PDA

View Full Version : Die wegraping teorie 1samaritaan
Jul 15th 2015, 06:58 AM
Die wegraping teorie

Eerstens moet ek begin met ʼn droom sodat u kan
verstaan waarom ek hierdie gedeelte oor die wegraping
geskryf het.

In my jare dertigs droom ek soos volg: Ek droom van
Moses en Aaron wat die volk lei. Maar Moses en Aaron
loop agter die volk en nie voor nie. Die pad waarop ons
loop is groen. Die weg is oor die berge. In die droom
onderskei ek die volk word verlei. Met die is ek op pad na
Moses en deel mee dat die volk afwyk van die pad. Hy
meld dat ek die volk terug moet bring, maar ek vertel dat
die volk na my nie sal luister nie, net na hom. Hy moet
hulle terugbring. Moses het die volk tot stilstand gebring
en in groepe op die groen gras laat sit. Ek besluit om te
gaan kyk wie die volk verlei het. Toe ek by die krans kom
staan daar ʼn vrou wat ʼn staf in haar regterhand hou en
met haar linkerhand oor die berge swaai, terwyl sy sê: Ek
het hierdie hele land in my besitting geneem. Die
volgende oomblik kom daar ʼn swart bok van die
regterkant wat hierdie vrou van die krans afstoot. Ek het
die bok geneem en dit op ʼn altaar geoffer. Die volk het
hulle gereedgemaak om verder te stap. Toe die volk ʼn end
ver gestap het, het hierdie vrou van onder weer te
voorskyn gekom. Hierdie keer het die volk self drie maal
die Naam van Jesus uitgeroep. Christus het baie groot uit
die berg self te voorskyn gekom. Daar het ek op my
aangesig geval.

Vir jare het ek altyd gewonder oor hierdie droom. Maar
die uur het aangebreek dat hierdie saak geopenbaar word.
Die vrou is ʼn valse kerk wat met geleerdheid van die
wêreld probeer om die woord van God te verklaar deur eie
uitleg. Wie anders as die Wêreld Raad van Kerke sal
toelating gee vir sulke verleiding. Die nuwe benaming is
nou die Nuwe Era kerk, of soos baie dit ken as die New
Age. Hulle maak staat op die god van geleerdheid wat van
die Grieke afkomstig is. Die bok is die simbool van die
Grieke en die kleur van swart toon die afkoms van diebose. Daarom dat ons dit 'n mag van spiritisme noem wat
waarsêery beoefen. Hierdie teorie het die volk tot
selfgerustheid gebring. Die teorie het afvalligheid
voortgebring eerder as heiligmaking. Die vrou het haar
voorspellings en openbaringe gemaak deur die gees van
waarsêery. So het die duiwel Jesus ook probeer bedrieg
om die Woord te gebruik toe hy Jesus versoek het. Die
duiwel kan nie die evangelie verkondig of enige inspirasie
gee aan die heiliges nie, omdat die evangelie van God
afkomstig is en lewe gee aan die mens. Al wat die duiwel
kan doen is om die waarheid te verdraai sodat hy die
mens tot 'n val kan bring en die siel verdoem na die ewige
hel waar hy en sy vennote sal wees na die oordeelsdag.

Mattheus. 4:5-7 Toe neem die duiwel Hom saam na die
heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel staan
en sê vir Hom: As U die Seun van God is, werp Uself af;
want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee
aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie
miskien u voet teen ʼn klip stamp nie. Jesus sê vir hom:
Daar is óók geskrywe: Jy mag die Here jou God nie
versoek nie.

Die gees van waarsê kan alleenlik opereer op die vleeslike
gebied. Dit het geen krag of eienskap tot die geestelike
dinge van die hemel nie. Dit bevat ook geen geestes
openbaring wat van God afkomstig is nie. 'n Waarsê gees
opereer in die vlees met bose magte wat die persoon inlig
oor ander se doen en late op aarde. Dus word die persoon
wat as medium optree deur 'n bose gees inspireer om
uiting te gee wat ontvang word. Enige kennis wat benodig
word van die mens kan aan hom deur 'n bose gees
geopenbaar word. Hierdie selfde bose gees inspireer
sommige heiliges wat nog nie tot die kennis van die
waarheid gekom het nie. Sommige wil deur hul eie aardse
kennis die Bybel verklaar op 'n humanistiese wyse soos
hulle dit verstaan. By baie het ek al hierdie probleem
ontdek dat daar sovele van hierdie heiliges is wat tot die
kennis van die godheid oorgegaan het, maar nie die gawe
van lering ontvang het nie. As ons almal die woord van
God verstaan, waarom is daar die gawe van lering aan diegemeente gegee deur die Heilige Gees? Dit is so hartseer
dat almal wat in die kollege studeer nie noodwendig
geroep is om ander te leer nie. Nou dat hulle tot die
kennis van die woord gekom het regverdig nie die roeping
nie. Om kennis van die woord op te doen is nie moeilik
nie, maar daar is leringe wat verskil onder kerk groepe,
tog is daar net een Here, een geloof en een doop.

Efesiërs. 4:47 Dit is een liggaam en een Gees, soos julle
ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here,
een geloof een doop, een God en Vader van almal, wat
oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan
elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van
die gawe van Christus.

Hierdie skrifgedeelte toon duidelik dat daar nie
verskillende kerke kan voorkom nie alhoewel daar
verskillende gemeentes is van dieselfde kerk. Ook word
elkeen met sy eie gawe toegerus sodat ons mekaar kan
bedien met die gawe wat God ons gegee het. 'n Vriend
van my wat 'n doktersgraad verwerf het in rekenkunde is
toelating gegee om as pastoor te leer, alhoewel hy nie die
geestes eienskappe as leraar getoon het nie. Na 'n paar
maande se leerwerk meld hy aan my dat hy nie verder sal
voortgaan nie. Toe ek hom vra: Waarom nie?, het hy aan
my meegedeel hy voel nie geroep om die kursus te voltooi
nie. Die redes was omdat hy nie die woord met
humanistiese leerstellings kon aanvaar nie. Ook was aan
hom gemeld dat meer mense soos hy wat gevorder het in
die akademie by die Bybelskool aansoek moet doen. Hy
was geprys en lof toegeswaai omdat hy 'n doktors graad
in die wêreld verwerf het. Dadelik het ek die slinksheid
van die duiwel opgemerk om skeiding te maak tussen
aardse geleerdes wat die wysheid van God ontvang het
wat wêreldse kennis bemagtig met toekenning van grade
wat hulle bevoordeel bo die ongeleerdes. Maar God soek
nie geleerdes om Sy woord aan hulle te gee nie. Sy woord
word gegee aan hulle wat Hy self kies, geleerd of nie. Die
Here is nie gebonde aan die geleerdheid van die mens nie.1Korintiërs. 2:14-15 Maar die natuurlike mens neem die
dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir
hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit
geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens
beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand
beoordeel nie.

