PDA

View Full Version : Israel kry land terug in 1948, is dit Bybelse profesie?CFJ
Oct 14th 2015, 08:48 AM
Waar in die Bybel, word bevestig dat Jode of dan nou fisiese Israel, hulle land terug gekry het in 1948?

Hoekom sou God vir 'n volk wat Jesus verwerp, seën om hulle land te herstel?

trudie
Oct 14th 2015, 01:46 PM
Hoe kom nie Israel nie .Wil jy dan eerder dat die moslems dit kry .Of nog erger die 'kerk ' soos dit vandag daar uitsien .Ons kan sien dat die Bybelse waarhede vewerp word .

CFJ
Oct 14th 2015, 03:56 PM
Hoe kom nie Israel nie .Wil jy dan eerder dat die moslems dit kry .Of nog erger die 'kerk ' soos dit vandag daar uitsien .Ons kan sien dat die Bybelse waarhede vewerp word .

Hi Trudie,

Hoe verstaan jy God se werkswyse as Hy die volgende aan Israel sê?


en hulle hul tot U bekeer met hul hele hart en met hul hele siel, in die land van hul vyande wat hulle weggevoer het, en hulle bid tot U in die rigting van hulle land wat U aan hulle vaders gegee het, van die stad wat U verkies het, en die huis wat ek vir u Naam gebou het, (1Kn 8:48)

en hulle hul tot U bekeer met hul hele hart en met hul hele siel in die land van hul gevangenskap, van die wat hulle weggevoer het, en hulle bid in die rigting van hulle land wat U aan hulle vaders gegee het, en van die stad wat U verkies het, en van die huis wat ek vir u Naam gebou het, (2Kr 6:38)

met die woorde: Bekeer julle tog elkeen van sy verkeerde weg en van die boosheid van julle handelinge, en woon in die land wat die HERE aan julle en julle vaders gegee het, van eeu tot eeu; (Jer 25:5)

En Ek het na julle gestuur al my knegte, die profete, vroeg en laat, om te sê: Bekeer julle tog elkeen van sy verkeerde weg en maak julle handelinge goed en loop nie agter ander gode aan om hulle te dien nie; dan sal julle bly in die land wat Ek aan julle en julle vaders gegee het. Maar julle het geen gehoor gegee en na My nie geluister nie. (Jer 35:15)

Wanneer herstel Hy hulle land? Doen Hy dit sommer net om profesie te vervul of is daar eers 'n voorwaarde?

CFJ
Oct 14th 2015, 04:08 PM
Jesus het geweet baie sal Israel vir hulleself wil opeis en daarom soos ek verstaan het Hy die volgende gesê...


Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar ‘n sinagoge van die Satan. (Opn 2:9)

Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het. (Opn 3:9)


Wie is Jode vandag of eerder, Israel, wie is God se Israel, want dit is en bly immers Syne, dan nie? As Jesus hierdie woorde uiter, hoe sou ons vandag se Jode moet sien, waar hulle Hom laster en steeds nie erken as die Messias nie? Wie is dit anders as Satan, wanneer Jesus gelaster word?

trudie
Oct 14th 2015, 05:25 PM
My vraag bly egter " Wie is ons om names God te besluit . " As ek na vandag se mense kyk ,is daar geen nasie wat die vinger na Israel kan wys nie .As ons op die selfde manier as Israel geoordeel word ,is ons ' nasie wat voorvadergeeste aanbid .Daar was gelowiges in Israel met Jesus se dood .Gaan almal vewerp word om dat die wat nie geglo het dat Jesus die Seun van God is nie in die meerderheid was .God is betroubaar en God het nog altyd Sy beloftes in stand gehou .Ons as mense het lyk my nie die insig om alles wat God belowe het ten volle te verstaan nie .Al wat ek van oortuig is , is dat God reg sal laat geskied .

CFJ
Oct 14th 2015, 07:06 PM
My vraag bly egter " Wie is ons om names God te besluit . " As ek na vandag se mense kyk ,is daar geen nasie wat die vinger na Israel kan wys nie .As ons op die selfde manier as Israel geoordeel word ,is ons ' nasie wat voorvadergeeste aanbid .Daar was gelowiges in Israel met Jesus se dood .Gaan almal vewerp word om dat die wat nie geglo het dat Jesus die Seun van God is nie in die meerderheid was .God is betroubaar en God het nog altyd Sy beloftes in stand gehou .Ons as mense het lyk my nie die insig om alles wat God belowe het ten volle te verstaan nie .Al wat ek van oortuig is , is dat God reg sal laat geskied .

Die vraag wat by myself opkom, is presies wie is God se Israel, is dit 'n fisiese volk of 'n geestelike volk? Hoe verstaan jy hierdie gedeelte?


En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.
(Gal 3:29)

Hoe sou jy dit vergelyk met wat hier staan?


