PDA

View Full Version : Daniel se 70 week profesieHammerHead
Sep 4th 2012, 07:20 AM
Dan 9:23 – Dan 9:27

Dan 9:23 By die begin van jou smekinge het ‘n woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is ‘n geliefde man; gee dan ag op die woord en verstaan die gesig.
Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.
Dan 9:25 Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ‘n Gesalfde, ‘n Vors, is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid.
Dan 9:26 En ná die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.

Is die profesie al vervul, of moet dit nog vervul word? Waaroor gaan die profesie presies en kan dit verstaan word vanuit die bybel uit?

Ek sal graag wil weet wat is die algemene verduideliking en verstaan van die profesie...:hmm:

DurbanDude
Sep 4th 2012, 08:03 AM
Dan 9:23 – Dan 9:27

Dan 9:23 By die begin van jou smekinge het ‘n woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is ‘n geliefde man; gee dan ag op die woord en verstaan die gesig.
Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.
Dan 9:25 Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ‘n Gesalfde, ‘n Vors, is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid.
Dan 9:26 En ná die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.

Is die profesie al vervul, of moet dit nog vervul word? Waaroor gaan die profesie presies en kan dit verstaan word vanuit die bybel uit?

Ek sal graag wil weet wat is die algemene verduideliking en verstaan van die profesie...:hmm:

486.5 jare is vervul. Ons verwag net die laaste 3.5 jare. Jesus het Dan 9:27a vervul, die "antichrist" sal Daniel 9:27b vervul.

Ben Cronje
Sep 4th 2012, 08:07 AM
Hi HammerHead:wave:

Soos ek dit verstaan, moet Daniel 8 en 9 saam hier gelees word. Onthou, die Bybel is nie oorspronklik geskryf in 'genommerde" hoofstukke en "genommerde" verse nie. Mense het dit later ingesit sodat mens mens se plek makliker kan vind. In ag genome dit, maak die spulletjie meer sin.

Johnny
Sep 4th 2012, 08:29 AM
Dit is die 7 jaar verdrukking of dan ook genoem die "Tribulation Period"

http://www.armageddonbooks.com/tribmap.jpg

HammerHead
Sep 4th 2012, 09:14 AM
Hi almal

Dankie vir die terugvoer, baie vinnig! Ek het vergeet om by te sit, jou teorie moet asb gestaaf word uit die bybel uit. Dit help tog nie om te se dit is 'so', of 'so', maar dit kan nie met die bybel vergelyk word nie...Julle terugvoer sal waardeer word!;)

DurbanDude
Sep 4th 2012, 09:43 AM
Hi almal

Dankie vir die terugvoer, baie vinnig! Ek het vergeet om by te sit, jou teorie moet asb gestaaf word uit die bybel uit. Dit help tog nie om te se dit is 'so', of 'so', maar dit kan nie met die bybel vergelyk word nie...Julle terugvoer sal waardeer word!;)

Jammer my Afrikaans is te swak om my teorie te verduidelik. Asseblief kyk hier: http://bibleforums.org/showthread.php/234415-7-Year-Tribulation-Challenged

Johnny
Sep 4th 2012, 10:00 AM
Hi almal

Dankie vir die terugvoer, baie vinnig! Ek het vergeet om by te sit, jou teorie moet asb gestaaf word uit die bybel uit. Dit help tog nie om te se dit is 'so', of 'so', maar dit kan nie met die bybel vergelyk word nie...Julle terugvoer sal waardeer word!;)

Die Antichris, die Groot Verdrukking en Israel
Johan Malan, Universiteit van die Noorde, Suid-Afrika

Opsomming: Bybelse profesieë oor die Antichris, die groot verdrukking en die herstel van Israel is eindtyds. Baie mense verklaar hierdie profesieë histories en het as gevolg daarvan ‘n verwarde toekomsverwagting.

Profesieë oor die Antichris en groot verdrukking moet nie histories verklaar word nie, maar futuristies. Ten spyte van die opbouende militêre konflik in die Midde-Ooste, is daar baie mense wat steeds beweer dat die groot verdrukking iewers in historiese tye plaasgevind het. Hulle huldig die onbybelse siening dat ons nou op ‘n utopia afstuur, en dat die wêreld gevolglik nie op die vooraand van die openbaring van die Antichris is nie.

Die meeste kerke en Christelike organisasies het as gevolg van die historiese interpretasie van Bybelse profesieë oor die eindtyd, geen duidelike toekomsverwagting nie. Hulle meen dat ons iewers in die vroeëre of latere kerkgeskiedenis na die Antichris en die groot verdrukking moet soek. Sommiges van hulle beweer dat die verdrukking in die eerste eeu tydens die bewind van keiser Nero [as die Antichris] plaasgevind en op die vernietiging van Jerusalem in die jaar 70 n.C. uitgeloop het. Ander beweer dat die donker Middeleeue die groot verdrukking was, en dat die rol van die Antichris deur verskeie van die pouse vervul is. Dan is daar ook diegene wat Wêreldoorlog II as die groot verdrukking sien, en Hitler as die Antichris. Al hierdie sienings is egter hoogs subjektief en situasiegebonde omdat elke groep vir hulleself een of ander antichristelike diktator uitgesonder het en dan al die profesieë oor die Antichris aan hom toeskryf.

Die historiese skool maak ook die wederkoms van Christus van die groot verdrukking los, terwyl dit uit die Bybel duidelik is dat Christus se sigbare verskyning op die Olyfberg op die laaste dag van die groot verdrukking sal plaasvind: “En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn…” (Matt. 24:29-30; my beklemtoning).

Op daardie dag sal die Antichris en die valse profeet lewende persone wees. Die Antichris sal deur die verskyning van Christus se wederkoms verdelg word (2 Thess. 2:8), en hy sal saam met die valse profeet lewendig in die vuurpoel gegooi word (Op. 19:20). Die Antichris is dus nie ‘n historiese persoon iewers uit die kerkbedeling nie, maar baie duidelik ‘n eindtydse wêreldleier.

Die historiese siening van Bybelse profesieë sal nou aan ‘n skriftoets onderwerp word. As uitgangspunt sal die siening beoordeel word dat Wêreldoorlog II die groot verdrukking was. Al die argumente kan egter ook gebruik word om ander historiese sienings te diskrediteer.

[B]Die vraag is: “Kan die vervolging van Jode in die Tweede Wêreldoorlog as die finale vervulling van Bybelse profesieë oor die groot verdrukking beskou word?” Die antwoord hierop is ‘n uitdruklike nee! Die komende verdrukking van sewe jaar is ‘n goed ontwikkelde tema in Bybelse profesieë, wat nie met Wêreldoorlog II of enige vroeër tydperk in die geskiedenis van die mensdom gelykgestel kan word nie. Die volgende tien Bybelse redes kan ten gunste van ‘n toekomstige verdrukking en regering deur die Antichris aangevoer word:

1. Voorwaardes vir die Groot Verdrukking
Israel moet na hulle land terugkeer voordat die eindtydse handelinge van God met hulle as volk kan begin: “Daarom, sê vir die huis van Israel… Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in julle land bring. Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig” (Eseg. 36:22, 24-25). Uit hierdie verse is dit duidelik dat Israel in ongeloof uit hulle internasionale verstrooiing herstel sal word. Hulle fisiese herstel sal ook voortgaan totdat hulle die grootste enkele groep Jode in die wêreld is, en dus in ‘n posisie om besluite namens alle Jode te neem. Slegs dan sal gebeurtenisse begin plaasvind wat na hulle geestelike herstel as volk sal lei. Hulle groot eindtydse benoudheid en daaropvolgende geestelike herlewing sal gedurende die sewe jaar lange verdrukking plaasvind, omdat dit ‘n belangrike tydperk in hulle nasionale heilsgeskiedenis is (Dan. 9:24-27). In daardie stadium moet ‘n groot groep van hulle in hul land terug wees.

Die profeet Daniël beskryf die komende verdrukking as ‘n jaarweek (Dan. 9:27; kyk ook Lev. 25:3-8). Volgens die profetiese tydskaal van die Bybel is ‘n jaarweek ‘n tydperk van sewe jaar van 360 dae elk – elke maand is 30 dae lank. Uit Daniël 9:27 en Openbaring 11:2-3; 12:14; 13:5 is dit duidelik dat die sewe jaar van die verdrukking in twee afsonderlike periodes van 3½ jaar [m.a.w. 42 maande of 1260 dae] elk verdeel is – elkeen met sy eie besondere kenmerke.

In die eerste 3½ jaar sal Israel ‘n verbond met die valse messias sluit, wat sal voorgee dat hy die ware Messias is (Dan. 9:27; Joh. 5:43). Hulle sal dan ook die derde tempel op die Tempelberg in Jerusalem bou (Op. 11:1-2). Dit sal ‘n tyd van valse vrede wees wanneer ‘n antichristelike nuwe wêreldorde van internasionale godsdienstige en politieke eenheid gevestig sal word. In die middel van die verdrukking [ná 3½ jaar] sal die Antichris die herboude tempel ontheilig deur die Allerheiligste te betree en homself tot God te verklaar (2 Thess. 2:4). ‘n Gruwelike beeld van homself sal in die tempel opgerig en mense oral gedwing word om dit te aanbid (Op. 13:14-15). Slegs dan sal die groot verdrukking van 3½ jaar begin. Oor hierdie tyd van verskrikking het die Here Jesus aan die Jode gesê:

“Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom – laat hy wat lees oplet – dan moet die wat in Judéa is na die berge vlug… En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie” (Matt. 24:15-21).

Dit is baie duidelik dat die groot verdrukking van 3½ jaar slegs kan begin nadat Israel in hulle land herstel is, ná die herinbesitname van Jerusalem en die Tempelberg, ná die openbaring van die Antichris en Israel se verbondsluiting met hom, en ná die herbouing en ontheiliging van die tempel in Jerusalem.

Israel is in Mei 1948 herstel en as ‘n onafhanklike volk erken. Die Ou Stad van Jerusalem is in Junie 1967 van Jordanië herower. In Augustus 1980 is Jerusalem se politieke status as Israel se administratiewe hoofstad herstel. Die toneel is nou gereed vir die openbaring van die Antichris, die begin van die verdrukking en die bou van die tempel op sy bestemde plek op die Tempelberg. Hierdie omstandighede het nie tydens Wêreldoorlog II, of enige vroeër tydperk, bestaan nie.