Paulus was menigmale verneder oor sy sogenaamde
geleerdheid deurdat die Here die duiwel toegelaat het om
hom nederig te maak sodat hy homself nie sou verhef nie.
God het geen behae in die geleerdheid van die mens nie.
Paulus het hier sy les geleer dat die Here nie in
geleerdheid belangstel nie, maar in gehoorsaamheid.

1 Korintiërs 1:19-21 want daar is geskrywe: Ek sal die
wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand
van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die
wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister
van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie
wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid
van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het
nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die
prediking die wat glo, te red;

Die persoon wat nie die gawe van gelering ontvang het nie
of enige ander gawe wat nie deur die Heilige Gees aan
hom gegee is nie maak homself skuldig aan waarsêery.
Hierdie is 'n groot probleem in die kerk vandag dat baie
heiliges gawes aan hulself toe-eien wat nie van God
afkomstig is nie. Elkeen het sy eie gawe van die Heilige
Gees wat ons tot eer van God moet gebruik. Daarom dat
ons vele valse profete vind wat profeteer en hul profesie
kom nie in vervulling nie. Hierdie soort profesie het ek
indagtig geluister en gevind en dat daar geen vervulling
van die profesie plaasgevind het wat geprofeteer is nie. As
jy nie die woord van God glo wat daar staan nie, hoe kan
jy nog profeteer oor toekomstige gebeure en wat die wil
van God is vir Sy volk.

1 Korintiërs. 12:4-7 Daar is wel verskeidenheid van
genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; en daar isverskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde
Here; en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is
dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen
word die openbaring van die Gees gegee met die oog op
wat nuttig is.

Die duiwel haal die skrifgedeelte aan wat voorkom in die
psalms om Christus te belieg met sy eie aanhaling wat
hom pas omdat hy die vader van leuens is.

Psalm.91:12 Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou
voet teen geen klip stamp nie.

Ons sien ook die verskil van die aanhaling van die skrif dat
dit nie deur die Satan korrek weergegee word nie. Die
duiwel ken die woord van God en maak daarvan misbruik
onder die kinders van God. Mag die Here ons help teen
hierdie misleiding van die vyand. Vandag is die bewys dat
hierdie vrou wat ook in Openbaring 17 voorkom alreeds
sukses bereik het om alle kerke opreg of vals saam te
smelt tot ʼn eenheid wat die hoer op die dier verklaar.

Nou, vanaf my wedergeboorte in Christus, het ek gereeld
hierdie oproep gehoor, dat heiliges reg moet wees vir die
wegraping wat alle heiliges deelagtig word by die koms
van Christus. Ek het met baie inspanning en gebed tot die
Here gesmeek om hierdie tydperk van die wegraping aan
my duidelik te maak, sodat ek ook die insig sal ontvang
en verstaan om die geheime opraping wat op ʼn sekere tyd
geskied te verstaan. Ek was besig met die studie van die
boek Openbaring. Waarom hierdie boek my so
geïnteresseer het, was omdat ek die gawe van lering
ontvang het. Elke leraar wat die gawe van bo ontvang sal
die Woord van God met smaak verduidelik. Terwyl ek
besig was met Openbaring, het die Heilige Gees met my
gespreek en gesê: Wanneer jy klaar geskryf het, die
gedeelte waarmee ek besig was, sal die pen waarmee jy
skryf, se ink opdroog. Met die laaste skrywe soos
plaasgevind het, het die pen se ink opgedroog. Die Heilige
Gees maak die volgende aan my bekend: Soos die ink
opgedroog het, sal ek die profesie verstaan wanneer ditnader aan vervulling kom. Met ander woorde wanneer
hierdie dinge nader kom wat in Openbaring geskryf is sal
die kinders van God, hulle wat in Gees en waarheid aanbid
die profesie verstaan soos dit in vervulling kom.

Daniël. 12:4 En jy, Daniël, hou die woorde geheim en
verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit
deursoek, en die kennis sal vermeerder.

ʼn Baie goeie voorbeeld hiervan is die nommer 666. In die
tagtigs het ons vir die eerste keer verstaan wat die
nommer behels en hoe dit sal werk onder die goddelose.
Daar was baie bespiegelinge oor die werking van die
nommer. Vandag is die opsies wat oorweeg word hoe die
nommer geïmplementeer word nader as tevore. Maar ons
weet dat God se Woord is waar en ons kan nie meer oor
die nommer twyfel nie. Ons het die voorafgaande gebeure
wat reeds neergepen is. Die omskrywing van die profesie
is aan ons gegee asook die gebeurtenis daarvan. Ons
moet wag op die vervulling daarvan totdat die werklikheid
in aanskouing is. Al verstaan ons die boek Openbaring,
weet ons nie wie die karakters sal wees, wat vervulling
bring, totdat die uur van openbaring, gekom het nie. Die
boek Openbaring is nie ʼn geslote boek nie. Dit is die
beskrywing van die tegnologie van ons eeu wat nie altyd
verstaan word nie. Baie verskillende tegnologiese
verwysings is al gegee as verklarings in Openbaring wat
deur baie verwarrend voorkom. Deur die jare het ek baie
verskillende verklarings gehoor en gelees van predikers
wat uitleg gee oor Openbaring. Geweldige verskille kom
voor omdat elkeen in sy era die boek Openbaring verstaan
en opmeet met die tegnologie van die dag. Ek dink dit sal
beter wees om maar te wag. Christus bemoedig die
heiliges met die woorde: “Hier kom die lydsaamheid te
pas.”

Dit is nou 35 jaar later en ek hoor nog steeds profete en
leraars wat die wegraping verkondig. Hoe tragies kom dit
voor dat hierdie teorie baie heiliges gerus stel. Hartseer
om te sien dat daar nou vele prente van hierdie teorie
gemaak is. Elkeen het ʼn verskillende opinie hoe diewegraping gaan plaasvind. Ek het deur die jare met
heiliges gepraat oor die wegraping en gevra hoekom hulle
daarin glo en waarom? Die meeste kon my nie antwoord
nie, waar ander geen bewyse in Gods woord kon gee nie.
Waarom hulle in hierdie teorie geglo het weet ek nie. Hulle
self weet ook nie, want hulle het dit maar net gehoor.
Party oor die kansel en sommige weer by ander heiliges.
Wat ek wel opgemerk het, was dat hierdie teorie hulle
gepas het. Dit het baie opgewonde gemaak terwyl hulle
met soveel blydskap die storie vertel dat hulle weggeraap
gaan word. Dit was met soveel oorgawe gespreek, dat dit
gevoel het asof dit enige oomblik mag gebeur. Ek het ook
opgemerk dat hierdie teorie ʼn geheimsinnige gebeurtenis
was. Die goddelose sal niks van hierdie gebeurtenis bewus
wees nie. Ongelowiges soos ek sal ook nie weet nie, want
jy moet daarin glo om deel daarvan te wees. Die geloof
wat jy moet besit moet ʼn enige geloof wees wat jou
kwalifiseer om saam met hulle wat so glo saam te gaan
voor die verdrukking. As jy nie hulle geloofstandaarde
aanneem nie, bly jy agter.

