdeling, en julle het My herberg gegee; 36 Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom. 37 Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sÍ: HERE, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee? 38 En wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee? 39 En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom? 40 En die Koning sal antwoord en vir hulle sÍ: Voorwaar Ek sÍ vir julle, vir sovÍr julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.”

Hieruit sien ons wat liefde vir ons naaste beteken, en dit is wat Jesus verwag.

Die gedeelte is ‘n bevestiging van Jeremia 7 vers 5. “Maar as julle jul weŽ en julle handelinge waarlik goed maak, as julle waarlik reg doen onder mekaar; 6 vreemdeling, wees en weduwee nie verdruk nie en geen onskuldige bloed in hierdie plek vergiet nie en agter ander gode nie aan loop tot julle eie skade nie--7 dan sal Ek julle laat woon in hierdie plek, in die land wat Ek aan julle vaders gegee het, van eeu tot eeu.” Die Woord van God wil ons hier leer dat ons moet doen wat die HERE verwag, en nie dink dat ek Hom kan omkoop met my bydrae of offers nie. Hy kyk na die hart, die ingesteldheid van die persoon.

Paulus gee ons ook ‘n riglyn in 2 KorintiŽrs 8 “12 Want as die bereidwilligheid daar is, is dit welgevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie. 13 Want ek bedoel nie dat daar vir ander verligting moet wees en vir julle verdrukking nie, 14 maar dat volgens gelykheid julle oorvloed in hierdie tyd hulle gebrek kan aanvul, sodat ook hulle oorvloed julle gebrek kan aanvul en daar gelykheid kan wees”. Die HERE verwag nie van jou om te gee as jy nie het nie, maar dat daar gelykheid tussen mense moet wees. As jy vandag baie het is dit jou plig om te sorg vir die wat nie het nie, sodat indien jy eendag weer tekort het, hulle na jou sal omsien.

Hoe het die eerste Kerk dit gedoen?

Handelinge 2 vanaf vers 44:”En almal wat gelowig geword het, was bymekaar, en het alles gemeenskaplik besit. 45 En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrings onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. 46 En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, 47 terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die HERE het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.”

Na aanleiding van die voorafgaande gedeeltes, wil ek graag net deel oor hoe ons as Nuwe Testamentiese Kerk moet optree. Het u al ooit gewonder hoekom ons party slim mense kry, en dan weer ander wat moet sukkel om te leer. Dan kry ons mense wat goed kan besigheid doen en geld maak, en dan weer ander wat net bestaan, en ander wat ‘n sukkel bestaan maak. Paulus het vir ons die riglyn gegee. As ek baie het, is dit my plig om vir die te help wat nie genoeg het om van te lewe. En dit geld nie net vir finansies nie.

Hoekom moet ek my geld met ander deel? Eerstens is dit wat die eerste Kerk gedoen het. Die HERE se wet soos deur Jesus vir ons gegee is: Jy moet die HERE jou God liefhÍ bo alles, en jou naaste soos jouself. As ek nou alles wat ek van die HERE ontvang vir myself hou, doen ek mos nie die tweede gedeelte nie, want ek vat alles vir myself. Dit is die een rede. ‘n Ander rede is dat dit die manier is om die Evangelie uit te dra. Wanneer ek betrokke raak by mense en hulle ken soos hulle elke dag is, weet ek wat hulle tekorte is. So kan ek dan deur die HERE gebruik word om hulle nood te verlig. Nou begin ek die Evangelie te doen, en kan die HERE my seŽn sodat ek ander kan seŽn. So kan ons die Boodskap van Jesus uitdra. Ek kan nie ‘n verskil maak as ek alles vir myself vat en my medemens eenkant toe stoot nie.

En die gemeente se inkomste?

Maar waar kry die plaaslike gemeente dan sy inkomste vandaan om te voorsien in die behoeftes van die predikant of pastoor? Paulus het vir ons spesifieke opdragte daarvoor gegee. 1 Kor 9 vers 9 tot 11 “9 Want in die wet van Moses is geskrywe: 'n Os wat graan dors, mag jy nie muilband nie. Is dit miskien oor die osse dat God Hom bekommer? 10 Of spreek Hy inderdaad om ons ontwil? Ja, want om ons ontwil is dit geskrywe, omdat hy wat ploeg, op hoop moet ploeg; en hy wat dors, op hoop om wat hy hoop, deelagtig te word. 11 As ons vir julle die geestelike gesaai het, is dit 'n groot saak as ons julle stoflike goed maai?” Verder ook in vers 14 “So het die HERE ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe.” GalasiŽrs 6 vers 6 “ Maar laat hom wat in die Woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee.”

