PDA

View Full Version : Die groot geheimDavid2
Nov 2nd 2014, 05:56 AM
30 Dae kursus oor “die geheim”

1. Israel is nie die geheim nie.

Jer. 31: 35,36 “So s die HERE wat die son gee tot ’n lig oordag, die ordeninge van die maan en van die sterre tot ’n lig in die nag; wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis, HERE van die lerskare is sy Naam: As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die HERE, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om ’n volk te wees voor my aangesig vir altyd.”

Toe hulle deur die Rooisee getrek het, is Israel “gedoop” (sonder water) en het as volk voor God tot stand gekom. Net daarna het hulle ook hulle wet en erediens van God deur Moses ontvang. Dit is van hierdie Israel, die fisiese volk, nageslag van Abraham deur Isak en Jakob, wat in ons verse in Jer. 31 gepraat word. God sal nooit hierdie volk “vir altyd” voor sy aangesig verwyder nie.

Niks hiervan is ‘n geheim nie. Dit het openlik plaasgevind en God se beloftes rakende die volk is duidelik in die Bybel afgekondig en daar is werklik honderde beloftes en voorspellings wat God nog deur die volk gaan doen. Twee derdes van die Bybel gaan oor Israel en God se historiese en toekomstige handelinge met daardie volk. Ook hulle toekoms is duidelik voorspel en in profesie vasgel. Niks hiervan is ‘n geheim nie. Lees en glo vandag se twee verse baie goed.

Lev. 26:33 “Vir jlle sal Ek met die swaard uitmekaar laat jaag en julle onder die heidennasies verstrooi. Julle land sal verlate wees en julle stede puinhope.”

Kort nadat Israel hulle wet en hulle erediens van die Here ontvang het, het hulle ook hierdie profesie van Moses gehoor. Harde woorde. Dit sou nie altyd goed gaan nie. Daar sou ‘n tyd kom dat hulle na al die lande van die wreld verstrooi sou word en hulle stede en land sou in puinhope verander. In 70 nC en 135 nC is die profesie vervul. Jode is oor die hele aarde verstrooi.

Maar wat gebeur in die tyd dat Israel nie God se volk is nie en geen land, wet en tempel het nie? Moses het nie ges nie (en ook nie geweet nie)! Dit was ‘n geheim! Lees mre verder!

David2
Nov 3rd 2014, 01:42 PM
2. Die tyd van die groot geheim

Hos. 1:9 “En Hy het ges: Noem hom Lo-Ammi, want julle is nie my volk nie, en Ek sal nie julle s’n wees nie.”
Hos. 2:10 “En Ek maak ’n einde aan al haar vreugde, haar feeste, haar nuwemane en haar sabbatte, ja, aan al haar feestye.”
Hos. 3:5 “Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die HERE hulle God soek en Dawid hulle koning, en met siddering aankom na die HERE en na sy goedheid in die laaste van die dae.”

Ja, gelukkig is daar ook verse soos 3:5 bygevoeg. Na die lang tyd van die volslae verwerping en ontkenning van Israel as sy volk, sal God weer “in die laaste van die dae” hulle lot verander, hulle na hulle land terugbring sodat hulle met siddering hulle sal bekeer en die aangesig van die Here sal soek.

Maar wat gebeur in hierdie “lang tyd” (3:4) waartydens Israel voor God nie bestaan het nie en vir ‘n sedelose vrou gegee is? Die verbondsverhouding tussen God en Israel was op ys geplaas en al die groot dinge wat Hy deur sy volk op aarde sou doen, was in gedrang.

Wat doen God in hierdie lang tyd wat in Hosea beskryf word waartydens sy geprofeteerde plan met daardie volk nie uitgevoer word nie? Doen God niks in hierdie tyd nie? Is dit net ‘n groot lugleegte?

Hosea is ‘n profeet en hy profeteer God se doen en late met Israel. Maar wat God gaan doen terwyl Israel nie aan Hom behoort nie, het Hosea nie geweet nie. Hy het niks ges nie. Dit bly ‘n geheim wat eers later openbaar sou word.

Ons leer dus hier uit Hosea dat Israel vir ‘n lang tyd nie aan God sou behoort nie en dat hulle tyd as’t ware sou stilstaan. Ons weet ook en sien dat daardie tyd begin het toe Israel in 70 nC en 135 nC geheel en al uit hulle land verwyder is en die tempel tot op die grond verwoes is. Maar wat God toe in daardie tyd sou doen, het vir Hosea ‘n geheim gebly.

As jy en ek die geheimenis van die Bybel ken, dan sal ons weet wie ons is en hoe God in hierdie tyd van Israel se verwerping (Hos. 5) met die wreld handel. Lees elke dag se stukkie deeglik en kry duidelikheid oor die Bybel se groot geheim!

David2
Nov 5th 2014, 03:49 AM
Daniel se groot voorspelling

Dan. 9:25-27 “Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ’n Gesalfde, ’n Vors, is sewe sewetalle; en twee-en-sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid.
26 “En n die twee-en-sestig sewetalle sal ’n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ’n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ’n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
27 “En hy sal een week lank met baie ’n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ’n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.”

Een sewetal in die Joodse berekening is ‘n tydperk van sewe jaar. Van die tyd af dat die Jode na Jerusalem teruggekeer het na die Babiloniese ballingskap en die tempel begin herbou het, totdat Christus gekom en gekruisig is, sou 62+7=69 sewetalle duur. Dit is gelyk aan 483 jaar. As met profetiese jare van 360 dae gewerk word, kom mens van 444 vC uit by 32 of 33nC toe Jesus gekruisig is.

Maar daarna was daar nog net sewe jaar oor waarin daar ‘n totale reiniging vir Israel bewerk sou word. Dit word in die laaste vers beskryf en gaan oor die bewind van die Antichris in die sewe jaar van verdrukking.

Soos by die eerste tee plasings, sien ons dus hier ‘n groot gaping in die profesie. Tot die tyd van Christus se kruisiging was Israel-tyd. Dan weer vir sewe jaar in die verdrukking is dit Israel-tyd. Maar van die bykans 2000 jaar vanaf die kruisiging tot by die koms van die Antichris, s Daniel niks. Dit was ‘n geheim. Waaroor dit in hierdie tyd sou gaan, sou eers as “die groot geheim” aan Paulus openbaar word.

Weereens sien ons dat die OT swyg oor die tyd waarin ons nou leef. Dit is werklik ‘n nuwe dispensasie waarvan die inhoud, doel en boodskap nie profeteer is nie en vir die bepaalde tyd as geheim bewaar is.

David2
Nov 6th 2014, 05:00 AM
Die groot uitdaging

Ef. 4:13 “totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ’n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus”

Hierdie is ‘n kursus. In ‘n kursus kry jy dinge om te leer. Maar waarom moet ons leer? Kan ons nie maar net glo soos ‘n kind nie? Om tot die geloof te kom, glo jy soos ‘n kind. Niks meer is nodig nie. Jesus het aan die kruis vir jou sonde betaal. So word jy gered.

En wat gebeur daarna? Bly jy maar net ‘n kind? Ons vers vra dat jy sal opgroei tot die volle grootte van Christus. Stel jy belang? Hoeveel Christene het ‘n hunkering om God se woord te verstaan? Toe Paulus al ver op die pad was en Jesus sekerlik goed geken het, toe s hy in Filippense sy grootste hukering en verlange is om Christus te ken. Ja en dit sluit kopkennis in.

In hierdie reeksie leer ons. Dit gaan oor die Bybel se groot geheim. Hierdie is ‘n geweldige belangrike sleutel om die Bybel te verstaan (hoewel almal dit natuurlik nie glo nie). Sonder verstaan van die Bybel kan jy Jesus nooit ten volle ken nie. Kennis kom deur die Woord. Ek vra mooi. Is hier nie ‘n paar mense aan wie ons hier bedien wat vandag gaan besluit. Ek wil nie ‘n kind bly nie. Ek wil opgroei na die kennis wat Christus vir my bedoel het.

Lees dan weer die eerste drie plasings hierbo. In die eerste drie het ons aangetoon dat daar ‘n groot gaping leeg gelaat is in die OT. Dit is nooit verduidelik nie. Dit het ‘n geheim gebly. Dan kry ons by Paulus: “Die Openbaring van die geheimenis”. ‘n Nuwe plan, nuwe opdrag, nuwe administrasie. Jesus en die kruis bly dieselfde, maar die bedelings het verander. Die profetiese program was Israel en al die profetiese voorspellings wat met daardie volk en ander volkere te doen het. Maar dit wat ons nou het, die liggaam van Christus waar Jood en Griek niks is nie maar Christus alles, kom nie in profesie voor nie. Kom leer mre verder!