Die verwarring oor die teorie maak sommige besluiteloos
om vas te stel watter tyd van die sewe jaar ons
weggeraap gaan word. As gevolg van verdeeldheid sê
sommige in die begin en ander weer in die middel van die
sewe jaar. Die groot probleem is die leuens van die
sogenaamde wegraping wat baie verkondig dat die kinders
van God nie verdrukking sal hê nie. Na tydsame
verduideliking skemer die waarheid deur dat die onkunde
omtrent die koms van Christus tog inpak in die lewens van
sommige heiliges gemaak het, dat hulle diep in die hart
die waarheid ken. Ongelukkig weens gebrek aan kennis
aanvaar baie as gevolg van die meerderheidsgeloof wat op
hulle afgedwing word deur groepsdruk, die leuen. Die wat
onseker is en tog eerlik die regte antwoord gee, laat my
ook besef dat daar baie heiliges is wat bedrieg is en nie
die moed het om teen die massas op te staan nie. Die
mens hou nie van verwerping nie en sal met alle erns om
aanvaar te word saamsmelt vir aanvaarding in die
samelewing.Dit wil voorkom die hele storie agter die wegraping is die
ontkoming van die verdrukking, wat voorlê in die laaste
sewe jaar. Ander weer dat die heiliges weggeraap word
voor die verdrukking, wanneer die verbond van sewe jaar
geteken word. So word die heiliges gerus gestel met die
verwagting dat hulle nie die verdrukking sal meemaak nie.
Voor al hierdie dinge op die aarde kom sal die heiliges
weggetrek wees na die hemel. Die heiliges wat in die
verdrukking gevind word, word die afvalliges genoem, wat
nie gereed was vir die wegraping nie. Die geliefde
skrifgedeelte handel oor die gelykenis van die tien
maagde. Sover ek verstaan het die vyf dwase maagde
glad nie by die hemel uitgekom nie. Daarom is dit
onvanpas om hierdie gelykenis te gebruik vir afvalliges,
wat ook daarop dui dat geen herstelde gelowige
aangeneem sal word nie.

Baie lewe net daarvoor en hul hele lewenswandel is
daarop gerig wat baie goed is, en tog onkundig. Baie het
ook aan my meegedeel omrede ek nie soos hulle glo nie,
ek nie daar in die hemel saam met hulle sal wees nie. Ek
was eerder beveg omdat ek nie hierdie teorie wou
aanneem nie. Ek het ook die vyandigheid van sommige
ervaar eerder as die liefde wat hulle moes uitstraal. Ek het
ook gevind dat sommige predikers aan hulle eie teorie
getwyfel het. Een het sover gegaan om my te vra of ek in
God glo. Wat ek wel opgemerk het in baie se lewens is,
dat daar is geen strewe na heiligmaking nie. ʼn
Oppervlakkige geestelike lewe sonder wortel word gevind.
Geen vastigheid in die geloof of enige ywer vir God se
werk is teenwoordig nie. Die mag van misleiding is
geweldig en word sterker op die swakkes. Net soos Agab
wat deur die vierhonderd profete mislei was, word baie
vandag mislei met valse sieninge en humanistiese teorieë.

1Konings. 22:6-7 Toe laat die koning van Israel die
profete bymekaarkom, omtrent vierhonderd man, en hy
sê aan hulle: Sal ek teen Ramot in Gílead trek om te veg
of dit laat staan? En hulle antwoord: Trek op, en die HERE
sal dit in die hand van die koning gee. Maar Josafat sê: Ishier nie nog ʼn profeet van die HERE, dat ons deur hom
kan raadpleeg nie?

Die Here was saam met Josafat, daarom dat hy nie sy
vertroue op die meerderheid geplaas het nie.

Ek het met jare die Bybel noukeurig deurgegaan opsoek
vir feite van hierdie teorie, maar kon tot vandag nie die
wegraping wat deur leraars verkondig word sien nie. Elke
keer as ek die boeke lees oor die wegraping, sien ek die
gedeeltes wat vir die wederkoms bedoel is, word ingesleep
om hierdie teorie te staaf. Wat ek agterkom, is dat daar
verwarring oor die wederkoms van Christus is. Dat die
heiliges nie die wederkoms verstaan nie. Daarom het ek
dit goed gedink om hierdie teorie teen te staan wat soveel
verwarring en misleiding veroorsaak onder die kinders van
God. Om hierdie rede maak ek hierdie skrywe sodat ons
wagtend sal wees op die wederkoms van Christus.

By die wederkoms van Christus vind die verandering plaas
vir die heiliges wat nog in die lewe oorgebly het. Hierdie
gedeelte word genoem deur Paulus as ʼn verborgenheid
wat aan hom geopenbaar is. Die woord wegraping is deur
die kerk self aangeneem om hul teorie te versterk. Die
vraag of so iets gaan gebeur is ongetwyfeld. Ons kan nie
die Woord weerstaan om te sê daar sal geen verandering
plaasvind by die wederkoms nie. Ongelukkig plaas die
kerk die tydsberekening van die verandering op die
verkeerde wyse en bring tweedrag onder die gemeentes
van God.

Ek is ook nie besig met ʼn ander leer as die Woord van God
nie. Ons word tog gewaarsku teen valse leringe van valse
leraars. My spreke is soos die van Paulus om nie die
heiliges op 'n dwaalweg te keer nie, maar insig te gee
omtrent die waarheid sodat ons waaksaam kan wees en
op ons hoede vir die strik van die duiwel.

Galasiërs.1:8-9 ” Maar al sou ons of ʼn engel uit die hemel
julle ʼn evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle
verkondig het, laat hom ʼn vervloeking wees! Soos onsvantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle
ʼn evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang
het, laat hom ʼn vervloeking wees!”

Die begin van die wegraping teorie.

