PDA

View Full Version : Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier EvangeliesGerhard Ebersoehn
Jun 26th 2017, 06:18 AM
Voorwoord

My bedoeling met hierdie ‘sinoptiese samestelling’ is nie om gemaklike Afrikaans te skryf nie. Ek probeer om so eenvoudig maar letterlik as moontlik, ondubbelsinnig en verstaanbaar net wat die Teks sÍ, weer te gee. Mag God gee dat ek nie op onwaaragtige wyse met Sy Geskrewe Woord, te werk gegaan het nie, sodat die mens se denke na die Woord van God gerig mag word, en nie God se Woord na die denke van die mens nie.
Samevatting van die Evangelies behoort ’n samevatting van die Ou- en Nuwe-Testamente te wees, want net ťťn Verlossingsverhaal van net ťťn Verlosser God en Skepper van al sy uitverkorenes van alle tye, loop deur die hele Bybel. Die verlossingsverhaal is diť van Jesus Christus “Ons Pasgalam”, in die Evangelies sowel as in die Wet. Die SeŽvierende Lyding van die Pasgalam van God is die hele en enigste Bybelboodskap.

“God is ’n Vaste Burg” vir “gesonde verstand” (Luther) in ’n wÍreld van Katolisisme en Islam en vele ander feitlose en futlose humanistiese wÍreldgodsdienste. Hierteenoor maak Die Laaste Pasga-Lyding van Jesus Christus die oomblik van waarheid vir die Evangelie van Jesus uit. Hier seŽvier die Heiland eskatologies of, en, faal Hy soteriologies—God verhoed selfs die gedagte van laasgenoemde onmoontlikheid. Want die Evangelie van Jesus Christus is in God se Ewige Raadsbesluit vir Triomf en Glorie beplan, bepaal en beskik in geskiedenis van die verlossing van sondaars, en was in Hom en deur Hom in ons wÍreld en tyd uitgevoer, bewaarheid en volmaak.
Deur die genade van God staan ek by my oortuiging dat alle Waarheid soos in God in Christus Jesus bevat en geopenbaar, erfenis van sy Kerk gemaak was toe God Christus, terwyl Hy Hom uit die dood uit opgewek het, “aan die Kerk gegee het as Hoof” EfesiŽrs 1—te wete in die laaste dae voor Hy weer sal kom, aan die Gereformeerd Protestantse Gemeentes van Christus.

Inleiding:
Eerstens is ‘Die Hart van die Evangelie’ ’n (objektiewe) versameling van die Skrifture daaroor uit die vier Evangelies.
Tweedens is dit ’n (objektiewe) samestelling van hierdie Skrifture volgens individuele Evangelies en geskrewe Teks, in parallel—
(gedeeltes met leringe sonder invloed op volgorde so objektief ek kon uitgesluit), en
volgens werklike en historiese en logiese volgorde (so objektief ek kon), naas mekaar gerangskik—
. . . wat toe uiteindelik uitgeloop en neergekom het op hierdie resultaat in presiese ooreenkoms en ooreenstemming tussen al vier Evangelies, wanneer gesamentlik en gelyktydig gelees.

[[Dit is hiermee, en nou, my doel om die kronologie, dit is, die historiese en logiese volgorde van gebeure tydens Jesus se laaste pasga, spesifiek, te beklemtoon en uit te lig. Om woorde en begrippe dus so na as moontlik in die lyne bymekaar te hou, moes ek die Teenwoordige Verlede Tyd baie keer vir die gewone Griekse verlede tye gebruik het.]]


Die Hart van die Evangelie
Laaste Pasga-Lyding van Jesus Christus

A) Aanloop tot Jesus se Laaste Pasga-Lydingsfees
(Volgorde volgens plekke en gebeurtenisse tydens reise)

Tempelwyding in Jerusalem

Johannes 10:22-39
Dit was Inwydingsfees (van die tempel) in Jerusalem en winter.
Ἐγένετο τότε τὰ ἐνκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις∑ χειμὼν ἦν∑
It was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.

23 En Jesus het oor die pilaarstoep van Salomo geloop.
καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶνος.
And Jesus walked in the temple in Solomon’s porch.

24 Die Jode het om hom kom staan en vir Hom gesÍ: Hoe lank
ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἕως πότε
Then came the Jews round about him, and said unto him, How long

nog gaan jy ons siel vertoorn? As jy die Gesalfde is, sÍ ons net!
τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ.
dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.

25 Jesus het hulle geantwoord ... 30 Ek en die Vader is Een.
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς … 30 ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν.
Jesus answered them ... 30 I and my Father are One.

31 Toe tel die Jode klippe op dat hulle Hom kon stenig,
Ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν.
Then the Jews took up stones again to stone him.

39 en het Hom ook toe probeer vang,
Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι∑
Therefore they sought again to take him :

maar Hy het uit hul hand uit weggestap.
καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.
but he escaped out of their hand

bls. 1

Gerhard Ebersoehn
Jun 26th 2017, 06:31 AM
Weg na die opper-Jordaan

Johannes 10:40-42
40 Hy het weer vertrek na die opper-Jordaan na die plek
Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον
He went away again beyond Jordan into the place

waar Johannes eers gedoop het [Mt3:1 Lk3:3] en daar vertoef.
ὅπου ἦν Ἰωάνης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμενεν ἐκεῖ.
where John at first baptized; and there he abode.

41 En baie het na Hom gekom en gesÍ: Wel het Johannes
καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάνης μὲν
And many resorted unto Him, and said, John did no

geen teken verrig nie, maar wat hy ookal oor hierdie man gesÍ
σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης περὶ τούτου
miracle: but all things that John spake of this man

het, was waar. 42 En baie het daar in Hom geglo.
ἀληθῆ ἦν. 42 καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ.
were true. 42 And many believed on him there.

Oor Tirus en Sidon

Markus 7:24(-30)
Hy het vandaar vertrek en gegaan na gebiede in Tirus, en
Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου.
And from thence he arose, and went into the borders of Tyre ...

in ’n huis gaan bly Hy wou hÍ niemand moes weet waar nie;
Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι,
and entered into an house, and would have no man know it:

maar dit kon nie geheim bly nie.
καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν∑
but he could not be hid.

Matteus 15:21(-28)
Jesus het daarvandaan weggegaan na dele van Tirus en Sidon
Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.
…Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon

bls. 2

Gerhard Ebersoehn
Jun 26th 2017, 06:49 AM
Na Dekapolis (na genesing van die dowe) [Mt9:32-34]

Markus 7:31(-37) [Vgl. vers 33 met Mk15:34 Mt27:46]
Hy het weer uit die gebiede van Tirus vertrek and deur Sidon
Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ Σιδῶνος
And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came

by die See van Galilee in die omtrekke van Dekapolis gekom.
εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως.
unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.

In omstreke van Dalmanuta (na voeding van die vierduisend) [Lk9:18-20]

Markus 8:1-)10
Dadelik het Hy en sy dissipels in die skip geklim
Καὶ εὐθὺς ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
And straightway he entered into a ship with his disciples,

en in die omstreke van Dalmanuta aangekom.
ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά.
and came into the parts of Dalmanutha.

In omstreke van Magdala

Matteus 12:9-)39
Nadat Hy die skare weggestuur het, het hy aanboord gegaan
Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον,
And he sent away the multitude, and took ship,

en gekom in die streke van Magdala.
καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν.
and came into the coasts of Magdala.

In Betsaida

Markus 8:22(-26)
Hy het in Betsaida gekom; toe bring hulle ’n blinde na Hom
Καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν. Καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν,
And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him,

en vra Hom of Hy hom sou gesondmaak.
καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται.
and besought him to touch him.

bls. 3

Gerhard Ebersoehn
Jun 26th 2017, 11:28 AM
Na Sesarea-Filippi

Markus 8:26-31
Hy het hulle verlaat, weer in die boot geklim en weggegaan na die verste kant.
καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν.
And he left them, and entering into the ship again departed to the other side.

27 Toe het Jesus en sy dissipels uitgegaan na die dorpe
Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας
And Jesus went out, and his disciples, into the towns

van Sesarea-Filippi. Op pad vra Hy sy dissipels
Καισαρίας τῆς Φιλίππου∑ καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
of Caesarea Philippi: and by the way He asked his disciples,

en sÍ vir hulle: Wie sÍ die mense, is Ek?
λέγων αὐτοῖς Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;
saying, Whom do men say that I am?

31 Toe het Hy begin om hulle te leer dat die Seun van die Mens
Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
And he began to teach them, that the Son of man must

baie sal moet ly, en verwerp sal moet word deur die hoŽlui en
πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ
suffer many things, and be rejected of the elders,

hoŽpriesters en professors en tot niet gemaak sal word
τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι
and the chief priests, and scribes, and be killed,

om in drie dae weer op te staan.
καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι∑
and after three days rise again.

Matteus 16:13; 21-28
13 Toe Jesus na die streke van Sesaria-Filippi gegaan het,
Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρίας τῆς Φιλίππου
When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi,

het Hy sy dissipels gevra en gesÍ: Wat veronderstel die mense
ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι
he asked his disciples, saying, Whom do men say that

My, die Seun van die Mens, om te wees? ... ... ...
εἶναι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; ... ... ...
I the Son of man am? ... ... ...

21 Net daar het Jesus Christus begin om sy dissipels in te lig
Ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς Χριστὸς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
From that time forth began Jesus to shew unto his disciples,

dat dit bepaal is vir Hom om na Jerusalem te gaan en baie te ly
ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν
how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things

onder die leiers en predikante en geleerdes en
ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ
of the elders and chief priests and scribes, and

doodgemaak te word en op die derde dag opgewek te word.
ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.
be killed, and be raised again the third day.

27 Want gou kom die Seun van die Mens in die heerlikheid
μέλλει γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς
For the Son of man shall come in the glory

van sy Vader met sy engele, en dan sal Hy elkeen
αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει
of his Father with his angels; and then he shall reward

vergeld volgens sy dade.
ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.
every man according to his works.

28 Waarlik, Ek sÍ vir julle: daar is diť van julle wat hier staan,
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων
Verily I say unto you, There be some standing here,

hķlle wat hoegenaamd niť die dood sou gesmaak het nie totdat,
οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν
which shall not taste of death, till

hulle sŪťn die Seun van die Mens kom in sy Koninkryk.
ἴδωσιν τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.
they see the Son of man coming in his kingdom.

Lukas 9:18-22
Dit gebeur toe terwyl Jesus alleen in gebed verkeer het,
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας
And it came to pass, as he was alone praying,

dat sy dissipels na Hom toe gekom het, en Hy hulle gevra het
συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς
his disciples were with him: and he asked them,

met diť woorde: Wie sÍ die mense, is Ek?
λέγων Τίνα με οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι;
saying, Whom say the people that I am?

19 Hulle het verduidelikend vertel: Johannes die doper; ander,
οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἰωάνην τὸν Βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ
They answering said, John the Baptist; but some say,

Elia; nog ander sÍ: een van die profete wat opgestaan het.
Ἡλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.
Elias; and others say, that one of the old prophets is risen again.

20 Toe sÍ Hy vir hulle: Maar julle, wie sÍ julle, is Ek?
εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
He said unto them, But whom say ye that I am?

Met dit antwoord Petrus en sÍ: Die Gesalfde van God.
Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ.
Peter answering said, The Christ of God.

21 Vermanend het Hy hulle beveel: Vertel niemand dit nie!
ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο,
he… charged them and commanded them to tell no man that thing;

22 Dit sÍ, dit is bepaal: Die Seun van die Mens moet baie ly en
εἰπὼν ὅτι Δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ
Saying, The Son of man must suffer many things, and

verwerp word deur die politici en kerklui en akademici
ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων
be rejected of the elders and chief priests and scribes,

en doodgemaak word en op die derde dag opgewek word.
καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.
and be slain, and be raised the third day.

Kapernaum

Matteus 17: ...24 (voor vers 1)
Toe hulle in Kapernaum was, konfronteer
Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον
And when they were come to Capernaum,

die belastinggaarders Petrus en vat hom aan en sÍ:
οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν
they that received tribute money came to Peter, and said …

Julle leier betaal nie belasting nie!
Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ δίδραχμα.
your master … doth he not pay tribute?

Verheerliking op ’n hoŽ berg

Markus 9:2(-13)
Jesus het Petrus en Jakobus en Johannes saamgevat
παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην,
Jesus taketh with him Peter, and James, and John,

en hulle gelei, op na ’n hoŽ berg, net hulle alleen.
καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν μόνους.
and leadeth them up into an high mountain apart by themselves:

En Hy het van gedaante verander voor hulle . . .
καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν . . .
and he was transfigured before them . . .

Matteus 17:1(-8)
Jesus neem Petrus en Jakobus en Johannes
παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην
Jesus taketh Peter, James, and John

sy broer saam, en lei hulle op teen ’n hoŽ berg, net hulle.
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν.
his brother, and bringeth them up into an high mountain apart

2 En Hy het van gedaante verander voor hulle . . .
καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν . . .
And was transfigured before them . . .

blse. 4,5,6,7

Kalahari
Jun 26th 2017, 11:38 AM
Gerhard

Wat is die doel van die plasings? Wat mis ek?

Gerhard Ebersoehn
Jun 26th 2017, 12:07 PM
Gerhard

Wat is die doel van die plasings? Wat mis ek?


Presies wat die opskrif sÍ en is. Mag ek maar aangaan, die ‘lyf’ is nog nie eens aangeraak nie? Dis nog maar die “aanloop”, skaars begin.

M.a.w. jy <mis> die geheel.

Intussen, wys tog seblief foute in my vertaling uit; ek sal dit waardeer. Of, as jy nie daarvan hou nie, toon asseblief onaanvaarbaarheid van of in my geloofsbenadering aan.

Of watter rede jy ookal mag vind om my solank van die Lighuis te verban, as dit jou soveel plesier kan verskaf, hoekom nie sommer sumier nie?

Kalahari
Jun 26th 2017, 12:56 PM
Presies wat die opskrif sÍ en is. Mag ek maar aangaan, die ‘lyf’ is nog nie eens aangeraak nie? Dis nog maar die “aanloop”, skaars begin.

M.a.w. jy <mis> die geheel.

Intussen, wys tog seblief foute in my vertaling uit; ek sal dit waardeer. Of, as jy nie daarvan hou nie, toon asseblief onaanvaarbaarheid van of in my geloofsbenadering aan.

Of watter rede jy ookal mag vind om my solank van die Lighuis te verban, as dit jou soveel plesier kan verskaf, hoekom nie sommer sumier nie?

Aai Gerhard

Waar kom die vandaan? Die afdeling is vrae oor die Bybel en daarom die vraag. Ek sien nog nie die doel nie. Hoe lank is die plasing? Plaas jy dit vir kommentaar of wat is die doel van die plasing? Het jy dit op ander forums geplaas en is dit verban of hoekom die onvanpaste plasing oor verbanning. indien die plasing nie oop is vir bespreking nie, dan is dit nie die regte afdeling vir jou plasing nie. Jy is welkom om voort te gaan, maar ek hoop ons sal gou sien wat dit is wat jy wil bereik. Lang plasings is gewoonlik nie baie effektief vir bespreking nie. Net 'n vraag is die aanhalings van die verse jou vertaling?

Gerhard Ebersoehn
Jun 26th 2017, 01:45 PM
Aai Gerhard

Waar kom die vandaan? Die afdeling is vrae oor die Bybel en daarom die vraag. Ek sien nog nie die doel nie. Hoe lank is die plasing? Plaas jy dit vir kommentaar of wat is die doel van die plasing? Het jy dit op ander forums geplaas en is dit verban of hoekom die onvanpaste plasing oor verbanning. indien die plasing nie oop is vir bespreking nie, dan is dit nie die regte afdeling vir jou plasing nie. Jy is welkom om voort te gaan, maar ek hoop ons sal gou sien wat dit is wat jy wil bereik. Lang plasings is gewoonlik nie baie effektief vir bespreking nie. Net 'n vraag is die aanhalings van die verse jou vertaling?

Sug van verligting! Teen diť tyd was ek lankal by hoeveel forums al verban. Gewoonlik oor die Afrikaans. Of om enige denkbare en ondenkbare ‘rede’.

Dit gaan oor die bekendmaking en beskikbaarstelling van my ‘boek’ om dit nou maar so te noem, hierdie sinopsis van die vier Evangelies waar hulle oor Jesus se Laaste Pasga-Lyding – “Die Hart van die Evangelie” – verhaal.

Ek was al die pad nog onsuksesvol om enigiemand so ver te kry as om dit net te lees! Die Here hoor my, of ek word hier aan die einde van my dae moedeloos, so hardhorig en hardkoppig is Christen-mense. Hulle SAL niks lees wat nog naÔewelike letterlike gewone-mens geloof is en vra om gelees te word nie. Dis benede die geleerdes en oor die koppe van die ongeleerdes. Dis nie Professor Doktor of Dominee nie. Dis nie Hertzog-pryswenner diť of daai nie. Dis die ou met die hoge dunk van homself; moenie jou tyd op hom mors nie. HY WEET NIE WAARVAN HY PRAAT NIE!

Eenkeer duisend keer vir elke keer is dit my enigste terugvoering. Al te dikwels gepaardgaande met verbanning of iets soortgelyks soos gewoon ignoreer, die f-o-e-l!

Man, en sal ek jou nou maar vertel HOEKOM?

Want hierdie Sinopsis het die hele spul vas aan die slaap gevang, en nou’s hulle vir my kwaad so kwaad as kwaat met ’n ‘t’!
JALOERS! En jaloesie is die Moeder van venyn!

Jaaaa…
PG het van sy eensaamheid vertel; PG het niks geweet van eensaam wees nie; want hy het nie Bybel geskryf nie. PG was ’n skrywer van formaat, en gewild. Ek is van geen formaat en ongewild. Probeer nou om vriende te maak of ’n intieme, hartstogtelike leserskring te skep! Gaan spring liewer van Rondomkrans af, daar waar Eugene Marais soos ekke ook die Berg se waterlope op en af, en oor en weer geloop het toe hy vir niks meer kans gesien het nie. Maar ek sal nie die krans eers opkom meer nie, wat daarvan afspring…

Ewentwil, ek sal maar afsluit met oom Jannie Smuts, wat toe die hovaardige knaap al met hom politieke skoor gesoek het teen die hange van Tafelberg, toe sÍ hy vir die laaitietjie, Jonkman, kom sit hier langes my op hierdie sagte klip hier, DAN PRAAT ONS BYBEL!

Gerhard Ebersoehn
Jun 26th 2017, 06:53 PM
blse. 8-15

Terug deur Galilea en Samaria

Markus 9:30,31
Vandaar voort het hulle deur Galilea gegaan—
Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας,
And they departed thence, and passed through Galilee;

en Hy wou nie hÍ dat iemand sou weet nie, 31 want, het Hy sy
καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ∑ 31 ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς
and he would not that any man should know it. 31 For he taught his

dissipels ingelig en hulle vertel: Die Seun van die Mens
μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
disciples, and said unto them, The Son of man

word oorgegee in hande van mense; en hulle sal Hom ombring.
παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν,
is delivered into the hands of men, and they shall kill him;

En van Hy gedood was, sal Hy Hom die derde dag weer oprig.
καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται.
and after that he is killed, he shall rise the third day.

Matteus 17:...22,23...
Toe hulle terugdraai in Galilea, sÍ Jesus vir hulle,
Συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
And while they abode in Galilee, Jesus said unto them,

Dis tyd! Die Seun van die Mens word in mensehande verraai.
Μέλλει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων,
The Son of man shall be betrayed into the hands of men:

23 En hulle sal Hom doodmaak; maar op die derde dag sal Hy
καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
And they shall kill him, and the third day he shall

opgewek gewees het. Toe was hulle erg ontstel.
ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.
be raised again. And they were exceeding sorry.

Lukas 17:11(-28)
So het dit gebeur op pad terug na Jerusalem, dat Hy Hom
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ αὐτὸς
And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he

in die middel van Samaria en Galilea bevind het.
διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρίας καὶ Γαλιλαίας.
passed through the midst of Samaria and Galilee.

12 Soos Hy ’n sekere gehuggie ingeloop gekom het, kom
καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν
And as he entered into a certain village, there met him

tien melaatse manne Hom teŽ wat op ’n afstand bly staan het.
δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν,
ten men that were lepers, which stood afar off.

Jesus verneem Lasarus is siek

Johannes 11:1-16
En daar was ’n sekere man siek, Lasarus van BetaniŽ die
Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς
Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany,

tuisdorp van Maria en haar suster Marta—
κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.
the town of Mary and her sister Martha.

2 —dit was Maria wat die Here met mirre gesalf het en sy
ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν Κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς
It was Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his

voete gestryk het met haar hare, wie se broer Lasarus siek was.
πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει.
feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.

3 Daarom het die susters vir Jesus laat weet: Here, kom kyk,
ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι Κύριε, ἴδε
Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord,

hy vir wie u lief is, is siek. 4 Toe Jesus dit hoor, sÍ Hy:
ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ. 4 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
he whom thou lovest is sick. 4 When Jesus heard, He said,

Hierdie ongesteldheid is nie tot die dood nie, maar tot die
Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς
this sickness is not unto death, but for the glory

roem van God, dat die Seun van God daardeur vereer mag word.
δόξης τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι’ αὐτῆς.
of God, that the Son of God might be glorified thereby.

5 Jesus was lief vir Marta en haar suster en Lasarus.
ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον.
Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.

6 Toe Hy hoor Lasarus was siek, het Jesus in die plek gebly
ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ
When Jesus heard (that Lazarus was sick) he abode

waar hy (ver bo-aan die Jordaan) was, vir twee dae. 7 Daarna
δύο ἡμέρας (πέραν τοῦ Ἰορδάνου)∑ 7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο
two days still in the same place where he was. 7 Then after that

sÍ Jesus vir sy dissipels: Sou ons weer na Juda gaan?
λέγει τοῖς μαθηταῖς Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν;
saith he to his disciples, Let us go into Judea ...

8 Sy dissipels antwoord Hom: Meester, onlangs nog het die
λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί Ῥαββεί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ
His disciples say unto him, Master, the Jews of late

Jode U probeer stenig, en U wil wťťr soŽntoe gaan?
Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;
sought to stone thee; and goest thou thither again?

9 Jesus het verduidelik: Is daar nie twaalf ure in die dag nie?
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας;
Jesus answered, Are there not twelve hours in the day?

10 Loop iemand in die dag, struikel hy nie, want hy sien die lig
ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς
If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light

van hierdie wÍreld; maar as iemand in die nag loop, struikel
τοῦ κόσμου τούτου βλέπει∑ ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί,
of this world. But if a man walk in the night, he stumbleth,

hy, want daar is geen lig in hom nie. 11 Dit het Hy gesÍ.
προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 11 ταῦτα εἶπεν.
because there is no light in him. 11 These things said he.

Daarna sÍ Hy vir hulle: Lasarus ons vriend slaap;
καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται∑
and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth;

maar Ek gŠŠn: dat Ek hom mag wakker maak.
ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.
but I go, that I may awake him out of sleep ...

12 Waarop sy dissipels sÍ: Here, as hy slaap, sal hy regkom.
εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ Κύριε, εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται.
Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well.

13 Jesus het van sy (eie) dood gespreek; maar hķlle het gedink
εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ∑ ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι
Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that

Hy praat oor die slaap in onbewustheid. 14 Toe vertel Jesus
περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 14 τότε οὖν εἶπεν
he had spoken of rest in sleep. 14 Then said Jesus

hulle reguit: Lasarus is dood. 15 Maar Ek is bly vir julle
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ Λάζαρος ἀπέθανεν, 15 καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς
unto them plainly, Lazarus is dead. 15 I am glad for your sakes

Ek was nie daar nie, dat julle mag glo. Maar ons gŠŠn na hom!
... ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ... ἵνα πιστεύσητε ... ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν.
that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.

16 Toe sÍ Tomas van Didumus aan sy mede-dissipels:
εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συνμαθηταῖς
Then said Thomas which is called Didymus unto his fellow disciples,

Kom ons gaan saam dat ons saam met Hom kan omkom.
Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ’ αὐτοῦ.
Let us also go, that we may die with him. [Eks14:11]

Op pad na Jerusalem : Terug Jordaan langs na Judea

Markus 10:1(-)28
Jesus kom na die dele van Judea duskant die Jordaan.
Καὶ … ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου,
..he cometh into the coasts of Judaea by the farther side of Jordan:

en die skares het weer voor Hom saamgekom; en soos
καὶ συνπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς
and the people resort unto him again; and, as

Hy gewoond was het Hy hulle altoos maar geleer.
εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς.
he was wont, he taught them again.

28 Toe het Petrus begin om te sÍ ... Ons tog het al’s verlaat en
Ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ
Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and

aanvanklik was dit ons wat U gevolg het. 29a Jesus het gesÍ:
ἠκολουθήκαμέν σοι. 29a ἔφη ὁ Ἰησοῦς∑
have followed thee. 29a Jesus answered and said,

...baie laastes sal eerste wees, en eerstes, laaste.
…πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι.
...many first shall be last; and the last first.

Matteus 19:1; 27-30
Jesus het weggegaan uit Galilea en by die dele
ὁ Ἰησοῦς ... μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια
Jesus ... departed from Galilee, and came into the coasts

van Judea duskant die Jordaan gekom.
τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
of Judea beyond Jordan

27 Daar merk Petrus op en sÍ: Kyk, ons het alles agtergelos
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα
Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all,

en U gevolg; wat uiteindelik sal daar vir ons in wees?
καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι∑ τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;
and followed thee; what shall we have therefore?

28 Jesus het vir hulle gesÍ: Sowaar sÍ Ek vir julle: Julle wat
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ
And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which

My gevolg het: In die opstanding wanneer
ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ, ὅταν
have followed me, in the regeneration when

die Seun van die Mens sal sit op die troon van sy heerlikheid,
καθίσῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ,
the Son of man shall sit in the throne of his glory,

sal julle ook sit op twaalf trone en die twaalf
καθήσεσθε καὶ αὐτοὶ ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα
ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve

stamme van Israel oordeel.
φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.
tribes of Israel.

29 En almal wat huis verlaat het, of broers of susters of vader
καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα
every one that hath forsaken houses or brethren or sisters or father,

of moeder of vrou of kinders of landgoed, om my Naam ontwil,
ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματός,
or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake,

sal veelvuldig terugontvang en sal die ewige lewe beŽrwe.
πολλαπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.
shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.

30 Baie eerstes sal laaste, en baie laastes, eerste wees.
Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.
But many first shall be last; and the last, first.

Markus 10:32-34
Terwyl hulle op pad was om op te gaan na Jerusalem en Jesus
Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν
And they were in the way going up to Jerusalem; and Jesus

hulle vooruitgegaan het en hulle, verdwaas en verskrik
προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο οἱ δὲ
went before them: and they were amazed; and... they were afraid...

agternagekom het, was hulle bŠng. Toe kry Hy weer die twaalf
ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα
as they followed. And he took again the twelve,

saam en begin hulle vertel wat gou met Hom gaan gebeur:
ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν,
and began to tell them what things should happen unto him.

33 Kyk: ons gaan op na Jerusalem; en die Seun van die Mens
ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man

sal oorgelewer word aan die hoŽpriesters en skrifgeleerdes,
παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν,
shall be delivered unto the chief priests and unto the scribes;

en hulle sal Hom veroordeel tot die dood en Hom oorgee
καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν
and they shall condemn him unto death, and shall deliver him

aan al die mense. 34 En hulle sal Hom verneder en Hom martel,
τοῖς ἔθνεσιν 34 καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ
to the Gentiles: 34 And they shall mock him, and shall scourge him,

34 en hulle sal op Hom spoeg en Hom vermoor.
καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν,
and shall spit upon him, and shall kill him:

Maar die derde dag sal Hy weer opstaan.
καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται.
and the third day he shall rise again.

Matteus 20:17-19
Dit was amper tyd vir Jesus om by Jerusalem te wees;
Μέλλων δὲ ἀναβαίνειν Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα
And Jesus going up to Jerusalem took

Hy neem toe die twaalf eenkant en op die pad vertel Hy hulle:
παρέλαβεν τοὺς δώδεκα κατ’ ἰδίαν, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς
the twelve disciples apart in the way, and said unto them,

18 Kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die Seun van die Mens
Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
And behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man

sal oorgelewer word aan die hoŽpriesters en skrifgeleerdes,
παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν,
shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes,

en hulle sal Hom veroordeel tot die dood 19 en oorgee
καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν εἰς θάνατον 19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν
and they shall condemn him to death. And shall deliver him

aan die nasies om verag, gemartel, en gekruisig te word.
τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι,
unto the Gentiles to mock and to scourge, and to crucify him;

Maar op die derde dag sal Hy opgewek word.
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.
and the third day he shall rise again.

Lukas 18:31-34
Ons gaan op na Jerusalem, en alles sal vervul word wat
ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ
we go up to Jerusalem, and all things ... shall be accomplished ...

geskrywe is deur die profete aangaande die Seun van die Mens.
γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ Υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου∑
written by the prophets concerning the Son of man.

32 Want Hy sal oorgelewer word aan die nasies
παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν
For he shall be delivered unto the Gentiles,

en sal bespot en verneder, en op gespoeg word.
καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται,
and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on.

33 en hulle sal Hom gťsel en vermoor,
καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν,
And they shall scourge him, and put him to death:

maar in die derde dag sal Hy weer opstaan.
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται.
and the third day he shall rise again.

34 Hulle het niks hiervan kon uitmaak nie, en hierdie woord
καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο
And they understood none of these things: and this saying

was van hulle weerhou, en hulle het nie geweet wat Hy praat nie.
κεκρυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.
was hid from them, neither knew they the things which were spoken.

Gerhard Ebersoehn
Jun 27th 2017, 01:08 AM
"Ek Is Die Lig"


Jerigo met sy blindes [Josua 6:26]

Lukas 18:35(-43) [Een blinde]
Vervolgens, soos Hy Jerigo nader,
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἱερειχὼ
And it came to pass, that as he was come nigh unto Jericho,

het ’n blinde langs die pad gesit en bedel.
τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν.
a certain blind man sat by the way side begging:

36 Toe hy die skare hoor verbygaan, vra hy wat dit kon wees.
ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο.
And hearing the multitude pass by, he asked what it meant.

37 Hulle antwoord hom: Jesus die Nasarener kom hier verby.
ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται.

And they told him, that Jesus of Nazareth passeth by.

38 Hy het uitgeroep: Jesus, Seun van Dawid, wees my genadig!
καὶ ἐβόησεν λέγων Ἰησοῦ υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με.
And he cried, saying, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.

39 En diť wat voorgeloop het, het hom afgejak om stil te bly.
καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ∑
they which went before rebuked him, that he should hold his peace:

Hy het baie harder geroep: Seun van Dawid, wees my genadig!
αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με.
he cried so much the more, Thou Son of David, have mercy on me.

40 Jesus het gaan staan en beveel hy moet na Hom gebring word.
σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν.
And Jesus stood, and commanded him to be brought unto him:

Met hom naby, vra Jesus hom: 41 Wat wil jy hÍ moet Ek doen?
ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν 41 Τί σοι θέλεις ποιήσω;
and when he was come near, he asked him…41 What wilt thou that I shall do unto thee?
[* Lev23:21,22 Eks13:8]

Hy het gesÍ: Here, dat ek mag sien?
ὁ δὲ εἶπεν Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω.
And he said, Lord, that I may receive my sight.

42 En Jesus het vir hom gesÍ: Sien! jou geloof het jou gered.
καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἀνάβλεψον∑ ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
…Jesus said unto him, Receive thy sight: thy faith hath saved thee.

43 Onmiddellik het die blinde gesien, en Jesus gevolg
καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ
And immediately he received his sight, and followed him,

terwyl hy God verheerlik; en die hele volk toe hulle dit sien,
δοξάζων τὸν Θεόν. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν
glorifying God: and all the people, when they saw it,

het God geloof. [Josua 6:27]
ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.
gave praise unto God.

Lukas 19:1-10 [Hb11:7,9]
En Jesus het ingekom en deur Jerigo gegaan. 2 Nou was daar
Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱερειχώ. 2 Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ
And Jesus entered and passed through Jericho. 2 And behold there

’n man genaamd SaggťŁs. Die einste was hooftollenaar;
ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης,
was a man named Zacchaeus, which was the chief ... publican...,

en hy was rżk. 3 Hy het probeer om Jesus te sien—wie Hy was;
καὶ αὐτὸς πλούσιος∑ 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν,
and he was rich. 3 And he sought to see Jesus who he was;

maar hy kon nie weens die skare; en van persoon was hy klein.
καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.
and could not for the press, because he was little of stature.

4 Hy het verbygehardloop na heelvoor in ’n wildevyeboom op
καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν,
And he ran before, and climbed up into a sycomore tree

sodat hy Hom kon sien, want Hy kom netnou verby.
ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι.
to see him: for he was to pass that way.

5 Toe Hy op die plek gekom het en opkyk, het Jesus
καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς
And when Jesus came to the place, he looked up, and saw him,

vir SaggťŁs gesÍ: Maak gou en kom af!
εἶπεν πρὸς αὐτόν Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι∑
and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down;

want vandag moet Ek in jou huis, vertoef.
σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.
for to day I must abide at thy house.

6 En hy het gougemaak en afgekom en Hom bly verwelkom.
καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. [Hb11:13b]
And he made haste, and came down, and received him joyfully.

7 Toe hulle dit sien het almal gemor en gemompel:
καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι
And when they saw it, they all murmured, saying, That

By ’n sondaarmens het hy ingegaan om te kuier. [Gn22]
Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι.
he was gone to be guest with a man that is a sinner.

8 Maar SaggťŁs het sy man gestaan en vir die Here gesÍ: Dis so,
σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν Κύριον Ἰδοὺ
And Zacchaeus stood, and said unto the Lord; Behold,

Here, die helfte van my besittings, gee ek aan die armes; en het
τὰ ἡμίσειά μου τῶν ὑπαρχόντων Κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἴ
Lord, the half of my goods I give to the poor; and if

ek iemand iets met skelmstreke ingedoen, vergoed ek viervoudig!
τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.
I have taken any thing from any man by false accusation, I restore him fourfold. [Gn22; Josua7]

9 Jesus het vir hom gesÍ: Vandag [Gn17:23; 15:18] het verlossing
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία [Gn7:13 1Pt1:8-11]
And Jesus said unto him, This day is salvation come [Gn7:13 1Pt3:20]

vir hierdie huis gekom ooreenkomstig seunskap van Abraham.
τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν∑
to this house, forsomuch as he also is a son of Abraham.

10 Want die Seun van die Mens het gekom om te vind en te red wat verlore is. [Gn18:10 Hb11:9c x :7d]
ἦλθεν γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.

Markus 10:46-52
Hulle het in Jerigo gekom. En net toe Hy uit Jerigo weggaan
Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰερειχώ. Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰερειχὼ
And they came to Jericho: and as he went out of Jericho

met sy dissipels en ’n groot skare, het die seun van Timaeus—
καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ ὁ υἱὸς Τιμαίου
with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus,

Bartimeus—’n blinde bedelaar, gesit langs die pad
Βαρτιμαῖος, τυφλὸς προσαίτης, ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν.
the son of Timaeus, sat by the highway side begging.

47 En toe hy hoor dit is Jesus die Nasarener, het hy begin

καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνός ἐστιν ἤρξατο κράζειν
And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began

uitroep om te sÍ: Jesus, Seun van Dawid, wees my genadig!
καὶ λέγειν Υἱὲ Δαυεὶδ Ἰησοῦ, ἐλέησόν με. [* Lev23:21,22 Eks13:8]
to cry out, and say, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.

48 Baie het hom gemaan dat hy uit respek moes stilbly. Maar
καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ∑
And many charged him that he should hold his peace: but

hy het op sy hardste geskree: Seun van Dawid, wees my genadig!
ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με.
he cried the more a great deal ... Son of David have mercy on me.

49 Jesus het gaan staan en beveel: Roep hom! Hulle roep die
καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Φωνήσατε αὐτόν. καὶ φωνοῦσιν
...Jesus stood still, and commanded him to be called. And they call

blinde en sÍ vir hom: Wees bly, staan op, Hy roep jou!
τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ Θάρσει, ἔγειρε, φωνεῖ σε.
the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise; he calleth thee.

50 En hy het sy kleed weggegooi, opgespring en na Jesus gekom.
ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus.

51 Jesus het hom gevra en gesÍ: Wat wil jy hÍ, sou Ek doen?
καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τί σοι θέλεις ποιήσω;
Jesus answered and said unto him What wilt thou that I should do?

Die blinde het gevra: Meester, dat ek nou kan sien.
ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ Ῥαββουνεί, ἵνα ἀναβλέψω.
The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight.

52 Toe sÍ Jesus vir hom: Gaan! jou geloof het jou gered.
καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
...Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole.

Net daar het hy weer gesien en Jesus op die weg gevolg.
καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ.
...immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.

Matteus 20:29-34
Toe hulle Jerigo verlaat het, het ’n groot skare Hom gevolg.
Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱερειχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς,
And as they departed from Jericho, a great multitude followed him,

30 skielik, sit nůg twee blindes langs die pad . . .
καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν . . .
And, behold, two blind men sitting by the way side,

en toe hulle hoor dat Jesus verbygaan, roep hulle uit en sÍ:
ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες
when they heard that Jesus passed by, cried out, saying,

Here, wees ons genadig, U, Seun van Dawid!
Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς Δαυείδ.
Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.

31 Die menigte het op hulle neergekom dat hulle stil moes bly;
ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν∑
...the multitude rebuked them because they should hold their peace

maar hulle het erger geskree en diť woorde geuit:
οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες
but they cried the more, saying,

O God, wees ons genadig, Seun van Dawid!
Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς Δαυείδ.
Have mercy on us, O Lord thou Son of David.

32 En Jesus het gaan staan en hulle geroep en gesÍ:
καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν
And Jesus stood still, and called them, and said,

Wat wil julle hÍ dat Ek moet doen vir julle?
Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;
What will ye that I shall do unto you?

33 Hulle sÍ vir Jesus: O God, dat ons oŽ mag oopgaan.
λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν.
They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.

34 Met mededoŽ het Jesus hulle oŽ aangeraak,
σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀμμάτων αὐτῶν,
So Jesus had compassion on them, and touched their eyes:

en net daar het hulle weer kon sien en het hulle Hom gevolg.
καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.
and immediately their eyes received sight, and they followed him.

Johannes 11:9,10; 12:35,36
Jesus het geantwoord: Is daar nie twaalf ure in die dag nie?
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας;
Jesus answered, Are there not twelve hours in the day?

As iemand in die dag loop, struikel hy nie, want
ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι
If any man walk in the day, he stumbleth not, because

hy sien die Lig van hierdie wÍreld 10 maar as iemand loop
τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει∑ 10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ
he seeth the light of this world. 10 But if a man walk

in die nag, struikel hy, omdat die Lig nie in hom is nie.
ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.
in the night, he stumbleth, because there is no light in him.

35 Toe sÍ Jesus vir hulle: net vir ’n kort rukkie nog is Die Lig
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς
Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light

by julle. Loop terwyl julle die Lig het dat duisternis julle nie
ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς
with you. Walk while ye have the light, lest darkness

sou oorval nie; en hy wat in donkerte loop nie weet waarheen
καταλάβῃ∑ καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ
come upon you: ...he that walketh in darkness knoweth not whither

hy gaan nie. 36 Terwyl julle Die Lig het, glo Die Lig, dat
ὑπάγει. 36 ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα
he goeth. 36 While ye have light, believe in the light, that

julle seuns van lig mag wees. Hierdie dinge het Jesus gespreek
υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς,
ye may be the children of light. These things spake Jesus,

terwyl Hy weggegaan en Hom verberg het as gevolg van hulle.
καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν.
and departed, and did hide himself from them.

blse. 16-23

Gerhard Ebersoehn
Jun 27th 2017, 08:27 AM
"Ek Is Die Opstanding"

In BetaniŽ Lasarus opgewek

Johannes 11:17-53
17 Toe Jesus opgedaag het, vind Hy Lasarus was vier dae al in
Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν
Then when Jesus came, he found that he had lain in

die graf. 18 Nou was BetaniŽ naby Jerusalem; so na
τῷ μνημείῳ. 18 ἦν δὲ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ
the grave… four days already. 18 Bethany was nigh unto Jerusalem

vier kilometers se kant. 19 En baie uit die Jode het aangekom
σταδίων δεκαπέντε. 19 πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν
about fifteen furlongs off 19 And many of the Jews came

by Marta en Maria om hulle te vertroos oor hulle broer.
πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ, ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ.
to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.

20 Marta, toe sy hoor Jesus het gekom, het Hom gaan ontmoet,
ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ∑
…Martha, as soon as she heard… Jesus was coming, went and met him

maar Maria het in die huis bly sit. 21 Toe sÍ Marta vir
Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 21 εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς
but Mary sat still in the house. 21 Then said Martha unto

Jesus: Here, as U hier was, sou my broer nooit gesterf het nie.
Ἰησοῦν Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου.
Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

22 Nogtans weet ek: wat ookal U God sou vra, Hy U sou gee.
καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεὸν δώσει σοι ὁ Θεός.
But I know, that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.

23 Jesus sÍ vir haar: Op sal jou broer opstaan. 24 SÍ Marta
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. 24 λέγει
Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again. 24 Martha saith

vir Hom: Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die
αὐτῷ ἡ Μάρθα Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ
unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the

laaste dag. 25 SÍ Jesus vir haar: EK IS Die Opstanding en Die
ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ
last day. 25 Jesus said, I AM the Resurrection and the Life:

Lewe: hy wat glo in My, al sou hy dood gewees het, sal lewe.
ζωή∑ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, [Eks14 & 15]
he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. ...

