PDA

View Full Version : Ongelowige BybelverklaardersCFJ
Aug 22nd 2011, 07:33 AM
Wat maak mens van so artikel, en hoe sou jy vir Jurie van den Heever antwoord?


Bron (http://kletskerk.co.za/tuisblad/archives/445)
Deur Jurie van den Heever:

Die internasionaal-bekende Nuwe-Testamentikus, Bart Ehrman, noem in sy boek Jesus Interrupted (2009) dat die Bybel nie net die topverkoper en die mees gelese boek in die geskiedenis van die Westerse beskawing is nie, maar dat dit ook di boek is wat, veral deur die gewone leser, ten diepste misverstaan word.

Ehrman skryf boeiend oor Jesus en alhoewel sy styl populr is, is die verhaal gegrond op die navorsingsbevindings van Bybelwetenskaplikes. Hy noem spesifiek hoedat argeologiese ontdekkings, die studie van Grieks en Hebreeus waarin die Bybel geskryf is en historiese en tekstuele analises oor die afgelope tweehonderd jaar, Bybelnavorsers in staat gestel het om met toenemende noukeurigheid die ryk ontstaansgeskiedenis en die werklike betekenis van die Bybel te ontrafel.

Volgens Ehrman is daar, in die Verenigde State alleen, duisende navorsers wat hieraan meedoen. Hulle navorsingsresultate vorm deel van die onderrigmateriaal van studente en voornemende predikante. Tog is die grootste gedeelte van die Amerikaanse bevolking salig onbewus van, of onkundig oor, hierdie navorsing. Hy vermoed dit is omdat professionele Bybelwetenskaplikes, nie die nuwe bevindings op ‘n verantwoordelike manier aan die publiek deurgee nie, en ook omdat predikante, wat wel oor die inligting beskik, om een of ander rede, dit nie met hulle gemeentes deel nie.

As `n mens luister en lees hoe Suid-Afrikaanse Bybelwetenskaplikes soos Sakkie Spangenberg, wat wel hierdie bevindings oor die Bybel bekendstel, deur onkundiges verguis word en hoe die Bybel deur geleentheidsprekers soos Angus Buchan en die plastiekpredikante van die radiogolwe misbruik word, lyk dit of dieselfde toestand in Suid-Afrika heers.

Dat die Bybel nie `n wetenskaplike handboek is nie en dat dit deur mense geskryf is, word vandag allerwe erken. Kerke is egter tradisioneel uitgesproke oor die onfeilbaarheid van die Bybel, wat hulle die Woord van God noem. Die Bybel word gevolglik steeds deur sommige predikante en baie gelowiges voorgehou as `n goddelikgenspireerde teks vol waarhede oor die Skepper en die doen en late van Jesus. Dat dit beslis nie die geval is nie, word gewoonlik verswyg.

Ehrman maak die belangrike punt dat die evangelies dikwels chronologies gelees word. Vandaar die idee dat dit een naatlose geheel vorm. As die evangelies egter parallel gelees word en die verskillende skrywers se weergawes van spesifieke gebeure, veral met betrekking tot die Jesus-verhaal, vergelyk word, staan die teensprake en foute duidelik uit.

Sakkie Spangenberg toon in sy jongste boek, Jesus van Naseret (2010), hoekom hy een van die voorste Bybelwetenskaplikes in Suid-Afrika is. In soepel Afrikaans word meer as vier eeue se navorsing oor die Ou en Nuwe Testament onder die vergrootglas geplaas en saam met sy eie insigte, elegant saamgevoeg tot `n rasionele en ewewigtige basisdokument vir ’n nuwe hervorming. Op grond van al hierdie inligting sal die gereformeerde kerke uiteindelik oop kaarte met ons moet speel en erken dat groot dele van die Bybel verkeerd vertolk is. Die tyd is ook verby dat kritici gemuilband kan word deur te beweer dat hulle die Bybel nie verstaan nie, of dit nie reg lees nie, of dat hulle nie gelowig is nie.

Sommiges neem selfs die posisie a l Adrio Knig in (Ek Glo die Bybel – Ondanks al die Vrae, 2003) deur te verklaar dat hy die Bybel in elk geval glo, ten spyte van al die ongerymdhede. Om so kop in die sand te steek, los niks op nie.

Baruch Spinoza (1632-1677) was die eerste geleerde van naam wat die Bybel bestudeer het as `n historiese geskrif waarvan die identiteit van die outeurs onseker was en waarvan die teks die intellektuele beperkings van die tyd weerspiel het.

David Friedrich Strauss (1808-1874), `n Duitse teoloog veroorsaak in die eerste helfte van die negentiende eeu ‘n opskudding met sy boek Das Leben Jesu Kritisch Bearbeit (= Die lewe van Jesus krities beskou). Aan die hand van die Bybel, die enigste bron oor die doen en late van Jesus, toon hy o. a. aan dat Jesus `n gewone mens was. Die boek was ‘n sensasie maar het Strauss se loopbaan vernietig. Volgens een resensent was dit “die Iskariotisme van ons tyd” terwyl `n ander dit verdoem het as: “…die mees verpestelike boek wat die kake van die hel nog ooit gebraak het..,”.

Sederdien het talle teolo wat eerliker met die teks wou omgaan, hulle telkemale in die onversetlike houding van kerke vasgeloop. Enkele bekende gevalle sluit Albert Schweitzer (Duitsland), Ds Geelkerken (Holland), Biskop Colenso (Suid-Afrika), J.A.T.Robinson (Engeland), Johannes du Plessis (Suid-Afrika), Ferdinand Deist (Suid-Afrika), Willem Moore (Namibi) en Sakkie Spangenberg (Suid-Afrika) in.

Met Sakkie Spangenberg se Jesus van Nasaret en Willie Esterhuyse se onlangse publikasies, God en die Gode van Egipte (2009) en Die God van Genesis (2010) word die Bybel, en in die geval van Spangenberg, veral die persoon Jesus, histories binne konteks geplaas. Ons kerke kan en mag hierdie inligting nie langer ignoreer of verdoem nie. Dit verteenwoordig ‘n waterskeiding in godsdienstige literatuur in Afrikaans en behoort verpligte leestof te wees vir alle katkisante en elkeen wat hom of haarself ‘n Christen wil noem.

Ten spyte van waarskuwings deur teolo soos Frits Gaum (Woordfees, Stellenbosch, 2011) dat lidmate net nie meer tevrede is met die tradiononele dogma, wat Bybelstories, wat deur mense geskryf is, steeds opdis as goddelike uitsprake wat onaantasbaar en vir ewig waar is. Hulle begin twyfel aan die eerlikheid en openheid van kerke en hoe die ampsdraers met die bediening omgaan. Afgesien van die feit dat die Bybel geen sinvolle verklaring vir die problem van lyding bied nie, begin sommige lidmate besef dat daar al lankal toenemend ernstige vrae rondom die persoon van Jesus gevra word.

Enkeles hiervan is hoe hy van Dawid kan afstam as as hy nie ‘n biologiese pa gehad het nie. Hy is glo uit ‘n maagd gebore maar beide sy geslagsregisters (wat van mekaar verskil) sluit Josef as sy biologiese pa in. Sy voorspellings (Matteus 16: 27-28, 23:36, 24:34 en 26: 64, Markus 9:1, 13:30 en 14:62, Lukas 9:27) was verkeerd en boonop het hy nooit slawerny verdoem nie. Spangenberg wys tereg daarop dat hy ten beste ‘n Joodse wysheidsleraar was. Die Jode en die Moslems weet dit al lankal. Aan ons word hy egter steeds voorgehou as ‘n God, of God se Seun, die Tweede persoon van die Drie-eenheid.