David2
Nov 7th 2014, 01:06 PM
Die geheimenis bekend gemaak

Ef. 3:2 “as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle”

Paulus praat hier met heidene direk. Voor Paulus se tyd, moes die evangelie deur bemiddeling van ‘n Jood na die heidene uitgaan. Petrus moes as Jood fisies aan Cornelius bedien, anders kon die evangelie hom nie bereik nie. Die hoofman oor honderd wat ook ‘n heiden was (Romein) moes deur middel van Jode by Jesus uitkom want Jesus het Israel bedien.

Maar o wee, Israel as volk het Christus verwerp. Dit sou nie so kon aangaan dat die evangelie van Jesus Christus deur ‘n Jood verkondig moes word nie. Toe red God vir Paulus op die pad na Damaskus en maak ‘n geheimenis aan hom bekend. Hy moes direk na die heidene gaan (nie-Joodse nasies) met die verlossingsboodskap van Christus.

Daarom vra Paulus hier in ons vers of hulle al gehoor het van die nuwe bediening (dispensasie) wat aan hom, Paulus, opgedra is. Israel en hulle wet is in die geskiedenis weggebre. Die evangelie gaan nou na enige mens op aarde sonder enige onderskeid. Dit gaan ook nie deur wette, offers en rituele nie, Dit gaan met die kruisevangelie alleen.

Die OT is geskryf asof Israel vir altyd die middelaar-volk sou wees en asof hulle die heidene deur die wet moes bereik. Dit wat Paulus egter hier begin, was ‘n geheim. Dit staan nrens in die OT dat daar ‘n tyd sou kom waartydens alle nasies gelyk sou wees en deur genade alleen gered sou word nie.

David2
Nov 8th 2014, 05:47 AM
Hier staan dit reguit!

Ef. 3:6 “En dt is die geheimenis: deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God belowe het.”

Jy hoef nie te wonder wat die Bybel se groot geheim is nie. Hierdie vers spel dit reguit en duidelik uit. NOU, vir die eerste keer, is mense van Joodse of van nie-Joodse afkoms saam lede van die liggaam van Christus. Jode en nie-Jode (heidene) is een in Christus (dit is nou te se as hulle in Christus glo).

Die Jood se wet, voorskrifte en rituele hou nie meer die heiden uit nie. Daar het ‘n nuwe liggaam ontstaan waarin Jood en nie-Jood ewe tuis kan wees. Alle Joodse voorskrifte is uit die weg geruim. Die Joodse volk bestaan AS VOLK nie meer voor die Here nie (dit sal weer wees n ons tyd verby is). Die Jood kom nie in op sy Joodse afkoms en sy nakoming van voorskrifte nie, maar op geloof in Jesus Christus ALLEEN.

Die heiden kom nie in met sy heidense gelowe en sy haat teen die Jood nie, maar ook deur geloof in Jesus Christus ALLEEN.

Die liggaam van Christus, is die enigste kerk van vandag. Hier is jy en jou afkoms niks, maar Christus is alles. Dit is ‘n plek van VERSOENING. Soos die altaar in ou Israel ‘n plek van versoening was, het ons nou ‘n geestelike altaar waar volkome versoening plaasvind.

Ons maak nie mense van ander gelowe dood om die Christendom te brobeer vestig nie. Ons verkondig die liefde en versoening van Jesus Christus. Jesus bring eenheid tussen Jood en heiden, ja ook tussen Jood en Moslem as hulle in geloof na Hom kom. Volkome versoening tussen God en mens en dan ook versoening tussen mense wat eers vyandig was.

Dit alles net GEESTELIK en IN DIE GELOOF sonder een wet, seremonie, heilige dag of een druppel water. En dit WAS NOOIT in die OT voorspel nie. Hierdie is die groot GEHEIM.

David2
Nov 11th 2014, 04:07 AM
7. Onnaspeurlik

Ef. 3:8 “Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig”

Gaan lees maar wat die kommentare s van “onnaspeurlik”. Hulle dink dit beteken iets soos uitnemend of wonderlik of wat ookal, maar dit is nie. Onnaspeurlik is presies wat dit s. Jy kan maar in die Bybel van daardie tyd (die Ou Testament) gaan kyk en jy sal dit nie daar kry nie. Jy kan maar gaan soek, jy sal dit nrens in die OT kry nie. Dit kan nie nagespeur word nie.

Dus, DIT WAS ‘N GEHEIM. En let asb. op in ons vers: Hierdie geheim is aan Paulus opebaar. Dit is geweldig belangrik om te verstaan. Paulus het homself as die geringste van die apostels beskou, en tog is die onnaspeurlike geheim aan hom openbaar. Hy was die geringste want hy het die gemeente vervolg en doodgemaak.

God het die grootste sondaar uitgekies om die grootste geheim van die Bybel bekend te maak. Hy het Israel met sy wet, verbond en ganse godsdiensisteem eenkant geplaas en sonder bemiddeling van ‘n Jood uitgegaan met die evangelie van verlossing en genade onder ‘n gans nuwe onnaspeurlike sisteem, die dispensasie van God se genade (Ef. 3:2).

Jesus en die 12 apostels het Israel bedien en niemand anders nie. Die hondjies (ander nasies) moes maar net die krummels oplek wat van die kinders (Israel) se tafel afgeval het (Matt. 15). Israel het daar nog die kans gestaan om Jesus as Messias te aanvaar en so hulle verbond met God in stand te hou en die koninkryk in ontvangs te neem. Maar hulle het nie. Hulle het Hom verwerp en uit Jesus se mond self gehoor dat hulle, Israel, die duiwel tot vader het.

Na Israel die sonde teen die Heilige Gees gepleeg het, is die groot geheim aan die grootste sondaar openbaar en hy (Paulus) het die meesterbouer (1 Kor. 3:10) geword van God se nuwe huis waarvan jy niks in die OT kan lees nie. Om die grootste geheim van verlossing aan die grootste sondaar toe te ken vir bediening was natuurlik ook die grootste uitdrukking van God se onmeetbare genade.

David2
Nov 12th 2014, 04:13 AM
8. Die hartklop van Paulus se prediking

1 Kor. 2:7 “Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid”

Paulus preek iets wat bedek was en verborge was. Dit is belangrik om te verstaan. By wat sluit jy aan as jy gered word? Nee, nie by 'n aardse kerk nie. Daardie kerk het baie lank na Paulus se tyd eers ontstaan. Ook nie by Israel nie. Israel met sy wette en rituele was net vir een volk bedoel en dit is uit die weg geruim om die liggaam van Christus tot stand te bring (Ef. 2:13-15).

Ons sluit aan by die liggaam van Christus en dit was bedek en verborge in die OT. Waar moet ons gaan lees as ons ons geestelike tuiste wil verstaan? Nie in die OT nie, want daar staan niks daarvan geskryf nie. Ook nie in die vier Evangelies nie, want daar het Jesus Israel tot bekering opgeroep om op grond van die profetiese Woord hulle Messias aan te neem. Maar hulle het nie.

Goed, die Bybel is ‘n bietjie groter as net Paulus se 14 boeke. Ja, dit is werklik die waarheid. Maar weet jy, alles wat voor die bekendmaking van die geheim in die Bybel vertel word, was noodsaaklik om die mensdom op die plek te bring waar hy sou besef dat dit net die wysheid en genade van God is wat hom kan red. God het aan Israel ‘n wet en ‘n godsdiens gegee, maar hulle het hopeloos daarmee misluk.

Eers toe die bewys gelewer is dat die hele wreld, met of sonder wet, voor God verdoem en onredbaar is, het hy die grootste sondaar, Paulus, uitgekies om die geheim aan die wreld bekend te stel. Ons leef nou in die bedeling waar ‘n nuwe waarheid uit die hemel uit openbaar is. In die OT was die vraag “Wat moet ek doen om in die regte verhouding met God te kom en te bly.” Nou is die vraag: “Wat het God in Christus gedoen om my in die regte verhouding met God te bring en te hou?”

Lees weer ons vers. Dit is ‘n geheim wat bekend gemaak is en hierdie geheim gaan nie oor wat ek kan doen of ondergaan nie, maar oor die wysheid van God in my.

David2
Nov 13th 2014, 04:05 AM
9. Wanneer die Gees praat

1 Kor. 2:9 “maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ’n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.”

Hoe word mens ‘n kind van God? Jy gaan kerk toe en laat jou doop en leer dan al die rels en sorteer jou lewe uit en kom die vereistes na sodat jy vir God aanvaarbaar kan wees? Nee, nee, nee.

Om aan die Here te behoort is iets baie meer kragtig en heerlik en hemels wat met jou moet gebeur. Iets waarvan jy nie gehoor het of gesien het nie en wat nooit in die hart van ‘n mens oppgekom het nie. Dit is ‘n groot wonder van die hemel wat plaasvind wanneer God deur sy Gees in jou blaas en jy die nuwe lewe ontvang.

