PDA

View Full Version : Verskille in mense se geloofs-uitkykCFJ
Jul 23rd 2007, 07:46 AM
Iets wat ekself graag dieper wil ondersoek, is hoekom kinders van die Here met tye so verskil van mekaar, dat dit onmin bring tussen hulle?

Daar is wel verskille wat meriete het, soos Jesus se godheid en die feit dat elke mens wedergebore moet word, voor mens hemel toe kan gaan. Oor dit kan gelowiges nie verskil nie, maar kan mens verskil oor 'n onderwerp soos byvoorbeeld die eindtye of die spesifieke gebruik van die nagmaal, klein glasies of die beker, ensovoorts?

As daar iemand anders is wat ook al hieroor gewonder het, laat weet gerus, dan kan mens dit bespreek en probeer vasstel, hoekom sekere verskille soveel onenigheid meebring. Is ons nie maar soos byvoorbeeld twee miertjies wat die mens se liggaam ondersoek nie...; die een begin bo en die ander een begin onder, hulle ontmoet mekaar by die naeltjie en nou stry hulle oor hoe die mens lyk?

CFJ
Aug 6th 2007, 07:51 PM
Hier is 'n paar idees waarmee ekself worstel...

Ek sal graag 'n persoonlike getuienis wil lewer, oor hierdie verskille tussen meesal, spesefiek Afrikaners, Gereformeerdes en Charismate of Pinkster. Dit is iets wat met myself gebeur het, soos wat ek blootgestel was aan die verskillende denkwyses binne spesifiek hoofstroom Protestantisme en BibleDatabase het bepaald baie daarmee te doen. Buite hierdie veld gaan mens kompromie aan en kan mens nie verskille te gering ag nie. Dan is daar nog die Baptiste wat oorvleuel met beide hierdie denkwyses en 'n klein faksie in die IV/IW denkwyse asook 'n denkwyse soos die Adventiste sou ek graag reken. Uitgesluit soos ek dit sien is byvoorbeeld Jehova Getuies, Isrealvisie/-waarheid in die bre gesien, Rooms Katolisisme, ZCC en enige ekstreme denkwyse, wat in een of ander -isme vasgevang is, ongeag die -isme, selfs binne Protestantisme. Help gerus as my definisie nie volledig is nie.

Ek is oortuig daarvan dat meeste verskille tussen hierdie groeperinge binne die hoofstroom Protestantisme, misverstande is, let wel meeste, nie noodwendig almal nie. Vrder is dit bloot my eie nietige waarneming wat uiteraard ook ontbreek aan die volheid, wat ons almal na soek, die volle waarheid in Christus is.

Ondersoek mens byvoorbeeld die doop, dan is die slotsom soos ekself dit gevind het, verbasend vr van dit wat ons vleeslik kan doen. Hier is net 'n voorbeeld. In Hebrers 6 vers 2 staan daar byvoorbeeld in die Ou Afrikaanse Vertaling (wat ek verkies, maar ek lees die ander ook), "van die leer van die doop". In die Griekse taal word daar verwys na dope (Baptismos, Strongs 909), die korrekte vertaling behoort te wees, "van die leer van die dope" of "die verskillende vorms van die doop", soos die Nuwe Lewende Vertaling dit stel.

Met dit ingedagte dat ons hier met 'n leer te doen het, wat van meer as een soort doop praat, moet mens miskien kyk wat word in die Skrif geleer. Daar is basies 4 dope wat uitstaan...


Die doop in die liggaam van Jesus
Die waterdoop
Die doop met die Heilige Gees
Die doop met vuur

Die vraag wat nou ondersoek moet word, is wanneer is watter doop ter sprake wanneer ons lees van die doop? Almal is werkwoorde en almal verwys na presies dieselfde Griekse woord, Baptizō, Strongs 907. Die slotsom glo ek, is om na die konteks te kyk waarin hierdie woord gebruik word..., maar dit kan mens later ondersoek. Dit is maar net 'n gevolgtrekking wat mens nie maklik kan ontken nie, dat die woord baptizō, nie net na doop in water wys nie.