En Ek sal aan jou en jou nageslag ná jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaän, as ‘n ewige besitting; en Ek sal vir hulle ‘n God wees. Verder het God aan Abraham gesê: Maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag ná jou, van geslag tot geslag.
(Gén 17:8-9)

Dit was 'n verbond wat ons almal moet erken en dan staan daar om bevestiging aan Galasiërs 3:29 te gee die volgende oor gelowige mense se erflating...


Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was; want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader.
(Efs 2:11-18)

Die Here het ons een gemaak, daar is nie meer Israel en nie-Israel nie, almal is nou Israel wat Jesus in geloof aanneem en volgens die belofte nie meer vreemdelinge nie, maar mede-erfgename...

As hierdie boodskap van die Nuwe Testament nie die kern van ons verstaan is nie, dan is daar nie 'n Nuwe Testament nie...

CFJ
Oct 15th 2015, 07:20 AM
Die vraag wat elkeen net moet uitmaak, is hoekom sal die Here 'n onderskeid maak, deur mense wat nie wedergebore is, deels Sy volk te noem en deels nie? Die middelmuur van skeiding is dan afgebreek? As 'n fisiese Israel vandag nog meriete het, dan was die Nuwe Testament en die verbond daarin vervleg, oorbodig. Dit neem ook die krag van die kruis van Christus (wat totale en volkome versoening kom bring het), na 'n vlak van 'n onnoemenswaardige gebeurtenissie toe, terwyl die kruis van Christus die hoogtepunt is van die ganse geskiedenis.

Mens kan net deel van God se volk word, as jy gewederbaar is en geloof maak jou Sy volk, niks anders nie. Die Ou Testament was 'n tyd van VLEES, WERKE en WET. Die Nuwe Testament het 'n tyd geword van GEES, GENADE en GELOOF. Dit is 'n baie ernstige dwaling om iets wat vas verander het, weer terug te neem na die Ou Testament en VLEES, WERKE en WET as 'n las op die mens te kom plaas. Ons is verlos daarvan!

Philip dT
Oct 15th 2015, 04:52 PM
Vir dié wat nog nie het nie, kyk na hierdie video en sê wat julle daarvan dink:

https://www.youtube.com/watch?v=typ2pl2L47k

CFJ
Oct 15th 2015, 06:15 PM
As jy roep om hulp, mag jou klomp afgode jou red! Maar ’n wind sal hulle wegwaai en hulle omstamp. Wie egter tot My sy toevlug neem, sal die hele land erf en my heilige berg besit.”

CFJ
Oct 15th 2015, 06:23 PM
As jy roep om hulp, mag jou klomp afgode jou red! Maar ’n wind sal hulle wegwaai en hulle omstamp. Wie egter tot My sy toevlug neem, sal die hele land erf en my heilige berg besit.”

Die vraag is, is dit wat gebeur het in 1948, 'n volk wat volgens hierdie Godspraak uit Jesaja 57, hulle tot Hom gewend het?

Maak oop julle oë en luister Israel!!!

CFJ
Oct 16th 2015, 10:42 AM
Vir dié wat nog nie het nie, kyk na hierdie video en sê wat julle daarvan dink:

https://www.youtube.com/watch?v=typ2pl2L47k

Hi Philip,

Dis seker nie die gewilde siening van ons dag nie, maar dis presies soos ek dit verstaan en kom op 'n tyd wat baie nodig is en persoonlik dink ek dit is 'n uitstekende video...

CFJ
Oct 16th 2015, 02:40 PM
Wat my net opval, is dat voor 1948 was fisiese Israel nie teologies so 'n pertinente siening soos daarna nie. Die geskiedenis wat die Kerk betref, was dat Israel hoofsaaklik gesien is/was as 'n geestelike Israel en die tye waarin ons nou leef het hierdie fokus feitlik heeltemal in die niet verdwyn... en is dit 'n klein minderheid wat steeds glo Israel is 'n geestelike Israel.

Philip dT
Oct 17th 2015, 08:20 AM
Wat my net opval, is dat voor 1948 was fisiese Israel nie teologies so 'n pertinente siening soos daarna nie. Die geskiedenis wat die Kerk betref, was dat Israel hoofsaaklik gesien is/was as 'n geestelike Israel en die tye waarin ons nou leef het hierdie fokus feitlik heeltemal in die niet verdwyn... en is dit 'n klein minderheid wat steeds glo Israel is 'n geestelike Israel.
...of dat die kerk Israel vervang het.

Vandag, as jy laasgenoemde suggereer, is daar baie wat meen jy is 'n anti-Semiet.

Philip dT
Oct 17th 2015, 08:47 AM
...of dat die kerk Israel vervang het.