Wanneer dit gebeur het, weet jy dit is iets wat ver meer en baie groter is as wat enige mens op aarde kon uitdink. God het aarde toe gekom en aan ‘n kruis kom sterf sodat hulpelose sondaars gered kan word. En wanneer hierdie wonder van God in jou lewe gebeur dan ontvang jy die vermo om die dinge van God te verstaan, dinge wat nooit deur ‘n mens uitgedink is nie.

Ons noem dit ‘n geheim want dit is deur God self op die regte tyd openbaar. Terwyl die mens besig was met godsdiens, wette en heilige dade in die tempel, het God geweet, dit gaan nie hulle harte verander nie. Daar was iets gans anders wat Hy volgens ons vers, voorberei het vir die wat Hom lief het.

Die geheim van ons verlossing gaan saam met die geheim van die nuwe bedeling waarin ons nou leef. Jy kry dit nie in die OT of in die vier Evangelies nie. Johannes het daarna verwys in Joh. 16:12-15 en ges daar is ‘n ander groot waarheid wat Jesus self nie aan die dissipels kon leer terwyl Hy op aarde was nie. Maar die Gees sou kom om hulle in al die waarheid te lei. Dit is die groot geheim. Dit is waarvan ons vers in 1 Kor. 2:9 praat. ‘n Geheim, ‘n nuwe geestelike bestaanswyse, die liggaam van Christus, is openbaar. Vergelyk Joh. 16 en 1 Kor. 2!

David2
Nov 14th 2014, 04:05 AM
10. Dit was eeue lank verswyg

Rom. 16:25 “Aan Hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is”

Die program wat in die OT openbaar is waarvolgens die wreld met die evangelie bereik sou word, was deur die bediening van Israel. Israel moes ‘n sen wees vir die nasies. Sag 18:23 s bv. dat mense uit die nasies van die wreld die slip van ‘n Joodse mans sou aangryp om saam met hom te gaan om by God uit te kom.

Maar die evangelie wat vandag in die wreld verkondig word, gaan nie deur die bediening van Israel nie, maar in teendeel gaan dit TEN SPYTE VAN ISRAEL SE VAL. En hierdie bediening, ten spyte van Israel se val, is nooit in die tyd voor Paulus openbaar nie.

Hier s Paulus dat die evangelie wat hy verkondig is ooreenkomstig die openbaring van ‘n geheimenis wat vir eeue lank deur God geheim gehou is. Let ook op Hand. 1:8 “julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Juda en Samara en tot aan die uiterste van die aarde”

Hierdie was nog volgens die bediening van Israel. Hulle moes in Jerusalem begin. Die Joodse volk moes eers gered word en Jesus as Messias aanneem sodat hulle dan na die uiterste van die aarde sou kon uitgaan met die evangelie. Maar dit kon nie so werk nie. Israel het hom teen Christus verset.

Vandag preek ons die geheimenis. Genade in Christus alleen wat oop is vir elke mens op aarde, sonder die bemiddeling van ‘n Jood, sonder Joodse voorskrifte en verbonde en sonder enige onderskeid tussen enige mens op aarde. Daar is nie eers ‘n verskil tussen “verbondsmense” en die buite die verbond nie. Daar is nou geen onderskeid nie. Volle genade oop vir elkeen op aarde.

David2
Nov 15th 2014, 04:22 AM
11. Die bediening wat God aan Paulus gegee het.

Kol. 1:25,26 “waarvan ek ’n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul, naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges”

Verstaan asseblief mooi. Paulus het ‘n ander bediening ontvang as wat die 12 apostels voor hom gehad het. Die 12 het die koms van Christus vir Israel verkondig, asook sy kruisiging en opstanding. Die sleutel is “vir Israel”, want hulle moes Jesus as Messias aanneem sodat Hy die koninkryk aan hulle kan gee soos dit in die OT aan Israel beloof is. Ook op Pinksterdag het dit gegaan oor die bekering van Israel (Hand. 3:19-22).

Maar toe hulle Stefanus gestenig het, het die maat van Israel se sondes vol geword en het dit vir God duidelik geword dat Israel hulle nie gaan bekeer nie en dat die koninkryk nie op daardie stadium aan Israel gegee sou kon word nie. Wat nou gedoen? Aan Israel is dit opgedra om die evangelie na die nasies uit te dra, ook weer in Matt. 28 en Hand. 1:8. Maar hulle verwerp Christus.

Toe roep God vir Paulus, in ‘n ander bediening “wat vir eeue en geslagte verborge was”. Niemand het ooit daarvan geweet nie. Net God het dit geweet en dit vir die eerste keer aan Paulus bekend gemaak.

Verstaan mooi. Paulus is nie geroep om een van die 12 apostels te wees nie. 12 is die getal van Israel en Paulus was die apostel van die heidennasies (Rom. 11:13). Sy aanstelling was ‘n nuwe begin. God open hier ‘n geweldigwe nuwe deur van hoop vir die heidennasies ten spyte daarvan dat Israel geval het (Rom. 11:11-13).

Kom ons bly by die feite wat die Bybel gee. Die bediening aan die heidene was nie ‘n reglynige voortsetting van die bediening van die 12 nie. Hierdie was ‘n ander en gans nuwe bediening waarvan daar nog nooit voorheen in die Bybel gepraat is nie. Die heidene word nie nou Jode of “Israel” nie. Israel het geval en sal later volgens belofte van God weer opstaan. Maar nou is dit die groot geheim. Dit is die rykdom van God direk aan die heidennasies sonder die bemiddeling of die instellings van Israel. Loof God vir sy genade.

David2
Nov 16th 2014, 06:23 AM
12. Om die Woord van God te vervul

Kol. 1:25 “waarvan ek ’n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul”

Gaan lees nou weer nommer 1, 2 en 3 wat aan die begin geplaas is. Lev. 26:33 s dat Israel verstrooi sou word oor die hele aarde. Maar wat sou gebeur terwyl Israel verstrooi en verwerp is? Levitikus s niks. Dit was ‘n geheim. Dieselfde met Hosea. Hy s Israel sal vir ‘n lang tyd Lo-ami wees, nie God se volk nie. Maar wat gebeur met die nasies in die tyd? Hosea s niks nie. Dit was ‘n geheim. So ook die lang onderbreking van Dan. 9:25 wat ons behandel het.

Hier kom Kol. 1:25 nou vir die eerste keer om te s dat die bediening wat aan Paulus openbaar is, om met die evangelie sonder enige onderskeid na alle nasies uit te gaan, was om “die Woord van God te vervul”. Dit beteken “om vol te maak” of “om sy volle bedoeling te bereik”.

Sonder die dispensasie van God se genade waarin ons nou leef, was die Bybel onvolledig. Die uiteindelike doel of die oorspronklike bedoeling van God wat Hy nog voor die grondlegging van die wreld in sy hart voorgeneem het, het eers in hierdie bedeling ‘n werklikheid geword.

Levitikus en Hosea praat van ‘n groot gat of ‘n spasie in die heilsgeskiedenis wat volgemaak moes word, maar waarmee is nie ges nie. Puaulus se bediening en die dispensasie wat hy begin, maak God se Woord volledig en pas die laaste legkaart in die groot prentjie sodat alles sin kan maak.

Hierdie bedeling is werklik die kruin van God se openbaring aan die mens. Israel onder die wet moes eers daar wees om aan die mensdom te bewys dat die vlees van die mens te swak is en dat hy nrens kan kom met die wet nie. Die enigste hoop wat vir die mensdom oor was, was God se onmeetbare genade waar Hy die mens in sy sonde hier op aarde kom ontmoet het en die volle rykdom van God sonder enige voorskrifte, wette of werke vir hom aangebied het. Die Woord van God is vervul!

David2
Nov 17th 2014, 03:20 PM
13. Christus vir almal

Kol. 1:27 “God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe senryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid.”

Die skatte van die hemel is in hierdie tyd beskikbaar vir elke mens op aarde. Die eksklusiewe verbondsverhouding met Israel is nie meer van krag nie. ‘n Nuwe bedeling wat verborge was, is openbaar. Kol. 3:11 stel dit so: “Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.”

Jy kan wees wat jy wil. Besny of nie besny nie. Gedoop of nie gedoop nie. Want sien, besnydenis en doop in water was dinge wat in die ou bedeling met mense se hande gedoen is, maar in die tyd gaan dit net oor een waarheid: Die kragtige en senryke teenwoordigheid van Christus in jou. Dit kom nie deur mensehande nie, maar deur geloof alleen.

Vir wie is dit bedoel? Sommige s net vir uitverkorenes of uitgesoektes. Verkeerd. Jy kan wees wat jy ookal is. Christus is vir jou bedoel. Al wat jy doen, jy plaas jou vertroue in Hom. Hy doen die res. Christus se werk is volkome. Hy kom stel jou volkome aan God voor. Daar is geen ander vereiste as om ten volle op Hom te hoop nie.