Pieter Botha (Die Nuwe Hervorming, 2002) wys daarop dat Jesus nie `n Christen was nie, maar `n Jood en nie Grieks, maar Aramees, gepraat het. Hy is vernoem na Josua en sy volgelinge het hom rabbi Jeshua genoem. Dit plaas die gesprek tussen Jesus en Nikodemus oor die wedergeboorte (Joh 3), onder verdenking. Volgens Ehrman werk die gedagte van `n wedergeboorte net in Grieks, waar die woord meer as een betekenis het. Jesus en Nikodemus het Aramees gepraat, `n taal waar die woord slegs die een voor die hand liggende betekenis het.

Dit gaan `n toenemend ongemaklike situasie tydens eredienste skep wanneer predikante die geloofsbelydenis resiteer en ingeligte lidmate reeds weet dat Jesus nie die Seun van God was nie, nie uit ‘n maagd gebore is nie, nie ter helle neergedaal het nie, nie uit die dood opgestaan het nie en beslis nie opgevaar na die hemel nie. Hy sal gevolglik ook nie daarvandaan kan terugkeer nie.

Christo Lombard verwys in die boek van Willie Jonker, Die Relevansie van die Kerk (2008), na Jaap Durand wat voel dat ons in die post-Verligtingsyd die knie gebuig het voor die eendimensionele rede van die logika en daarom die dieper dimensies van ons bestaan verwaarloos. Logika was egter nog nooit eendimensioneel nie en indien die dieper dimensies van ons bestaan bloot na die tradisonele benadering tot godsdiens verwys, is dit miskien tyd om logika `n kans te gun.

Volgens Lombard het daar sedert die Verligting `n soort Ortodokse speelruimte ontstaan waarbinne sinvol oor God gepraat kan word. Indien ons daardie speelruimte verlaat, om „…`n suiwer redelike sfeer vir die gesprek oor God te skep, …“ loop ons, volgens hom, die gevaar : „om die betekenis van ons hele bekende wreld te verloor.“

Dit is egter so dat die betekenis van ons bekende wreld en hoe moreel ons daarin optree, nie noodwendig van godsdiens of die Bybel afhanklik is nie. Daarvoor is die tronke te vol Christene. Sam Harris wys in The Moral Landscape (2010) juis daarop dat lande soos Denemarke, Swede, Noorwe en Nederland, wat die mees atestiese samelewings in die wreld verteenwoordig, moreel en eties by verre beter vaar as sogenaamde godsdienstige nasies.

Ingeligte lidmate beskik tans oor `n enorme hoeveelheid inligting oor die Bybel en die destydse sosio-politieke klimaat van die Ou Nabye Ooste en kan nie meer, soos voorheen, met ex cathedra uitsprake gestuit word nie. In die lig van die ernstige daling in die bywoning van eredienste sal dit interessant wees om te weet hoeveel mense vanwe kulturele oorwegings steeds lidmate van byvoorbeeld die NG Kerk is, maar nie meer eredienste bywoon nie, omdat hulle spiritueel reeds ligjare verder as die kerkers van die “ortodokse speelruimte” dink. Gesien die feit dat geloof in een of ander vorm steeds die middelpunt van baie mense se bestaan vorm, wonder `n mens onwillekeurig of die tradisionele Kerk hoegenaamd nog vertrou kan word binne die geestelike speelruimte. Julian Mller (Om te Mag Twyfel, 2011) stel dit treffend as hy s dat die kerke hulself in die o van die moderne mens as gespreksgenoot gediskwalifiseer het.

Tipies is die reaksie van Amie van Wyk (Die Kerkblad, 2010) wat nie ooghare vir die Jesus van die Nuwe Hervorming het nie. Hy is beswaard dat deurwinterde teolo Jesus in perspektief plaas en beweer, onder andere, dat die Teologie van die Nuwe Hervorming geen hoop vir die toekoms bied nie. Gesien in die lig van die onjuisthede oor Jesus en die Bybel wat deur die eeue en nog steeds aan ons as die waarheid voorgehou word, is dit ‘n vreemde stelling. Net so is die geestelike bevryding en werklike hoop wat die Nuwe Hervorming adem, vir hom klaarblyklik `n geslote boek.

In sy nuwe boek Fluit Fluit die Kerk is Uit? (2011) reken Frits Gaum dat dit vir die NG Kerk teoreties maklik behoort te wees om jammer te s vir die foute van die verlede. “Wanneer dit om berou gaan, moet die kerk waaragtig berouvol wees, anders beteken die lippetaal niks nie.“ Hy steek egter vas by onderwerpe soos apartheid, die rol van die vrou en homoseksualiteit.

Of die Christelike kerke in die bre en in die besonder, die gereformeerde kerk, ooit berou gaan toon oor die mite wat rondom die persoon van Jesus in stand gehou word, is `n ope vraag. Deur eerlik te erken dat Jesus `n mens was, sal nie die einde van die Christelike geloof beteken nie. Die Jode weet dit al duisende jare en dit doen nie afbreek aan hulle ryk kulturele erfenis nie. Trouens, dit sal waarskynlik die deur open vir die groter medemenslikheid en liefde hier op aarde waarvoor Gaum in sy boek pleit.

Johan Janse van Rensburg (Rapport 20/3/2011) probeer walgooi deur te vra: “Waarom in die openbaar kritiek op die kerk uitspreek?” Godsdiens is juis `n kultuuraktiwiteit wat elke Sondag en by vele ander geleenthede in die openbare oog afspeel. Dit maak aanspraak op ewige waarhede en skryf aan mense voor hoe hulle in die openbaar behoort op te tree en op watter maniere hulle by openbare kwessies betrokke behoort te wees. Die stelsel word begrond in `n denkraamwerk wat o.a. Jesus as God defineer. Amie van Wyk (In die Skriflig, 2003) erken byvoorbeeld openlik dat standpunte soortgelyk aan di van die Nuwe Hervorming al sedert die vroe Christendom in omloop is. As dit waar is en die kerke swyg steeds daaroor, is dit des te meer rede vir `n openbare debat.

Janse van Rensburg beweer ook dat die fundamentalisme in die NG Kerk nou besweer is. In plek daarvan identifiseer hy vrysinnigheid as die huidige gevaar en vra ewe besorg: „Wie wil nou deel van `n kerk wees wat van niks meer seker is nie?“

Dit is bloot `n retoriese foefie. Gesien teen die agtergrond van `n kwynende kerk, is die korrekte vraag: Wie wil nou deel wees van `n kerk wat nie die waarheid praat nie?

(Dr Jurie van den Heever is ‘n paleontoloog verbonde aan die Universiteit van Stellenosch en mede aanbieder van die program Hoe verklaar u dit wat Sondae oggende op RSG uitgesaai word)

Ta-An
Aug 22nd 2011, 08:01 AM
Wat maak mens van so artikel, en hoe sou jy vir Jurie van den Heever antwoord?
Ek: "Jurie, lees die Bybel en kom vertel vir my wie jy daar ontmoet tussen die dun wit bladsy van die Boek"

14390876
Aug 22nd 2011, 08:16 AM
Mnr. Van der Heever is 'n ou bekende. Toe ek sy naam lees het ek geweet wat hy sal kwyt raak. Ek het nie die hele ding gelees nie. Ek het opgehou lees na 'n rukkie want dis duidelik hy het geen idee het waarvan hy praat nie

CFJ
Aug 22nd 2011, 08:48 AM
Mnr. Van der Heever is 'n ou bekende. Toe ek sy naam lees het ek geweet wat hy sal kwyt raak. Ek het nie die hele ding gelees nie. Ek het opgehou lees na 'n rukkie want dis duidelik hy het geen idee het waarvan hy praat nie

Persoonlik is die groot probleem die feit dat hierdie mense nie wedergebore is nie en bloot net nie vrae daaroor antwoord nie, soos hier aan Sakkie Spangenberg gevra...


Hallo Sakkie,

Interessant hoe jy jou skrywe eindig met hierdie woorde, 'Ek vind dit totaal onaanvaarbaar dat jy jouself aan ander mense se interpretasies moet onderwerp. Kerklike tug beteken om jou deur ander te laat boelie. Ek laat my nie meer boelie nie.'