26 Trouens, elkeen wat leef en glo in My sal nooit sterf nie—
καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ
And whosoever liveth and believeth in me shall

nie in ewigheid nie! Glo jy dŪt? 27 Sy sÍ vir Hom: Ja, Here,
εἰς τὸν αἰῶνα∑ πιστεύεις τοῦτο; λέγει αὐτῷ Ναί, Κύριε∑
never die. Believest thou this? She saith unto him, Yea, Lord:

ek glo vas dat U die Gesalfde is die Seun van God wat na die
ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ εἰς τὸν
I believe that thou art the Christ, the Son of God, which

wÍreld kom. 28 Toe sy dit bely het, gaan sy en roep
κόσμον ἐρχόμενος. 28 καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν
should come into the world. 28 And when she had so said, she went

Maria haar suster en eenkant vertel sy haar: Die Meester is
Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα Ὁ Διδάσκαλος
her way, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is

hier, en Hy roep jou. 29 Daardie een het, toe sy hoor, opgestaan
πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε. 29 ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν, ἐγείρεται
come, and calleth for thee. 29 As soon as she heard that, she arose

30 en dadelik na Hom gekom. 30 Jesus was egter nog nie in die
ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν∑ 30 οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν
quickly, and came unto him. 30 Now Jesus was not yet come

dorp nie maar was nog in die plek waar Marta Hom ontmoet het.
κώμην, ἀλλ’ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα.
into the town, but was in that place where Martha met him.

31 Toe die Jode wat by haar aan huis was en
οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ
The Jews then which were with her in the house, and

haar vertroos het, sien dat Maria haastig opstaan
παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη
comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily

en uitgaan, het hulle agter haar aangeloop, vermoedend dat
καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, δόξαντες ὅτι
and went out, followed her, saying,

sy graf toe gaan om daar te huil. 32 Soos Maria aangekom het
ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 32ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν
She goeth unto the grave to weep there. 32 Then when Mary was come

waar Jesus was en Hom sien [Jh20:14], val sy aan sy voete [Mt28:9]
ὅπου ἦν Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας,
where Jesus was, and saw him she fell down at his feet, saying

en sÍ vir Hom: Here, was U hier, het my broer nie gesterf nie.
λέγουσα αὐτῷ Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός.
unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

33 [Jh12:27; 13:21 Mk14:34 Mt26:38; Job 24; 6:9]
Toe Jesus haar sien hoe sy huil, en haar metgeselle by haar, die
Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ
When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping

roubeklaende Jode, het Hy gekreun in sy siel. En ontsteld het
Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν
which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled,

Hy 34 gevra: Waar het julle hom begrawe? [Jh20:2, 11 Mt28:6]
ἑαυτόν καὶ 34 εἶπεν Ποῦ τεθείκατε αὐτόν;
and 34 said, Where have ye laid him?

Antwoord hulle Hom: Here, kom kyk. 35 Jesus het geween.
λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, 35 ἔρχου καὶ ἴδε. 35 ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς.
They said unto him, Lord, come and see. 35 Jesus wept.

36 Toe sÍ die Jode: Kyk hoe lief het Hy hom gehad;
ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.
Then said the Jews, Behold how he loved him!

37 maar ander onder hulle het gesÍ: Hierdie man wat die
τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς
And some of them said, Could not this man which

oŽ van die blinde oopmaak, kon Hy nie ook maak dat
ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ
opened the eyes of the blind, have caused even

hierdie man nie sou sterf nie? [Mk15:31 Lk23:35]
οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;
this man should not have died?

38 Jesus, weereens kreunend in sy gees, kom [Jh20:1 Lk22:22; 24:2]
Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται
Jesus therefore again groaning in himself cometh

na die graf; daar was ’n grafsteen en ’n klip was daaroor gelÍ.
εἰς τὸ μνημεῖον∑ ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ αὐτῷ.
to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.

39 SÍ Jesus: Verwyder die klip. Keer die suster van die
λέγει ὁ Ἰησοῦς Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ
Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of

ontslapene, Marta: Here, hy ruik al, want dis nou vier dae!
τετελευτηκότος Μάρθα Κύριε, ἤδη ὄζει∑ τεταρταῖος γάρ ἐστιν.
him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days. [Jh12:23 Rm6:4; 9:17 Farao uittog]

40 Antwoord Jesus: Het Ek nie vir jou gesÍ dat as jy sou glo,
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς
Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe,

jy die heerlikheid van God sou sien nie?
ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ; [Jh19:41 Lk23:50 Mt27:60 Eks10:17 Jh12:13]
thou shouldest see the glory of God?

41 Toe vat hulle die klip weg. ... En Jesus het sy oŽ opgeslaan en
ἦραν οὖν τὸν λίθον. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ
Then they took away the stone… And Jesus lifted up his eyes, and

gebid: Vader, Ek dank U dat U My verhoor het.
εἶπεν Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου.
said, Father, I thank thee that thou hast heard me.

42 [Eks10:2; 11:7,8]
Ek weet U verhoor My altyd; maar vir die verdwaalde
ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις∑ ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον
And I knew that thou hearest me always: but because of the people

volk bid Ek, dat hulle mag glo dat U My gestuur het.
τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
which stand by I prayed, that they may believe that thou hast sent me.

43 [Jh12:27,28 Lk23:23 Ese1:24,26,28; 2:3] 45 [Eks14:8,13 Jh3:2; 7:48,50 Mt19:3]
Toe Jesus dit gebid het, het Hy met ’n groot stem uitgeroep:
καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν
And when he had thus spoken, he cried with a loud voice,

Lasarus, kom uit! 44 En die dooie het uitgekom met voete
Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. 44 ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας
Lazarus, come forth! 44 And he that was dead came forth,

en hande in verbande en kop toegedraai met doeke.
καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο.
bound hand and foot with grave clothes: and his face... with a napkin.

Jesus het diť teenwoordig, beveel: Maak hom los en laat hom gaan.
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν.
Jesus saith unto them, Loose him, and let him go. [Jh20:3-10; Lk24:12]

45 Toe het baie Jode, diť wat na Maria gekom het en gesien het
Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι
Then many of the Jews which came to Mary and had seen

wat Hy gedoen het, geglo in Hom. 46 Maar sommiges van hulle
ὃ ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν∑ 46 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν
the things which Jesus did, believed on him. 46 But some of them
[Eks7:9 Mk 6:49-53 Rgt6:13 Mk14:12 Jh4:4 Lk23:8]

het na die FariseŽrs gegaan en vertel wat Jesus gedoen het.
ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς.
went... to the Pharisees and told... what things Jesus had done.

47 [Eks8:8...23 Num14:21-25 Dt11:1-8; 29:2,3]
Toe kom die hoŽpriesters en FariseŽrs in sinode saam, en
Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ
...gathered the chief priests and the Pharisees a council and said,

het bespreek: Wat doen ons? Hierdie mens doen baie tekens.
ἔλεγον Τί ποιοῦμεν, ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα;
What do we? For this man doeth many miracles. [1Kor10:9-11]

48 As ons hom laat begaan, sal almal in hom glo; en die
ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ
If we let him thus alone, all will believe on him: and the

Romeine sal kom en van ons wegvat beide land en volk.
ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος.
Romans shall come and take away both our place and nation.

49 Een van hulle—Kajafas synde hoŽpriester van daardie jaar,
εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου,
And one of them, Caiaphas, being the high priest That Same Year,

het aan die sanhedrin vertel: Julle weet glad niks nie 50 en
εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν 50 οὐδὲ
said unto them, Ye know nothing at all, 50 nor

neem nie in ag dat dit voordelig is vir ons as een mens
λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος
consider that it is expedient for us that one man should die for the people

sterf vir die volk, en nie die hele volk, omkom nie.
ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.
and that the whole nation perish not.

51 Dit het hy nie uit homself gesÍ nie, maar omdat hy
τοῦτο δὲ ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ … ὢν
And this spake he not of himself: but being

hoŽpriester was Daardie Jaar en geprofeteer het dat dit tyd
ἀρχιερεὺς … τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν
high priest that year, he prophesied that

geword het vir Jesus om doodgemaak te word vir die volk
Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους,
Jesus should die for that nation;

52 en nie vir daardie volk alleen nie, maar dat Hy die
καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὰ τέκνα
And not for that nation only, but that also he should gather

verstrooide kinders van God in eenheid mog bymekaarbring.
τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν.
together in one the children of God that were scattered abroad.

53 Van diť dag af het hulle saamgesweer om Hom om te bring.
ἀπ’ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.
...from that day forth they took counsel together for to put him to death.

blse. 22-28

Gerhard Ebersoehn
Jun 27th 2017, 08:38 AM
Weg na plattelandse dorp EfraÔm


Johannes 11:54-57
Jesus het daarom nie weer in die openbaar beweeg
Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει
Jesus therefore walked no more openly

onder die Jode nie, maar het daarvandaan weggegaan na die
ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν
among the Jews; but went thence unto a

platteland, na die dorp naby die woestyn bekend as Efraim.
χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν,
country near to the wilderness, into a city called Ephraim,

Daar het Hy saam met sy dissipels gebly.
κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν.
and there continued with his disciples.

55 En die pasga van die Jode was naby, en baie het opgegaan na
Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς
And the Jews' passover was nigh at hand: and many went out

Jerusalem uit die platteland voor die pasga om hulle te reinig.
Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς.
up to Jerusalem before the passover to purify themselves. [Jh18:28b]

56 Toe het hulle Jesus gesoek en mekaar in die tempel
ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ’ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ
Then sought they for Jesus, and spake among themselves…

gestaan en uitvra: Wat dink julle? sal Hy nie fees toe kom nie?
ἑστηκότες Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;
in the temple as they stood, What think ye that he will not come to the feast?

57 Die hoŽpriesters en FariseŽrs het bevel gegee dat as iemand
δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις
...the chief priests and the Pharisees had given a commandment that,

sou weet waar Hy is, hy hulle sou vertel sodat hulle Hom kon vang.
γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.
if any knew where he were he should shew it that they might take him

Terug in BetaniŽ en Jerusalem
“Ses dae voor die pasgafeesdae” : Sabbat [9de dag van Eerste Maand]

Johannes 12:1-11
Toe het Jesus ses dae voor die pasgafeesdae in BetaniŽ gekom
Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν
Then Jesus six days before the passover came to Bethany

waar Lasarus (wat Hy uit die dode opgewek het) gebly het.
ὅπου ἦν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς.
where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead.

2 Hulle het toe ’n ete gegee vir Hom daar, en Marta het bedien.
ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει,
There they made him ...lunch; and Martha served:

en Lasarus was een van diť wat saam met Hom aangesit het.
ὁ δὲ Λάζαρος [λάζομαι: om in arms of ‘boesem’ te neem Rut 4:16 Lukas 16:22,23 vgl. met die Uitog Dt37:27]
εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ∑
but Lazarus was one of them that sat at the table with him.

3 Maria gebruik toe ’n liter mirre en nardussalf, suiwer en
ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς
Then took Mary a pound of ointment of spikenard,

baie duur, en salf Jesus se voete en vee hulle met haar hare af;
πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς
very costly, and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair

en die huis was gevul met die reuk van die salf.
θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ∑ ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.
and the house was filled with the odour of the ointment.

4 SÍ Judas Iskariot een van sy dissipels (hy was gereed
λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ὁ μέλλων
Then saith one of his disciples, Judas Iscariot … which should

om Hom te verraai): 5 Vir wat was hierdie salf nie verkoop
αὐτὸν παραδιδόναι 5 Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη
betray him, 5 Why was not this ointment sold

vir driehonderd dunari en aan die armes gegee nie?
τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;
for three hundred pence, and given to the poor?

6 Hy het dit gesÍ, niť omdat dit oor die armes
εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν
This he said, not that he cared for the poor;

gegaan het vir hom nie, maar omdat hy ’n dief was
ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν
but because he was a thief,

wat die beurs gehad het waarin hy die goedere weggedra het.
καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.
and had the bag, and bare what was put therein.

7 Toe sÍ Jesus: Laat haar begaan; want teen die dag
εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς Ἄφες αὐτήν, ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν
Then said Jesus, Let her alone: against the day

van my begrafnis mag sy dit onderneem. 8 Want die armes
τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό∑ 8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ
of my burying hath she kept this. 8 For the poor

het julle altyd by julle; maar My het julle nie altyd nie.
πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.
always ye have with you;but me ye have not always.

9 Dus het baie mense uit die Jode geweet dat Hy daar was,
Ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν,
Much people of the Jews therefore knew that he was there:

en het hulle gekom nie terwille van Jesus alleen nie, maar
καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’
and they came not for Jesus' sake only, but

dat hulle Lasarus kon sien wat Hy opgewek het uit die dode.
ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.
that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.

10 Toe het die hoŽpriesters beplan om Lasarus ook te vermoor
ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν
The chief priests consulted that they might put Lazarus also to death

11 daar baie deur hom die Jode verlaat het en geglo het in Jesus
ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.
because that by reason of him many of the Jews went away, and believed on Jesus.

blse. 28-31

Gerhard Ebersoehn
Jun 27th 2017, 09:15 AM
B) Die Laaste Week (Volgorde volgens dae en ure)

Palm-Sondag : Intog in Jerusalem :
[ďTiende dag van die Eerste MaandĒ 5 dae voor Abib 15 is Abib 10 Eksodus 12:3 EsegiŽl 40:1]

Johannes 12:12-19
Die volgende mŰre het groot skares wat na die fees gegaan het
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν,
On the next day much people that were come to the feast,

en gehoor het dat Jesus na Jerusalem toe kom,
ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,
when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,

13 palmtakke gepluk en uitgegaan Hom tegemoet,
ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ,
Took branches of palm trees, and went forth to meet him,

en geskree: Hosanna! GeseŽnd is Hy wat kom
καὶ ἐκραύγαζον Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
and cried, Hosanna: Blessed is the King of Israel

in die naam van die HERE, die Koning van Israel.
ἐν ὀνόματι Κυρίου, καὶ ὁ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.
that cometh in the name of the Lord.

14 Jesus het ín jong esel gevind en daarop plaasgeneem,
εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπí αὐτό,
And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon;

soos geskrywe is: 15 [Sag9:9 Jes62:11] Vrees nie, Dogter van Sion:
καθώς ἐστιν γεγραμμένον 15 Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών∑
as it is written, 15 Fear not, daughter of Sion:

Kyk, jou Koning kom terwyl Hy op die vul van ín esel sit.
ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.
behold, thy King cometh, sitting on an ass's colt.

16 Hierdie dinge het sy dissipels aanvanklik nie verstaan nie,
Ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον,
These things understood not his disciples at the first:

maar toe Jesus verheerlik was, toe, het hulle onthou dat
ἀλλí ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι
but when Jesus was glorified, then remembered they that

hierdie dinge oor Hom geskryf, en aan Hom gedoen was.
ταῦτα ἦν ἐπí αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.
these things were written of him, and that they had done these things unto him.

17 Toe het die mense getuig wat by Hom was toe Hy Lasarus
Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετí αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον
The people therefore that was with him when he called Lazarus out

geroep het uit die graf en hom opgewek het uit die dode.
ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
of his grave, and raised him from the dead, bare record.

18 Deur dit het die volk Jesus opgesoek omdat hulle gehoor het
διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν
For this cause the people also met him, for that they heard

dat Hy hierdie teken vermag het. 19 Toe het die FariseŽrs
τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. 19 οἱ οὖν Φαρισαῖοι
that he had done this miracle. 19 The Pharisees therefore

onder mekaar gemor: Sien julle, ons bereik niks:
εἶπαν πρὸς ἑαυτούς Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν∑
said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing?

Kyk! die hele wÍreld loop agter hom aan.
ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.
behold, the world is gone after him.

Laaste Week: Palm-Sondag ó Intog in Jerusalem
ďTiende dag van die Eerste MaandĒ 5 dae voor Abib 15 is Abib 10

Markus 11:1-11
En toe hulle naby Jerusalem gekom het in die koers van
Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγὴ καὶ
And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and

Betfage en BetaniŽ teen die Olyfberg, stuur Jesus twee
Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο
Bethany, at the mount of Olives, he sendeth forth two

van sy dissipels 2 en gee hulle opdrag: Gaan na die dorp
τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 2 καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην
of his disciples, 2 And saith unto them, Go your way into the village

voor julle; en net voor julle dit ingaan,
τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν
over against you: and as soon as ye be entered into it,

sal julle ín donkie vasgebind kry waarop geen mens nog ooit
εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφí ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων
ye shall find a colt tied, whereon never man sat;

gesit het nie; maak (haar) los en bring (hulle) vir My.
ἐκάθισεν∑ λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε.
loose him, and bring him.

3 En as iemand vir julle sou sÍ: Wat maak julle? sÍ julle:
καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε
And if any man say unto you, Why do ye this? say ye that

Die Here het hom nodig. Dan sal hy hom oorstuur hiernatoe.
Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει, καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε.
the Lord hath need of him; and straightway he will send him hither.

4 Hulle gaan toe en vind die vul vasgemaak voor die poort
καὶ ἀπῆλθον καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν
And they went their way, and found the colt tied by the door

buitekant langs die pad; en hulle het hom losgemaak.
ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν.
without in a place where two ways met; and they loose him.

5 En sommige van diť wat daar gestaan het, sÍ vir die dissipels:
καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς
And certain of them that stood there said unto them,

Wat maak julle dat julle die vul losmaak? 6 Toe antwoord hulle
Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον; 6 οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖς
What do ye, loosing the colt? 6 And they said unto them

soos Jesus gesÍ het. En hulle het die dissipels uitgelos.
καθὼς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς∑ καὶ ἀφῆκαν αὐτούς.
even as Jesus had commanded: and they let them go.

7 Hulle bring die vul vir Jesus, en gooi oor hom
καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ
And they brought the colt to Jesus, and cast on him their garments,

hulle klere; en Hy het op die vul gaan sit. 8 Baie het hulle klere
τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπí αὐτόν. 8 καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια
and he sat upon him. 8 And many spread their garments

uitgestrooi oor die pad en ander, het takke afgesny
αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας, κόψαντες
in the way: and others cut down branches off the trees,

uit die veld. 9 Die voorlopers en die wat gevolg het, het geskree:
ἐκ τῶν ἀγρῶν. καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον
... And they that went before, and they that followed, cried, saying,

Hosanna! GeseŽnd is Hy wat kom in die Naam van die HERE!
Ὡσαννά∑ Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου∑
Hosanna; Blessed is he that cometh in the name of the Lord:

10 GeseŽnd is die komende koninkryk van ons vader Dawid!
Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυείδ∑
Blessed be the kingdom of our father David ...

Hosanna in die allerhoogste!
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
... Hosanna in the highest.

11 Toe het Jesus in Jerusalem in die tempel ingegaan; en
Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν∑ καὶ
And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple: and

Hy het alles rondom bekyk. Die tyd synde reeds laat in die dag,
περιβλεψάμενος πάντα, ὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας,
when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come,

het Hy uitgegaan na BetaniŽ saam met die twaalf.
ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.
he went out unto Bethany with the twelve.

[[Johannes 12:36
Hierdie dinge het Jesus gespreek; en weggegaan en Hom versteek weens hulle.
Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπí αὐτῶν.
These things spake Jesus and departed, and did hide himself from them.

Lukas 21:37 Hy het oordag in tempel geleer ... snags uitgegaan en oornag in ín stal
Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο
And in the day time he was teaching in the temple; and at night he went out, and abode]]

Laaste Week: Palm-Sondag ó Intog in Jerusalem
ďTiende dag van die Eerste MaandĒ 5 dae voor Abib 15 is Abib 10

Matteus 21:1-11
En toe hulle naby Jerusalem gekom het naby Betfage
Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ
when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage

teen die Olyfberg, tůť het Jesus twee dissipels gestuur en
εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς
unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples,

2 hulle beveel: Gaan na die gemeenskap voor julle,
λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν,
saying unto them, Go into the village over against you,

dan sal julle ín vasgemaakte donkie vind met haar vul by haar:
καὶ εὐθὺς εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετí αὐτῆς∑
and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her:

maak haar los en bring hulle hier. 3 En as iemand vir julle
λύσαντες ἀγάγετέ μοι. 3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν
loose them, and bring them unto me. 3 ...if any man say ought unto you,

sou sÍ: Wat maak julle? dan sÍ julle: Die Here het hulle nodig;
εἴπῃ τι; ἐρεῖτε ὅτι Ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει∑
... ye shall say The Lord hath need of them;

en hy sal hulle dadelik stuur. 4 Dit het gebeur dat
εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς. 4 Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα
and straightway he will send them. 4 All this was done, that

vervul sou word die woord gespreek deur die profeet:
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος
it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying,

5 Vertel aan die dogter van Sion: Kyk! jou Koning kom na jou!
Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών Ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι
Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee,

Nederig; en Hy sit op ín eseló op die vul van ín eselin.
πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.
meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.

6 Toe gaan die dissipels en maak soos Jesus hulle beveel het,
πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
And the disciples went, and did as Jesus commanded them

7 Hulle bring die donkie en haar vul en sprei hulle klere uit;
ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον καὶ ἐπέθηκαν ἐπí αὐτῶν τὰ ἱμάτια
And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes,

en Hy het daarop plaasgeneem. 8 Die meeste mense gooi
καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. 8 ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν
and they set him thereon. 8 And a very great multitude spread

hulle klere oop op die pad, en party het takke afgepluk van die
ἑαυτῶν ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν
their garments in the way; others cut down branches from the

bome en in die pad uitgestrooi.
δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ.
trees, and strawed them in the way.

9 Die skare aan die voorpunt en hulle agteraan het geskree:
οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον
And the multitudes that went before, and that followed, cried,

Hosanna vir die Seun van Dawid! GeseŽnd is Hy wat kom
λέγοντες Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ∑ Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh

in die Naam van die HERE: Hosanna in die hoogste sfere.
ἐν ὀνόματι Κυρίου∑ Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
in the name of the Lord; Hosanna in the highest.

10 Soos Hy Jerusalem ingaan, raak die hele stad in beroering
καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved,

oor die vraag: Wie is hierdie mens? 11 Die menigte het gesÍ:
λέγουσα Τίς ἐστιν οὗτος; 11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον
saying, Who is this? 11 ...the multitude said

Hierdie man is die profeet Jesus uit Nasaret in Galilea.
Οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.
This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee [* Lev23:21,22 Eks13:4]

Laaste Week: Palm-Sondag ó Intog in Jerusalem
ďTiende dag van die Eerste MaandĒ 5 dae voor Abib 15 is Abib 10

Lukas 19:28-44
En nadat Hy hierdie dinge gespreek het, het Hy vooruit
Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν
And when he had thus spoken, he went before,

opgegaan na Jerusalem. 29 Dit gebeur toe dat toe Hy naby
ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα. 29 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς
ascending up to Jerusalem. 29 ... when he was come nigh to

Betfage en BetaniŽ teen die Olyfberg gekom het,
Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν,
Bethphage and Bethany, at the mount called the mount of Olives,

Hy twee dissipels gestuur het 30 met die opdrag: Gaan na die dorp
ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν λέγων Ὑπάγετε εἰς τὴν ... κώμην ...
he sent two of his disciples, Saying, Go ye into the village

voor julle en as julle daar kom sal julle ín vasgemaakte esel kry
κατέναντι, ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον,
over against you ... at your entering ye shall find a colt tied,

waarop niemand ooit gesit het nie; Maak los en bring hom.
ἐφí ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.
whereon yet never man sat: loose him, and bring him hither.

31 En as iemand julle vra: Waarvoor maak julle hom los?
καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ Διὰ τί λύετε;
And if any man ask you, Why do ye loose him?

sů moet julle spreek: Omdat die Here hom nodig het.
οὕτως ἐρεῖτε ὅτι Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
thus shall ye say unto him, Because the Lord hath need of him.

32 Toe hulle gegaan het, vind diť wat gestuur was,
ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον
And they that were sent went their way, and found

alles soos Hy vir hulle gesÍ het. 33 Terwyl hulle die esel losmaak,
καθὼς εἶπεν αὐτοῖς. 33 λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον
even as he had said unto them. 33 And as they were loosing the colt

sÍ die einaars vir hulle: Waarvoor maak julle die vul los?
εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς Τί λύετε τὸν πῶλον;
the owners thereof said unto them, Why loose ye the colt?

34 En hulle het gesÍ: Die Here het hom nodig.
οἱ δὲ εἶπαν ὅτι Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
And they said, The Lord hath need of him.

35 Toe bring hulle hom vir Jesus, en sprei hulle
καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιρίψαντες αὐτῶν
And they brought him to Jesus: and they cast their

klere uit oor die vul en plaas Jesus daarop neer.
τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν.
garments upon the colt, and they set Jesus thereon.

36 En terwyl Hy triomfantlik ingaan,
πορευομένου δὲ αὐτοῦ
And as he went,

het hulle hul klere op die pad voor Hom uitgesprei.
ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια ἑαυτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.
they spread their clothes in the way.

37 Namate Hy die helling genader het teen die Olyfberg al,
ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν
...when he was come nigh ... at the descent of the mount of Olives,

het die ganse menigte van volgelinge begin om vreugdevol
ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες
the whole multitude of the disciples began to rejoice

lofprysing aan God in groot koor uit te roep
αἰνεῖν τὸν Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ
and praise God with a loud voice

oor al sy magtige dade wat hulle aanskou het,
περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων,
for all the mighty works that they had seen;

38 en sÍ: GeseŽnd is Hy wat kom, die Koning in die Naam
λέγοντες Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ὁ Βασιλεὺς ἐν ὀνόματι
Saying, Blessed be the King that cometh in the name

van die HERE; in die hemel vrede en in die hoogste, eer!
Κυρίου∑ ἐν οὐρανῷ εἰρήνη καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.
of the Lord: peace in heaven, and glory in the highest.

39 En party FariseŽrs onder die skare het vir Hom gesÍ:
καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν
... some of the Pharisees from among the multitude said unto him,

Leraar, betig u volgelinge! 40 Maar Hy het hulle geantwoord:
Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου. 40 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν
Master, rebuke thy disciples. 40 And he answered

Ek sÍ vir julle, as hierdie mense sou stilbly, sal klippe uitroep!
Λέγω ὑμῖν ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν.
and said unto them, I tell you that, if these should hold their peace, the stones would immediately cry out.

41 En toe Hy naby die stad gekom het, het Hy gehuil daaroor
Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπí αὐτήν,
And when he was come near, he beheld the city, and wept over it,

42 en gesÍ: As jy maar Hierdie [jou] Dag geken het en dit
λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ [sou] ταύτῃ καὶ σὺ τὰ
Saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day,

wat tot jou vrede is! Maar nou is dit verborge vir jou oŽ,
πρὸς εἰρήνην∑ νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.
...which belong unto thy peace! but now they are hid from thine eyes.

43 dat dae gaan kom oor jou dat jou vyande teen jou sal optrek,
ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου
For the days shall come upon thee, that thine enemies shall cast a

bolwerke teen jou oprig, en jou sal omsingel en alkante beleŽr.
χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν, σε πάντοθεν
trench about thee...compass thee round and keep thee in on every side

44 Hulle sal jou en jou kinders in jou met die aarde gelykmaak,
καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί,
...lay thee even with the ground, and thy children within thee;

en geen klip sal op die ander gelaat word in jou nie,
καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί,
and they shall not leave in thee one stone upon another;

deurdat jy nie die tyd vir jou verantwoording herken het nie.
ἀνθí ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.
because thou knewest not the time of thy visitation.
. .blse. 33-41

Gerhard Ebersoehn
Jun 27th 2017, 09:32 AM
Laaste Week: Maandag : 4 dae voor Abib 15 is Abib 11

Markus 11:12-14
Die oggend toe hulle van BetaniŽ af gekom het, was Hy honger.
Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν.
on the morrow when they were come from Bethany, he was hungry.

13 En toe Hy op ’n afstand ’n vyeboom sien met blare, gaan Hy
καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν
And seeing a fig tree afar off having leaves, he came,

(kyk) of daar (vye) aan dit was. Toe Hy by die vyeboom kom,
εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ. καὶ ἐλθὼν ἐπ’ αὐτὴν
if haply he might find any thing thereon: and when he came to it,

vind Hy niks as blare nie; want dit was nie vyeseisoen nie.
οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα∑ ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων.
he found nothing but leaves; for the time of figs was notyet.

14 Toe spreek Hy die boom aan en sÍ: Nooit weer in ewigheid
καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ Μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα
And Jesus answered and said unto it ... hereafter for ever ...

mag iemand van jou vrug eet nie! Sy dissipels het Hom gehoor.
ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
no man ... eat fruit of thee ... And his disciples heard it.

= Matteus 21:18,19 Maandag : 4 dae voor Abib 15 is Abib 11
Vroeg, terwyl hulle na die stad gaan, het Hy honger geword.
Πρωῒ δὲ ἐπαναγαγὼν εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν.
Now in the morning as he returned into the city, he hungered.

19 Toe Hy ’n vyeboom langs die pad sien, gaan Hy daarheen.
καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ’ αὐτήν,
And when he saw a fig tree in the way, he came to it,

En toe Hy niks daaraan vind nie as net blare, praat Hy met dit:
καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ
and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it,

Nooit tot in ewigheid sal vrugte aan jou groei nie!
Οὐ μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα.
Let no fruit grow on thee henceforward for ever.

En die vyeboom het begin wegdroog terwyl Hy nog praat.
καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.
And presently the fig tree withered away.

// Lukas 21:29-33 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
Hy het hulle ’n gelykenis vertel: Kyk na die vyeboom en alle bome:
Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα∑
And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees;

30 sodra hulle bot, is dit vanself sigbaar en weet julle dat
ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ’ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι
When they now shoot forth, ye see and know of your own selves

die somer reeds naby is. 31 Net so vir julle, wanneer julle sien
ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν∑ 31 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε
that summer is now nigh at hand. 31 So likewise ye, when ye see

diť dinge gebeur, weet julle dat die Koninkryk van God naby is.
ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand.

32 Voorwaar Ek sÍ vir julle, hierdie geslag mag nie verbygegaan het
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ … ἡ γενεὰ αὕτη … παρέλθῃ …
Verily I say unto you, This generation shall not pass away,

alvorens alles sou gebeur het nie. 33 Die hemel en die hel
ἕως ἂν πάντα γένηται. 33 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ
till all be fulfilled. 33 Heaven and earth

sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται.
shall pass away:but my words shall not pass away.

Markus 11:15-17 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
Hulle kom toe in Jerusalem en gaan in die tempel in
Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα. Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν
...they come to Jerusalem and Jesus went into the temple

en Hy begin om diť uit te jaag wat koop sowel as diť wat
ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας
and began to cast out them that sold and

verkoop in die tempel, en die tafels van die bankiers en
ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ
bought in the temple...and the tables of the moneychangers and

die hokke van die verkopers van die duiwe, het Hy omgegooi;
τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν,
the seats of them that sold doves;

16 en Hy het nie toegelaat dat ťťn, skottels deur die tempel dra nie.
καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ,
...he would not...that any...should carry...vessel through the temple.

17 Toe het Hy geleer en vir hulle gesÍ: Is dit nie geskryf nie:
καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Οὐ γέγραπται ὅτι
And he taught, saying unto them, Is it not written,

My huis sal ’n huis van gebed genoem word vir alle volke?
Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν;
My house shall be called of all nations the house of prayer?

Maar julle het dit ’n spelonk van rowers gemaak.
ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.
but ye have made it a den of thieves.

= Matteus 21:12-14 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
En Jesus het in die tempel ingegaan en almal uitgegooi wat
Καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς
And Jesus went into the temple of God, and cast out all them

gekoop en verkoop het in die tempel; en die tafels van die
πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς τραπέζας τῶν
that sold and bought in the temple, and ... the tables of the

geldwisselaars en die hokke van die duiweverkopers het Hy omgekeer
κολλυβιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς
moneychangers and the seats of them that sold doves he overthrew

13 En Hy sÍ vir hulle: Dit is geskryf: My huis sal ’n huis van
καὶ λέγει αὐτοῖς Γέγραπται Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς
he said unto them It is written My house shall be called the house

gebed genoem word, maar julle het dit ’n rowerspelonk gemaak.
κληθήσεται, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν.
of prayer; but ye have made it a den of thieves.

14 En blindes en verlamdes het na Hom in die tempel gekom;
Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ,
And the blind and the lame came to him in the temple;

en Hy het hulle genees.
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
and he healed them.

= Lukas 19:45,46 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
Hy het in die tempel ingegaan en die handelaars begin uitjaag.
Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας,
And he went into the temple, and began to cast out them that sold therein, and them that bought;

46 Hy het vir hulle gesÍ: Daar is geskryf: My huis sal ’n huis
λέγων αὐτοῖς Γέγραπται Καὶ ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος
Saying unto them, It is written, My house is the house of prayer:

van gebed wees, maar julle het dit ’n grot vol rowers gemaak.
προσευχῆς∑ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.
but ye have made it a den of thieves.

= Matteus 21:15-17 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
Toe sien die hoŽpriesters en skrifgeleerdes die wonders
ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια
And when the chief priests and scribes saw the wonderful things

wat Hy gedoen het, en die kinders wat uitroep in die tempel en
ἃ ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ
that he did, and the children crying in the temple, and

sÍ: Hosanna aan die seun van Dawid.
λέγοντας Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ, ἠγανάκτησαν,
saying, Hosanna to the Son of David; they were sore displeased,

16 Toe sÍ hulle vir Hom: Hoor jy wat hierdie kinders sÍ?
καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν;
And said unto him, Hearest thou what these say?

Maar Jesus antwoord hulle: Ja, het julle nooit gelees nie:
ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί∑ οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι
And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read,

Uit die mond van kinders en suigelinge het u lof voorberei?
Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;
Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?

= Johannes 12:20-26 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
Daar was sekere Grieke onder die reisigers
Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα
And there were certain Greeks among them that came up

wat om te aanbid op die fees was. 21 Hulle betrek toe vir
προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ∑ 21 οὗτοι οὖν προσῆλθον
to worship at the feast: 21 The same came therefore to

Filippus van Betsaida in Galilea, en vra hom met diť woorde:
Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες
Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying,

Meneer, ons wil Jesus sien? 22 Filippus kom en vertel
Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει
Sir, we would see Jesus. 22 Philip cometh and telleth

Andrias; en Andrias en Fillipus kom en vertel Jesus.
τῷ Ἀνδρέᾳ∑ ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ.
Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus.

23 Toe antwoord Jesus hulle en sÍ: Nou is die tyd dat
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα
And Jesus answered them, saying, The hour is come, that

die Seun van die Mens verheerlik mag word. 24 Sowaar, Ek sÍ
δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω
the Son of man should be glorified. 24 Verily, verily, I say

vir julle: Tensy die koringkorrel op die aarde val en sterf,
ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ,
unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die,

bly dit net enkel saad; maar indien dit sterf, dra dit veel vrug.
αὐτὸς μόνος μένει∑ ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.
it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit.

25 Hy wat sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar hy wat sy lewe
ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν
He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life

in hierdie wÍreld haat, sal dit tot lewe in ewigheid behou.
αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.
in this world shall keep it unto life eternal.

26 As iemand My dien, moet hy My volg; en waar Ek is, daar
ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ἐκεῖ
If any man serve me, let him follow me; and where I am, there

sal my dienskneg wees. As iemand My dien, sal die Vader hom eer.
καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται∑ ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ Πατήρ.
shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.

Markus 11:18 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
18 En die hoŽpriesters en skrifgeleerdes het gehoor, en
καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ
And the scribes and chief priests heard it, and

uitgewerk hoe hulle Hom kon doodmaak, want hulle was bang
ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν∑ ἐφοβοῦντο γὰρ
sought how they might destroy him: for they feared

vir Hom, terwyl die hele volk verstom was oor sy leer.
αὐτόν, πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.
him, because all the people was astonished at his doctrine.

= Lukas 19:47,48 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
47 Hy was besig met gewone leer in die tempel. Die predikante
Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ’ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ∑ οἱ δὲ ἀρχιερεῖς
And he taught daily in the temple. But the chief priests

en geleerdes egter, het geknoei om Hom dood te maak; ook die
καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ
and the scribes...sought to destroy him... and the

politici. 48 Hulle het geen idee gehad wat hulle sou doen nie,
πρῶτοι τοῦ λαοῦ 48 καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν∑
chief of the people 48 And could not find what they might do:

want die volk het alles vas geglo wat hulle van Hom gehoor het
ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέμετο αὐτοῦ ἀκούων.
for all the people were very attentive to hear him.

Markus 11:19 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
19 Toe dit laat geword het, het Hy uit die stad gegaan.
αὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύοντο ἔξω τῆς πόλεως.
And when even was come, he went out of the city.

= Matteus 21:17 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
17 En Hy het hulle verlaat en uitgegaan buite die stad
Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως
And he left them, and went out of the city

na BetaniŽ, en het daar in ’n skaapstal oornag.
εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.
into Bethany; and he lodged there.blse. 42-47

Gerhard Ebersoehn
Jun 27th 2017, 10:07 AM
Laaste Week: Dinsdag : 3 dae voor (Vrydag) Abib 15 is Abib 12
PREDIKING

Markus 11:20,21
Vroeg in die mŰre toe hulle weer verbykom, sien hulle
Καὶ παραπορευόμενοι πρωῒ εἶδον
And in the morning, as they passed by,

die vyeboom verdroog tot in die wortels. 21 Petrus het onthou,
τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. 21 καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος
they saw the fig tree dried up from the roots. 21 And Peter calling to remembrance

en vir Hom gesÍ: Meester, kyk die vyeboom wat U vervloek het, is verdroog!
λέγει αὐτῷ Ῥαββεί, ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται.
saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away.

Matteus 21:20
Toe die dissipels dit sien, het hulle gewonder en gesÍ: Hoe gou het die vyeboom verdroog!
καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες Πῶς παραχρῆμα
And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away!

Markus 11:22,23
Toe antwoord Jesus en sÍ vir hulle: Julle moet geloof in God hÍ!
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ἔχετε πίστιν θεοῦ.
And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.

23 Sowaar Ek sÍ vir julle: Wie ookal vir hierdie berg sou sÍ:
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ
For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain,

Verskuif en gooi jouself in die see, en nie sou twyfel in sy
Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ
Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt

hart nie maar sou glo wat hy sÍ, dit sal vir hom gebeur.
καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῷ
in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.

Matteus 21:21,2,45,46
Jesus antwoord en sÍ vir hulle:
ἐξηράνθη ἡ συκῆ; 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
soon is the fig tree withered away! Jesus answered and said unto them,

Sowaar Ek sÍ vir julle: As julle geloof het en nie wantrou nie,
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε,
Verily I say unto you, If ye have faith and doubt not,

sal julle nie net dŪt van die vyeboom kon doen nie, maar selfs
οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν
ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if

vir die berg kon sÍ: Tel jou op en gooi jou in die see;
τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν,
ye shall say to this mountain, Be removed and … cast into the sea;

en dit sal gebeur. 22 En alles wat julle ook mag vra in die gebed,
γενήσεται∑ 22 καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ
it shall be done. 22 …all things whatsoever ye shall ask in prayer,

as julle glo, sal julle ontvang.
πιστεύοντες λήμψεσθε.
believing, ye shall receive.

45 Toe die predikante en huigelaars sy gelykenisse hoor,
Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ
And when the chief priests and Pharisees had heard his parables,

het hulle geweet Hy praat van hķlle. 46 Hulle wou Hom vang,
ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει∑ 46 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν
they perceived… he spake of them. 46when they sought to lay hands on him,

maar was bang vir die volk wat Hom as profeet aanvaar het.
κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον.
they feared the multitude, because they took him for a prophet.

Markus 11:27,28 Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
27 Hulle gaan weer na Jerusalem. Hy het in die tempel geloop
Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος
…they come again to Jerusalem …as he was walking in the temple,

toe kom staan die pastore en professore en regters voor Hom
αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι
there come to him the chief priests, and the scribes, and the elders,

28 en sÍ vir Hom: Deur watse gesag doen jy hierdie dinge?
καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς;
And say unto him, By what authority doest thou these things?

Of wie het jou hierdie gesag gegee dat jy diť dinge kon doen?
ἢ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς;
and who gave thee this authority to do these things?

= Matteus 21:23-25 Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
Toe Hy die tempel inkom, kom staan die leraars, die geleerdes
Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ
And when he was come into the temple, the …chief priests …and

en kerklui en volksleiers voor Hom en sÍ: Op watter gesag
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ
…the elders of the people came unto him…and said, By what authority

doen jy hierdie dinge, en wie het jou hierdie mag gegee?
ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;
doest thou these things? and who gave thee this authority?

24 En Jesus het geantwoord en vir hulle gesÍ: Ek, gaan jķlle,
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ
And Jesus answered and said unto them, I also will ask you

een iets vra wat, as julle My kon antwoord, Ek julle sal vertel
λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ
one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you

deur watter gesag Ek hierdie dade kon vermag...25 Die doop
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ∑ τὸ βάπτισμα
by what authority I do these things. The baptism

van Johannes, waarvandaan was dit? Uit die hemel of uit mense?
τὸ Ἰωάνου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων;
of John, whence was it? from heaven, or of men?

Hulle het onder mekaar gestry en gesÍ: As ons sou sÍ,
οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες∑ Ἐὰν εἴπωμεν
And they reasoned with themselves, saying, If we shall say,

uit die hemel, sal Hy vir ons sÍ, vir wat dan het (ons) hom nie geglo nie?
Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him?

= Lukas 20:1-8 Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
Dit gebeur toe op een van Daardie Dae van sy onderrigting van
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ
And it came to pass, that on one of those days, as he taught

die volk in die tempel toe Hy die Goeie Nuus aangekondig het,
τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου
the people in the temple, and preached the gospel,

en die predikante en geleerdes saam met die politieke leiers
ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις,
the chief priests and the scribes came upon him with the elders,

2 Hom voorgekeer en met Hom gestry het en Hom gedaag het:
…ἐπέστησαν… καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν
And spake unto him, saying,

Vertel ons deur watter gesag doen jy hierdie dinge, of wie is dit
Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ
Tell us, by what authority doest thou these things? or who is he

wat jou die mag gegee het daarvoor? 3 Hy het hulle geantwoord
δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 3 ἀποκριθεὶς δὲ
that gave thee this authority? 3 And he answered

en gesÍ: Ek, gaan julle vra, dan vertel julle My:
εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον, καὶ εἴπατέ μοι
and said unto them, I will also ask you one thing; and answer me:

4 Die doop van Johannes, was dit van bo, of van die mense?
Τὸ βάπτισμα Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων;
The baptism of John, was it from heaven, or of men?