Vandag, as jy laasgenoemde suggereer, is daar baie wat meen jy is 'n anti-Semiet.

Soos ek verstaan, is die bottomline dit: Op grond waarvan kan vandag se ongelowige Jode aanspraak maak op God se beloftes in die Ou Testament? Etnisiteit? Religie? Kontinuïteit met historiese Israel? Nie een van laasgenoemde kan stand hou in die lig van die geskiedenis of die Nuwe Verbond nie.

Judaïsme soos ons dit vandag ken, het eers ontstaan na 70 n.C. en is eintlik 'n voortsetting van die tradisies van die Fariseërs wie Christus as Messias verwerp het.

Die Nuwe Verbond, wat die eerste een Oud gemaak het (Heb 8) beteken dat die kriteria vir kindskap in die Nuwe Testament wesenlik verander het. Waar vlees (etnisiteit, volk), wet en besnydenis (alles uiterlik) deel was van kindskap in die Ou Verbond, val alles wat uiterlik is weg in Christus. In Christus word kindskap, en dus ook die basis waarop ons kan aanspraak maak op God se beloftes, wesenlik geherdefinieer, en is die merktekens van kindskap slegs innerlik en nie (deels) uiterlik nie. Nou is ons God se kinders en Abraham se kinders slegs op grond van geloof in Christus (Gal 3:7 en 29) en die inwoning van die Heilige Gees wat getuig saam met ons gees dat ons God se kinders is (Rom 8:16). Laasgenoemde is die enigste kriteria vir kindskap en die enigste kriteria vir aanspraak op God se beloftes sedert die Nuwe Testament.

Ben Cronje
Oct 17th 2015, 11:23 AM
William Miller vat dit vir my mooi saam:

Eers het hy die volgende gedoen:

“For two years, from 1816-18, Miller's attention was given to Bible study. He set aside commentaries and, as far as possible, all preconceived ideas, and launched into his investigation of Bible teachings, using only his Bible and Cruden's Concordance. The longer his study continued, the deeper became his confidence in the Scriptures; but the further he found himself from some of the popular theological teachings of the time. Miller's own statement of what he calls “The Result Arrived At,” published in a pamphlet, should be given careful scrutiny”:

En tot die volgende slotsom gekom:


“While thus studying the Scriptures, I became satisfied, if the prophecies which have been fulfilled in the past are any criterion by which to judge of the manner of the fulfillment of those which are future, that the popular views of the spiritual reign of Christ, a temporal millennium before the end of the world, and the Jews' return, are not sustained by the word of God; for, I found that all the Scriptures on which those favorite theories are based, are as clearly expressed as are those that were literally fulfilled at the first advent, or at any other period in the past.

I found it plainly taught in the Scriptures that Jesus Christ will again descend to this earth, coming in the clouds of heaven, in all the glory of his Father: that, at his coming the kingdom and dominion under the whole heaven will be given to Him and the saints of the Most High, who will possess it forever, even forever and ever: that, as the old world perished by the deluge, so the earth that now is, is reserved unto fire, to be melted with fervent heat at Christ's coming, after which, according to the promise, it is to become the new earth wherein the righteous will forever dwell: that, at his coming, the bodies of all the righteous dead will be raised, and all the righteous living be changed from a corruptible to an incorruptible, from a mortal to an immortal state; that they will all be caught up together to meet the Lord in air, and will reign with him forever in the regenerated earth: that, the controversy [of] Zion will then be finished, her children be delivered from bondage, and from the power of the tempter, and the saints be all presented to God blameless, without spot or wrinkle in love; that, the bodies of the wicked will then all be destroyed, and their spirits be reserved in prison until their resurrection and damnation; and that when the earth is thus regenerated, the righteous raised, and the wicked destroyed, the kingdom of God will have come, when his will will be done on earth as it is done in heaven; that the meek will inherit it, and the kingdom become the saints'.

I found that the only millennium taught in the word of God is the thousand years which are to intervene between the first resurrection and that of the rest of the dead, as inculcated in the twentieth of Revelation; and that it must necessarily follow the personal coming of Christ and the regeneration of the earth: that, till Christ's coming, and the end of the world, the righteous and wicked are to continue together on the earth, and that the horn of the Papacy is to war against the saints until his appearing and kingdom, when it will be destroyed by the brightness of Christ's coming; so that there can be no conversion of the world before the advent; and that as the new earth, wherein dwelleth righteousness, is located by Peter after the conflagration, and is declared by him to be the same for which we look, according to the promise of Isa. 65:17, and is the same that John saw in vision after the passing away of the former heavens and earth; it must necessarily follow that the various portions of Scripture that refer to the millennial state must have their fulfillment after the resurrection of all the saints that sleep in Jesus.