Wat myself betref, is dit presies hoe ek geredeneer het voor my eie wedergeboorte in 1987, dat ek myself nie meer laat boelie nie. Ek moes egter prakties leer dat mens jou moet onderwerp aan Christus, om Sy vrede te smaak en dit is nie iets wat mens oor kan teoretiseer nie, dit is werklik prakties en die wedergeboorte is 'n oomblik in tyd, wanneer 'n lewende God in 'n persoonlike ontmoeting met Sy skepsels, hulle natuur verander. Dit kom deur te sterf in die self, die eie ek wat groter as alles buite hom- of haarself is. Dit is immers die voorwaarde wat Jesus stel, aan diegene wat Hom wil volg, jy moet daagliks jouself verlon en jou kruis opneem, anders kan mens Hom nie volg nie.

Al wat ek jou vanoggend wil vra is, het jy Hom al persoonlik ontmoet, as jy s jy gaan jouself nie meer laat boelie nie, sluit dit in dat jy jouself ook nie aan Jesus Christus gaan onderwerp nie? As dit wel so is, kan ek geen ander afleiding maak as dat jy Hom nog nie ontmoet het nie, maar ek hoor graag van jou...

Ferdi Alberts

Hy het hierdie vraag oor sy wedergeboorte vermy en het soos onder geantwoord. Ek merk dat Jurie van den Heever heelwat klem plaas op Sakkie Spangenberg se sieninge en as ekself Jurie sou antwoord, sou mens dit miskien kon doen soos in hierdie gesprek wat ekself met Sakkie gehad het, want hulle is een in gees, een in woord, waar hy eers so gereageer het oor sy afskeid van die meesterverhaal van die Christelike godsdiens en die vraag oor die wedergeboorte,


Beste Ferdi

Wanneer 'n mens afskeid geneem het van die meesterverhaal van die Christelike godsdiens soos uitgewerk deur die teoloe van die vierde en vyrfde eeu n.C. (kortliks saamgevat as: sondeval-verlossing-eindoordeel) kyk 'n mens anders na die Bybel, na Jesus van Nasaret, na die lewe, na jouself en alles wat jou omring.

Eerstens, is die Bybel 'n doodgewone menslike boek. Dis 'n kultuurproduk wat op 'n bepaalde plek en onder 'n bepaalde groep mense tot stand gekom het. Dit bevat geen bo-aardse openbaring nie.

Tweedens is Jesus 'n Joodse profeet wat in die tradisie van ander Joodse profete gestaan het. Die profete het 'n bepaalde lewenswyse verkondig wat inhou dat mense vir die "armes, wees en weduwees" moet opkom en hul saak opneem teenoor die magtiges en vermoendes. Dit wil se, dit gaan om 'n bepaalde lewenswyse. Die profete was minder begaan oor dogmas en leerstelling as oor die regte lewenswyse. Vele Christene weet nie wat om te maak met die wysheidstradisie van die Ou Testament nie. Selfs die Ou-Testamentikus Gerhard von Rad kon dit nie lekker in sy teologie van die Ou Testament hanteer nie en moes 'n aparte boek daaroor skryf. Die wysheidstradisie is 'n tradisiestroom waarby van die Joodse profete aansluiting gevind het, want dit fokus op reg lewe en nie reg bely nie. In die wysheidstradisie is daar ook die anargiste, skeptici, twyfelaars en ondermyners (Job en Prediker). Prediker skryf selfs dat die mens sterf soos die dier, en dat as die mens sterf sy/haar liggaam tot stof vergaan en die asem terugkeer na God. Baie duidelik geen hoop op 'n toekomstige lewe in 'n hemel of 'n hel nie.

Derdens weet 'n mens dat jy net een lewe het. Die een duskant die graf. Wanneer ons te sterwe kom, gaan ons "die groot slaap slaap" soos Uys Krige dit verwoord het. Hierdie lewe is dus kosbaar en moet gekoester word. Ek moet so leef dat ek dit vir ander lewende dinge moontlik maak om te leef. Selfsug en grypsug moet dus nie deel van my lewenswyse wees nie.

Ek verkies om saam met ander teoloe 'n Christelike tradisie te ontwikkel wat erns maak met die stand van ons kennis en daarom kies ek vir die vergroening van die Christendom. Ek beaam Jorg Zink se woorde: "A theology which knows nothing but the lonely family history or family tragedy between God and humankind is a thing of the past." Wie nog reken dat alles in die heelal om die mens draai, het nog nie besef hoe nietig hierdie spesie is nie. Die heelal het al vir miljoene jare sonder ons bestaan en gaan in die toekoms nog miljoene jare sonder ons bestaan. Ons spesie gaan in die toekoms net soos die dinosaurusse verdwyn. Maar tot dan kan ons die lewe geniet en daar stem ek met die Prediker saam: "Dis goed vir die oe om die son te aanskou ... Geniet die lewe saam met die vrou wat jy liefhet, die lewe wat tot niks kom nie, maar wat jou gegun is ... Wat jou hand ookal vind om te doen, doen dit met jou mag, want in die onderwereld waarheen jy op pad is, is daar geen liefde, haat en hartstog meer nie."

Groetnis
Sakkie

My antwoord aan Sakkie...


Hallo Sakkie,

Ek besef dat jy oortuig is van jouself en my pogings is nie om jou anders te oortuig nie, maar om vrae te vra oor seker feitlikhede wat ek glo werklik meriete het. Ek glo persoonlik dat die Christelike godsdiens weens die denominasionele aard daarvan, arm geword het, maar dat hoofstroom protestantisme die waarheid waarbinne die verskeie Christelike denominasie opereer, die waarheid die beste opsom. Hierdie waarheid het ek by die Here self geleer en geen teologiese instelling of menslike denksisteem het my werklik hierin benvloed nie. Ek het in 1987 tot bekering gekom, toe ek Jesus persoonlik ontmoet het in my kamer en was daarna nooit weer dieselfde nie. Ten tye van hierdie ontmoeting was ek in geen Kerk-verband nie, het geen Christelike vriende gehad nie, nie eers n Bybel gehad nie en geen prediker het my hierin gelei nie. Dit was werklik net die Here alleen wat sterker as ek was... en ek Hom al tot op ouderdom 23 heeltyd beveg het en daardie aand die knie gebuig het, toe ek werklik by die kruis kon kniel. Ek moes leer dat die Here, sou iemand nie toegang tot n Bybel h nie, buitengewone dinge doen om mens by Hom te bring. Hy het my daardie aand n visioen laat sien, om my verlorenheid te besef en toe ek totaal verlore was, kon een enkele naam oor my lippe kom, die naam van Jesus! Ek het werklik uitgeroep, JESUS RED MY!

Die kort en die lank van hierdie storie, is dat die Here my hierna self begin leer het, na ek n Bybel aangeskaf het en ek het opge-eindig in n ongeskrewe middelgrond iewers tussen gereformeerdheid en die charismatiese beweging. Die meesterverhaal van die Christelike godsdiens is dus aan myself bevestig, soos ek my eie siening begin meet het aan wat daar buite in die Christendom aan die gang is. Die probleem is bloot dit, dat as die Christendom n godsdiens is, dit baie moeilik (eintlik onmoontlik) is om eerstens die vereistes van hierdie sisteem na te kom en tweedens was dit nooit bedoel om n godsdiens te wees nie, maar n verhouding en dit is iets wat vir myself werklik prakties is. Ek sou graag met jou hieroor wou gesels..., want hoe kom mens spontaan by die meesterverhaal van die Christelike godsdiens uit, as mens nie pertinent deur n sisteem so geleer is nie?

Getuienisse reg oor die wreld, wys onomwonde dat die Bybel n baie unieke en lewegewende Boek is, naamlik die Woord van God. Ek het n DVD wat ek graag gratis versprei, oor mense wat getuig hoe n gewone klein Gideons Bybel hulle sonder enige iemand se hulp, by die lewende God gebring het en mens het net twee uitkomste wat hierdie getuienisse betref, die mense praat of die waarheid of hulle vertel n leuen.