5 Hulle het dit bespreek en ooreengkom: As ons sou sÍ,
οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι Ἐὰν εἴπωμεν
And they reasoned with themselves, saying, If we shall say,

uit die hemel, sal Hy vra hoekom het julle hom nie geglo nie;
Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
From heaven; he will say, Why then believed ye him not?

6 en as ons sou sÍ, uit die mense, gaan die hele volk ůns stenig
ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων, ὁ λαὸς ἅπας καταλιθάσει ἡμᾶς∑
But and if we say, Of men; all the people will stone us:

want Johannes word gehou om ’n profeet te wees.
πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάνην προφήτην εἶναι.
for they be persuaded that John was a prophet.

7 Hulle antwoord was om nie te geweet het waarvandaan nie.
καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν.
And they answered, that they could not tell whence it was.

8 Jesus het vir hulle gesÍ: Dan vertel Ek julle ook nie deur
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν
And Jesus said unto them, Neither tell I you by

watter gesag Ek hierdie dinge doen nie.
ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.
what authority I do these things.

Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
Markus 12:35-37
En in die tempel het Jesus, terwyl Hy onderrig, gevra en gesÍ:
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ
And Jesus answered and said, while he taught in the temple,

Hoe sÍ die geleerdes dat die Gesalfde, Seun van Dawid is?
Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ Χριστὸς υἱὸς Δαυείδ ἐστιν;
How say the scribes that Christ is the Son of David?

36 Self het Dawid verklaar deur die Heilige Gees:
αὐτὸς Δαυεὶδ εἶπεν ἐν τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ
For David himself said by the Holy Ghost,

Die HERE het aan My HERE gesÍ: Rus aan my regterhand
Εἶπεν Κύριος τῷ Κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου
The LORD said to my Lord, Sit thou on my right hand,

tot Ek U vyande die rusplek van u voete sou gemaak het.
ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου.
till I make thine enemies thy footstool.

37 Dawid self noem Hom HERE; nou vanwaar, is hy Sy Seun?
αὐτὸς Δαυεὶδ λέγει αὐτὸν Κύριον, καὶ πόθεν αὐτοῦ ἐστιν υἱός;
David … himself calleth him Lord; and whence is he then his son?

Die gewone mense het gewillig na Hom geluister.
Καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως.
And the common people heard him gladly.

= Matteus 22:23;41-46 Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
23 Op Daardie Selfde Dag het SadduseŽrs Hom genader
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι,
The same day came to him the Sadducees,

(hulle wat sÍ daar is nie ’n opstanding nie) en Hom gevra . . .
λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν . . .
which say that there is no resurrection, and asked him . . .

41 Terwyl die FariseŽrs bymekaar was, het Jesus hulle uitgevra
Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,

42 met diť woorde: Wat dink julle van die Gesalfde? Wie se
λέγων Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος
saying, What think ye of Christ? whose son is he?

Seun is Hy? Hulle het gesÍ: Dawid s’n. 43 Jesus sÍ vir hulle:
υἱός ἐστιν; λέγουσιν αὐτῷ Τοῦ Δαυείδ. 43 λέγει αὐτοῖς
They say unto him, The Son of David. 43 He saith unto them,

Hoe dan noem Dawid Hom deur die Gees, HERE,
Πῶς οὖν Δαυεὶδ ἐν Πνεύματι καλεῖ αὐτὸν Κύριον
How then doth David in spirit call him Lord,

met diť woorde: 44 Die HERE het aan My HERE gesÍ: Rus aan
λέγων 44 Εἶπεν Κύριος τῷ Κυρίῳ μου Κάθου ἐκ
saying, 44 The LORD said unto my Lord, Sit thou on

my regterhand tot Ek U vyande rusplek van u voete gemaak het?
δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου;
my right hand, till I make thine enemies thy footstool?

45 As Dawid Hom dan HERE noem, hoe is Hy sy seun?
εἰ οὖν Δαυεὶδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν;
If David then call him Lord, how is he his son?

46 Niemand was instaat om Hom ’n woord te antwoord en
καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον, οὐδὲ
And no man was able to answer him a word, neither

niemand het gewaag van Daardie Dag af om Hom iets te vra nie.
ἐτόλμησέν τις ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.
durst any man from that day forth ask him any more questions.

= Matteus 24:1-3 Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
Toe Jesus uit die tempel uit en weggegaan het, kom
Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον
Jesus went out and departed from the temple and his disciples came

sy dissipels aan om Hom die geboue van die tempel te wys.
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ.
to him for to show him the buildings of the temple.

2 Hy het hulle geantwoord en gesÍ: Sien julle nie dit alles nie?
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα;
And Jesus daid unto them, See ye not all these things?

Sowaar Ek sÍ vir julle: hier sal geen klip op ’n klip gelaat word
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον
verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another

wat nie omgegooi sal word nie. 3 Terwyl Hy op die Olyberg sit,
ὃς οὐ καταλυθήσεται. 3 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους
that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount

3 het sy dissipels gekom en Hom allenig gevra:
τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ’ ἰδίαν λέγοντες
of Olives, the disciples came unto him privately, saying,

Vertel ons wanneer gaan hierdie dinge gebeur?
Εἰπὲ ἡμῖν,πότε ταῦτα ἔσται,
Tell us, when shall these things be?

= Matteus 26:1-2 Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
Dit het gebeur dat toe Jesus al hierdie woorde voltooi het,
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους,
And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings,

Hy vir sy dissipels gesÍ het: 2 Julle weet oor twee dae is pasga
εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 2 Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται
he said unto his disciples, Ye know that after two days

en word die Seun van die Mens oorgelewer om gekruisig te word.
καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.
is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.

Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
= Johannes 12:27-36 27
Nou is my siel ontsteld, en wat sal Ek sÍ? Vader, verlos My
νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; Πάτερ, σῶσόν με
Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me

omrede en deur hierdie uur?— want net daarom het Ek
ἐκ τῆς ὥρας ταύτης∑ ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον
from this hour: but for this cause came I

hierdie uur tegemoetgegaan. 28 Vader, verheerlik U, u Naam.
εἰς τὴν ὥραν ταύτην. 28 Πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα.
unto this hour. 28 Father, glorify thy name.

Toe kom daar ’n Stem uit die hemel:
ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
Then came there a voice from heaven, saying,

Verheerlik hťt Ek, en verheerlik sŠl Ek wťťr! [Jh11:4 Ef1:18 Ro6:4]
Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.
I have both glorified it, and will glorify it again.

29 Die skare wat daar gestaan het en gehoor het, het gesÍ:
ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν
The people therefore, that stood by, and heard it, said that

Donderweer! Ander het gesÍ: ’n Engel het met hom gepraat.
βροντὴν γεγονέναι∑ ἄλλοι ἔλεγον Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν.
it thundered: others said, An angel spake to him.

30 Jesus het verduidelik en gesÍ: Die Stem het nie vir My
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν Οὐ δι’ ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη
Jesus answered and said, This voice came not because of me,

gekom nie; maar vir julle. 31 Nou is die oordeel van die wÍreld;
γέγονεν ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς. 31 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου∑
but for your sakes. 31 Now is the judgment of this world:

nou sal die prins van hierdie wÍreld uitgewerp word buitentoe.
νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω∑
now shall the prince of this world be cast out.

32 Wanneer Ek egter verhoog word van die aarde sal Ek almal
κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω
And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men

na My toe aantrek. 33 Dit het Jesus gesÍ, verwysend na watter
πρὸς ἐμαυτόν. 33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ
unto me. 33 This he said, signifying what

dood Hy aanstonds sou sterf. 34 Toe weerspreek die mense Hom:
θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. 34 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος
death he should die. 34 The people answered him,

Ons verneem uit die Wet dat die Gesalfde vir altyd bly;
Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα,
We have heard out of the law that Christ abideth for ever:

nou wat bedoel jy, die Seun van die Mens moet verhoog word?
καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
and how sayest thou, The Son of man must be lifted up?

Watse Seun van die Mens is dit?
τίς ἐστιν οὗτος ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου;
who is this Son of man?

35 Toe sÍ Jesus vir hulle: Net nog ’n klein rukkie is die Lig
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς
Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light

onder julle. Loop terwyl julle die Lig het dat donkerte julle nie
ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς
with you. Walk while ye have the light, lest darkness

oorkom nie; want hy wat wandel in duisternis weet nie waar
καταλάβῃ∑ καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ
come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither

hy is of gaan nie. 36 Het julle die Lig, glo in Die Lig sodat julle
ὑπάγει. 36 ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς ἵνα
he goeth. 36 While ye have light, believe in the light, that

kinders van die lig mag word. Hierdie dinge het Jesus gespreek
υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς,
ye may be the children of light. These things spake Jesus and

en weggegaan en Hom versteek weens hulle.
καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν.
departed, and did hide himself from them.

Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
= Lukas 21:34-38
Dit was een van Daardie Dae wat Hy in die tempel geleer,
Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων,
And in the day time he was teaching in the temple;

en snags uitgegaan en oornag en gerus het op die berg wat
τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ
and at night he went out, and abode in the mount that

Bitterolyfberg genoem word. 38 En die hele volk was vroegdag
καλούμενον Ἐλαιῶν. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν [Gn7:13; 8:4; 9:27. ‘arar’ bitter, ‘at’ versteek]
is called the mount of Olives. And all the people came early…

in die tempel om na Hom te luister.
πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ.
to him in the temple, for to hear him.
. .blse. 48-57

Gerhard Ebersoehn
Jun 27th 2017, 11:19 AM
Laaste Week: Woensdag : 2 dae voor (Vrydag) Abib 15 is Abib 13

Markus 14:1,2
Die pasgadae van ongesuurde brood het oor twee dae begin
Ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας.
After two days was the feast of the passover and of unleavened bread

en die hoŽpriesters en skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle Hom
καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν
and the chief priests and the scribes sought how

gevange kon neem en doodmaak
ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν,
they might take him by craft, and put him to death.

2 maar, het hulle gesÍ: Nie op die fees dat volksoproer kom nie.
ἔλεγον γάρ Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μή ποτε ἔσται θόρυβος τοῦ λαοῦ.
But they said, Not on the feast... lest there be an uproar of the people.

Woensdag Abib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)
= Matteus 26:3-5
Toe het die hoŽpriesters en die leiers van die volk vergader
Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ
Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people,

in die voorhof van by name die hoŽpriester Kajafas, se huis.
εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα,
unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,

4 En hulle het saamgesweer dat hulle Jesus onderduims
καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ
And consulted that they might take Jesus by subtilty,

sou vastrek en doodmaak. 5 Maar, het hulle gesÍ: niť
κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν∑ 5 ἔλεγον δέ Μὴ
and kill him. 5 But they said, Not

op die fees nie, dat onrus nie ontstaan onder die volk nie.
ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ.
on the feast day, lest there be an uproar among the people.

Woensdag Abib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)
= Lukas 22:1,2
Die fees van ongesuurde brood, naamlik pasga, was aanstonds.
Ἤγγιζεν δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη Πάσχα.
...the feast of unleavened bread drew nigh which is called the Passover.

2 Die hoŽpriesters en skrifgeleerdes het ’n manier beplan hoe
καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς
And the chief priests and scribes sought how

hulle Hom kon verdelg, want hulle was bang vir die volk.
ἀνέλωσιν αὐτόν∑ ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν.
they might kill him; for they feared the people.

Woensdag Abib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)
Markus 14:3-9
In BetaniŽ in die huis van Simon (die melaatse)
Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ,
And being in Bethany in the house of Simon the leper,

tydens sy ete kom ’n vrou met ’n porseleinkruik
κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον
as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box

klawerspeserysalf, suiwer en kosbaar. Sy breek die kruik
μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς∑ συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον
of ointment of spikenard very precious; and she brake the box,

en gooi die inhoud oor sy hoof.
κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς.
and poured it on his head.

4 Sekeres was gekrenk in hul ego. Vir wat het
ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς Εἰς τί ἡ
... some that had indignation within themselves ... Why was this

hierdie mors van mirre gebeur? 5 Want dit was moontlik om
ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; 5 ἠδύνατο γὰρ
waste of the ointment made? 5 For it might have been

hierdie mirre te verkoop vir meer as driehonderd dunarii
τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων
sold for more than three hundred pence,

om aan die armes gegee te word. En hulle was kwaad vir haar.
καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς∑ καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ.
and have been given to the poor. And they murmured against her.

6 Maar Jesus het gesÍ: Los haar! Hoekom gaan julle haar teŽ?
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε αὐτήν∑ τί αὐτῇ κόπους παρέχετε;
And Jesus said, Let her alone; why trouble ye her?

Goeie werk het sy deur My begin. 7 Want altyd
καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί. 7 πάντοτε γὰρ
she hath wrought a good work on me. 7 For ...always...

het julle die armes by julle, en wanneer julle ookal sou wou,
τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν
ye have the poor with you, and whensoever ye will

kan julle aan hulle goeddoen. Maar My het julle nie altyd nie.
δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.
ye may do them good: but me ye have not always.

8 Wat sy gehad het, het sy gegee. Sy het voorsien
ὃ ἔσχεν ἐποίησεν∑ προέλαβεν
She hath done what she could: she is come aforehand

om my liggaam vir begrafnis te salf. 9 Tereg sÍ Ek vir julle:
μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. 9 ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν,
to anoint my body to the burying. Verily I say unto you,

Waarookal die Evangelie verkondig mag word
ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον
Wheresoever this gospel shall be preached

in die hele wÍreld, sal wat hierdie vrou gedoen het,
εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη
throughout the whole world, this also that she hath done

vertel word ter gedagtenis aan haar.
λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.
shall be spoken of for a memorial of her.

Woensdag Abib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)
= Matteus 26:6-13
6 Toe Jesus in BetaniŽ was in Simon die melaatse se huis,
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ,
Now when Jesus was in Bethany in the house of Simon the leper,

7 kom ’n vrou na Hom toe met ’n porseleinfles klawerreuksalf,
προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου
There came unto him a woman having an alabaster box

baie kosbaar, en sy giet dit oor sy kop uit terwyl Hy eet.
βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου.
of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat.

8 Toe sy dissipels dit sien, was hulle woedend en het gekla:
ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες
But when his disciples saw it, they had indignation, saying,

Waarvoor hierdie vermorsing 9 want kon dit nie duur verkoop
Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη; 9 ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ
To what purpose is this waste? 9 ...this ointment might have been sold

om aan armes gegee te word nie? 10 Jesus het hul hart geken,
καὶ δοθῆναι πτωχοῖς. 10 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς
for much, and given to the poor. 10 ...Jesus understood...

en vir hulle gesÍ: Hoekom is julle snedig met die vrou?
εἶπεν αὐτοῖς Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί;
he said unto them, Why trouble ye the woman?

Want sy het goeie werk gedoen aan My. 11 Want julle het altyd
ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ∑ 11 πάντοτε γὰρ τοὺς ... ἔχετε ...
... she hath wrought a good work upon me. 11 For ye have the

armes by julle; maar My het julle nie altyd nie.
πτωχοὺς ... μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε∑
poor always with you; but me ye have not always.

12 Want deur hierdie mirre oor my liggaam uit te gegiet het,
βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου
For in that she hath poured this ointment on my body,

het sy dit vir my begrafnis, gedoen. 13 Waarlik sÍ Ek vir julle:
πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν. 13 ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
she did it for my burial. Verily I say unto you,

Waar hierdie Evangelie verkondig mag word in heel die wÍreld
ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ,
Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world

sal vertel word wat sy gedoen het tot gedagtenis aan haar.
λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.
... shall... this that this woman hath done, be told for a memorial of her.

Woensdag Abib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)
Markus 14:10,11
Toe het Judas Iskariot, een van die twaalf,
Καὶ Ἰούδας Ἰσκαριὼθ, ὁ εἷς τῶν δώδεκα,
And Judas Iscariot, one of the twelve,

gegaan na die kerkbase om Jesus aan hulle uit te lewer.
ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς.
went unto the chief priests, to betray him unto them.

11 En toe hulle van hom verneem was hulle verheug
οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο
And when they heard it, they were glad,

en het belowe om hom geld te gee. En hy het bereken hoe
αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐζήτει πῶς
and promised to give him money. And he sought how

hy Hom op die beskikte tyd sou verraai.
αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ.
he might conveniently betray him.

Woensdag Abib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)
= Matteus 26:14-16
Toe het een van die twaalf, naamlik Judas Iskariot,
Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης,
Then one of the twelve, called Judas Iscariot,

na die kerkbase gegaan 15 en gesÍ: Wat wil julle my gee, en ek
πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 15 εἶπεν Τί θέλετέ μοι δοῦναι, κἀγὼ
went to the chief priests and said ... 15 What will ye give me, and I

lewer hom aan julle uit? Hulle het hom dertig silwermunte beloof.
ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια.
will deliver him...? they covenanted ... for thirty pieces of silver.

16 Toe het hy begin wag vir Diť Dag dat hy Hom kon verraai.
καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ.
And from that time he sought opportunity to betray him.

Woensdag Abib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)
= Lukas 22:3-6
En satan het in Judas ingevaar—die een genaamd Iskariot
Εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν καλούμενον Ἰσκαριώτην,
Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot,

synde die een uit die getal van twaalf.
ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα∑
being of the number of the twelve.

4 En hy het gegaan en met die kerkbase en regeringshoofde
καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς
…he went … and communed with the chief priests and captains,

die nodige vir sy uitlewering bespreek.
τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῷ αὐτόν.
how he might betray him unto them.

5 Hulle was in hulle noppies, en het beloftes van geld gemaak;
καὶ ἐχάρησαν, καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι.
And they were glad, and covenanted to give him money.

6 en hy, moes uithaal en wys. En hy het begeer na Die Dag
καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν
And he promised, and sought opportunity

om Hom sonder dat die volk weet aan hulle uit te lewer.
τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς.
to betray him unto them in the absence of the multitude.

Woensdag Abib 13 : 2 dae voor Abib 15 (Vrydag)
= Johannes 12:37-50
Soveel wonders van Hom het hy vůůr hulle gedoen en
Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν
But though he had done so many miracles before them,

hulle het nie geglo in Hom nie, 38 dat die woord van Jesaja
οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, 38 ἵνα ὁ λόγος Ἡσαΐου
yet they believed not on him: 38 That the saying of Esaias

die profeet vervul sou word wat hy gespreek het: HERE, wie
τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν Κύριε, τίς
the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who

het geglo in ons prediking? En die Arm van die HERE, aan wie
ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι
hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord

het Hy Hom geopenbaar? 39 Daarom kůn hulle nie glo nie want
ἀπεκαλύφθη; 39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, ὅτι
been revealed? 39 Therefore they could not believe, because that

weer het Jesaja gespreek: 40 Die HERE het hulle oŽ verblind
πάλιν εἶπεν Ἡσαΐας 40 Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς
...again, Esaias said, 40 He hath blinded their eyes,

en hulle harte verhard dat hulle oŽ nie sou sien
καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς
and hardened their heart; that they should not see with their eyes,

en hulle nie sou verstaan in die hart nie, en hulle nie
καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν,
nor understand with their heart,

sou bekeer nie, en Ek, hulle sal genees nie.
καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
and be converted, and I should heal them.

41 Hierdie ding het Jesaja gesÍ: Dat hy Sy Heerlikheid
ταῦτα εἶπεν Ἡσαΐας ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ,
These things said Esaias, when he saw his glory,

aanskou het, en gespreek het aangaande Hům.
καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ.
and spake of him.

42 Tog, verseker, het baie van die leiers in Hom geglo,
ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν,
Nevertheless among the chief rulers also many believed on him;

maar as gevolg van die FariseŽrs, nie openlik belydend nie,
ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν,
but because of the Pharisees they did not confess him,

dat hulle nie ontkerktes sou word nie.
ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται∑
lest they should be put out of the synagogue:

43 Want hulle het die lof van mense liefgehad,
ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων
For they loved the praise of men

ver meer as die eer van God. 44 Jesus het uitgeroep en gesÍ:
μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 44 Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν
more than the praise of God. 44 Jesus cried and said,

Hy wat glo in My, glo nie in My nie maar in Hom wat My gestuur het.
Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με,
He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.

45 en hy wat My sien, sien Hom wat My gestuur het.
καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με.
And he that seeth me seeth him that sent me.

46 Ek Is Teenwoordige Lig in die wÍreld, dat elke gelowige
ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων
I am come a light into the world, that whosoever believeth

in My nie in die duisternis sal bly nie. 47 Al sou iemand
εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 47 καὶ ἐάν τίς
on me should not abide in darkness. 47 And if any man

my woorde hoor maar dit nie bewaar nie, Ek oordeel hom nie;
μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν∑
hear my words, and believe not, I judge him not:

want Ek het nie gekom om die wÍreld te oordeel nie,
οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον,
for I came not to judge the world,

maar dat Ek die wÍreld verlos het.
ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσμον.
but to save the world.

48 Hy wat My verwerp en nie my woorde vashou nie,
ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου
He that rejecteth me, and receiveth not my words,

het die oordeel wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het.
ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν∑ ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα,
hath one that judgeth him: the word that I have spoken,

Die einste sal hom oordeel in die laaste dag.
ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ∑
the same shall judge him in the last day.

49 Want Ek het nie uit My eie gespreek nie; maar Hy wat
ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ’ ὁ
For I have not spoken of myself; but the Father which

My gestuur het— my Vader self wat aan My bevel gegee het,
πέμψας με Πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν
sent me, he gave me a commandment,

wat Ek moet sÍ en wat Ek moet verkondig:
τί εἴπω καὶ τί λαλήσω.
what I should say, and what I should speak. 50 And I know that

50 Ek wťťt, dat sy gebod ewige lewe is. Wat Ek dan spreek—
καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν ἐγὼ λαλῶ,
his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore,

soos die Vader vir My gesÍ het, dŪt is wat Ek spreek.
καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ Πατήρ, οὕτως λαλῶ.
even as the Father said unto me, so I speak.

ISBN 978-0-620-71687-1
09 / 06 / 2016blse. 58-66

Gerhard Ebersoehn
Jun 27th 2017, 11:51 AM
C) Hoof eerste dag waarop hulle altyd die pasga moes slag
[Eksodus 12: 6,15a Levitikus 23:22,10b 2Kronieke 35]
Dag een nag en dag
Nag een : “Die Nag waarin Jesus verraai was” 1KorintiŽrs 11:23b

Johannes 13:1
Vůůr die Fees van die Pasga . . .
Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα . . .
Now before the FEAST of the passover . . .
Markus 14:12a
En op die Eerste Dag van Geen Suurdeeg
Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων,
And the main first day they REMOVED leaven on
wanneer hulle die pasga GESLAG het,
ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον,
when they KILLED the passover
Lukas 22:7
Die Dag van Suurdeeg Verwyder, het aangebreek,
Ἦλθεν δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων,
Then came the day of REMOVING leaven
waarop die pasga altyd geslag moes geword het.
(ἐν) ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα∑
when they always had to kill the passover
Matteus 26:17a
Toe op die Eerste Dag van Ontsuurdeeg,
Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων
Now on the first day they cleaned LEAVEN OUT,

Nag een: Dat ons mag voorberei
Markus 14:12b
. . . het sy dissipels Hom gevra: Waar wil U moet ons gaan
. . . λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες
. . . his disciple said unto him, Where wilt thou that we go
voorberei dat U die pasga mag eet?
ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα;
and prepare that thou mayest eat the passover?
Matteus 26:17b
. . . kom die dissipels na Jesus toe, en vra Hom:
. . . προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες (αὐτῷ∑)
. . . the disciples came to Jesus, saying unto Him
Waar wil U moet ons voorberei vir U om die pasga te eet?
Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;
Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?
Lukas 22:9
. . . hulle het Hom gevra: Waar wil U hÍ sou ons voorberei?
. . . οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν;
. . . they said unto him, Where wilt thou that we prepare?

Nag een: Hy stuur twee
Markus 14:13-16
En Hy het twee van sy dissipels gestuur en hulle beveel:
καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς
And he sendeth forth two of his disciples, and saith unto them,

Gaan julle na die stad; en ’n man sal julle tegemoetkom
Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος
Go ye into the city, and there shall meet you a man

wat ’n emmer water dra. Volg hom. 14 En waar dan ookal
κεράμιον ὕδατος βαστάζων∑ ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 14 καὶ ὅπου ἐὰν
bearing a pitcher of water: follow him. 14 And wheresoever

hy sou ingaan, moet julle vir die huisheer vra:
εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι
he shall go in, say ye to the owner of the house:

Ons Meester vra: Waar is my vertrek
Ὁ Διδάσκαλος λέγει Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά μου,
The Master saith, Where is the guestchamber

waar Ek die pasga saam met my dissipels mag eet?
ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;
where I may eat the passover with my disciples?

15 En hy sal julle ’n groot bokamer wys wat gereedgemaak is;
καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον∑
And he will shew you a large upper room finished and prepared:

nou daar moet julle vir ons voorberei.
καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν.
there make ready for us.

16 Toe het sy dissipels uitgegaan en na die stad gegaan en
καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ (αὐτοῦ) καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ
And his disciples went forth and came into the city, and

als gevind nes Hy vir hulle gesÍ het, en die pasgavoorbereiding berei.
εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
found as he had said unto them: and they made ready the passover.

Lukas 22:8,10-13
En Hy het Petrus en Johannes gestuur en gesÍ: Gaan julle
καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ Ἰωάνην εἰπών Πορευθέντες
And he sent Peter and John, saying, Go and

en berei vir ons die pasga voor dat ons mag eet.
ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα, ἵνα φάγωμεν.
prepare us the passover that we may eat.

10-13 En Hy het hulle ingelig: Kyk, wanneer julle die stad nader,
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν
And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city,

sal ’n man julle tegemoetkom wat ’n emmer water dra.
συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων∑
there shall a man meet you, bearing a pitcher of water:

volg hom na die huis waarheen hy gaan.
ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν (οὗ) εἰς ἣν εἰσπορεύεται∑
follow him into the house where he entereth in.

11 En julle moet vir die bestuurder van die huis sÍ:
καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας
And ye shall say unto the goodman of the house,

Die Meester vra: Waar is die gastekamer
Λέγει σοι ὁ Διδάσκαλος Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα
The Master saith unto thee, Where is the guestchamber

waar Ek die pasga saam met my dissipels mag gaan eet?
ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;
where I may eat the passover with my disciples?

12 Daardie man sal julle wys: ’n groot bokamer gereedgemaak;
κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον∑
And he shall shew you a large upper room finished:

dŠŠr moet julle voorberei. 13 En toe hulle gaan, vind hulle dit
ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. 13 ἀπελθόντες δὲ εὗρον
there make ready. 13 And they went and found

nes Hy vir hulle vertel het, en hulle het die pasgavoorbereiding berei.
καθὼς εἰρήκει (εἴρηκεν) αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
as he had said unto them:and they made ready the passover.

Matteus 26:18,19
(Jesus) het gesÍ: Gaan julle na die stad na so en so
ὁ δὲ εἶπεν Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα
And he said, Go into the city to such a man

en sÍ vir hom: Die Meester sÍ: My UUR IS HIER;
καὶ εἴπατε αὐτῷ Ὁ Διδάσκαλος λέγει Ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστιν∑
and say unto him, The Master saith, My TIME is at hand;

by jou volbring Ek die Pasga saam met my dissipels.
πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου.
I would eat the passover at thy house with my disiples.

19 En die dissipels het gemaak soos Jesus hulle beveel het
καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
And the disciples did as Jesus had appointed them

en die pasgavoorbereiding berei.
καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
and made ready the passover.

Nag een: Die Aand die Uur : kom Hy
Markus 14:17
En toe dit AAND geword het, kom Hy met die twaalf.
Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα.
And in the EVENING he cometh with the twelve.
Matteus 26:20
En toe dit AAND geword het,
Ὀψίας δὲ γενομένης
Now when the EVEN was come
het Hy aangesit saam met die twaalf dissipels.
ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα μαθητῶν
he sat down with the twelve.
Lukas 22:14
En toe DIE UUR gekom het,
Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα,
And when THE HOUR was come,
het Hy gaan sit, en die apostels saam met Hom.
ἀνέπεσεν, καὶ οἱ (δώδεκα) ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ.
he sat down, and the twelve apostles with him.
Johannes 13:1b
Jesus, wetende dat sy UUR aangebreek het
εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν (ἐλήλυθεν) αὐτοῦ ἡ ὥρα
Jesus knowing that his HOUR was come
dat Hy uit die wÍreld na sy Vader sou heengaan,
ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Πατέρα,
that he should depart out of this world unto the Father
het deur sy eie in die wÍreld lief te gehad het,
ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ,
having loved those his own in the world,
hulle tot die einde toe, liefgehad.
εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς.
He loved them unto the end.

Nag een: Een van julle gaan My verraai
Markus 14:18-21
En toe hulle plaasneem tydens ete, het Jesus gesÍ:
καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
And as they sat and did eat, Jesus said,

Sowaar Ek sÍ vir julle dat een van julle My gaan verraai,
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με,
Verily I say unto you, One of you shall betray Me—

—hy wat my vertroueling is. [‘hy wat saam met my eet’]
ὁ ἐσθίων μετ’ ἐμοῦ.
he which eateth with Me.

19 Hulle het begin om verontwaardig te raak
(οἱ δὲ) ἤρξαντο λυπεῖσθαι
And they began to be sorrowful,

en het een vir een vir Hom gesÍ: Miskien ek? En ’n ander: Miskien ek?
καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ (καθ’) εἷς Μήτι ἐγώ; (καὶ ἄλλος∑ Μήτι ἐγώ);
and to say unto him one by one, is it I? And another, I?

20 Maar Hy het hulle verseker: Een van julle twaalf,
ὁ δὲ (ἀποκριθεὶς) εἶπεν αὐτοῖς Εἷς (ἐκ) τῶν δώδεκα,
And he answered and said unto them: One of the twelve

hż wat gereeld saam met My aan tafel sit!
ὁ ἐμβαπτόμενος μετ’ ἐμοῦ εἰς τὸ τρύβλιον.
that dippeth with Me in the dish.

21 Want verseker gaan die Seun van die Mens soos wat geskryf
ὅτι ὁ μὲν Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται
The Son of Man indeed goeth, as it is written

staan betreffende Hom. Nogtans, wee daardie mens deur wie
περὶ αὐτοῦ∑ οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ
of him: but woe to that man by whom the

die Seun van die Mens verraai word—
ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται∑
Son of Man is betrayed—

beter vir hom sou daardie mens nooit gebore gewees het nie.
καλὸν (ἦν) αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
good were it for that man if he had never been born.

Matteus 26:21-25
Nou tydens hulle ete, het Hy gesÍ:
καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν
And as they did eat, he said,

Sowaar Ek waarsku julle, een van julle gaan My verraai!
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.
Verily I say unto you, that one of you shall betray me.

22 Erg beswaard het hulle begin om vir Hom te sÍ—
καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ
And they were exceeding offended everyone of them,

ťťn na die ander: Dis nie ťk nie, o Meester?
εἷς ἕκαστος (αὐτῶν) Μήτι ἐγώ εἰμι, Κύριε;
and began to say unto him, Lord, is it I?

23 Maar Hy het geantwoord: Hy wat saam met My
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ ἐμβάψας μετ’ ἐμοῦ
And he answered and said, He that dippeth with me his hand

hand in die kosbak steek, dieselfde, sal my verraai.
τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ, οὗτός με παραδώσει.
in the dish, the same shall betray me.

24 Verseker gaan die Seun van die Mens heen
ὁ μὲν Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει
The Son of Man goeth

soos dit oor Hom geskrywe is; maar wee daardie mens
καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ
as it is written of him: but woe unto that man

deur wie die Seun van die Mens verraai word!
δι’ οὗ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται∑
by whom the Son of Man is betrayed!

Beter was dit vir hom as daardie mens nooit gebore was nie.
καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
It had been good for that man if he had not been born.

25 Vra Judas sy verraaier en sÍ:
ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν
Then Judas which betrayed him, answered and said,

Is ek nie die een nie, Meester? Jesus sÍ vir hom: Jż het dit gesÍ!
Μήτι ἐγώ εἰμι, Ῥαββεί; λέγει αὐτῷ Σὺ εἶπας.
Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.

Johannes 13:18b-22
Maar dat die Skrif vervul mag word: die een wat my brood eet,
ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὁ τρώγων (μετ’ ἐμοῦ) μου τὸν ἄρτον
but that the Scripture may be fulfilled, He that eateth bread with me

het teen My die hakskeen gelig.
ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.
hath lifted up his heel against me.

19 Van nou af vertel Ek julle, vůůrdat dit gebeur,
ἀπ’ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι,
Now I tell you before it come,

dat julle mag glo wanneer dit gebeur dat (dit) EK IS.
ἵνα πιστεύητε (πιστεύσητε) ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι.
that when it is come to pass, ye may believe that I AM.

20 Sowaar, sowaar Ek sÍ vir julle: hy wat iemand ontvang
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἄν τινα (ἐάν)
Verily, verily I say unto you, He that receiveth whomsoever

wat Ek sal stuur, ontvang My; en hy wat My ontvang, ontvang
πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει
I send, receiveth me; and he that receiveth me receiveth

die Een wat My gestuur het. 21 Terwyl Hy diť dinge sÍ,
τὸν πέμψαντά με. 21 Ταῦτα εἰπὼν
him that I send. 21 When Jesus had thus said,

was Jesus uiters bedroef in sy gees en het getuig en gesÍ:
Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν
he was troubled in spirit, and testified and said,

Sowaar, sowaar, Ek vertel julle, een van jķlle gaan My verraai!
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.
Verily, verily, I say unto you, that one of you, shall betray me!

22 Die dissipels het vir mekaar gekyk, verward oor wie Hy bedoel.
ἔβλεπον (οὖν) εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει.
Then the disciples looked one on another, doubting of whom he spake.

Lukas 22:21-23
Kyk, die hand van my verraaier is met my aan tafel, tog
πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ’ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης.
But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table!

22 moet die Seun van die Mens volgens wat voorbeskik is, gaan.
ὅτι ὁ (καὶ ὁ) Υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται,
And truly the Son of Man goeth as it was determined;

Nogtans, wee daardie mens deur wie Hy verraai word.
πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ παραδίδοται.
but woe unto that man by whom he is betrayed!

23 Toe het hulle begin stry onder mekaar, wie dit eintlik
καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συνζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα
And they began to enquire among themselves which

sou wees van hulle om diť ding aanstonds te doen.
εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν.
of them it was that should do this thing.blse. 67-75

Gerhard Ebersoehn
Jun 27th 2017, 05:39 PM
Nag een: Brood en Wyn van Smarte

Markus 14:22-26
En gedurende hulle maaltyd het Hy brood geneem,
Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν (ὁ Ἰησοῦς) ἄρτον
And as they did eat, Jesus took bread,

dit met lofgesang gebreek en aan hulle gegee
εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς
and blessed, and brake it, and gave to them

en gesÍ: Neem, eet julle, hierdie is my liggaam.
καὶ εἶπεν Λάβετε (φάγετε)∑ τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.
and said, Take, eat: this is my body.

23 Toe het Hy die beker geneem, gedank en vir hulle gegee.
καὶ λαβὼν (τὸ) ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς,
And he took the cup and when he had given thanks, he gave it to them;

En hulle het almal daaruit gedrink. 24 En Hy het vir hulle gesÍ:
καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες. 24 καὶ εἶπεν αὐτοῖς
and they all drank of it. 24 And He said unto them,

Dit is my bloed van die Nuwe Verbond wat vir vele uitgestort is.
Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου (τὸ) τῆς (καινῆς) διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ (περὶ) πολλῶν.
This is my blood of the new testament which is shed for many.

25 Voorwaar Ek sÍ vir julle, Ek sou nooit gedrink het
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω
Verily I say unto you, I will drink no more

van die vrug van die wingerdstok nie tot Hierdie Dag
ἐκ τοῦ γεν(ν)ήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης
of the fruit of the vine until that day

wanneer Ek dit nuut drink in die Koninkryk van God.
ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.
that I drink it new in the Kingdom of God.

Matteus 26:26-30
Vir hulle ete het Jesus brood geneem en met lofprysing
Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς (τὸν) ἄρτον καὶ εὐλογήσας
And as they were eating, Jesus took bread and blessed,

gebreek. En terwyl Hy dit aan sy dissipels gee, het Hy gesÍ:
ἔκλασεν καὶ δοὺς (ἐδίδου) τοῖς μαθηταῖς (καὶ) εἶπεν
and break and gave to the disciples and said,

Neem en eet julle! Hierdie is Die Liggaam van My Eie.
Λάβετε φάγετε∑ τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.
Take, eat; this is my body.

27 En nadat Hy die beker wyn geneem en gedank het,
καὶ λαβὼν (τὸ) ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας
And he took the cup and gave thanks,

het Hy dit vir hulle gegee gesÍ: Drink julle almal daaruit!
ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες∑
and gave it to them, saying, Drink ye all of it!

28 Want hierdie is my bloed van die Nuwe Verbond
τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου (τὸ) τῆς (καινῆς) διαθήκης
For this is my blood of the new testament

wat ter wille van baie uitgestort is tot vergifnis van sondes.
τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
which for many is shed for the remission of sins.

29 En Ek sÍ vir julle, geensins drink Ek van nou af
λέγω δὲ ὑμῖν, (ὅτι) οὐ μὴ πίω ἀπí ἄρτι
But I say unto you I will not drink henceforth

van hierdie vrug van die wingerdstok nie, tot Daardie Dag wat
ἐκ τούτου τοῦ γεν(ν)ήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν
of this fruit of the vine as long as it is That Day

Ek dit met julle opnuut drink in die Koninkryk van My Vader.
αὐτὸ πίνω μεθí ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρός μου.
when I drink it with you new in my Fatherís Kingdom.

Lukas 22:14b-20
En . . . Hy het plaasgeneem en die apostels saam met Hom.
Καὶ . . . ἀνέπεσεν, καὶ οἱ (δώδεκα) ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ.
And ... He sat down and the twelve apostles with him.

15 Toe sÍ Hy vir hulle: Ek het met groot begeerte begeer
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα
And he said unto them, With desire I have desired to eat

om hierdie pasga saam met julle te eet, voor My Lyding.
τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθí ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν∑
this passover with you before I suffer.

16 Want Ek sÍ vir julle dat nooit as te nooit eet Ek dit
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ φάγω αὐτὸ (ἐξ αὐτοῦ)
For I say unto you I will not anymore eat thereof

alvorens ten volle in die Koninkryk van God!
ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.
until it is fulfilledin the Kingdom of God.

17 En terwyl Hy die drank vat en (daarvoor) dank, sÍ hy:
καὶ δεξάμενος (τὸ) ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν
And he took the cup and gave thanks and said,

Neem, en deel dit (onder julleself) teenoor mekaar,
Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε (ἑαυτοῖς) εἰς ἑαυτούς∑
Take ye this and divide it among yourselves:

18 want Ek sÍ vir julle: Op geen manier drink Ek
λέγω γὰρ ὑμῖν, (ὅτι) οὐ μὴ πίω
for I say unto you, I will not drink

van nou af aan van die vrug van die wingerd nie,
ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου
from now on of the fruit of the vine

tot wanneer die Koninkryk van God sou kom.
ἕως (ὅτου) οὗ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔλθῃ.
as long as it might take the Kingdom of God to come.

19 En terwyl hy dank en brood vat en dit breek,
καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν
And he took bread and gave thanks and brake it

gee Hy aan hulle en sÍ: Dit is my liggaam wat vir julle
καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν
and gave unto them, saying, This is the Body of Mine

oorgegee is: Doen dit ter gedagtenis aan My,
διδόμενον∑ τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
given in behalf of you, this do in remembrance of me.

20 dieselfde ook die wyn saam met die maal, met die woorde:
καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων
Likewise to supperís procedure the cup, having said,

Hierdie is die beker die nuwe verbond in My bloed
Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου,
This cup [of my Suffering] is the New testament in my blood

wat vir vele uitgegiet word.
τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον.
which is shed for you.

Nag een: Wie die grootste wil wees

Lukas 22:24-28a
Toe kom (daar) stryery onder hulle
Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς,
Then they also began to dispute amongst themselves

oor wie van hulle die belangrikste geag moet word.
τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων.
who of them should be accounted the greatest.

25 Hy het vir hulle gesÍ: Die konings van die nasies heers oor hulle,
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν,
And he said unto them, The kings of the nations lord it over them,

en diť in magsposisies word hulle weldoeners genoem.
καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται.
and they exercising authority over them are called benefactors.

26 Julle is nie so nie; maar die oudste onder julle
ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλí ὁ μείζων ἐν ὑμῖν
But ye shall not be so, but he that is greatest among you,

moet soos die jongste word, en die leier soos een wat dien.
γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν.
let him be as the younger; and he that is chief as he that doth serve.

27 Want wie is die grootste, hy wat eet of hy wat bedien?
τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν;
For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth?

Nie hy wat sit en eet nie? So is Ek in julle midde die dienende.
οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν.
Not he that sitteth at meat? But I am among you as he that serveth.

28a Julle egter is al wat by My gebly het in My versoeking.
ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετí ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου∑
Ye are they though who have continued with me in my temptation.

Nag een: Wie die Grootste is

Johannes 13:2-29
. . . en terwyl die ete aan die gang was . . .
καὶ δείπνου γινομένου,
And supper being ended . . .

en die duiwel dit reeds gebring het in die hart
τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν
the devil now put in the heart

van Judas Simon Iskariot dat hy Hom sou verraai,
ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης,
of Judas Iscariot, Simonís son, to betray him.