2. Die Wegraping en die Dag van die Here
‘n Ander voorwaarde vir die begin van die verdrukking is die wegraping. De kerkbedeling sal formeel deur die wegraping beëindig en deur die bedeling van die Antichris se regering op aarde gevolg word. Die komende sewe jaar-tydperk vorm ook deel van die dag van die Here wanneer Hy as Regter en Koning aan die wêreld geopenbaar sal word. God sal sy toorn oor die bose en onbekeerlike nasies uitstort, waaronder ook die herstelde Israel. Daar is geen plek vir die ware kerk in hierdie tyd van oordeel nie, want daar is “geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie” (Rom. 8:1). “God het ons nie bestem tot toorn nie” (1 Thess. 5:9). Soos in die tyd van Noag en Lot, sal die Here eers die gelowiges uit die rampgebied van goddelike oordele wegneem.

Die verdrukkingsperiode sal begin wanneer Israel en die nasies die Antichris uit eie keuse sal aanvaar en aanbid. Wanneer hy 3½ jaar later teen hulle draai deur ‘n militêre diktatuur in te stel, sal hulle terselfdertyd ook die toorn van die Here beleef wanneer die kragte van die hemele geskud sal word en mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom (Luk. 21:25-26). Hulle sal in paniek na die berge vlug (Op. 6:15-17).

Hoewel baie mense gedurende die verdrukking gered sal word, sal hulle nie meer in die kerkbedeling wees nie en dus nie op die belofte aanspraak kan maak dat die poorte van die doderyk die kerk nie sal oorweldig nie (Matt. 16:18). In daardie tyd sal die Antichris teen die heiliges oorlog voer en hulle oorwin (Op. 13:7). Hulle sal wél gered kan word, maar sal as martelare moet sterf omdat hulle sal weier om die Antichris te aanbid (Op. 6:9-11; 13:15).

Wêreldoorlog II het in die kerkbedeling plaasgevind en kan op geen manier as die dag van die Here beskryf word nie omdat dit nie met groot natuurrampe en goddelike oordele gepaard gegaan het nie. Oordele van hierdie aard sal eers ná die wegraping ‘n aanvang neem. Die sondaars sal dan duidelik besef dat die groot dag van God se toorn aangebreek het (Op. 6:17).

3. Die 144 000 Geredde Jode
Die redding van 144 000 spesiale diensknegte van God onder die twaalf stamme van Israel (Op. 7:3-8) is ‘n onweerlegbare bewys dat hulle nie deel van die kerkbedeling vorm nie, maar van die toekomstige 70ste week van Daniël. Gedurende die kerkbedeling word geredde Jode deel van die kerk, wat die liggaam van Christus onder alle nasies is (Gal. 3:27-28; Kol. 3:11). Ná die beëindiging van die kerkbedeling sal die tyd vir Israel se nasionale geestelike herstel in die 70ste week van Daniël begin. Geredde Jode sal dan uitdruklik as lede van ‘n bepaalde stam van Israel geïdentifiseer word. Hulle sal die eerste groep in die geestelike herlewing van Israel wees. Ons is nog steeds in die kerkbedeling, daarom is hierdie besondere Joodse herlewing nog toekomstig.

4. Fokus op Jerusalem
Die komende groot verdrukking sal ‘n wêreldwye verskynsel wees (Luk. 21:25-26), maar een van sy fokusgebiede sal die Midde-Ooste wees en, spesifiek, die stad Jerusalem. Gedurende die tyd van die benoudheid van Jakob sal die geestelik verblinde volk van Israel aan hewige verdrukking onderwerp word, sodat ‘n oorblyfsel van die volk gered kan word. Die Bybel verwys uitdruklik na hierdie tyd van beproewing en loutering in Jerusalem en omstreke:

“…die huis van Israel het vir My skuim geword… Daarom, so sê die Here Here: Omdat julle almal skuim geword het, kyk, daarom sal Ek julle binne-in Jerusalem bymekaarmaak. Soos silwer en koper en yster en lood en tin binne-in ‘n smeltoond bymekaargemaak word om daarteen ‘n vuur aan te blaas en dit te smelt, so sal ek julle bymekaarmaak in my toorn en in my grimmigheid en julle ingooi en smelt… en julle sal weet dat Ek, die Here, my grimmigheid oor julle uitgegiet het” (Eseg. 22:18-22; my beklemtoning).

Aangesien Bybelse Jerusalem [die Ou Stad] eers in die Sesdaagse Oorlog in Junie 1967 deur Israel verower is, is dit duidelik dat die bogenoemde profesieë van Eségiël slegs ná hierdie datum vervul kan word. Sedert hulle herstel in 1948 het Israel al die oorloë teen hulle Arabiese bure gewen, en is dus in beheer van die situasie in hulle land en ook in Jerusalem. Dit is slegs nou, te midde van die stygende konflik tussen Israel, die Palestyne en die ander Arabiese- en Moslemlande, dat die druk skerp op Israel toeneem om hulle land en hoofstad, Jerusalem, te verdeel en die een deel aan die Palestyne te oorhandig. Al hoe meer nasies (insluitende die Westerse wêreld) veroordeel Israel ten onregte oor hulle militêre optrede en standpunt oor Jerusalem, en verhaas sodoende die vervulling van die volgende profesie:

“Kyk, Ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot ‘n beker van bedwelming, en ook teen Juda sal dit wees tydens die beleëring van Jerusalem. En in dié dag maak Ek Jerusalem tot ‘n baie swaar klip vir al die volke: elkeen wat dit optel, sal hom daarmee sekerlik seer maak; en al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word” (Sag. 12:2-3).

God sal die nasies oordeel wat Israel vervolg en druk op hulle uitgeoefen het om hulle land te verdeel (Joël 3:1-2). Hy sal ook oor Israel groot benoudheid toelaat tydens die beleëring van hulle land en hoofstad, sodat hulle in tye van ernstige benoudheid om redding tot die Here sal roep.

5. Verbond met die Antichris
Israel sal vir een jaarweek ‘n verbond met die valse messias sluit. Hierdie verbond sal egter net vir 3½ jaar lank hou, tot in die middel van die week. Die Here Jesus het hulle teen hierdie ernstige oordeelsfout gewaarsku toe Hy gesê het: “Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As ‘n ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem” (Joh. 5:43). In die middel van die week sal die Antichris in ‘n sluipmoordaanval sterf, maar hy sal deur sataniese magte uit die dood opgewek word (Op. 13:3, 12). Hy sal ‘n beeld van homself in die herboude tempel laat oprig, en die doodstraf aankondig oor alle mense wat weier om hom as God te aanbid:

“En deur hom sal leërs op die been gebring word en die heiligdom, die vesting, ontheilig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf en die ontsettende gruwel opstel. En die wat goddeloos handel teen die verbond, sal hy met vleiery afvallig maak… En die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring; maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap en berowing, dae lank. … En die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god, en teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek; en hy sal voorspoedig wees, totdat die grimmigheid ten einde is” (Dan. 11:31-36).

Niks wat selfs eers vaagweg met Israel se toekomstige verbond met die Antichris ooreenstem, of met die Antichris se optrede in die tweede helfte van die jaarweek, het gedurende Wêreldoorlog II, of in enige ander tydperk in die geskiedenis, gebeur nie.

6. Herbouing van die Tempel
Die eerste helfte van die verdrukking sal ook deur die herbouing van die tempel in Jerusalem gekenmerk word. Daar is verskeie verwysings in die Bybel na die bou van die derde tempel wat deur die Antichris ontheilig sal word. Daniël 9:27 sê dat in die middel van die week [die sewe jaar van die verdrukking] sal die Antichris “slagoffer en spysoffer laat ophou.” Daniël 11:31 sê die magte van die Antichris sal “die heiligdom, die vesting, ontheilig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf en die ontsettende gruwel opstel.” Daarna sal net die aanbidding van die Antichris as God toegelaat word. Die Here Jesus het teen hierdie bose sameswering gewaarsku toe Hy gesê het: “Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom… dan sal daar groot verdrukking wees” (Matt. 24:15, 21).

Paulus het na dieselfde scenario verwys toe hy die Antichris beskryf het as “die mens van sonde… die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is” (2 Thess. 2:3-4). Openbaring 11:1-2 sê dat die herboude tempel 42 maande [3½ jaar] lank deur die heidene vertrap sal word. Die derde tempel word hierdeur duidelik binne die raamwerk van Daniël se 70ste jaarweek geplaas. Ná die ontheiliging daarvan sal die tempel vir die oorblywende 3½ jaar tot by die wederkoms van Jesus misbruik en vertrap word. Hierdie getuienis alleen weerlê enige teorie dat Wêreldoorlog II en die vervolging van die Jode deur Hitler se Nazi-magte die groot verdrukking vir Israel was. Sedert die vernietiging van die tweede tempel in 70 n.C. is die Joodse tempel in Jerusalem nog nooit weer herbou nie.

7. Vlug na die Woestyn
Wanneer die Antichris homself in die tempel tot God verklaar en Israel weier om hom in hierdie hoedanigheid te aanbid, sal hy die agtervolging en uitwissing van alle Jode gelas wat na die berge van Judéa sal wegvlug. Hulle sal dan na die woestyn vlug [waarskynlik na Petra in die Negev woestyn, suid van die Dooie See] waar hulle “uit die gesig van die slang onderhou [sal] word, ‘n tyd [een jaar] en tye [twee jaar] en ‘n halwe tyd [ses maande]” (Op. 12:14). Gedurende die laaste 3½ jaar, waarna as die groot verdrukking verwys word, sal die Here ‘n oorblyfsel van Israel beskerm en versorg om aan die lewe te bly tot met die koms van die Messias op die Olyfberg (Sag. 14:4-5). Hierdie tyd van ontvlugting na die woestyn is duidelik die laaste 3½ jaar voor die koms van Christus, en is beslis nog toekomstig.

8. Verdrukking tot Redding
Die komende groot verdrukking sal tot die redding van die hele oorblyfsel van Israel lei. Die Here sê: “In hulle nood sal hulle My soek” (Hos. 5:15). Hulle kwaai verdrukking tydens die verskriklike dag van die Here sal tot hulle redding wees: “Wee, want die dag is groot, sonder weerga! En dit is ‘n tyd van benoudheid vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos word” (Jer. 30:7). Teen die einde van die groot verdrukking, omsingel deur die magte van die Antichris, sal die oorblyfsel van Israel na die Olyfberg optrek in afwagting op die koms van die Messias aan die einde van die 70ste jaarweek. Die Heilige Gees sal oor hulle uitgestort word en hulle sal almal gered word: “Oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind” (Sag. 12:10). “Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek sê: Dit is my volk! En hulle sal sê: Die Here, my God!” (Sag. 13:9).

Nie slegs ‘n oorblyfsel van Israel nie, maar ook ‘n oorblyfsel van ander nasies, sal gered word wanneer Jesus aan die einde van die verdrukking terugkom aarde toe: “En dadelik ná die verdrukking van daardie dae… sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid” (Matt. 24:29-30).