Werke is uitgesluit. Daar is nie eers iets soos sabbatsonderhouding nie. Dit kan in hierdie tyd nie bestaan nie. Waarom nie? Want Christus is ALLES. As daar net soveel as een werk was wat aan ons opgedra is, dan sou daar nog trotse Christene gewees het. Mense wat s: “Ek het dit gedoen”. Maar nou is daar geen roem nie. En as daar geen roem is nie, is daar ook geen voorwaarde of vereiste om na te kom nie. Daar is net volkome oorgawe aan Christus om alles te wees in jou lewe.

David2
Nov 18th 2014, 01:20 PM
14. Die verharding “totdat”

Rom. 11:25 “Want ek wil nie h, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het”

Leer vandag se les oor die geheimenis wat aan Paulus openbaar is asseblief deeglik. Ons het reeds vasgestel dat die groot geheim daaroor gaan dat ‘n nuwe dispensasie openbaar is in hierdie tyd wat daar net ‘n groot lugleegte of ‘n “niks” was. Ons verse in die OT het aangetoon dat Israel vir ‘n lang tyd niks sou wees nie en nie aan God sou behoort nie.

Nou s ons vers dat Israel verhard is in hierdie tyd “totdat” die volheid van die heidene ingegaan het. Israel is net “ten dele” verhard. Nee hulle is nie net halfpad verhard nie, hulle is heeltemal verhard, maar dit is nie vir altyd nie. Dit is net totdat die volheid van die heidene ingegaan het. In hierdie vers word dus ook weer inhoud gegee aan hierdie tyd van Israel se verwerping wat in die OT net ‘n geheim was. Hierdie tyd gaan oor “die volheid van die heidene”.

Dit is nou nie meer ‘n geheim nie. Die geheim is bekend gemaak. In hierdie tyd van Israel se verharding (ten dele, vir ‘n tyd) moet die volle getal van die heidennasies ingebring word. 2 Kor 6:2 s “nou is dit die dag van heil”. Dit is nog ‘n beskrywing van hierdie tyd van die geheimenis. Die evangelie gaan sonder verskil tussen Jood of heiden uit na almal op aarde. Israel is nou nie ‘n spesiale verbondsvolk nie. Hulle is verhard en is net een van die nasies. Hulle moet ook, soos al die nasies, nou met die evangelie bereik word.

As jy die geheimenis verstaan, dan verstaan jy ook vir Israel. Ons het nie nou Israel geword nie. Die groot kerke wat dit s is verkeerd. Israel is verhard. Individuele Jode moet nou gered word soos enige mens van enige verlore nasie. Ook die Afrikaner is ‘n verlore nasie.

Maar Israel as volk het ‘n toekoms in die Bybel. Die verharding is net “ten dele” (vir ‘n tyd) oor hulle. Hulle gaan weer as volk herstel word. Hulle gaan weer God se volk wees nadat die verharding oor hulle opgehef is wanneer God besluit het dat die volle getal van die heidennasies ingebring is.

Kalahari
Nov 18th 2014, 04:24 PM
David

Is hierdie volheid van die ingaan van die heidene nie die nuwe verbond in Christus nie? Die heidene kon nie onbelemmerd ingaan totdat die Christus vir ons ook gekom het nie. Nou dat Hy gekom het is daar niks wat ons belemmer nie en is die verharding ook gelig teenoor Israel aangesien daar net een ware Israel is.

David2
Nov 18th 2014, 04:52 PM
Ek stem saam. Daar is net een ware Israel en dit is Israel. Die Bybel weet nie van 'n ander een nie. En Israel is vandag verhard - nie as idividuele Jode nie - enige een kan gered word - maar wel as volk wat nou nie God se volk is nie (lo-ami) soos Hosea voorspel het.

Kalahari
Nov 18th 2014, 04:59 PM
Hoe verhard jy 'n volk indien jy nie sy individue verhard nie? Ek wil nie die draad van jou wat ek geniet verongeluk nie, maar ek dink dat die verharding van die Jode gelig is na die kruisiging van Christus. Die verharding het toe geen meer doel nie, aangesien die redding in Christus volbring is. Ek weet ons gaan hieroor verskil, so ek dink ons los dit eers hier tensy jy dit wil bespreek.

David2
Nov 18th 2014, 05:32 PM
Ek het reeds na Hosea verwys. Daar is dit helder en duidelik dat die verharding oor die volk toe nog toekomstig was. Ons weet ook dat dit saamval met die wreldwye verstooiing van die volk wat by die val van die tempel begin het. Die verharding is juis die gevolg van die feit dat hulle die Messias verwerp het en daarom eindig dit nie by die kruis nie, maar begin daar. Paulus praat self in Rom. 11 in DIE TOEKOMENDE TYD as hy vooruitkyk na die tyd wat die verharding opgehef gaan word. Die verharding kon op geen manier by die kruis eindig nie. Hosea s self dat die een vir wie Israel sal verwerp, sal weggaan en hulle 'n lang tyd alleen los (hemelvaart) en sal dan weer terugkom wanneer hulle hom soek in hulle radeloosheid. Ja, daar is sommer baie aanduidings in die Bybel van wanneer die tyd van Israel se verharding eintlik afspeel.

Kalahari
Nov 18th 2014, 07:52 PM
Ja Hosea was nog voor die banneling en verstrooiing van die volk. Ja hulle is verhard tot "vandag" toe. Rom11:8 Na "vandag" is die Here barmhartig oor almal, ook Israel. Na Hosea en die banneling was daar honderde jare voor die kruis, waar die Here die volk vir lank gelos het sonder enige profete.

Ek kan sien dat jy dalk dit sien in Hosea en Johannes, maar ek kan nie. Ek sal dit moet forseer om dit te s. Israel is verhard nie net in Hosea nie, maar in Jesaja en ander gedeeltes ook. Dit alles is vir ons verklaar in die evangelies dat al die profesi op Jesus dui en in Hom gevul is.

Ons sal hier moet verskil, want ek sien nie dat Israel in die eindtyd weer 'n spesiale bedeling het nie, terwyl jy dit wel so sien. Die volgende wat gaan gebeur na die tyd van genade waarin ons nou leef is die wederkoms.

David2
Nov 19th 2014, 04:05 AM
Gaan lees in die draad oor die herstel van Israel verder hieroor. Dit is 'n saak van geloof of nie geloof nie. Daar is nie eers 'n halwe vers in die Bybel wat s dat die heidene nou Israel geword het nie. Daar is tientalle verse wat die herstel van Israel voorspel en ELKEEN van daardie verse maak dit duidelik dat die DIESELFDE volk is wat verwerp is, wat weer herstel sou word. Moenie daardie verse gaan intimideer en verdraai nie. Lees net en glo!

David2
Nov 19th 2014, 01:49 PM
15. Eie wysheid

Rom. 11:25 “Want ek wil nie h, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het”

Hierdie is ‘n groot probleem in die bedeling van genade waarin ons nou leef. Jy sien die eie wysheid oral om ons, maar ook in die kerk en in Christene se verklaring van die Bybel. Verstaan asseblief mooi, as hier ‘n hemelse geheimenis openbaar is, wat verseker waar is volgens baie verse wat ons nou al aangehaal het, dan kan hier nie meer plek wees vir wysheid van mense wat dink hulle is slimmer as die Bybel nie.

Wees nederig. Gaan soek en leer hierdie geheimenis van God. Verwerp menslike filosofie wat die waarheid van die hemel wil afwater. Hierdie bedeling gaan oor die reddende genade van God wat aan alle mense verskyn het (Tit. 2:11). Dit gaan oor die volheid van die heidene wat ingebring moet word. Dit gaan oor die krag van die hemelse evangelieboodskap.

Kerke wat leer dat Jesus nie God self is wat uit die hemel gekom het om met sy offer aan die kruis ons te red nie, is besig met eie wysheid en is in diens van satan. Kerke wat naasteliefde preek sonder om die reddende genade van God altyd hard en duidelik voorop te stel, preek menslike wysheid. Kerkmense wat leer dat ons nou Israel is, plaas hulleself nie onder die waarheid wat in die hemelse geheimenis openbaar is nie. Hulle verhef hulleself en dink hulle is belangriker uitgesoektes wat in ‘n beter klas is as die uitgewerpe aardbewoners.

Nee, die reddende genade van God gaan nou uit juis na die uitgeworpenes. Niemand is uitgesluit nie. Daar is nie nou ‘n Israel nie. Dit is nou die tye van die nasies. God se Israel sal weer herstel word na die tye van die nasies verby gegaan het.

