PDA

View Full Version : Bespreking 'n Wederkoms verwagting...?CFJ
Aug 15th 2010, 09:09 PM
Miskien moet mens hierdie eerder 'n meningspeiling gemaak het, maar meningspeilings vaar beter as mens eers 'n saak bespreek en dan uit so bespreking 'n meningspeiling opstel. Om dit eenvoudig te hou, kan mens by die volgende punte begin en dan kyk waar eindig mens. Ek het self nie 'n 100% antwoord vir dit wat mens graag wil bespreek nie en juis oor hierdie rede het ek die draad oopgemaak. Hier is die volgende hipoteses, wat mens kan bespreek...


Mens se hoof-fokus om 'n gesonde wederkoms-verwagting te h, is om op die tekens van die tye te let.
Mens se hoof-fokus om 'n gesonde wederkoms-verwagting te h, onstaan wanneer mens verdrukking ervaar en verdrukking ontstaan wanneer mens die Here in gehoorsaamheid dien.
Dit is 'n kombinasie van nommer 1 en 2, maar nommer een is belangriker.
Dit is 'n kombinasie van nommer 1 en 2, maar nommer twee is belangriker.

David2
Aug 16th 2010, 04:23 AM
Ferdi
Ek wil nie h dit moet klink of ek nou jou draad wil misbruik om weer punte te probeer insamel vir die wegraping nie, maar tog is dit my oortuiging dat die grootste rede vir 'n gebrek aan 'n wederkomsverwagting in groot gereformeerde en aanverwante kerke is dat hulle nie aan die wegraping glo nie.

Paulus is duidelik oor die feit dat die wederkoms enige oomlik kan plaasvind. Daar is niks wat eers moet gebeur voor die wederkoms kan plaasvind nie. Hy het die gemeentes aangeprys dat hulle so gou na hulle tot die geloof gekom het, reeds uitgekyk het om hulle Here uit die hemel te verwag (1Thess. 1:10; Kol. 3:4).

Maar as ons die siening huldig dat die Here ons kom haal aan die einde van die verdrukking en dat ons eers deur die groot verdrukking en die oordele van die antichris moet gaan, dan spreek dit vanself dat hierdie soort onmiddelike, enige oomblik, ontmoeting met ons Here nie moontlik is nie, Dit skuif die wederkoms van ons af weg en gee ons 'n wreldse uitkyk. Ons kyk dan na tekens eerder as na die werklike koms van die Here. Ons kry dan 'n antichris en 'n "oorlog en doodslag" verwagting eerder as 'n wederkomsverwagting.

Daardeur ontken ek nie die bestaan en die rol van tekens nie, maar tekens kom nie tussen my en die wederkoms in nie. Jesus en sy koms is nommer een en is die aktuele verwagting van my hart. Ek s in die oggend in alle optergtheid: "Here, kan dit miskien vandag wees!"

CFJ
Aug 16th 2010, 06:39 AM
David,

Jy is welkom om jou siening te gee, dankie daarvoor. Wat ek sommer net wonder, dink jy nie iemand wat werklik verdruk word en dit is verdrukking oor die algemeen, nie sal kan wag dat Jesus hom of haar moet kom haal nie. Ek dink nou sommer aan iemand wat dalk 'n kind per ongeluk doodry en nou is die hele dorp teen hom en dan skei sy vrou hom ook nog en die ergste van alles dreig bankrotskap en hy is met kanker gediagnoseer. Ek skets nou sommer 'n fiktiewe situasie, maar sal so iemand wat die Here ken, se wederkoms-verwagting nie swaarder weeg as een wat nie deur sulke verdrukking moet gaan nie?

David2
Aug 16th 2010, 02:36 PM
Ferdi
Dit wat jy nou daar s is sekerlik waar. Niemand sal dit kan ontken nie. Maar dan bestaan die vraag vir my nog steeds of dit nou juis verdrukking is wat ons na die hemel moet laat verlang of is dit bloot ons liefde en verlange na die hemel en na Jesus Christus? As ek byvoorbeeld Kol. 3:1-3 lees, kry ek nie die indruk dat Paulus verdrukkinge op aarde gebruik het (en die Christene van daardie tyd het baie meer verdrukking gehad as ons) om hulle na die hemel te laat verlang nie. Kom ons lees die verse mooi.

3:1 As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.

3:2 Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

3:3 Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.

Ons verlange na die hemel en ons wederkomsverwagting word duidelik gegrond op die geestelike ervaring van die kruis waar ons die wreld en sy begeerlikhede afgesterf het. Dit is tog ook die strekking van Gal. 6:14

6:14 Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wreld vir my gekruisig is en ek vir die wreld.