Die vervolging van die Jode in Wêreldoorlog II het nie eers naastenby na ‘n reaksie van dié aard gelei nie, want dit was nog nie die tyd van die 70ste jaarweek van Daniël en van die koms van die Messias nie.

9. Tekens van die Tye
Die tekens van die tye wat in Mattheus 24 bespreek word, het hoofsaaklik betrekking op Israel in die komende tyd van verdrukking. Die Here Jesus praat hier met die Jode wat deur die verdrukking sal gaan. Hy verwys ook na hulle vlug woestyn toe in die middel van die verdrukking, asook na die invloed wat klimaatsomstandighede en Israel se sabbatswette op hulle vlug kan hê (24:15-21). Vir hulle sal die begin van die smarte in die eerste helfte van die jaarweek aanbreek, en die groot verdrukking in die tweede. Die oorloë, hongersnode, pessiektes en aardbewings sal natuurlik ook elders in die wêreld voorkom.

Hoewel daar beslis ‘n aanloop tot die verdrukkingsperiode is, sou dit verkeerd wees om Wêreldoorlog I en II as die oorloë te beskou waarna Jesus verwys het. Daar sal baie oorloë wees wat die verdrukkingstyd sal kenmerk. Die eerste groot oorlog sal die Russies/Arabiese inval in Israel wees (Eseg. 38 en 39). Daarna sal Israel direk geraak word deur oorloë tussen die Antichris as die koning van die Noorde en Egipte as die koning van die Suide [rigtings soos vanuit Israel waargeneem] (Dan. 11:40-42). Die Antichris sal ook teen verskeie ander nasies oorlog maak (Dan. 11:44). Teen die einde van die groot verdrukking sal alle nasies teen Israel gemobiliseer word (Sag. 12:3; 14:2) en ook teen hulle komende Messias-Koning (Op. 19:19). Bose geeste sal die konings van die aarde aanhits om hulle leërs in Israel te ontplooi (Op. 16:13-16).

Ten spyte daarvan dat die eerste twee wêreldoorloë nie spesifiek inbegrepe is by die tekens van die tye wat in Mattheus 24 bespreek is nie, was hulle beslis van belang vir die herstel van Israel. Deur Wêreldoorlog I is die land, Israel, van Turkse beheer bevry en in ‘n Britse mandaatgebied omskep ter voorbereiding op die terughandiging daarvan aan sy regmatige eienaars. Deur Wêreldoorlog II is die volk Israel bevry van die nasies waarheen hulle verstrooi geraak en verdruk is, deurdat baie van hulle verplig is om vir oorlewing na hul eie land terug te keer. Deur Wêreldoorlog III [die slag van Armageddon] sal Israel se geestelike herstel bevorder word, omdat dit hulle na hul Messias sal dryf, wat hulle enigste hoop op redding sal wees.

10. Die Stryd om Jerusalem
Jerusalem is ‘n stad met ‘n baie besondere betekenis. Wanneer die Here Jesus terugkom, kom Hy na Jerusalem toe terug: “En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê aan die oostekant” (Sag. 14:4). Ná sy terugkeer sal Christus die vervalle hut van Dawid weer oprig (Hand. 15:16-17) en dan van die herstelde troon van Dawid af regeer (Luk. 1:32). “In dié tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here; en al die nasies sal daarheen saamkom vanweë die Naam van die Here in Jerusalem; en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hul bose hart nie” (Jer. 3:17). “Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. Hy sal oordeel oor die nasies en regspreek oor baie volke…” (Jes. 2:3-4).

Met die wederkoms van Christus moet die Jode terug wees in hulle land – ook in die stad Jerusalem. “…elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het” (Op. 1:7). Die Jode is sedert 1948 terug in hulle land, en sedert 1967 beheer hulle ook die stad Jerusalem. In 1980 is Jerusalem verklaar tot die ewige, onverdeelde hoofstad van Israel. Die eerste minister, mnr. Begin, het toe sy kantoor van Tel Aviv af na Jerusalem verskuif.

Die eindtydse stryd vir die beheer oor Jerusalem het begin toe Israel die Ou Stad [waarvan die Tempelberg deel is] in Junie 1967 van Jordanië verower het. Die magte van die duisternis weet verseker dat dié een wat in die toekoms sy koninkryk in Jerusalem vestig, ook oor die hele wêreld sal regeer. Dit is die rede waarom die Antichris homself in Jerusalem tot God en dus ook tot opperheerser van die heelal sal verklaar! Verskeie ander dramatiese gebeure sal in Jerusalem plaasvind, insluitende die groot oorlog tussen Christus en die Antichris (Op. 19:19-21; Dan. 11:45). Die neerlaag van die Antichris sal vinnig en beslissend wees.

Weerlegging van die Wêreldoorlog II Teorie
In die lig van die voorafgaande Bybelse getuienis kan die teorie waardeur die verdrukking met die vervolging van Jode in die Tweede Wêreldoorlog gelykgestel word, soos volg weerlê word:

· Het Wêreldoorlog II sewe jaar lank geduur? Nee – dit het 5 jaar en 8 maande lank geduur.

· Was Israel gedurende Wêreldoorlog II terug in hulle land? Nee.

· Was groot getalle Jode woonagtig in Jerusalem en in die res van Israel sodat die Here hulle daar kon toets en louter? Nee.

· Het Israel die tempel gedurende Wêreldoorlog II herbou en die offerdiens weer ingestel? Nee.

· Het Israel na die berge van Judéa gevlug onderweg na ‘n plek in die woestyn waar hulle 3½ jaar lank geskuil het? Nee.

· Het Israel ‘n verbond met die Antichris [na bewering Hitler] gesluit en hom as die Messias erken? Nee.

· Het Israel ‘n regering of ander erkende leiers gehad wat namens die volk verbonde kon sluit? Nee.

· Het die Antichris homself in die herboude tempel in Jerusalem tot God verklaar? Nee.

· Is die Antichris [na bewering Hitler] deur die verskyning van Christus se wederkoms tot niet gemaak (2 Thess. 2:8) en in die poel van vuur gegooi (Op. 19:20)? Nee.

· Is Wêreldoorlog II onmiddellik deur die wederkoms van Christus gevolg? Nee.

· Het die verdrukking van Wêreldoorlog II tot Israel se nasionale bekering gelei? Nee.

· Is 144 000 Jode in ‘n herlewing vroeg in Wêreldoorlog II gered, deur God verseël en vir ‘n spesiale taak as evangeliste afgesonder, terwyl die ander lede van die volk die Antichris gedien het? Nee.

· Was al die nasies in Wêreldoorlog II verenig in ‘n oorlog teen Israel en Jerusalem? Nee – die Jode is hoofsaaklik deur Duitsland se Nazi-magte vervolg en doodgemaak.

· Is die Antichris se 666-verwante nommer op alle mense afgedwing? Nee.

· Het die Antichris ‘n godsdienstige leier, die valse profeet, as mede-regeerder gehad? Nee.

· Het die konings van die Ooste [Sjina en sy bondgenote] die Midde-Ooste met 200 miljoen soldate ingeval? Nee.

· Is Babilon, wat eers sedert 1978 herbou word, gedurende Wêreldoorlog II vernietig? Nee.

· Was Wêreldoorlog II die slag van Armageddon met sy sterk fokus op Israel? Nee.

· Is Israel se ongeregtighede en sonde deur hulle vervolging in Wêreldoorlog II beëindig, en het die tyd van ewige geregtigheid waarvan Daniël 9:24 praat, toe begin? Nee.

· Is die Jode aan die einde van Wêreldoorlog II met die Messias versoen, soos wat die geval sal wees aan die einde van die groot verdrukking (Sag. 12:10; 13:1, 9)? Nee. As ‘n volk verwerp hulle nog steeds vir Jesus as Messias.

Die bogenoemde feite weerlê enige historiese vertolking van Bybelse profesieë oor die groot verdrukking en die openbare optrede van die Antichris – ongeag of hierdie tydperk na die eerste eeu, na die Middeleeue of na Wêreldoorlog II in die 20ste eeu teruggeskuif word. Hierdie profesieë is duidelik eindtyds en sal op die wederkoms van Jesus Christus, die vernietiging van die antichristelike magte by die slag van Armageddon, die redding van die oorblyfsel van Israel en die vestiging van Christus se vrederyk op aarde uitloop.

Ons is baie naby aan die wegraping, waardeur die kerkbedeling beëindig sal word. Hierna sal die Antichris geopenbaar word. Sy verbond met Israel sal die 70ste jaarweek van Daniël inlui, wat die verdrukking sal wees – 3½ jaar van valse vrede, gevolg deur 3½ jaar van groot verdrukking soos wat die wêreld nog nooit geken het nie. Aan die einde van die sewe jaar sal Christus by sy wederkoms die Antichris en sy demoniese regering vernietig en daarna die troon van Dawid in Jerusalem herstel. Hy sal dan as Koning van die konings in sy geopenbaarde koninkryk op aarde regeer.

LEES VERDER:
http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Futurisme.htm

HammerHead
Sep 4th 2012, 10:05 AM
Jammer my Afrikaans is te swak om my teorie te verduidelik. Asseblief kyk hier: http://bibleforums.org/showthread.php/234415-7-Year-Tribulation-Challenged

Dankie DD...Iets maak wel nie vir my lekker sin nie, in jou eerste "post" se jy die 3.5 jaar stem ooreen met Jesus se bediening op aarde, en dat die bybel nerens noem van n 7 jaar verdrukking nie...En dat jy nie in n 7 jaar verdrukking glo nie, maar later in die 'thread' se jy die ander 3.5 jaar is net voor sy koms en moet nog gebeur? Verstaan ek jou reg?

Johnny
Sep 4th 2012, 10:15 AM
Byvoeging/Aanvulling tot plasing # 7

Implikasies van die Historiese Siening
Baie mense huldig die mening dat dit nie regtig saak maak hoe jy Bybelse profesieë vertolk nie, solank jou verhouding met die Here net reg is. Dit is nie waar nie. Bybelse profesieë is om ‘n baie belangrike rede aan ons gegee, want dit is daarop ingestel om aan ons die regte perspektief op wêreldgebeure te gee en sodoende te help om ons verhouding met die Here reg te hou.

Mense wat Bybelse profesieë oor die eindtyd histories verklaar, loop geweldige risiko’s in hulle geestelike lewe. Die volgende is die tien belangrikste gevare wat hieraan verbonde is:

Dit bemoeilik jou taak om die opbou van antichristelike magte te kan verstaan
Mense wat alle profesieë oor die Antichris en die groot verdrukking as reeds vervuld in historiese tye beskou, het geen insig in – en ook geen Bybelse verklaring vir – die eindtydse opbouing van antichristelike magte nie. Omdat hulle nie op die toekomstige vervulling van profesieë oor die Antichris ingestel is nie, bemerk hulle glad nie die politieke, ekonomiese en godsdienstige magsbasisse wat nou vir die Antichris se wêreldregering, wêreldekonomie en alliansie van wêreldgodsdienste geskep word nie. Hulle het geen begrip vir naderende onheil en oordele nie, en verkondig derhalwe ook nie die belofte van ontvlugting uit hierdie donker tydperk nie.