Hou op om aan die Bybel voor te skryf met eie wysheid. Gaan leer die geheimenis wat God vir hierdie tyd openbaar het soos ons dit reeds verduidelik het en nog in die res van die 30 aflewerings uit die onfeilbare Woord sal preek. Jesus alleen is nou alles. Hy leef en het opgestaan. Hy is daar vir elke mens op aarde. Laat die hemelse genade van Christus wat uitgaan na elke mens die krag van jou lewe wees. Die verbond met Israel is nou op ys en sal weer volgens klompe beloftes in die woord opgeneem word en daarom is dit 'n groot vergissing om in hierdie "tyd van die nasies" te dink jy is Israel.

David2
Nov 20th 2014, 01:43 PM
16. Die liggaam was geheim en ook sy bestemming

1 Kor. 15:51,52 “Kyk, ek deel julle ’n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ’n oomblik, in ’n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.”

Soos ons gesien het was die kerk waaraan ons behoort, die liggaam van Christus (LvC), ‘n geheim wat die eerste keer aan Paulus openbaar is. As die liggaam ‘n goddelike geheim was, dan sekerlik ook sy eindbestemming of hoop. Dit is presies wat ons vers nou s.

Hier is die beskrywing van die hemelse eindbestemming van van die LvC. Volgens menige profesie in die OT is die bestemming van Israel ‘n koninkryk op aarde, maar ons is nie Israel nie en het nooit deel daarvan geword nie. Ons is ‘n geheim wat in God se hart bewaar is en op die regte tyd bekendgemaak is.

Die LvC pas, soos ons gesien het, in in die tyd wat volgens die OT reeds ‘n geheim was, nl. daardie tyd terwyl Israel verstrooi sou wees (Lev. 27:33) en nie God se volk sou wees nie (Hos. 1:9). Daarom merk Paulus die begin van die LvC ook met die val en verwerping van Israel (Rom. 11:12,13). Netso merk hy die eindbestemming van die LvC met die herstel van Israel (Rom. 11:25).

Daarom weet ons verseker ons leef nou in die eintyd. Die eindbestemming of die hoop van die LvC is voor die deur want Israel word reeds voorberei om hulle Here vir wie hulle verwerp het, te ontmoet. Hulle is reeds in hulle land teruggebring waar hulle vir sewe jaar gelouter sal word, maar voor dit gebeur sal almal wat aan die LvC behoort volgens ons vers in ‘n oommblik verander word en in die hemel opgeneem word.

Die bekendmaking van hierdie groot geheimenis van 1 Kor. 15 loop uit op die oorwinningslied van die laaste vyf verse (1 Kor. 15:54-58). Ons stryd hier op aarde is net vir ‘n klein tydjie. Daar wag ‘n ongelooflike heerlike beloning in een oorwenk op daardie deurlugtige dag. Kyk op vriende, julle Verlosser is naby!

David2
Nov 21st 2014, 09:17 PM
17. Verkondig Jesus volgens die geheimenis

Kol. 1:27,28 “dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel”

Daar is ‘n verskil. Jy kan Jesus verkondig wat in ‘n stal en Bethlehem gebore is. Niks daarmee fout nie. Onthou net, Hy is in Israel en vir Israel gebore om Israel as Messias te verlos uit die hand van die Romeine en die koninkryk wat aan Israel beloof is, vir hulle te gee. Hy was besny en besnydenis is vir ons verbied. Hy het die tempel en sinagoges besoek en het as mens onder die wet hulle wat onder die wet was geleer van Homself en die koms van die nuwe verbond vir Israel.

Paulus preek nie Jesus wat in profesie aan Israel beloof is nie, maar die waarheid van Jesus wat nooit in enige profesie aangeraak is nie. Ons twee verse kom net na die aankondiging dat Paulus se bediening gaan oor die bekendmaking van ‘n geheimenis wat eeue en geslagte bedek was.

Waar Jesus en die 12 gepreek het vir Israel, preek Paulus volgens ons vers “vir elke mens”. Want die geheimenis gaan oor Jesus wat nou vir elke mens op aarde beskikbaar is. Die wet en die 10 gebooie was gegee vir Israel, maar die gawe van Christus “vir elke mens” is altyd “sonder die wet” (Rom. 3: 20,28).

Die Christelike geloof kon en moes vandag EEN gewees het (Ef. 4:5-7). Die dinge wat ons in verskillende kerkgroepe verdeel, is basies net die gebrek aan insig dat ons Jesus volgens die geheimenis moet verkondig. Christene is verdeel oor die wet, maar as jy die geheimens ken dan weet jy ons is sonder wet. Oor doop, maar in die geheimenis is daar nie rituele nie en net die doop van die Gees (1 Kor. 12:13) en jy weet Paulus was nie geroep om te doop nie (1Kor. 1:17). Groot kerke preek uitverkiesing, maar eklsklusiwiteit was vir Israel. Ons is nou inklusief, “aan elke mens”.

Die hoofdoel in die geheimenis is om vir elke mens sy volmaaktheid in Christus Jesus te wys. Jesus kom maak jou volmaak, as jy in Hom glo. Nie jou pastoor, kerk, wet, sabbat, ritueel (die dinge wat verdeel) nie, maar Jesus alleen. En wat doen Jesus? Hy verdeel nie, Hy bind saam, want alles wat verdeel is geskiednis (Ef. 2:22, 3:18).

David2
Nov 22nd 2014, 06:18 PM
18. ‘n Hemelse openbaring

Gal. 1:12,17 “Want ek het dit ook nie van ’n mens ontvang of geleer nie, maar deur ’n openbaring van Jesus Christus ... en ook nie na Jerusalem opgegaan na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabi vertrek en weer teruggekom na Damaskus.”

Ons het nou by vele verse gesien dat Paulus se bediening ‘n nuwe dispensasie verteenwoordig omdat ‘n geheimenis uit die hemel aan hom bekendgemaak is om aan die mense te leer. En dit spreek vanself dat as Paulus se bediening iets bekendmaak wat nooit voorheen geken of geprofeteer is nie, dan moes hy ‘n openbaring direk uit die hemel uit ontvang het. Dit is presies wat vandag se verse s.

Hy stel dit dat hy sy evangelie nie by mense geleer het nie, maar dat hy dit deur ‘n openbaring uit die hemel uit ontvang het. En dan s vers 17 dat hy dadellik na hy sy roeping ontvang het toe hy op die pad na Damaskus tot die geloof gekom het, nie na Jerusalem opgegaan het om deur die 12 geleer te word nie, maar eerder na die Arabiese woestyn vertrek het. Dit was dan daar waar die Here uit die hemel Hom onderrig het.

Met Arabi word waarskynlik bedoel Saoedi Arabi en dit is ook die land waar Moses sy openbaring van die wet van God ontvang het.

Jammer dat die meeste teologiese leerboeke hierdie openbaring wat Paulus uit die hemel ontvang het, eintlik totaal ignoreer en effektief ontken. Lees ook 2 Kor. 12 en Ef. 3:3 vir die hemelse openbaring wat Paulus ontvang het.

Dit is ook waarom Ef. 3:2 s dat daar by Paulus ‘n nuwe dispensasie begin. Die Griekse woord “oikonomia” kan vertaal word met bediening, administrasie, bestuurskap of dispensasie. In Lukas word “oikonomia” verduidelik as die opdragte van ‘n plaasbestuurder wat hy uitreik aan sy plaasvoorman (oikonomos) oor hoe hy sy eiendom moet bestuur. God is die eienaar, die evangelie en die opdragte is die bediening of dispensasie (oikonomia) en Paulus is die voorman, bestuurder (oikonomos).

Ja, ons leef in ‘n nuwe dispensasie. God het Israel eenkant geplaas. Hulle is nie nou meer in hierdie bedeling die volk deur wie Hy sy plan met die mensdom uitvoer nie. Hy het Paulus op pad na Damaskus gered en nuwe opdragte aan hom uitgereik. Hierdie is ‘n nuwe dispensasie (bestuurskap) wat begin het met hemelse openbarings wat aan Paulus uitgereik is.

David2
Nov 23rd 2014, 02:56 PM
19. Verstaan Paulus se bediening

Gal. 1:1 “PAULUS, ’n apostel nie vanwe mense of deur ’n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat Hom uit die dode opgewek het”

Nogal betekenisvol dat die 11 na Judas se dood weer sy plek gevul het deur ‘n 12 de apostel in sy plek aan te wys, maar dit was nie Paulus nie. Twaalf is die getal vir Israel en Paulus was nie ‘n Israelse apostel nie. Hy was die apostel van die heidene (Rom. 11:13).

Tog het Paulus, wat nie deel van die 12 was nie, “meer oorvloedig gearbei” as al die twaalf, meer boeke in die Bybel geskryf as hulle almal saam en van Handelinge 13 af lees jy in Handelinge byna niks meer van die 12 nie en net van Paulus. Waarom sou dit wees dat ‘n ander apostel buite die kring van die 12 heeltemal oorneem en dat al die aandag op hom gevestig word?