My eie getuienis is een waar die Here letterlik duisende opdragte, bemoedigings, bevestigings, aanduidings en wegwysers aan my gegee het deur die Bybel alleen. n Vriend van my boer byvoorbeeld met sy Bybel en sommer in gewone gesprekke bevestig die Here aan hom menige dinge wat hy moet doen, wanneer hy dit moet doen en ook hoe hy dit moet doen en dit kom presies ooreen met my eie getuienis. Daar is seker nie miljoene der miljoene mense wat dit so doen nie, maar ek weet dat daar baie is wat dit wel net so beleef. Hoe verklaar mens dit, as die Bybel net n gewone menslike boek is?

In die Moslem-wreld kom mense spontaan tot bekering wyl ons nou hier skryf, wanneer hulle drome droom oor Jesus en wat insiggewend is, is dat die drome ophou wanneer hulle Bybels ontvang. Al verklaring wat ekself hieraan kan koppel, is dat die Here self lewe gee wanneer Sy Woord nie beskikbaar is nie, maar wanneer die lewende Woord tot mense se beskikking kom, tree Hy met sulkes self in n lewende gesprek. Hier is die skakel wat oor hierdie Moslems getuig en ek het ook DVDs wat ek gratis vesprei oor hierdie mense se eerstehandse getuienisse... >>> http://www.jesusvisions.org/

Iets wat ek glo ook verklaar moet word, sou die Bybel net nog n boek wees, is hoekom het die Roomse Kerk so fel opgetree teen mense wat skielik weens die Reformasie Bybels besit het? Mense was verbrand saam met hulle Bybels, net omdat hulle Bybels besit het. Hoekom is daar so bloedspoor oor hierdie Boek, soos met geen ander boek die geval is nie?

Dwelmverslaafdes as voorbeeld, se hele lewe kom tot reg, die oomblik as Jesus hulle verander en hulle toegang tot Bybels verkry, hoekom?

Is dit nie vrder insiggewend, dat die eerste gedrukte boek n Bybel was nie en sedertdien die topverkoper boek is en hierdie status konstant behou het nie?

Wat die wysheidstradisie van die Ou Testament betref (jou 2de punt) en die noodwendige gevolg en ook meriete wat die mens wel daarin vind t.o.v. die diskreditering van die Bybel, is daar net een punt wat ek self graag wil voorhou, iets wat Barth ges het. Hy het ges die Bybel is vlak genoeg vir kindertjies om in te swem, maar diep genoeg vir teolo om in te verdrink... (neem JEDP as goeie voorbeeld).

Die derde punt wat jyself maak oor die mens wat net een lewe het, is iets wat mens rasioneel kan benader. n Vraag wat mens kan rasionaliseer om n lewe na die dood uit te wys, is hoekom soek alle mense geregtigheid en niemand vind dit nie? Ek meen, al die onreg in al die vorme, waarom soek of verlang die mens nie hierdie onreg nie en tog kan niemand niks of iets daaraan doen om werklik ontslae te raak daarvan nie? Hoekom sal mense dan iets soos geregtigheid op aarde soek wat nie beskikbaar is nie? Ek dink die antwoord wat dit forseer, is dat dit net beskikbaar is in n lewe na die dood en die Bybel getuig hiervan. Al geregtigheid waarvan mense met oorgawe getuig, is Jesus Christus self, want Hy is ons geregtigheid en as dit nie so was nie, sou niemand dit kon getuig nie. Die Bybel is vir baie mense werklik n lewende Woord en mens kan tog nie bloot redeneer dat dit onmoontlik is dat al hierdie mense leuens sou vertel nie.

Of die kosmos werklik miljoene jare kon bestaan in die vorme wat evolusie voorstaanders voorhou, sal seker maar altyd debatteerbaar wees, want niemand was daar om hierdie waarnemings te maak nie. Dit is egter n gesprek wat mens nie deel sal kan maak van hierdie spesifieke een nie, want mens gaan die draad heel ontspoor.

Dankie eers vir die gesprek Sakkie en in alle waarskynlikheid gaan ons mekaar nie oortuig nie, dit is ook nie my doel nie en ek wil bloot iets aan jou voorhou wat ek seker is, nie strook met jou eie siening nie en miskien kan jy dit bloot oorweeg, as 'n sienswyse wat met reg verdedig kan word.

Ferdi Alberts

CFJ
Aug 22nd 2011, 08:55 AM
Ons gesprek was in goeie gees en sy laaste reaksie op die skrywe hierbo was as volg...


Beste Ferdi

Jip, ons sal nie mekaar oortuig nie, want die lewe het met elkeen van ons 'n ander pad geloop. Ek het deur noukeurige studie van die Bybel en die geskiedenis van die Christelike geloof besef dat alles nie mooi pluis is nie. Dis te danke aan Keiser Konstantyn en Keiser Theodotius die Grote dat die Christelike geloof soos ons dit ken (hetsy in sy Rooms Katolieke baadjie, hetsy in sy Protestantse baadjie) getriomfeer het. Dis waarom ek deesdae na die Christelike geloof in sy keiserlike gewaad as die "Staatsgodsdiens van die Romeinse Ryk" verwys. Daardie Staatsgodsdiens bestaan vandag nog. Die Christelike godsdiens soos ons dit vandag ken, is maar slegs die oorblyfsels van die Staatsgodsdiens van die Romeinse Ryk. Die Protestante aanvaar soos die Katolieke die drie ekumeniese belydenisse - opgestel in die vierde en vyfde eeu n.C. Jesus self sou nie een van daardie belydenisse beaam het nie, want hy was 'n Joodse profeet wat in Jahwe geglo en die Sjema geken het: "Hoor Israel, die HERE ons God, die HERE is een!" (Deuteronomium 6:6). Nie drie soos Konstantyn en Theodotius en hul teoloe Christene maak glo het nie. Theodotius het die leer van die Drie-eenheid op sy onderdane afgedwing. Neem in ag dat daar geen sprake van 'n Drie-eenheid in die Bybel is nie. En dan het die Christene wat getriomfeer het, die ander "afwykende Christene" vervolg. Die geskiedenis van die Christelike geloof getuig nie van harmonie en liefde nie, maar van disharmonie en bloed. Diegene wat hulle nie aan die staatsgodsdiens van die Romeinse Ryk wou onderwerp nie, is vervolg.

Daar bestaan 'n versameling Duitse boeke met die titel "Die Kriminalgeschichte des Christentums" (= "Die geskiedenis van kriminaliteit van die Christendom"). Unisa se biblioteek besit vier van die vyf volumes (as ek reg onthou). Ketters is vermoor en hulle en hul geskrifte verbrand; "hekse" is vermoor en verbrand; Jode is vermoor en verbrand; Moslems is vermoor en verbrand. Die stryd duur voort ... As ek drie eeue gelede geleef het, was ek vandag reeds onder die kluite. 'n Arme Skotse teologiese student met die naam van Thomas Aikenhead is so onlangs as 1697 opgehang omdat hy die outeurskap van die Pentateug aan Esra toegeskryf het. Houtman skryf soos volg hieroor in sy "Inleiding in de Pentateuch" (1980:32): "In 1697 werd in Edinburgh een bekwame student Thomas Aikenhead op de leeftijd van 18 jaar opgehangen, omdat hij een aantal gewaagde uitspraken had gedaan, waaronder de uitspraak dat Ezra de auteur van de Pentateuch was en Moses in Egipte magie geleerd had." Dis so onlangs soos Jan van Riebeeck se tyd! Die Afrikaanse digter M.M. Waters het daaroor 'n satiriese gedig geskryf. Dit kom voor in die digbundel "Sprekende van God".

Waarom vertel ek dit? Om te se dat nie net die Katolieke Kerk mense vervolg het nie - Protestantse Christene het dieselfde gedoen. Gaan lees maar die verhaal van Johannes Calvyn en Servetus. "Vuur toe met jou Servet!" En Servet was reg, die Bybel verkondig nie die Drie-eenheid nie. Dit erken selfs Christelike teoloe vandag. Een so 'n persoon is die Nederlander professor Gijs Dingemans.