Dit bemoeilik jou opdrag om teen die Antichris weerstand te bied
Omdat ons in “die teenwoordige bose wêreld” leef (Gal. 1:4), moet ons die lig van ‘n donker wêreld en die sout van ‘n bedorwe aarde wees. Die realiteit van ‘n toekomstige groot verdrukking waarin “die mens van sonde” oor die aarde gaan regeer (2 Thess. 2:3), veroorsaak dat ons verslegtende toestande beleef wat deur grootskaalse geestelike en morele verval gekenmerk word. Hoe kan ons effektief teen die ontluikende sonde-kultuur van die Antichris weerstand bied as ons nie eers glo dat daar só ‘n tyd en só ‘n persoon aan die kom is nie? Hoewel ons die Antichris nie sal sien nie, moet ons hom en sy ideologie nogtans in hierdie aanloopfase sterk teëstaan. Met die wegraping kom die Here die “teëhouers” teen die mens van sonde haal (2 Thess. 2:6-8).

Dit maak van die vroeë voorlopers die finale Antichris
In die historiese skool word die Antichris se voorlopers tot die status van die finale Antichris verhef (vgl. 1 Joh. 2:18). Paulus het die slagoffers van die Romeinse Ryk se skrikbewind, waarin die Christene erg vervolg is, daaraan herinner dat dit nog nie die dag van die Here was nie (2 Thess. 2:1-2). So ook was nie een van die “antichristelike” pouse in die Middeleeue die finale Antichris nie. Hulle was almal antichriste in die kleine, soos ook Hitler, en as sodanig onder die baie wegbereiders vir die groot, eindtydse Antichris wat ‘n lewende persoon sal wees wanneer Jesus kom (2 Thess. 2:8; Op. 19:19-20). Die eindtydse verdrukking sal die ergste van alle tye wees.

Dit ontneem jou van finale waarskuwings oor die wederkoms van Christus
‘n Historiese interpretasie van profesieë oor die eindtyd ontneem mense van finale waarskuwings oor die nabyheid van Christus se wederkoms. Omdat dié mense nie die herstel van Israel en die opbouing van antichristelike ideologieë en strukture as tekens van die eindtyd aanvaar nie, spreek die huidige wêreldgebeure hulle nie uitdruklik aan om vir die spoedige wederkoms van Jesus Christus gereed te maak nie. Hulle gaan dus houtgerus met ‘n materialistiese leefwyse voort en maak nie seker dat hulle waak en bid om waardig te wees om al hierdie dinge wat kom [die groot verdrukking] te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan nie (Luk. 21:36).

Dit ontneem jou van ekstra motivering tot heiligmaking
Indien ons nie die Here Jesus se spoedige koms verwag nie, is daar nie by ons so ‘n groot dringendheid om heilig te leef en sonder vlek of rimpel voor die hemelse Bruidegom te verskyn nie. Johannes sê dat elkeen wat die hoop op sy verskyning het, homself reinig soos wat Hy rein is (1 Joh. 3:2). Ons moet bid sodat die Here ons harte deur die Heilige Gees se werking sal versterk om onberispelik te wees in heiligheid by die wederkoms van onse Here Jesus Christus (1 Thess. 3:13). Die maagde wat nie meer die spoedige koms van die bruidegom verwag het nie, het aan die slaap geraak en nie genoeg olie in hulle lampe gehad nie (Matt. 25:1-13).

Dit lei tot geestelike onverskilligheid
Wanneer jy nie meer ‘n aktiewe toekomsverwagting het nie, raak jy geestelik onverskillig en verval ook maklik in sonde: “Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom – en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die heer van dié dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie…” (Matt. 24:48-50). Verwag die Here altyd, slaan ag op die tekens van sy naderende koms, en leef waardig voor Hom sodat jy met vrymoedigheid rekenskap van jouself kan gee (Rom. 14:10-12; 2 Kor. 5:10). Die profetiese woord moet altyd soos ‘n lig op ons pad skyn en ons voetstappe rig (1 Pet. 1:19).

Dit lei tot die verwerping van die herstel van Israel en die wegraping
Een van die talle gevolge van die historiese siening is dat die herstel van Israel, insluitende die herowering van Jerusalem, nie as tekens van die eindtyd aanvaar word nie. Jesus se uitspraak dat Jerusalem vertrap sal word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is (Luk. 21:24), word nie as ‘n uitdruklike teken van die naderende einde van die kerkbedeling aanvaar nie. Omdat daar volgens dié mense nie ‘n letterlike groot verdrukking van sewe jaar voor die wederkoms van Christus sal wees nie, word daar geen noodsaaklikheid vir ‘n wegraping gesien sodat Christene hierdie oordele kan ontvlug nie. Die wegraping word dus weens subjektiewe redenasies verwerp.

Dit lei tot wanhoop
Die wegraping is ‘n positiewe en stabiliserende belofte in ‘n andersins donker toneel van eindtydse profesieë oor die oordele van God en die skrikbewind van die Antichris in die groot verdrukking. Mense wat die hoop van die wegraping verwerp omdat daar na bewering nie ‘n groot verdrukking kom nie, ontneem hulleself van ‘n geestelike anker in die lewe. Wanneer die donker tye oor hulle toesak, sal hulle in wanhoop verval: Op die aarde sal daar “benoudheid van nasies in hulle radeloosheid wees… mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word” (Luk. 21:25-26).

Dit ondermyn die gesag van die Skrif
Wanneer duidelik gedefinieerde Bybelse profesieë oor die eindtyd histories vertolk word, word mense verplig om die betrokke profesieë tot ‘n groot mate simbolies te verklaar. Die rede hiervoor is dat verskeie besonderhede van die betrokke profesieë nie in die historiese konteks waarin dit geforseer word, inpas nie. In plaas daarvan dat sulke mense hulle eie vertolkings bevraagteken, neem hulle dan hulle toevlug tot vergeesteliking en sê dat ons nie die profesieë letterlik moet opneem nie. Sodoende word Openbaring en ander profetiese gedeeltes simbolies verklaar en van hulle letterlike betekenis beroof. Die gevolg is dat skrifgesag in die algemeen afgetakel word.

Dit bevorder koninkryksteologie
Persone wat geneig is om die bedeling van die Antichris se regering van sewe jaar met die kerkbedeling te integreer, vertoon geen dispensasionele onderskeidingsvermoë nie. Hulle trap dikwels ook in die strik om die komende koninkryksbedeling van die duisendjarige vrederyk met die huidige kerkbedeling te versoen. Dit lei tot pogings om nóú, voor die wederkoms, koninkrykstoestande op aarde te skep. Hulle wil nie meer vreemdelinge en bywoners in ‘n bose wêreld wees nie, maar absolute heerskappy voer en as konings regeer. Hulle eis ook die mag op om die duiwel te bind en hom selfs uit stede en hele lande te verdryf. Hulle wil ryk en voorspoedig wees, en na willekeur tekens en wonders doen terwyl hulle oor hul erfdeel op aarde regeer.

Evangeliese, chiliastiese Christene verwerp die historiese verklaring van profesieë oor die Antichris en die groot verdrukking omdat dit in stryd met die duidelike, eskatologiese aard van die betrokke profesieë is. Watter reg het ons om profesieë oor ‘n eindtydse wêreldleier, wat as ‘n lewende persoon deur Christus by sy wederkoms verdelg sal word, te vergeestelik of iewers na die verlede terug te skuif sodat dit ons nie meer aanspreek nie? Wanneer profesieë in die Bybel ‘n logiese en voor-die-hand-liggende betekenis het – soos bv. dat Israel in hulle land herstel sal word en dat daar ‘n Antichris oor die wêreld sal regeer – het ons géén reg om dit te vergeestelik nie.

DurbanDude
Sep 4th 2012, 10:22 AM
Dankie DD...Iets maak wel nie vir my lekker sin nie, in jou eerste "post" se jy die 3.5 jaar stem ooreen met Jesus se bediening op aarde, en dat die bybel nerens noem van n 7 jaar verdrukking nie...En dat jy nie in n 7 jaar verdrukking glo nie, maar later in die 'thread' se jy die ander 3.5 jaar is net voor sy koms en moet nog gebeur? Verstaan ek jou reg?

Ja, dit is reg. Daniel 9:27 vertel van sewe jare. Die eerste haalf praat van a man wie n verbond sluit. Die tweede haalf praat van n verwoester. Die NT praat net van a verwoester en daar is niks in die NT dat vertel van n verbond sluit.

Jesus het n verbond streng vermaak, en 3.5 jare laater het Jesus slagoffer en spysoffer laat ophou. Hoekom moet ons wag om die "antichrist" te verbond en slagoffer laat ophou , Jesus het dit alreeds gedoen. Jesus was die laaste slagoffer, hy het die heel OT slagoffer systeem einde. Ons wag net vir 3.5 jare om Daniel se 490 jaar te vervul.

(excuse the Afrikaans!)

Johnny
Sep 4th 2012, 10:26 AM
Ja, dit is reg. Daniel 9:27 vertel van sewen jare. Die eerste haalf praat van a man wie n verbond sluit. Die tweede haalf praat van n verwoester. Die NT praat net van a verwoester en daar is niks in die NT dat vertel van n verbond sluit.

Jesus het n verbond streng vermaak, en 3.5 jare laater het Jesus slagoffer en spysoffer laat ophou. Hoekom moet ons wag om die "antichrist" te verbond en slagoffer laat ophou , Jesus het dit alreeds gedoen. Jesus was die laaste slagoffer, hy het die heel OT slagoffer systeem einde. Ons wag net vir 3.5 jare om Daniel se 490 jaar te vervul.

(excuse the Afrikaans!)

Onthou vir die meeste Jode om weer 'n slagoffer/spysoffer te bring gaan hulle juis die 3de Tempel herbou vir hierdie doel. Die meeste van hulle verwag nog die Messias. Sien Johan Malan se studie wat ek geplaas het. (#7 & #9)

DurbanDude
Sep 4th 2012, 10:36 AM
Onthou vir die meeste Jode om weer 'n slagoffer/spysoffer te bring gaan hulle juis die 3de Tempel herbou vir hierdie doel. Die meeste van hulle verwag nog die Messias. Sien Johan Malan se studie wat ek geplaas het. (#7 & #9)

Miskien sal daar n 3de tempel wees, miskien nie. Miskien sal die "antichrist" verbruik daardie 3de Tempel vir slagoffers gedurende die "great Tribulation", gedurende die laaste 3.5 jare. Baie mense sal dit nie verstaan nie, want hulle wou sien in die toekoms dat die slagoffers kom eerste, dan die slagoffers ophou, dan die "abomination" dan die groot verdrukking, en Jesus kom.