Wat nou van ‘n gebou om saam mee te vergader? Dit moet julle as gemeente self oor besluit. As almal saamstem dat daar ‘n gebou nodig is, moet almal betaal daarvoor. Dit is hoe die Israeliete die tempel herstel het. Elkeen het volgens sy vermoŽ bygedra vir die bouwerk. Gaan kyk maar in Nehemia. Dit is nie met tiendes gedoen nie.

Samevatting

So, om saam te vat. Tiendes is ingestel sodat die Israeliete moes sorg vir die stam van Levi wat nie grondgebied gekry het in Kanašn nie. Verder moes dit voorsiening maak vir die versorging van weduwees, wees en vreemdeling. Alles is in die vorm van ‘n offer gegee. Dit het beteken dat dit kos was om voorsiening te maak vir die daaglikse behoeftes van mense, maar dieselfde tyd geoffer is aan die HERE, vir vergifnis van sondes. HebreŽrs leer ons dat Jesus ‘n volmaakte offer gebring het. Ek het dus nie meer nodig om iemand te betaal om namens my offers te bring vir sonde vergifnis nie. Wat moet ek dan doen? Eerstens moet ek sorg dat ek die wat kortkom help sodat hulle kos en klere het, “maar dat volgens gelykheid julle oorvloed in hierdie tyd hulle gebrek kan aanvul”. Tweedens moet ek sorg dat die persoon wat my leer uit die Woord, nie ‘n tekort het nie. “Maar laat hom wat in die Woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee”.

Die laaste vraag nou, is hoeveel moet ek gee? Sodat daar gelykheid in die gemeente kan wees. Sodat niemand, die leraar(s) inkluis, ‘n tekort het nie. Dit is wat die nuwe verbond verwag. Dan hoef ek ook nie te vra of ek my gedeelte moet uitwerk voor of na belasting, of saam met byvoordele of wat ookal nie. Ek moet gee waar ek ‘n behoefte sien, sodat almal kan sÍ dat die HERE vir hulle sorg. Hy gebruik wel vir my en jou as hande en voete.

En nou Maleagi.

Ek het aan die begin gesÍ ek sal Maleagi aan die einde hanteer. Hoekom gebruik die kerk dan die gedeelte? Na aanleiding van die verduideliking wat ek hierbo gegee het, moet die persone wat die gedeelte gebruik, eerder hulle preke in ‘n Joodse sinagoge gaan hou, want dit is waar dit tuishoort. Die Jode sal hulle in elk geval nie glo nie, want hulle ken ten minste Maleagi in sy geheel. Al glo jy nog stťťds dat jy tiendes moet gee, word jy mislei, want diť gedeelte is in elk geval gerig aan die priesters, en nie aan die volk nie. Maleagi 1 vers 1 ” ∂ Godspraak. Die woord van die HERE aan Israel deur die diens van Maleagi.” Maleagi 2 vers 1 “∂ En nou, priesters, tot julle kom hierdie gebod.” Daar is nie weer ‘n aanhef wat die uitspraak aan wie dit gerig is verander nie. Ek stel voor dat jy Maleagi gaan lees van die begin tot einde, al vier hoofstukke. Dit sal jou slegs 10 tot 20 minute neem. In hoofstuk een bevestig die HERE sy liefde vir Israel, maar kla hulle aan omdat hulle geroofde, siek en blinde diere bring om te offer. Hier kan ons al klaar oplet dat die Leviete saamgestem het dat die volk nie dit wat die HERE verwag offer nie, maar verminkte diere offer vir die HERE. So die volk se ingesteldheid was verkeerd.

In hoofstuk 2 begin die profeet die priesters weer leer dat die HERE spesifiek die Leviete gekies het om die volk te leer. Hoofstuk 2 vers 7 “ Want die lippe van die priester moet die kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is ‘n boodskapper van die HERE van die leŽrskare.” Nou noem die profeet sekere goed wat die priesters (Leviete) doen wat verkeerd is. Hulle handel troueloos met mekaar, die heiligdom van die HERE is ontheilig, en hulle skei van hulle vrouens. Ten spyte van dit alles huil hulle omdat hulle offers nie aanvaar word nie. Verder vermoei hulle die HERE deur te sÍ dat elkeen wat kwaad doen is goed in die oŽ van die HERE.