Ondersoek mens 'vry genade' versus 'vry wil', dan is dit presies dieselfde... met verbasende gevolgtrekkings wat mens nie verwag nie. Hierdie slotsom, eintlik die woord slotsom, is die verkeerde woord, want dit is en sal altyd slegs 'n tydelike slotsom wees, soos wat mens aanbeweeg groei hierdie slotsom wat die mens betref, onbeperk in Christus.

Die doop in sy volheid en die reddingsweg (soteriologie) in sy volheid, is eintlik iets wat geen mens in volheid kan begryp en veral kan verwoord nie. Dit is soos twee miere wat 'n mens ontdek, waar een van die kop begin en die ander van die voete af begin. Hulle ontmoet mekaar by die naeltjie en nou stry hulle oor hoe 'n mens lyk. So gaan ons met die waarheid om...

Die mens wat die reddingsweg beredeneer vanuit die menslike posisie, kan maklik die mens se aandeel hierin verwar met wat God bedoel het. Die mens wat hierdie weg beredeneer vanaf God se posisie, kan maklik 'n verkeerde beeld van God uitdra wat Hy nie noodwendig self so uitdra nie en wie se gedagtes, veel hor en meer verhewe is as ons s'n, dit ook heel moontlik anders sou doen as wat ons dit namens Hom wil doen.

Persoonlik glo ek die misverstand kom in hoe ons die Bybel lees. Hier is net iets oor dit wat soewerein net God doen, versus dit wat die mens mag doen en ook behoort te doen, sou mens dit suiwer uit God se Woord probeer illustreer. Daar is oor 'n baie goeie rede, 2 soorte gawes...

Die gawes van Romeine 12


En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is: is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering; of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ‘n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.
(Rom 12:6-8)
Hierdie gawes besit alle mense, maar nie almal in dieselfde hoeveelheid nie. Wat hier verskil is die genade. As jy 'n slim mens is, dan kan jy verstandelik gesproke leringe leer wat oor die algemeen meer treffend gaan wees as die wat nie so slim is nie. As jy 'n ryk mens is kan jy meer uitdeel. So kan mens elke gawe gaan ondersoek en mens sal vind dat ons almal elke gawe hierbo in verskillende vorms het, soos wat God se genade dit bepaal het. Ek kan byvoorbeeld enige tyd wat dit sou gebeur, 'n broodjie vir 'n honger mens gee... jy kan te enige tyd iemand vermaan wat verkeerd handel. Dit is absoluut in jou eie hande, wat jy met hierdie gawe doen. Hierdie gawes is vrder ook nie eksklusief nie, maar inklusief vir alle mense, nie net in die Christelike sfeer nie, maar oor die ganse mensdom. Moet dit dus nie begrawe nie, want dan kan die genade wat jy reeds het, van jou weggeneem word.

Die gawes van 1 Korinthirs 12


Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here; en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanwe dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.
(1Kor 12:4-11)
Hierdie gawes is om mee te begin, eksklusief vir diegene wat onder die gesag van God se Gees staan. Dit is nie vir die ganse mensdom se gebruik bedoel nie. Vrder het nie een van ons, selfs al ken jy die Here, 'n inspraak om hierdie gawes te gebruik soos en wanneer jy wil nie. Dit verskil lynreg met die gawes van Romeine 12, in die sin, dat die menselike keuse nie die bepalende rol hier speel nie. Geen mens kan besluit, kyk, ek gaan jou nou genees van hierdie of daardie siekte nie. Geen mens kan sommer net in tale spreek soos en wanneer hulle wil nie. Hier werk God soewerein deur mense, soos en wanneer Hy dit goedvind. God sal vrder ook net diegene gebruik, wat verantwoordelik met Romeine 12 se gawes omgaan. Mense wat hulle keuses verantwoordelik gebruik, sal altyd as bruikbare instrument in God se hande gebruik word. Hierdie gawes in 1 Korinthirs 12, verskil in hierdie opsig van Romeine 12 se gawes, dat diegene wat Romeine 12 hul eie maak, toegang deur Romeine 12 se gawes verkry tot 1 Korinthirs 12 se gawes, sonder dat hulle iets hoef te doen. Niks wat God doen is ook goedkoop nie, niemand kan toegang verkry na 1 Korinthirs 12 se gawes, sonder dat hulle die genade wat hulle reeds het deur Romeine 12, hul eie maak nie.