Ek se dat hierdie is nie al in die toekoms nie.

Johnny
Sep 4th 2012, 11:08 AM
Miskien sal daar n 3de tempel wees, miskien nie. Miskien sal die "antichrist" verbruik daardie 3de Tempel vir slagoffers gedurende die "great Tribulation", gedurende die laaste 3.5 jare. Baie mense sal dit nie verstaan nie, want hulle wou sien in die toekoms dat die slagoffers kom eerste, dan die slagoffers ophou, dan die "abomination" dan die groot verdrukking, en Jesus kom.

Ek se dat hierdie is nie al in die toekoms nie.

'n 3de Tempel gaan daar wees.....verseker!
http://www.templeinstitute.org/

http://www.templeinstitute.org/images/TI_banner-footer-25.jpg

Hier staan ek by die Israel museum en voor die Minorah in Jerusalem wat reeds vir die 3de Tempel vervaardig is....1,5 ton goud!
1134611347


http://bibleforums.org/showthread.php/163447-Die-3de-Tempel

Ben Cronje
Sep 4th 2012, 11:45 AM
Hallo Julle. Hiers my verstaan, met 'n geploeg met iemand anders se kallers....HammerHead;)

Dan 8 en 9 moet saam na gekyk word, omdat hul verbind word.


Daniel 8 en 9 het ‘n tyd profesie in. Die 2300 dae een in Dan 8:14, waarvan die eerste stukkie daarvan verduidelik word in Dan 9:24-27(die Messias-proffesie van Dan 9:25).
Die eerste ding wat ons in ag moet neem, is die agtergrond waarteen Daniel afspeel. Onthou Daniel is in gevangenisskap. Die Babiloniers het “Israel” binne geval, Jerusalem en die Tempel vernietig in 586BC, en die room van Juda weg gevoer in ballingskap, waarvan Daniel een was. Die Babiloniese koningkryk was vanaf 605-539BC die grootste koningkryk. Daniel het hierdie visioen gekry naby aan die einde van die Babiloniese ryk, want Belshazzar was die laaste koning.
So Daniel kry die visioen:


Dan 8:1-3 In die derde jaar van die regering van koning Bélsasar het aan my, Daniël, ‘n gesig verskyn ná dié een wat die vorige keer aan my verskyn het. Ek het naamlik in die gesig gesien—terwyl ek kyk, was ek in die vesting Susan wat in die provinsie Elam lê; en ek het in die gesig gesien dat ek my aan die Ulairivier bevind het. En ek het my oë opgeslaan en gesien, en kyk, daar staan ‘n ram voor die rivier; en hy het twee horings gehad, en die twee horings was hoog, ook was die een hoër as die ander, en die hoogste het laaste uitgekom.

Twee horings (koningkryke). Die een is hoër as die ander, so hulle was nie ewe sterk nie. Die Mede en Perse was nie ewe sterk nie. Die ‘sterker’ een het laaste van die twee regeer. Dan 8:20 bevestig dit dan ook.


Dan 8:4-7 Ek het die ram sien stoot na die weste en na die noorde en na die suide, en al die diere kon voor hom nie standhou nie, en daar was niemand wat uit sy mag gered het nie; maar hy het gedoen net wat hy wou, en het magtig geword. Terwyl ek daarop ag gee, kom daar ‘n bokram uit die weste aan oor die oppervlakte van die hele aarde, sonder om aan die grond te raak; en die bok het ‘n aansienlike horing tussen sy oë gehad. En hy het na die ram met die twee horings aangekom wat ek voor die rivier sien staan het, en hom in die woede van sy krag stormgeloop. En ek het hom gesien hoe hy tot by die ram kom en op hom verbitterd word en die ram stoot en sy twee horings verbreek; en daar was geen krag in die ram om voor hom stand te hou nie, sodat hy hom teen die grond gegooi en hom vertrap het, en daar was niemand wat die ram uit sy mag gered het nie.

Ons weet wie die ram is: Griekeland. Dan 8:21 vertel dit vir ons. Ons hoef glad nie te raai of te spekuleer hieroor nie.


Dan 8:8 En die bok het uitermate magtig geword; maar toe hy sterk was, het die groot horing afgebreek, en vier aansienlike horings het in sy plek uitgekom na die vier windstreke van die hemel.

Geskiedenis vertel ons ook dat, na Alexander se dood, het sy generale (12 van hulle) onder mekaar gestry en beklei, en aan die einde hiervan het 4 Generale koning gekraai en die ryk is effektief dus in 4 streke verdeel.


Dan 8:9 En uit een van dié het ‘n horing, eers klein, uitgekom, maar dit het baie groot geword na die suide en na die ooste en na die Pragtige Land toe.

Die Romeinse Ryk het voort gespruit uit een van hierdie 4 koningkryke en ons weet, hulle het massief en magtig geword.


Dan 8:10-11 En dit het groot geword tot by die leër van die hemel en het sommige van die leër, naamlik van die sterre, op die aarde laat val en hulle vertrap. Selfs tot by die Vors van die leër het dit groot geword, sodat die voortdurende offer Hom ontneem en sy heilige woning neergewerp is.
Dan 8:11 Yea, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. (King James Version)

In die King James is “offer” skuins gedruk. Dit beteken dat die woord nie in die oorspronklike was nie, en dus by gevoeg is.

The daily:

H8548
תּמיד
tâmı̂yd
taw-meed'
From an unused root meaning to stretch; properly continuance (as indefinite extension); but used only (attributively as adjective) constant (or adverbially constantly); elliptically the regular (daily) sacrifice: - alway (-s), continual (employment, -ly), daily, ([n-]) ever (-more), perpetual.

“Taw-meed: the continual”. Hierdie was die vuur wat gebrand het in die Ou Testamentiese tempel . Die vuur het beteken dat die offer altyd beskikbaar was; dit het gedui op die redding in Jesus Christus, ons offer! Jesus is ‘geoffer’ of gekruisig onder die Romeinse Ryk!!! En daarna die vervolging van die vroeë Christene onder Nero. Die tempel is ook nie ontsien later nie. Met hierdie onformasie, lees nou weer Dan 8:11. Maak die vers nou meer sin?


Dan 8:12-14 En ‘n leër is aan die horing oorgelewer in goddeloosheid saam met die voortdurende offer; en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. Toe hoor ek ‘n heilige spreek; en ‘n ander heilige het aan die een wat spreek, gesê: Hoe lank sal die gesig duur—van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid—sal die heiligdom sowel as die leër aan vertrapping oorgegee word? En hy het vir my gesê: Twee duisend drie honderd aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word.

Hier het ons ‘n TYD-profesie. 2300 dae, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Die King James sê: “.....then shall the sanctuary be cleansed”.


Dan 8:26-27 En die gesig van die aande en die môres waarvan gespreek is, dit is waarheid; en jy, hou die gesig geheim, want dit sien op ‘n verre toekoms. En ek, Daniël, was gedaan en was dae lank siek; daarna het ek opgestaan en die werk van die koning gedoen; en ek was verstom oor die gesig, maar niemand het dit gemerk nie.

Hierdie visioen het vir Daniel geweldig gepla. Maar in Daniel 9 dan kom daar meer verduideliking: Kom ons spring na Dan 9:21;


Dan 9:21-23 terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël wat ek, uitgeput van vermoeienis, ‘n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer. En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê: Daniël, nou het ek heengegaan om jou insig te gee. By die begin van jou smekinge het ‘n woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is ‘n geliefde man; gee dan ag op die woord en verstaan die gesig.

En hier kom nou belangrike leidrade in die volgende verse:


Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.
Dan 9:24 Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy. (KJV)
Bepaal (determined):

H2852
חתך
châthak
khaw-thak'
A primitive root; properly to cut off, that is, (figuratively) to decree: - determin

So 70 weke word afgesny van wat? Die 2300 dae profesie van Dan 8:14. Vir wie word dit afgesny? “Jou volk”. Wie se volk was Daniel? Die Jode. Hoekom? Om die goddeloosheid te voleindig, die maat van sondes vol te maak, ens. Die King James druk dit ongelukkig beter uit. Maar wie het al hierdie dinge gedoen? Jesus het al hierdie dinge gedoen. En dit word bevestig in die volgende vers:


Dan 9:25 Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ‘n Gesalfde, ‘n Vors, is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid.
Dan 9:25 Know therefore and understand, that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.

Aaaaah. Hierdie is ‘n profesie wat die koms van die Messias voorspel!!! Ongelooflik, né!? Maar hier is ‘n ander stukkie: 69 weke vanaf die “going forth of the commandment” tot die Messias. So, van die 70 weke is 69 tot en met Messias. Dan bly een week oor. Kan mens nou hierdie week vat en dit in die toekoms in gooi aan die einde van tyd net voor die wederkoms? Nee, want hierdie week is onlosmaaklik deel van die 70 weke. Maar kom ons lees verder, wat gebeur in die 70ste week?


Dan 9:26 En ná die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
Dan 9:26 And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined.

Hierdie is wat hul noem ‘n Kiasma. Die eerste helfde van die vers gaan oor Jesus, die tweede helfde oor Rome wat die tempel in 70AD verwoes het. In die volgende vers is ons terug by Jesus:


Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.
Dan 9:27 And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. (KJV)

Wat is die verduideliking vir hierdie alles dan? Dan 9:24 is ‘n Messias profesie. Kom ons kyk:


Hoe werk Profesie? ‘n Dag van profesie is ‘n jaar lank in lewe. Hoe weet ons dit?

Eze 4:6 En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lê en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: vir elke jaar lê Ek jou een dag op.
Num 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, vir elke dag een jaar, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teëstand gewaar word.