Die profeet gaan verder deur te sÍ dat die HERE sal oordeel oor die wat verkeerd lewe, want Hy het nie verander nie. Die HERE beskuldig ook die priesters dat hulle al lankal van Hom afgedwaal het, en doen Hy ‘n beroep op hulle om hulle te bekeer. Verder beroof hulle, dit is die priesters, die HERE deurdat hulle nie die hele tiende wat hulle aan die priesters moet afstaan, na die HERE bring nie. Onthou in Numeri 18 het u gelees dat die Leviete ook ‘n tiende moes bring aan die priesters? Dit is die tiende wat hier van gepraat word. Dit is ook ‘n bevestiging van EsegiŽl 34 waar die herders beskuldig word dat hulle dit wat aan die HERE behoort, vir hulle self neem. So hou Maleagi aan om teen die priesters uit te vaar, en noem hy hulle selfs vermetel omdat hulle sÍ dat dit tevergeefs is om God te dien. Die hele boek van Maleagi handel oor wat fout is by die priesters, en dus ook by die volk. Hulle hart is verkeerd. Hulle wil nie hulle knie buig voor die HERE nie. Hulle wil doen wat hulle wil.

Die boek word dan afgesluit met ‘n profesie oor die koms van Jesus Christus, en wat Hy kom doen op aarde. Dat Hy ‘n nuwe orde gaan inlei, en dat ons dan weer die verskil tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie, sal kan sien. Hoekom? Omdat ons sal sien of die mense die Woord gehoorsaam deur nou te doen wat van ons as nuwe verbond kinders verwag word, en deur dit te doen, ‘n verskil in die wÍreld te maak.

Maleagi het niks te doen daarmee om jou offer vir die kerk te bring nie, tensy jy ‘n Leviet of priester is in die Joodse volk, en nog nie van Jesus gehoor het nie. Dit het ook niks te doen daarmee dat jy jou hele offer na die plaaslike gemeente moet bring nie, want die tiende wat die volk moes gee, het die Leviet kom haal in die stadspoorte, saam met die weduwee en die wese. Volgende keer hoef jy nie skuldig te voel as jy dalk gekonfronteer word oor jou tiende nie, want die persoon wat dit doen, het dan so pas sy onkunde bewys.

Wat is die offers wat in beide die ou en nuwe testament beskryf word as aanvaarbaar vir die HERE?
• Die HERE is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees.
• Die offers van God is 'n gebroke gees; 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie!
• Laat ons dan gedurig deur Hom aan God 'n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.

Het u geweet dat offers ingestel is omdat die volk nie na die HERE wou luister nie? Jeremia 7 vers 21 “∂ So sÍ die HERE van die leŽrskare, die God van Israel: Voeg julle brandoffers by julle slagoffers en eet vleis. 22 Want Ek het met julle vaders, op die dag dat Ek hulle uit Egipteland uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie. 23 Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik: Luister na my stem, dan sal Ek vir julle 'n God wees, en julle sal vir My 'n volk wees; en wandel net in die weg wat Ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan. 24 Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hul bose hart beraadslaag het, en hulle het agteruitgegaan en nie vooruit nie.”

Daar is nog ‘n gedeelte waar die HERE vir ons vertel wat Hy gedoen het. EsegiŽl 20 verse 25 en 26: “So het …k dan ook aan hulle insettinge gegee wat nie goed was nie, en verordeninge waardeur hulle nie sou lewe nie. 26 En Ek het hulle verontreinig deur hulle offergawes, omdat hulle deur die vuur laat deurgaan het alles wat die moederskoot open; sodat Ek hulle kon vernietig, dat hulle sou weet dat Ek die HERE is”. Onthou dat alles wat eerstelinge was, moes die Israeliete offer. So dit moes in die teenwoordigheid van God gaargemaak word, (deur die vuur gaan), en dan geŽet word. Hoekom het die HERE vir hulle insettinge gegee wat tot die dood sou lei? Want Hy kyk na die hart van mense. Na die rede hoekom ek sekere goed doen. So, let op jou ingesteldheid oor hoekom jy glo oor hoe jy jou finansies moet hanteer. Op ‘n persoonlike vlak wil ek jou tog vra dat indien jy glo in tiendes en vir my wil sÍ dat dit werk. Ek weet dit werk, want God het ‘n wet daargestel wat dit laat werk. Maar ek wil jou tog vra, glo eerder in Jesus, en Hom as offer.