3 en Hy geweet het, die Vader het alles in sy hande geplaas,
εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας,
Jesus knowing that the Father had given all things into his hands,

en dat Hy van God uitgegaan het en na God op weg was,
καὶ ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπάγει,
and that he was come from God, and went to God,

4 het Jesus van die ete opgestaan, sy bo-klere eenkant neergesit,
ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια,
he riseth from supper and laid aside his garment,

ín doek geneem en hom daarmee omgord.
καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν∑
and took a towel and girded himself.

5 Nadat hy water gegooi het in die skottel, het Hy begin
εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα, καὶ ἤρξατο
After that he poureth water into a bason, and began

om die voete te was van die dissipels, en af te droog
νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν
to wash the disciplesí feet, and to wipe them with

met die doek waarmee Hy omgord was.
τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος.
the towel wherewith he was girded.

6 Toe kom Hy voor Petrus staan. SÍ Petrus vir Hom:
ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον∑ λέγει αὐτῷ
Then cometh he to Simon Peter: and Peter saith unto him,

Was U my voete, Here? 7 Jesus het geantwoord en vir hom gesÍ:
Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; 7 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ
Lord, dost thou wash my feet? 7 Jesus answered and said unto him,

Wat Ek doen waardeer jy nie nou nie, maar sŠl hierna begryp.
Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.
What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter.

8 Petrus sÍ vir Hom: U sal tot in ewigheid nie my voete was nie!
λέγει αὐτῷ Πέτρος Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα.
Peter saith unto him,Thou shalt never wash my feet.

Jesus het hom geantwoord: As Ek jou nie was nie het jy nie
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις
Jesus answere him, If I wash thee not, thou hast no

deel aan My nie. 9 Simon Petrus sÍ vir Hom: Here, nie my voete
μέρος μετí ἐμοῦ. 9 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου
part in me. 9 Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet

alleen nie, maar ook my hande en kop. 10 SÍ Jesus vir hom:
μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 10 λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς
only, but also my hands and my head. 10 Jesus saith to him,

Hy wat gewas is, het niks nodig as om sy voete te was nie.
Ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι,
maar is geheel rein; maar nie almal nie.
ἀλλí ἔστιν καθαρὸς ὅλος∑ καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλí οὐχὶ πάντες.
but is clean every wit; and ye are clean, but not all.

11 Hy het sy verraaier geken; daarom het hy gesÍ dat nie almal
ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν∑ διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι Οὐχὶ πάντες
For he knew who should betray him; therefore said he, Ye are not

rein is nie. 12 Toe Hy dan hulle voete gewas en sy klere gevat
καθαροί ἐστε. 12 Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ
all clean. 12 So after he had washed their feet, and had taken his

het en weer gaan sit het, het Hy vir hulle gesÍ: Weet julle wat
ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε τί
garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what

Ek vir julle verrig het? 13 Julle noem my julle Meester en Here
πεποίηκα ὑμῖν; 13 ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὁ Διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος,
I have done to you? 13 Ye call me Master and Lord:

en praat waar; want Ek is. 14 As Ek dan julle voete gewas het,
καὶ καλῶς λέγετε∑ εἰμὶ γάρ. 14 εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας
and ye say well: for so I am. 14 If I then Öhave washed your feet

die Here en Meester, is julle verplig om mekaar se voete te was.
ὁ Κύριος καὶ ὁ Διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας∑
ÖLord and Master, ye also ought to wash one anotherís feet.

15 Want voorbeeld het Ek julle gegee sodat soos Ek gedoen het
ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα
For I have given you an example, that Ö as I have done

vir julle, julle moet doen. 16 Waarlik sÍ Ek vir julle, kneg is
ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 16 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν
to you Ö ye should do. 16 Verily I say unto you, The servant is not

nie groter as baas, of gesant as die een wat hom stuur nie.
δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.
greater than his Lord; neither he that is sent, greater than he that sent him.

17 As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen.
εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά.
if ye know these things, happy are ye if ye do them.

18 Ek praat nie van julle almal nie; Ek weet wie Ek uitgekies het.
οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω∑ ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην∑
I speak not of you all: I know whom I have chosen:

Maar dat die Skrif vervul mag word:
ἀλλí ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ
but that the scripture may be fulfilled,

ĎHy wat my brood eet, lig teen my die hakskeení.
Ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπí ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.
he that eateth bread with me hath lifted up the heel against me.

Vooruit vertel Ek julleóvůůr dit gebeur: dat julle mag glo
19 ἀπí ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύητε
Now I tell you before it come, that ... ye may believe

wanneer dit gebeur dat EK IS. 20 Voorwaar, Ek sÍ vir julle:
ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι. 20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
when it is come to pass, that I AM. 20 Verily, verily, I say unto you,

Hy wat hom ontvang wat Ek gestuur het, ontvang My
ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει,
He that receiveth whomsoever I send receiveth me;

en hy wat My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het.
ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με.
and he that receiveth me receiveth him that sent me.

Terwyl Hy hierdie dinge spreek, was Jesus gefolter in siel
21 Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι
When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified,

en het Hy getuig en bely: Voorwaar, sÍ Ek vir julle:
καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
and said, Verily, verily, I say unto you, that

een van julle, sal My verraai. 22 Kyk sy dissipels vir mekaar
εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 22 ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ
one of you shall betray me. 22 Then the disciples looked one on another,

en wonder oor wie Hy praat.
ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει.
doubting of whom he spake.

23 Een van sy dissipels het regop gesit op die plek langs Jesusó
ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ
Now there was leaning on Jesusí bosom one of his disciples,
[Js57:15b Ef1:20,21] Hupsistos en hagiois anapauomenos; kathisas huperanoh pasehs

hy vir wie Jesus lief was. 24 Toe beduie Simon Petrus vir hom
ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς. νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος
whom Jesus loved. Simon Peter therefore beckoned to him,

en sÍ vir hom: Vra wie is dit oor wie Hy praat?
καὶ λέγει αὐτῷ Εἰπὲ τίς ἐστιν περὶ οὗ λέγει.
that he should ask who it should be of whom he spake.

25 Daardie een, omdat hy daar reg langs Jesus gesit het,
ἐκεῖνος ἀναπεσὼν οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ
He then lying on Jesusí breast,

het Hom gevra: Here, wie is dit?
λέγει αὐτῷ Κύριε, τίς ἐστιν;
saith unto him, Lord, who is it?

26 Toe antwoord Jesus: Daardie een is dit, aan wie Ek,
ἀποκρίνεται οὖν ὁ Ἰησοῦς Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ
Jesus answered, He it is to whom I

as Ek my brood sal gedoop het, ook sal gee.
βάψω τὸ ψωμίον, καὶ δώσω αὐτῷ.
... when I have dipped ... shall give a sop.

Toe het Hy sy hand ingesteek en die brood uitgehaal
βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει
And when he had dipped the sop,

en aan Judas van Simon Iskariot gegee.
καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου.
he gave to Judas Iscariot of Simon.

27 Na die breek van die brood, toe vaar Satan in daardie een in.
καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς.
And after the sop Satan entered into him.

Net daar sÍ Jesus vir hom: Wat jy doen, doen dit dadelik!
λέγει οὖν αὐτῷ Ἰησοῦς Ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον.
Then said Jesus unto him, That thou doest, do quickly.

28 Dit het niemand aan tafel geweet, hoekom Hy dit vir Judas gesÍ het nie.
τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ∑
Now no man at the table knew for what intent he spake this unto him.

29 Want party het gedink omdat Judas die beurs gehou het,
τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας,
For some of them thought, because Judas had the bag,

dat Jesus vir hom gesÍ het: Koop vir die fees wat ons nodig het,
ὅτι λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν,
that Jesus had said unto him, Buy that we have need of against the feast;

of: dat hy iets vir die armes moes gaan gee.
ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.
or, that he should give something to the poor.

blse. 75-84

Gerhard Ebersoehn
Jun 27th 2017, 05:59 PM
Nag een: Dit was nag: Uitgegaan [Eksodus 12:12,42]

Johannes 13:30,31
30 Nadat hy dan die brood gevat het, het daardie een
λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος
He then having received the sop

dadelik uitgegaan: EN DIT WAS NAG.
ἐξῆλθεν εὐθύς∑ ἦν δὲ νύξ.
went immediately out: and it was night.

31 Toe hy dan uitgegaan het, het Jesus gespreek:
Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν, λέγει Ἰησοῦς
Therefore, when he was gone out, Jesus said,

NOU IS DIE SEUN VAN DIE MENS VERHEERLIK
Νῦν ἐδοξάσθη ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου,
NOW IS THE SON OF MAN GLORIFIED,

EN IS GOD IN HOM, VERHEERLIK.
καὶ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ∑
AND GOD IS GLORIFIED IN HIM.

Markus 14:26
En hulle het ’n lied gesing en uitgegaan na die Olyfberg.
Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν.
when they had sung a hymn, they went out unto the mount of Olives.
Matteus 26:30
En na die sing van ’n loflied het hulle uitgegaan na die Olyfberg.
Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν.
when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.

Nag een: Die Uur Het Gekom

Johannes 17:1
Dit het Jesus gespreek, en Hy het sy oŽ opgehef
Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven,
na die hemel en gesÍ: Vader, DIE UUR HET GEKOM:
εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα∑
and said, Father, THE HOUR IS COME

verheerlik U Seun sodat U Seun U ook kan verheerlik.
δόξασόν σου τὸν Υἱόν, ἵνα ὁ Υἱὸς δοξάσῃ σέ
glorify they Son that thy Son also may glorify thee.

Johannes 13:31b,32
Nou word die Seun van die Mens verheerlik, en God
Νῦν ἐδοξάσθη ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ Θεὸς
Now is the Son of man glorified, and God

word verheerlik in Hom. 32 As God in Hom verheerlik word,
ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ∑ 32 εἰ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ,
is glorified in him. 32 If God be glorified in Him

sal God Hom verheerlik in Hom. Hy sal Hom nůķ verheerlik.
καὶ ὁ Θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὑτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν.
God shall also glorify him in himself, and shall straightway glorify him.

Nag een: Volgelinge Versoek Jesus

Johannes 13:30,31,33-38
Toe daardie een (Judas) dan die brood geneem het,
λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος
He then (Judas,) having received the sop,

het hy dadelik uitgegaan: En dit was NAG.
ἐξῆλθεν εὐθύς∑ ἦν δὲ νύξ. (Eksodus 12:8,12,41,42 (ek gehs Aiguptou Nuktos)
went immediately out: and it was NIGHT

31a En toe hy uitgegaan het, sÍ Jesus:
Ὅτε οὖν ἐξῆλθε, λέγει ὁ Ἰησοῦς∑
Therefore, when he was gone out, Jesus said,

33 Kinders, nog net ’n klein tydjie is Ek by julle.
τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι∑
Little children, yet a little while I am with you.

Julle sal My soek; en soos Ek vir die Jode gesÍ het,
ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι
Ye shall seek me: and as I said unto the Jews,

sÍ Ek nou vir julle, waar Ek heengaan, kan julle nie kom nie—
καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν,
so now I say unto you, whither I go, ye cannot come;

34 ’n Nuwe Gebod gee Ek julle: dat julle mekaar moet lief hÍ—
ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους,
A new commandment I give unto you, that ye love one another;

dat soos Ek julle liefgehad het, julle ook mekaar sal liefhÍ.
καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
as I have loved you, that ye also love one another.

35 Hieraan sal almal weet dat julle My dissipels is:
ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε,
By this shall all know that ye are my disciples,

as julle liefde het onder mekaar.
ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις.
if ye have love one to another.

36 Simon Petrus vra Hom: Here, waarheen gaan U?
Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε, ποῦ ὑπάγεις;
Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou?

Jesus het verduidelik: Waar Ek heengaan,
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ὅπου ὑπάγω
Jesus answered him, Whither I go,

sal jy My nie nou kan volg nie; maar jy sŠl, lŠter, volg!
οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον.
thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.

37 Petrus sÍ vir Hom: Here, Hoekom kan ek U nie
λέγει αὐτῷ Πέτρος Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι
Peter said unto him, Lord, why cannot I

nou al volg nie? My siel sal ek om U onthalwe neerlÍ!
ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.
now follow thee? I will lay down my life for thy sake.

38 Jesus het geantwoord: Sal jy jou lewe vir Mż, offer?!
(ἀπεκρίθη αὐτῷ) ἀποκρίνεται Ἰησοῦς Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις;
Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake?

Voorwaar, voorwaar Ek sÍ vir jou, die haan sal nog nie
ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ
Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not

gekraai het nie of jy sal My driemaal verloŽn het!
φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ (ἀπαρνήσῃ) με τρίς.
crow, till thou hast denied me thrice.

...Johannes 14 tot 17...


Lukas 22:27c-34
Ek is in julle midde soos een wat dien, 28 maar julle is hulle
ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν. 28 ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ
I am among you as he that serveth. 28 Ye are they

wat agtergebly het by My in my versoeking.
διαμεμενηκότες μετ’ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου∑
which have continued with me in my temptations.

29 My verbond met julle is soos my Vader se verbond aan My
κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι ὁ Πατήρ μου
I appoint unto you as my Father has appointed unto me

30 van ’n Koninkryk, dat julle mag eet en drink aan mż Tafel
βασιλείαν, ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου
a kingdom that ye may eat and drink at my table

in mż Koninkryk. Dan sal julle op trone sit
ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων
in My Kingdom, and sit on thrones

en die twaalf stamme van Israel oordeel!
τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ.
judging the twelve tribes of Israel.

31 En die Here het gesÍ: Simon, Simon! Kyk,
(Εἶπε δὲ ὁ Κύριος∑) Σίμων Σίμων, ἰδοὺ
And the Lord said, Simon, Simon, behold,

die satan het sterk begeer om julle te sif soos die koring,
ὁ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον∑
Satan hath desired you, that he may sift you as wheat.

32 maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie.
ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου∑
but I have prayed for thee, that thy faith fail not:

Dan sal jy, as jy bekeer is, jou broeders versterk.
καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον (στήριξον) τοὺς ἀδελφούς σου.
and when thou art converted, strengthen thy brethren.

33 (Petrus) sÍ vir Hom: Meester, saam met U is ek bereid
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι
And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee,

om tronk toe, ťn, na (my) dood te gaan! 34 Hy sÍ vir hom:
καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι. 34 ὁ δὲ εἶπεν
both into prison, and to death. 34 And he said,

Ek vertel jou, Petrus, die haan sal VANDAG nie kraai voor
Λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει Σήμερον ἀλέκτωρ ἕως (πρὶν ἢ)
I tell thee, Peter, the cock shall not crow THIS DAY before that

jy My drie keer verloŽn en ontken het dat jy My ken nie.
τρίς με ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι.
thou shalt thrice deny that thou knowest me.

Markus 14:26-31
Hulle het ’n loflied gesing en uitgegaan na die Olyfberg.
Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
When they had sung an hymn they went out into the mount of Olives

27 Toe sÍ Jesus vir hulle dit: Almal van julle sŠl aanstoot neem
Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε
And Jesus saith unto them, All ye shall be offended

aan My in HIERDIE NAG, want dit staan geskryf:
(ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ)∑ ὅτι γέγραπται
because of me THIS NIGHT: for it is written,

Ek sal die Herder slaan, en die skape sal verstrooi word.
Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται.
I will smite the shepherd and the sheep shall be scattered.

28 Maar met my opstanding gaan Ek voor julle uit na Galilea.
ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
But after that I am risen, I will go before you into Galilee.

29 Petrus het vir Hom gesÍ: Al skaam almal hulle vir U en dros,
ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται,
But Peter said unto Him, Although all shall be offended,

nogtans nie ťk nie! Maar Jesus antwoord hom:
ἀλλ’ οὐκ ἐγώ. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
yet not I. And Jesus saith unto him,

30 Sowaar, Ek sÍ vir jou dat jy VANDAG, IN HIERDIE NAG,
Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ Σήμερον ἐν Tῇ Νυκτὶ Tαύτῃ
Verily I say unto thee, That THIS DAY IN THIS NIGHT

voor die haan tweekeer kraai, My driemaal sal verloŽn. (68-72)
πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ.
before the cock crow twice thou shalt deny me thrice.

31 Maar Petrus het nog driftiger volgehou en gesÍ:
(ὁ δὲ Πέτρος ἐκ περισσοῦ ἔλεγε μᾶλλον)∑ ὁ δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει
But he spake the more vehemently,

Al moes ek saam met U sterf, nooit sal ek U verloŽn nie!
Ἐὰν δέῃ με συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι.
If I should die with thee, I will not deny thee.

En op dieselfde manier het al die ander grootgepraat.
ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον.
Likewise also said they all.

Matteus 26:30-35
Toe hulle ’n loflied gesing het,
Καὶ ὑμνήσαντες
And when they had sung an hymn,

het hulle uitgegaan na die Olyfberg.
ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
they went out into the mount of Olives.

31 Toe sÍ Jesus vir hulle: Julle almal sal aanstoot neem aan My
Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ
Then saith Jesus unto them, All of ye shall be offended because of me

in HIERDIE SELFDE NAG: —want dit is geskryf:
ἐν Tῇ Νυκτὶ Tαύτῃ∑ —γέγραπται γάρ [Sagaria 13:7 Genesis 49:24 Eksodus 17:6]
THIS NIGHT: For it is written,

Ek sal die Herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word;
Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης∑
I will smite the shepherd and the sheep of the flock shall be scattered abroad.

32 maar met my opstanding gaan Ek voor julle uit na Galilea. [Matteus 4:15; 28:20b]
μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
But after I am risen again, I will go before you into Galilee.

33 Toe antwoord Petrus en sÍ vir Hom: Sou almal
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Εἰ πάντες
Peter answered and said unto him, Though all

aanstoot neem aan U, ek, sal nooit aanstoot neem nie.
σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.
shall be offended because of thee, yet will I never be offended.

34 Jesus het vir hom gesÍ: Sowaar Ek vertel jou dat
ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι
Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That

in HIERDIE SELFDE NAG voordat ’n haan kraai, [Eksodus 12:15,19,38]
ἐν Tαύτῃ Tῇ Νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι
THIS THAT NIGHT, before the cock crow,

jy My driemaal sal verloŽn. 35 Petrus smeek Hom :
τρὶς ἀπαρνήσῃ με. 35 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος
thou shalt deny me thrice. 35 Peter said unto him,

Al moet ek saam met U sterf, nooit sal ek U verloŽn nie.
Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι.
though I should die with thee, yet will I not deny thee.

En net so, het al die dissipels gesÍ.
ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν.
Likewise also said all the disciples.

Blse. 84-90

Gerhard Ebersoehn
Jun 27th 2017, 06:27 PM
Nag een: Verdriet Vergeet Jesus [Genesis 37:35; 42:38]

Markus 14:32-41a
Toe kom hulle in ’n tuin met die naam Getsemane.
Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανεί (Γεθσημανῆ),
And they came to a place which was named Gethsemane:

En (Jesus) sÍ vir sy dissipels: Sit julle hier terwyl Ek gaan bid.
καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς (αὐτοῦ) Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι.
and he saith to his disciples, Sit ye here while I shall pray.

33 Toe neem Hy Petrus en Jakobus en Johannes saam met Hom
καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην μετ’ αὐτοῦ,
And he taketh with him Peter and James and John,

en begin erg ontsteld en terneergedruk raak.
καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν,
and began to be sore perplexed, and distressed;

34 En Hy sÍ vir hulle: My siel is smartvol tot die dood toe.
καὶ λέγει αὐτοῖς Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου∑
And he saith unto them, exceeding unto death sorrowful is My soul:

Bly julle hier en waak!
μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε.
tarry ye here, and watch.

35 Hy gaan bietjie aan en val op die grond
καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν (ἔπεσεν) ἐπὶ τῆς γῆς,
And he went forward a little, and fell on the ground,

en bid dat as dit moontlik is die uur by Hom mog verbykom.
καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ’ αὐτοῦ ἡ ὥρα,
and prayed that, if ... possible his hour might come [pass].
[ἀπὁ ‘at’ Mk7:4; 15:38,40 Mt13:35; ‘in’ 1Jn1:1 Lk16:30; 17:29
Ro11:25 Hb12:25 Mk10:20 2Thes3:3; ‘on’ Rv21:13; ‘of’ Acts20:26 Mk12:2]

36 En Hy sÍ: My Vader o Vader, alles is moontlik vir U: Bring
καὶ ἔλεγεν Ἀββᾶ ὁ Πατήρ, πάντα δυνατά σοι∑ παρένεγκε
And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee; take

hierdie beker by my aan; maar nie wat Ek nie, maar U wil!
τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ’ ἐμοῦ∑ ἀλλ’ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ.
away this cup from me: nevertheless not what I will, but what thou wilt.

37 Toe Hy (van gebed terug-) kom en hulle aan die slaap vind,
καὶ καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας,
And he cometh and findeth them sleeping,

vra Hy Petrus: Simon, slaap jy? Kon jy nie een uur waak nie?
καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι;
and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? couldest not thou watch one hour?

38 Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie!
γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ (εἰσ) ἔλθητε εἰς πειρασμόν∑
Watch ye and pray lest ye enter into temptation.

Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.
τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
The spirit truly is ready, but the flesh is weak.

39 Hy het toe weer gaan bid, dieselfde gebed se woorde.
καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών.
And again he went away, and prayed, and spake the same words.

40 En Hy het teruggekom en hulle weer, aan die slaap gekry,
καὶ πάλιν ἐλθὼν (ὑποστρέψας) εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας,
And when he returned, he found them asleep again,

want hulle oŽ was swaar van die verdriet [*oinohi bebarehotes ‘bleary’]
ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι,
(for their eyes were heavy,)

sodat hulle nie geweet het wŠt om Hom te antwoord nie.
καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ.
neither wist they what to answer him.

14:41a En Jesus kom die derde keer en sÍ vir hulle:
καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς
And he cometh the third time, and saith unto them,

Slaap voort en rus uit, dis genoeg!
Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε∑ ἀπέχει∑
Sleep on now and take your rest; it is enough.

Matteus 26:36-45
Toe gaan Jesus met hulle na ’n plek bekend as Getsemane.
Τότε ἔρχεται μετ’ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανεί,
Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane.

En Jesus sÍ vir die dissipels: Sit julle hier totdat
καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ
Kai legei tois mathehtais: Sit ye here while

Ek daar oorkant gaan bid het.
ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι.
I go and pray yonder.

37 Toe vat Hy Petrus en Jakobus en Johannes saam met Hom.
καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου
And he took with him Peter and the two sons of Zebedee,

Hy het begin bedroef en benoud raak.
(καὶ) ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν.
and began to be sorrowful and very heavy.

38 Toe sÍ Jesus vir hulle: My siel is oorvol smart
τότε λέγει αὐτοῖς Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου
Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful,

tot die dood toe. Bly julle hier en waak saam met My!
ἕως θανάτου∑ μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ’ ἐμοῦ.
even unto death: tarry ye here, and watch with me.

39 Toe gaan Hy bietjie verder en val neer op sy aangesig
καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν (ἔπιπτεν) ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ
And he went a little farther, and fell on his face, [Genesis 37:35; 42:38]

en sÍ terwyl Hy bid, My Vader, as dit moontlik is,
προσευχόμενος καὶ λέγων Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν,
and prayed, saying, O my Father, if it be possible,

laat hierdie beker by My verbykom!
παρελθάτω (παρελθέτω) ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο∑
let this cup come by me / at me pass.

Slegs, nie soos Ek nie, maar soos U wil!
πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ’ ὡς σύ.
nevertheless not as I will, but as thou wilt.

40 Toe kom Hy by die dissipels en vind hulle aan die slaap.
καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας,
And he cometh unto his disciples, and findeth them asleep,

En Hy sÍ vir Petrus: Hoekom was julle nie instaat om
καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε
and saith unto Peter, What, could ye not watch

ťťn uur wakker te bly saam met My nie?
μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ’ ἐμοῦ;
with me one hour?

41 Waak dan en bid dat julle nie in versoeking kom nie:
γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν∑
Watch and pray, that ye enter not into temptation.

want die gees is wel gewillig, maar die vlees (is) swak.
τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.

42 Wťťr, vir die tweede keer, het Hy eenkant gegaan en gebid en gesÍ:
πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων
He went again the second time, and prayed, saying,

My Vader, aangesien hierdie beker nie by My kan verbygaan
Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο (τὸ ποτήριον) παρελθεῖν
O my Father, if this cup may not come my way

anders as dat Ek dit drink nie: Laat U wil geskied!
ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου.
except I drink it, thy will be done.

43 En toe Hy terugkom, vind Hy hulle lÍ weer en slaap,
καὶ ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας,
And he came and found them asleep again:

want hulle oŽ was swaar. [*oinohi bebarehotes ‘bleary’]
ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι.
for their eyes were heavy.

44 Toe het Hy weg van hulle af gegaan en het weer gebid
καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο
And he left them, and went away again, and prayed

vir die derde maal, (en) dieselfde woord(e) gespreek.
ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν.
the third time, saying the same words.

45 Daarna kom Hy by die dissipels en sÍ vir hulle:
τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς (αὐτοῦ) καὶ λέγει αὐτοῖς
Then cometh he to his disciples and saith unto them,

Slaap aan, julle, en rus! Kyk, die UUR is naby—HIER!
Καθεύδετε λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε∑ ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα
Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand

dat die Seun van die Mens verraai word in sondaarshande.
καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν.
and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.

Johannes 18:1,2 2Kron29:16c
Dit gesÍ, het Jesus uitgegaan saam met sy dissipels
Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples

oor die spruit Kedron waar ’n tuin was [Genesis 32:22]
πέραν τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων, ὅπου ἦν κῆπος,
over the brook Cedron, where was a garden,

waarin Hyself en sy dissipels ingegaan het.
εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
into which he entered, and his disciples.

2 Judas wat Hom verloŽn het, het ook die plek geken
ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον,
And Judas also, which betrayed him, knew the place:

omdat Jesus dikwels daar saamgekom het met sy dissipels.
ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
for Jesus oft-times resorted thither with his disciples.

Lukas 22:39-46
Hy het uitgegaan en soos altyd na die Olyfberg koers gevat.
Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν∑
And he came out, and went as he was wont, to the mount of Olives;

En sy dissipels het Hom soŽntoe gevolg.
ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί.
and his disciples also followed him.

40 En toe Hy op die plek kom, sÍ Hy vir hulle:
γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς
And when he was at the place, he said unto them,

Julle moet bid om nie in versoeking te kom nie.
Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν.
Pray that ye enter not into temptation.

41 Self het Hy omtrent ’n klipgooi weg van hulle af gegaan en
καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ’ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ
And he was withdrawn from them about a stone’s cast, and

gekniel 42 en gebid: Vader, as U wil, bring hierdie
θεὶς τὰ γόνατα 42 προσηύχετο Πάτερ, εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο
kneeled down 42 and prayed, Father, if thou be willing,

beker by My verby. Egter nie my wil nie, maar U wil, geskied!
τὸ ποτήριον ἀπ’ ἐμοῦ∑ πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω.
remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.

43 ’n Engel uit die hemel het aan Hom verskyn en Hom versterk.
ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ’ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν.
And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.

44 Toe kom Hy in sware stryd. Hy het met inspanning gebid
καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο∑
And being in an agony he prayed more earnestly:

tot sy sweet soos bloedklonte wat ter helle val, geword het.
καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος ἐπὶ τὴν γῆν καταβαίνοντες.
and his sweat was as it were drops of blood falling down to the ground.

45 Hy het van gebed opgestaan en by die dissipels gekom
καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς, ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς
And when he rose up from prayer and was come to his disciples,

en hulle van die kopseer aan die slaap gekry.
εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τῆς λύπης,
he found them sleeping for sorrow,

46 Toe verwyt Hy hulle: Wat lÍ julle en slaap?
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί καθεύδετε;
and said unto them, Why sleep ye?

Staan op en bid dat julle nie in versoeking kom nie!
ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν.
rise and pray, lest ye come into temptation.

blse. 91-97

Gerhard Ebersoehn
Jun 27th 2017, 07:00 PM
Nag een: Vertroueling Verraai Jesus

Wie die beurs dra bring die swaard
Lukas 22:35-38
Jesus sÍ vir hulle: Toe Ek julle uitgestuur het sonder rugsak
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου
And he said unto them, When I sent you without purse,

of beurs of skoeisel, het julle iets kortgekom?
καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε;
and scrip, and shoes, lacked ye anything?

Hulle het erken: Niks nie! 36 En Hy sÍ vir hulle: Nou dan,
οἱ δὲ εἶπαν Οὐθενός. 36 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ἀλλὰ νῦν
And they said, Nothing. 36 Then said he unto them: But now

laat hom wat voorraad hou dit vat, en so ook die beursie;
ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν,
he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip;

en laat hom wat niks het nie, sy klere verkoop en ’n swaard koop.
καὶ ὁ μὴ ἔχων, πωλησάτω (πωλήσει) τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν.
and he that no sword, let him sell his garment, and buy one.

37 Want Ek sÍ vir julle dat dŪt wat geskryf is, můťt vervul word
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι (ἔτι) τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι
For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished

in My: By die wetteloses was Hy gereken.
ἐν ἐμοί, τό Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη∑
in me, And he was reckoned among the transgressors:

Want dit omtrent Mż geskryf, het ’n doel.
καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει.
for the thing concerning me has an end.

38 Hulle het gesÍ: Here, kyk, hier is twee swaarde!
οἱ δὲ εἶπαν Κύριε, ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο.
And they said, Lord, behold, here are two swords.

En Hy het hulle geantwoord: Dis genoeg!
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἱκανόν ἐστιν.
And he said unto them, It is enough!

Nag een: Soort soek soort

Johannes 18:3
Judas het toe ’n bende gaan haal uit die priesters
ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων
Judas then, having received a band of men and officers

en die FariseŽrs en hulle lakeie en daar aangekom
καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ
from the chief priests and Pharisees cometh thither

met fakkels en lampe en wapens.
μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.
with lanterns and torches and weapons.

Nag een: DIE UUR Het Gekom [middernag Eksodus12:29]

Markus 14:41b-42
En Jesus sÍ vir hulle: ... Die UUR HET gekom. Kyk,
καὶ λέγει αὐτοῖς . . . ἦλθεν ἡ ὥρα, ἰδοὺ
He saith unto them, ... The hour is come. Behold,

die Seun van die Mens word verraai in die hande van sondaars.
παραδίδοται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν.
the Son of man is betrayed into the hands of sinners.

42 Staan op! Laat ons gaan! Kyk, hy wat My verraai is naby!
ἐγείρεσθε ἄγωμεν∑ ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν.
Rise up, let us go; lo, he that betrayeth me is at hand.

Matteus 26:46
Staan op! Laat ons gaan! Kyk, hy wat My verraai is naby!
ἐγείρεσθε, ἄγωμεν∑ ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με.
Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.

Nag een: EK IS Die Een [Eksodus 14:14]

Johannes 18:4-9
Toe Jesus alles sien wat met Hom gebeur, tree Hy na vore
Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ’ αὐτὸν ἐξῆλθεν (-ὼν)
Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth,

en vra hulle: Soek julle iemand? 5 Hulle het Hom geantwoord:
καὶ λέγει (εἶπεν) αὐτοῖς Τίνα ζητεῖτε; 5 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ
and said unto them, Whom seek ye? 5 They answered him,

Ja, vir Jesus die Nasarener. Hy sÍ vir hulle: Dis Ek. [* Lev23:21,22 Eks12:12,27]
Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς (ὁ Ἰησοῦς)∑ Ἐγώ εἰμι.
Jesus of Nazareth. Jesus saith unto them, I am he.

En Judas wat Hom verraai het, het by hulle gebly staan.
εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ’ αὐτῶν.
And Judas also, which betrayed him, stood with them.

6 Soos wat Jesus aan hulle verklaar het: Ek is die Een,
ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς (ὅτι) Ἐγώ εἰμι,
As soon then as he had said unto them, I am he,

het almal agtertoe terug gesteier en op die grond geval.
ἀπῆλθαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί.
they went backward and fell to the ground.

7 Daarom weer, het Hy hulle gevra: Wie soek julle?
πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς Τίνα ζητεῖτε;
Then asked he them again, Whom seek ye?

(En) hulle het (weer) gesÍ: Jesus die Nasarener. [* Lev23:21,22 Eks12:12,27]
οἱ δὲ εἶπαν Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον.
And they said, Jesus of Nazareth.

8 Jesus het (hulle) verseker: Ek het julle gesÍ dis Ek!
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι∑
Jesus answered, I have told you that I am he;

As dit daarom nou vir Mż is wat julle soek, laat hierdies gaan!
εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν∑
if therefore ye seek me, let these go their way.

9 Sodat vervul sou word die woord wat Hy gespreek het:
ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν, ὅτι
That the saying might be fulfilled which he spake,

Hķlle wat U aan My gegee het, het Ek nie een van verloor nie.
Οὓς δέδωκάς μοι, οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα.
Of them which thou gavest me have I lost none.

Nag een: Met ’n Soen Verraai

Lukas 22:47,48
En terwyl Hy nog praat, daar kom die klomp
Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος,
And while he yet spake, behold, a multitude

en hy wat Judas genoem word— een van die twaalf,
καὶ ὁ λεγόμενος Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα
and he that was called Judas, one of the twelve,

na Hom toe aan. Maar toe hy naby Jesus kom
προήρχετο αὐτούς, καὶ ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ
went before them, and drew near unto Jesus

om Hom te soen (want hy het hulle ’n teken gegee:
φιλῆσαι αὐτόν (τοῦτο γὰρ σημεῖον δεδώκει αὐτοῖς∑
to kiss him (because he had given them a sign—

Hom wat ek sal soen, dis hż.) 48 Maar Jesus het vir Judas gesÍ:
ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστιν.) 48 Ἰησοῦς δὲ εἶπεν αὐτῷ
He whom I shall kiss, is the one.) 48 But Jesus said unto him,

Judas, met ’n soen verraai jy die Seun van die Mens?
Ἰούδα, φιλήματι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως;
Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?

Markus 14:43-45
Toe dadelik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas
Καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται ὁ Ἰούδας
And immediately while he yet spake, cometh Judas

(een van die twaalf) en met hom saam,
(ὁ Ἰσκαριὼτης) εἷς τῶν δώδεκα, καὶ μετ’ αὐτοῦ
(Iskariot) one of the twelve, and with him

’n skare met swaarde en kieries, gestuur
ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων (ἀπεσταλμένοι)
a great multitude with swords and staves,

van die hoŽpriesters en skrifgeleerdes en ouderlinge af.
παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων.
from the chief priests and the scribes and the elders.

44 Hy, sy verraaier, het hulle ’n teken gegee, naamlik:
δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων
And he that betrayed him had given them a token, saying,

Hom wat ek sal soen, dit is hż,
Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν∑
Whomsoever I shall kiss,

hům moet julle gryp en gevange, wegvat!
κρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπάγετε (ἀπαγάγετε) ἀσφαλῶς.
that same is he; take him, and lead him away safely.

45 Hy gaan toe dadelik en, terwyl hy aankom, sÍ hy vir (Jesus):
καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει
And as soon as he was come, he goeth straightway to him, and saith,

Goeie dag, leermeester! En hy soen Hom.
(Χαῖρε,) Ῥαββεί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν∑
Master, master, and kissed him.

Matteus 26:47-50a
En terwyl Jesus nog praat, kom Judas een van die twaalf
Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν,
And while he yet speak, lo, Judas, one of the twelve, came,

en saam met hom ’n groot skare met swaarde en stokke
καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων
and with him a great multitude with swords and staves,

van die hoŽpriesters en hoofmanne van die volk af.
ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.
from the chief priests and elders of the people.

48 Hy, sy verraaier, het hulle ’n teken gegee, naamlik:
ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων
Now he that betrayed thm, gave them a sign, saying,

Die een wat ek sal soen is die een; vat hom. 49 En dadelik
Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν∑ κρατήσατε αὐτόν. 49 καὶ εὐθέως
Whomsoever I shall kiss ... is he; hold him fast. 49 And forthwith

nader hy Jesus, en sÍ: Goeiedag, meester! En hy soen Hom.
προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν Χαῖρε, Ῥαββεί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.

50a Jesus sÍ vir hom: Doen nou waarvoor jy hier is.
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἑταῖρε, ἐφ’ ὃ πάρει.
And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come?

Nag een: Die Swaard Verhoed Jesus nie

Lukas 22:49
En toe diť om Jesus sien wat aan’t kom was,
ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον
When they which were about him saw what would follow,

sÍ hulle vir Hom: Meester, moet ons met die swaard veg?
εἶπαν (εἶπον αὐτῷ∑) Κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ;
they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?

Markus 14:46,47
En hulle het Hom gegryp en Hom vasgehou.
οἱ δὲ ἐπέβαλαν (ἐπέβαλον ἐπ’ αὐτὸν) τὰς χεῖρας αὐτῷ (αὐτῶν) καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.
And they laid their hands on him, and took him.

47 En een van diť wat daar rondstaan, het sy swaard getrek.
εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν
And one of them that stood by drew a sword,

Hy het die kneg van die hoŽpriester getref en sy oor afgekap.
ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτ(άρ)ιον.
and smote a servant of the high priest, and cut off his ear.

Matteus 26:50b,51
Toe het hulle nadergekom en Jesus gegryp en Hom gevang.
τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.
Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.

51 Maar skielik het een langs Jesus
καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ
And behold, one of them which were with Jesus

sy hand uitgesteek en sy swaard uitgetrek
ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ,
stretched out his hand and drew his sword,

en die kneg van die hoŽpriester getref en sy oor afgekap.
καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον.
and struck a servant of the high priest’s, and smote off his ear.

Lukas 22:50,51
En iemand, een van hulle, het die hoŽpriester se slaaf getref
καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον
And one of them smote the servant of the high priest

en sy regteroor afgekap.
καὶ ἀφεῖλεν τὸ οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν.
and cut off his right ear.

51 Maar Jesus het hom teengegaan en gesÍ: Tot so ver!
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐᾶτε ἕως τούτου∑
And Jesus answered and said, Suffer ye thus far.

En Hy het sy oor aangeraak en die man genees.
καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου ἰάσατο αὐτόν.
And he touched his ear and healed them.

Johannes 18:10,11
Toe het Simon Petrus wat ’n swaard gehad het, dit getrek
Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν
Then Simon Peter having a sword drew it,

en die hoŽpriester se dienaar getref en sy regteroor afgekap.
καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον (ὠτίον) τὸ δεξιόν.
and smote the high priest’s servant, and cut off his right ear.

En die dienskneg se naam was Malgus.
ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.
The servant’s name was Malchus.

11 Toe sÍ Jesus vir Petrus: Sit jou swaard terug in sy skede!
εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ Βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην∑
Then said Jesus unto Peter, Put up thy sword into the sheath:

Die beker wat die Vader My gegee het, sal Ek dit nie drink nie?!
τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ Πατήρ, οὐ μὴ πίω αὐτό;
the cup which my Father hath given me, shall I not drink it?

Matteus 26:52-54
Toe sÍ Jesus vir hom: Sit terug jou swaard in sy plek,
τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς∑
Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place:

want almal wat ’n swaard trek, sal deur die swaard omkom.
πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται (ἀποθανοῦνται).
for all they that take the sword, shall perish with the sword.

53 Of dink jy Ek kan nie my Vader vra en Hy sal nou
ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι (ἄρτι) παρακαλέσαι τὸν Πατέρα μου,
Thinkest thou that I cannot now pray to my Father,

vir My twaalf of meer leermagte engele stuur nie?
καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων;
and he shall presently give me more than twelve legions of angels?

54 Hoe dan sou die Skrifte vervul word dat dit sů, můťt gebeur?
πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως (οὕτω) δεῖ γενέσθαι;
But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be?

Nag een: Veins Versluier Jesus

Markus 14: 48,49
En Jesus het geantwoord en vir hulle gesÍ:
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
And Jesus answered and said to them,

Hoe asof teen ’n rower trek julle op
Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε (ἐξήλθετε)
Are ye come out, as against a thief,

met swaarde en knuppels om my te arresteer?
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με∑
with swords and staves to take me?

49 Daagliks was Ek voor julle oŽ in die tempel
καθ’ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ
I was daily with you in the temple

besig om te onderrig, en julle het My nie gearresteer nie.
διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με∑
teaching, and you took me not:

Maar so moet dit wees sodat die Skrif vervul kan word.
ἀλλ’ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί.
but the scriptures must be fulfilled.

Lukas 22:52,53
Jesus het vir die skare gesÍ wat op Hom toegesak het
Εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ’ αὐτὸν
Then said Jesus unto ... which were come to him ...

van hoŽpriesters en opsigters van die tempel en hoofmanne:
ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους
the chief priests, and captains of the temple, and the elders,

Soos agter ’n rower aan trek julle uit met swaarde en stokke?!
Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε (ἐξεληλύθατε) μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων;
Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?

53 Elke dag was Ek saam met julle in die tempel
καθ’ ἡμέραν ὄντος μου μεθ’ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ
When I was daily with you in the temple,

sonder dat julle ’n hand op my mog lÍ.
οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ’ ἐμέ∑
ye stretched forth no hands against me:

Maar hierdie, is julle uur en die mag van die duisternis!
ἀλλ’ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους.
but this is your hour, and the power of darkness.

Matteus 26:55,56a
In daardie uur het Jesus vir die gepeupel gesÍ:
Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις
In that same hour said Jesus to the multitude,

Soos agter ’n rower aan storm julle met swaarde en knuppels
Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων
Are ye come out as against a thief with swords and staves

om My, gevange te neem? Dag vir dag het Ek voor julle
συλλαβεῖν με; καθ’ ἡμέραν (πρὸς ὑμᾶς)
for to take me? I sat daily with you

in die tempel gesit en leer, maar julle het my nie gevang nie.
ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με.
teaching in the temple, and ye laid no hold on me.