Na noukeurige ondersoek het ek die rede gevind van die
outeurs van die wegraping wat hierdie teorie saamgestel
het om die volk te mislei. Die sogenaamde gesig was
ontvang deur Margaret Macdonald. ʼn Jong vyftien jarige
meisie wat glo deur God geïnspireer was met ʼn visioen
van hierdie gebeurtenis. Margaret se vriendin Maria
Campbell was 'n waarsêer wat bose bonatuurlike krag
besit het en outomatiese skrywery beoefen. Margaret was
siek op daardie oomblik toe sy die gesig ontvang het. Nog
nooit in die Bybel geskiedenis was die volk deur ʼn kind
gelei nie. Christus het ook nie kinders aangestel bo die
ouerpare nie. Weereens die geslepenheid van die duiwel
om ʼn vrou te gebruik wat die gesag van die man moet
oordonder. ʼn Algemene optrede van baie wat glo dat hulle
deur God aangestel is om die volk te lei.

Hierdie gesig was later opgeteken en versprei in 1830
deur John Darby. Vandaar na Amerika
wat hierdie lering oor die ganse
wêreld versprei het deur C.I. Scofield.

'n Verdere uiteensetting omtrent die
geskiedenis van hierdie opvatting het
ek op die Internet afgelaai vir verdere
lees gebruik. Tim Warner maak 'n
volledige opsomming van die betrokke
persone wat deel het aan die totstandkoming van die
“wegraping.”

The Origin of the Pretribulation
Rapture Doctrine

By Tim WarnerThe story of the development of pretribulationism is a
tangled one. From its inception in the early 1800s, there
has been a deliberate attempt to cover up its origins. And
the cover up continues to this day. This has been
perpetrated along two lines of revisionism.

One was to hide the real origin of pretribulationism in 19th
century Scotland, and attribute it to John Nelson Darby
and the Plymouth Brethren. The other has been a recent
attempt to selectively quote and misrepresent ancient
Christian documents to make it appear early Christian
writers were pretribulationists. The purpose of this article
is to document a timeline of the major events in the
development of this relatively new prophetic viewpoint.

THE REFORMATION CHURCH

During and after the Protestant Reformation (16th
century), Protestant Christians held to what is called
“historicism,” a view of prophecy that considers the events
of Revelation as occurring all throughout the Church's
history. This was supported by employing the “year-day
theory” — that the 1260, 1290, & 1335 days mentioned in
Daniel and Revelation should be interpreted as years. It
was common for Protestants to identify the Roman
Catholic Church with Mystery Babylon, and the papacy
with the Antichrist. Since historicists considered the
tribulation as encompassing most of the Church age, and
viewed themselves as being in the tribulation, they were
necessarily posttribulationists. This view lent itself to a
flurry of date-setting in the first half of the 19th century,
where the 1260, 1290, & 1335 days (years) were
calculated from the Roman Church's rise to supreme
power under the Roman Emperors, until the second
coming.

THE RETURN TO PREMILLENNIALISM
Morgan Edwards

Morgan Edwards was a Baptist minister in Pennsylvania in
the mid-late 1700s. As a teenager and seminary student,
Morgan wrote a hypothetical essay as part of his seminarytraining. Morgan was assigned the task, by his tutor, to
write an essay on the Millennium using literal
interpretation. In Morgan's hypothetical scenario, he
separated the rapture from the second coming by at least
3.5 years. His work seems to be a mixture of futurism and
historicism. And, Morgan contradicted himself and made
many obvious errors. Yet, his work appears to be the very
first time the rapture was separated from the second
coming of Christ. Many years later (1788), Morgan
published his essay in a book. While Morgan Edwards is
sometimes cited as a pretribulationist, his work indicates
that he did not wish to be seen as a literalist, and was
content with the typical historicist view of the times. He
insisted that his work was purely hypothetical.

Furthermore, there is no apparent connection between
Morgan Edwards’ essay and modern pretribulationism.
Morgan's later works do not display pretribulationist
thinking. We must look elsewhere for the origins of
modern pretribulationism.

Father Manuel de Lacunza

Fr. Manuel de Lacunza was a Roman Catholic Jesuit priest,
born in Chilli in 1731, and sent to Spain at the young age
of 15 to become a Jesuit priest. When the Jesuits were
expelled from Spain in 1767, Fr. Lacunza moved to Italy.
In 1790, he wrote a book on prophecy, called The Coming
of Messiah in Glory and Majesty, which was published in
Spain in 1812. Fr. Lacunza wrote under the pen name,
Juan Josafat Ben-Ezra (a converted Jew), allegedly to
avoid detection since his book ended up on Rome's
banned books list.

Fr. Lacunza's book promoted a return to the literal
interpretation of Old Testament prophecy, and the
primitive futurist view of Revelation. He rejected the
“year-day theory” of the historicists. Consequently, he saw
a personal Antichrist and future tribulation of 1260 days,
followed by the second coming of the Lord. He did not
espouse a pretribulation rapture.Edward Irving

Edward Irving was the pastor of a Church of Scotland
(Presbyterian) congregation in London in the 1820s.
Irving became aware of Fr. Lacunza's book, and was so
impressed with it; he took it upon himself to translate it
into English, adding a lengthy Preliminary Discourse of his
own. Irving's English translation was published in 1827.
Irving's developing prophetic views can be clearly
discerned from his Preliminary Discourse, including,
surprisingly, all the key elements of dispensationalism that
later showed up in Darby's writings, Irving indicated that
he had been teaching these things to his congregation
beginning in Christmas 1825, several years before Darby
embraced dispensational ideas.

Irving strongly denounced the apostasy of the Christian
denominations in his preaching. He proclaimed that God
was about to restore Apostles and prophets to the Church
in the last days, and that a great Pentecostal outpouring
would come just before the soon return of Jesus Christ.
Right on schedule, rumours of healings, tongues, visions,
and other manifestations began circulating in Port
Glasgow, Scotland, from the home of James and George
MacDonald and their sister Margaret. People came from
England, Ireland, and Scotland to observe the strange
manifestations in the prayer meetings held by the
MacDonald’s.

The “revival” quickly spread to Irving's church, with
tongues, prophecy, and other manifestations breaking out.
Irving was eventually defrocked by the Church of Scotland
because of the strange goings on, and his heretical views
of the person of Christ, (he taught that Jesus had a fallen
human nature). So, Irving moved his congregation to a
rented hall, forming the Catholic Apostolic Church. Not
only were tongues, prophetic revelations, and other
alleged miracles occurring in Irving's congregation, but
these ecstatic utterances focused on end-time prophecy
concerning the coming of the Lord.Margaret MacDonald’s Visions – March, 1830

In March or April of 1830, after being ill and bed-ridden
for about 18 months, Margaret MacDonald claimed to
have seen a series of visions. She wrote down these
visions in a series of letters, and sent copies to Edward
Irving. A month later (June), Irving claimed in a private
letter, that Margaret's visions had a huge impact on him:
"the substance of Mary Campbell's and Margaret
MacDonald's visions or revelations, given in their papers,
carry to me a spiritual conviction and a spiritual reproof
which I cannot express."