Ek glo jy ken reeds die antwoord. Dit is eenvoudig omdat die hemelse geheim aan Paulus openbaar is. Die twaalf se bediening het afgeneem omdat Israel sy Here verwerp het en hulle as volk die profetiese tyd van “nie my volk nie” (Hosea) tegemoet gegaan het.

Maar in hierdie tyd van Israel se verharding het God ‘n ander apostel uit die hemel uit aangestel (lees ons vers mooi) en “die woord van God kom vervul” deur ‘n nuwe dispensasie aan te kondig wat nie ‘n voortsetting van Israel in enige vorm was nie, maar ‘n nuwe skepping (Ef. 2:15), ‘n hemelse verborgenheid.

Daarom, vriende, was Paulus ‘n apostel, nie vanwee ‘n mens of deur ‘n mens nie, maar met hemelse gesag. Daarom het die evangelie wat hy verkondig die standaard geword. Dit is nie Jerusalem se apostels wat Paulus gaan leer nie (leer gister se verse mooi), Paulus word uit die hemel geleer en gaan dan op om die twaalf in Jerusalem te gaan inlig oor die evangelie van ons verlossing (Hand. 15).

Daarom ook die kragtige uitspraak in Gal. 1:7-9 dat daar geen ander evangelie bestaan as die wat deur Paulus verkondig word nie en hierdie evangelie is beslis sonder die wet en uit genade alleen. Verstaan die geheimenis wat aan Paulus openbaar is en verstaan jou Bybel, wie jy is, wat jou enigste evangelie behels en wat die toekoms vir ons inhou.

David2
Nov 24th 2014, 01:58 PM
20. Ken jy die reddende genade van God?

Titus. 2:13 WANT die reddende genade van God het aan alle mense verskyn

Die evangelie is tog so eenvoudig, verstaanbaar en kragtig! Hier is die woorde van die apostel aan wie die hemelse geheimenis vir ons bedeling openbaar is! Ophou met sonde is n baie goeie ding en Christene wy hulle daaraan toe, maar weet jy, dit red jou nie. As jy wil weet wat red, lees dan ons vers. L jou liewer toe op die wonder van God se reddende genade en Hy sal dan die krag en begeerte in jou aanwakker om tot sy eer te leef.

Hierdie vers is volgens die openbaring van die geheimenis vir ons bedeling. In die bedeling van Isreal en die wet was daar honderde reels en rituele wat mense besig gehou het. Jy loop asof jy op eiers loop en weet nie waar om te trap nie. Nou is al daardie goed uit die weg geruim (Hebr. 9:9,10). Die geheim is bekendgemaak (Kol. 1: 26). In die plek van n menigte reels kom daar net een waarheid: Jesus Christus (Hebr. 9:11).

Christenskap is nie reels nie, dit is n persoon. Dit is nie godsdiens nie, dit is die verskyning of openbaring van een groot nuwe waarheid. Dit gaan nie meer oor God se verbond met sy een volk of sy uitgesoektes nie, dit gaan oor genade wat aan elke mens verskyn het. Vat dit vandag. Daar is n groot nuwe geheimenis openbaar. Prediking klink in ons tyd drasties anders as in die ou tyd. Jy kan dit alles in een kort sinnetjie saamvat. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn.

Nou moet jy, enkeling voor die Here, net seker maak dat hierdie wreldwye, universele opebaring van God se genade aan almal, n vastrapplek in jou lewe het. Maak jou hart oop vir ons Here en s dan die vers soos volg: Die reddende genade van God het eens en vir altyd in my lewe ingeskyn.

David2
Nov 25th 2014, 01:20 PM
21. Die liggaam van Christus is bekering van godsdiens

Rom. 7:4 Deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus het julle gesterwe en staan julle nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anders, aan Hom wat uit die dood opgewek is.

Dietrich Bonhoefer het die vers so opgesom: Die kerk is nie n godsdienstige groep wat Christus aanbid nie, maar is Christus self wat in mense vorm aangeneem het. Nou wil ek net hierdie uitspraak van Bonhoeffer weer en weer herhaal en dan amen s en afsluit met vandag se les.

In die OT was daar n godsdiens, n tempel met aanbiddingstye, dae en voorgeskrewe godsdienstige ritusse. Dit gaan oor die mens en wat hy alles moet doen om God te aanbid.

Toe kom Christus en begin om hierdie tradisie te deurbreek. Hy s vir die vrou in Samaria, wat baie probleme gehad het met die groot verskille in godsdienstige voorskrifte van Jode en Samaritane, dat sy moet ophou dink aan godsdienstige verskille en begin dink aan Gees en waarheid.

Is jy trots op die mooi godsdienstige reels van jou kerk terwyl die kerk langsaan nie reg is nie? Julle doop en bid en sing op n sekere manier en julle is reg?

Onthou net, Christus het, toe die tyd van Israel as volk voor God, hulle tempel en godsienstige vorme verby gegaan het, n gans nuwe geheimenis openbaar. Ken jy die geheim? Het jy geweet daarvan? Weet jy waaroor dit nou gaan na die geheim bekend gemaak is?

Neem kennis: Dit gaan nie meer oor die mens se aanbidding van God nie, maar eerder oor Christus self wat in jou en jou kerk wil leef. Hoe maak jy vir Christus plek in jou? Deur Hom nog beter te aanbid of deur Hom op ander maniere te aanbid en so die kerk te verdeel? NEE!

Jy moet sterf, s ons vers, sodat jy kan ophou om God te aanbid. En as jy gesterf het, sal daar plek vir Jesus Christus wees om self die kerk te word. Jy het een opdrag: Om te leer wie Jesus is en vir daardie Jesus plek te gee om in jou en jou kerk te leef en werk!

Die oproep van ons dag is vir Christene om hulle te bekeer van die Christelike godsdiens, te sterf en Jesus leefplek en werkplek te gee!

David2
Nov 27th 2014, 04:21 PM
22. ‘n Nuwe soort oproep tot bekering!

Gal. 5:18,22 “Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. ... Die vrug van die Gees is liefde ...”

Die hoofboodskap van Galasirs 1 is dat Paulus nie deur mense geleer is na hy tot bekering gekom het nie, maar deur die Here self uit die hemel. ‘n Geheimenis is aan hom openbaar. Waarom het ons Here so met Paulus gewerk? Kry die antwoord in Gal. 1:16 “om sy Seun in my te openbaar, sodat ek Hom onder die heidene sou verkondig”.

Wat ‘n ingrypende woord! Paulus moes Jesus verkondig! Nie die wet nie, of morele lesse of godsdienstige voorskrifte of ‘n eerbare lewe of wat ookal nie. Hy moes Jesus verkondig! Daarom het hy werklik net een ding nodig gehad in sy opleiding en dit is dat die lewende Christus aan hom openbaar sou word!

En dan, aan die einde van Galasirs vat die apostel dit alles saam en s in ons vers: Wat julle nodig het is nie die wet nie, maar die Gees van Christus in julle, en hierdie Gees bestaan uit liefde.

Ons dink aan BEKERING as ‘n morele verandering: Los die sonde en doen wat goed is. Maar die boodskap van die nuwe dispensasie is ‘n ander soort bekering. LOS MORELE VEREISTES EN WETTE KOM UIT BY JESUS. As dit jou doel is om die sonde te los en te doen wat goed is en God se vereistes na te kom, dan werk jy aan jou eie status en jy word ‘n fariser.

Maar as jy leef vir Christus dan sterf jy en die wet - en net Christus en sy liefde bly oor. Wat beteken bekering vir jou? Is dit om die sonde te los en goed te doen of is dit om rels te los en vir Christus leefruimte te gee? En eintlik is dit die oudse les van die Bybel wat nou weer in ons dispensasie tot lewe gebring moet word. In die paradys is daar al ges: Los die kennis van goed en kwaad en vat die lewe!

(Diertich Bonhoeffer het ges : “It is not by duty, responsibiblity and virtue that reality can be confronted and overcome, but simply and soly by the perfect love of God”. Ek dink Bonhoeffer het die kruis van Christus verstaan.)

David2
Nov 28th 2014, 04:07 PM
23. Genade is ‘n groot geheimenis

Ef. 5:32 “Hierin l daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk.”
Ef. 5:27 “sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik.”

Behoort jy aan die kerk van Jesus Christus? (Ek praat nou nie van jou kerkgroep op aarde nie, ek praat van die liggaam van Christus.) As jy Jesus in die geloof aangeneem het, behoort jy natuurlik aan Hom. En hierdie kerk is ‘n groot geheimenis. Dit beteken dit is die nuwe waarheid wat vir ons dispensasie bekendgemaak is.

Die kerk is Jesus se eie liggaam. Daarom word dit genoem “die liggaam van Christus”. Hy het hulle almal wat daaraan behoort in volle heerlikheid by Hom geneem. Volkome en perfek. Sonder vlek of rimpel. Heilig en onberispelik.