56a Dit in geheel het gebeur dat die Skrifte van die profete vervul moes word.
Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν.
But all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled.

Nag een: Vriende Verlaat Jesus [Genesis 37:28,31]

Matteus 26:56b
Toe het al sy dissipels Hom verlaat en gevlug.
Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον.
Then all the disciple forsook him, and fled.

Markus 14:50-52
En almal het Hom verlaat en op die vlug geslaan.
καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πάντες.
And they all forsook him, and fled.

51 Maar ’n sekere jonkman het agter Hom aangeloop
Καὶ (εἷς) νεανίσκος τις συνηκολούθει (ἠκολούθησεν) αὐτῷ
And there followed him a certain young man,

met ’n linnedoek om sy naaktheid. Die soldate het hom gejaag,
περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦσιν αὐτόν
having a linen cloth, and the young men laid hold on him:

52 maar hy het die doek weggegooi en kaal vir hulle gevlug.
ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν (ἀπ’ αὐτῶν).
and he left the linen cloth, and fled from them naked.

Nag een: Vyande vang Jesus

Johannes 18:12
Toe het sy eenheid en die owerste oor duisend en diensknegte
Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται
Then the band and the captain and officers

van die Jode, Jesus gegryp en Hom vasgebind.
τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν,
of the Jews took Jesus, and bound him.

Lukas 22:54a
Nadat hulle Jesus geboei het, het hulle Hom weggevat.
Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον
Then took they him and led him

En hulle het Hom na die hoŽpriester se huis gebring.
καὶ εἰσήγαγον (αὐτὸν) εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως∑
and brought him into the the high priest’s house.

blse. 97-107

Gerhard Ebersoehn
Jun 27th 2017, 07:44 PM
Nag een: Weggevat na Annas

Johannes 18:13,14
Hulle het Hom eers weggevat na Annas, want hy was skoonpa
καὶ ἤγαγον (ἀπήγαγον) πρὸς Ἅνναν πρῶτον∑ ἦν γὰρ πενθερὸς
And they led him away to Annas first. for he was father in law

van Kajafas wat hoŽpriester was daardie jaar.
τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου∑
to Kaiaphas which was high priest that same year.

14 Dit was Kajafas wat die Jode raad gegee het dat
ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι
Now Caiaphas was he which gave councel to the Jews, that

dit beter is vir een mens om te sterf vir die volk.
συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν (ἀπολέσθαι) ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.
it was expedient that one man should die for the people.

Markus 14:53
Toe het hulle Jesus na die hoŽpriester weggelei
Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα,
And they led Jesus away to the high priest.

En almal het saamgekom: die owerpriesters en ouderlinge en skrifgeleerdes.
καὶ συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς.
and with him were assembled all the chief priests and the elders and the scribes.

Nag een: Voor Annas: Dapper volg van ver

Markus 14:54a
En Petrus het ver weg agter Hom aangekom, tot binne-in
καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς
And Peter followed him afar off, even into

die voorhof van die hoŽpriesters se woning, en het saamgesit
τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἦν συνκαθήμενος
the palace of the high priest: and he sat with

met die bediendes en hom warmgemaak voor die vuur.
μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς.
the servants, and warmed him at the fire.

Lukas 22:54c,55
En Petrus het ver agter, agternageloop.
ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν.
And Peter followed afar off.

55 Hulle het ’n vuur in die middel van die binnehof gemaak
περιαψάντων (ἁψάντων) δὲ πῦρ (πυρὰν) ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς
And when they had kindled a fire in the middle of the hall,

en saam gaan sit. Petrus het tussen hulle gaan sit.
καὶ συνκαθισάντων (αὐτῶν) ἐκάθητο ὁ Πέτρος μέσος αὐτῶν.
and were set down together, Peter sat down with them.

Matteus 26:58
En Petrus het Hom van ver af gevolg tot by die voorhof
ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς
But Peter followed him afar off unto the

van die hoŽpriester en daar ingegaan.
τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω
high priest’s palace, and went in,

Hy het saam met die bediendes gaan sit om die einde te sien.
ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος.
and sat with the servants, to see the end.

Johannes 18:15,16a
En Simon Petrus en ’n / die ander dissipel het Jesus gevolg.
Ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ (ὁ) ἄλλος μαθητής.
And Simon Peter followed Jesus, and another disciple:

Die ander dissipel was bekend aan die hoŽpriester,
ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ,
that disciple was known unto the high priest,

en het saam met Jesus ingegaan in die binneplaas van die hoŽpriester (se huis),
καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως,
and went in with Jesus into the palace of the high priest.

16a terwyl Petrus by die deur bly staan het, buite.
ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω.
But Peter stoof at the door without.

Nag een: Hanekraai

Lukas 22:58 Mk14:70 Mt26:74 Lk 23:60 Jh18:27
Na ’n rukkie . . .
καὶ μετὰ βραχὺ . . .
And after a little while . . .

Nag een: Voor Annas: Voorbarig verloŽn Jesus

Johannes 18:16b,c
Toe het die ander dissipel uitgekom (die een wat die hoŽpriester geken het).
ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ (ὃς ἦν) γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως (τῷ ἀρχιερε);
Then went out that other disciple which was known to the high priest,

en hy het met die deurwag gepraat en Petrus laat inkom.
καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον.
and he spake unto her that kept the door, and brought in Peter.

Markus 14:66-72
En terwyl Petrus onder in die buitehof was
Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου κάτω ἐν τῇ αὐλῇ
And as Peter was beneath in the palace,

kom een van die diensmeisies van die hoŽpriester;
ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως,
there cometh one of the maids of the high pries:

67 en toe sy Petrus hom sien warm maak, kyk sy stip na hom
καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ
and when she saw Peter warming himself, she looked upon him,

en sÍ vir hom: Maar u wŠs saam met die Nasarener, Jesus!
λέγει Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ.
and said, And thou also wast with Jesus of Nazareth. [* Lev23:21,22 Eks14:12-14]

68 Maar hy het ontken terwyl hy sÍ:
ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων
But he denied, saying,

Ek wťťt nie en ek verstŠŠn nie wat jy praat nie!
Οὔτε (Οὐκ) οἶδα οὔτε (οὐδὲ) ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις.
I know not, neither understand I what thou sayest.

Hy het uitgegaan na buite in die voorhof, en die haan het gekraai.
καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον∑ (καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησε.)
And he went out into the porch; and the cock crew.

69 Toe die diensmeisie hom weer sien
καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν (πάλιν)
And a maid saw him again,

het sy weer vir die omstanders begin sÍ:
ἤρξατο πάλιν λέγειν τοῖς παρεστῶσιν (παρεστηκόσιν) ὅτι
and began to say unto them that stood by,

Hierdie kÍrel Ūs een van hulle! 70 En hy het wťťr ontken.
Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν. 70 ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο.
This is one of them. 70 And he denied it again.

Na nog ’n kort tydjie, het die omstanders vir Petrus gesÍ:
καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ
And a little after they that stood by said again to Peter,

Sowaar jy is een van hulle; want jy Ūs ’n GalileŽr
Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ∑ καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ.
Surely thou art of them: for thou art a Galilean,

want jou taal is dieselfde!
(καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει.)
and thy speech agreeth.

71 Hy het begin om te verwens en vloek:
ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι
But he began to curse and to swear,

Ek ken g’n hierdie mens waarvan julle praat nie!
Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε.
I know not this man of whom ye speak.

72 En dadelik het die haan vir die tweede maal gekraai.
καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.
And the second time the cock crew.

En Petrus het die klagwoord onthou
καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα (ἔκλαιε)
And peter called to mind the word

wat / soos Jesus vir hom gesÍ het: Voor die haan
ὡς (ὃ) εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα
that Jesus said unto him, Before the cock

tweekeer gekraai het, sal jy My driemaal verloŽn het.
δὶς φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ∑
crow twice thou shalt deny me thrice.

En toe hy (daaroor) nadink, het hy geween.
καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν.
And when he thought thereon, he wept.

Lukas 22:56-62
Toe die diensmeisie wat in die vuur se lig gesit het
ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς
But a certain maid beheld him as he sat by the fire

Petrus sien en hom aandagtig bekyk, het sy opgemerk:
καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν
and earnestly looked upon him, and said,

Verseker was hierdie man saam met hom!
Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν.
This man was also with him.

57 Maar hy het ontken en verklaar: Ek ken Hom nie!
ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων Οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι.
And he denied him, saying, Woman, I know him not.

58 Binne ’n rukkie het ’n ander een hom gewaar en opgemerk:
καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη
And after a little while another saw him and said,

Maar u is een van hulle! Toe sÍ Petrus: Maar mens, ek is nie!
Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ. ὁ δὲ Πέτρος ἔφη Ἄνθρωπε, οὐκ εἰμί.
Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.

59 Toe, na omtrent een uur verstryk het,
καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς
And about the space of one hour after,

het nog iemand met beslistheid beaam: Op my woord
ἄλλος τις διϊσχυρίζετο λέγων Ἐπ’ ἀληθείας
another confidently affirmed, saying, Of a truth:

hierdie man was ook saam met hom, want hy Ūs ’n GalileŽr!
καὶ οὗτος μετ’ αὐτοῦ ἦν, καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν.
this fellow also was with him: for he is a Galilean.

60 En Petrus het gesÍ: Mens, ek weet nie wat jy praat nie!
εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος Ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ λέγεις.
And Peter said, Man, I know not what thou sayest.

Meteens terwyl hy nog praat, het die haan gekraai.
καὶ παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ.
And immediately, while he yet spake, the cock crew.

61 En die Here het omgedraai en vir Petrus gekyk.
καὶ στραφεὶς ὁ Κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ,
And the Lord turned, and looked at Peter.

Toe tref dit Petrus en hy onthou die woord van die Here
καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου,
And Peter remembered the word of the Lord,

soos Hy aan hom vertel het:
ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι
how he had said unto him,

Voor hanekraai VANDAG nog verloŽn jy My driemaal!
Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς.
Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.

62 En terwyl hy uitgaan na buite het hy bitterlik geween.
καὶ ἐξελθὼν ἔξω (ὁ Πέτρος) ἔκλαυσεν πικρῶς.
And Peter went out, and wept bitterly.

Matteus 26:69-75
Petrus het buite in die voorhof gesit.
Ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ∑
Now Peter sat without in the palace:

En een diensmeisie het hom gekonfronteer en gesÍ:
καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα
and a damsel came unto him, saying,

U was saam met Jesus van Galilea?! 70 Maar hy het ontken
Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου. 70 ὁ δὲ ἠρνήσατο
Thou also wast with Jesus of Galilee. 70 But he denied

en voor almal uitgeblaker: Ek weet nie wat jy praat nie!
ἔμπροσθεν (αὐτῶν) πάντων λέγων Οὐκ οἶδα τί λέγεις.
before them all, saying, I know not what thou sayest.

71 En toe hy uitgaan na die portaal, sien ’n ander hom, en sy sÍ
ἐξελθόντα δὲ εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει
And when he was gone out into the porch, another saw him, and said

vir hulle daar: Hierdie man was saam met Jesus van Nasaret.
τοῖς ἐκεῖ Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου. [* Lev23:21,22 Eks12:12,27]
unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth.

72 Wťťr het hy met ’n eed ontken: Ek ken die mens nie!
καὶ πάλιν ἠρνήσατο μεθ’ ὅρκου ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον.
And again he denied with an oath, I do not know the man.

73 In ’n oogwink kom diť wat daar staan en sÍ vir Petrus:
μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ
And after a while came they that stood by, and said to Peter,

Geen twyfel nie, u is een van hulle want u taal verraai u!
Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ.
Surely thou also art of them; for thy speech betrayeth thee.

74 Toe trek hy los om met vervloekings en geswets te ontken
τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν
Then began he to curse, and to swear,

Ek ken nie die Mens nie! En dadelik het die haan gekraai.
ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθὺς ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.
I know not the man. And immediately the cock crew.

75 Toe onthou Petrus die woord wat Jesus gespreek het:
καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος
And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him,

Voordat die haan kraai sal jy My driemaal verloŽn het!
ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με∑
Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.

En hy het uitgegaan na buite en bitterlik gehuil.
καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.
And he went out and wept bitterly.

Johannes 18:17,18; 25-27
Toe vra die meisie die deurwag vir Petrus: Is jy nie (een) van
λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός Μὴ καὶ σὺ ἐκ
Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art thou not also

hierdie mens se volgelinge nie? SÍ hy wat Petrus is: Ek is nie!
τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί.
of this man’s disciples? He saith, I am not.

18 Die slawe en die diensknegte het gestaan en vuurmaak
εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες,
And the servants and officers stood there,

want dit was winderig, en hulle het hulself warm gemaak.
ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο∑
who had made a fire of coals: for it was cold:

En Petrus het hom by hulle gaan staan en warm maak.
ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος μετ’ αὐτῶν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος.
and they warmed themselves: and Peter stood with them

18:25-27
En Simon Petrus het hom gestaan en warmmaak,
Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος.
And Simon Peter stood and warmed himself.

toe hulle vir hom sÍ: Is u nie (een) van sy dissipels nie?
εἶπον οὖν αὐτῷ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ;
They said therefore unto him, Art not thou also one of his disiples?

Die einste het ontken en verklaar: Ek is nie!
ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν Οὐκ εἰμί.
He denied and said, I am not.

26 Een van die hoŽpriester se slawe het opgemerk
λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως,
One of the servants of the high priest,

(’n familielid van hom wat Petrus die oor van afgekap het),
συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον
being kinsman whose ear Peter cut off,

Het ek u nie in die tuin saam met Jesus gesien nie?
Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ’ αὐτοῦ;
Did not I see thee in the garden with him?

27 Weereens het Petrus ontken. En dadelik het die haan gekraai.
πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος, καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.
Peter then denied again: and immediately the cock crew.

blse. 107-115

Gerhard Ebersoehn
Jun 28th 2017, 03:11 AM
Nag een: Voor Annas: Vloerwol vertrap Jesus

Lukas 22:63-65
Die manne wat Hom oppas, het vernederend aan Hom gevat,
Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες,
And the men that held Jesus, debasingly cuddled him

64 dan gooi hulle Hom toe dat Hy nie kan sien nie . . .
καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν (ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσωπον)
and when they had blindfolded him, (they struck him on the face)

en vra Hom: Profeteer wie dit was wat jou bevoel het!
ἐπηρώτων λέγοντες Προφήτευσον, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;
and asked him, saying, Prophecy, who is it that played thee?

65 En baie ander lasterlike dinge het hulle teen Hom gespreek.
καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν.
And many other things blasphemously spake they against him.

Nag een: Voor Annas: Die voordoener

Johannes 18:19-23
Die hoŽpriester het toe vir Jesus uitgevra oor sy dissipels
Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
The high priest then asked Jesus of his disciples,

en oor sy leer. 20 Jesus het hom geantwoord: Ek het eenvoudig
καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 20 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς Ἐγὼ παρρησίᾳ
and of his doctrine. 20 Jesus answered him,

gepraat met die wÍreld. Ek het altyd onderrig in die kerk
λελάληκ(σ)α τῷ κόσμῳ∑ ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ
I spake openly to the world; I ever taught in the synagogue

en tempel waar al die Jode aanbid; en in die geheim
καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ
and in the temple whither the Jews always resort; and in secret

het Ek niks gesÍ nie. 21 Wat vra jy Mż? Vra hulle wat gehoor het
ἐλάλησα οὐδέν. 21 τί με ἐρωτᾷς (ἐπερωτᾷς); ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας
have I said nothing. 21 Why askest thou me? ask them which heard me,

wat Ek aan hulle vertel het! Kyk, hķlle weet wat Ek gesÍ het!
τί ἐλάλησα αὐτοῖς∑ ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ.
what I have said unto them: Behold, they know what I said.

22 En terwyl Jesus hierdie dinge sÍ, het een van die bediendes
ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν
And when he had thus spoken, one of the officers which stood by,

wat daar rondgestaan het, Hom ’n geklap gegee en gesÍ:
ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών
struck Jesus with the palm of his hand, saying,

Is dit hoe jy die hoŽpriester antwoord?
Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ;
Answereth thou the high priest so?

23 Jesus het hom geantwoord: As Ek kwaad gespreek het,
ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς Εἰ κακῶς ἐλάλησα,
Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil:

bewys die kwaad; maar indien goed, wat verneder jy My?
μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ∑ εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις;
but if well, why smitest thou me?

Nag een: Van Annas af na Kajafas en die hoofraad

Johannes 18:24
Toe het Annas Hom geboeid na Kajafas die hoofpriester gestuur.
ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ Ἄννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα.
Now Annas had sent him bound unto Caiaphas the high priest.

Markus 14:53
Toe het hulle Jesus na die hoŽpriester weggelei.
Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα,
And they led Jesus away to the high priest.

En al die hoŽpriesters en ouderlinge en skrifgeleerdes het vergader.
καὶ συνέρχονται (αὐτῷ) πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς.
and with him were assembled all the chief priests and the elders and the scribes.

Matteus 26:57
Hulle wat Jesus gevange geneem het, het Hom weggelei
Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον
And they that had laid hold on Jesus led him away

na Kajafas die hoŽpriester waar
πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου
to Caiaphas the high priest where

die skrifgeleerdes en die ouderlinge vergader het.
οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν.
the scribes and the elders were assembled.

Lukas 22:66
Met dagbreek het hulle vergader:
Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη
And as soon as it was day

die ouderlinge van die volk, hoŽpriesters ťn, wetsgeleerdes.
τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς,
the elders of the people and the chief priests and the scribes came together,

En hulle het Hom weggevat na hulle hoofraad.
καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν,
and led him into their council.

Nag een: Voor Kajafas en hoofraad: Valse getuies Exodus 24

Markus 14:55-59
Die hoŽpriesters en die hele raad het gesoek
Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν
And the chief priests and all the council sought

(vir) getuienis teen Jesus ten einde Hom dood te maak.
κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν,
for witness against Jesus to put him to death

maar kon niks vind nie. 56 Want baie het vals teen Hom getuig
καὶ οὐχ ηὕρισκον 56 πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ’ αὐτοῦ,
and found none. 56 For many bare false witness against him,

maar hulle getuienis was nie dieselfde nie.
καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν.
but their witness agreed not together.

57 Sekeres het na vore gekom en valse getuienis teen Hom gelewer
καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ’ αὐτοῦ
And there arose certain, and bare false witness against him,

58 wat gesÍ het: Ons het Hom gehoor sÍ:
λέγοντες ὅτι Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι
saying, We heard him say,

Ek gaan hierdie handgemaakte tempel verwoes
Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον
I will destroy this temple that is made with hands

en in drie dae ’n ander niť met hande gemaak nie, tempel, bou.
καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω.
and within three days I will build another without hands.

59 So was hulle getuienis gladnie dieselfde nie.
καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν.
But neither so did their witness agree together.

Matteus 26:59-61
En die priesters en ouderlinge en die hele hoofraad
Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς (οἱ πρεσβύτεροι) καὶ τὸ συνέδριον ὅλον
Now the chief priests and elders and all the council

het gesoek vir valse getuienis teen Jesus, sodat hulle
ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὅπως
sought false witness against Jesus to

Hom kon doodmaak, 60 maar hulle kon geen vind nie.
αὐτὸν θανατώσωσιν, 60 καὶ οὐχ εὗρον.
put him to death; 60 But they found none:

Baie valse getuies het na vore gekom en vals getuig,
(καὶ) πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων.
yea, though many false witnesses came, yet found they none.

Naderhand kom daar twee 61 wat sÍ: Hierdie man het gesÍ:
ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο 61 εἶπαν∑ Οὗτος ἔφη
At the last came there two 61 And said, This fellow said,

Ek is magtig om die tempel van God te vernietig
Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ
I am able to destroy the temple of God,

en in drie dae dit te herbou.
καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι (αὐτὸν).
and to build it in three days.

Nag een: Voor die hoofraad: Is u die Seun van God?

Lukas 22:66b-71
Hulle het Hom weggevat na hulle hoofraad terwyl hulle praat:
ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν, λέγοντες
They led him into their council, saying,

67 As u die Gesalfde is, vertel ons! Hy het hulle geantwoord:
Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς
Art thou the Christ? tell us. And he said unto them,

Al sou Ek julle vertel, julle sou nie glo nie.
Ἐὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε∑
If I tell you, ye will not believe.

68 En al sou Ek vra, julle sal nie antwoord of my laat gaan nie.
ἐὰν δὲ ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτε (μοι ἢ ἀπολύσητε).
And if I also ask, ye will not answer, nor let me go.

69 Hierna sal die Seun van die Mens sit [2Kronieke 23:15-21]
ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος
Hereafter shall the Son of man sit

aan die Regterhand van die Krag van God.
ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ.
on the right hand of the power of God.

70 Toe het almal Hom gevra: Is u nou die Seun van God?
εἶπαν δὲ πάντες Σὺ οὖν εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ;
Then said they all, Art thou then the Son of God?

En Hy het voor hulle verklaar: Julle sÍ EK IS!
ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι.
And he said unto them, Ye say that I AM.

71 Toe het hulle gesÍ: Wat meer bewys het ons nodig?
οἱ δὲ εἶπαν (εἶπον∑) Τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν;
And they said, What need we any further witness?

Ons het vir onsself uit sy eie mond gehoor!
αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ.
for we ourselves have heard of his own mouth.

Markus 14:60-62
En die hoŽpriester het tussen hulle gestaan en Jesus gemaan
καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς (τὸ) μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν
And the high priest stood up in the midst, and asked Jesus,

en gesÍ: Antwoord jy niks nie? Wat getuig hierdie mense teen jou?
λέγων Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;
saying, Answerest thou nothing? What witness these against thee?

61 Maar Jesus het stilgebly en niks geantwoord nie.
ὁ δὲ ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν.
But he held his peace, and answered nothing

Wťťr het die hoŽpriester Hom gevra en vir Hom gesÍ:
πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ
Again the high priest asked him,

Is u die Gesalfde die Seun van die GeseŽnde?
Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Εὐλογητοῦ;
Art thou the Christ, the Son of Blessed?

62 Jesus het gesÍ: Ek Is! En julle sal die Seun van die mens
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐγώ εἰμι, καὶ ὄψεσθε τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
And Jesus said, I am: And ye shall see the Son of man

aan die regterhand van die Almagtige sien sit
ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως
sitting on the right hand of power,

en kom op die wolke van die hemel.
καὶ ἐρχόμενον μετὰ (ἐπὶ) τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.
and coming in the clouds of heaven.

Matteus 26:62-64
Maar die hoŽpriester het gestaan en vir Hom gesÍ:
καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ
And the high priest arose, and said unto him,

Antwoord jy niks nie? Wat getuig hierdie klomp teen jou?
Οὐδὲν ἀποκρίνῃ, τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;
Answerest thou nothing?What witness these against thee?

63 Maar Jesus het stilgebly. Toe sÍ die hoŽpriester vir Hom:
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ (ἀποκριθεὶς) ὁ ἀρχιερεὺς
But Jesus held his peace. And the high priest answered him

Ek gebied jou in die Naam van die God van die lewendes:
εἶπεν αὐτῷ Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος
and said unto him, I adjure thee by the living God,

dat jy ons vertel of jy die Gesalfde die Seun van God is!
ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.
that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.

64 Jesus het hom geantwoord: U het dit gesÍ! Tog vertel Ek julle,
λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Σὺ εἶπας∑ πλὴν λέγω ὑμῖν,
Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you,

van nou af sal u die Seun van die Mens gesete aan die
ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ
Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the

regterhand van die Almagtige sien kom op die wolke van die hemel.
δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.
right hand of power, and coming in the clouds of heaven.

Markus 14:63,64
Toe het die hoŽpriester sy toga geskeur en uitgeroep:
ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει
Then the high priest rent his clothes, and saith,

Wat se getuienis meer het ons nodig?! [Handelinge 7]
Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;
What need we any further witnesses?

64 Julle het die godslastering gehoor! Na wat lyk dit vir julle?
ἠκούσατε (πάντως) τῆς βλασφημίας∑ τί ὑμῖν φαίνεται;
Ye have heard the blasphemy: what think ye?

Hulle almal het Hom verdoem dat Hy die dood skuldig is.
οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον εἶναι θανάτου.
And they all condemned Him to be guilty of death.

Matteus 26:65.66
Toe het die hoŽpriester sy kleed geskeur terwyl hy uitroep:
τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων (ὅτι)
Then the high priest rent his clothes, saying,

Hy het gelaster! Wat het ons meer nodig vir bewys?
Ἐβλασφήμησεν∑ τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;
He has spoken blasphemy; what further need have we of witnesses?

Kyk, julle het nou sy laster gehoor! 66 Wat dink julle?
ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν (αὐτοῦ)∑ 66 τί ὑμῖν δοκεῖ;
Behold, now ye have heard his blasphemy. 66 What think ye?

En hulle het geantwoord en gesÍ: Hy is die dood skuldig!
οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἔνοχος θανάτου ἐστίν.
They answered and said, He is guilty of death.

Nag een: Voor hoofraad: Venyn van voorbankers

Markus 14:65
En party het na Hom begin spoeg en sy gesig toegegooi
Καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ πρόσωπον
And some began to spit on Him, and to cover his face,

en Hom geslaan en verkleineer net om Hom te smaad:
καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ
and to buffet him, and to say unto him,

Profeteer vir ons wie dit was wat jou kasty het!
Προφήτευσον, (ἡμῖν τίς ἐστιν ὁ παίσας σε.)
Prophesy!

En die bediendes het Hom geslaan en Hom rondgegooi.
καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον.
And the servants did strike him with the palms of their hands.

Matteus 26:67,68
Toe spoeg hulle in sy gesig en stamp Hom rond.
Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν,
Then did they spit in his face, and buffeted him;

En hulle het Hom geslaan 68 terwyl hulle hoon:
οἱ δὲ ἐράπισαν 68 λέγοντες
and others smote him with the palms of their hands, 68 saying:

Profeteer vir ons, o Gesalfde, wie dit was wat jou geslaan het!
Προφήτευσον ἡμῖν, Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;
Profesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee?

Nag een: “Baie vroeg” Voor die hoofraad : Weggevat vir Verhoor

Markus 15:1
Donker voor sonop was vergadering gehou onder mekaar:
Καὶ εὐθὺς (εὐθέως ἐπὶ τὸ) πρωῒ συμβούλιον ἑτοιμάσαντες (ποιήσαντες)
And straightway in the morning (they) held a consultation

die hoŽpriesters saam met die ouderlinge en skrifgeleerdes en
οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ
the chief priests ... with the elders and scribes and

die hele hoofraad. Geboeid het hulle Jesus weggevat
ὅλον τὸ συνέδριον, δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν
the whole council, and bound Jesus, and carried him away,

en oorgegee aan Pilatus.
καὶ παρέδωκαν Πειλάτῳ.
and delivered him to Pilate.

Matteus 27:1,2
Voor dagbreek het hulle vergadering gehou: al die priesters
Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς
When the morning was come (they) took councel, the chief priests

en die ouderlinge van die volk teen Jesus: om Hom dood te maak.
καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν∑
and all elders of the people against Jesus (so as) to put him to death.

2 Geboeid het hulle Hom weggevat en Hom oorhandig
καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν (αὐτὸν
And when they had bound him, they led him away and delivered him

aan Pontius Pilatus die goewerneur.
Ποντίῳ) Πειλάτῳ τῷ ἡγεμόνι.
to Pontius Pilate the governor.

Johannes 18:28a,b
Hulle het Jesus toe van Kajafas na (Pilatus se) paleis gelei.
Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον∑
Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment:

En dit was vroeg voor sonop.
ἦν δὲ πρωΐ∑
and it was early.

Lukas 23:1
Die hele massa het opgestaan en Hom voor Pilatus gebring.
Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πειλᾶτον.
And the whole multitude of them arose and led him unto Pilate.

Nag een: Verhoor voor die goewerneur : Klag: Is u koning?

Johannes 18:28c-32
Maar hulle (die priesters) het nie in die paleis ingegaan nie
καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον,
and they themselves went not into the judgment hall,

dat hulle nie onrein word nie maar die pasga sou kon eet.
ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ (ἵνα) φάγωσιν τὸ πάσχα.
lest they should be defiled; but that they might eat the passover.

29 Toe gaan Pilatus uit na hulle toe en sÍ:
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν (εἶπε∑)
Pilate then went out unto them, and said,

Watter klag lÍ julle teen hierdie mens?
Τίνα κατηγορίαν φέρετε (κατὰ) τοῦ ἀνθρώπου τούτου;
What accusation bring ye against this man?

30 Hulle het geantwoord en vir hom gesÍ: As hierdie man nie
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Εἰ μὴ ἦν οὗτος
They answered and said unto him, If he were not a malefactor,

kwaadgedoen het nie, sou ons hom nooit na u gebring het nie.
κακὸν ποιῶν (κακοποιός), οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν.
we would not have delivered him up unto thee.

31 Toe sÍ Pilatus vir hulle: Vat julle hom sťlf en oordeel hom
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς,
Then said Pilate unto them, and judge him

volgens julle eie wet. Die Jode het vir hom gesÍ:
καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον (οὖν) αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι
according to your law. The Jews therefore said unto him,

Dit is ons nie geoorloof om enigeen dood te maak nie.
Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα∑
It is not lawful for us to put any man to death.

32 Dat Jesus se woord vervul sou word, dŪt wat Hy gespreek het
ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν
That the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake,

as teken van deur watter dood Hy aanstonds sou sterf.
σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν.
signifying what death he should die.

Lukas 23:2,3
Hulle het begin om Hom te beskuldig deur te sÍ: Hierdie man,
ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες Τοῦτον
And they began to accuse him, saying, We found this fellow

het ons bevind, mislei ons volk en verbied dat belasting
εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους
perverting the nation, and forbidding to give tribute

aan die keiser betaal word, want hy sÍ hy is die gesalfde koning.
Καίσαρι διδόναι, καὶ λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι.
to Caesar, saying that he himself is Christ a King.

3 Toe vra Pilatus Hom en sÍ: Is u die koning van die Jode?
ὁ δὲ Πειλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
And Pilate asked him, Art thou the king of the Jews?

En Jesus het hom geantwoord: U sÍ (Ek is)!
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη Σὺ λέγεις.
And he answered him and said, Thou sayest.

Markus 15:2a
Pilatus het Hom gevra: U is die koning van die Jode?
καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πειλᾶτος Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
And Pilate asked him, Art thou the King of the Jews?
Matteus 27:11b
Is u die koning van die Jode? Jesus het beaam: U sÍ dit!
Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη (αὐτῷ) Σὺ λέγεις.
Art thou the king of the Jews? Ho de Iehsous epheh: Su legeis.

Nag een: Jurisdiksie: Van Pilatus na Herodus

Lukas 23:4-12
Pilatus het vir die priesters en die volk gesÍ:
ὁ δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους (ὅτι)
Then said Pilate to the chief priests and the people,

Ek vind niks krimineels in hierdie mens nie!
Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ.
I find no fault in this man!

5 Maar hulle het aangedring deur te sÍ:
οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι
And they were more fierce, saying,

Hy bring die volk in opstand deur die hele Juda—
Ἀνασείει τὸν λαὸν, διδάσκων καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας,
He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry,

trouens, van waar Galilea begin tot hier!
καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε.
beginning from Galilee to this place.

6 Toe Pilatus Galilea hoor, vra hy of die mens ’n GalileŽr is.
Πειλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν,
When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilean.

7 Op bevestiging dat Hy van Herodus se magsgebied is,
καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν,
And as soon as he knew that he belonged unto Herod’s jurisdiction,

het hy Hom opgestuur na Herodus daar hy in Jerusalem was
ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις
he sent him to Herod, who himself was at Jerusalem

in Daardie Dae. 8 Herodus was baie bly om Jesus te siene te kry
ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. 8 ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν∑
at that time. 8 And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad:

want dit was van lankal af dat hy Hom wou sien omdat
ἦν γὰρ ἐξ (ἱκανοῦ θέλων) ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ
for he was desirous to see him of long time because

hy baie van Hom gehoor het en gehoop het om ’n teken te sien
τὸ ἀκούειν (αὐτὸν πολλὰ) περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν
he had heard many things of him; and he hoped to have seen some

deur Hom gedoen. 9 Hy het Hom uitgevra met baie woorde,
ὑπ’ αὐτοῦ γινόμενον. 9 ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς∑
miracle done by him. 9 Then he questioned with him in many words,

maar Jesus het hom niks geantwoord nie. 10 Die priesters en
αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. 10 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ
but he answered him nothing. 10 And the chief priests

10 skrifgeleerdes het volgehou en Hom driftig beskuldig.
οἱ δὲ γραμματεῖς [εἱστήκεισαν] εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ.
and scribes stood and vehemently accused him.

11 Hulle het Hom verkleineer en Herodus met sy krygers
ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ
And Herod with his men of war set him at naught

het Hom gespot deur ’n koningskleed om Hom te drapeer
καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπρὰν
and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe

en Hom terug te stuur na Pilatus.
ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πειλάτῳ.
and sent him again to Pilate.

12 Hulle het vriende geword met mekaar, Herodus en Pilatus,
ἐγένοντο δὲ φίλοι [μετ’ ἀλλήλων∑] ὅ τε Ἡρῴδης καὶ ὁ Πειλᾶτος
And the same day Pilate and herod were made friends together:

op Daardie Selfde Dag, waar hulle tevore vyande was vir mekaar.
ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ…προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς αὑτούς.
for before they were at enmity between themselves.

blse. 115-128

Gerhard Ebersoehn
Jun 28th 2017, 05:23 AM
Nag een: Verhoor Hoofgetuie: Judas daag daar op

Matteus 27:3-10
Toe Judas (hy wat Hom verraai het) verneem dat Jesus veroordeel was,
Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παρα(δι)δοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη,
Then Judas which had betrayed him, when he saw that he was condemned,

het hy berou en die dertig silwerstukke teruggebring
μεταμεληθεὶς (ἀπ)ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια
repented himself, and brought again the thirty pieces of silver

vir die hoŽpriesters en ouderlinge, 4 en gesÍ: Ek het gesondig
τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις 4 λέγων Ἥμαρτον
to the chief priests and elders. 4 Saying, I have sinned

deur onskuldige bloed te verraai!
παραδοὺς αἷμα ἀθῷον.
in that I have betrayed the innocent blood.

Hulle het gesÍ: Dis niks vir ons nie. Sien kom klaar!
οἱ δὲ εἶπαν Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψῃ.
And they said, What is that to us? see thou to it.

[[5 Hy het [later] die silwerstukke in die tempel gaan gooi
καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ (εἰς τὸν ναὸν)
And he cast down the pieces of silver in the temple,
en hy het gegaan en van sy kop af, homself opgehang.
ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο.
and departed, and went and hanged himself
6 Die hoŽpriesters het die silwerstukke gevat en gesÍ, dit is nie reg vir offergawe nie
οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπαν Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν,
And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury,
omdat dit bloedgeld (-prys) is. 7 Hulle het beraadslaag, dit gevat en daarmee
ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν. 7 συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν
because it is the price of blood. 7 And they took counsel, and bought with them
die stuk veld van die pottebakker gekoop om vreemdelinge daarin te begrawe.
τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις∑
the potter’s field, to bury strangers in.
8 Daarom word daardie veld die Veld van Bloed genoem van daardie dag af (tot vandag toe).
διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον.
wherefore that field was called, The field of blood, unto this day.
9 Toe was vervul die woord van Jeremia die profeet
τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου
Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet,
waar hy sÍ: En hulle het die dertig silwer geldstukke gevat,
λέγοντος∑ καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια,
saying, and they took the thirty pieces of silver,
die gewaardeerde prys waarteen Een voor gewaardeer was uit die seuns van Israel.
τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ,
the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value;
10 En hulle het dit gegee vir die Veld van die Pottebakker soos die HERE my beveel het.
καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέν μοι Κύριος.
and gave them for the potter’s field, as the Lord appointed me.]]

Nag een: Kruisverhoor: Is u koning?

Johannes 18:33-38
Toe het Pilatus weer in die voorhof ingegaan en Jesus geroep
Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Πειλᾶτος καὶ ἐφώνησεν
Then Pilate entered into the judgment hall again and called Jesus,

en vir Hom gevra: Is u die koning van die Jode?
τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
and said unto him, Art thou the King of the Jews?

34 Jesus Het hom geantwoord: SÍ u dit uit u eie,
ἀπεκρίθη (αὐτῷ ὁ) Ἰησοῦς Ἀφ’ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις,
Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself,

of het iemand anders u omtrent My vertel?
ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ;
or did others tell it thee of me?

35 Pilatus het geantwoord: Ek is nie ’n Jood nie? Jou nasie en
ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ
Pilate answered, Am I a Jew? Thine own nation and

hoŽpriesters het jou aan my uitgelewer: Wat het jy gedoen?
οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί∑ τί ἐποίησας;
the chief priests have delivered thee unto me: what hast thou done?

36 Jesus het geantwoord: My koninkryk is nie van
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς∑ Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ
Jesus answered, My kingdom is not of

hierdie wÍreld nie. As my koninkryk van hierdie wÍreld was,
τοῦ κόσμου τούτου∑ εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή,
this world: if my kingdom were of this world,

sou my knegte geveg het dat Ek nie uitgelewer word
οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ
then would my servants fight that I should not be delivered

aan die Jode nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.
τοῖς Ἰουδαίοις∑ νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.
to the Jews: but now is my kingdom not of hence.

37 Toe sÍ Pilatus vir Hom: Jy is nie regtig ’n koning nie, is jy?
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ;
Pilate therefore said unto him, Art thou a king then?

Jesus het hom geantwoord: U sÍ dat Ek Koning is!
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι (ἐγὼ).
Jesus answered: Thou sayest that I am a king.

Ek is daarvoor gebore en daarvoor ingebring in die wÍreld,
ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον,
To this end was I born, and for this cause came I into the world,

dat Ek vir die waarheid getuig!
ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ∑
that I should bear witness unto the truth.

Elkeen wat van die waarheid is, hoor Mż stem.
πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.
Every one that is of the truth heareth my voice.

38 Pilatus sÍ vir Hom: Wat is waarheid?
λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Τί ἐστιν ἀλήθεια;
Pilate saith unto hi, What is truth?

Met dit gesÍ, het hy weer na die Jode toe uitgegaan
Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους,
And when he had said this, he went out again unto the Jews,

en aan hulle gesÍ: Ek vind geen enkele fout in hom nie!
καὶ λέγει αὐτοῖς Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.
and saith unto them, I find in him no fault at all!

Markus 15:2
Pilatus het Hom duidelik gevra: Is u die koning van die Jode?
καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πειλᾶτος Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;
And Pilate asked him, Art thou the king of the Jews?

Hy het hom geantwoord: U sÍ so!
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς (εἶπεν) αὐτῷ λέγει Σὺ λέγεις.
And he answering said unto him, Thou sayest it.

Matteus 27:11
Jesus het voor die goewerneur gestaan;
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη (ἔστη) ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος∑
And Jesus stood before the governor:

en die goewerneur het Hom ondervra en gesÍ:
καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων
and the governor asked him, saying,

Is u die koning van die Jode? Jesus het beaam: U sÍ dit!
Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη (αὐτῷ) Σὺ λέγεις.
Art thou the king of the Jews? Ho de Iehsous epheh: Su legeis.

Nag een: Verhoor: Laat gťsel

Johannes 19:1-12
Toe het Pilatus Jesus geneem en laat gťsel.
Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πειλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν.
Then Pilate therefore took Jesus, and scourged him.

2 Die soldate het ’n krans gevleg van dorings en vir Hom opgesit
καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ
And the soldiers platted a crown of thorns and put it

op sy kop en ’n purper kleed vir Hom aangetrek.
τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν,
on his head, and ... a purple robe, they put on him

3 Hulle het voor Hom kom staan en gesÍ: Heil, koning van die Jode!
καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον Χαῖρε ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων∑
- - - - - - - - - and said, Hail, King of the Jews,

En hulle het Hom klappe gegee en (lyf)houe geslaan.
καὶ ἐδίδοσαν (ἐδίδουν) αὐτῷ ῥαπίσματα.
and they smote him with their hands.

4 Toe het Pilatus weer uitgegaan en vir hulle gesÍ: Ek bring
Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πειλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς Ἴδε ἄγω
Pilate therefore went forth again,and saith unto them, Behold, I bring

Hom na julle toe uit sodat julle kan weet dat ek geen kwaad
ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν
him forth to you, that ye may know that I find

in hom vind nie! 5 Toe het Jesus uitgekom buitentoe
εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. 5 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω,
no fault in him! 5 Then came Jesus forth,

terwyl Hy die doringkroon dra en die purper kleed aanhet.
φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον.
wearing the crown of thorns, and the purple robe.

En hy (hulle) het uitgeroep: Kyk! Die mens!
καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος.
And Pilate saith unto them, Behold, the man!

6 Toe die hoŽpriesters en hul onderdane Hom daarom sien,
ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται,
When the chief priests therefore and officers saw him,

het hulle geskreeu: Kruisig! Kruisig Hom!
ἐκραύγασαν λέγοντες Σταύρωσον σταύρωσον (αὐτὸν).
they cried out, saying, Crucify him, crucify him.

Maar Pilatus het gespreek: Vat julle hom self en kruisig hom;
λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε∑
Pilate saith unto them, Take ye him, and crucify him:

want ek, vind geen skuld in hom nie. 7 Antwoord die Jode hom:
ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 7 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι
For I find no fault in him. 7 The Jews answered him,

Ons het ’n wet en volgens die wet behoort hy te sterf omdat
Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν ὅτι
We have a law, and by our law he ought to die, because

hy homself die Seun van God gemaak het. 8 Toe Pilatus dan
Υἱὸν Θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν. 8 Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πειλᾶτος
he made himself the Son of God. 8 When Pilate therefore

hierdie woord gehoor het, was hy baie bang. 9 En hy het in
τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη, 9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς
heard that saying, he was the more afraid, 9 and went again into

die hofsaal ingegaan en vir Jesus gevra: Waarvandaan kom u?
τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ Πόθεν εἶ σύ;
the judgment hall, and said unto Jesus, Whence art thou?