DUS:
Kom ons begin aan die begin....die 2300 dae een:

• 2300 dae (Dan 8:14).
• Aan die einde van die 2300 dae sal die “Tyd van die einde” begin(Dan 8:17).
• Dit is ‘n Geseëlde visioen! (Dan 8:26).
• 70 weke is bepaal (determined (cut off)) van die 2300 jaar vir die Jode. (Dan 9:24).
• Van hierdie 70 weke is 69 weke tot Messias (is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle lank= 69 sewetalle)(Dan 9:25)
• En “ná die twee en sestig sewetalle “, sal Messias uitgeroei (cut off) word vir ons, nie vir homself nie...(Dan9:26)

Kom ons doen die wiskunde:

Voor ons kan begin, moet ons weet wanneer om te begin tel: Die leidraad is Dan 9:25: “van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou”. Dit vind ons in Ezra:

Ezr 7:12-13: Artasásta, die koning van die konings, aan die priester Esra, skrifgeleerde in die wet van die God van die hemel, volkome vrede! En nou—deur my is bevel gegee dat elkeen van die volk van Israel en van sy priesters en Leviete wat in my koninkryk gewillig is om na Jerusalem te trek, met jou mag saamtrek;
Ezr 7:21 En deur my, koning Artasásta, is bevel gegee aan al die skatmeesters wat wes van die Eufraat is, dat alles wat Esra, die priester, die skrifgeleerde in die wet van die God van die hemel, van julle vra, sorgvuldig gedoen moet word,

Argeologie het bewys dit het uitgegaan in 457 BC. Hier het die Jode weer politieke Vryheid gekry!

1. 2300 dae = 2300 jaar. 457 BC + 2300 jaar = 1844 AD. “Then will the sanctuary be cleansed”. Hierdie is wanneer die hoë priester van die Heilig na Aller Heiligste inbeweeg.

2. 70 weke word uitgesit hiervan vir die Jode. 70 weke x 7 dae = 490 dae = 490 Jaar.
3. “7 sewetalle; en 62 sewetalle” = [ (7 x 7talle) + (62x 7 talle)= (49+434) = 483 dae = 483 jaar.

As als begin by 457 BC, werk die 3 soos volg uit:
1. 2300 jaar + 457 BC = 1844 AD.
2. 490 jaar + 457 BC = 34 AD.
3. 483 jaar + 457 BC = 27 AD.
Onthou: Mens tel nie die ZERO jaar nie!!!!


Kom ons sit dit op ‘n tydlyn, met verwysing na Daniel.

7 Weke: Bevel van Artasásta in 457 BC tot die herstel van die tempel.
62 Weke: Herstel van die tempel tot "Messias die Prins" in 27 AD
1 Week: Messias die Prins tot Stephanus wat gestenig is in 34 AD
1810 dae/jare tot 1844 AD ("Sanctuary be cleansed")


Dis basies die tydlyn volgens Daniel. Kom ons breek die 70ste (Dan9:27) week op in stukkies:

Messias die Prins (27AD) + Middel van week (3.5 dae/jare)= Jesus se kruiseging.
Jesus se kruiseging + 3.5 jaar = Stephanus word gestenig (34 AD)

Jesus was 30 toe Hy gedoop is. Toe is Hy gekruisig. Onthou, ons kalender van vandag is uit met 3 jaar, ons tel nie die zero jaar nie. So Jesus is gedoop in 27 AD. Hy het 3 en ‘n half jaar gepreek, voor Hy in die middle van die week gekruisig is, maar nie vir Homself nie (Dan 9:26).

So 70 weke was bepaal vir die Jode. Toe sny dit af. Toe Stephanus gestenig is in 34AD, het die vroeë Christene gevlug. Wie het hul agterna gesit? Paulus. Toe kry hy die visie en word die Apostel vir die heidinne. Die Evangelie is van hier af gedra deur die heidinne. Petrus het dan ook die visioen gehad in Handelinge 10.

Ten laaste wil ek net herrinner: wat het gebeur toe Jesus gekruisig is? Die tempel se voorhangsel is van bo af na onder in twee geskeur. Hierdie voorhangsel was blykbaar baie hoog en baie sterk; geen mens kon dit doen nie. God self het hom in twee geskeur. Die offer-tradisie was dus op ‘n einde. Die offer het inelkgeval gedui op die offer wat Jesus sou bring, so met Jesus se kruiseging was dit tot ‘n einde. So kom ons kyk weer na hierdie vers:


Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.
Dan 9:27 And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. (KJV)

Jesus is in die middle van die week gekruisig. En die OT-offer het gestop! Ons kan nie hierdie week in die eindtyd gaan gooi nie! Dis deel van die 70 weke en op hul beurt weer deel van die 2300 jaar!
Maak dit sin? Ek weet ek wou nou baie in min woorde sit, so kom ons bespreek die onduidelikhede....

Ben Cronje
Sep 4th 2012, 11:55 AM
'n 3de Tempel gaan daar wees.....verseker!
[/CoLOR="#0000FF"]Hier staan ek by die Israel museum en voor die Minorah in Jerusalem wat reeds vir die 3de Tempel vervaardig is....1,5 ton goud![/COLOR]

Prakties beskou, waar gaan hul die tempel bou?

Johnny
Sep 4th 2012, 01:18 PM
Prakties beskou, waar gaan hul die tempel bou?

Ben, hy kom op die Tempelberg....waar die "Dome of the Rock" of "Goue Koepel" nou staan.......of langsaan die koepel. Op die ooblik is die Moslems in beheer van die Tempelberg, maar na die Psalm 83 oorlog sal dit weer onder Israel beheer wees.

http://www.tedmontgomery.com/bblovrvw/emails/images/Temple.DomeoftheRock.jpg

http://endtimepilgrim.org/templeA.jpg

DurbanDude
Sep 4th 2012, 01:18 PM
7 Weke: Bevel van Artasásta in 457 BC tot die herstel van die tempel.
62 Weke: Herstel van die tempel tot "Messias die Prins" in 27 AD
1 Week: Messias die Prins tot Stephanus wat gestenig is in 34 AD
1810 dae/jare tot 1844 AD ("Sanctuary be cleansed")


Ek dink:
7 Weke: Bevel van Artasásta in 458 BC tot die herstel van die tempel.
62 Weke: Herstel van die tempel tot "Messias die Prins" in 26 AD
Half Week: Messias die Prins tot crucifixion 30 AD
Half week: Toekoms: Die verwoester tot Jesus kom

Hulle het nie n datum vir die gestenig van Stephanus, en dit is onlogies te dink dat die volgende sal in jaar 486.5 en nie in jaar 490 vervul word:

Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.

Johnny
Sep 4th 2012, 01:34 PM
Covenant with Israel

7 Year Peace Treaty
The Tribulation will begin when the Antichrist signs a seven-year covenant with Israel (Dan 9 v.27). He will not fully honor that covenant but will break it in the middle of the 7 years. Daniel's Visions (http://www.discoverrevelation.com/18.html)
"He shall confirm the covenant with many for one week" (seven years - each day is one year). This important phrase indicates that the event that starts the 70th week (the seven year tribulation) is the signing of a seven year Covenant between the Antichrist and Israel. Daniel's 70th Week (http://www.discoverrevelation.com/17.html) It is certain that the signing of the covenant begins the period called the Tribulation.

At the halfway point of the Tribulation which is three and a half years, the Antichrist will break this covenant with Israel with an event called "The Abomination of Desolation (http://www.discoverrevelation.com/Rev_13.html#Abomination of Desolation)." Abomination of Desolation This also signals there is only three and a half more years remaining before Christ returns to earth to set up His Earthly Kingdom. Christ's Earthly Kingdom (http://www.discoverrevelation.com/Rev_19.html#Christs Earthly Kingdom)
One Provision of that Covenant Between the Antichrist and Israel might permit the Jews to Rebuild Their Temple which must be rebuilt in Jerusalem as the unbelieving Jews will once again resume their sacrifices. Temple (http://www.discoverrevelation.com/48.html)
To get the Muslims to move from their Dome of the Rock, the Antichrist might negotiate an agreement between Israel and the Remnants of the Arab world to relocate them to other countries thus giving them the opportunity to build their Temple. However this is done, it will happen as Israel will once again have a temple in the end times.

Since the antichrist will come on the world scene after the strength of Russia and her Arab allies has been broken, (Gog and Magog) he could talk the Muslim survivors into moving their sacred mosque somewhere else.

HammerHead
Sep 4th 2012, 01:57 PM
Ek dink:
7 Weke: Bevel van Artasásta in 458 BC tot die herstel van die tempel.
62 Weke: Herstel van die tempel tot "Messias die Prins" in 26 AD
Half Week: Messias die Prins tot crucifixion 30 AD
Half week: Toekoms: Die verwoester tot Jesus kom

Hulle het nie n datum vir die gestenig van Stephanus, en dit is onlogies te dink dat die volgende sal in jaar 486.5 en nie in jaar 490 vervul word:

Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.
Dit maak glad nie sin nie DD, jou datums is heeltemal af?

Die dekreet van Artasasta het in die jaar 457 BC uitgegaan, volgens die joodse siviele kalender wat in die herfs begin het...Artasasta se pa was dood December 465 BC, so Artasasta se eerste jaar van regering sou eers begin het in 464-463 BC, soos wat die siviele kalender dit sou aanteken. Daarom moet jy al jou datums aanskuif met 1 jaar...


Volgens wikipedia is Stephanus dood in die jaar 34 AD. Hy was die laaste persoon wat die boodskap NET aan die Jode gepreek het, na hom het Paulus gekom en hy het die boodskap na die "gentiles" gebring. Profesie voleindig...

Louwrens Erasmus
Sep 4th 2012, 02:31 PM
Hier moet ek saam met Ben en HH stem. Esegiël se tempel en Johannes se nuwe Jerusalem is een en dieselfde. Esegiël sien 'n nuwe tempel want dit was sy verwysings raamwerk waar die HERE was, en Johannes sien 'n nuwe Jerusalem, want dit pas by sy verwysings raamwerk. Hoekom, beide Johannes en Esegiël sien 'n oorlog teen Gog en Magog voor die nuwe bedeling verskyn. Vergelyk maar Openbaring en Esegiël. Omdat ons nie verbond verstaan nie, sien baie mense dit mis dat Jesus die sterk verbond kom vestig het. Hy is immers die een wat as beide hoë priester en Lam deur die hemelse tempel gegaan het. Daarom was dit nie meer nodog om te offer nie, en het die Jode dit nie gesien nie en het hulle aangegaan met hulle offers tot Jerusal en die tempel verwoes is.

So Daniël se 70 weke is lankal verby.

HammerHead
Sep 4th 2012, 02:48 PM
Dit lyk my daar is "general consensus" 😄 dat die profesie op Jesus se doop en sy koms dui, maar hoekom die laaste week ieweskielik afgesny word en reg aan die einde gesit word maak nie sin nie...Nerens in geen profesie was daar n tydperk gegee, en dan het die tydperk nie aanmekaar geloop nie. So hoekom nou dit met die profesie doen? Sal week 70 nie natuurlik week 69 volg nie?Dit is ook duidelik vanuit die bybel en die geskiedenis dat die laaste 3.5 jaar ook verbil is met die dood van Stefanus 3.5 jaar na Christus se kruiseging, en direk daarna die evangelie verkondig was nie net aan die Jode nie, maar ook die heidene.