I also found that the promises respecting Israel's restoration are applied by the apostle to all who are Christ's,—the putting on of Christ constituting them Abraham's seed, and heirs according to the promise.”—William Miller, Apology and Defence, pages 7-9. (This is a pamphlet of thirty-six pages, written in 1845.)

CFJ
Nov 4th 2015, 05:00 PM
...of dat die kerk Israel vervang het.

Vandag, as jy laasgenoemde suggereer, is daar baie wat meen jy is 'n anti-Semiet.

Mens wonder of iets soos anti-Amerikaans of anti-Europees net so groot sonde sou wees? Wat mens net pla met die term 'anti-Semieties', is dat dit onredelik toegedig word soos in ons eie land die term 'rassis', net aan 'n sekere bevolkingsgroep toegedig word. Dit het veel meer met manipulering en massa-psigose te doen, as met werklike feite en redelikheid...

Op so wyse kry sekere groepe 'n greep op ander wat heeltemal onrealistiese gevolge najaag en ook bevorder... Dis TOTAAL ongeballanseerd!

Philip dT
Nov 4th 2015, 06:31 PM
Mens wonder of iets soos anti-Amerikaans of anti-Europees net so groot sonde sou wees? Wat mens net pla met die term 'anti-Semieties', is dat dit onredelik toegedig word soos in ons eie land die term 'rassis', net aan 'n sekere bevolkingsgroep toegedig word. Dit het veel meer met manipulering en massa-psigose te doen, as met werklike feite en redelikheid...

Op so wyse kry sekere groepe 'n greep op ander wat heeltemal onrealistiese gevolge najaag en ook bevorder... Dis TOTAAL ongeballanseerd!
Stem saam, en dit ten spyte daarvan dat "anti-semiet" in elk geval 'n misnoemer is, want 'n "semiet" sluit tegnies juis Palestyne/Arabiere in!

Ek het onlangs na 'n akademiese artikel van 'n genitikus gekyk (dit is beskikbaar: The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian
Hypotheses deur Eran Elhaik (http://gbe.oxfordjournals.org/content/early/2012/12/14/gbe.evs119)) wat bewys dat die sg. Askanasi-Jode van Europa eintlik Khasars is. Lg. was deur baie as 'n "conspiracy theory" beskou, maar is nou bewys.

CFJ
Nov 6th 2015, 07:49 AM
Stem saam, en dit ten spyte daarvan dat "anti-semiet" in elk geval 'n misnoemer is, want 'n "semiet" sluit tegnies juis Palestyne/Arabiere in!

Ek het onlangs na 'n akademiese artikel van 'n genitikus gekyk (dit is beskikbaar: The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian
Hypotheses deur Eran Elhaik (http://gbe.oxfordjournals.org/content/early/2012/12/14/gbe.evs119)) wat bewys dat die sg. Askanasi-Jode van Europa eintlik Khasars is. Lg. was deur baie as 'n "conspiracy theory" beskou, maar is nou bewys.

Jy is reg, semiet is 'n relatiewe begrip. My vraag is, waar in die Bybel word hierdie term gebruik om dit relatief tot ons dag te maak? As die Bybel dit nie gebruik nie, hoekom moet ons dan?

Wat my net opval van die artikel, is dat in die 7 briewe wat Jesus aan die 7 gemeentes geskryf het in Openbaring, daar basies net 2 groot vyande van die Kerk is/was, naamlik Satan en die vals Jode. Open 2:9 en 3:9 praat daarvan en dit blyk dat as iemand hulle so voorhou, gegewe wat in die 7 briewe aan die 7 gemeentes staan, sulkes vals Jode is...


Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar ‘n sinagoge van die Satan.
(Opn 2:9)
Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het.
(Opn 3:9)

Verwys hierdie briewe na ons dag ook?

Philip dT
Nov 7th 2015, 12:42 PM
Jy is reg, semiet is 'n relatiewe begrip. My vraag is, waar in die Bybel word hierdie term gebruik om dit relatief tot ons dag te maak? As die Bybel dit nie gebruik nie, hoekom moet ons dan?

Wat my net opval van die artikel, is dat in die 7 briewe wat Jesus aan die 7 gemeentes geskryf het in Openbaring, daar basies net 2 groot vyande van die Kerk is/was, naamlik Satan en die vals Jode. Open 2:9 en 3:9 praat daarvan en dit blyk dat as iemand hulle so voorhou, gegewe wat in die 7 briewe aan die 7 gemeentes staan, sulkes vals Jode is...


Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar ‘n sinagoge van die Satan.
(Opn 2:9)
Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het.
(Opn 3:9)

Verwys hierdie briewe na ons dag ook?

Dis 'n goeie vraag. Ek dink dit kom terug na die 2 saadlyne in die Bybel waarvan Gen 3:15 praat. Hierdie 2 saadlyne staan in kontinuïteit met die Bybel, en bestaan vandag nog!