1 Korinthirs 12 is soewerein God se werking deur Sy Gees, waar Romeine 12 soewerein die werking van God se genade deur Sy skepsels is. Mens kan uit so hoek die mens se vry wil sien, sou mens vanuit Romeine 12 kyk (alhoewel vry wil, nie die beskrywendste terminologie is, om die mens se beperkte aandeel of gegewe vryheid te omskryf nie). Tog kan mens geen vry wil sien, uit die hoek van 1 Korinthirs 12 nie, absoluut geen vry wil nie. Dit is suiwer Gods se soewereine werking soos Hy dit behaag. Hier word net werktuie uitverkies soos toegang verkry deur Romeine 12.

Ons sondes werk nie anders nie. Almal het 100% toegang om hul eie sondes, dit is sondesmet, voor God te bely en te laat staan, want almal het 'n gewete. Tog kan geen mens hom- of haarself losmaak van erfsonde nie, God alleen doen dit, Hy kies hier diegene soos Hy wil, soos toegang verkry deur die afl van elkeen se eie sondesmet.

Daar is ook 2 soorte gebede, die gebed van die gelowige en die gebed van die geloof. Daar is ook 2 soorte bekerings. Daar is 2 soorte gawes, 2 soorte Testamente , 2 soorte werkinge van die wet en so kan mens aangaan.

Dit wil vir my lyk, of die wyse waarop die Skrif onderskeid tref tussen hierdie 2 soorte werkinge, die werklike debat is. Op geen stadium wil ek hier beweer hier is nou een of ander maklike deurbraak gemaak nie, want mens kan dit nie s nie, bloot omdat dit nie so eenvoudig is soos mens dit hier stel nie, mens weet dit, tog wonder ek soms of die mens dit nie te ingewikkeld maak nie. Hierdie vraag kom onwillekeurig by my op, hoekom is daar 2 soorte van elkeen van hierdie dinge wat mens genoem het? Is dit moontlik waar die misverstand ontstaan?

Daar is 'n punt waar mens weet dit is nie 'n misverstand nie... dit is die ekstreme vorme van Calvinisme, bekend as Hiper-Calvinisme, waar die mens niks hoef te doen nie, nie eers sendingwerk nie, want God doen alles self... en dan ook die ekstreme vorm van Arminianisme... Pelagianisme, waar die mens sommer self alles kan kies en in beheer geplaas word.

Of dit werklik misverstande is, sal bepaal in watter kader mens jouself bevind. Dit is bloot soos dit vir my eerlikwaar lyk, op hierdie stadium. Een ding is ek egter oortuig van, ek het vriende en vriendinne of broers en susters in beide hierdie kampe, wat ek weet kinders van die Here is. Die vraag by my was, hoekom verskil hulle en hoekom verdoem die een die ander...?

Ek probeer bloot om 'n antwoord te vind, wat ek heel moontlik nie so goed verwoord het soos ek graag wou nie, maar wat vir my wys dat daar 2 tipes sondes, 2 tipes bekerings, -gebede, - gawes en someer is...

14390876
Aug 7th 2007, 08:51 AM
Ek stem saam.

Ek wil die volgende voorstel.

God is `n persoonlike God en dus het elkeen wat gered is (so glo ek) `n persoonlike verhouding met God. Ek dink meeste Christene saam l hiermee saam stem.