Johnny
Sep 5th 2012, 06:40 AM
Dit lyk my daar is "general consensus" �� dat die profesie op Jesus se doop en sy koms dui, maar hoekom die laaste week ieweskielik afgesny word en reg aan die einde gesit word maak nie sin nie...Nerens in geen profesie was daar n tydperk gegee, en dan het die tydperk nie aanmekaar geloop nie. So hoekom nou dit met die profesie doen? Sal week 70 nie natuurlik week 69 volg nie?Dit is ook duidelik vanuit die bybel en die geskiedenis dat die laaste 3.5 jaar ook verbil is met die dood van Stefanus 3.5 jaar na Christus se kruiseging, en direk daarna die evangelie verkondig was nie net aan die Jode nie, maar ook die heidene.

NUWE TESTAMENT
Die eerste 3,5 jaar van die 7 jaar verdrukking:

http://www.nowtheendbegins.com/images/israel/the-two-witnesses.jpg

Rev 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel (3de Tempel)moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.
Rev 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.
Rev 11:4 Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan.

NUWE TESTAMENT
Die tweede 3,5 jaar van die 7 jaar verdrukking:

http://img2.imagesbn.com/images/103830000/103835815.jpg

Rev 12:6 En die vrou (Jode wat gered word) het na die woestyn gevlug waar sy ‘n plek (Petra in Jordanie) het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en sestig dae lank.
Rev 12:7 En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer;

Ons kan dus sien dat daar wel melding gemaak word van die volle 7 jaar in Openbaring in die Nuwe Testament. Mense mis dit omdat hulle vir jare soek in plaas van dae!

Louwrens Erasmus
Sep 5th 2012, 07:27 AM
Johnny

Sjoe. Ek het gedink jy baseer jou inligting op feite, maar nou wys jy waar jou gedagtes vandaan kom. Van Tim Lahaye se boeke. Is jy bewus daarvan dat hy dit as 'n fiksie reeks geskryf het, met so 'n bietjie van die Bybel om dit te staaf.

Hier is van die kommentare van mense wat hom ondersteun, wat by toekennings van sy reeks gepraat het:

The phenomenal "Left Behind" series of books based on Bible prophecy are co-authored by prophecy expert, Tim LaHaye, and novelist, Jerry Jenkins.
The "Left Behind" books (8 volumes thus far) are the best-selling adult fiction series of all time, with 20.4 million copies sold (through volume 7). The audio and children's versions have sold an additional 9 million copies. (All statistics are taken from "What's Ahead for 'Left Behind'?" by Berta Delgado, The Dallas Morning News, October 28, 2000, p.3G.)

ECPA President Mark Kuyper said, "In many ways this series established Christian fiction as a significant category in publishing in general.

So vergeet van wat die boeke sê. Dit is fiksie.

Vir die wat van "comics" hou, dink ek die een verduidelik baie mooi wat vandag aangaan:

http://www.sheepcomics.com/strips/revelation/revelation.htm

Johnny
Sep 5th 2012, 07:28 AM
Hier moet ek saam met Ben en HH stem. Esegiël se tempel en Johannes se nuwe Jerusalem is een en dieselfde. Esegiël sien 'n nuwe tempel want dit was sy verwysings raamwerk waar die HERE was, en Johannes sien 'n nuwe Jerusalem, want dit pas by sy verwysings raamwerk. Hoekom, beide Johannes en Esegiël sien 'n oorlog teen Gog en Magog voor die nuwe bedeling verskyn. Vergelyk maar Openbaring en Esegiël. Omdat ons nie verbond verstaan nie, sien baie mense dit mis dat Jesus die sterk verbond kom vestig het. Hy is immers die een wat as beide hoë priester en Lam deur die hemelse tempel gegaan het. Daarom was dit nie meer nodog om te offer nie, en het die Jode dit nie gesien nie en het hulle aangegaan met hulle offers tot Jerusal en die tempel verwoes is.

So Daniël se 70 weke is lankal verby.

Skakel na die laaste 9 oorloe wat nog voorle.
http://www.agsvaalpark.co.za/reekse/oorloe.html

Johnny
Sep 5th 2012, 08:25 AM
Johnny

Sjoe. Ek het gedink jy baseer jou inligting op feite, maar nou wys jy waar jou gedagtes vandaan kom. Van Tim Lahaye se boeke. Is jy bewus daarvan dat hy dit as 'n fiksie reeks geskryf het, met so 'n bietjie van die Bybel om dit te staaf.

Hier is van die kommentare van mense wat hom ondersteun, wat by toekennings van sy reeks gepraat het:

The phenomenal "Left Behind" series of books based on Bible prophecy are co-authored by prophecy expert, Tim LaHaye, and novelist, Jerry Jenkins.
The "Left Behind" books (8 volumes thus far) are the best-selling adult fiction series of all time, with 20.4 million copies sold (through volume 7). The audio and children's versions have sold an additional 9 million copies. (All statistics are taken from "What's Ahead for 'Left Behind'?" by Berta Delgado, The Dallas Morning News, October 28, 2000, p.3G.)

ECPA President Mark Kuyper said, "In many ways this series established Christian fiction as a significant category in publishing in general.

So vergeet van wat die boeke sê. Dit is fiksie.

Vir die wat van "comics" hou, dink ek die een verduidelik baie mooi wat vandag aangaan:

http://www.sheepcomics.com/strips/revelation/revelation.htm

Die Jode se beskerming by Petra tydens die 2de helfte van die 7 jaar verdrukking is gelukkig nie fiksie nie.....en nog minder God se Woord. Ek het vir jou Skrif gegee.....en wat gee jy in "return"......net mooi niks, nee wag, daar was darem 'n skakel na 'n paar "comics" wat Openbaring bespot. Tim LaHaye mag dit dalk as 'n fiksie geskryf het met die dood eenvoudige rede sodat ouens soos julle wat nie in Bybelse profesie glo nie, dit ook kan verstaan.

Hiermee dan die skepper van die "comics" se autobiografie. Geen wonder jy glo haar comics nie.


Dr. Colleen McCanis character description

http://www.sheepcomics.com/colleen%20portrait.jpg

Dr. Colleen McCanis is a Licensed Border Collie who specializes in helping sheep overcome boundary issues. She advertises regularly on the talk radio station AM 520 -- Meadowfield's Big Bleater.

Dr. McCanis earned her Barkalaureate Degree in Herding and Gathering at Meadowfield Agricultural College. Upon completion of her undergraduate degree she took a year off from her schooling to marry her boyfriend Rex and raise a family. She then returned to academia and earned her Ph.D. in Sheepotherapy from Baa Ram University. Her doctoral dissertation was titled, "A Study of Continual Nipping Intervention as a Treatment for Obsessive Grazing Disorder".

Over the past fifteen years she has grown her practice to the point where she is now the most successful sheepotherapist in the city of Meadowfield. She has authored several books, including the national bestseller "The Grass is Always Greener When There's a Fence Around it".
http://www.sheepcomics.com/bios/colleen.htm


The The Sheep Comics at Sheepcomics.com are not "anti" any individual, church, or group of churches. Sheepalonia is an abstract world created for the purpose of expressing opinions on our church systems and traditions. None of these traditions or systems is unique to any individual, church, or group of churches.Who am I, you ask? Years of attending "corporate worship" at large, professionally managed churches have taught me one thing: it doesn’t matter. You can think of me as Web Shepherd.


How does one arrive at this point of view? I could fill a web site with nothing :o but long and complicated documents full of scripture references, but I prefer (sy verkies nie die Bybel nie....maar Lionel and friends) to let Lionel and his friends tell the story. It's more fun and interesting that way, and I have found that people tend to remember things that are fun and interesting. (Come to mention it, I don't remember much of the time I've sat in "church".)

So now you know what I'm really up to. I lure you in here (2 Petrus 2:1) to read the cool cartoons but what I really want you to do is read the editorials and think. If the comics cause you to pause and think even for a moment (whether you agree or not), they have accomplished their mission.

Mmmmm....tyd laat julle....en sy terugkeer na wat die Bybel se....en nie skape nie! :rofl:


2 Petrus 2:1 "Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring;"

Johnny
Sep 5th 2012, 09:28 AM
Louwrens skryf:
"...So Daniël se 70 weke is lankal verby...."

Sjoe....i'm glad I missed the anti-christ that were supposed to be revealed during the 2nd half of the 7 year tribulation (Daniels 70th week). Miskien pas hy nou skape op? ;) Die Bybel praat van die goeie Herder (Jesus) en die slegte herder (Antichris)

http://www.batteredsheep.com/graphics/wolf-in-sheep.jpg

Sagaria 11:17 "Wee die slegte herder wat die skape in die steek laat!"

Die Filadelfieer
Sep 5th 2012, 09:33 AM
Tim LaHaye mag dit dalk as 'n fiksie geskryf het met die dood eenvoudige rede sodat ouens soos julle wat nie in Bybelse profesie glo nie, dit ook kan verstaan.Johnny,

Jou onderrok steek weer ver uit sien ek. Die deelnemers aan hierdie draad verskil bloot van jou rondom die interpretasie van sekere tekste. Nerens word Bybelse profesie ontken nie, maar bloot anders verstaan as jy.

Hou op lieg, en speel die bal, nie die man nie. Verdere poste in hierdie trant sal eenvoudig nie geduld word nie. As jy nie die antwoord ken nie, is dit nie nodig om kwaad te raak of oneerlik te probeer wees nie. Jy doen jou saak glad nie goed met hierdie manier van deelname nie, en verder jy moet in gedagte hou dat jou poste absoluut reflekteer op jou persoonlikheid en jou manier van godsdiensbeoefening.

Jy praat hier met regte mense, NIE internet persoonlikhede nie.

Gedra jou met ander woorde.

Ben Cronje
Sep 5th 2012, 09:39 AM
Mmmmm....tyd laat julle....en sy terugkeer na wat die Bybel se....en nie skape nie! :rofl:

Om terug te keer dan Johnny;

As dit dan reg is om die 70ste week los te maak, van die 70week profesie (en dus ook los te maak van die eerste deel van die 2300 jaar profesie!!!!!!!), dan beteken dit ons het eintlik 3 profesiee:
'n 70 week profesie met 'n week missing aan sy einde,
'n 2300 jaar profesie met 'n week missing naby aan sy begin,
en 'n week profesie.