En nou s jy: As dit maar waar was! Ek kan nie naastenby aan daardie standaard voldoen nie! Nee! Jy verstaan nie. Hierdie is nie ‘n wet of ‘n standaard waaraan jy moet voldoen nie! Hierdie is wat Jesus aan die kruis 2000 jaar gelede met jou gedoen het, met almal wat in Hom sou glo. Hy het jou volkome gereinig om jou volmaak aan God voor te stel. Hy het in die huwelik met jou getree om nooit van jou te skei nie (niks kan ons skei van die liefde van Christus nie).

Moenie voor Paulus se tyd na hierdie groot geheimenis van die liggaam van Christus gaan soek nie. Dit was onnaspeurlik. So iets het daar nie bestaan nie.

Hierdie het niks te doen met wette en vereistes en standaarde nie. Dit is Jesus Christus, die volkome hemelse bruidegom wat vir Hom ‘n bruid gevat het. En omdat Hy volmaak is en die bruid aards en sondig, het Hy self sy bruid getransformeer en volmaak gemaak om by Hom te kan pas.

Vergeet dit. Jy kan in ewigheid met die beste wil van die wreld nooit eers een tiende goed genoeg wees vir jou Here nie. En tog. Daar is dit. Hierdie is die bruid en die bruidegom. Hierdie is die liggaam van Christus. Dit is wat Hy van jou en my gemaak het. En die wat Hy by Hom gevat het, gaan Hy nooit weer uitwerp nie. Hierdie geheimenis is groot. Ja, dit is ‘n geheimenis want dit is nie wat jy doen om in te kom nie, dit gaan oor wat Hy gedoen het. Dit is ‘n saak van geloof!

David2
Nov 30th 2014, 05:56 AM
24. Die praktiese waarde om die geheimenis te ken

Rom. 3:21 “MAAR nou is die geregtigheid van God geopenbaar”

1. Saam met die geheimenis is God se geregtigheid geopenbaar en aan alle mense beskikbaar getel. Jy werk nie daarvoor nie, jy vat dit in die geloof.
2. Jy veroordeel nie ander mense nie want jy weet jy het self niks verdien nie.
3. Jy plaas jouself nie op ‘n troontjie nie want die status wat jy het as Christen is net genade.
4. Geregtigheid beteken vryspraak en versoening met God en dit alles is alleen deur ons Here vir ons bewerk.
5. Dit gaan nie oor kennis van goed en kwaad en sonde en goeie werke nie, maar oor kennis van die lewe van Christus in my. Hy inspireer die goeie en oorwin die kwaad.
6. Almal het gesondig en almal is gelyk voor God. Verlossing is oop vir almal. Daar is nie uitgesoektes of verbondsmense of gedooptes of kerkmense nie. Daar is net die wat glo en die wat nie glo nie.
7. Die openbaring van die geheimenis plaas die wet permanent in die geskiedenis weg. Die enigste nut wat die wet nou nog het is om ons te herinner dat geen mens aanvaarding voor God deur werke kan bereik nie maar deur geloof in Christus alleen.
8. Elke enkele eienskap van ‘n godsdiens het in die geskiedenis agter gebly. Dit is nie ek voor God nie, maar Christus in my.
9. Kan jy weer verlore gaan? Onmoontlik! Jy smyt nie jou kinders weg wat kwaad gedoen het nie en God doen dit ook nie.
10. Dit is nie ‘n vraag of al my sondes vergewe is nie. Dit is net ‘n vraag of jy Jesus as jou Here aangeneem het. As jy het, is alles vir altyd vergewe. Die daad aan die kruis is lankal reeds volkome afgehandel.
11. In Israel was nie almal Israel wat in Israel was nie. “Israel” Het geen waarborg vir enige iemand ingehou nie want hulle was nie almal van die geloof nie. Hulle was meestal verlore. Maar nou is ons in ‘n gans nuwe dispensasie. Hierdie is nie Israel nie. In die liggaam van Christus is almal vir ewig gered deur die geregtigheid wat uit die hemel kom.
12. Ons wag vir die dag waarop God se kinders in heerlikheid openbaar sal word. Ons kom nie in die oordeel nie, maar het reeds uit die oordeel oorgegaan in die heerlikheid.

David2
Dec 1st 2014, 02:38 PM
25. Waarom vra die dissipels en apostels hierdie vraag?

Hand. 1:6 “Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en s: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?”

In die verbondsteologie s hulle hierdie dissipels was vleeslik om steeds ‘n fisiese koninkryk te verwag. Ek twyfel. Hand. 1 s hulle was goed ingelig want die Here het reeds oor veertig dae vir hulle lering en onderrig gegee oor die koninkryk van God (vers 3). Hulle was ook dissipels vir die volle termyn van Jesus se aardse bediening en het al sy leringe en werke gesien.

Nou is dit hulle groot vraag of Jesus nou die koninkryk vir Israel gaan oprig. As hierdie ‘n vleelike vraag was en uit lyn uit met God se program vir Israel, sou ek ‘n antwoord van Jesus verwag waarin Hy hulle lonstraf vir so ‘n onvanpaste, kinderagtige vraag, maar Hy doen nie. Al wat Hy s is dat dit hulle nie toekom om die tye te ken wat God in sy raad bepaal het nie.

Hulle sou nie toe al kon weet presies wanneer die koninkryk vir Israel opgerig gaan word nie. Jesaja, Sagaria, Hosea en al die profete het alreeds ges dat die Here WEER sal terugkom om Israel te red wanneer hulle in berou en bekering na Hom sal soek. Maar presies wanneer dit sal gebeur, kom die 12 nie toe om toe al te weet nie.

Hier leer ons nog ‘n groot waarheid van die geheimenis wat aan Paulus openbaar is. Waarom het die dissipels daardie dag nie liewer gevra: “Here, gaan U nou begin om die evangelie van die kruis aan al die nasies te verkondig en om die wet en die rituele van Israel weg te neem sodat die Jode en die heidene waarlik EEN kan wees in die geloof?” Waarom het hulle nie hierdie vraag gevra nie?

Die antwoord is eenvoudig. Jesus het nooit so iets vir hulle geleer dat die verskil tussen Jood en heiden opgehef gaan word en dat Israel sal val en ‘n nuwe entiteit, die liggaam van Christus, gaan ontstaan waar Jood en heiden een is nie. Hulle het niks daarvan geweet nie. Dit was ‘n geheim wat die eerste keer aan Paulus openbaar is!

David2
Dec 2nd 2014, 01:15 PM
26. So lief het God die wreld gehad ...

Joh. 3:16 Want so lief het God die wreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h.

Is dit nie merkwaardig dat die evangelie wat vandag verkondig word reeds so duidelik deur Jesus uitgespreek is nog voordat Hy aan die kruis gesterf het en ook nog voordat die eksklusiewe verbond met die Joodse volk opgehef is nie!

Ja dit was nog Israel-tyd toe Jesus op aarde was. Sy geboorte is in Mattheus en Lukas veral aangekondig as die realisering van die profetiese verwagting van Israel dat n millennium koninkryk vir hulle op aarde ingestel gaan word. Jesus en sy dissipels se hele bediening was aan Israel om hulle tot bekering op te roep in voorbereiding van die koninkryk wat op aarde met Jerusalem as hoofstad ingestel sou word.

Dit is wat die profete beloof het en dit is wat Jesus kom doen het, maar tot nou het dit nog steeds nie gebeur nie ... want Israel het Hom verwerp. Deur dit alles het Jesus geweet wat sou gebeur en dat Hy eintlik (toe nog in die geheim) gekom het om die sonde van die hele wreld op Hom te neem en n Israel se val n bedeling in te stel wat sonder enige onderskeid verlossing tot aan die eindhoeke van die aarde vir almal sou aanbied.

Hier staan dit in Joh. 3:16. Toe Jesus dit ges het, was daar nog die eksklusiewe verbond met Israel en die geleentheid vir Israel om te bekeer en hulle nasionale bestemming onder die Messias as tussenganger-volk in God se millennium ryk op aarde te bereik. Maar ons vers maak dit duidelik dat Jesus toe reeds geweet het dat die verwagting nie toe sou realiseer nie.

Na die Jode Stephanus gestenig het, het die maat van hulle sondes vol geword. God het Paulus gered en n geheim aan hom openbaar. Oornag het Joh. 3:16 werklik waar geword. Jesus het in die aankondiging van die groot geheim aan Paulus effektief aan elke mens op aarde die mag en die reg gegee om kind van God te kan word as hy net Jesus as sy verlosser aanneem.

David2
Dec 3rd 2014, 09:25 AM
27. 'n Wonderwerk vir n Romeinse offisier

Luk. 7:3 Toe hy dan van Jesus hoor, het hy ouderlinge van die Jode na Hom gestuur met die versoek aan Hom dat Hy moes kom en sy dienskneg gesond maak.