As ons verhouding met God persoonlik is, dan is die Bybel, wat deur God geinspireer is ook `n persoonlike boek. Ma.w Jy kan die Bybel lees en antwoorde daarin in vind wat nie noodwendig van toepassing is op ander mense nie.

Met dit in gedagte, is elke interpritasie van die Bybel wat veralgemeen word oor `n sekere groep mense (b.v `n kerk gemeente) ten beste maar net nutige informasie wat `n persoon op `n ander manier kan laat sien. `n Kerk diens gaan dus daaroor dat `n mens ander perspektiewe kry wat die mens nie normaalweg sou hoor nie, en dit inkorporeer by sy/haar, eie, persoonlike wandeling met God. Natuurlik is daar sekere basiese dinge waarmee ons kan saamstem. Maar my ervaaring gemeng met die manier waarop ek die Bybel verstaan, sal nooit heeltemal vereenselwig kan word met jou ervaarings en sienings nie.

Een van die redes waarom sulke verskille kan ontaard in onplesierige kat gevegte tussen christene, is omdat so baie mense nie regtig luister nie. Ek dink as ons leer om eers te luister, te hoor wat ander mense s, en dan op `n liefdevolle manier jou siening met ander deel, kom `n mens baie verder. `n Mens kan dan eers uitvind waar mense saam stem (want alle Christene sal op sekere punte saamstem) en dan van daar af uitvind waar die kritieke punt van verskil is. Daarmee bedoel ek `n punt waar jy altyd fundimenteel met iemand anders gaan verskil. Dan moet ek besluit of die punt van verskil ernstig genoeg is dat ons iets daaraan moet doen (dit wil s, as ons iets daaraan kan doen).

Kom ek stel dit so voor. Stel bevoorbeeld ons kom by die punt waar ek s iets is pienk en jy s iets is blou. Duidelik verskil ons definisies van hoe iets lyk as dit blou of pienk is. Maak dit `n verskil aan my gesondheid/ toekoms/christenskap? Is dit iets wat ons deur logiese gebruik van die skrif kan uitklaar? Indien nie, sal ons nie dalk moet aanvaar dat ons nooit sal weet wie reg of verkeerd is tot dat ons in die hemel kom nie? Wat sou verwag ek van jou indien ek reg is? Sulke vrae is wat mens moet vra as mens verskil. Dit werk vir my.

Philip dT
Aug 7th 2007, 10:15 AM
Ek dink die ander belangrike feit is dat alle mense die skat dra in erdekruike. Sommige mense sal bv. s iets is blou omdat hulle kleurblind is. Ek dink die uitdaging is om te besef dat mens altyd beskeie sal bly oor jou eie interpretasie en jou afhanklikheid van God sal erken. Die feit dat mense so kan verskil oor dinge is juis omdat die volmaake toestand waar ons verheerlikte liggame gaan h, nog oppad is, en omdat ons nou nog net ten dele ken.

Rom 8:20-23 "Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het (21) in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. (22) Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. (23) En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam."

CFJ
Aug 7th 2007, 11:08 AM
Philip en 143??... ai, kan nie nou die hele nommer onthou nie, dis nogal aardig om met 'n nommer te praat, :lol:

Een ding weet mens verseker, dit is dat mens jou nie kan voorstel hoe mens die waarheid in die Bybel kan ontdek sonder leiding van bo nie. Julle het beide dinge ges wat ek graag op wil reageer, maar ek doen dit later.

Groete...

ChildofJesus
Sep 27th 2007, 07:13 PM
CFJ
Dankie vir hierdie draad - ek dink dit kan dalk goed wees veral as mens vrae het wat ek graag opinies oor wil he.

Ek het so vlugtig deur almal se poste gelees, maar moet erken dat met hierdie skeelhoofpyn wat ek vanaand het, ek dit nie werklik in diepte gedoen het nie.

Met die dat ons almal verskillende sienings het, wil ek dalk net hierdie volgende teksvers by julle los en hoor wat julle opinie is.