Rondom die vertaling van die Bybel in mense se spreektaal het nie net die Katolieke Kerk 'n slegte geskiedenis nie, maar ook die Protestantse Kerke.

Ek groet vir eers.
Sakkie

Die wese van menslike wysheid versus wysheid van God, maak eintlik so gesprek staan op ongelyke grond en mens moet iewers 'n afsnypunt bereik, soos met hierdie reaksie, teenoor Sakkie en ook een van sy kollegas, wie se skrywes nie hier aangehaal is nie...


Hallo Jaco en Sakkie,

Oor een ding wil ek verseker nie naef wees nie... en dit is dat mens kan sien julle is meesters in julle vak-gebied. Daar is verseker wysheid by die mens en sou mens bloot inligting op eie houtjie moet deurwerk, sal ek in alle waarskynlikheid by presies dieselfde slotsom as julle moes kom.

Die sleutel tot die verstaan van die Bybel glo ek l egter nie opgesluit in menslike wysheid nie. Die natuurlike mens verstaan nie die dinge van God nie, want dit moet geestelik beoordeel word (ek is seker julle sal bekend wees met daardie teks). Wat myself betref, moes ek maar 'n pad geloop het van so drie jaar, waar ek eers belang gestel het in westerse- en toe oosterse filosofie. Alhoewel dit nie werklik op 'n ho akademiese vlak was nie, was dit weens my passie op 'n vlak wat my eie intellek bevredig het. Presies hoe hierdie denkwyses my by die Here gebring het, kan ek net oor gis, maar die feit is dat ek sonder enige invloed van die Bybel of mense van die Bybel by die Here kon kom, deur 'n pad van vernedering op vernedering.

Na my wedergeboorte in 1987, het ek ongeveer 3 maande daarna weer terug geval in my ou we en eers 5 jaar later (1992), het die Here iemand op my pad gestuur wat sy eie bybelstudies gedoen het. Dit het my so bendruk dat ek ook 'n Bybel moes h en ook dieselfde alfabetiese manuskrip, waarin hy elke tekvers volgens onderwerp neergeskryf het. Ek wou eerstens verstaan, na ek 'n Bybel gekoop het, hoe het die Here my gered en so het ek 'n pad begin stap, waar die Bybel elke denkbare antwoord wat ek gesoek het, 100% bevredigend kon antwoord.

Ek kon tot op hede geen kontradiksie in die Bybel vind nie, maar dit eers daar gelaat. Die punt wat ek wil maak is dat ek nie benvloed was deur mense, om te glo wat ek vandag glo nie. Dit is net hier waar ek glo ons verskille vasgel is, want om die Bybel te verstaan, is nie mense-werk nie, maar die Gees van die Here wat mens moet lei. Sonder die wedergeboorte (die geboorte van bo), sou my konklusies nie dieselfde kon wees nie en die heel belangrikste agenda wat myself vandag betref, is om mense te laat let op die wedergeboorte, wat niks anders as 'n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus is nie. Ek glo dit is die enigste punt van gesprek wat sin sal maak, sou ons enigsins vrder wou gesels en meer so, doelgerig wou gesels.

Ek kan myself nie voorstel sonder my verhouding met 'n opgestane en lewende Jesus nie en die totale vrede wat Hy verskaf, gun mens vir elke ander mens. Ek kan vandag verstaan dat sonder Sy gesproke en geskrewe Woord sal ons geen vaste rigting kan h nie. Dit het egter niks met myself te doen nie, maar met Sy genade wat ek nie eers verdien het nie. Iets wat mens nie verdien nie, MOET ander ook kan ontvang en dit is nie iets wat ek kan afdwing nie, maar ek kan minstens daaroor getuig...

Groete,
Ferdi Alberts

Mens leer maar as mens in die akker van die lewe alwerksaam is en hierdie was 'n leerproses en hopelik is daar iets wat mens hieruit kan wys word. Ek glo dat mens nie naef moet wees, oor verskille tussen wysheid van die wreld en wysheid van God nie en as mens dit besef, dan gaan mens maklik daarmee om, want mens verdra dit, al stem jy nie saam nie.

CFJ
Aug 22nd 2011, 09:06 AM
Jaco Steyn wat deel was van hierdie gesprek, het wel gereageer en vir die doeleindes van die vraag hierbo, haal ek graag hierdie gesprek aan, want ek glo in my hart dat van die antwoorde in hierdie gesprekke raadsaam kan wees, omdat mens moet besef wat by wedergeboorte gebeur en die laaste skrywe aan Jaco hieronder beantwoord dit op so wyse, dat mens realisties kan bly oor mense wat die waarheid vyandig is, weens die afwesigheid van die wedergeboorte. Ons moet dit besef en dit help baie as mens dit wel besef. Die wedergeboorte is geskenk uit genade en almal mag hierdie genade ontvang en ons moet dit ook op so wyse probeer verkondig aan almal wat ons pad kruis...


Hallo Ferdi,

Jy s o.a. die volgende in jou vorige kommentaar: "Na my wedergeboorte in 1987, het ek ongeveer 3 maande daarna weer terug geval in my ou we en eers 5 jaar later (1992), het die Here iemand op my pad gestuur wat sy eie bybelstudies gedoen het." 'n Interessante vraag wat ek myself al dikwels gevra het, maar nog nooit aan 'n "bekeerde" Christen gevra het nie, is of dit vir iemand wat alreeds gered of "bekeer" geraak het, moontlik is om daarn sodoende deur die Duiwel verlei te word dat hulle "onbekeer" kan raak? Is daar dus 'n voortdurende stryd wat die geredde status van siele betref, tussen die Heilige Gees en die Duiwel, wat moontlik deur die Duiwel gewen kan word selfs na iemand se bekering?

Een van die basiese verskille tussen tradisionele Christene en "Nuwe Hervormers" is die tradisionele Christene se geloof daarin dat die Bybel deur God aan mense geopenbaar is, terwyl Nuwe Hervormers en ander sogenaamde liberale Christene en teolo die stelling maak dat die Bybel deur mense geskryf en dus die produk van "menslike wysheid" is. Nuwe Hervormers gebruik gevolglik hulle menslike wysheid om die teenstrydighede en onwetenskaplike bewerings in die Bybel raak te sien. Die grootste teenstrydigheid in die Bybel is volgens my, die verskille tussen die eienskappe van die God van die Ou Testament en di van die God van die Nuwe Testament...

Jaco Steyn

Antwoord aan Jaco...


Hallo Jaco,

Na ek weggeval het in 1987, was daar 'n stryd tussen goed en kwaad wat voor my wedergeboorte nie dieselfde was nie. Dit was heel anders wanneer ek gesondig het as voor my wedergeboorte en die rede hoekom ek weggeval het, was suiwer oor die feit dat ek nie 'n Bybel besit het nie. Na 1992 het dit verander toe ek prakties geleer het dat ek geestelik werklik begin leef het van elke woord van God (Luk 4:4).

Ek sou eers heelwat later leer hoekom dit voor my eie wedergeboorte anders was as na, toe ek prakties ervaar het wat die Bybel leer oor die nuwe natuur van geregtigheid wat mens by wedergeboorte ontvang (2Kor 5:17). Hierdie nuwe natuur kan nie sondig nie, want elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat Sy saad in hom bly en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore (1Joh 3:9). Om hierdie sonde reg te verstaan, moes ek leer dat mens 'n onderskeid moet maak tussen die mens se sondige natuur en die sonde wat in jou vlees woon, ook bekend as sondesmet of anders gestel die sonde wat elkeen self doen. Mens word by wedergeboorte verlos van jou sondige natuur, omdat mens 'n nuwe natuur van geregtigheid ontvang en hierdie natuur kan nie sondig nie en tog sondig mens nog. Die sonde wat mens doen is die sonde wat in jou vlees woon, soos Paulus in Romeine 7:17-23 verduidelik. Wat ek prakties moes leer, is dat die natuur wat nie kan sondig nie, mens instaat stel om met sondesmet of die sonde wat in jou vlees woon af te reken.