CFJ
Nov 7th 2015, 07:20 PM
Dis 'n goeie vraag. Ek dink dit kom terug na die 2 saadlyne in die Bybel waarvan Gen 3:15 praat. Hierdie 2 saadlyne staan in kontinuïteit met die Bybel, en bestaan vandag nog!

Jy meen, Christus se saad en Satan se saad?

Philip dT
Nov 9th 2015, 12:39 PM
Jy meen, Christus se saad en Satan se saad?

Ja, die nageslag van die vrou (al God se kinders deur die eeue) en die saad van die slang (al die kinders van die koninkryk van die duisternis deur die eeue heen).

Son of the South
Nov 10th 2015, 08:18 AM
Ons gesinnetjie is amper deur Handelinge en gisteraand se gedeelte het gehandel oor Paulus se roerende verdediging voor koning Agrippa. Hy lewer getuienis van die opdrag wat hy van Jesus ontvang het as volg:
Maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het Ek aan jou verskyn om jou te bestem tot ‘n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge waarin Ek nog aan jou sal verskyn, terwyl Ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie Ek jou nou stuur, om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in My vergifnis van sondes en ‘n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang.
(Act 26:16-18) Daar is maar net een Weg...

CFJ
Nov 10th 2015, 10:01 PM
Ja, die nageslag van die vrou (al God se kinders deur die eeue) en die saad van die slang (al die kinders van die koninkryk van die duisternis deur die eeue heen).

Een verhaal wat almal presies dieselfde ge-affekteer het. Ek wil ook aansluit by SoS se plasing, dat daar maar net een Weg is. Toe die Here met Abram 'n verbond gesluit het en sy naam verander het na Abraham, was daar net een vader, van 'n menigte van nasies. Abraham beteken 'vader van 'n menigte van nasies' en Israel is een van die nasies en Abraham is ons almal se vader in geloof... Daar is nie 'n ander begin vir Israel, as wat daar vir die nasies is nie, want die verbond was van die begin bedoel vir die nasies en Israel was net die voertuig wat die verbond na die nasies geneem het. Veral in sekere kringe word die verbond met Abraham gesien as net vir Israel en dis totaal onwaar!

CFJ
Nov 17th 2015, 10:41 AM
Hier is net iets wat ek waarneem en mens bespreek dit graag om dit beter te verstaan. Vir my is die insiggewende van 'Israel', die geweldige wedywering wat daar is om hierdie posisie van God se Israel te kan wees in al die onderstrominge wat mens so in jou eie wandel raaklees of raakloop. Die wedywering is eerstens of dit 'n geestelike Israel is of 'n fisiese Israel is en persoonlik glo ek dit is eintlik maar die debat. Om 'n geestelike konsep afgewater te kry, moet mens dit fisies of vleeslik maak en dit is juis in die fisiese, waar die misleiding in opgesluit is, omdat wat mense tasbaar kan sien, soveel van meeste se geloof daarstel.

In die fisiese, is daar baie interessante sieninge oor hoe mense hierdie posisie van Israel wil kaap. 'British Israelism' (BI) was moontlik een van die meer prominente pogings gewees, wat eintlik maar suiwer oor superioriteit handel. Wat is fisiese Israeliete in Israel vandag anders as oor supriotiteit teenoor ander nasies? Uit dit (BI) het wat ons in Suid-Afrika as die Israelvisie en later Israelwaarheid ontstaan (nuutste is Yisraelwaarheid om nog meer legimiteit deur Hebreeus te gee), van mense wat fisies wil bewys, hulle is eintlik maar die Israel van God. Sou ons net in die breë na SA kyk, stop dit egter nie hier nie, die Shembe's onder die Zoeloes, wat die 2de grootste 'Christelike' denominasie in Suid-Afrika is, naas die ZCC (Zioniste = ook maar fisiese Isael), beweer ook dat hulle die eintlike afstammelinge van fisiese Israel is...


Most of the members of the Shembe Church are Zulu and their church is located on a sacred site called Ekuphakameni, which is translated to mean ‘Place of Spiritual Upliftment’. Named by the founder of the Shembe Church, Isaiah Shembe, he was also the first to complete the Shembe Pilgrimage to the Holy Mountain (Nhlangakazi), as he was summoned to the mountain by God in 1916. It is said that God spoke to Isaiah Shembe as he did with Moses at Mount Sinai. Ekuphakameni is also home to the most sacred shrines and is where holy water is kept for ceremonies.