The outstanding feature of Margaret's visions was an
outpouring of the Holy Spirit on an elite group within
Christianity, just prior to the coming of Antichrist. She saw
only “Spirit filled” Christians being caught up to meet
Jesus in the air, which she identified as the five “wise
virgins” of Jesus’ parable in Matthew 25. The rest of
Christianity, the “foolish virgins,” would be left to be
purged and purified by suffering at the hands of the
Antichrist, until they were fit to be with the Lord.

The Morning Watch – September 1830

The official quarterly publication of the Irvingite
charismatics was called, "The Morning Watch." It had
exclusively promoted a post tribulation second coming
through mid-1830. But, the September 1830 issue
featured part two of an article by someone named,
“Fidus,” promoting the theory, that the seven letters in
Revelation, describe seven consecutive “Church Ages”. In
this article, Fidus articulated the new idea of a partial
Pre tribulation rapture. He saw the Philadelphian (Spirit
filled) church being raptured prior to the tribulation, and
the Laodicean church representing the rest of Christianity.

The Morning Watch was quickly becoming the vehicle for
providing a biblical basis for Margaret MacDonald’s
pretribulation rapture of “Spirit filled” Christians.The Morning Watch – June, 1831

In the June 1831 issue of The Morning Watch, Edward
Irving made his pretribulationism crystal clear. His biblical
support for the elite “Spirit-filled” believers being raptured
before the tribulation was the catching up of the “man-
child” in Revelation 12. Irving argued that the body of
Christ has been "united to Him by regeneration of the
Holy Ghost, 'born of God, sons of God,' (Rev. II.27; XII.5).
And therefore we with him are called Christ (1 Cor. XII.
12)." Irving went on to say that, "with this key [that
Spirit filled Christians are also “Christ,” and that the
catching up of the “man child” refers to the rapture of
Spirit-filled believers] the Old Testament prophecies which
speak of Christ must be interpreted, and especially those
prophecies which speak of the pregnant woman: to all
which an explicit key is given to us in the xiith chapter of
Revelation; where, though the child is spoken of as one
(ver. 5), it is also described as many (ver.11), who
overcame the accuser; and when that number is
accomplished, there are still a remnant of her seed, whom
the dragon doth persecute and seek to destroy (ver. 17).
This two-fold company – the one gathered before, and the
other after the travailing woman are cast out into the
wilderness... – do together constitute the New Jerusalem,
the bride of the Lamb, which cometh down from heaven."
(pp. 301-302).

The Morning Watch – December, 1832

An anonymous writer in the December 1832 (p. 249)
issue of The Morning Watch likely referred to Margaret
MacDonald's letters (and probably her friend Mary
Campbell & Emily Cardale of London) with the following
words; "The Spirit of God has caused several young
women, in different parts of Great Britain, to condense
into a few broken sentences more and deeper theology
than ever Vaughan, Chalmers, or Irving uttered in their
longest sermons; and therefore more than all the rest of
the Evangelical pulpits ever put forth in the whole course
of their existence."Robert Baxter (1833)

British Lawyer, Robert Baxter, was an early member of the
Irvingite charismatics. Baxter had previously been a
posttribulationist, but eventually adopted the
pretribulation rapture views of Irving. He, along with
several other “prophets” of the Catholic Apostolic Church,
gave many prophecies, all of which failed. He later
became disillusioned with the whole movement, and
abandoned Irvingism (and pretribulationism). Upon his
departure, he wrote an expose of Irvingism, called
Narrative of Facts, Characterizing the Supernatural
Manifestations in Members of Mr. Irving's
Congregation (1833), including Irving's early
pretribulation teachings. "An opinion had been advanced
in some of Mr. Irving's writings, that before the second
coming of Christ, and before the setting in upon the world
of the day of vengeance, emphatically so called in the
Scriptures, the saints would be caught up to heaven like
Enoch and Elijah; and would be thus saved from the
destruction of this world, as Noah was saved in the ark,
and Lot was saved from Sodom." Baxter wrote that the
coming of the Lord was the main topic of the prophetic
utterances in Irving's congregation. Looking back, he
thought they had all been deceived by lying spirits
pretending to be the Holy Spirit.

Robert Norton (1861)

Robert Norton was the author of "The Restoration of
Apostles and Prophets in the Catholic Apostolic Church"
(1861). Norton took a favourable view of the Irvingite
movement, writing in the preface that his book was
offered "as proofs or illustrations of its heavenly origin and
character." Norton named Margaret MacDonald as the first
to proclaim the “new doctrine” of a pretribulation rapture,
which was picked up by Edward Irving.

Samuel P. Tregelles (1855/1864)

Samuel P. Tregelles was the most eminent Plymouth
Brethren scholar of the 19th century, with first hand
knowledge of the Irvingites. In an 1855 article in TheChristian Annotator, Tregelles wrote that the true Christian
hope is the final “advent” and "not some secret advent, or
secret rapture to the Lord, as Judaizers supposed might
be the case..." (A later Plymouth Brethren writer, William
Kelly, also identified the Irvingites as the “Judaizers”).

Nine years later, Tregelles published "The Hope of Christ's
Second Coming," in which he wrote: “But when the theory
of a secret coming of Christ was first brought forward
(about the year 1832), it was adopted with eagerness: … I
am not aware that there was any definite teaching that
there would be a secret rapture of the Church at a secret
coming, until this was given forth as an "utterance" in Mr.
Irving’s Church, from what was there received as being
the voice of the Spirit. But whether any one ever asserted
such a thing or not, it was from that supposed revelation
that the modern doctrine and the modern phraseology
respecting it arose. It came not from Holy Scripture, but
from that which falsely pretended to be the Spirit of God,
while not owning the true doctrine of our Lord’s
incarnation in the same flesh and blood as His brethren,
but without taint of sin.”

The last statement, “not owning the true doctrine of our
Lord’s incarnation … without taint of sin,” referred to the
Irvingite cult’s heretical view of the person of Christ, and
to the Apostle John’s test that any spirit not
acknowledging the true doctrine of the incarnation was of
“the spirit of antichrist,” (1 John 4:1-3).