Jesus het hom nie ’n antwoord gegee nie.
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ.
But Jesus gave him no answer.

10 Toe sÍ Pilatus vir Jesus: Jy praat nie met my nie! Weet jy nie
λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας
Then saith Pilate unto him, Speakest thou not unto me? knowest thou not

dat ek mag het om jou vry te laat, ťn om jou te kruisig?
ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε;
that I have power to crucify thee and have power to release thee?

11 Jesus het geantwoord: U sou geen mag teen My hÍ tensy
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ’ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ
Jesus answered, Thou couldest have no power against me, except it

gegee van bo aan u: daarom, hy wat My aan u oorlewer, het
ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν∑ διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι
were given thee from above: Therefore he that delivered me unto thee

groter sonde. 12 Hierom het Pilatus probeer om Hom los te laat.
μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. ἐκ τούτου ὁ Πειλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν∑
hath the greater sin. ... Thenceforth Pilate sought to release him:

Maar die Jode het luid geprotesteer: As u hierdie man vrylaat,
οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν (ἔκραζον) λέγοντες Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς,
but the Jews cried out, saying, If thou let this man go,

is u nie die keiser se vriend nie: elkeen wat
οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος∑ πᾶς ὁ
thou art not Caesar’s friend: whosoever

homself koning maak, rebelleer teen die keiser!
βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.
maketh himself a king, speaketh against Caesar.

Nag een: Verhoor: Ander beskuldigings

Markus 15:3
Die hoŽpriesters het Hom van nog baie dinge beskuldig,
καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά.
And the chief priests accused him of many things.

(maar Hy het niks geantwoord nie.)
(αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο.) —
(but he answered nothing.)

Matteus 27:12
Op beskuldigings teen Hom deur die hoŽpriesters en
καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ (τῶν)
And when he was accused of the chief priests and,

ouderlinge, het Jesus niks geantwoord nie.
πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο.
elders, he answered nothing.

Markus 15:4,5
En Pilatus het Hom weer ondervra en gesÍ: Verweer jy
ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων Οὐκ ἀποκρίνῃ
And Pilate answered him again, saying, Answerest thou

(jouself) gladnie? Kyk wat hulle jou alles van beskuldig!
οὐδέν; ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν (καταμαρτυροῦσιν)
nothing? behold how many things they witness against thee.

5 Maar Jesus het niks geantwoord nie sodat dit Pilatus verbaas het.
ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πειλᾶτον.
But Jesus yet answered nothing; so that Pilate marvelled.

Matteus 27:13,14
Toe sÍ Pilatus vir Hom: Hoor jy nie watse dinge hulle alles
τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Οὐκ ἀκούεις πόσα σου
Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things

teen jou getuig nie? 14 Maar Jesus het hom nie geantwoord
καταμαρτυροῦσιν; 14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ
they witness against thee? 14 and he answered him

op een woord nie, sodat dit die goewerneur erg ontstel het.
πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.
to never a word, insomuch that the governor marvelled greatly.

Nag een: Verhoor: Uitspraak : Geen skuld

Lukas 23:13-16
Pilatus het na sameroeping van die priesters en die leiers
Πειλᾶτος δὲ συνκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers

en die volk, 14 vir hulle gesÍ: Julle het na my toe gebring
καὶ τὸν λαὸν 14 εἶπεν πρὸς αὐτούς Προσηνέγκατέ μοι τὸν
and the people,14 said unto them,Ye have brought ... unto me

hierdie man asof hy die volk oprui en verlei. Verstaan: Ek self
ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ
this man, as one that perverteth the people: and, behold, I

het, vůůr julle, hom getoets (en) niks gevind in hierdie mens
ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ
having examined him before you, have found ... in this man no

omtrent die kwaad waarvan julle hom beskuldig nie!
αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ’ αὐτοῦ.
fault touching those things whereof ye accuse him:

15 Ook nie Herodus nie want hy het hom teruggestuur na ons.
ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρῴδης∑ ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς∑
No, nor yet Herod: for I sent you to him;

Gťťn met die dood strafbare misdaad is deur Hom gepleeg nie!
καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ∑
and lo, nothing worthy of death is done unto him.

16 Daarom sal ek hom, nadat ek hom laat gťsel het, loslaat.
παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.
I will therefore chastise him, and release him.

Nag een: Vonnis : Wat moet ek met hom maak? Volgens die fees

Johannes 18:39,40 [Levitikus 16:10]
Dit is julle gebruik dat ek iemand vir julle vrylaat op die pasga.
ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα∑
But ye have a custom, that I should release unto you one at the passover:

Wil julle dan ek moet vir julle die koning van die Jode vrylaat?
βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν Βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;
will ye therefore that I should release unto you the King of the Jews?

40 Wťťr het hulle almal uitgeroep en gesÍ:
ἐκραύγασαν οὖν πάλιν (πάντες) λέγοντες
Then cried they all again, saying,

Nie hierdie man nie, maar Barabbas wat pa se seun is!
Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.
not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber.

Markus 15:6-11
Volgens die fees het hy vir hulle een gevangene vrygelaat
Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον.
Now at the feast he released unto them one prisoner

oor wie hulle moes kies. 7 Hy was Barabbas genoem wat hulle
ὃν παρῃτοῦντο (ὅνπερ ᾐτοῦντο). 7 ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς
whomsoever they desired. 7 And there was one named Barabbas

saam met die rebelle gevang het,
οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν.
who in the insurrection... had committed murder.

die een wat in die opstand moord gepleeg het.
μετὰ τῶν στασιαστῶν δεδεμένος,
which lay bound with them that had made insurrection with him...

8 Opstandig het die skare begin eis hy moet
καὶ ἀναβὰς (ἀναβοήσας) ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι
And the multitude crying aloud began to desire him to

soos vorig vir hulle maak. 9 Pilatus wou weet en vra hulle:
καθὼς (ἀεὶ) ἐποίει αὐτοῖς. 9 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων
do as he had ever done unto them. 9 But Pilate answered them saying,

Wil julle hÍ ek moet vir julle die koning van die Jode vrylaat?
Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν Βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;
Will ye that I release unto you the King of the Jews?

10 Hy het geweet uit jaloesie het die priesters Hom oorgelewer.
ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς.
For he knew that the chief priests had delivered him for envy.

11 Maar die hoŽpriesters het die volk oorgehaal dat hy eerder
οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον
the chief priests moved the people that he should rather

Barabbas vir hulle moes vrylaat.
τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς.
release Barabbas unto them.

Lukas 23:17-21
[Ongeskrewe wet was om een vir die fees vir hulle los te laat.
(ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα.)
For of necessity he must release one unto them at the feast.]

13 Die hoŽpriesters en hoofmanne en volk 18 het geskreeu en
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ ὁ λαός 18 ἀνέκραγον δὲ
The chief priests and the rulers and the people 18 cried out all

saam met die hele skare geŽis: Weg met hom! en laat gaan
πα(μ)πληθεὶ λέγοντες Αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ
at once, saying, Away with this man, and release

vir ons Barabbas! 19 (wat met ’n sekere opstand wat gebeur het
ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν 19 ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην
unto us Barabbas 19 who for a certain sedition made

in die stad, en vir moord, in die tronk gegooi was.)
ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ (εἰς τὴν φυλακὴν).
in the city and for murder, was cast into prison.

20 Wťťr het Pilatus by hulle aangedring, gewillig om
πάλιν δὲ (οὖν) ὁ Πειλᾶτος προσεφώνησεν αὐτοῖς, θέλων
Pilate therefore ... spake again to them ... willing to release Jesus,

Jesus vry te laat. 21 Maar hulle het hom doodgeskreeu:
ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν. 21 οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες
willing to release Jesus, 21 But they cried, saying,

Kruisig! Kruisig hom!
Σταύρου σταύρου (σταύρωσον) αὐτόν.
Crucify, crucify him.

Matteus 27:15-18
Volgens die fees was dit gebruik, die goewerneur
Κατὰ δὲ (τὴν) ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν
Now at that feast the governor was wont

laat gaan vir die volk een gevangene wat hulle gekies het.
ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον.
to release unto the people a prisoner, whom they would.

16 Hulle het toe ’n berugte gevangene gehad genaamd Barabbas.
εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον Βαραββᾶν.
And they had then a notable prisoner, called Barabbas.

17 Toe hulle dan saam vergader het, het Pilatus vir hulle gesÍ:
συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος
Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them,

Wie wil julle hÍ, moet ek vir julle loslaat,
Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν,
Whom will ye that I release unto you?

Barrabas of Jesus wat genoem word Christus?
Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν;
Barabbas, or Jesus which is called Christ?

18 Want hy het geweet dat hulle Hom uit nyd uitgelewer het.
ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.
For he knew that for envy they had delivered them.

Nag een: Pilatus se vrou droom

Matteus 27:19-22
Terwyl hy op die regstoel sit, het sy vrou na hom gestuur
Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν
When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him,

en laat weet: Jy het niks aan daardie regverdige man nie!
ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ∑
saying, Have thou nothing to do with that just man:

want ek het baie gely HIERDIE DAG in drome weens hom.
πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ’ ὄναρ δι’ αὐτόν.
for I have suffered many things this day in a dream because of him.

20 Maar die priesters en die ouderlinge het die skare oortuig
Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους
But the chief priests and elders persuaded the multitude

om vir Barrabas te vra en Jesus te vermoor.
ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν.
that they should ask Barabbas, and destroy Jesus.

21 Weer het die goewerneur vir hulle gesÍ: Wie wil julle hÍ
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς Τίνα θέλετε
The governor answered and said unto them, Whether

uit die twee moet ek vir julle vrylaat? En hulle het geskree:
ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπαν
of the twain will ye that I release unto you? They said,

Barabbas! 22 Pilatus het gepleit: Wat maak ek dan met Jesus
Τὸν Βαραββᾶν. 22 λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν
Barabbas. 22 Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus

genaamd die Gesalfde? SÍ almal: Laat hom gekruisig word!
τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν (αὐτῷ) πάντες Σταυρωθήτω.
which is called Christ?They all say unto him, Let him be crucified.

Oor watter kwaad?

Matteus 27:23
Weer verdedig Pilatus: Want watse sleg het hy gedoen?
ὁ δὲ (ἡγεμὼν) ἔφη Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν;
And the governer said, Why, what evil hath he done?

Maar hulle het nog harder geskreeu en gesÍ: Kruisig hom!
οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες Σταυρωθήτω.
But they cried out the more, saying, Let him be crucified.

Markus 15:12-14
Pilatus het hulle weer gevra en gesÍ: Wat dan wil julle, hÍ,
ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς Τί οὖν (θέλετε)
And Pilate answered and said again unto them, What will ye then

moet ek doen met hom wat julle, koning van die Jode noem?
ποιήσω ὃν λέγετε τὸν Βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;
that I shall do unto him whom ye call the King of the Jews?

13 Wťťr skreeu hulle: Kruisig hom! 14 en sÍ Pilatus
οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν. 14 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἔλεγεν
And they cried out again, Crucify him! 14 Then Pilate said

vir hulle: Want watter kwaad het hy gedoen? en hulle, nog
αὐτοῖς Τί γὰρ ἐποίησεν κακόν; οἱ δὲ περισσῶς
unto them, Why, what evil hath he done? And they ... the more

harder, skreeu: Kruisig Hom!
(περισσοτέρως) ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν.
exceedingly ... cried out, Crucify him.

Lukas 23:22,23a
Die derde keer het hy vir hulle gesÍ: Want watter kwaad
ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί γὰρ κακὸν
And he said unto them the third time, Why, what evil

het hierdie mens gedoen?! Geen dinge wat die dood verdien
ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον (ἄξιον) θανάτου
hath he done?I have found no cause of death in him:

is in hom gevind nie. As ek hom gegťsel het, laat ek hom gaan!
εὗρον ἐν αὐτῷ∑ παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.
I will therefore chastise him, and let him go.

23a Hulle het aangehou met luide stem te eis om hom te kruisig.
οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι,
They were instant with loud voices requiring that he might be crucified.

Matteus 27:24,25
Toe Pilatus sien dat niks baat nie maar dat onrus eerder
ἰδὼν δὲ ὁ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος
When Pilate saw that he could prevail nothing, but rather a tumult

gaan losbars, neem hy water en was sy hande voor die skare
γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας κατέ(ἀπέ)ναντι τοῦ ὄχλου
was made, he took water and washed hands before the multitude

en sÍ: Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige!
λέγων Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος (τοῦ δικαίου) τούτου∑
saying, I am innocent of the blood of this just person:

Sien julle kom klaar! 25 En die hele volk het betoog en geŽis:
ὑμεῖς ὄψεσθε. 25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν
See ye to it. 25 Then answered all the people, and said,

Laat sy bloed op ons en op ons kinders wees!
Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν.
His blood be on us, andon our children.

Lukas 23:23b
En hulle stemme en diť van die priesters was oorweldigend.
καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν (καὶ τῶν ἀρχιερέων).
And the voices of themand of the chief priests prevailed.

Johannes 19:12c-15
Elkeen wat homself koning maak, rebelleer teen die keiser!
πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.
Whoever maketh himself a king speaketh against Caesar.

13 By aanhore / onthou / herinner word
Ὁ οὖν Πειλᾶτος ἀκούσας [GE: ἐμνημόνευσεν / ἐμνήσθησαν]
When Pilate therefore heard

aan hierdie woord het Pilatus Jesus uitgebring en gaan sit
τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν,
that saying, he brought Jesus forth and sat down

en op die regstoel in die saal / plek genaamd Plaveisel—
καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον,
in the judgment seat in the place that is called the Pavement,

in Hebreeus, Gabbata. 14 Dit was Die Voorbereiding van die Pasga:
Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθα. 14 ἦν δὲ Παρασκευὴ τοῦ πάσχα,
in the Hebrew, Gabbatha. 14 And it was the preparation of the passover

dagbreek ses uur: en hy sÍ vir die Jode: Julle Koning!
ὥρα ἦν ὡς ἕκτη∑ καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ Βασιλεὺς ὑμῶν.
and ...the sixth hour: and he saith unto the Jews, Behold, your King.

15 Toe bars hulle los: Wyk! Vat hom weg! Kruisig hom!
ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν.
But they cried out, Away with him, away with him, crucify him.

Pilatus het hulle getart: Jķlle koning, moet ťk, kruisig?!
λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Τὸν Βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω;
Pilate saith unto them, Shall I crucify your King?

Antwoord die hoŽpriesters: Ons het g’n koning anders as die keiser nie!
ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.
The chief priests answered, We have no king but Caesar.

Nag een: Vonnis gegee Oorgelewer om gekruisig te word

Johannes 19:16a
Toe het hy Hom oorgegee aan hulle dat Hy gekruisig kon word.
τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ.
Then delivered he him therefore unto them to be crucified.

Markus 15:15
Toe het Pilatus om aan die mense tevredenheid te verskaf
ὁ δὲ Πειλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι
And so Pilate, willing to content the people,

Barabbas vir hulle vrygelaat en Jesus oorgegee
ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν
released Barabbas unto them, and delivered Jesus,

nadat hy Hom laat gťsel het sodat Hy gekruisig kon word.
φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ.
when he had scourged him, to be crucified.

Matteus 27:26
Toe het Pilatus vir hulle Barabbas vrygelaat; en Jesus het hy
τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν
Then released he Barabbas unto them: and ... Jesus ...

nadat hy Hom laat gťsel het, oorgegee dat Hy gekruisig kon word.
φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.
when he had scourged (him), he delivered him to be crucified.

Lukas 23:24,25
Pilatus het besluit hulle wens moet uitgevoer word
καὶ (ὁ δὲ) Πειλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν∑
And Pilate gave sentence that it should be as they required.

25 en hy het laat gaan die een wat vir oproer en moord
ἀπέλυσεν δὲ (αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν) τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον
And he released unto them him that for sedition and murder

in die tronk gegooi was, die een wat hulle versoek het,
βεβλημένον εἰς (τὴν) φυλακὴν, ὃν ᾐτοῦντο,
was cast into prison, whom they had desired,

maar Jesus het hy aan hulle begeertes oorgegee.
τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.
he delivered Jesus to their will.

Nag een: Eers meer onreg

Matteus 27:27-31a
Maar eers nog het die soldate van die goewerneur
Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος
Then the soldiers of the governer

Jesus ingevat in die hofsaal. Hulle het saam aangekom
παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον
took Jesus into the common hall and gathered

teen Hom, die hele bende, 28 sy klere uitgetrek, en
ἐπ’ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν. 28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν
unto him the whole band. 28 And they stripped him, and

’n pers mantel om Hom gedraai. 29 Toe vleg hulle ’n kroon
χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ, 29 καὶ πλέξαντες στέφανον
put on him a scarlet robe. 29 And when they had platted a crown

van dorings, en sit dit op sy kop, en ’n bamboesstaaf
ἐξ ἀκανθῶν, ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ κάλαμον
of thorns, they put it upon his head: and a reed

in sy regterhand; en knielend voor Hom het
ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ
in his right hand: And they bowed the knee before him,

hulle Hom gespot en gesÍ: Wees gegroet, Koning van die Jode!
ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε, Βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων,
and mocked him, saying, Hail, King of the Jews.

30 Hulle het Hom gespoeg, die staaf gevat en geslaan op sy kop.
καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
And they spit upon him, and took the reed, and smote Him on the head.

31a En na hulle Hom gespot het, het hulle die mantel uitgetrek,
καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα
And after that they had mocked him, they took the robe off from him,

en sy klere aangetrek . . .
καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ . . .
and put his own raiment on him . . .

Markus 15:16-20a
Die soldate het Hom gelei, op in die voorportaal in, dit is,
16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν
And the soldiers led him away into the hall, called

in die paleis in; daar kry hulle die hele spul bymekaar.
Πραιτώριον, καὶ συνκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν.
praetorium; and they called together the whole band.

Hulle het Hom in purper geklee en Hom bekroon met
17 καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ
And they clothed him with purple, and plated a crown of thorn,

’n kroon gevleg uit dorings op sy kop.
πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον∑
and put it about his head

18 En hulle het Hom begin gesalueer: Heil! Koning van die Jode!
καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε, Βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων∑
and began to salute him, Hail, King of the Jews!

19 En hulle slaan op sy kop met ’n rottang, en spoeg Hom,
καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ,
And they smote him on the head with a reed, and did spit on him,

en knie-buigend aanbid hulle Hom kamtig.
καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ.
and bowing their knees worshipped him.

20a Toe hulle Hom klaar gespot het, trek hulle die purper uit
καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν
And when they had mocked him, they took off the purple from him,

en trek vir Hom sy eie klere aan . . .
καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ . . .
and put his own clothes on him . . .

Gerhard Ebersoehn
Jun 28th 2017, 07:40 AM
Dag een: “Voorbereidingsdag van die Pasga” [2Kronieke 35]

“Twaalf ure in die dag” Lydingsweg en Golgota
Dag een: “die sesde uur” tot “die derde uur” (6v.m. – 9v.m.)

Johannes 19:14
Dit was Die Voorbereiding van die Pasga:
ἦν δὲ Παρασκευὴ τοῦ πάσχα,
And it was the preparation of the passover

dagbreek presies ses uur: en hy sÍ vir die Jode: Julle Koning!
ὥρα ἦν ὡς ἕκτη∑ καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ Βασιλεὺς ὑμῶν.
and ...the sixth hour: and he saith unto the Jews, Behold, your King.

Dag een: Weggelei om gekruisig te word

Johannes 19:16b
. . . Toe het (die Jode) Hom ontvang en weggelei ter kruis.
. . . παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν (ἵνα σταυρωθῇ).
And they took Jesus and led him away that he should be crucified.
Markus 15:20b
En hulle Hom uitgevat dat hulle Hom kon gaan kruisig.
Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν.
And they led him out to crucify him.
Matteus 27:31b
. . . en hulle het Hom weggelei om Hom te kruisig.
. . . καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι.
. . . and they led him away to crucify him.

Johannes 19:17
En terwyl Hy self sy kruis dra, het Hy uitgegaan na die
καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν
And he bearing his cross went forth unto

plek genoem Skedelkop, dis in Hebreeus gesÍ: Golgota.
λεγόμενον Κρανίου τόπον, ὃ (ὃς) λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ,
a place called of a skull which is called in the Hebrew Golgotha.

Dag een: Simon van Sirene [Levitikus 23:22,10c Addendum 6]

Markus 15:21
Hulle dwing ’n verbyganger wat van die oesland af gekom het
καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά … ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ, …
And they compelled one Simon a Cyrenian, who passed by,

ene Simon die Sirener, vader van Aleksander en Rufus,
τινα Σίμωνα Κυρηναῖον … τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου …
the father of Alexander and Rufus,

om Jesus se kruis te dra.
ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.
to bear his cross.

Matteus 27:32
Toe hulle uitgaan, kry hulle ’n man, ’n Sirener met die naam
Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνόματι
And as they came out, they found a man of Cyrene,

Simon, wat hulle gedwing het om sy kruis te dra.
Σίμωνα∑ τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.
Simon by name: him they compelled to bear his cross.

Lukas 23:26
Met dat hulle Hom uitlei, kom hulle op Simon af, ’n Sirener,
Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian,

terwyl hy van die oesland af terugkom; Hulle sit die kruis
ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν
coming out of the country, and on him they laid the cross,

op hom om agter Jesus aan te dra.
φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.
that he might bear it after Jesus.

Dag een: Baie volg

Lukas 23:27
’n Groot skare van die volk het Hom gevolg—ook vroue wat
Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ
And there followed him a great company of people, and of women,

Hom berou en beklaag het.
ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.
which also bewailed and lamented him.

Dag een: Opskrif geskryf

Lukas 23:38
Daar was ook ’n opskrif bo Hom: Die Koning van die Jode.
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ’ αὐτῷ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ.
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew,
THIS IS THE KING OF THE JEWS.
Markus 15:26
Die opskrif was die klag teen Hom gegraveer: Die Koning van die Jode
καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.
And the superscription of his accusation was written over, THE KING OF THE JEWS.
Matteus 27:37
Bokant sy kop was sy aanklag gegraveer:
καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην And set over his head his accusation written,

Hierdie is Jesus die Koning van die Jode.
ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.
THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.

Johannes 19:19-22
Pilatus het ook nog ’n opskrif (laat) skryf
ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πειλᾶτος
And Pilate wrote a title,

en dit bo-aan die kruishout gesit. Dit was in letters gekerf:
καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ∑ ἦν δὲ γεγραμμένον
and put it on the cross. And the writing was,

JESUS DIE NASARENER DIE KONING VAN DIE JODE
ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

JESUS OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS

20b ... en was geskrywe in Hebreeus, Romeins en Grieks ...
καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί.
... kai ehn egrammenon HebraÔsti, HrohmaÔsti, Hellehnisti. ...

20a Hierdie titel dan het baie van die Jode gelees, daar
τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι
This title then, read many of the Jews: for

die plek naby die stad was waar Jesus gekruisig was.
ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς∑
the place where Jesus was crucified was nigh to the city.

21 Toe sÍ die hoŽpriesters vir Pilatus:
ἔλεγον οὖν τῷ Πειλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων
Then said the chief priests of the Jews to Pilate,

Moenie ‘die koning van die Jode’ skryf nie,
Μὴ γράφε Ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων,
Write not, the King of the Jews;

maar wat hy self gesÍ het: ‘Ek is die koning van die Jode’.
ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων.
but that he said, I am King of the Jews.

22 Pilatus het teruggekap: Wat ek geskryf het, het ek geskyf!
ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος Ὃ γέγραφα, γέγραφα.
Pilate answered, What I have written I have written.
[* Lev23:21,22 Eks12:12,27]

Dag een: Dogters van Sion

Lukas 23:28-31
Jesus het Hom na hulle gewend en gesÍ: Dogters
στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς Ἰησοῦς εἶπεν Θυγατέρες
But Jesus, turning unto them, said, Daughters

van Jerusalem, moenie oor my ween nie, eerder oor julleself
Ἱερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ’ ἐμέ∑ πλὴν ἐφ’ ἑαυτὰς
of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves,

moet julle ween, en oor julle kinders, 29 want skielik kom dae
κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν, 29 ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι
and for your children, 29 For behold, the days are coming,

waarin hulle sal sÍ, Gelukkig die onvrugbares en die moederskote
ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι, καὶ αἱ κοιλίαι
in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs

wat nie baar nie, en borste wat nie gesoog het nie.
αἳ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν.
that never bare, and the paps which never gave suck.

30 Dan sal hulle begin om te sÍ vir die berge: Val op ons! en
τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν Πέσατε ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ
Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and

aan die heuwels, Bedek ons!
τοῖς βουνοῖς Καλύψατε ἡμᾶς∑
to the hills, Cover us.

31 As diť dinge aan ’n groen boom gedoen word,
ὅτι εἰ ἐν ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν,
For if they do these things in a green tree,

wat gaan met die droŽ gebeur?
ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται;
what shall be done in the dry?

Dag een: Die derde uur tot die sesde uur (9vm.-12vm.)

Aangekom by Golgota

Johannes 19:17
Hy het uitgegaan na die Skedelkop
ἐξῆλθεν εἰς τὸν … Κρανίου τόπον
he went forth into ... Golgotha
Markus 15:22
Toe bring hulle Hom na die Golgotakop, vertaal, ‘Kopbeensplek’
καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Γολγοθᾶν τόπον … Κρανίου
And they bring him unto the place Golgotha ... The place of a skull.
Matteus 27:33
Aangekom op ’n plek genoem Golgotha, dit is, ‘Kopbeensplek’
Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ ὅ ἐστιν κρανίου τόπος
And when they were come unto ... Golgatha, that is, place of skull,
Lukas 23:33a
En toe hulle gekom het op die plek genoem ‘Kopbeen’ . . .
Καὶ ὅτε ἦλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον . . .
And when they were come to the place which is called Calvary . . .

Dag een: Almal sien

Lukas 23:35,48
En die bevolking het gebly staan en kyk. 48 Al die mense het
καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. 48 καὶ πάντες
And the people stood beholding 48 All the people

48 saamgedrom vir die skouspel...
οἱ συνπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν
came together to that sight beholding the things which were done

Markus 15:40
Daar was ook vroue wat van ver af gekyk het, onder wie was:
Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς (ἦν) καὶ
There were also women looking on afar off: among whom was

Maria Magdalena, en Maria moeder van Klein Jakobus van Josetus, en Salome—
Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη,
Mary Magdalene, and Mary mother of James the less and Joses and Salome

41 hulle wat Hom toe Hy in Galilea was, gevolg het
αἳ (καὶ) ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ
who also, when he was in Galilee, followed him

en Hom gedien het, en baie ander wat
καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ
and minitsered unto him; and many other women which

saam met Hom opgekom het na Jerusalem.
συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα.
came up with him unto Jerusalem.

Matteus 27:55,56
En daar was baie vroue wat van ver af gekyk het,
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ (καὶ) γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι,
And many women were there beholding afar off,

hulle wat Jesus vanuit Galilea gevolg het en Hom gedien het:
αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ∑
which followedJesus from Galilee, ministering unto him.

56 onder wie was Maria Magdalena
ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή,
Among which was Mary Magdalene,

en Maria moeder van Jakobus en Josefus,
καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ,
and Mary the mother of James and Joses,

en die moeder van die seuns van Sebedeus.
καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.
and the mother of Zebedee’s children

Dag een: Asyn om te drink

Markus 15:23
Toe bied hulle Hom aalwyn aan—wat Hy nie aanvaar het nie.
καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον∑ ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν.
And they gave him to drink, wine mingled with myrrh: but he received it not.
Matteus 27:34b
Gee hulle Hom om te drink asyn met gal gemeng,
ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον∑
they gave him vinegar to drink mingled with gall;

maar net die smaak daarvan en Hy kon nie drink nie.
καὶ γευσάμενος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν.
and when he had tasted, he would not drink.

Dag een: “die derde uur”: “hulle het Hom gekruisig”

Johannes 19: 17,18a
Hy het uitgegaan na die Skedelkop 18 waar hulle Hom gekruisig het
ἐξῆλθεν εἰς τὸν … Κρανίου τόπον … ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν
he went forth into ... Golgotha ... where they crucified him

Markus15:24a,25
Toe kruisig hulle Hom …
καὶ σταυροῦσιν αὐτὸν …
And when they had crucified him ...

25 —en dit was die derde uur [9v.m.] toe hulle Hom gekruisig het.
ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.
... it was the third hour and they crucified him.

Lukas 23:33,34
... daar het hulle Hom gekruisig en ook die kwaaddoeners
… ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους …
... there they crucified him

●34 Jesus het gesÍ, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς∑ οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν.
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do.

Matteus 27:35a
Terwyl hulle Hom gekruisig het ...
σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν …
And they crucified him ...

Dag een: “Saam met twee ander”

Matteus 27:38
Toe kruisig hulle saam met Hom twee rowers, een regs en een aweregs.
τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων.
then there were crucified with him ... two thieves, one on the right hand and another on the left.

Johannes 19:18b
... waar hulle Hom gekruisig het, en saam met Hom twee ander: hulle weerskante; in die middel, Jesus.
… ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν.
Where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst.

Markus 15:27,28
En saam met Hom kruisig hulle twee rowers, een regs van Hom en een aweregs.
καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ.
and with him they crucify two theives; the one on his right hand, and the other on his left.

28 Toe was vervul die Skrif wat sÍ: Saam met die wetteloses was Hy gereken.
(καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα∑ καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη)
And the scripture was fulfilled which saith, And he was numbered with the transgressors.

Lukas 23:32,33
Twee ander, kriminele, was aangekeer om saam met Hom tereggestel te word,
Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι.
And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.

33 Hulle het Hom gekruisig, ook die kwaaddoeners; een op regs en een op links.
ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν.
They crucified him and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.

Dag een: “Hulle het sy klere verdeel”

Lukas 23:34
Hulle het sy klere onder mekaar verdeel en die lot gewerp
διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλήρους
And they parted his raiment, and cast lots.

Markus15:24
Toe verdeel hulle sy klere onder mekaar deur die lot te werp oor wie wat sou kry.
καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ’ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ.
They parted his garments, casting lots upon them, what every man should take.

Johannes 19:23,24
Toe het die soldate ... sy klere gevat en in vier gepak,
Οἱ οὖν στρατιῶται ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσερα μέρη,
Then the soldiers ... took his garments, and made four parts,

vir elke sodaat, een pak. Ook sy mantel. Sy mantel was
ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος καὶ τὸν χιτῶνα ἦν δὲ ὁ χιτὼν
to every soldier a part; and also his coat: now the coat was

sonder merk soomloos geweef bo-oor, dwarsdeur.
ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου.
without seam [or suture or mark] woven from the top, throughout.

24 Daarom het hulle vir mekaar gesÍ: Ons moenie dit skeur nie;
εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους Μὴ σχίσωμεν αὐτόν,
They said therefore among themselves, Let us not rend it,

laat ons eerder loot oor wie s’n dit sal wees, dat die Skrif
ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται∑ ἵνα ἡ γραφὴ
but cast lots for it, whose it shall be: that the scripture

vervul sou word: Hulle het my klere onder hulle verdeel
πληρωθῇ Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς
might be fulfilled, which saith, They parted my raiment among them,

en oor my gewaad die lot gewerp.
καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.
and for my vesture they did cast lots.

36 Hierdie dinge dan het daardie soldate gedoen.
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν.
These things therefore the soldiers did.

Matteus 27:35
Hulle het sy klere verdeel deur die lot te werp,
διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον,
They parted his garments, casting lots:

dat vervul sou word die woord deur die profeet (gespreek):
(ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ προφήτου∑
that it might be fulfilled which was spoken by the prophet,

Hulle het my klere onder mekaar uitgedeel en oor my gewaad die lot gewerp.
διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἱμάτισμόν μου ἔβαλον κλήρον)
They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots

Dag een: “Bewaak”

Matteus 27:36
Toe gaan sit hulle en hou wag oor Hom daar.
καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ.
And sitting down they watched him there.

Dag een: “Hulle het Hom gesmaad”
Markus 15:29-32
En die verbygangers het Hom gelaster met hulle gekopskud
Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν
And they that passed by railed on him, wagging their heads

terwyl hulle spot: Og, hy wat die tempel afbreek en opbou
καὶ λέγοντες Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν
and saying, Ah, thou that destroyest the temple, and buildest it

in drie dae! 30 Verlos jouself en kom af van die kruis af!
ἐν τρισὶν ἡμέραις, 30 σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
in three days, 30 Save thyself, and come down from the cross.

31 Net so het ook die hoŽpriesters spottend onder mekaar
ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους
Likewise also the chief oriests mocking said among theselves

saam met die skrifgeleerdes gesÍ: Ander het hy verlos; homself
μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν
with the scribes, He saved others;himself

kan hy nie verlos nie. 32 Die Gesalfde die Koning van Israel:
οὐ δύναται σῶσαι∑ 32 ὁ Χριστὸς ὁ Βασιλεὺς Ἰσραὴλ
he cannot save. 32 Let Christ the King of Israel [Ps10:16]

Kom nou dadelik van die kruis af dat ons kan sien en glo!
καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν.
descend now from the cross, that we may see and believe.

Ook hulle wat saam met Hom gekruisig was, het Hom gesmaad
καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.
And they that were crucified with him reviled him.

Matteus 27:39-44 [Ps10:4,10,12; 109:25; 3:4; 119:50,51; 42:4,11 Jr18:16]
Ook die verbygangers het Hom gelaster. Koppe arrogant gelig,
Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν
And they that passed by, reviled him, wagging their heads

40 tart hulle: Hy wat die tempel afbreek en in drie dae herbou:
καὶ λέγοντες Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν,
saying, Thou that destroyest the temple and buildest it in three days,

Red jouself as jy God is en kom af van die kruis!
σῶσον σεαυτόν, εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross.

41 Ewe laakbaar het die hoŽpriesters, skrifgeleerdes en
ὁμοίως οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες
Likewise also the chief priests mocking, with

ouderlinge saam gesmaad en gesÍ:
μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον
the scribes and elders, said,

42 Ander, het hy verlos; homself kan hy nie verlos nie. Koning
Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι∑ ἐστιν, Βασιλεὺς
He saved others; himself he cannot save. If he be the King of

van Israel, kom nou van die kruis af dan glo ons jou!
Ἰσραήλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ’ αὐτόν.
Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him.

43 Hy het in God vertrou, Laat diť hom nou herstel as Hy wil:
πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν∑
He trusted in God, let him deliver him now, if he will have him:

want hy het gesÍ: Ek is Gods Seun. 44 Net so het selfs die rowers
εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι Υἱός. 44 τὸ δ’ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ
for he said, I am the Son of God. 44 The thieves also,

wat saam met Hom gekruisig was, Hom gehoon.
οἱ συνσταυρωθέντες σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.
which were crucified with him, cast the same in his teeth.

Lukas 23:35b-37
Die bevolking het gebly staan en kyk. Hulle het gehoon, die
καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ
the people stood beholding. And the rulers also with them derided,

hoofmanne, en gesÍ: Ander het hy verlos; laat hy homself verlos
ἄρχοντες λέγοντες Ἄλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν,
saying, He saved others; let him save himself

Šs, hy die Christus die uitverkorene van God is.
εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς τοῦ Θεοῦ ὁ ἐκλεκτός.
if he be Christ the chosen of God.

36 En ook die soldate het voor Hom kom staan en spot
ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι,
And the soldiers also mocked him, coming to him,

en hom asyn aangebied (voorgehou) 37 terwyl hulle sÍ:
ὄξος προσφέροντες αὐτῷ 37 καὶ λέγοντες
and offering him vinegar. 37 And saying,

As jy die Koning van die Jode is, verlos jouself!
Εἰ σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν.
If thou be the King of the Jews, save thyself.

Lukas 23:39-43
Een van die gekruisigde kwaaddoeners het Hom gelaster:
Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν
And one of the malefactors which were hanged, railed on him,

Is jy nie die Gesalfde nie? Verlos jouself en sommer ons ook!
Οὐχὶ σὺ εἶ ὁ Χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς.
saying, If thou be Christ, save thyself and us!

40 Antwoord die ander en bestraf hom en sÍ:
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη
But the other answering, rebuked him, saying,

Vrees jy nie self, God nie? Want in dieselfde oordeel is jy.
Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ;
Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation.

41 Ons, tog regverdiglik, ontvang maar net ons verdiende loŽn;
καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν∑
And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds;

maar diť mens het niks verkeerd gedoen nie. 42 Vir Jesus sÍ hy,
οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 42 καὶ ἔλεγεν Ἰησοῦ,
but this man nothing amiss did. 42 And he said unto Jesus,

Onthou my as jy na jou koninkryk sou gaan!
μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς εἰς τὴν βασιλείαν σου.
Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.

43 Jesus het vir hom gesÍ: Voorwaar Ek sÍ vir jou:
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀμήν σοι λέγω,
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee,

● vandag sal jy saam met my wees in die Paradys.
σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ.
To day shalt thou be with me in paradise.

Dag een: Jesus se moeder en Johannes

Johannes 19:25-27
By die kruis van Jesus, het gestaan: sy moeder en
εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ
Now there stood by the cross of Jesus his mother, and

die suster van sy moeder Maria van Kleopas, en Maria Magdalena.
ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.
his mother’s sister, Mary of Cleopas, and Mary Magdalene.

26 Toe Jesus dan sy moeder sien staan, en die geliefde dissipel,
Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα,
When Jesus therefore saw his mother, and the disciple standing by, whom he loved,

● sÍ Hy vir sy moeder: Vrou, kyk, jou seun!
λέγει τῇ μητρί Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου.
he saith unto his mother, Woman, behold thy son!

27 Net so sÍ Hy vir sy dissipel: Daar is jou moeder! Net daar
εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ Ἴδε ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ’ ἐκείνης
Then saith he to the disciple, Behold thy mother! And from

dieselfde uur nog, het die dissipel haar na sy huis weggevat.
τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.
that hour that disciple took her unto his own home.

Dag een: “Die sesde uur tot die negende uur” (12v.m. – 3n.m.)

Duisternis

Markus 15:33b
Toe dit die sesde uur geword het, kom duisternis oor die hele land tot die negende uur.
Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.
And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour.

Matteus 27:45
Met die sesde uur het duisternis gekom op heel die aarde tot die negende uur om was.
Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.
Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.

Lukas 23:44,45 [Gn1:2 Ps91:1 Eks40:3; 10:21,22 Jl2:10,17]
En dit was presies die sesde uur en duisternis het gekom oor heel die land tot die negende uur.
Καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.

45 Die son was toegehul, en die voorhangsel van die heiligdom is middeldeur geskeur. [Eks26:6-14; 30-36; 30:6; 31:7; 40:19-21,28,34,38]
τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος, ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον.
And the sun was darkened and the veil of the temple was rent in the middle.

Dag een: “Die negende uur” tot die ‘twaalde uur’ (3 n.m. – 6 n.m.)

Psalm 22:1,20-25 Waarom het U my ver van My Hulp laat gaan? ... U het U Aangesig nie vir Hom verberg nie.
[Eksodus 12:3,5 Esegiel 39:29; 40:1b,4 Eksodus 10,12,14 Jh12:27,28; 17:1,4,5 Ps139:12,15,16]

Markus 15:34,35 [Eks12:3:5 Mk7:32-35 Addendum 3]
Die negende uur het Jesus uitgeroep met ’n groot stem:
καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ
At the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying,

Elohim, Elohim, lama sabagthanei? dit is, geÔnterpreteer:
Ἐλωῒ Ἐλωῒ λαμὰ σαβαχθανεί; ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον
Eloi, Eloi, lama sabachtani? which is, being interpreted,

● My God, my God, waartoe het U My afgesonder?
Ὁ Θεός μου ὁ Θεός μου, εἰς τί ἐγκατέλιπές με; [Addendum 3]
My God, my God, why hast thou forsaken me?

35 En party van diť wat daar rondgestaan het en gehoor het,
καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες
And some of them that stood by, when they heard, said,

het gesÍ: Hoor, hy roep Elia.
ἔλεγον Ἴδε Ἡλείαν φωνεῖ.
Behold, he calleth Elias.

Matteus 27:46,47
Om nege uur het Jesus uitgeroep met ’n luide stem en gesÍ:
περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων
about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying,

EeleÔ, EeleÔ, lema sabagthanei? wat, vertaal, beteken:
Ἡλεὶ Ἡλεὶ λεμὰ σαβαχθανεί; τοῦτ’ ἔστιν
Eli, Eli, lama sabachtani?that is to say,

My God, my God, het U My hiervoor afgesonder?
Θεέ μου θεέ μου, ἵνα τί με ἐγκατέλιπες;
My God, my God, why hast thou forsaken me?

47 Party van hulle wat daar gestaan het en gehoor het,
τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες
Some of that stood there, when they heard,

het gesÍ: Hierdie man roep Elia.
ἔλεγον ὅτι Ἡλείαν φωνεῖ οὗτος.
said, This man calleth for Elias.

Dag een: “Ek het dors”

Johannes 19:28
Gevolglik, terwyl Jesus besef het dat alles reeds vervul was,
Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται,
After this, Jesus knowing that all things were now accomplished,

● het Hy sodat die Skrif vervul moes word, gesÍ: Ek is dors!
ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφὴ, λέγει Διψῶ.
that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst.

Dag een: Asyn op stok [Ps51:7 Lv14:52 Hb9 Addendum 4]

Johannes 19:29
’n Pot asyn was vaste gebruik, dan ’n spons vol asyn
σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν∑ σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους
Now there was set a vessel full of vinegar: and they filled a spunge

om ’n hissopstok vasgemaak, wat hulle bring tot aan sy mond.
ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι.
with vinegar and put it upon hyssop, and put it to his mouth.