Hierdie natuur kan mens nooit verloor nie, want daar staan in 1PET 1:23, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Ek besef daar is gelowiges wat glo mens kan jou redding verloor, maar ekself glo nie dieselfde nie, want sulkes glo ek verstaan nie wat by die wedergeboorte gebeur nie, wanneer die mens 'n natuur van onverganklikheid ontvang. Daar is dus tereg 'n stryd, soos ek dit prakties beleef en verstaan tussen vlees en Gees of anders gestel, tussen die duiwel en God en die mens ontvang genadiglik by wedergeboorte 'n mag om eerstens kind van God genoem te kan word (Joh 1:12) en vrder stel dit die mens instaat om die duiwel en sy magte aan bande te l, omdat mens al die mag oor die vyand ontvang as jyself by die kruis kom, dieselfde kruis waar die duiwel oorwin is. Vir myself is dit prakties en op 'n paar geleenthede het ek al prakties met demone te doen gekry. Die geestes-wreld bestaan, maar dit is nie iets wat ekself elke dag fisies waarneem nie. Die 4 kere of so wat ek dit wel fisies kon waarneem, is vir my genoeg bevestiging. Daar is mense wat weens heksery of satanisme of ook deur voorvadergees-aanbidding as enkele voorbeelde gereeld daarmee te doen kry en sulkes getuig na hul eie wedergeboorte ruim daaroor. In die westerse wreld het hierdie dimensie egter baie weggekwyn en omdat die mens wetenskaplik alles wil rasionaliseer, het 'n hele dimensie van ons bestaan verlore gegaan vir baie (die geestelike dimensie of geestes-wreld).

Ek dink dit is juis menslike wysheid, wat in die pad staan van die volheid waarin ons onsself bevind en die enigste rede hoekom mense nie glo nie, is bloot oor hulle nie sien nie. Tog het ekself geleer, dat as jy glo wat jy nie sien nie, dan sien jy wat jy glo. Die Bybel wat ek in 1992 ontvang het, het aan myself alles verklaar wat ek prakties ervaar het en geen ander medium of vorm van inligting, kon my eie intellek so bevredig soos wat die Bybel dit wel kon doen nie. Dit gaan dus suiwer oor die wedergeboorte, want daar staan geskrywe, dat as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hierdie koninkryk bestaan, maar niemand kan dit sien as so iemand nie wedergebore is nie.

Die praktyk wys sonder uitsondering dat dit waar is, want net hulle wat wedergebore is, sien werklik die koninkryk waarin ons nou al is. Die ware aanbidders aanbid die Here in Gees en in waarheid, nie in vlees en in waarheid nie. Dit plaas ons gesprek op ongelyke grond en dit maak my nie beter as jy nie, want ek het dit nie verdien nie, maar ek is bloot realisties oor die boodskap wat die Bybel self openbaar, dat gelowiges en ongelowiges mekaar sal misverstaan.

Dit is nie my werk om jou te oortuig nie, dit is die werk van die Heilige Gees en sou die Gees van die Here met enige iemand begin werk, sal die oortuiging kom sonder veel of inderwaarheid enige inspraak van menslike wysheid...

Mooibly eers,
Ferdi Alberts

Ta-An
Aug 22nd 2011, 09:10 AM
Ferdi, is dit nou Sakkie van die DVD en CD bedieninge in die bo-kaap??

CFJ
Aug 22nd 2011, 09:16 AM
Ferdi, is dit nou Sakkie van die DVD en CD bedieninge in die bo-kaap??

Hy is 'n prof by Unisa, hoof van 'Departement Ou Testament' ek dink. Beide Sakkie Spangeberg en Jaco Steyn dien op die uitvoerende komitee van die Nuwe Hervorming Netwerk en dit is op hulle webblad waar ons die gesprek gehad het.

Philip dT
Aug 22nd 2011, 01:43 PM
Ek is bevrees, die speelveld vir behoudende Christenskap gaan al moeiliker word in ons land. Daar is 'n behoefte aan teologies geskoolde akademici wat weer die goeie ou tyding bring en die dwaling van die liberale teolo uitwys. Goeie apologete...

14390876
Aug 22nd 2011, 01:52 PM
Ek is bevrees, die speelveld vir behoudende Christenskap gaan al moeiliker word in ons land. Daar is 'n behoefte aan teologies geskoolde akademici wat weer die goeie ou tyding bring en die dwaling van die liberale teolo uitwys. Goeie apologete...
Ja dis waar. Ek dink egter die probleem het juis gekom as gevolg van onderdrukking in die verlede. Mense moet gewillig wees om dit te volg. En dit moet van meer as een kerk se kant af kom. Ek sien dinge soos dit begin wel in stellenbosch te voorskyn kom maar dis nog maar klein

Philip dT
Aug 22nd 2011, 02:03 PM
... Ek sien dinge soos dit begin wel in stellenbosch te voorskyn kom maar dis nog maar klein

Is dit? Vertel bietjie meer...

CFJ
Aug 22nd 2011, 03:40 PM
Ek is bevrees, die speelveld vir behoudende Christenskap gaan al moeiliker word in ons land. Daar is 'n behoefte aan teologies geskoolde akademici wat weer die goeie ou tyding bring en die dwaling van die liberale teolo uitwys. Goeie apologete...

As jy dalk so bietjie meer tyd op hande gehad het, dink net waar die 'Aanlyn Bybelskool' heen kan gaan Philip? Mens besef egter dat alles maar 'n tyd het en dit maak mens nogal opgewonde om ten minste die moontlikhede te kan sien.

14390876
Aug 22nd 2011, 05:48 PM
Volgende jaar gaan die Stellenbosch Theological Institute (STI) begin. Dit gaan 'n drie jaar kursus (met 'n gewig van 180 krediete) aangebied word. Dit is 'n MA kursus in Toegepaste Teologie. Die hoof vennote hier is die Fellowship of Confessing Anglicans, Shofar Christian Church en die Oxford Centre for Relgion and Public Life. Dit word gevalideer deur deur Oxford. Ek verseker jou dit gaan geen liberale teologie leer nie, behalwe om teen dit te waarsku Dit is eintlik baie cool. Ek wil dit self eendag doen.

Die Filadelfieer
Aug 23rd 2011, 05:41 AM
Ferdi, jy het op 'n ander plek 'n artikel geplaas wat s dat daar nog baie mense is wat die Bybel as 'n letterlike geskrif glo en verstaan dat die gebeure daarin letterlik en fisies gebeur het...... tog probeer hierdie manne hulle beste om gelowiges anders "wys" te maak, en dit maak van hulle niks anders as antichriste nie.

CFJ
Aug 23rd 2011, 06:34 AM
Ferdi, jy het op 'n ander plek 'n artikel geplaas wat s dat daar nog baie mense is wat die Bybel as 'n letterlike geskrif glo en verstaan dat die gebeure daarin letterlik en fisies gebeur het...... tog probeer hierdie manne hulle beste om gelowiges anders "wys" te maak, en dit maak van hulle niks anders as antichriste nie.