John Nelson Darby

The Irish lawyer, John Nelson Darby, one of the founders
of the Plymouth Brethren, is typically credited by
pretribulationists as the man who “revived” dispensational
pretribulationism. Yet it is clear that Darby was a
latecomer to pretribulationism, which originated among
the Irvingites. Darby wrote his first
prophecy paper in 1829.In this paper, he clearly did not have dispensationalist or
pretribulationist views. Darby argued that unfulfilled Old
Testament prophecy concerning the restoration of Israel
should be applied to the Church, the typical historicist –
amillennial point of view. He also placed the Church on
earth until Armageddon, showing he was still a
posttribulationist. By this time, dispensationalist ideas
were already well developed in Irving's 1826 Preliminary
Discourse. Darby was familiar with Irving and his ideas.
On pages 6-10 & 19-21, Darby referred to Irving, de
Lacunza, The Morning Watch, and even quoted some of
Irving's works, including his Preliminary Discourse! So,
while dispensational concepts may have eventually taken
root in Darby's mind, they were not developed by him! He
borrowed them from Irving. In 1830, Darby was still
defending historicism against futurism three months after
the pretribulational “Fidus” article appeared in The
Morning Watch. In the December 1830 issue of The
Christian Herald, Darby published an article entitled, "On
'Days' Signifying 'Years' in Prophetic Language."

Darby defended the standard historicist view, that the
1260 day tribulation meant 1260 years. Consequently, he
saw the tribulation as largely past, and could not possibly
have been expecting a pretribulation rapture, which
requires a "futurist" viewpoint. In 1830, J. N. Darby also
visited the MacDonald's in Port Glasgow, and observed the
strange manifestations in their prayer meetings, as Darby
later recalled. Darby described the sequence of events —
who prayed, who spoke in tongues, etc. But, while he
noted Margaret's speaking, he failed to mention the
subject of her prophesying. However, John Cardale, who
was also present, wrote that Margaret "commenced also
speaking ... gave testimony to the judgments coming on
the earth; but also directed the church to the coming of
the Lord as her hope of deliverance," and was heard
speaking in a loud voice "denouncing the coming
judgments."

Therefore, we can conclude that Darby was fully aware
that the pretribulation rapture was a subject of theprophecies among the MacDonald’s and the Irvingite
charismatics. It was nine more years before Darby clearly
espoused a pretribulation rapture in his published works.

CONCLUDING REMARKS
I have tried to be fair in this short article, attempting to
avoid over-reaching the facts or drawing unwarranted
conclusions. Yet, the evidence points to an inescapable
conclusion. The pretribulation rapture view did not grow
out of a diligent study of the Scriptures, or revival of early
Christian doctrines. Rather, it was birthed from the womb
of charismatic excesses, and developed by a preacher
known for his heretical views of the person of Christ.
Interestingly, Irving’s heresy was precisely the same
heresy as many modern self-appointed prophets – that
Jesus was a proto-type “Christian,” possessing a fallen
sinful nature, and able to live godly only by the power of
the indwelling Spirit.

While Irving himself was already developing
dispensationalist ideas in 1825, his pretribulationism was
not the direct outgrowth of the implications of his
dispensational leanings. Rather, the secret rapture of the
wise virgins first appeared in the visions of Margaret
MacDonald, followed by the prophecies among Irving’s
congregation. Irving, having been already predisposed to
dispensational ideas, simply provided the theological
framework for the new revelation of a secret rapture,
allegedly revealed by the Holy Spirit. It is clear that Darby
was fully aware of the alleged prophecies and visions
among the MacDonald’s and Irvingites, Irving's
dispensational ideas, and the published articles in The
Morning Watch. Darby seems to have given the whole
theory a facelift, disposing of the charismatic connections,
and developing Irving’s partial pretribulation rapture into
the full blown dispensational pretribulationism proclaimed
today.

As a respectable lawyer and clergyman, Darby was able to
sell the new eschatology to the public who would naturally
be sceptical of the excesses of the Irvingites. So, whileDarby did not originate the pretribulation rapture idea, he
gave it theological respectability, and became its greatest
salesman.

Why then are John Darby and the Plymouth Brethren
almost universally credited with the development of
dispensational pretribulationism? The answer is simply
that the true origin is being intentionally hidden – the
ecstatic visions of Margaret MacDonald, the defrocked
Edward Irving, and the excesses and failed prophecies of
the Irvingite charismatic cult.

I am indebted to Dave MacPherson whose years of
research uncovered the many out of print works cited in
this paper, and who graciously provided me with hundreds
of pages of photocopies of these works.

My skrywe gaan oor feite wat in God se Woord voorkom.
Ek jaag nie fabels na of soek ydele eer van mense nie,
maar die wil van God en onse Here Jesus Christus wat self
roep sodat geen mens in homself sal roem nie. Wat ons
ontvang, ontvang ons van bo. Daarom, dit wat gegee
word is nie menslike wysheid soos hulle wat die Woord nie
verstaan nie, maar met die inspirasie en leiding van die
Heilige Gees alleen. U wonder seker waarom raak ek so
ernstig oor hierdie saak? Wel, as ek nie vir die heiliges
omgegee het nie sal ek my nie aan hulle gesteur het nie.
Hoe kan die wagter wat deur God aangestel word toelaat
dat die wolwe die kudde verskeur. As ek die volk nie
waarsku nie sal hulle bloed op my hoof wees, daarom dat
ek dit goedvind om hierdie waarskuwing te rig aan hulle
wat verlei is en deur baie mislei word.

Soos die verdrukking nader kom en die ekonomie versleg
verminder die kerke. Baie boeke word gevind in die
christelike boekwinkels oor die verskil van geloof. Dit is
nie meer belangrik dat die Woord suiwer gehou word nie.
Nou moet ons alle gelowe respekteer asof dit deel van
God se saligheid plan is. Ons is nou by die plek waar die
Wêreldraad van kerke alle kerke regeer en aan hulle
opdragte gee wat in die kerk toegelaat moet word. Dieafval is alreeds aan die toeneem as ek heiliges dophou
hoe hulle die wêreld najaag en die rykdom van die wêreld.
Baie kla en murmureer soos die Israeliete wat in die
woestyn gewandel het. Hulle verstaan nie dat alles wat
gebeur tot die eindtyd lei nie. Ons wat weet dat die koms
van Christus naby is, maak elke dag seker dat ons naby
Hom bly, sodat wanneer die Antichris sy verskyning maak,
met die vredesverbond wat geteken sal word, dat ons
soos die vyf maagde wat hulle lampe vol olie gemaak het
en ekstra saam geneem het, dat ons nie onverhoeds
gevang word om terug te gaan en olie te soek nie. Dus,
bly ons weg van die afval en ywer vir sy Naam.