Markus 15:36
Toe hardloop een met ’n spons gevul met asyn op ’n stok
δραμὼν δέ τις καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθεὶς καλάμῳ
And the one ran and filled a spunge full of vinegar, and on a reed,

en maak Hom drink, terwyl (ander sÍ): Hou op!
ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων Ἄφετε
... gave him to drink, saying, Let alone;

Laat ons kan sien of Elia kom om hom af te haal.
ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἡλείας καθελεῖν αὐτόν.
let us see whether Elias will come to take him down.

Matteus 27:48,49
Dadelik het een van hulle gehardloop en ’n bamboes gevat
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν
And straightway one of them ran, and took

met ’n asyn-gevulde spons om die punt vasgemaak,
σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ
a spunge ... filled with vinegar ...put around a reed

en het Hom probeer laat drink. 49 Die ander het gesÍ: Stop dit!
ἐπότιζεν αὐτόν. 49 οἱ δὲ λοιποὶ εἶπαν Ἄφες∑
and gave him to drink. 49 The rest said, Let be,

Laat ons kan sien of Elia gaan kom om hom te verlos!
Ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἡλείας σώσων αὐτόν.
let us see whether Elias will come to save him.

Dag een: “Dit is volbring” “Ek gee my gees oor”

Johannes 19:30
● Toe Hy dan die asyn gevŠt het, het Jesus gesÍ: Volbrag!
ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τετέλεσται,
When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished:

En Hy het sy hoof laat sak en die gees gegee.
καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.
And he bowed his head, and gave up the ghost.

Markus 15:37
Jesus het luid uitgeroep terwyl Hy sy laaste asem uitblaas.
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν.
And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost.

Matteus 27:50
Jesus het weer uitgeroep met ’n groot stem en die gees gegee.
ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα.
Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the spirit.

Lukas 23:46
● Met luide stem het Jesus geroep en gesÍ, Vader, in U hande
καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Πάτερ, εἰς χεῖράς σου
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands

gee Ek my lewe. Terwyl Hy dit sÍ, het Hy die asem uitgeblaas.
παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου. τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν.
I commend my spirit; and having said thus, he gave up the ghost.

Dag een: Aardbewing [Jl2:10,11]

Matteus 27:51b
en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur
καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν,
And the earth did quake, and the rocks rent.

Dag een: Grafte het oopgegaan

Matteus 27:52a
En die grafte het oopgegaan
καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν
And the graves were opened

Dag een: Voorhangsel was geskeur [HebreŽrs 9:5 10:20]

Matteus 27:51a
En kyk daar! die voorhangsel van die tempel was oopgeskeur van bo af tot onder in twee.
Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο,
And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom
Markus 15:38
Die voorhangsel van die tempel was oopgeskeur in twee van bo tot onder.
Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω.
And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom.

Dag een: Hoofman

Markus 15:39
Toe die hoofman wat oorkant Hom waggestaan het, sien hoe
Ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως
And when the centurion, which stood over against him, saw that

Hy die gees gee, sÍ hy, Hierdie mens was waarlik Seun van God.
ἐξέπνευσεν, εἶπεν Ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος Υἱὸς Θεοῦ ἦν.
He so ... gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God.

Matteus 27:54
Toe die hoofman oor honderd en diť wat saam met hom Jesus
Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν
...when the centurion and they that were with him watching Jesus,

bewaak het, die aardbewing en die dinge wat gebeur het, sien,
ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γινόμενα
saw the earthquake and those things that were done,

was hulle baie bang en het gesÍ: Hy was waarlik Seun van God.
ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱὸς ἦν οὗτος.
they feared greatly, saying, Truly, this was the Son of God.

Lukas 23:47
Toe die hoofman oor honderd sien wat gebeur het,
ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον
Now when the centurion saw what was done,

het hy God geloof en gesÍ: Hierdie mens was regtig, regverdig.
ἐδόξαζεν τὸν Θεὸν λέγων Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν.
he glorified God, saying: Certainly this was a righteous man.

Dag een: Daar was baie vroue

Markus 15:40,41
Daar was ook vroue daar wat, van ver af, aanskou het, onder wie Maria Magdalena en Maria die moeder van klein Jakobus en van Josetus, en Salome.
Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη,
There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and Joses, and Salome.
41 daardie vroue wat in Galilea Hom gevolg en gedien het; ťn baie ander wat saam met Hom na Jerusalem opgekom het.
αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα.
(Who also, when he was in Galilee, followed him and ministered unto him:) and many other women which came up with him unto Jerusalem.

Matteus 27:55,56
Daar was ook baie vroue wat van ver af gekyk het— hķlle wat Jesus van in Galilea af, gevolg en gedien het:
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ∑
And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him:
onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Josef, en die moeder van die seuns van Sebedeus.
56 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ, καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.
Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedee’s children.

Dag een: “Almal het huistoe gegaan”

Lukas 23:48,49
Almal wat saamgedrom het vir hierdie skouspel, het,
καὶ πάντες οἱ συνπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην,
All the people that came together to that sight,

na aanskoue van die gebeure, hartseer huistoe gegaan—
θεωρήσαντες τὰ γενόμενα, τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον∑
beholding the things which were done, smiting the breast, returned:

49 ůůk al sy bekendes (wat) ver agter gestaan het, ťn (die) vroue
εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες
And all his acquaintance ... stood afar off ... and (the) women

wat Hom van Galilea af gevolg het en hierdie dinge gesiťn gebeur het.
συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, αἱ ὁρῶσαι ταῦτα.
that followed him from Galilee, having seen these things happen.

[Josjua 5:9,10]

ISBN 978-0-620-71687-1
09 / 06 / 2016

blse. 145-166

Gerhard Ebersoehn
Jun 28th 2017, 08:37 AM
Dag twee, nag ťn dag : Tussen Kruis en Klip

Van: 6 n.m.: ďOmdat die Voorbereiding wat die Voor-Sabbath is, begin hetĒ, tot: ďDaardie Dag die Voorbereiding was en die Sabbat (nŠ 3 n.m.) aanít kom wasĒ.
Of: Van: nŠ 6 n.m. ďen dit aand geword hetĒ Markus 15:42 Matteus 27:57 Johannes 19:31 Lukas 23:50 af, tot: Johannes 19:42 Lukas 23:54, 56b ďen die vroue die Sabbat volgens die Gebod (van nŠ 6 n.m. af), begin rus hetĒ.

Dag twee Nag twee: Die Jode: ďDie VoorbereidingĒ ďgroot-dag-sabbatĒ ďhet beginĒ [2Kronieke 35]

Levitikus 23:32 Julle moet julle verootmoedig; van aand tot aand (Ďerebí) moet julle julle sabbatte hou. (Van nŠ vooraand af tot nŠ vooraand sal julle julle sabbatte hou.) Ye shall afflict your souls from after afternoon unto after afternoon. Kai tapeinohsete tas psuchas humohn apo hesperas heohs hesperas sabbatieite ta sabbata humohn.
Deuteronomium 21:23
As jy iemand aan ín paal ophang, mag sy lyk nie heelnag / bly [lin/lun] hang nie; jy moet hom dieselfde dag, begrawe.
Ean kremasehte auton epi ksulon, ou koimehthehsetai to sohma autou epi tou ksulou, alla tafehi thapsete auto en tehi hehmerai ekeinehi. Vgl. Joshua 10:27 Ďetsem-yomí.
Eksodus12:10,12,14
Julle mag niks laat ootbly tot die mŰre toe nie; Wat daarvan die oggend nog oorbly moet julle met vuur verbrand ... In Hierdie Nag trek EK deur Egipte ... Hierdie Dag is Pasga van die Here.
Ouk apoleipsetai apí autou heohs prohÔ; kai ostoun ou suntripsete apí autou; to de kataleipomena apí autou heohs prohÔ en puri katakausete...en tehi nukti tautehi...Pascha esti Kiriohi...heh hehmera auteh.

Dag twee Nag twee : Die Jode se Plan [Genesis 50:25,26; 45:5,7]

Johannes 19:31
Daardie Hele Dag was groot-dag-sabbat [van die pasga].
ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου.
for that sabbath day was an high day.

Matteus 27:57
Nadat dit AAND geword het . . .
Ὀψίας δὲ γενομένης . . .
When the even was come . . .
Markus 15:42
Omdat dit toe alreeds aand geword het / was en omdat
Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ
And now when the even was come because

die Voorbereiding (al) aangebreek het wat die Voor-Sabbat is,
ἦν Παρασκευή, ὅ ἐστιν προσάββατον,
... because it was the preparation ...

ďDaar dit al aand was vandat Die Voorbereiding wat die Voor-Sabbat is, begin hetĒ
Johannes 19:31-37
... omdat die Voorbereiding begin hťt (en aan die gang was) ...
Ö ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν Ö
... because it was the preparation ...

... want Daardie Hele Dag was groot-dag-sabbat [van die pasga]
Ö ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου
... for that sabbath day was an high day

. . . het die Jode toe, daar die Voorbereiding begin het,
. . . οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν,
. . . the Jews therefore, because it was the preparation,

Pilatus gevra dat hulle bene gebreek kon word
ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη
besought Pilate that their legs might be broken

dat die liggame nie op die kruis sou bly op die sabbat nie:
ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ∑
that the bodies should not remain on the cross

want die dag was groot van daardie sabbat (van die pasga)
ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου∑
on the sabbath day, (for that sabbath day was an high day)

en (die liggame dus) weggevat kon word.
καὶ ἀρθῶσιν (τὰ σώματα).
and they might be taken away.

32 Toe het die soldate gekom en die bene van die eerste gebreek
ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη
Then came the soldiers, and brake the legs of the first,

en van die ander een wat saam met Hom gekruisig was.
καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συνσταυρωθέντος αὐτῷ∑
and of the other which was crucified with him.

33 Maar toe hulle by Jesus kom en sien Hy is reeds dood,
ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα,
But when they came to Jesus, and saw that he was dead already,

het hulle nie sy bene gebreek nie, 34 maar een van die soldate
οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, 34 ἀλλí εἷς τῶν στρατιωτῶν
they brake not his legs, 34 but one of the soldiers

het met ín spies sy sy deurboor en dadelik het bloed-[Job 30:17]
λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα
with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood

en-water uitgekom. 35 En (Josef) wat gesien het, het getuig.
καὶ ὕδωρ. 35 καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν,
and water. 35 And he that saw bare record

Ook waaragtig, is sy getuie: ook hż, daardie een
wťťt dat
καὶ ἀληθινὴ, αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία∑ καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι
and his record is true and he [John] knoweth that

hy wŠŠr praat: sodat ook julle, mag glo. 36 Want dŪť dinge het gebeur
ἀληθῆ λέγει∑ ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύ(σ)ητε. 36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα
he saith true, that ye also may believe. 36 For these things were done,

sodat die Skrif vervul sou word: Geen been van Hom sal gebreek word nie.
ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ.
that the scripture should be fulfilled, A bone of him shall not be broken.

37 En nog ín ander Skrif verklaar: Hulle sal opkyk na Hom wat hulle deursteek het.
καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.
And again another scripture saith, They shall look on him whom they pierced.

[*http://biblehub.com/nestle/mark/15.htm Nestle Greek New Testament 1904 (http://biblehub.com/nestle/john/19.htm)
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν.
RP Byzantine Majority Text 2005 (http://biblehub.com/bz05/john/19.htm) Greek Orthodox Church 1904 (http://biblehub.com/goc/john/19.htm) Stephanus Textus Receptus 1550 (http://biblehub.com/tr/john/19.htm)
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν― ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου― ἠρώτησαν τὸν Πιλάτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν.]

Lukas 23:50-51
Skielik kom ín man genaamd Josef daar aan, synde van die Hoofraad!
Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων,
And behold, a man named Joseph from Arimathea, a counsellor

ín goeie man en regverdig.51Hy was die een wat nie saamgestem het
ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος οὗτος οὐκ ἦν συνκατατεθειμένος
a good man, and a just 51 The same had not consented

met die Hoofraad en hulle optrede nie. Hy was van Arimatea
τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν, ἀπὸ Ἀριμαθαίας
to the counsel and deed of them; of Arimathea

van die Joodse hoŽlui, wat gewag het vir die Koninkryk van God.
πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς προσεδέχετο τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ,
a city of the Jews who also himself waited for the kingdom of God.

Markus 15:43
...kom Josef van Arimatea, agbare raadslid
ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής,
...came Joseph of Arimathea and honourable counsellor,

wat self wagtende was op die Koninkryk van God.
ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ,
which also waited for the Kingdom of God

Matteus 27:57
Kom ín man van Arimatea se rykes met die naam Josef
ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ,
There came a rich man of Arimathea, named Joseph,

wat self volgeling van Jesus was ...
ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ∑
who also himself was Jesusí disciple ...

Johannes 19:38a
Josef van Arimatea het, omdat hy ín dissipel van Jesus was,
(ὁ) Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ Ö
Joseph of Arimathea being a disciple of Jesus ...

Nag twee: ďAandĒ : ďJosef van Arimatea gaan na PilatusĒ

Johannes 19:38b
... hierna [31-37] vir Pilatus gevra, maar versigtig uit wantroue
mετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πειλᾶτον κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον
... after this [31-37] asked Pilate but secretly for fear of the Jews

jeens die Jode, of hy Jesus se liggaam kon wegneem.
τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ∑
besought Pilate that he might take away the body of Jesus:

Lukas 23:52
Die nimlike gaan by Pilatus in, en vra die liggaam van Jesus!
οὗτος προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ,
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.

Markus 15:43
Kom Josef van Arimathea. Hy het vreesloos ingegaan na
ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς
Joseph of Arimathea came and went in boldly unto

Pilatus en vir Jesus se liggaam gevra.
τὸν Πειλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
Pilate and craved the body of Jesus.

Matteus 27:57, 58a
... daag daar ín man genaamd Josef van Arimatea op.
ἦλθεν ἄνθρωπος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ,
... there came a man of Arimathea, named Joseph,

58a Hż, het ingegaan na Pilatus en vir Jesus se liggaam gevra.
οὗτος προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
He went to Pilate, and begged the body of Jesus.

Nag twee:
Josef weerstaan die Farao Pilatus, dwarsboom die Jode se planne, en slaag in God se Voorneme om die liggaam van Jesus ďvolgens Etiek te begraweĒ [Eksodus 8Ė11; 13:19]

Markus 15:44,45
Pilatus was egter verbaas dat Jesus al dood was,
ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν,
And Pilate marvelled if he were already dead:

en hy het die hoofman oor honderd geroep en hom gevra
καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν
and calling the centurion, he asked him

of hy lankal gesterf het. 45 Op bevestiging van die
εἰ πάλαι ἀπέθανεν∑ 45 καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ
whether he had been any while dead. 45 And when he knew it of the

hoofman, het Pilatus die lyk aan Josef toegestaan.
κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ.
centurion, he gave the body to Joseph.

Johannes 19:38f
. . . Pilatus het dit inderdaad goedgekeur.
. . . καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πειλᾶτος.
. . . and Pilate gave him leave.

Matteus 27:58b
Toe het Pilatus beveel dat (die liggaam) afgelewer word.
τότε ὁ Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι (τὸ σῶμα).
Then Pilate commanded the body to be delivered.

Johannes 19:38g
Josef het (huistoe) gegaan en die liggaam ontvang.
ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ (τοῦ Ἰησοῦ).
He came therefore, and took the body of Jesus

Markus 15:46a [Genesis 37:3c]
In (vir sy graf vgl. Mt27:60a Jh19:42c) gekoopte veelkleurige linne
καὶ ἀγοράσας σινδόνα
And he bought fine linen

het hy Hom uitgestrek neergelÍ en toegedraai in die linne.
καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι
and took him down, and wrapped him in (the ready purchased) linen

Lukas 23:53
Hierdie man het Hom neergelÍ op en toegedraai in linne
καὶ καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι,
he took it down and wrapped it in linen

Matteus 27:59
Josef het die liggaam versorg en dit in skoon linne toegedraai.
καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷ,
And when Joseph had taken the body he wrapped it in a clean linen cloth.

Nag twee: ďBy die Eerste NagĒ (van ongesuurde brood)

Josef en Nikodemus Bring Jesus Uit [Eks12:15, 18c-10,41,42 Lv23:6]

Johannes 19:39,40
Nikodemus het ook opgedaag, hy wat hom (Josef) ontmoet het
ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν
And there came also Nicodemus, which

ďby die Eerste NagĒ en ín mengsel saamgebring het van mirre
νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα σμύρνης
at the first _night_ came to _him_ (Joseph) and brought a mixture

en aalwyn van omtrent honderd pond. 40 Hulle het toe die liggaam
καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν. ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα
of myrrh and aloes an hundred pound.

van Jesus (verder) behandel en in (meer) doeke
τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων,
Then took they the body of Jesus and wound it in linen clothes

toegedraai met die speserye: soos eties is vir Jode om te begrawe.
καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν.
with the spices, as the manner of the Jews is to bury.

Dag twee: Dag : Prosessie na graf

Lukas 23:55
Die vroue het agter die prosessie aan gevolg
Κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες,
And the women also ... followed after ...

Dag twee: In die graf neergelÍ [Gn33:18,19; 50; 32:22]

Markus 15:46d
Josef het Hom neergelÍ in ín graf wat uit rots gekap was.
καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας,
he laid him in a sepulchre which was hewn out of a rock

Matteus 27:60a
En Josef het die liggaam in sy nuwe graf neergelÍ wat hy uitgekap het in die rots,
ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ,
Joseph laid the body in his new tomb which he had hewn out of rock.

Lukas 23:53c
Hierdie man het Hom neergelÍ in ín graf uitgekap (in klip)
καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι λαξευτῷ,
he laid the body of Jesus in a sepulchre hewn in stone

waarin nog nooit iemand begrawe was nie.
οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔ(δέ)πω κείμενος.
wherein never man before was laid

Johannes 19:41,42
In die plek waar Hy gekruisig was, was daar ín tuin; en
ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν,
Now in the place where he was crucified there was a garden,

in die tuin ín nuwe graf waarin nog niemand begrawe was nie.
ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος (ἐτέθη)∑
and in the garden a new sepulchre wherein was never man yet laid

42a Daar ... omdat die graf gereed was, het hulle Hom neergelÍ.
ἐκεῖ οὖν Ö ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν.
for the sepulchre was nigh at hand.

Dag twee: Graf toegemaak

Markus 15:46e
En (Josef) het ín klip teen die deur van die graf gerol.
καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.
and he rolled a stone unto the door of the sepulchre.
Matteus 27:60b
En nadat hy ín groot klip in die deur van die graf gerol het . . .
καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου . . .
And he rolled a great stone to the door of the sepulchre . . .

Matteus 27:60d
. . . het (Josef) huistoe gegaan.
. . . ἀπῆλθεν.
. . . and departed.

Dag twee: Getuies het die begrafnis gesien

Matteus 27:61
En Maria Magdalena en die ander Maria was daar
Ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία,
And there was Mary Magdalene and the other Mary

terwyl hulle regoor die graf gesit het.
καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου.
sitting over against the sepulchre.

Markus 15:47
En Maria Magdalena en Maria van Josetus (Jakobus)
ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος
And Mary Magdalene and Mary of Joses

het gesien waar Hy neergelÍ was.
ἐθεώρουν ποῦ τέθειται.
beheld where he was laid.

Dag twee : ďTeruggegaanĒ

Johannes 19:42b
... weens die Jode se voorbereiding ...
Ö διὰ τὴν Παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων Ö
... because of the Jewsí preparation ...

Lukas 23:54,56a
die Voorbereiding mid-namiddag, die Sabbat op hande . . .
Παρασκευῆς, καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν
the Preparation and the sabbath drew on.

56 het (die Mariaís) teruggegaan huistoe . . .
ὑποστρέψασαι . . .
And they returned [home cf. Jn19:27; 20:10] . . .

en speserye en salf gaan voorberei.
δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα.
And (the women) prepared spices and ointments,

Dag twee : ďDaardie Hele Dag wasĒ

Lukas 23:54
54 Uiteindelik was Daardie Hele Dag die Voorbereiding ...
καὶ ἡμέρα ἦν Παρασκευῆς.
And That Day was the Preparation.

[2Kronieke 35]

ISBN 978-0-620-71687-1
09 / 06 / 2016

Dag drie: ďLydingsfees van JaweĒ-ďOpstandingsfeesĒ

Nag drie: Nag van die Sewende Dag van die week
Eks14:13-21 Lv23:15 2Kr29:17c

Lukas 23:56b
(die vroue) het die Sabbat begin rus volgens die Gebod.
Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν,
and rested the sabbath day according to the commandment.

Dag drie, dag: ďDie oggend wat nŠ die Voorbereiding isĒ

Matteus 28:5a
. . . het die engel aan die vroue verduidelik . . .
. . . ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν . . .
. . . answered the angel ... the women . . .

Matteus 27:62-66
Die oggend wat nŠ die Voorbereiding is,
Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν Παρασκευήν,
Now the next morning that followed the day of the preparation,

het die hoŽpriesters en die FariseŽrs vergader
συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι
the chief priests and Pharisees came together

63 voor Pilatus en kom redeneer: Meneer, Ons onthou daardie
πρὸς Πειλᾶτον λέγοντες Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ
unto Pilate, saying, Sir, we remember that that

bedrieŽr het toe nog lewende gesÍ: In drie dae staan ek op.
πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι.
deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again.

64 Beveel dus dat die graf verseker word vir die derde dag,
κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας,
Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day

anders kom sy dissipels vannag en steel hom
μή ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν
lest his disciples come by night and steal him away

en vertel die mense hy was uit die dode opgewek, sodat
καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ
and say unto the people, he was raised (is risen) from the dead, so

die laaste bedrog erger as die eerste sal wees.
ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.
the last error shall be worse than the first.

65 Pilatus het hulle geantwoord: Vat julle wag: gaan
ἔφη αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Ἔχετε κουστωδίαν∑ ὑπάγετε
Pilate said unto them, Have ye a watch: go your way

maak seker soos julle goeddink! 66 Hulle het uitgehaas en
ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. 66 οἱ δὲ πορευθέντες /ἠσφαλίσαντο
make it as sure as you can. 66 So they went and made sure

die graf verseker deur die klip te verseŽl en ín wag op te stel. . .
τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας . . .
the sepulchre sealing the stone and setting a watch . . .

Dag drie: Die engel van die Here en die OPSTANDING

Matteus 28:1-4
... maar laat op die Sabbat in die mid-namiddag
Ö ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ
. . . in the end of the sabbath, as it began to dawn

teen die Eerste Dag van die week, het Maria Magdalena
εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ
towards the First Day of the week, came May Magdalene

en die ander Maria uitgegaan om te gaan kyk (na) die graf.
καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον.
and the other Mary to see the sepulchre.

2 Maar net toe was daar ín groot aardbewing want ín engel
καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας∑ ἄγγελος γὰρ
And behold, there was a great earthquake: for the angel

van die Here het uit die hemel neergedaal en soos hy aankom,
Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν
of the Lord descended from heaven, and came

het hy die klip weggewerp van die deur af en daarop gaan sit.
ἀπεκύλισεν τὸν λίθον (ἀπὸ τῆς θύρας) καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ.
and rolled the stone from the door, and sat on it.

3 Sy verskyning was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu.
ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ, καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών.
His countenance was like lightning, and his raiment white as snow.

4 Van skrik vir hom het die wagte stuiptrekkend neergeval
ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες
And for fear of him the keepers did shake,

en bewusteloos geword soos dooies,
καὶ ἐγενήθησαν ὡς (ἐγένοντο ὡσεὶ) νεκροί.
and became as dead.

5a het die engel aan die vroue verduidelik . . .
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν . . .
answered the angel ... the women . . .

Dag drie: ďBaie heiligesĒ

Matteus 27:52b
Baie liggame van die ontslape heiliges was opgewek
καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη(σαν)∑
Many bodies of the saints which slept arose

53 en toe hulle uit die grafte uitgegaan het met sy opstanding,
καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ
and came out of the graves after his resurrection

het hulle na in die heilige stad gegaan en verskyn aan baie. . .
εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. . .
and went into the city, and appeared unto many. . .

[[HebreŽrs 4:4 [Eks31:17 Josjua 5:12]
Want God het aldus aangaande die Sewende dag gespreek:
εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως
For he spake of the Seventh Day on this wise,
En God het die dag Die Sewende Dag van al sy werke gerus.
Καὶ κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ∑
And God did rest the Seventh Day from all his works.
[B]EfesiŽrs 1:18-23
Dat julle mag weet wat die allesoortreffende grootheid van die Krag van God is toe Hy Christus uit die dood uit opgewek het!
KolosensiŽrs 2:12-19
Maar God Wek Christus Op en Verhef Hom . . . vťr bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke beroemde naam . . .]]

ďOp die Eerste Dag van die week synde nog aand-skemer en sien klip wegĒ

Johannes 20:1,2
Pas die Eerste Dag van die week in, kom Maria Magdalena
Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται
The First day of the week cometh Mary Magdalene

synde nog vroeg-donker na die graf toe aan en sien die klip
πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον
_when being yet early of dark_ unto the sepulchre, and seeth the stone

weggeruk van die graf, lÍ. 2 Sy hardloop net daar terug en kom
ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. 2 τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται
taken away from the sepulchre. 2 Then she runneth and cometh

by Simon Petrus en by die ander dissipel vir wie Jesus lief was,
πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς,
to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved,

en sÍ vir hulle: Hulle het die Here uit die graf weggevat
καὶ λέγει αὐτοῖς Ἦραν τὸν Κύριον ἐκ τοῦ μνημείου,
and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre,

en ons weet nie waar hulle Hom heen geneem het nie!
καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.
and we know not where they have laid him.

Petrus en Johannes gaan kyk

Johannes 20:1,3-10 (180)
Toe gaan Petrus en die ander dissipel uit en haas hulle
Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο
Peter therefore went forth, and that other disciple, and came

na die graf. 6b En (Simon Petrus) het die graf ingegaan
εἰς τὸ μνημεῖον. 6b καὶ Σίμων Πέτρος εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον∑
to the sepulchre. 6b and Simon Peter went into the sepulchre

en die lyksdoeke sien lÍ. 7 Ook die kopdoek wat om sy
καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα, 7 καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ
and seeth the linen clothes lie. 7 And the napkin that was about

kop was, sien hy niť by die lyksdoeke lÍ nie, maar eenkant,
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς
his head, not lying with the linen clothes, but wrapped

opgerol op ín ander plek. 8 Toe gaan die ander dissipel ook in:
ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον.8τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς
together in a place by itself. 8 Then went in also the other disciple,

[Indien die liggaam verwyder was om elders begrawe te geword het, sou die doeke daarmee saam weggevat gewees het.]

die een wat eerste by die graf gekom het. En hy het gesien en geglo,
ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον. Καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν
which came first to the sepulchre, and he saw, and believed.

9 maar hulle het nog gladnie die Skrif verstaan nie dat Hy moet
οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν, ὅτι Δεῖ αὐτὸν
For as yet they knew not the scripture, that he must

opstaan uit die dode.
ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
rise from the dead.

10 Daarna het die dissipels na hulle eie huise teruggegaan.
ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς (ἑ)αὑτοὺς οἱ μαθηταί. [Cf. 19:27]
Then the disciples went away again unto their own home.

ďNadat die Sabbat verby wasĒ

Markus 16:1 [Addendum 5]
En met die Sabbat verby ... het Maria Magdalena en Maria
Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία
And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary

van Jakobus en Salome, speserye gekoop
ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα
of James, and Salome, had bought spices,

sodat wanneer hulle sou gaan, hulle Hom sou kon salf.
ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν.
that when coming they might anoint him.

ďDiepste vroegoggendĒ Graf leeg gevind

Lukas 24:1-10
Dus, op die Eerste Dag van die week, oggend net na middernag
τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέως
Now upon the First day of the week, very early in the morning,

het hulle by die graf gekom
ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθον
they came unto the sepulchre

terwyl hulle die voorbereide speserye dra
φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα.
bringing the spices ... prepared

2 Hulle vind toe die klipdeur verwyder van die graf;
[[soos Maria Magdalena hulle moes vertel het (Jh20:1-2)]]
εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου,
And they found the stone rolled away from the tomb

3 maar toe hulle Ūngaan, kry hulle nie die liggaam van Jesus nie!
(καὶ) εἰσελθοῦσαι (δὲ) οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
but entering, found not the body of the Lord Jesus.

4 In hulle verdwaasdheid hieroor, gebeur dit dat
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπο(δια-)ρεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου
And it came to pass, as they were much perplexed thereabout,

twee engele skielik bokant, by hulle in glinsterende klere staan.
καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι(τεσιν) ἀστραπτούσῃ∑
behold, two men stood by them in shining garments:

5 Hulle het vreesbevange geword en met aangesig gebuig na die
ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν
And as they were afraid and bowed down their faces to the

aarde, sÍ die engele vir hulle: Hoekom soek julle Die Lewende
γῆν, εἶπα(ο)ν πρὸς αὐτάς Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα
earth, they said unto them, Why seek ye the living

tussen die dooies? 6 Hy is nie hier nie maar was opgewek!
μετὰ τῶν νεκρῶν; 6 οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρθη.
among the dead? 6 He is not here, but is risen:

Onthou hoe Hy jullle vertel het toe Hy in Galilea was
μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ,
remember how he spake unto you when he was yet in Galilee.

7 en gesÍ het: Die Seun van die Mens moet oorgelewer word
λέγων τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι
saying, The Son of man must be delivered

in die hande van sondige mense en gekruisig word en op
εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ
into the hands of sinful men, and be crucified, and the

die derde dag weer opstaan. 8 En hulle het sy woorde onthou.
τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 8 καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ,
third day rise again. 8 And they remembered his words.

9 En hulle het van die graf af teruggegaan en al daardie dinge
καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα
And they returned from the sepulchre, and told all these things

aan die elf vertel en aan al die ander, 11 maar dit het volgens
τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. 11 καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον
unto the eleven, and to all the rest. 11 And their words seemed to

hulle geklink soos leŽ woorde; en hulle het hulle nie geglo nie.
αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα (αὐτῶν), καὶ ἠπίστουν αὐταῖς.
them as idle tales, and they believed them not. [Mk16:8]

10 Dit was Maria Magdalena en Johanna
ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάν(ν)α
It was Mary Magdalene, and Joanna,

en Maria van Jakobus en ander saam met hulle
καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου∑ καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς
and Mary of James, and other with them.

wat hierdie dinge vir die dissipels vertel het.)
ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα.
which told these things unto the disciples.

Petrus gaan wťťr kyk

Lukas 24:12
Petrus het nog so gestaan toe hardloop hy graf toe,
Ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον∑
Then arose Peter, and ran unto the sepulchre;

buk, en sien die kledingstukke, net so, alleen lÍ.
καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια (κείμενα) μόνα∑
and stooping down he beheld the linen clothes laid by themselves,

Hy het teruggegaan, verwonderd ... oor die gebeure.
καὶ ἀπῆλθεν πρὸς αὑτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός.
and departed wondering in himself at that which was come to pass.

ďBaie vroeg voor sonopĒ Vroue gaan wťťr kyk

Markus 16:2-8
Weereens, baie vroeg op die Eerste Dag van die week
καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ (τῆς μιᾶς) τῶν σαββάτων
And [again] very early in the morning the First Day of the week,

kom hulle doelgerig graf toe, voor sonsopkoms.
ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνῆμα(-εῖον), ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου.
they came unto the sepulchre at the rising of the sun

3 Vra hulle hulleself af, Wiť tog, sal vir ons diť rots uit
καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ
And they said among themselves, Who shall roll us away

die deur van die graf gegooi het? 4 Dan kyk hulle weer, en sien
τῆς θύρας τοῦ μνημείου; 4 καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν
the stone from the door of the sepulchre? 4 And when they looked,

dat die klip ver op, geweldige grootte ten spyt, weggegooi lÍ.
ὅτι ἀνακεκύλισται ὁ λίθος∑ ἦν γὰρ μέγας σφόδρα.
they saw that the stone was rolled away: for it was very great.

5 Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle ín engel sit op die
καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς
And entering into the sepulchre, they saw a yong man sitting on the

regterkant, geklee in ín wit mantel, sodat hulle groot geskrik het.
δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν.
right side, clothed in a long, white garment; and they were afrighted.

6 Toe sÍ hy vir hulle: Moenie bang wees nie! Julle soek Jesus
ὁ δὲ λέγει αὐταῖς Μὴ ἐκθαμβεῖσθε∑ Ἰησοῦν ζητεῖτε
And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus

die Nasarener die Gekruisigde. Hy is opgewek; nie hier nie.
τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον∑ ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε∑
of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here.

Kyk tog hier, die plek waar hulle Hom neergelÍ het!
ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. [Lv23:20,21; 10,11 Eks15 o.a. v.16-18]
Behold the place where they laid him.

7 Maar gaan julle en gaan vertel sy disipels ťn, vir Petrusó,
ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ
But go your way, tell his disciples and Peter

dat Hy voor julle uit na Galilea gaan. Daar sal julle Hom sien,
ὅτι Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν∑ ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε,
that he goeth before you into Galilee: there shall ye see him,

soos Hy vir julle gesÍ het. 8 Daarop gaan hulle uit en vlug
καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 8 καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον
as he said unto you. 8 And they went out quickly, and fled

van die graf af weg, bewend van vrees en verslaentheid.
ἀπὸ τοῦ μνημείου εἶχεν γὰρ (δὲ) αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις∑
from the sepulchre; for they trembled and were amazed:

En maar niemand, het hulle iets vertel nie, so bang was hulle.
καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπα(ο)ν∑ ἐφοβοῦντο γάρ.
neither said they anything to any; for they were afraid.

blse. 167-185

Gerhard Ebersoehn
Jun 28th 2017, 10:48 AM
“Vroeg op die Eerste Dag” EERSTE VERSKYNING

Johannes 20:11
Maar Maria het buite by die graf gebly staan en huil.
Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα (ἔξω).
But Mary stood without at the sepulchre weeping:

Dan terwyl sy huil, buk sy by die graf in 12 en sien
ὡς οὖν ἔκλαιεν, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον, 12 καὶ θεωρεῖ
and as she wept, she stooped down into the sepulchre 12 And seeth

twee engele in wit geklee, een by die kopkant en
δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ
two angels in white sitting, the one at the head, and

een by die voetenend waar die liggaam van Jesus gelÍ het.
ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
the other at the feet, where the body of Jesus had lain.

13 Vra dieselfde engele vir haar, Vrou, hoekom kerm jy?
καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι Γύναι, τί κλαίεις;
And they say unto her, Woman, why weepest thou?

Sy sÍ vir hulle: Omdat hulle my Here weggevat het,
λέγει αὐτοῖς ὅτι Ἦραν τὸν Κύριόν μου,
She saith unto them, Because they have taken away my Lord,

en ek weet nie waarheen hulle Hom gevat het nie. 14 Dit gesÍ,
καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. (καὶ) ταῦτα εἰποῦσα
and I know not where they have laid Him_when she had thus said,

draai sy om en sien Jesus staan, maar sy het nie geweet
ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει
she turned herself back, and saw Jesus standing, and knew not

dat dit Jesus was nie. 15 SÍ Jesus vir Maria: Vrou, hoekom
ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν. λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Γύναι, τί
that it was Jesus. Jesus saith unto her, Woman, why_weepest thou?

huil jy? Wie soek jy? Daardie (vrou), sy dog dis die TUINIER!
κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν,
Whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener

Vra sy hom: Meneer, as u Hom weggevat het, sÍ my waar
λέγει αὐτῷ Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ
saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where

u Hom gesit het en ek sal Hom gaan haal. 16 SÍ Jesus vir haar:
ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. 16 λέγει αὐτῇ (ὁ) Ἰησοῦς
thou hast laid him, and I will take him away. 16 Jesus saith unto her,

Maria! VerleŽ draai Maria weg terwyl sy na Jesus uitroep
Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ
Mary! She turned herself, and saith unto him,

in Hebreeus: Rabbi! (Dit beteken, ‘Meester’.)
Ἑβραϊστί∑ Ῥαββουνεί (ὃ λέγεται Διδάσκαλε).
Rabboni; which is to say, Master.

17 Vermaan Jesus haar: Moenie by my vassteek nie,
λέγει αὐτῇ (ὁ) Ἰησοῦς Μή μου ἅπτου,
Jesus saith unto her, Touch me not;

want Ek het nog nie na die Vader opgevaar nie.
οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν Πατέρα (μου)∑
for I am not yet ascended to my Father:

GŠŠn nou na my broeders en vertťl hulle Ek gaan
πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς Ἀναβαίνω
but go ye to my brethren, and say unto them, I ascend

na My Vader en julle Vader en na My God en julle God!
πρὸς τὸν Πατέρα μου καὶ Πατέρα ὑμῶν καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν.
unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.

= Markus 16:9
So verrese, vroeg (sonop) op die Eerste Dag van die week, het Hy verskyn: eerste aan Maria Magdalena
Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ…
Now when Jesus was risen (he) early on the First Day appeared first to Mary Magdalene

Johannes 20:18
Maria Magdalena het gekom en die dissipels meegedeel dat
ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι
Mary came and told the disciples that

sy die Here gesien het en Hy haar hierdie dinge vertel het.
Ἑώρακα τὸν Κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.
she had seen the Lord, and he had spoken these things unto her.

= Markus 16:10
Maria het gegaan en aan hulle vertel wat saam met Hom was,
ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ’ αὐτοῦ γενομένοις
She went and told them that had been with him,

terwyl hulle rou en ween. 11 Maar toe hulle hoor dat Hy lewe
πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν∑ 11 κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ
as they mourned and wept. 11 when they ... heard that He was alive,

en deur haar gesien was, het hulle haar nie geglo nie.
καὶ ἐθεάθη ὑπ’ αὐτῆς ἠπίστησαν.
and had been seen of her, they believed not.

TWEEDE VERSKYNING

Die Eerste Dag van die week nŠ sonop
Maria Magdalena was dus nie by hulle nie toe die ander vroue saam met Johanna en Maria van Jakobus weer na die graf gegaan het waar. . .

Matteus 28:5-11
... die engel verduidelik het aan die vroue, en gesÍ het:
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν
And the angel answered and said unto the women,

Julle moenie bang wees nie! Want ek wťťt dat julle soek Jesus
Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς∑ οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν … ζητεῖτε …
Fear not ye: for I know that ye seek Jesus,

die Gekruisigde. 6 Hy is nie hier nie; want Hy het opgestaan
τὸν ἐσταυρωμένον∑ 6 οὐκ ἔστιν ὧδε∑ ἠγέρθη γὰρ
which was crucified. 6 He is not here: For he is risen,

soos Hy gesÍ het. Julle moet die plek waar die Here gelÍ het, sien!
καθὼς εἶπεν∑ δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο (ὁ Κύριος).
as he said. Come, see the place where the Lord lay.

7 Maak gou, gaan, vertel sy dissipels dat hy opgestaan het
καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη
And go quickly, and tell his disciples that he is risen

uit die dode! Kyk, Hy gaan voor julle uit na Galilea,
ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
from the dead; and behold, he goeth before you into Galilee;

daar sal julle Hom sien! Verstaan, ek bevťťl julle! 8 Net daar
ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 8 καὶ … ταχὺ
there shall ye see him: lo, I have told you. 8 And they ... quickly

het hulle vertrek van die graf af en oorstelp van groot vreugde
ἀπελθοῦσαι … ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης
departed ... from the sepulchre with fear and great joy

gehardloop om die dissipels die goeie nuus te gaan vertel!
ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.
did run to bring his disciples word.

9 Net toe hulle op pad is om sy dissipels te gaan vertel:
(ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ)
And as they went to tell his disciples,

skielik, het Jesus hulle ontmoet en hulle met Blydskap gegroet!
καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων Χαίρετε.
behold, Jesus met them, saying, All hail.

Hulle kom en gryp Hom aan sy voete en aanbid Hom.
αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ.
And they came and held him by the feet, and worshipped him.

10 Toe sÍ Jesus vir hulle: Moenie vrees nie! Gaan julle
τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβεῖσθε∑ ὑπάγετε
Then said Jesus unto them, Be not afraid: go

en verkondig aan my broeders dat hulle na Galilea mag gaan;
ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν,
tell my brethren that they go into Galilee,

daar sal hulle My sien. 11 En net toe hulle gaan,
κἀκεῖ με ὄψονται. 11 Πορευομένων δὲ αὐτῶν
and there shall they see me. 11 Now when they were going,

was party wagte op pad die stad in.
ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν
behold, some of the watch came into the city

“Op die Eerste Dag van die week”—Engele vertel

Lukas 24:6,7
… vertel twee engele hulle:
… εἶπαν πρὸς αὐτάς … ἄνδρες δύο …
... two men ... said unto them ...

6 Hy is nie hier nie, maar was opgewek; onthou: soos
οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρθη, μνήσθητε∑ ὡς
He is not here, but is risen; remember how

Hy julle vertel het toe Hy nog in Galilea was 7 en gesÍ het:
ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 7 λέγων
he spake unto you when He was yet in Galilee, 7 saying,

Die Seun van die Mens moet oorgelewer word in die hande van
τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
The Son of Man must be delivered into the hands

sondaarmense en gekruisig word om die derde dag op te staan.
ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι.
of sinful men, and be crucified, and the third day RISE again.

Markus 16:6,7
... vertel die engel hulle ...
… νεανίσκος … λέγει αὐταῖς …
... a young man ... saith unto them ...

6 Julle soek Jesus die gekruisigde: Hy is opgestane, nie hier nie;
Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν ἐσταυρωμένον∑ ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε∑
Jesus of Nazareth which was crucified: he is risen, he is not here:

7 maar gaan voor julle uit na Galilea ... soos Hy gesÍ het
ἀλλὰ … Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν∑ … καθὼς εἶπεν ὑμῖν.
he goeth before you into Galilee ... as he said unto you.