Dan moet mens ook die 70ste week 'n antichris-betekenis gee, en die week (saam met die antichris) in die toekoms in te gooi. En dan moet mens ook al die teen strydige bybelverse ignoreer soos 1 Joh 4:3 en 2 Thes 2:7 wat sê die antichris is verseker NIE iemand wat in die toekoms kom nie, maar al reeds van Paulus en Johannes se tyd af al daar is.
Mens moet ook baie onkonsekwent wees met profesie: Mens moet aan die een kant erken dat een profetiese dag 'n jaar lank is deur te sê die 70ste week is 7 jaar lank:


Dit is die 7 jaar verdrukking of dan ook genoem die "Tribulation Period"

Net om onmiddelik weer te sê ‘n profetiese dag is een dag lank!!!!:

NUWE TESTAMENT
Die eerste 3,5 jaar van die 7 jaar verdrukking:

Rev 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel (3de Tempel)moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.
Rev 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.
Rev 11:4 Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan.

NUWE TESTAMENT
Die tweede 3,5 jaar van die 7 jaar verdrukking:

Rev 12:6 En die vrou (Jode wat gered word) het na die woestyn gevlug waar sy ‘n plek (Petra in Jordanie) het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en sestig dae lank.
Rev 12:7 En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer;

Ons kan dus sien dat daar wel melding gemaak word van die volle 7 jaar in Openbaring in die Nuwe Testament. Mense mis dit omdat hulle vir jare soek in plaas van dae!

(Johnny, jammer as ek jou qoute hier, maar jy's die enigste een hier sover wat die bepaalde siening verteenwoordig, en ek kan dus ongelukkig net jou qoute. Dis nie 'n persoonlike aanval nie!)

‘n Profetiese dag is OF ‘n jaar, OF ‘n dag! Dit kan nie albei wees nie. Is dit reg om te “chop and change” aan die Bybel om by mens se eie interpretasie aan te pas, of moet mens se interpretasie by die Bybel aanpas?

Johnny
Sep 5th 2012, 09:50 AM
Johnny,

Jou onderrok steek weer ver uit sien ek. Die deelnemers aan hierdie draad verskil bloot van jou rondom die interpretasie van sekere tekste. Nerens word Bybelse profesie ontken nie, maar bloot anders verstaan as jy.

Hou op lieg, en speel die bal, nie die man nie. Verdere poste in hierdie trant sal eenvoudig nie geduld word nie. As jy nie die antwoord ken nie, is dit nie nodig om kwaad te raak of oneerlik te probeer wees nie. Jy doen jou saak glad nie goed met hierdie manier van deelname nie, en verder jy moet in gedagte hou dat jou poste absoluut reflekteer op jou persoonlikheid en jou manier van godsdiensbeoefening.

Jy praat hier met regte mense, NIE internet persoonlikhede nie.

Gedra jou met ander woorde.


FILA SKRYF

"Hou op lieg" - "oneerlik te probeer wees"

Jy praat (beskuldig) hier 'n regte mens, NIE 'n internet persoonlikheid nie. Bewyse dat ek "lieg" of "oneerlik" is asseblief. SKRIF sal voldoende wees, dankie. :)

Die Filadelfieer
Sep 5th 2012, 10:12 AM
Bewyse dat ek "lieg" of "oneerlik" is asseblief.


Baie maklik. Jy beweer dat "ons ouens" nie die Bybelse profesië glo nie. Dit is niks anders as 'n infame leun nie.

Ek gaan ook nie hierdie gesprek verder met jou hê nie. Bly by die onderwerp van die draad, en weereens : speel die bal, nie die man nie.

Johnny
Sep 5th 2012, 10:21 AM
Baie maklik. Jy beweer dat "ons ouens" nie die Bybelse profesië glo nie. Dit is niks anders as 'n infame leun nie.

Ek gaan ook nie hierdie gesprek verder met jou hê nie. Bly by die onderwerp van die draad, en weereens : speel die bal, nie die man nie.

No problem. Gesels julle maar lekker voort op die draad. Ek dink ek het alles gese wat ek wou se. Groete. :wave:

HammerHead
Sep 5th 2012, 03:02 PM
No problem. Gesels julle maar lekker voort op die draad. Ek dink ek het alles gese wat ek wou se. Groete. :wave:

Johnny, wat my pla is, daar word heeltyd bewys dat jou uitleg van die profesie nie reg kan wees nie, en nog nie een keer kon jy ons uit die bybel bewys dat "ons ander" verkeerd is nie?

Oorweeg jy dit ooit dat jou siening dalk nie reg is nie? Elke keer (en eks jammer, maar dit is niks persoonlik nie) dan gee jy jou siening van iets, dan word jy verkeerd bewys uit die bybel uit, maar dan raak jy kwaad en lewer nie meer kommentaar nie?

Glo my, ek wil nie ander mense om die bos lei, en verkeerd die bybel laat interpreteer nie, en ek sou hoop dit moet netso belangrik wees vir jou en almal anders...

HammerHead
Sep 5th 2012, 03:05 PM
Graag wil ek bewyse uit die bybel he dat die laaste week, nee jammer, die laaste helfte van die laaste week, afgesny moet word en reg aan die einde voor Jesus se wederkoms geplaas moet word.

En soos ek in n ander draad al bewys het, die 1260 dae profesie is nie bewyse daarvan nie, want dit bewys nie eers dat daar n 7 jaar verdrukking is nie...

Ta-An
Sep 5th 2012, 06:36 PM
Graag wil ek bewyse uit die bybel he dat die laaste week, nee jammer, die laaste helfte van die laaste week, afgesny moet word en reg aan die einde voor Jesus se wederkoms geplaas moet word.

En soos ek in n ander draad al bewys het, die 1260 dae profesie is nie bewyse daarvan nie, want dit bewys nie eers dat daar n 7 jaar verdrukking is nie... Okay, I am out of my depth here,,,,maar iets waaroor ek dink is dit:
'n Duisend jaar soos een dag, en een dag soos 'n duisend jaar.... 2 Petrus 3:8 Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.

Nou gaan ek helemal uit Daniël uit :blushhap:
Wanneer ons kyk na die Skeppings verhaal, 6 dae, en op die sewende dag is die skepping voltooi, en het God gerus.Gen 2:2 En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het.

So kan dit jou een week, of gedeelte van 'n week se oordrag verklaar perhaps??.... die voltooing van die Skeppingswerk is op die sewende dag gedoen....

Alhoewel ons nie mag "Date-set" op die forum nie..... sou ek tog sê....van nou af, enige tyd :idea:
Die Joodse jaar 5773 begin 17 September.... dan word daar verwys na 'n berekeningsfout van tussen 166 en 239 jaar.... wat ons al klaar in die Sabbatsjaar inneem

Ben Cronje
Sep 5th 2012, 07:20 PM
Wanneer ons kyk na die Skeppings verhaal, 6 dae, en op die sewende dag is die skepping voltooi, en het God gerus.Gen 2:2 En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het.

Ek het dit verstaan dat die skepping op die 6de dag voltooi is en die 7de dag was 'n rus dag?????:hmm: Wat is geskep op die 7de dag wat ek gemis het?:o


Die Joodse jaar 5773 begin 17 September.... dan word daar verwys na 'n berekeningsfout van tussen 166 en 239 jaar.... wat ons al klaar in die Sabbatsjaar inneem

Ta-An...vergewe my asb :blushhap: as ek nou 'n irrelevante vraag vra, want ek verstaan nie mooi wat jy bedoel nie, maar begin die Sabbat jaar volgens die analogie nie die dag van 6000 nie?:hmm:

HammerHead
Sep 6th 2012, 03:29 PM
Ta-An so as ek dit reg verstaan dan se jy dat die 7de dag afgesny kan word, die 1 dag (wat soos n 1000 jaar vir God is) word dan aan die einde geplaas?

Alhowel ek nie saam dit stem nie (want nou begin ons raak aan n veel groter ding, was God se skepping 7 letterlike dae ens) sal dit elkgeval net verduidelik van die 1000 jaar. (wat die bybel in elkgeval praat van, so dit is reg) maar nerens is dit n bewyse van n 7 jaar vervolgingstydperk, of dat die tydperk in die helfte gedeel kan word nie.

Soos ek al voorheen gese het, die bybel noem nerens van n 7 jaar vervolgingstydperk nie, alhowel daar vervolging sal wees...Die tydperk word afgelei van profesie wat gewys het op dinge wat jare terug al vervul is.

;)

Ta-An
Sep 10th 2012, 08:49 AM
Sal ek nou sowaar die raak lees :D Handelinge 1:7 En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie;

HammerHead
Sep 10th 2012, 11:23 AM
Sal ek nou sowaar die raak lees :D Handelinge 1:7 En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie;

Die dissipels het op n vorige geleentheid dieselfde vraag gevra vir Jesus.

Mat 24:3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?

Toe gaan Jesus voort om vir hulle van n paar tekens te vertel van voor Sy koms etc, en toe se Hy:

Mat 24:36 Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.

Daarom in Handelinge moes Hy vir die dissipels, (wat duidelik baie niskurig was oor die onderwerp) weereens vertel dat hulle nie so gelukkig is om die dag van die wederkoms te weet nie...

Maar God het nie vir ons profesiee gegee, en dit "toegesluit" tot die einde van tyd toe, net sodat ons nooit mag weet wat die tye van die profesiee beteken nie, inteendeel, Hy het dit vir ons gegee, met die spesifieke tye, sodat ons verseker kan wees in n Lewende God wat selfs die toekoms ken! :amen:

Ben Cronje
Sep 10th 2012, 11:24 AM
Sal ek nou sowaar die raak lees :D Handelinge 1:7 En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie;

Goeie probeer...:thumbsup: Maar hierdie gaan oor die dag van die wederkoms. :lol: God sê in die OT ons kan Hom gaan toets aan dit wat Hy in die verre verlede gesê het gaan gebeur in die verlede om sodoende te weet dat dit wat Hy sê gaan in die toekoms gebeur, gaan gebeur. Feit is, mens kan nie die laaste week van die 70 weke losmaak nie om twee redes:
die 70 week profesie is vir die Jode. maar dit is ook die eerste 70 weke wan die 2300 jaar profesie. So, as mens daai 70ste week uithaal en aan die einde na die 2300 jaar gaan gooi, haal mens hom dus heeltemal uit twee plekke uit. Kom ek gebruik 'n baie swak voorbeeld:
In jou twee hande het jy twee mandjies. In jou linkerhandse mandjie het jy 2300 albasters. Hulle is almal deel van een stel. Nou haal jy een albaster uit en gooi hom in die regterhandse manjie. Is jou stel albasters nou volledig in die linkerhandse manjie???? Nee. Is dit nog 'n eenheid? Nee.
In jou regterhandse mandjie het jy een albaster in. Is hy op sy eie 'n stel? Nee. Is hy in sy mandjie deel van 'n eenheid? Nee. Mens kan seker redeneer dat in homself in sy eie mandjie is hy in homself 'n stel en 'n eenheid. Maar slegs dan net in homself. Hy kan nie op sy eie deel wees van die ander mandjie nie.
En voor ek verdwaal in my eie detail, .......;)