Laat ons dan liewer luister na wat die HERE van ons verwag om te doen met ons lewe, want dan sal Hy vir ons ‘n God wees, en ons vir Hom ‘n volk.

Wat nou van saai en maai beginsel? Die Bybel verklaar nog steeds dat die HERE die vrywillige gewer liefhet.
Hierdie paragraaf is ‘n baie lang tyd na die oorspronklike artikel bygesit, nadat ek soos baie ander weer na die onderwerp gekyk het. Wat u in die artikel gelees het, is nog steeds korrek, maar daar is ‘n paar addisionele punte wat bykom. Indien u nie aan ‘n gemeente behoort nie, is u vry om dit wat u wil gee, te gee waar u voel is reg. Onthou net die voorskrifte om vir die armes, die minderbevoorregtes (weduwee en wese), en die vreemdeling (die sonder vaste inkomste) te gee. Indien u wel ‘n lidmaat by ‘n gemeente is, is dit soos wat Samuel aan die volk gesÍ het dat die koning (u gemeente of groep) beslag daarop sal lÍ. “En van julle saailande en julle wingerde sal hy die tiendes neem en dit aan sy hofdienaars en sy dienaars gee.” (1Sa 8:15) So u sal maak soos u koning sÍ, anders is u in rebellie omdat u nie aan die koning gehoor gee nie. U koning sal wel eendag verantwoordelikheid moet aanvaar vir sy optrede, maar dit is sy saak. Die oordeel oor hom sal wees volgens EsegiŽl 34.

Een laaste paragraaf wat ek as ‘n gebed wil skryf, is as volg: “HERE ons kom na U toe in die Naam van Jesus wat ons vrygekoop het met Sy bloed op Golgota, deur die volmaakte offer vir U te bring. HERE ek vra dat U elke vloek sal breek wat elke leraar oor die leser se finansies uitgespreek het. HERE, meeste van die vloeke is uit onkunde onwetend op die persoon geplaas, maar ek vra nou dat U die werke van Satan sal verbreek, en dat elke seŽning wat U vir die persoon beloof het, sal manifesteer in sy of haar lewe. Dankie dat ons weet dat U ‘n beloner is van elkeen wat U soek. Amen.

Ben Cronje
Oct 24th 2013, 08:55 AM
Hi Louwrens.

Dankie vir 'n baie volledige (blyk dit) en interessante plasing.:thumbsup:

Self het ek nog nie die tiende-kwessie begin ondersoek nie, so ek het baie uit jou artikel geleer.

Groete

Ben

Philip dT
Oct 24th 2013, 09:29 AM
Wat Maleagi betref. Ek stem saam met Louwrens (as ek reg verstaan) dat die konteks van Maleagi in ag geneem moet word. Hulle word vermaan omdat hulle verminkte diere na die altaar bring. As mens vandag dan op grond van Mal 3:10 glo ons moet nog tiendes gee, moet ons dan ook nog offers na die altaar bring.

Son of the South
Oct 24th 2013, 10:45 AM
Louwrens, baie dankie vir die plasing. Ek het al lering gehoor wat ooreenstem met dit wat jy probeer oordra. Ek dink ek is een van bitter wynig gelowiges wat wel al OOIT sulke lering gehoor het.

Met veral die voorspoeds predikers sien mens dikwels hoe hulle bloot oneerlik is en teksgedeeltes totaal buite konteks aanhaal. Ek wonder dikwels of hulle werklik glo dat daar op die lange duur MEER seŽn daarin lÍ om dit VERKEERD te leer en te doen as die REGTE.

Grace Alone
Oct 25th 2013, 07:37 AM
Ek is van die Engelse kant van die forum, en ek is met behulp van Google vertaal jou post te volg


Malachi 3:8 Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, Wherein have we robbed thee? In tithes (H4643) and offerings (H8641).

TITH: (Money -Cash)

H4643
מעשׂרה מעשׂר מעשׂר
ma‛ăśêr ma‛ăśar ma‛aśrâh
mah-as-ayr', mah-as-ar', mah-as-raw'
From H6240; a tenth; especially a tithe: - tenth (part), tithe (-ing).