Fila,

Ek dink jy wys mens eintlik dat hierdie mense nog steeds nie die beheer het wat hulle hul graag wil aantrek nie. Dis met sulke tye wat mens hierdie dele in die Here se Woord koester!En al jou kinders sal deur die HERE geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees.
(Jes 54:13)

Toe antwoord Jesus en s vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.
(Mat 16:17)

Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan.
(Luk 24:45)

Dit is geskrywe in die profete: En hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na My toe.
(Joh 6:45)

maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle ges het.
(Joh 14:26)

Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.
(1Kor 2:10)

Maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus:
(Efe 4:20-21)

Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te h;
(1Thes 4:9)

En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos di julle geleer het, so moet julle in Hom bly.
(1Joh 2:27)


Oor hierdie herders is daar 'n profesie en in hierdie profesie kan elke mens heil vind, want hulle kan nie God se almag tot niet maak nie, al dink hulle ook so...Daarom, o herders, hoor die woord van die HERE: So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, omdat my skapen prooi geword het en my skape as voedsel gedien het van al die wilde diere van die veld, omdat daar geen herder was nie, en my herders na my skape nie vra nie; en die herders aan hulleself weiding verskaf, maar my skape nie laat wei nie daarom, o herders, hoor die woord van die HERE! So s die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen die herders! En Ek sal my skape van hulle hand eis en maak dat hulle geen skape meer oppas nie, sodat die herders aan hulleself nie meer weiding sal verskaf nie; en Ek sal my skape uit hulle mond uitruk, sodat dit hulle nie as voedsel sal dien nie. Want so s die Here HERE: Kyk, hier is Ek, en Ek sal na my skape vra en vir hulle sorg.
(Ese 34:7-11)

chisel
Aug 23rd 2011, 07:27 AM
Hallo Julle,

Iets wat my altyd opval oor hierdie soort organisasie is hoe hulle aan die een kant die Bybel se gesag bevraagteken, maar tog staatmaak op die geloofwaardigheid van die Bybel om geloofwaardigheid aan hul organisasie te verleen.

Aan die een kant word ges, "Eerstens, is die Bybel 'n doodgewone menslike boek. Dis 'n kultuurproduk wat op 'n bepaalde plek en onder 'n bepaalde groep mense tot stand gekom het. Dit bevat geen bo-aardse openbaring nie."

Maar as mens op die voorblad van hul webtuiste kyk, sien mens die volgende, "Die webbladsy van die Nuwe Hervorming Netwerk is ’n ruimte waar mense toon hoe hulle die nuwere inligting oor die heelal, die aarde en lewe op aarde integreer met die nuwere inligting oor die Bybel, Jesus van Nasaret, die Christelike godsdiens en ander godsdienste. Kortliks gestel — dis ’n ruimte vir mense wat nie sku is om oor hulle soeke na sin te praat nie. Ons aanvaar dat ons almal pelgrims is wat besig is om ons eie lewensreis te voltooi. Pelgrims word dikwels gedwing om by ’n oase aan te doen om asem te skep, hulle dors te les en ook ’n gesprek of twee aan te knoop voordat hulle die reis voortsit. Hierdie webbladsy is bedoel om so ’n oase te wees."

Hierdie lyk vir my teenstrydig. Waarom is dit nodig om ons insigte met nuwe idees oor die bybel te integreer as die bybel maar net 'n doodgwone boek is.

As dit die geval was, kan mens sekerlik "bybel" met enige doodgewone boek vervang in die inleiding van hulle webtuiste. Maar die vraag is, wie sou 'n nuwe religie ernstig opneem as hulle inleiding lees:

"Nuwe Hervorming Netwerk is ’n ruimte waar mense toon hoe hulle die nuwere inligting oor die heelal, die aarde en lewe op aarde integreer met die nuwere inligting oor Jock of the Bushveld"

OF

"Nuwe Hervorming Netwerk is ’n ruimte waar mense toon hoe hulle die nuwere inligting oor die heelal, die aarde en lewe op aarde integreer met die nuwere inligting oor Harry Potter and the Philosopher's Stone"

Sekerlik as mens kyk na die prominente posisie wat die Bybel op die Nuwe Hervorming webtuiste beklee is die Bybel nie sommer net 'n boek nie.

Iets ander wat ek interessant vind is dat Sakkie die mens reduseer tot net 'n spesie, wat miljoene jare terug per ongeluk verskyn het, en miljoene jare vorentoe nie meer sal bestaan nie. Die probleem met hierdie soort siening is dat die enigste logiese gevolg daarvan, nihilisme is. Hoe bring mens dit inlyn met die stelling in hul lys van waardes dat, "Ons waardeer die uniekheid, eiewaarde, gelykheid en potensiaal van elke individu. Ons erken die inherente vermo van individue om te groei en om groter hoogtes te bereik deur met mekaar saam te werk."

Waarom moet one elke individu se eiewaarde vier, as die mensdom as 'n geheel eintlik geen objektiewe waarde het nie; As die mensdom maar net 'n kosmiese ongeluk is.

Sekerlik sal Sakkie s, "Elke mens maak sy eie lewe waardevol", maar dit sou maar net die kunsmatigheid van so 'n waarde onderstreep. As elke stukkie papier sy eie waarde kan bepaal sal elke stukkie papier sekerlik 'n R 200.00 noot wou wees, en gevolglik sou niks enige waarde h nie.
Hierdie is myns insiens 'n onoorbrugbare probleem vir die postmoderne sekulre wereldbeeld. "How to have your cake and eat it".
Hoe om die mens tot 'n chemiese frats te reduseer, maar tog jou menslikheid te behou.

Die sekulre wereld se beste antwoord is, "Don't worry be happy".

http://www.humanism.org.uk/_uploads/imgpool/launch-bus-dawkins.jpg

CFJ
Aug 23rd 2011, 07:51 AM
Gits Morn, mens lees nie elke dag so kragtige stukkie leesstof nie, soveel so dat ek dit weer en weer moet lees, want veral die argument oor die Bybel is werklik iets om saam met jou te neem! Dit laat my dink aan ateste wat hul lewe lank in stryd met 'n dooie 'god' is en eintlik maar daardeur bewys dat God lewe! Dit help nie mens reduseer die Bybel se gesag om niks tot minder as niks te wees nie en dan is al waarmee jy jouself besig hou die Bybel nie en dat sulke mense selfs doktorsgrade verwerf oor hierdie net nog 'n boek nie. Waarvoor?

Hulle hou hulle dus besig met niks... :D

Mens moet seker maar besef dat so dwase lewensuitkyk net waar kan wees, as satan jou sinne verblind!

Die Filadelfieer
Aug 23rd 2011, 08:10 AM
Dit gaan `n toenemend ongemaklike situasie tydens eredienste skep wanneer predikante die geloofsbelydenis resiteer en ingeligte lidmate reeds weet dat Jesus nie die Seun van God was nie, nie uit n maagd gebore is nie, nie ter helle neergedaal het nie, nie uit die dood opgestaan het nie en beslis nie opgevaar na die hemel nie. Hy sal gevolglik ook nie daarvandaan kan terugkeer nie.

Ai tog.
Wat gaan ons maak sonder hierdie ingeligte lidmate ? Wie is hulle en hoekom help hulle nie die dominee reg nie ? :B

Skrywes soos hierdie gaan gewoonlik gepaard met een of ander komplekse godsbegrip en/of 'n nog meer komplekse geloofsbelydenis, net om te wys dat die persoon darem nie heeltemal godeloos geraak het nie, net om darem nog sy plek in die kerbank te regverdig, en vreeslik beterweterig tydens tee en koek na die diens vir die mense te vertel waar en hoe die dominee in sy preek gefouteer het.

Vir die man sal ek graag wil vra : Wat is die punt ? Jy glo nie in Christus nie, jy glo nie wat in die Bybel staan nie, so hoekom nog daaroor wroeg ? Hoekom nog mense na jou vlak toe aftrek ? Los die theatrics en gaan aan met jou lewe. Skryf 'n stukkie oor hoe jy jou geloof verloor het, pos dit op jou gunsteling webtuiste, en skud jou kop bejammerenswaardig vir die dommies wat nog glo aan 'n maagdelike geboorte, 'n kruisiging en 'n opstanding, en dat Jesus Christus die Seun van God is.
Ons is ok, ek belowe.

protea
Aug 23rd 2011, 08:14 AM
Ferdi, is dit nou Sakkie van die DVD en CD bedieninge in die bo-kaap??

Nee Ta - An , dis JANNIE Spangenberg wat die bediening van CD's en DVD's het en hy is gou om te verklaar dat hy en Sakkie GLAD nie familie is nie!