Matteus 28:6,7
5 ... antwoord en verduidelik die engel aan die vroue . . .
… ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν . . .
... And the angel answered and said unto the women . . .

Julle soek Jesus die Gekruisigde; 6 Hy is nie hier nie
Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε∑ 6 οὐκ ἔστιν ὧδε∑
Ye seek Jesus which was crucified. 6 He is not here;

want Hy was opgewek soos Hy gesÍ het. Kom kyk die plek
ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν∑ δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον
for he is risen as he said. Come see the place

waar Hy gelÍ het! 7 Gaan vertel Hy was uit die dode opgewek!
ὅπου ἔκειτο. 7 εἴπατε ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν.
where the Lord lay. 7 Go tell that He is risen from the dead;

Hy gaan vůůr julle na Galilea; daar sal julle Hom sien.
προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε.
he goeth before you into Galilee; there ye shall see him.

Ons het gehoop dat dit Hy was

Lukas 24:1-12 Oorvertel

Lukas 24:1, 13-29
1 Op die Eerste Dag van die week...
1 τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων...
1 upon the First day of the week...

29b teen westelumier en die dag reeds ver gedaal…
29b ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα…
29b toward evening the day far spent…

13 was daar twee van hulle (dissipels) op daardie dag
13 καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ
13 And, behold, two of them … that same day

op reis na ’n dorp omtrent twaalf kilometer ver
ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα
went to a village … which was … about threescore furlongs

vanaf Jerusalem, met die naam Emmaus.
ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα Ἐμμαοῦς.
from Jerusalem … called Emmaus.

14 Terwyl hulle praat met mekaar oor al die dinge wat gebeur het,
14 καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων,
14 And they talked together of all these things which had happened

15 gebeur dit in die praat en hulle geredeneer dat
15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συνζητεῖν,
15 And it came to pass that while they communed together and reasoned,

Jesus self by hulle aansluit, en verder gaan saam met hulle.
καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς∑
Jesus himself drew near, and went with them.

16 Maar hulle oŽ was weerhou om Hom nie te herken nie.
16 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.
16 But their eyes were holden that they should not know him.

17 En sÍ Jesus vir hulle: Waaroor die woorde en geredekawel
17 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε
17And he said unto them, What manner of communications are these that ye have

onder mekaar terwyl julle loop, dat julle gaan staan, hartseer?
πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί;
one to another as ye walk, and are sad?

18 Antwoord die een met die naam Kleopas, en sÍ vir Hom,
18 ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεοπᾶς εἶπεν πρὸς αὐτόν
18 And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him,

Kan slegs u ’n vreemdeling in Jerusalem wees en nie weet
Σὺ μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως
Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known

wat gebeur het daarin in hierdie dae nie?
τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;
the things which are come to pass there in these days?

19 Jesus sÍ vir Kleopas: Watter dinge? Hulle antwoord Hom,
19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ
19 And he said unto them, What things? And they said unto him,

Diť dinge oor Jesus die Nasarener wat gekom het, ’n man en
Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ
Concerning Jesus of Nazareth, which was a

profeet kragtig in werk en woord voor God en die hele volk,
προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,
prophet mighty in deed and word before God and all the people,

20 en hoe ons hoŽpriesters en heersers Hom oorgelewer het
20 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν
20 and how the chief priests and our rulers delivered him to be

om tot die dood veroordeel te word en Hom gekruisig het?
εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν;
condemned to death, and have crucified him?

21 Nou het ons gehoop dat HY die Een was om Israel spoedig te verlos het,
21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ∑
21 We trusted that it had been he which should have redeemed Israel:

maar nee, dit alles saam 21 eindig hierdie die derde dag
ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις 21 τρίτην ταύτην ἡμέραν
and beside all this 21 today is the third day

(vandag) nŠ hierdie dinge wat gebeur het…
ἄγει (σήμερον) ἀφ’ οὗ ταῦτα ἐγένετο∑
since these things were done…

(…en daarmee saam ons hoop dat HY die Een was, want die laaste strooi was…)

22 …omrede party vroue uit ons geledere ons kom ontstel het
22 …ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς,
22 Certain women also of our company made us astonished,

wat, nadat hulle diep-oggend by die graf was
γενόμεναι ὀρθρι(ν)αὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον
which were early at the sepulchre.

en nie sy liggaam gekry het nie, 23 gekom en vertel het
καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ, 23 ἦλθον λέγουσαι
and when they found not his body, 23 they came, saying

van engele wat hulle gesien het wat sÍ Hy lewe,
καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν,
that they had seen a vision of angels which said that he was alive.

24 en party van diť saam met ons gegaan het na die graf
24 καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον
24 And certain of them which were with us went to the sepulchre

en dinge gevind het soos die vroue inderdaad vertel het—
καὶ εὗρον οὕτω(ς) καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον,
and found it even so as the women had said:

maar hulle Hům, niť gesien het nie.
αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον.
But him they saw not.

ISBN 978-0-620-71687-1
09 / 06 / 2016

blse. 185-193

CFJ
Jun 29th 2017, 07:44 AM
Sug van verligting! Teen diť tyd was ek lankal by hoeveel forums al verban. Gewoonlik oor die Afrikaans. Of om enige denkbare en ondenkbare Ďredeí.

Dit gaan oor die bekendmaking en beskikbaarstelling van my Ďboekí om dit nou maar so te noem, hierdie sinopsis van die vier Evangelies waar hulle oor Jesus se Laaste Pasga-Lyding Ė ďDie Hart van die EvangelieĒ Ė verhaal.

Ek was al die pad nog onsuksesvol om enigiemand so ver te kry as om dit net te lees! Die Here hoor my, of ek word hier aan die einde van my dae moedeloos, so hardhorig en hardkoppig is Christen-mense. Hulle SAL niks lees wat nog naÔewelike letterlike gewone-mens geloof is en vra om gelees te word nie. Dis benede die geleerdes en oor die koppe van die ongeleerdes. Dis nie Professor Doktor of Dominee nie. Dis nie Hertzog-pryswenner diť of daai nie. Dis die ou met die hoge dunk van homself; moenie jou tyd op hom mors nie. HY WEET NIE WAARVAN HY PRAAT NIE!

Eenkeer duisend keer vir elke keer is dit my enigste terugvoering. Al te dikwels gepaardgaande met verbanning of iets soortgelyks soos gewoon ignoreer, die f-o-e-l!

Man, en sal ek jou nou maar vertel HOEKOM?

Want hierdie Sinopsis het die hele spul vas aan die slaap gevang, en nouís hulle vir my kwaad so kwaad as kwaat met ín Ďtí!
JALOERS! En jaloesie is die Moeder van venyn!

JaaaaÖ
PG het van sy eensaamheid vertel; PG het niks geweet van eensaam wees nie; want hy het nie Bybel geskryf nie. PG was ín skrywer van formaat, en gewild. Ek is van geen formaat en ongewild. Probeer nou om vriende te maak of ín intieme, hartstogtelike leserskring te skep! Gaan spring liewer van Rondomkrans af, daar waar Eugene Marais soos ekke ook die Berg se waterlope op en af, en oor en weer geloop het toe hy vir niks meer kans gesien het nie. Maar ek sal nie die krans eers opkom meer nie, wat daarvan afspringÖ

Ewentwil, ek sal maar afsluit met oom Jannie Smuts, wat toe die hovaardige knaap al met hom politieke skoor gesoek het teen die hange van Tafelberg, toe sÍ hy vir die laaitietjie, Jonkman, kom sit hier langes my op hierdie sagte klip hier, DAN PRAAT ONS BYBEL!

MŰre Gerhard,

Jy is welkom om hierdie soort plasings te maak, maar miskien is dit raadsaam (beide vir jouself, jou werk wat jy gedoen het, lesers en ons wat die forum moet modereer), om bietjie agtergrond te gee oor wat presies mens lees en veral hoekom.

Ek verstaan dis jou eie vertaling en jy vergelyk dit met die Grieks en ook die King James vertaling. Dis nogal 'n reuse taak wat jy jouself opgelÍ het en ek dink dis 'n baie verantwoordelike manier van doen, want jy laat jouself toets en dit maak jou poging deursigtig.

Tog sal dit interessant wees as jy in jou eerste plasing so bietjie agtergrond kan gee. Miskien watter vertalings-metodiek jy gebruik het, hoekom jy dit gedoen het en soaan...

Intussen sal ons kyk hoe ons hierdie studiestuk van jou die beste kan dien, deur dit in die regte forum te plaas. Ons kan ook reel dat niemand 'n debat mag voer op hierdie spesifieke draad nie en as daar vrae is, net 'n verwysing plaas in hierdie draad, na die draad wat die vraag of vrae gevra word.

Ben Cronje
Jun 30th 2017, 07:23 PM
Hi Gerhard.

Ek het net Ďn praktiese vraag of twee.


Dis benede die geleerdes en oor die koppe van die ongeleerdes.
Tot my skaamte moet ek erken ek is Ďn ďongeleerdeĒ. :blushhap:
Wie, sou jy sÍ is die teiken mark waarvoor jy skryf?

Gaan jou boek Ďn voorwoord hÍ om mens darem soort van in Ďn rigting in te kan beduide?

Ek't ongelukkig by die inleiding gestruikel, maar ek glo jy sal my weer saam trek by die gevolgtrekking ... :hug:

Groete

Ben

Gerhard Ebersoehn
Jul 3rd 2017, 11:14 PM
Voorwoord

My bedoeling met hierdie ‘sinoptiese samestelling’ is nie om gemaklike Afrikaans te skryf nie. Ek probeer om so eenvoudig maar letterlik as moontlik, ondubbelsinnig en verstaanbaar net wat die Teks sÍ, weer te gee. Mag God gee dat ek nie op onwaaragtige wyse met Sy Geskrewe Woord, te werk gegaan het nie, sodat die mens se denke na die Woord van God gerig mag word, en nie God se Woord na die denke van die mens nie.
Samevatting van die Evangelies behoort ’n samevatting van die Ou- en Nuwe-Testamente te wees, want net ťťn Verlossingsverhaal van net ťťn Verlosser God en Skepper van al sy uitverkorenes van alle tye, loop deur die hele Bybel. Die verlossingsverhaal is diť van Jesus Christus “Ons Pasgalam”, in die Evangelies sowel as in die Wet. Die SeŽvierende Lyding van die Pasgalam van God is die hele en enigste Bybelboodskap.

“God is ’n Vaste Burg” vir “gesonde verstand” (Luther) in ’n wÍreld van Katolisisme en Islam en vele ander feitlose en futlose humanistiese wÍreldgodsdienste. Hierteenoor maak Die Laaste Pasga-Lyding van Jesus Christus die oomblik van waarheid vir die Evangelie van Jesus uit. Hier seŽvier die Heiland eskatologies of, en, faal Hy soteriologies—God verhoed selfs die gedagte van laasgenoemde onmoontlikheid. Want die Evangelie van Jesus Christus is in God se Ewige Raadsbesluit vir Triomf en Glorie beplan, bepaal en beskik in geskiedenis van die verlossing van sondaars, en was in Hom en deur Hom in ons wÍreld en tyd uitgevoer, bewaarheid en volmaak.
Deur die genade van God staan ek by my oortuiging dat alle Waarheid soos in God in Christus Jesus bevat en geopenbaar, erfenis van sy Kerk gemaak was toe God Christus, terwyl Hy Hom uit die dood uit opgewek het, “aan die Kerk gegee het as Hoof” EfesiŽrs 1—te wete in die laaste dae voor Hy weer sal kom, aan die Gereformeerd Protestantse Gemeentes van Christus.

Inleiding:
Eerstens is ‘Die Hart van die Evangelie’ ’n (objektiewe) versameling van die Skrifture daaroor uit die vier Evangelies.
Tweedens is dit ’n (objektiewe) samestelling van hierdie Skrifture volgens individuele Evangelies en geskrewe Teks, in parallel—
(gedeeltes met leringe sonder invloed op volgorde so objektief ek kon uitgesluit), en
volgens werklike en historiese en logiese volgorde (so objektief ek kon), naas mekaar gerangskik—
. . . wat toe uiteindelik uitgeloop en neergekom het op hierdie resultaat in presiese ooreenkoms en ooreenstemming tussen al vier Evangelies, wanneer gesamentlik en gelyktydig gelees.

[[Dit is hiermee, en nou, my doel om die kronologie, dit is, die historiese en logiese volgorde van gebeure tydens Jesus se laaste pasga, spesifiek, te beklemtoon en uit te lig. Om woorde en begrippe dus so na as moontlik in die lyne bymekaar te hou, moes ek die Teenwoordige Verlede Tyd baie keer vir die gewone Griekse verlede tye gebruik het.]]

Gerhard Ebersoehn
Jul 3rd 2017, 11:48 PM
Het u al enige suksesvolle vertaling van Lukas 24:21 teengekom? Dit wil sÍ ’n vertaling wat verantwoord vir die Akkusatief ‘tehn hehmeran sehmeron’ sowel as die Indikatief ‘agei’?

Hoe kan dit reggekry word?

Alleen—sou ek sÍ—met die regte onderwerp vir ‘agei’!

Wat sou hierdie onderwerp dan nou wees? ‘tauta egeneto’ (v.21) of ‘pantohn tohn sumbebehkotohn toutohn’ (v.14) of ‘ta genomena en tais hehmerais tautais’ (v.18) of ‘ta peri Iehsou’ (v19b) --- “WATTER DINGE?” - ‘poia?’ (v.19a) van Jesus se kruisiging en dood, en van die vroue se vertelling daarvan aan die dissipels die Sondagoggend!

Ek loof en dank die Here dat hierdie feite vir my ontbloot was. Dit het omtrent 'n leeftyd se harde werk en yskoue hoon, spot, veragting, WEERSTAND EN VERWERPING gekos om dit reg te gekry het! Ek is daarom innig dankbaar dat ek hierdie werk van my en daarmee my hele lewe se werk, met diť nuwe ontdekking vir my, kan afsluit.

Ons het gehoop dat Hy die Een is

Lukas 24:1, 13-29
1 Op die Eerste Dag van die week...
1 τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων...
1 upon the First day of the week...

29b teen westelumier en die dag reeds ver gedaal…
29b ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα…
29b toward evening the day far spent…

13 was daar twee van hulle (dissipels) op daardie dag
13 καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ
13 And, behold, two of them … that same day

op reis na ’n dorp omtrent twaalf kilometer ver
ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα
went to a village … which was … about threescore furlongs

vanaf Jerusalem, met die naam Emmaus.
ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα Ἐμμαοῦς.
from Jerusalem … called Emmaus.

14 Terwyl hulle praat met mekaar oor al die dinge wat gebeur het,
14 καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων,
14 And they talked together of all these things which had happened

15 gebeur dit in die praat en hulle geredeneer dat
15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συνζητεῖν
15 And it came to pass that while they communed together and reasoned,

Jesus self by hulle aansluit, en verder gaan saam met hulle.
καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς∑
Jesus himself drew near, and went with them.

16 Maar hulle oŽ was weerhou om Hom nie te herken nie.
16 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.
16 But their eyes were holden that they should not know him.


17 En sÍ Jesus vir hulle: Waaroor die woorde en geredekawel
17 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε
17And he said unto them, What manner of communications are these that ye have

onder mekaar terwyl julle loop, dat julle gaan staan, verward?
πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί;
one to another as ye walk, and are sad?

18 Antwoord die een met die naam Kleopas, en sÍ vir Hom,
18 ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεοπᾶς εἶπεν πρὸς αὐτόν
18 And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him,

Kan slegs u ’n vreemdeling in Jerusalem wees en nie weet
Σὺ μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως
Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known

wat gebeur het daarin in hierdie dae nie?
τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;
the things which are come to pass there in these days?

19 Jesus sÍ vir Kleopas: Watter dinge? Hulle antwoord Hom,
19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ
19 And he said unto them, What things? And they said unto him,

Diť dinge oor Jesus die Nasarener wat gekom het, ’n man en
Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ
Concerning Jesus of Nazareth, which was a

profeet kragtig in werk en woord voor God en die hele volk,
προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,
prophet mighty in deed and word before God and all the people,

20 en hoe ons hoŽpriesters en heersers Hom oorgelewer het
20 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν
20 and how the chief priests and our rulers delivered him to be

om tot die dood veroordeel te word en Hom gekruisig het?
εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν;
condemned to death, and have crucified him?

21 En ons het gehoop dat HY die Een is om Israel spoedig te verlos het!
21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ∑
21 We trusted that it had been he which should have redeemed Israel:

Trouens, al diť dinge saam 21 eindig hierdie die derde dag
ἀλλά γε καὶ, σὺν πᾶσιν τούτοις 21 τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει
and beside all this 21 today is the third day

(vandag) nŠ hierdie dinge wat gebeur het…
(σήμερον) ἀφ’ οὗ ταῦτα ἐγένετο∑
since these things were done…

(…en eindig daarmee saam ons hoop dat HY die Een was.)

22 Want boonop het party vroue uit ons geledere ons ontstel,
22 ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς
22 Certain women also of our company made us astonished,

wat, nadat hulle diep-oggend by die graf was
γενόμεναι ὀρθρι(ν)αὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον
which were early at the sepulchre.

en nie sy liggaam gekry het nie, 23 gekom en vertel het
καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ, 23 ἦλθον λέγουσαι
and when they found not his body, 23 they came, saying

van engele wat hulle gesien het wat sÍ Hy lewe,
καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν,
that they had seen a vision of angels which said that he was alive.

24 en party van diť saam met ons gegaan het na die graf
24 καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον
24 And certain of them which were with us went to the sepulchre

en dinge gevind het soos die vroue inderdaad vertel het—
καὶ εὗρον οὕτω(ς) καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον∑
and found it even so as the women had said:

maar Hům, niť gesien het nie.
αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον.
But him they saw not.

Gerhard Ebersoehn
Jul 4th 2017, 12:28 AM
Nou wil ek my nek uitsteek, en kyk of iemand my kop gaan laat waaiÖ

Kyk bietjie na HebreŽrs 8:13!
ďAs hy sÍ, ín nuwe bediening, het hy die eerste bediening OUD GEMAAKĒ Ė Ďpalai-oumenoní van Ďpalaio-ohí van Ďpalaií en Ďagohí Ė ďgeŽindigĒ, dan nie!? Verseker ja!
Nou, net so in Lukas 24:21, "eindig"!

Wat anders? Ek sal bitter graag wou weet, wat anders?!

Gerhard Ebersoehn
Jul 4th 2017, 01:00 AM
Hier is ’n onlangse debat daaroor …

Brew
The Greek word that the translators translated as “is” does not mean “is.” This Greek word (G71) is used many times in the NT and the ONLY time it is translated “is” just happens to be here in Luke 24:21. Does not that raise a flag for you?

GE
No, It is idiomatic in just about all tongues to say 'Today' and
to mean, 'Today is'. But yes, 'agei' does mean something which was not explicitly translated, that meaning being something so intrinsic it needs not be translated explicitly. Luke not far away, expressed the meaning at that STAGE IN the day, “the day is toward evening and far spent” v.29.
But, contrary you, note the Present, 'agei', not, <<the third day was over>>; not even <<the third day has passed>>.
“Because [hoti] pros late afternoon [hesperan] is
[estin] kai [and] is declined [kekliken] day [hehmera]”. 'Agei' is Continuous Present; no Perfect.
What do you do with “since” if “today”, <<is past>>? Easy. You throw it away. Ja. What you did with it, threw it away.

[B]Frazier
It Pentecost was counted from the 16th. This is a documented fact. It's history. It's how it was done. The “Sabbath” in that passage was interpreted and determined by the priests in charge to be the first holy convocation of the Feast of Unleavened Bread on the 15th. Ergo, the 16th fell in this case on a Saturday.

GE
Good! <Saturday> <<the 16th>> was the first of “fifty days counted”, right!

Brew
Think along these lines. If I would tell you, “Today, Wednesday, leads (G71) Tuesday away,” would you think I was saying, “Today, Wednesday, IS (G71) Tuesday?” No, but the PLAIN Greek is saying that “the third day” was being led away (to go or depart), not that “today IS the third day.” It's not rocket science, it's just plain Greek.

GE
<<the PLAIN Greek is saying that “the third day” was being led away (to go or depart),>>
The Greek is not <saying>!
The Greek is not Past Tense, <<“the third day” was>>.
The Greek is not Passive Voice, <<“the third day” was being>> whatever.
The Greek is not <<lead away>>; the Greek, 'agei', is, “is”.
The Greek is not <<that “today IS the third day.”>>
The Greek is that “today is the third day SINCE...”!

Brew
Strong's Dictionary for the Greek word “agei” or “ago”)
Please show me a verse where ago or agei is translated “is,” besides Luke 24:21? And that word that is translated “since” is G575, and it means “away,” or “away from.” So, “today LEADS (G71) the third day AWAY FROM (G575), and that is about as plain as Greek as it can get.

GE
Young's Analytical Concordance gives Luke 24:21 for the only occurrence. Granted.
Marshall also has “this is the third day leading since these things happened”. But that's an of no value pleonasm.
Luke expresses then idea of “away from” with ‘apo’-‘since’.
'Agoh', 'to be', 'to be old / get old', 'to age'-- from the very
word 'agoh' - 'agei' - the English got “ageing”!
'Agei' only intensifies what already is <<plain Greek>>.
In context, 'agei' is the very day “today...the LATE / AGED First Day of the week ... third day since / away from these things which [aph' hou tauta] happened [egeneto].
“We trusted that it had been He who before long would have redeemed Israel, but alas, with all these things (going on today), today, third day since those things (20how the chief priests and our rulers delivered Him to be condemned to death, and crucified Him...) happened, running out, yea, some women (only further) upset us...
Note, no Article, “today, third day...”
Compare the word “ages”, Ephesians 2:7; 3:5,21 Colossians
1:26 [tas geneas tou aiohnos tohn aiohnohn] Cruden, “The whole continuance...” of, 'being' then!

Lat
Young's Literal translation of Luke 24:21 that “τρίτην ταύτην ἡμέραν” is in the accusative case and therefore not the subject of ἄγει.

GE
It bothered me too. Kinda hoped nobody would notice. Bad! Anyhow, looks like true scholars find this difficult. ATR must have a solution. will check up. But at the end of the day as they say, the verse is perfectly understandable. Unless Kenneth McMillen comes with a REAL objection to just about all the good translators' rendering, who cares? Not me.
Another certainty is, Greek OFTEN uses NO word to say something “is”. Why not in Luke 24:21? It's only trouble makers who search and search for something they don't know a thing about themselves. What for? To create new rules of grammar on a single incidence without precedence or etymological references? It's absurd. I shall hold to the KJV.

Alt
Which word are you translating “from” in Luk 24:21?

GE
Yes, this is that interesting and for me, difficult one. The case of the Accusative, 'sun pahsin toutois tritehn tautehn hehmeran agei aph' hou tauta egeneto'—“with all these things this third day since these things had happened, declines / gets old.” ... “day” Subject, will normally have “day” Nominative, 'hehmera'. But we see it is “day” Accusative, 'hehmeran'.
I suggested one suppose the Verb 'to be', 'eisin' and say,
'sun pahsin toutois tritehn tautehn hehmeran estin agei aph' hou tauta egeneto'--“with all these things (the turmoil that morning) this third day since those things (crucifixion etc.) had happened, is being brought (led) to close.” Accusative! Just suggesting!! (But nevertheless feeling quite happy with it… for the time being— “ageing”)

Alt
These 8 scholars represent about 240 years of Greek scholarship. A. T. Robertson Word Pictures in the NT
Now the third day (tritēn tautēn hēmeran agei). A difficult idiom for the English. “One is keeping this a third day.” And
he is still dead and we are still without hope.

GE
Sweet Sunday afternoon nap day-dreams of a good Christian…

Alt
Vincent Word Studies
To-day is the third day
(τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον)

GE
Vincent doesn’t know what he’s talking about.

Alt
Vincent… The best texts omit to-day.

GE
The best texts? Tischendorf, Westcott & Hort, <<the best>>?
What about all the other manuscripts ‘sehmeron’ is in?
Omitting ‘sehmeron’ in any case makes no difference to the meaning of the passage as a whole. In fact whereas with ‘sehmeron’ Sunday third dayers could perhaps have felt happier, without ‘sehmeron’ they have less than nothing to celebrate about.

Alt
Vincent… The phrase forms an idiom which cannot be neatly rendered. Literally it is, “He (Christ) is passing (ἄγει) this day as the third.” Rev., Literally it is, “He (Christ) is passing (ἄγει) this day as the third.” Rev., It is now the third day since, etc.

GE
Trying to imitate Robertson. To what lengths will Sunday worship go! It’s unbelievable! Even in their nightmares they stand in unison against the Sabbath of the Lord Jesus’ Resurrection Day.

Alt
Expositor's Greek Testament —ἄγει: probably to be taken impersonally = agitur, one lives this third day since. So Grotius and many others. Other suggestions are that χρόνος or ὁ Ἰησοῦς is to be understood (cf. Acts 19:38).
Jamieson, Faussett, Brown
besides all this—not only did His death seem to give the fatal blow to their hopes, but He had been two days dead already, and this was the third.

GE
Tried to let duplicity serve their Sunday resurrection propaganda, but failed, as could be expected.

Alt
Gill's Exposition of the Entire Bible
And besides all this, today is the third day, since these things were done; which is either mentioned, as an aggravation of the ignorance of the stranger, that these things should be done so lately, as within three days,

GE
… if there’s no one to say contrariwise, why not blast it out
as an aggravation of ignorance of the scholar?

Alt
Geneva Study Bible
But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel: and beside all this, to day is the third day since these things were done.

GE
When Bibles were still Bibles…

Alt
Barnes' Notes on the Bible
Today is the third day ... - Jesus had foretold them that he would rise on the third day.

GE
… to think this man Barnes wrote notes on the Bible.

Alt
Barnes'… This they did not understand; but it is not improbable that they looked to this day expecting something wonderful, and that the visit to the sepulchre had called it to their recollection, and they were more and more amazed when they put all these things together. As if they had said, “The third day is come, and we have not seen him. Yet we begin to remember his promise - the angels have informed us that he is alive - but we do not know how to put these things together, or what to make of them.”

GE
And no Sunday worshippers’ company yet were able to.

Alt
Pulpit Commentary… No doubt they dwelt a short space on the expression, “third day,” telling the Stranger how their dead Master, when alive, had bade his friends watch for the third day from his death. The third day, he had told them, would be the day of his triumphant return to them; and, strangely enough, on the early morning of this third day, something did happen which had stirred, excited, and perplexed them. Certain women of their company, who had been early to the grave of the Master, meaning to embalm the corpse, found the sepulchre empty, and they came back reporting how they had seen a vision of angels there, who told them their Master lived.

GE
The after midnight “deepest of morning” visit of the several women at the grave Luke 24:1,2 // 22,23. Jesus long since had resurrected; in fact at least 9 hours before, “Sabbath mid-afternoon” Matthew 28:1.

Alt
Bauer, Arndt, Gingrich Greek [BAG] Lexicon of the NT represents more than 100 years of Greek scholarship.
ἄγωfut. a[xw ; 2 aor. h[gagon ; impf. pass. hjgovmhn ; 1 aor. pass. h[cqhn ; 1 fut. pass. ajcqhvsomai ; see the pres. act. imper. a[ge as a separate entry ( Hom. +; inscr. , pap. , LXX ;
En. 103, 15; Ep. Arist. , Philo , Joseph. , Test. 12 Patr. ).
1. lead — a. lit. lead, bring w. acc. th;n o[non kai; to;n pw`lon Mt 21:7 ; gunai`ka J 8:3 ; pai`da Ac 20:12 . W. acc. and indication of the goal pro;” aujtovn Lk 4:40 ; 18:40 ; cf. 19:3 5; J 9:13 ; Ac 9:27 ; 23:18 . pro;” to; sumyevlion Hv 3, 1, 7. eij” th;n e[rhmon B 7:8. ejpi; sfaghvn to be slaughtered Ac 8:32 ; 1 Cl 16:7; B 5:2 (all three Is 53:7 ). e[xw J 19:4 , 13 ; w|de Lk 19:27 . W. dat. of pers. (1 Macc 7:2 ) ajgavgetev moi bring it to me Mt 21:2 . tina; suvn tini ( cf. PGM 1, 179) 1 Th 4:14 . Fig. , of Jesus as shepherd J 10:16 ;
oJ qeo;” h[gagen tw`/ jIsrah;l swth`ra jIhsou`n God brought Jesus to Israel as savior Ac
b. bring or take along ( Jos. , Ant. 10, 179) eij” jAntiovceian Ac 11:26 . e{w” jAqhnw`n 17:1 5. ejpi; to;n [Areion pavgon vs. 1 9; a[gonte” par∆ w|/ xenisqw`men Mnavswni (= pro;” Mnavswna) i{na par∆ aujtw`/ xenisqw`men 21:16 ( cf. on this xenivzw and Bl-D. ß294, 5 app. ; Rob. 719). a[ge meta; seautou` bring ( him ) along 2 Ti 4:11 ( PPetr. II 32[2a], 13 a[gwn meq∆ auJtou`).
c. fig. lead ( X. , Mem. 1, 6, 14; Demosth. 25, 76 eij” e[leon ; 18, 316 eij” ajcaristivan ; Jos. , Ant. 2, 174; Pr 18:6 ) tina; eij” metavnoian Ro 2:4 ( Polyb. 5, 16, 2 eij” metavnoian a[xein t. basileva ; Ep. Arist. 188; Jos. , Ant. 4, 144). eij” dovxan Hb 2:10 . Of jealousy a[. eij” qavnaton 1 Cl 9:1.
2. legal t.t. lead away, take into custody, arrest w. acc. Mk 13:11 ; Lk 22:54 ; J 7:45 ; Ac 5:26 . o{pw” dedemevnou” ajgavgh/ eij” jIerousalhvm 9: 2; cf. 22: 5. Of arraignment and trial w. ejpiv and acc. ( BGU 22, 34 ff ; PTebt. 331, 16 f ) ejpi; hJgemovna” Mt 10:18 . ejpi; to; bh`ma Ac 18:12 . ejp∆ ejxousivan Hs 9, 28, 4. eij” to; sunevdrion Ac 6:12 . Abs. 25:6, 17, 23. Of the transport of a prisoner 23:31; J 18:28 . eij” th;n parembolhvn take away to the barracks Ac 21:34 ; 23:10 . Of leading away to execution ( cf. Diod. S. 13, 102, 1; Appian , Bell. Civ. 5, 9 ß36; Lucian , Syr. Dea 25; 2 Macc 6:29 ; 7:18 ) Lk 23:32 .
3. fig ., of the working of the Spirit on man lead, guide, pass.
be led. allow oneself to be led pneuvmati qeou` a[gesqai Ro
8:14 ; cf. Gal 5:18 ; Lk 4:1 , 9 . gunaikavria ajgovmena ejpiqumivai” poikivlai” 2 Ti 3:6 ( Aristot. , Nic. Eth. 7, 3, 10 p. 1147a, 34 hJ ejpiqumiva a[gei. Cf. Eur ., Med. 310 se qumo;” h\gen ; Pla. , Prot. 355 A uJpo; t. hJdonw`n ajgovmeno” ; Demosth. 18, 9 toi`” e[xwqen lovgoi” hjgmevno” ; Parthenius 29, 2 a[gein eij” ejpiqumivan =entice to desire). 1 Cor 12:2 is difficult: o{ti pro;” ta; ei[dwla ta; a[fwna wJ” a]n h[gesqe ajpagovmenoi may be transl. how you were attracted, carried away again and again to dumb idols, where a[n denotes repetition, and wJ” takes up the preceding o{ti ; for another expl. , presupposing the rdg. wJ” ajnhvgesqe, s. J. Weiss ad loc. ; s. also ICC ad loc. ( Psellus p. 96, 33 offers a choice between a]n ajgavgoi and ajnagavgoi ; Herodas 6, 73 a]n euJrhvsei” RHerzog or ajneurhvsei” ADKnox; Ramsay, Phrygia I 2 p. 390 no. 248 o}” a]n ojruvxei or o}” ajnoruvxei).
4. of time spend ( Eur. , Hdt. +; Aberciusinschr. 18; LXX ) aj. th;n hJmevran th;n ojgdovhn eij” eujfrosuvnhn celebrate the eighth day as a festival of joy B 15:9 ( cf. Dit., Or. 90, 47 [196 BC ] a[gein ta;” hJmevra” tauvta” eJortav” ; PGoodspeed 3, 18 [III BC ] hJmevran kalh;n h[gagon).
Perh. impers. trivthn tauvthn hJmevran a[gei this is the third
day Lk 24:21 ; but, since this expr. cannot be found elsewhere, it is prob. better to supply jIhsou`” as subj. ( Bl-D. ß129 app. ) lit. Jesus is spending the third day ( cf. Galen XIII 581 KŁhn tetavrthn hJmevran a[gwn ajnwvduno” h\n, XI 65 K. povshn a[gei th;n ajpo; tou` nosei`n hJmevran oJ a[nqrwpo”). Of festivals celebrate, observe ( Hdt. +; Aesop , Fab. 389 P. genevqlion a[gein ; Jos. , Ant. 11, 77=IEsdr 4:50) genevsia Mt 14:6 v.l .; to; savbbaton PK 2 p. 14, 28; neomhnivan ibid. 1. 29. Of meetings (like Lat. ? ? ? ? ? ) sumbouvlion a[gein hold a meeting IPol 7:2. Pass. ajgorai`oi a[gontai ( s. ajgorai`o” 2) Ac 19:38 .
5. intr. go ( X. +) a[gwmen let us go (so Vi. Aesopi Ic. 77; loanw. in rabb. ) Mt 26:46 ; Mk 14:42 ; J 11:16 . W. the goal given ( Ael. Aristid. 51, 28 K.=27 p. 541 D.: eij” to; iJerovn ; Epict. 3, 22, 55 a[gwmen ejpi; t. ajnquvpaton) eij” ta;” kwmopovlei” Mk 1:38 . eij” th;n jIoudaivan J 11:7 . eij” to; o[ro” AP 4. eij” ajgrovn Hs 6, 1, 5; pro;” aujtovn J 11:15 . pro;” to;n puvrgon Hs 9, 5, 6. W. the point of departure given ejnteu`qen J 14:31 .—JAFitzmyer, The Use of Agein and Pherein in the Synoptics, FWGingrich- Festschr. , ed. EHBarth and RECocroft, ’72, 147-60. M-M. B. 711; 713.
BAG Lexicon of NT Greek online

Brew
Here is an example of a biased translation, ALONG with their “literal” translation:
Berean Study Bible
But we were hoping He was the One who would redeem Israel. And besides all this, it is the third day since these things took place.
Berean Literal Bible
But we were hoping it is He who is about to redeem Israel. But indeed also with all these things, this brings the third day away from which these things came to pass.
If you notice, the Berean LITERAL Bible states, “this brings the third day away from,” is a VERY close rendering to “it (today) leads the third day away from.” Do you see the LITERAL? This is what the Greek is LITERALLY saying, why not believe it? The third day was being LED AWAY FROM when those things were done, not that the third day IS that day.

GE
Well, whatever it is you wanted to explain, I cannot see any difference it makes to the plain old KJV, “Today ... the First Day-of-the-week ... is the third day since these things were done.” It was not “the third day according to the Scriptures He ROSE”! (1Corinthians 15:3,4)

Brew
I feel you probably have not followed very carefully. Luke 24:21 is a very difficult verse, when you look at the Greek. Translators have difficulty in understanding this verse and that is why they do have different “suggestions” in how to translate it.
At issue with this verse is the Greek word “apo” (G71) which means “to lead,” and the translators (in the KJV) translated this Greek word to mean “is.” There is a big difference in viewing this verse from, “Today LEADS the third day AWAY,” versus “Today IS the third day.” The LITERAL Greek is LEADS, not IS, and this is what gives them their difficulty.

GE
First finish your preparatory Greek class. And let mammie put a soft towel in your bag for little ears still wet behind. First time in my life I have to read <<the Greek word “apo” (G71) which means “to lead,” and the translators (in the KJV) translated this Greek word to mean “is.”>>

Brew
I'm sorry, I should have typed “ago,” or “agei.” But do you realize that IF the translation should have said, “Today IS” then the Greek word “esti (n)” G1510 should have been used. Do you not agree?

GE
What is written, is written, even if only once. But as I said before, What difference does it make? None! In fact, 'agei' gives the TIME of day corresponding with the time of day given in v.29, the day (Sunday) that was “the third day since they...crucified Jesus, was 'running out'.”

Lat
Here is one version (mGNT) of the Greek of Luke 24:21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ’ οὗ ταῦτα ἐγένετο
And here is another version (TR) of the Greek of Luke 24:21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ ἀλλά γε σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον, ἀφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο
One significant difference between the two versions is the presence of the adverb, σήμερον, in the TR version. σήμερον can variously be translated as to-day, this day, or now. Please notice if you will that I have color coded “ἐστιν” above to show that the verb “is” appears in this verse, and to clearly show that ἐστιν is not ἄγει, and that ἄγει is not ἐστιν . I shall not attempt to translate the first half of this verse, but I will highlight the last half of the verse and color code “τρίτην ταύτην ἡμέραν” so that all might see that these three Greek words are in the accusative singular which makes them the object of the verb, ἄγει, which is the third person singular present indicative of ἄγω. ἄγει is active voice. It is not passive. Here are the Strong's listed definitions of ἄγω G71: ἄγω agō ag'-o A primary verb; properly to lead; by implication to bring, drive, (reflexively) go, (specifically) pass (time), or (figuratively) induce: - be, bring (forth), carry, (let) go, keep, lead away, be open.
Total KJV occurrences: 71
Please allow me to translate the TR version above:
“to-day, it passes this third day from which happened these things”, or I might say, “this day it leads this third day away from which happened these things.”
Remove “to-day” and “this day” from the above and you have translated the mGNT version of Luke 24:21. Please notice that I made no attempt to translate ἄγει above as “is”, and please notice that I did not confuse the direct object of ἄγει and make the direct object ἄγει the subject as your posting of Young's Literal Translation apparently does below:
“Young's Literal Translation.
YLT Lk 24:21 and we were hoping that he it is who is about to redeem Israel, and also with all these things, this third day is passing to-day, since these things happened.”
Why post confusion? The Greek of Luke 24:21 is rather clear when it is approached with an open mind not filled with preconceived religious ideas that cannot be proved.

GE
I find nothing <clear> in your <approach>. To me it is just <confusion>.
'Estin' in this verse has nothing to do with the day ['hehmeran'] or with 'this day' ['sehmeron']. 'Estin' is here the Verb the Pronoun “He” for Jesus, is the Subject of.
And for first and most important reason of its unnecessary addition, 'sehmeron' has been omitted by other collections; its inclusion serves no purpose at all; with or without 'sehmeron' the meaning of the passage stays the same.

To <<translate the TR version above: “to-day, it passes this third day from which happened these things”>> makes no sense in that it implies three days ahead, and not past “since” the day “they crucified him”. Goodness, the 'old' scholars were real scholars; not modern day computer monkeys.

Alt
Pulpit Commentary
But yet terrible and despairing as was the story of Cleopas and his friend, their tone was not quite hopeless; for they went on, “And now we have come to the third day since they crucified him.” No doubt they dwelt a short space on the expression, “third day,” …

GE
…ridiculous! In any case, there’s no <<expression, “third day,”>> in Luke 24:21. It is plain telling Jesus WHAT the disciples “hoped / trusted He would become” for them, but “today … on the First Day … the third day since … they delivered Him over to be condemned and crucified Him”, it for them, instead, was vanishing. Remember Robertson, “And He is still dead and we are still without hope”?
This is where ‘agei’ applies in raw historic reality of the current day, ‘sehmeron’, that “THAT what we TRUSTED that it had been HE, which should have REDEEMED Israel … INSTEAD INDEED this third day since these things were done (to Him) IS FADING AWAY!” The disciples’ TRUST IN THEIR REDEMPTION THROUGH JESUS, on this First Day of the week, “reached lowest point” - ‘agei’ in the valley of their despair. 4.30 p.m. 03 06 2017. Glory to God in the highest!

Gerhard Ebersoehn
Jul 4th 2017, 01:19 AM
... en net hierso, toe gooi hulle my uit ...

CFJ
Jul 4th 2017, 07:14 PM
Ek dink jou draad sal beter in die forum pas en die voorwoord sal ek byvoeg in jou eerste plasing....

Gerhard Ebersoehn
Jul 4th 2017, 10:20 PM
Re: Alt hierbo,
<< Lexicon of the NT … PGoodspeed 3, 18 [III BC ] hJmevran kalh;n h[gagon).
Perh. impers. trivthn tauvthn hJmevran a[gei this is the third day Lk 24:21 ; but, since this expr. cannot be found elsewhere, it is prob. better to supply jIhsou`” as subj. ( Bl-D. ß129 app. ) lit. Jesus is spending the third day ( cf. Galen XIII 581 KŁhn... >>

Hoe kan die feit dat <<omdat hierdie uitdrukking nÍrens anders gevind kan word nie, dit waarskynlik beter is om ‘Jesus’ as onderwerp, toe te voeg>>?
En waarvandaan haal Blass Debrunner dit dat ‘agei’, <lit.>—vir ‘literal’ of te wel <letterlik>??—, beteken: <<Jesus bring die derde dag deur>>?!

Dis eenvoudig ongelooflik om sulke <geleerdheid> so sonder meer vir evangelie aanvaar te sien!

Dis Kleopas wat vertel van “hierdie (Sondag) die derde dag vandat al die dinge wat gebeur het van hoe ons leiers Hom oorgelewer het om gekruisig en gedood te word”, en “… van vroue wat diepste oggend” al die dissipels “kom ontstel het met ALLES waarmee saam ons hoop dat dit Hy was … vandag, eindig!”

Maar ons, 21ste eeuse lesers moet verstaan soos 21ste eeuse lesers GELEER was OM te verstaan, en daarom is dit nie “[B]DIT WAT GEBEUR HET met al hierdie dinge saam (wat) hierdie dag die derde dag vandat hierdie dinge gebeur het, EINDIG”, nie, maar dit is <<Jesus (wat) die derde dag deurbring>>, ja, <celebrate>!!

ONGELOOFLIK!