BRON (http://www.southafrica.com/blog/shembe-pilgrimage-a-spiritual-experience-amongst-the-zulu)

Ingevleg in al hierdie bewegings en iets wat bly ontwikkel, om Hebreeuse wortels en veral die wet en Ou Testamentiese gebruike en offers terug te bring. Dit is in wese bekend as die 'Hebrews Roots Movement'. Is dit nie maar waarteen Paulus baie in sy briewe gewaarsku het nie en ook Christus het in Sy 7 briewe aan die gemeentes in Asië, gewaarsku hieroor? Vele Chrsitelike denominasies het dan ook in die tyd toe hierdie beweging stukrag begin kry het, hul ontstaan gehad en is subtiel hierin vervleg. In my verstaan is enige denominasie wat fisiese Israel verhewe status gee, onder verdenking wat betref hul rol om fisiese Israel 'n unieke staanplek in ons dag te gee.

Sonder om Skrif te gee op hierdie stadium, is die uitdaging om te wys, wat was fisiese Israel se rol gewees om die verbond van God na die nasies te neem. As hierdie verbond nog nie by die nasies gekom het nie, het fisiese Israel steeds 'n rol en as die verbond reeds na die nasies gegaan het, het fisiese Israel geen rol meer om te speel nie. Die verbond het die belofte van heil en identiteit en burgerskap van God se volk en lê nie buite die verbond self nie. Hierdie laaste paragraaf glo ek, hou die sleutel in van mens se verstaan oor hierdie hele aangeleentheid rakende fisiese- versus geestelike Israel...

Ben Cronje
Nov 23rd 2015, 12:03 AM
Ferdi en Philip.

Ek volg julle gesprek hier en stem met alles saam. Dit is ‘n uiters interessante gesprek hierdie.

Net vir interessantheid; my belangstelling in Bybel-profesie het begin met die Philladelphian Trumpet. Ek het dit ontdek in ‘n Tandarts se spreekkamer in Villeria in Pretoria. Hy het my vertel hy weet nie hoekom die goed daar aankom nie; dit kom net daar aan. Toe gee hy hulle vir my. En daar het Ben se pad intens begin.

Natuurlik is die Philladelphian Trumpet die tydskrif van die PCG-groep (Philladelphian Church of God). Hulle is ‘n splintergroep van die destydse Worldwide Church of God van Armstrong. “British Israelism” dus. [Hulle het destyds die “Plain Truth” tydskrif publiseer – ‘n tydskrif wat my pa ook destyds gekry het en ek glad nie in belang gestel het as kind nie; ek onthou net die naam en my eie gung-ho benadering tot die lewe toe.] Ek het hul hele beker geledig.


Hier is net iets wat ek waarneem en mens bespreek dit graag om dit beter te verstaan. Vir my is die insiggewende van 'Israel', die geweldige wedywering wat daar is om hierdie posisie van God se Israel te kan wees in al die onderstrominge wat mens so in jou eie wandel raaklees of raakloop. Die wedywering is eerstens of dit 'n geestelike Israel is of 'n fisiese Israel is en persoonlik glo ek dit is eintlik maar die debat. Om 'n geestelike konsep afgewater te kry, moet mens dit fisies of vleeslik maak en dit is juis in die fisiese, waar die misleiding in opgesluit is, omdat wat mense tasbaar kan sien, soveel van meeste se geloof daarstel.

In die fisiese, is daar baie interessante sieninge oor hoe mense hierdie posisie van Israel wil kaap. 'British Israelism' (BI) was moontlik een van die meer prominente pogings gewees, wat eintlik maar suiwer oor superioriteit handel. Wat is fisiese Israeliete in Israel vandag anders as oor supriotiteit teenoor ander nasies? Uit dit (BI) het wat ons in Suid-Afrika as die Israelvisie en later Israelwaarheid ontstaan (nuutste is Yisraelwaarheid om nog meer legimiteit deur Hebreeus te gee), van mense wat fisies wil bewys, hulle is eintlik maar die Israel van God. Sou ons net in die breë na SA kyk, stop dit egter nie hier nie, die Shembe's onder die Zoeloes, wat die 2de grootste 'Christelike' denominasie in Suid-Afrika is, naas die ZCC (Zioniste = ook maar fisiese Isael), beweer ook dat hulle die eintlike afstammelinge van fisiese Israel is...
So ek is met jou hierso. Ek sal hul ewig dankbaar wees dat hulle my op die pad geplaas het, al weet ek vandag hoe verkeerd dit is. Maar ek kwoteer nog gereeld interessante artikels van hulle en affiliate soos die CCG en RCG ensomeer omdat hulle soms interessante artikels plaas wat relefant is (sommige dinge het hul darem Bybels reg).

Maar hier is ‘n interessante artikel wat ek voel nie net hul fisiese Israel-ding demonstreer nie, maar tog interessante geskiedenis gee om te lees (reg en verkeerd):


Ancient Beginnings

The Temple Mount turf war is not new. The land, which rises 2,428 feet above sea level between the Kidron and Tyropoeon valleys, has passed through the hands of great civilizations and empires.