OFFERING: (Present)

H8641
תּרמה תּרוּמה
terûmâh terûmâh
ter-oo-maw', ter-oo-maw'
(The second form used in Deu_12:11); from H7311; a present (as offered up), especially in sacrifice or as tribute: - gift, heave offering ([shoulder]), oblation, offered (-ing).


A tithe (/ˈtaɪū/; from Old English: teogoĢa "tenth") is a one-tenth part of something, paid as a contribution to a religious organization or compulsory tax to government.[1] Today, tithes are normally voluntary and paid in cash, cheques, or stocks, whereas historically tithes were required and paid in kind, such as agricultural products. Several European countries operate a formal process linked to the tax system allowing some churches to assess tithes.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tithe

So i think there is a difference between tith and offerings. Tith is cash and offerings is like a present. I think we must pay tith in our day and age otherwise we are stealing from God. That is what the Scripture says.

GOOGLE TRANSLATE:
Dankie dat ek hier kan plaas en deel my mening.

Philip dT
Oct 25th 2013, 08:09 AM
Grace Alone. Even though tithing and offering may be different, it is important that the NT nowhere differenciates between the various commandments in the law (law=the first 5 books of the Bible). All of them are fulfilled and completed in Christ.

Grace Alone
Oct 25th 2013, 08:28 AM
Grace Alone. Even though tithing and offering may be different, it is important that the NT nowhere differenciates between the various commandments in the law (law=the first 5 books of the Bible). All of them are fulfilled and completed in Christ.

I work for a company. I earn a salary. With that salary I can pay my house, school fees, buy food and so on. A servant of God have the same expenses as myself. From what should he live, or how should he earn a salary if it is not by the congregation tithing?


1Co 9:14 Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel.

Will you work for your company for free with the hope that somewhere, somehow somebody will be generous enough to pay money into your bank account so you can survive?

I know God is the provider, but he uses his body (church) to provide for His servants. We are his stewards.

How wonderfull is it to give back to the Lord and the work of the Lord so that there can be preachers who can witness! He gave His everything, His only Son so I can be saved. He gave 100%. Is 10% to much for me to give back?


Mat 24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

chisel
Oct 25th 2013, 08:41 AM
Ek is van die Engelse kant van die forum, en ek is met behulp van Google vertaal jou post te volgTITH: (Money -Cash)

H4643
מעשׂרה מעשׂר מעשׂר
ma‛ăśêr ma‛ăśar ma‛aśrâh
mah-as-ayr', mah-as-ar', mah-as-raw'
From H6240; a tenth; especially a tithe: - tenth (part), tithe (-ing).

OFFERING: (Present)

H8641
תּרמה תּרוּמה
terûmâh terûmâh
ter-oo-maw', ter-oo-maw'
(The second form used in Deu_12:11); from H7311; a present (as offered up), especially in sacrifice or as tribute: - gift, heave offering ([shoulder]), oblation, offered (-ing).So i think there is a difference between tith and offerings. Tith is cash and offerings is like a present. I think we must pay tith in our day and age otherwise we are stealing from God. That is what the Scripture says.

GOOGLE TRANSLATE:
Dankie dat ek hier kan plaas en deel my mening.

Hi Grace Alone,

According to Deut 14 tithes are explicitly non-cash. Cash had to be exchanged for produce before it tithed (eaten by the tither).

Son of the South
Oct 25th 2013, 08:43 AM
I work for a company. I earn a salary. With that salary I can pay my house, school fees, buy food and so on. A servant of God have the same expenses as myself. From what should he live, or how should he earn a salary if it is not by the congregation tithing?Will you work for your company for free with the hope that somewhere, somehow somebody will be generous enough to pay money into your bank account so you can survive?

I know God is the provider, but he uses his body (church) to provide for His servants. We are his stewards.

How wonderfull is it to give back to the Lord and the work of the Lord so that there can be preachers who can witness! He gave His everything, His only Son so I can be saved. He gave 100%. Is 10% to much for me to give back?Yup, I agree...100%...your heart is in the right place. What I'm saying is: He is Lord of 10/10 (and 7/7) and not 1/10. We are no longer under the Law, but under the Law of Christ. When you consider what to give, do you take out a calculator, or do you go to your inner room?