Wat kan 'n Christen anders doen as om na die wederkoms te verlang as hy werklik onder die besef lewe dat hy vir die wreld gekruisig is? My eerlike opinie is dat die kruis en die groot werklikheid wat daar plaasgevind het, nog nie na die meeste Christene deurgedring het nie, of dat hulle maar net gedink het dat hulle Christene is maar eintlik nog maar steeds aardbewoners is met hulle belange en ideale hier op aarde.

Ek dink eerlikwaar nie dat verdrukking gestuur is "om ons na die hemel te laat verlang nie". Ek dink maar net dat ons in elk geval "ons aandele hier op aarde" sover as moontlik verkoop het en dus baie makliker verdrukking en onreg op aarde sal kan aanvaar omdat ons weet ons het nie hier enige regte nie en dit is nie ons plek nie.

Philip dT
Aug 17th 2010, 07:50 AM
Ek het vanoggend juis hierdie gedeelte gelees:

Mar 13:5-27 "En Jesus antwoord hulle en begin te s: Pas op dat niemand julle mislei nie. (6) Want baie sal onder my Naam kom en s: Dit is ek! En hulle sal baie mense mislei. (7) Maar wanneer julle hoor van oorlo en gerugte van oorlo, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom. Maar dit is nog nie die einde nie. (8) Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander; en daar sal aardbewings wees op verskillende plekke, en daar sal hongersnode wees en beroeringe. Hierdie dinge is n begin van die smarte. (9) Maar wees julle vir julleself op die hoede, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke, en in sinagoges sal julle geslaan word en voor goewerneurs en konings gebring word om My ontwil, vir hulle tot n getuienis. (10) En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. (11) En wanneer hulle jul weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie; maar wat julle in di uur gegee word, dit moet julle spreek; want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. (12) En die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. (13) En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. (14) En wanneer julle die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Danil, sien staan waar dit nie behoort nielaat hom wat lees, opletdan moet die wat in Juda is, na die berge vlug; (15) en wie op die dak is, moet nie afkom in die huis en ook nie ingaan om iets uit sy huis weg te neem nie; (16) en wie op die land is, moet nie omdraai na wat agter is om sy kleed weg te neem nie. (17) Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae! (18) En bid dat julle vlug nie in die winter mag plaasvind nie. (19) Want daardie dae sal daar n verdrukking wees soos daar nie gewees het van die begin van die skepping af wat God geskape het tot nou toe, en ook nooit sal wees nie. (20) En as die Here di dae nie verkort het nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes wat Hy uitverkies het, het Hy di dae verkort. (21) En as iemand dn vir julle s: Kyk, hier is die Christus! of: Kyk, daar! moet dit nie glo nie. (22) Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. (23) Maar julle moet op jul hoede wees. Kyk, Ek het alles vir julle vooruit ges. (24) Maar in daardie dae, n di verdrukking, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, (25) en die sterre van die hemel sal val, en die kragte wat in die hemele is, sal geskud word. (26) En dan sal hulle die Seun van die mens op die wolke sien kom met groot krag en heerlikheid. (27) En dan sal Hy sy engele uitstuur, en Hy sal sy uitverkorenes uit die vier windstreke versamel, van die einde van die aarde af tot by die einde van die hemel."

Willem
Aug 30th 2010, 07:55 PM
Mag ek nog opsie vra....?

5. Om Hom te sien en by Hom te wees!

CFJ
Aug 30th 2010, 08:12 PM
Mag ek nog opsie vra....?

5. Om Hom te sien en by Hom te wees!

Hi Willem,

Dit is in alle waarskynlikheid 'n onaanvegbare opsie (wat mens verseker kan byvoeg), want of mens nou meer fokus op hierdie of daardie siening rakende die eindtye, sal mens nie kan verbykom nie by hierdie opsie nie. Om by Jesus te wees en om Hom te kan sien en te ervaar is sekerlik die uiterste verwagting wat enige gelowige kan h, want aan die einde van die dag gaan alles wat ons hier doen, skryf of dink, net oor Hom!

Philip dT
Aug 31st 2010, 10:09 AM
Ferdi en Willem. Om by Hom te wees, dink ek is uiters belangrik. 'n Siening waar Jesus tydens die 1000 jaar gesien word as 'n regeerder oor die huidige aarde en oor die huidige Jode, maak juis hierdie aspek (dat sy kinders by Hom sal wees) na my mening problematies.