But it all started with the biblical patriarch Abraham. The first recorded mention of Mount Moriah comes from the book of Genesis. After rescuing his nephew Lot from four Canaanite kings, Abraham met with King Melchizedek at the base of the mount.

Jewish scholar Doctor Benjamin Mazar places the meeting between Abram and Melchizedek “king of Salem” (later renamed Jerusalem) “in the En-Rogel valley” (The Illustrated History of the Jews).
In his book Moriah, Andrew J. Gregg describes the location of the valley: “From En-Rogel, the view of Mt. Moriah is grand, as it towers above the valley.”

After a meal, Melchizedek blessed Abraham (Gen. 14:19-20).

That night, the patriarch was blessed further: “The word of the LORD came to Abram…and He brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if you be able to number them: and He said unto him, So shall your seed be” (Gen. 15:1-5).

The Hebrew word for abroad means “brought outside,” likely to the peak of Mount Moriah to look at the stars. Abraham then built an altar there and offered a sacrifice.
Later, the patriarch returned to the same spot after God commanded Abraham to sacrifice his son. “And they came to the place which God had told him of; and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood” (Gen. 22:9).
God spared Isaac and blessed Abraham for his faithfulness.

A Divided Family

Abraham’s ties to Moriah do not end there. He had two sons: first, Ishmael (by Hagar, a handmaid), then Isaac (by his wife, Sarah).
Though Abraham passed the birthright to Isaac, Ishmael was also blessed—and his offspring became the Arab people. Ishmael’s 12 sons (Gen. 25:16) went on to form major Arab nations, not insignificant nomadic tribes as some believe. These peoples intermarried primarily with the Egyptians and were located south of Canaan, in the region of Arabia.

Isaac’s wife, Rebekah, had twins: Esau was the eldest and Jacob the younger. Esau also lost the birthright—instead, it went to Jacob.
Esau married Mahalath, the daughter of Ishmael (Gen. 28:9). The house of Esau, also known as the Edomites and Amalekites, gave rise millennia later to the Ottoman Turks, as well as the Seljuk Turks, who conquered and held most of Asia Minor, and the Caucasian Osmanli Turks, who controlled the Holy Land from A.D. 1070 until they surrendered it to the British in 1917.
Both Ishmael and Esau remained bitter for losing the birthright blessing. The jilted brothers jealously despised the descendants of Jacob (whom God renamed Israel).

This ancient family feud lingers today in the ongoing hostility between the Muslim Palestinians (the descendants of Esau and Ishmael) and the offspring of his brother Israel (the modern Jewish state, allied with the Anglo-Saxon peoples). These Western nations received Abraham’s birthright—the United States and United Kingdom, along with its commonwealth countries.

This backdrop frames the entire Mid-East conflict. And, like the skyline of the Old City of Jerusalem, the Temple Mount rises front and center in importance.

Israel Holds the Temple Mount

King David took Jerusalem about 1000 B.C. The book of II Samuel 5:7 reveals “the stronghold of Zion” is also “the City of David.” Zion is directly south of Mount Moriah.
Late in his life, David purchased the mount from Araunah the Jebusite for 600 shekels of gold. David constructed an altar there, which from that time was “the house of the LORD God” and “the altar of the burnt offering for Israel” (I Chron. 22:1). The aging king amassed the materials for the Temple, which his son Solomon completed.

The Temple was sided with immaculately cut white stone, which shone brightly in the sun. Twelve-foot walls surrounded the court and the porch at the entrance was about 200 feet high at its peak—about the height of a modern 20-story building. Two pillars stood at the front, each about 52 feet high and each made of at least 30 tons of brass.
During the golden days of King Solomon’s reign, Israel enjoyed peace.

But things changed. Under evil kings of Judah, Mount Moriah hosted numerous pagan deities: Tammuz, Molech and Ashtaroth.
For example, King Manasseh erected a wooden image to sex goddess Ashtaroth and placed it on Mount Moriah and built altars for the stars in the two courts of the Temple. He even sacrificed his son to Molech.

Simultaneously, hostile nations began attacking Israel. The Temple was looted by an Egyptian pharaoh. Later, Judah’s King Ahaz stripped Temple gold to buy Assyria’s protection.
David’s descendants did not hold the mount for very long.

Exile and Return

Enter the Babylonians. Nebuchadnezzar II seized the Temple Mount and burned Solomon’s Temple to the ground, looting the gold and silver and sacred vessels (II Kings 24:10-13).
The Persians defeated Babylon and took the Jewish slaves.

Persian King Cyrus sent the Jews back to Jerusalem to rebuild the Temple (Ezra 1:1). Under the auspices of Zerubbabel, Ezra and Nehemiah, the Jews worked for 21 years to complete the Temple in 515 B.C. This second structure was of lesser quality than the first.
After the life of Alexander the Great, his four generals grappled for control of Jerusalem. The Seleucid kingdom (started by one of Alexander’s generals) finally took Jerusalem around 200 B.C.