Nou goed, kom ons bespreek hierdie gedeelte noukeurig
om te sien waar die probleem lê. Hoe hierdie teorie
saamgestel word om baie te oortuig van ʼn wegraping wat
elke jaar menigmaal oor die kansels gepreek word met
beloftes wat Christus nie gemaak het nie.

Die skrifte wat gegee word om hierdie teorie te vorm is
die volgende:

Die geopende deur.

Openbaring.4:1-11 “ Ná hierdie dinge het ek gesien kyk,
ʼn geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek
soos ʼn basuin met my hoor spreek het, het gesê: Kom op
hierheen, en Ek sal jou toon wat ná hierdie dinge moet
gebeur.

In hierdie gedeelte word net die troon van God bespreek
soos wanneer ʼn besigheid met sy raadslede bespreking
doen oor toekomstige gebeure. Die troon van God word
beskryf met die heiliges wat God self uitverkies het, wat
teenwoordig is met hierdie gebeure. Hierdie heiliges is
hulle wat die ou en nuwe testament verteenwoordig.
M.a.w. die twaalf
verteenwoordigers van die
twaalf stamme van Israel en
die twaalf apostels van die
kerk. Soos ek weet is hullealreeds by God teenwoordig in die paradys waar alle
heiliges gaan. Nou hierdie gedeelte word gebruik deur
baie wat wil voorgee dat dit hulle is wat weggeraap is by
die wegraping, wat in die geheim gebeur. Hierdie gesig
van Johannes praat niks van enige opraping wat gebeur
het voor die tyd om hierdie stelling te regverdig nie. Dit is
so dat alle gebeure op aarde of in die hemel met orde en
beplanning geskied, dus dat ons die ordelike wyse van die
Godheid verstaan hoe God werk voordat Hy iets doen. In
die gesig sien Johannes net vier-en-twintig ouderlinge wat
teenwoordig is. Ons kan nie al die nommers of
voorstellings vergeestelik nie. Maar daar gelaat, nie almal
is profete nie of is almal ook nou leraars? Baie gee voor
dat die geopende deur wat vir Johannes was, dat hierdie
deur die wegraping simboliseer. Die openbaring soos dit in
hierdie gedeelte gegee word, word nou so uit konteks
geruk met die oorbodige vergeesteliking eerder as om te
verstaan wat aan Johannes meegedeel word. In
Openb.3:8 Praat Jesus met die gemeente van Filadelfia en
sê: Ek het vir jou ʼn geopende deur gegee. Hierdie deur is
nie die deur wat Johannes gesien het nie. Hierdie deur is
die ondersteuning wat Christus vir die gemeente gee om
hulle te help. God het self vir hierdie gemeente ingetree
omdat hulle min krag het. Hulle omstandighede was nie
aangenaam nie en het hierdie hulp van die Here nodig
gehad, omdat die duiwel hulle weerstaan het. Johannes
het toegang tot die Koninkryk van God verkry sodat hy die
boek Openbaring vir ons kan gee om die wil van God te
verstaan. Die boek Openbaring het ook alreeds begin wat
hierdie geopende deur kanselleer as ʼn wegraping omdat
ons alreeds in die eerste vyf seëls bevind word.

Die salige hoop.

Titus. 2:13 terwyl ons die salige hoop en die verskyning
van die heerlikheid verwag van die grote God en ons
Verlosser, Jesus Christus,

Hierdie skrifgedeelte word gebruik om die wegraping te
identifiseer. Ek het dit goed gedink om meer skrifte by te
voeg sodat die leser kan verstaan dat hierdieskrifgedeeltes betrekking het op die ewige lewe en nie die
wegraping nie. Die volgende skrifgedeeltes spreek vanself
dat Paulus na die ewige lewe verwys en dat dit ook die
ewige lewe was wat hy ingedagte gehad het. Paulus het
nêrens in sy briewe enigsins verwys na 'n wegraping soos
dit vandag uiteengesit word nie. Paulus het ook nie met 'n
geheim rondgeloop wat nie aan die gemeentes
geopenbaar was nie. Hy het alles wat hy van Christus
ontvang het aan die gemeentes geopenbaar. Die enigste
hoop wat daar bestaan onder die heiliges is die hoop op
die wederkoms om die ewige lewe deelagtig te word.

Kolossense. 1:5 vanweë die hoop wat vir julle weggelê is
in die hemele,
Titus. 1:2 in die hoop van die ewige lewe
Titus. 3:7 die hoop van die ewige lewe.
Hebreërs. 6:18 om vas te hou aan die hoop wat voorlê;

Die vier-en-twintig ouderlinge.

Daar word beweer dat die 24 ouderlinge die kerk voorstel.
Eerstens moet ons
verstaan dat die
heidene geen deel aan
die koninkryk van God
sou hê as dit nie vir
Christus was nie. Ons is
ingeënt in die mak
olyfboom wat Israel
voorstel. Daarom dat
ons vind in die hemel
geen man en vrou of taal en nasie nie. Almal is soos die
engele maar bekleed met rein en fyn linne. Nou moet ons
ook verstaan dat die hemelliggaam ook bedek moet word
in die teenwoordigheid van God. Alle gelowiges van die ou
en nuwe testament word in die hemel gevind. Tog by die
troon van God vind ons geen onderskeid tussen ou en
nuwe Testamentiese heiliges nie. Die enigste verklaring
wat gesien word is, dat die 24 die getal in numerologie die
nommer 6 voorstel wat ʼn indikasie verwys na die nommer
van die mens. Dus, is hierdie 24 ouderlinge mense watalreeds gesterf het. Soos ek reeds gesê het stel 12 die ou
bedeling en 12 die nuwe bedeling voor. Daarom soos God
bepaal, het Johannes hierdie opdrag gekry om alles wat
hy van God ontvang het deur Christus aan die kerk te gee.
Ongelukkig kan nie al die heiliges wat in God glo by
hierdie vergadering teenwoordig wees nie. Net soos ons
nie almal langs God soos die Seun by die troon sit nie.

Mattheus. 20:23 En Hy sê vir hulle: Dis waar, my beker
sal julle drink en met die doop waarmee Ek gedoop word,
sal julle gedoop word; maar om te sit aan my regter— en
aan my linkerhand berus nie by My om te gee nie, maar is
vir hulle vir wie dit deur my Vader berei is.

Die Here neem self die besluite wat in die koninkryk
gebeur. Dit is nie die kerk wat by die troon teenwoordig is
nie, maar hulle wat God self uitgekies het.