When you fall, should I offer you one finger, as your Christian brother, or should I give both hands? I'll give the food off my plate to your starving children as an act of love. I'll give you nothing if you put people under a law as an act of duty.

chisel
Oct 25th 2013, 08:53 AM
I work for a company. I earn a salary. With that salary I can pay my house, school fees, buy food and so on. A servant of God have the same expenses as myself. From what should he live, or how should he earn a salary if it is not by the congregation tithing?

Many churches and church leaders are aware that tithing, as defined in the modern church isn't biblical and as such they openly ask for donations, as Paul did when requesting help. Those churches flourish.
Also bear in mind that ends do not justify means. The fact that church leaders need to make a living doesn't justify burdening the congregation with a modified version of an Old Testament law.Will you work for your company for free with the hope that somewhere, somehow somebody will be generous enough to pay money into your bank account so you can survive?

I'm not sure I agree with the analogy. Making provision for oneself in terms of a salary isn't necessary to fullfill the great commission.


I know God is the provider, but he uses his body (church) to provide for His servants. We are his stewards.
I agree that God provides for the church, but nowhere did God authorise that the OT tithing law be modified for the purpose of funding a church.How wonderfull is it to give back to the Lord and the work of the Lord so that there can be preachers who can witness! He gave His everything, His only Son so I can be saved. He gave 100%. Is 10% to much for me to give back?
This sort of statement has great rhetorical appeal, but it totally neglects the real issue, which is whether modern tithing is biblical.
I agree that the Lord has given us everything, but I see nowhere in scripture where God has requested that we pay Him back for the sacrifice of His Son, and nowhere in scripture can I find that God has instructed that the local gentile church will be the ones to collect the debt we owe Him.

In fact, God has said that what we do to the poor, the widow, the orphan and the downtrodden we do to him. So it seems that if one wishes to pay God back, He himself has chosen to be represented with the needy, and not with pastors, who often times preach that tithes are to be paid first and what's left one can give to the needy.

Grace Alone
Oct 25th 2013, 09:03 AM
Yup, I agree...100%...your heart is in the right place. What I'm saying is: He is Lord of 10/10 (and 7/7) and not 1/10. We are no longer under the Law, but under the Law of Christ. When you consider what to give, do you take out a calculator, or do you go to your inner room?

When you fall, should I offer you one finger, as your Christian brother, or should I give both hands? I'll give the food off my plate to your starving children as an act of love. I'll give you nothing if you put people under a law as an act of duty.

I know and understand that it is not possible for everyone the give 10% of their salary. I starting tithing 12 years ago, and not once did I look back feeling sorry for myself. I must admit in this 12 years there was 1 month I did not give....and it was not a good month for me. When i get paid like today, the first thing I do is give to the Lord. I know the leadership of my congregation uses the money where and how they are suppose to use it, and our finacial statements are open for the whole congregation to see when ever they want.

I do not give to get anything back, but out of love for my Saviour and in obedience to God's word. If you can't give 10%, then there is a story for you in the Bible as well.


1Ki 19:7 And the angel of the LORD came again the second time, and touched him, and said, Arise and eat; because the journey is too great for thee.
1Ki 19:8 And he arose, and did eat and drink, and went in the strength of that meat forty days and forty nights unto Horeb the mount of God.
1Ki 19:9 And he came thither unto a cave, and lodged there; and, behold, the word of the LORD came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah?
1Ki 19:10 And he said, I have been very jealous for the LORD God of hosts: for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword; and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away.
1Ki 19:11 And he said, Go forth, and stand upon the mount before the LORD. And, behold, the LORD passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the LORD; but the LORD was not in the wind: and after the wind an earthquake; but the LORD was not in the earthquake:
1Ki 19:12 And after the earthquake a fire; but the LORD was not in the fire: and after the fire a still small voice.
1Ki 19:13 And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out, and stood in the entering in of the cave. And, behold, there came a voice unto him, and said, What doest thou here, Elijah?
1Ki 19:14 And he said, I have been very jealous for the LORD God of hosts: because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword; and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away.
1Ki 19:15 And the LORD said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus: and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria:
1Ki 19:16 And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel: and Elisha the son of Shaphat of Abelmeholah shalt thou anoint to be prophet in thy room

God looks at your heart!


Mar 12:42 And there came a certain poor widow, and she threw in two mites, which make a farthing.
Mar 12:43 And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, That this poor widow hath cast more in, than all they which have cast into the treasury:
Mar 12:44 For all they did cast in of their abundance; but she of her want did cast in all that she had, even all her living.