Hierdie offisier van die Romeinse weermag in Israel was natuurlik nie n Jood nie, maar hy het iets van Jesus se bediening verstaan wat baie Christene vandag nog nie verstaan nie. Hy het geweet dat Jesus vir die Jode gekom het en hulle bedien het. Daarom praat hy eers met Jode wat hy geken het en vra hulle om met Jesus te gaan praat.

En toe Jesus op sy versoek reageer het en naby sy huis gekom het, stuur hy weer n boodskap dat Jesus nie in sy huis moet inkom nie, want hy is dit nie werd nie. Waarom was hy dit nie werd nie? Want hy was nie n Jood nie en Jesus het vir Jode gekom.

Maar vergelyk dit nou met n ander Romeinse hooggeplaaste aan die begin van Paulus se bediening. In Handelinge 13 is n Romeinse goewerneur onder Paulus se bediening gered en n Jood, Elimas, is verblind omdat hy Paulus teengestaan het omdat hy die evangelie aan n heiden (nie Jood) oorgedra het.

Tussen Luk. 7 en Hand. 13 het daar n verandering ingetree. By Luk. 7 was die offisier nie waardig dat Jesus naby hom kom nie omdat hy n heiden was en by Hand. 13 word die heiden direk met die evangelie bedien en die Jood word verblind. Wat het die verskil tot stand gebring? Jy ken reeds die antwoord. Israel se sonde het vol geword en hulle is as volk afgekap (Rom. 11) en n geheimenis is aan Paulus openbaar.

Nou hoef geen mens op aarde meer te dink hy is te onwaardig om Jesus in sy huis te ontvang nie. Jou waardigheid is nie in WAT JY IS of in WAT JY DOEN nie. Jesus het aan die kruis die middelmuur van skeiding afgebreek. Dit is die skeiding tussen Jood en nie-Jood maar ook die skeiding tussen God en sondaar. Die kruis oorbrug dit alles. Jy hoef dit nie te doen nie. Jou deel is om in Jesus Christus te glo en Hom aan te neem.

David2
Dec 4th 2014, 01:54 AM
28. Maar wat nou van Petrus en die twaalf?

1 Petr. 1:3 “GESEND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ’n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode”

Goed, ons het nou hierdie maand vele verse aangehaal wat onomwonde aantoon dat God ‘n nuwe geheimenis aan Paulus openbaar het en dit gaan oor die inwoning van Jesus Christus in ons harte wat beskikbaar is vir elke enkeling op aarde. Maar nou onststaan die vraag: Wat nou van Petrus en die twaalf? Voor Paulus se bekering het hulle die koninkryksboodskap vir Israel verkondig tesame met die wet en die rituele van die wet.

Het die openbaring van die geheimenis aan Paulus nou ‘n verandering by Petrus en die 12 aangebring, of bly hulle eksklusief by Israel en die wet? Mense wat die geheimenis vir ons tyd in die Bybel raakgesien het en besef het dat daar ‘n nuwe dispensasie aan Paulus opgedra is (Ef. 3:2) en dat hy die boumeester van die liggaam onder al die nasies is (1 Kor. 3:10), is ongelukkig bietjie verdeel oor hierdie vraag.

Daar is diegene wat glo dat Petrus en die twaalf nooit deel word van die liggaam van Christus nie, maar dat hulle tot die dood bly by Israel en die wet. Hulle glo Petrus verkondig ‘n ander evangelie as Paulus.

Kyk na vandag se vers? Is dit jou en my evangelie of is dit ‘n ander evangelie? Leer hierdie vers dat ons nie nou al gered kan word nie maar eers die wet moet nakom om aan die einde gered te word? Nee! Petrus stel dit onomwonde, reg aan die begin van sy briewe, net soos Paulus, dat hy glo aan die hemelse gawe van die wedergeboorte wat ons deur die geloof NOU REEDS HET.

Glo in die kruisdood en opstanding van Jesus Christus, s Petrus, en jy ontvang NOU REEDS die gawe van die wedergeboorte wat volgens die volgende vers “onverganklik”, “onverwelklik” en “onbesmet” is. Dit is die krag van God self, NOU, vir die wat glo en jy kan nooit weer verlore gaan nie. Is dit dieselfde as Paulus se boodskap? Beslis ja!

David2
Dec 5th 2014, 12:20 PM
29. Die eenheid van die geloof

Ef. 4:4-6 Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.

Die apostel met wie Christus direk uit die hemel gepraat het en die volle plan van die geheimenis aan Hom bekend gemaak het (Gal: 1:12; 2 Kor. 12:2-4; Kol. 1:25,26) is ook die een wat s dat daar net een evangelie is (Gal. 1:8) en in ons verse dat daar net een liggaam is, een hoop, een geloof, een Here, een Gees en een doop is.

Die kerk was toe nooit bedoel om so verdeel te wees nie. Volg die apostel aan wie die geheim bekend gemaak is, die volle waarheid van die bedeling van God se genade en jy kan nie verkeerd gaan nie. Dit was dieselfde opsie wat op daardie dag vir Petrus en die 12 beskikbaar was. Hulle sou kon aangaan met Israel se verbond en die wet, of hulle sou Jesus se hemelse dispensasie wat aan Paulus bekendgemaak is kon navolg.

As hulle eersgenoemde sou kies, was hulle eenvoudig verkeerd. Hier is die redes waarom ons weet dat die 12 een en dieselfde evangelie verkondig as Paulus en dat hulle aan dieselfde liggaam behoort:

1. Want daar is net een Here, een geloof en een evangelie soos duidelik hierbo aangehaal. As jy soos sommige bedienings leer dat Petrus nie aan die liggaam behoort nie en dat hy n ander evangelie verkondig, dan maak jy Paulus in die verse hierbo tot leuenaar en jy skeur die Here, die Gees en die geloof uitmekaar uit. Het die Gees werklik twee liggame gestig en twee evangelies vir dieselfde tyd geleer en in die Bybel opgeneem? Ondenkbaar!

2. Daar is geen onderskeid nie (Hand. 15:9; Rom. 3:22, 10:12). Versoening beteken een gemaak deur een verlossingsboodskap van die kruis (Kol. 1:20,21). Paulus vermaan elke mens, Jood en heiden, enige een op aarde (Kol. 1:28). Tog leer sommige daar is twee evangelies en liggame gemaak en altwee word in die Bybel geleer. Dit is n baie ongelukkige misverstaan van die Bybel. Ons gaan more voort.

David2
Dec 6th 2014, 06:22 AM
30. Nog redes waarom ons onwrikbaar staan by die Bybelse eenheid van die geloof.

3. Wie was Barnabas en Silas? Hulle was prominente lede van die Jerusalem kerk, saam met die 12 apostels. Hulle is reeds voor Paulus gered, voordat die geheimenis aan Paulus openbaar is. Hulle het dus voor Paulus se bekering niks geweet van Isrel se verwerping en dat die evangelie sonder onderskeid na alle nasies sal uitgaan nie. Beteken dit nou dat dit so moet bly en dat Barnabas en Silas aan ‘n wettiese Joodse geloof moet bly vashou en dat Paulus alleen die evangelie na die nasies uitdra? NEE! Daar was meer as een ontmoeting tussen Paulus en die Jeusalem- gelowiges en hulle het OOREENGEKOM om DIESELFDE evangelie te verkondig. Soveel so dat hulle Barnabas uitstuur saam met Paulus op sy eerste sendingreis en dan vir Silas op sy tweede sendingreis.

Mense wat glo dat mens “die woord van die waarheid moet reg sny” en dat jy moet sny tussen Paulus en die Jerusalem kerk asof dit twee liggame en twee evangelies is, is eenvoudig verkeerd. As dit waar was, sou dit onmoontlik gewees het vir Barnabas en Silas om hart en siel vir jare saam met Paulus te werk.

4. Paulus het die boek Hebrers geskryf. Daarvoor is daar tientalle bewyse. Die skryfstyl, taal, teologie en argumentasie is tipies van Paulus. Dit is net Paulus wat in al sy briewe en ook in Hebrers duidelik aantoon dat dit VERBY is met die wet en met Israel se status as verbondsvolk. Jesus staan nou alleen en Hy is ons enigste hoop. Ek kan nie nou al die bewyse hier herhaal nie. As Paulus Hebrers geskryf het, waarvan ek positief oortuig is (selfs Petrus s in sy tweede brief dat Paulus ook ‘n brief aan Jode geskryf het), dan is dit klinkklaar en duidelik dat die geheimenis wat hy uit die hemel ontvang het, vir alle mense op aarde bedoel was en ook vir Jode want hy skryf spesifiek aan hulle en wil hulle oortuig om die kamp van Israel agter te laat en Jesus buite die kamp te ontmoet. Daar is dus geen sprake dat die Heilige Gees in Paulus se tyd twee kerke, twee evangelies en twee liggame inspireer het nie.