Ons vind die onderskeid van twee openbarings wat die
verskil aanteken en ons die betekenis verklaar van die 24
ouderlinge. In hoofstuk.7:9 word die heiliges geopenbaar
in menigtes en vers 13 word ʼn vraag aan Johannes gevra
wat van een van die ouderlinge kom wat by die troon
teenwoordig is. Hier kan ons duidelik die verskil oplet
tussen hoeveelhede wat aangewys word. Daarom moet
ons maar aanvaar dat die 24 ouderlinge nie die kerk kan
verteenwoordig nie. Ek glo dat aan Johannes dieselfde
openbaring van die woord “menigtes” sou gebruik het vir
die kerk, omdat die kerk ook uit volke, tale en nasies
bestaan. Wat ingedagte gehou moet word is dat hierdie
openbaring alreeds in Johannes se tyd begin het. Die
gemeentes was alreeds berispe oor hulle geestelike
gedrag en gewaarsku wat aandui dat die begin van die
plan van God alreeds begin het. Hierdie openbaring wat
aan Johannes gegee was, was nie ʼn gesig of ʼn droom nie.
Johannes was in die Gees in die hemel ingetrek deur die
krag van God. Hier het God Sy verborgenhede aan ons
openbaar. Hierdie selfde raad sal nog steeds voorkom soos
prefesie in vervulling gaan. Die groot probleem wat
geskryf word is dat die boek Openbaring alleenlik net op
die laaste sewe jaar van toepassing is. Ek het self in myjonger jare hierdie denkwyse gehad wat ek van ander
geleer het. Die groot probleem het ontstaan toe ek nie die
eerste vyf seëls kon inpas nie. Ek was ook onder die
indruk dat alles eers na die vredeverbond sal plaasvind.
Met ʼn skok vind ek uit dat daar twee-en-veertig maande
vrede is voordat die Antichris die verbond verbreek. Die
vraag het by my opgekom. Wat gebeur in die eerste helfte
van die verdrukking? As daar vrede is soos Paulus sê, dan
het die boek Openbaring alreeds begin. Met hierdie
gedagte skakel dit die kerk uit wat in die hemel voorkom.

Die ander rede waarom die 24 ouderlinge nie die kerk
voorstel nie, is omrede die skrifgedeelte van Romeine dit
duidelik stel dat die kerk alleenlik voltallig sal wees met
die wederkoms. Israel se bekering sal alleenlik geskied
wanneer Jesus terugkom by Sy wederkoms.

Romeine. 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, dat julle
hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie
eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor
Israel gekom het totdat die volheid van die heidene
ingegaan het;

Sagaria. 12:10 Maar oor die huis van Dawid en oor die
inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van
genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie
hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ʼn
mens rouklaag oor ʼn enigste seun en bitterlik oor Hom
ween soos ʼn mens bitterlik ween oor ʼn eersgebore kind.

Dus, sien ons daar is geen bekering vir Israel voor die
wederkoms nie. Die heidene sal ook voltallig wees
wanneer Jesus terugkom.

Die afval en die mens van sonde.

Paulus sê die volgende in sy brief aan die heiliges van
Tessalonisense.

2 Tessalonisense. 2:3 “Laat niemand julle op enige
manier mislei nie, want eers moet die afval kom en diemens van sonde geopenbaar word, die seun van die
verderf.”

Die afval is die kinders van die duisternis wat saam met
die heiliges wandel, hulle wat nie die pad van heiligmaking
nastreef nie. Hulle wat die naam van Christus aanneem
sonder om die wil van Christus te volbring. Die wat die
nuwe kledingstuk oor die oue aantrek, wat die nuwe lap
op die ou lap vaswerk. Die wat eens op ʼn tyd die ploeg
geneem het, maar nou agtertoe kyk en onwaardig geword
het vir die Koninkryk. Wat moed opgegee het en deur die
swelgerye en verdrukking van die wêreld opgehou het met
ywer vir die Here. Wat hulle belangstelling verloor het
nadat die ekonomie verdrukking meegebring het. Nou dat
alles nie meer so rooskleurig is nie, is die evangelie ook
nie meer lekker nie. Johannes sê die volgende:

1 Johannes.2:19 “Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle
was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle
by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle
nie almal van ons is nie.”

Hierdie gedeelte is hulle wat glo in die opraping by die
tweede fase van die verdrukking.

Hierdie afval het alreeds in baie jare plaasgevind toe
sommige hulle eie kerk en siening aan die volke
meegedeel het. Vandaar dat die wegraping sy oorsprong
gekry het. Net soos baie wat die koms van Christus met
datums voorspel in hul boeke wat deur die wêreld versprei
word. Dit is juis nou waarom ons so versigtig moet wees
met allerhande leringe, wat die heiliges bedrieg en
omkant vang, omrede ons nie meer waaksaam is vir die
dinge wat kom nie. Die bedoeling is om ons
waaksaamheid weg te neem en gerus te stel oor die dinge
wat kom. Baie glo ons sal nie in die verdrukking wees nie.
Hulle dink die heiliges is onaantasbaar vir hierdie gebeure.
Jammer as ek u moet teleurstel, maar as jy nog in die
lewe is sal jy daar wees en ek hoop dat jou saak met die
Here reg is vriend/in. Dat die swelgerye en verdrukking
van die toekomstige jou nie van die Here sal wegneemnie. As jou hart skoon gewas is deur die bloed van die
Lam sal geen vrees jou oorweldig nie. Moenie jou hoop
plaas op ʼn valse toekoms wat deur mense gegee is nie.
Plaas jou toekoms in die hand van die Here wat jou in die
verdrukking kan bewaar. Paulus gee in al sy briewe
dieselfde waarskuwing wat Jesus gegee het in die
Evangelies dat eers sal die seun van die verderf
geopenbaar word voor die koms van die Here plaasvind.
Hierdie waarskuwing van Christus moet nie ligtelik
opgeneem word nie. Daar is hulle wat leer dat hierdie
profesie nie betrekking het op die heiliges nie, maar vir
Israel alleen bedoel is. Wat ek lees in God se Woord is dat
Jesus nie met Israel praat nie, maar met die dissipels, wat
die kerk is. Dit is so dat sommige van hierdie gebeure in
Israel afspeel. Die Antichris gaan homself vestig in
Jerusalem waar hy in die tempel gaan sit en voorgee dat
hy God is. Israel gaan die Antichris aanneem as verlosser
en Saligmaker. Tog sal die hele wêreld onder die beheer
van die dier wees en doen soos hy beveel.

Johannes.5:43.” As ʼn ander een in sy eie naam kom, hom
sal julle aanneem.”

CFJ
Jul 16th 2015, 02:52 PM
Hi Samaritaan,

Jou draad is geskuif na 'n forum wat oor eindtye en eindtyd-leringe handel. Ons hou die voorblad net oop vir algemene inligting.

Groete...