If I see how people spend at Malls, the cars they buy, the clothes they wear, the holidays they take, the materialistic things they cling to......then I am heart broken that they argue they cannot give to the Lord!


2Co 9:7 Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.

Kalahari
Oct 25th 2013, 09:27 AM
Ek dink dit is belangrik om weereens te beklemtoon dat alle gelowiges glo dat ons moet bydrae tot die koninkryk van God. Hier gaan dit egter nie of ons moet of nie moet nie, maar of daar 'n wet/verpligting is om dit te doen.

Ek glo dat daar nie so 'n wet vandag is nie, want Christus het ons kom vry maak van die wet. Die Bybel leer dat ons oog op Jesus gevestig moet wees en nie op die voldoening van 'n wet of verpligting vir ons sorg nie. Wat help dit ek gee 'n tiende, maar is nie gefokus op Jesus en Sy wil in my lewe nie. Waar lÍ die klem, by Jesus of die wet van tiendes vir ons seŽn?

Dit is volgens my die verskil. Gee gaan ons as gelowiges gee. My standpunt is net dat ek nie gee omrede daar 'n wet is wat my verplig met sekere gevolge nie. Nee, ek gaan gee uit dankbaarheid soos die Gees dit aan my openbaar. Ek gaan dit gee as 'n offer van dankbaarheid vir dit wat reeds aan my gedoen is en nie omrede ek iets toekomstig verwag nie. Ek kan nie seŽn en voorspoed koop nie. Dit is 'n geskenk van die Here wat ek onverdiend ontvang. Net so gee ek my offer sonder enige voorbehoud. Vry soos die vryheid wat ek in Christus ontvang. Die Bybel leer dat indien jy gee die linkerhand nie moet weet wat die regterhand doen nie, die Here het 'n blymoedige gewer lief. Dit doen ek alles uit dankbaarheid vir dit wat Christus aan die kruis gedoen het en nie omrede daar 'n wet is wat my verplig met sekere seŽninge en vloeke gekoppel aan dit nie. Aan die kruis is al die vloeke vasgespyker en is ek vry in Sy genade en daarom kan ek net dankbaar wees. 'n Dankbare mens kan nie leef met 'n toe hand nie. Ons is God se ligdraers en leef soos Hy wil ons moet, daarom help ons die behoeftiges, verkondig die evangelie en laat ons deur Sy gees lei.

Groete
Kalahari

Louwrens Erasmus
Oct 25th 2013, 09:51 AM
For those who are from the English speaking side, the same article is available here: http://shamaministries.org.za/wp/moses-3-verse-7-what-about-my-finances/

I want to stress that I am not against giving to anyone, but we must know what the Bible teaches about it. My own standpoint is as follows, and comes from the article itself.

Tithes were meant to supply food for the tribe of Levi who did not receive an inheritance in Canaan. It also had to provide for widows, orphans and the stranger. Everything took the form of a sacrifice. It was given to people as food, although it was also meant as a sacrifice unto the LORD for forgiveness of sins. The book of Hebrews informs us that Jesus brought the final offer and was accepted by the Father. I do not need to pay someone any longer for bringing sacrifices to the LORD for forgiveness of sins. So what do I have to do? I have to ensure that everyone, the pastor included, have clothing to wear and food to eat. I have to ensure that there is equality. I also have to ensure that the person who teaches me, does not have a shortfall, but that he shares in everything I have.

The last question: How much do I have to give? That we can establish equality amongst all believers. Nobody should have a want, the pastor included. That gets rid of all the arguments surrounding this subject. Then we do not have to argue if it is before or after tax, including or excluding all my fringe benefits, etc. I have to give wherever I see a need. The LORD wants to use us as His hands and feet.

- See more at: http://shamaministries.org.za/wp/moses-3-verse-7-what-about-my-finances/#sthash.GxVQvweW.dpuf

Grace Alone
Oct 25th 2013, 09:54 AM
The last question: How much do I have to give? That we can establish equality amongst all believers. Nobody should have a want, the pastor included. That gets rid of all the arguments surrounding this subject. Then we do not have to argue if it is before or after tax, including or excluding all my fringe benefits, etc. I have to give wherever I see a need. The LORD wants to use us as His hands and feet.

- See more at: http://shamaministries.org.za/wp/moses-3-verse-7-what-about-my-finances/#sthash.GxVQvweW.dpuf

I think this is what this Scripture is all about that I presented already.


2Co 9:7 Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.