Seleucid King Antiochus IV appointed his own high priest for the Temple, allowing him to more easily Hellenize the Jewish religion. Using this “puppet” priest, Antiochus forced the Jews to worship idols and eat pork (The Illustrated History of the Jews). He also forbade circumcision, which he viewed as mutilation, and erected a statue of Zeus on the mount, sacrificing pigs upon the altar. The Jewish Encyclopedia correctly identifies the transformation “of the sacred Temple at Jerusalem into a heathen one” as one of the fulfillments of the “abomination that makes desolate” mentioned in Daniel 11:31.

The actions of Antiochus led to the successful Maccabean revolution. The Romans took over the land in 63 B.C., and held the city for the next 500 years.
Herod the Great, whose father was an Edomite (Esau) and mother was an Arab (Ishmael), received kingship of Judea from Rome in 40 B.C. After some resistance, he convinced the Jews to allow him to renovate the Temple and bring it to perfection (he also built it as a memorial to himself). Herod enlarged the mount to the size it is today. Some foundation stones were 40 feet long and over 600 tons, or 1.2 million pounds!

This was the same Temple, which took 46 years to complete, that Jesus visited throughout His life.

After yet another Jewish rebellion, Titus of Rome laid siege to Jerusalem, encircling it with armies. Once taken, Titus burned the Temple in A.D. 70 (exactly 656 years after the destruction of Solomon’s). The event echoes Christ’s warning in Luke 21:20: “And when you shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is near.” Armies surrounding Jerusalem is another clue to the abomination of desolation.
Roman soldiers looted the structure, dismantling every stone to pry out the melted gold. Titus then carried his spoils to Rome, including the Menorah and other sacred vessels.

Roman General Hadrian in A.D. 136 built a temple to Jupiter, which was likely placed to the south of the mount, desecrating the site with a pagan statue and placing a bronze image of himself in the courtyard.
Between, 330-640, the mount fell into disrepair and became a dump.

Muslim Conquest, Christian Crusades

By year 700, Muslims took Jerusalem and built a wooden al-Aqsa Mosque on the foundation of Hadrian’s Temple to Jupiter. The Dome of the Rock was likely built on the remains of a Roman hexagonal entrance hall to the north.
Soon, Catholics controlled the mount. Christian Crusaders violently seized the Holy Land and, in the early 12th century, reconstructed an earthquake-damaged al-Aqsa Mosque as the Temple Solomonis (headquarters of the fabled Knights Templar) and the Dome of the Rock, renamed the Temple Domini. Crusaders revamped both buildings, adding altars, icons, new mosaics and Christian inscriptions—crosses replaced all crescent moons (Crusader Archaeology, Adrian J. Boas).

Muslims recaptured their Haram al-Sharif in 1187, reclaiming the two mosques on the mount. Islamic followers purged the Catholic icons and renovated the marble mosaics and inscriptions.
Islam saturated the region. The Islamic missionaries who most vigorously spread their religion through violence were those of the lineage of Esau, which include the Turks.

Even in the Holy Land, Islam’s incremental influence was accompanied by population shifts: “The spread of Islam introduced a very considerable Neo-Arabian infusion. Those from southern Arabia were known as the Yaman [a son of Esau] tribe, those from northern Arabia, the Kais (Qais). These two divisions absorbed the previous peasant population, and still nominally exist [as of 1910]; down to the middle of the 19th century they were a fruitful source of quarrels and of bloodshed” (Encyclopaedia Britannica, 11th ed.).
Until 1917, Muslims controlled the mount and Jerusalem, when Britain took Jerusalem, and the first European visitors were allowed on the Temple Mount since 1187.

Even today, the ancient grudge match continues between the descendants of Abraham: The Palestinians and Israelis have daggers drawn in an uneasy stalemate atop the mount.

The End of the War

Though Abraham’s descendants have had the spotlight, the likes of Babylon and Rome are also entangled in the drama on the Temple Mount.
The text of the Bible is much more than Hebrew literature or historical text—it also outlines how future events will unfold on today’s Noble Sanctuary.

For example, the actions of Antiochus IV and Titus were only types of a coming desolation of the Temple Mount. Again, Jesus said, “When you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso reads, let him understand)” (Matt. 24:15). This event is preceded by “Jerusalem compassed with armies.”

When will these events occur? The prophet Daniel places their fulfillment at the “time of the end” (Dan. 11:40). This is in the near future. And the system of the long-forgotten players—Rome and Babylon—will return with a starring role.
The board is set. The pieces are in motion. Who will stand victorious on the Temple Mount?

Hierso (http://realtruth.org/articles/090710-004-middle.html).