Ta-An
Aug 23rd 2011, 08:39 AM
Nee Ta - An , dis JANNIE Spangenberg wat die bediening van CD's en DVD's het en hy is gou om te verklaar dat hy en Sakkie GLAD nie familie is nie! Baie dankie.... ek het darm gewonder hoor ;o

RR van Wyk
Aug 23rd 2011, 08:59 AM
Ek dink dit is 'n goeie ding hierdie. Dit mag dalk nou snaaks klink, maar dit is die rigting waarin die wreld beweeg. Dit is noodsaaklik en onvermydelik. Dit is waar die kaf van die koring geskei gaan word..

Die aanmerking wat gemaak is dat Jesus nie eens slawerny verwerp het nie, is vir my amuserend!! Waarom sou Hy dit doen??
Slawerny was 'n baie goeie stelsel. Mense het gewerk vir kos, skuiling en sekeruteit. Werk was verskaf aan die armer deel van samelewing wat andersins sou sterf, of gevangene van ander lande deur oorlogvoering, ens, wat andersens doodgemaak sou word. Waarteen Jesus wel was, is 'n eienaar van so slaaf wat onredelik was, of 'n slaaf wat nie sy beste gee nie. Dit is ongelukkig weer die mens wat dit soos gewoonlik bederf het deur mense te misbruik...

Ek twyfel sterk dat 'n wetenskaplike instaat is om te snap. Die rede hoekom ateiste voorkom om meer eties en moreel te wees is omdat geleerde mense meer gaan vir die wetenskaplike verklaring vir alles wat bestaan. 'n geleerde samelewing is toevallig ook meer eties met sterker moraal(maar dit is BLITSVINNIG besig om te verander...)

CFJ
Aug 24th 2011, 07:31 AM
Daar is 'n DVD beskikbaar wat die Gideons Internasionaal uitgereik het oor mense wat op 'n baie groot kongres so onlangs soos 2008 getuig het hoe net 'n Gideons Bybel hulle na die Here gelei het. Van Joodse Rabbi's tot harde kriminele, ernstige psigiatriese gevalle, ateste, ego-vrate, Moslems, Hindoe's, prostitute, dwelmverslaafdes, weggooi kinders en die ander, getuig hoe hulle meesal die klein sak-Bybeltjie net iewers oopgemaak het en hoe in 'n oomblik by meeste van hulle, God lewe in hul dooie lewens gespreek het. Nie een van hulle se lewe was daarna dieselfde nie en elke een het vrede, geluk, heil, geregtigheid en sin gevind by Jesus Christus. Hoe verklaar hierdie ongelowige Bybelverklaarders sulke verhale en meesal buitengewone aangrypende verhale?

God lewe mense, kom ons getuig daarvan!

Op die 30ste Junie tydens ons jaarlikse middeljaar vakansie, vind ek uit dat my eie mense my bankrot steel. Gelukkig was nie een van hulle naby dat ek my swak sou gedra nie (ek was nogal ontsteld), dankie die Here daarvoor dat hulle met 'n week vakansie was. Daardie aand bemoedig die Here my dat ek Hom kan herhinner aan Sy beloftes van geregtigheid, toe ek spontaan by Jesaja 62 eindig. Hy belowe in dieselfde stuk dat Hy nie weer sal toelaat dat iemand by my sal steel nie. Of iemand weer by my sal steel weet ek nie, maar dit was genoeg om my perfekte vrede te gee ongeag die ongelooflike groot bedrae wat net weg is. Dit is wat Hy aan my ges het...

o Jerusalem, Ek het wagte op jou mure uitgesit wat gedurigdeur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie (die oom en tannie wat die stelery gesien het, het nie geswyg nie en was wagte op my mure). o Julle wat die HERE herinner aan sy beloftesmoenie rus nie en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot n lof op aarde! Die HERE het gesweer by sy regterhand en by sy magtige arm: Waarlik, Ek sal jou koring nie meer gee dat jou vyande dit eet nie, en uitlanders sal jou mos nie drink waarvoor jy gewerk het nie. Maar hulle wat dit insamel, sal dit eet en die HERE prys; en hulle wat dit oes, sal dit drink in my heilige voorhowe. (die wat werk en die oes insamel, sal dit eet en ek kon reeds aan al die getroue mense by my 'n goeie verhoging gee, wat net nooit voorheen moontlik was nie)
(Jes 62:6-9)

Ek word een aand so 2uur redelik ontsteld wakker, na die hoeveelste persoon by my kom getuig dat hy ook gesien het dat iets omtrent sekere van my mense ongeruimd moes wees, maar hy het nooit vrder gedink as bloot wat hy gesien het nie. Sulke getuienisse ontstel mens, veral as jy sien hoe arrogant en blatant 'n dief kan wees. Die hoofrolspeler het so 3 jaar by my gewerk en terwyl ek wakker word met die man in my gedagtes, wys die Here my terselfdertyd dat ek Jesaja 20 moet lees. Ek het gewonder hoekom wys Hy my nie 'n enkele vers, soos Hy al so baiemaal gedoen het nie, maar duidelik het ek verstaan ek moet die hele Jesaja 20 lees en daar staan,

In die jaar toe die tartan na Asdod gekom het, toe Sargon, die koning van Assiri, hom gestuur het, en hy teen Asdod geveg en dit ingeneem het; in di tyd het die HERE deur die diens van Jesaja, die seun van Amos, gespreek en ges: Gaan gord die haarmantel van jou heupe af los, en trek jou skoene van jou voete af. Hy het toe so gedoen en naak en kaalvoet geloop. Daarop het die HERE ges: Soos my kneg Jesaja naak en kaalvoet geloop het, drie jaar lank, as teken en sinnebeeld met betrekking tot Egipte en Kus, so sal die koning van Assiri die gevangenes van Egipte en die ballinge van Kus wegdrywe, jonk en oud, naak en kaalvoet en ontbloot aan die agterdelen smaad vir Egipte. (vir 3 jaar het hierdie spesifieke man my naak uitgetrek saam met sy makkers en die bevestiging dat hulle almal Kussiete of dan nou ooreenstemmend naby aan Kussiete is, was net 'n bevestiging dat die Here self geregtigheid bewerk en dit gaan bloot oor wat hulle gedoen het, nie dat ek hulle spesifiek koppel aan Kussiet nie, want dit is maar hoe die Here baie spesifiek dinge bevestig) En hulle sal verslae wees en beskaamd staan vanwe Kus, hulle toeverlaat, en vanwe Egipte, hulle trots (hierdie selfde man staan al reeds beskaamd, na hy een van my getroue werkers gesoebat het vir geld en hy het nou geen heenkome nie). En die inwoners van hierdie kusland sal in di dag s: Kyk, s gaan dit met ons toeverlaat waarheen ons gevlug het om hulp, om gered te word van die koning van Assirihoe sal ns dan ontvlug?
(Jes 20:1-6)

Dit is vir myself prakties en vele gelowiges getuig presies dieselfde en hierdie dinge gebeur week na week, soms dag na dag en met tye minder, maar dit gebeur net eenvoudig te veel dat dit elke keer as toevallig getipeer kan word. Een wat die Here beleef, kan nie anders as om Sy lewende krag te aanskou nie. Moet mens jouself oortuig dat alles net in jou verbeelding is?

Die Filadelfieer
Aug 24th 2011, 08:23 AM
You must spread some Reputation around before giving it to CFJ again.

s maar net ........... ;)


Ja Ferdi, die ongeregtigheid is wyd versprei in hierdie landjie van ons. n my geweste het daar amper 2500 vierkante kilometer se weiding en plase afgebrand in die laaste 24 ure, bykans alles as gevolg van kwaadwillige brandstigting. As mens nie die Here aan jou sy het in sulke tye nie, dan het jy niks niks nie.

Ta-An
Aug 26th 2011, 02:07 PM
Mnr CFJ

Hulle s die arm van die gereg is lank,,,,, MAAR ek s vir jou: Die Here se arm is langer.

En mag die Here aan jou terug gee wat hierdie spinkane van jou oes gevreet het