Johannes 3:5
Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. (1953) - die 1983 vertaling se min of meer dieselfde.

Net gou agtergrond : Ek's lidmaat van 'n NG gemeente - dus geen grootdoop, maar is wel gedoop as baba. Ek glo in Jesus as die enigste weg na die Vader en het Hom aangeneem as my Persoonlike Verlosser.

Op ander kere se Jesus dat al hoe ons die koninkryk sal sien is deur Hom. Nou weet ek nie meer wat nie.

Hoop hierdie maak sin. Ek sal weer more aand kom inloer.

Groete aan almal

oppiweb
Sep 27th 2007, 08:07 PM
Dalk help die skriffies om jou te antwoord Child of Jesus
Mat 19:25 Toe sy dissipels dit hoor, was hulle baie verslae en s: Wie kan dan gered word?
26 Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle ges: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.
27 Daarop antwoord Petrus en s vir Hom: Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees?
28 En Jesus s vir hulle: Voorwaar Ek s vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel. ( sien Efe 2:6 onder aan )
29 En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my Naam verlaat het, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe berwe.
30 Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.

Efe.2:6
en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus

groete

oppiweb
Sep 27th 2007, 08:52 PM
Daar is verskillende geeste aan die werk, die hele 24/7 van die tyd! Hierdie geeste is nie altyd maklik om te onderskei nie aangesien hy hom voordoen as engel van die lig.

Die Gees van God is altyd in lyn met die Woord en hoe meer mens die Woord eet, slaap en drink, hoe moeiliker vir die geeste om mens te verlei.

Ek dink nie dat om verdeeltheid tussen die kinders van God te saai die hofdoel is nie, maar eerder om hulle kragteloos te maak.

Om 'n voorbeeld te noem wat my baie na aan die hart le is as volg. Ek glo dat ons nou saam met Christus op trone gaan sit om saam met Hom te regeer. Dit beteken nie dat ons op 'n plek is waar ons moet baas speel nie want dis nie in lyn met die Woord nie. (Mat 19:28 en Efe. 2:6)

Om die kinders van God kragteloos te maak, is om hulle te laat glo dat die "saam met Hom regeer" eers iewers in die toekoms moet gebeur....die gevolg - dink maar self! Nou waarom wil ek nie byt aan die toekomsteige duisende jarige vrederyk nie is

1. God regeer reeds deur Sy vrede in my hart. ( Fil. 4:7 )

2. Die volgende skrif: 1 Kor. 15:


20 Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.
21 Want aangesien die dood deur ’n mens is, is die opstanding van die dode ook deur ’n mens.
22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;
23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.
24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.

Dit wat hierbo bold gemaak is is die dood en ek sien net eenvoudig nie hoe Hy wat God is 'n tydperk van duisende jaar gaan instel wat ons wat sy kinders is oor "who so ever" gaan regeer nie!

So waarom verskil die kinders van God? Almal "eet" skynbaar nie ewveel aan die Woord nie en is nie almal eweveel deur die gewoonte geoefen om die geeste van mekaar te onderskei nie. Verder het die satan seker gemaak deur die instellings en gebruike van die verskillende denominasies dat die kinders van God, op 'n baie kwesbare tyd van hul leeftyd, deelneem aan praktyke ( wat ek elders genoem het (http://bibleforums.org/showthread.php?t=100940)) wat verseker hulle sal nie geestelike insig he nie, om van die onderskeiding van die geeste nie eers te praat nie. - Satan se hoofdoel, dink ek, is om die kinders van kragteloos te maak wat hy wat satan is vrees die openbaarmaking van die seuns en dogters van God terwyl die res van die skepping met reikhalsende verwagting daarna verlang! ( Rom. 8:19 )

Die Filadelfieer
Sep 28th 2007, 07:14 AM
Ek is bly oor die onderwerp van hierdie draad. Hierdie einste vraag is iets waarmee ek self worstel die afgelope paar dae. Somtyds moet ek skryf om orde te probeer kry in my gedagtes. Ek reken hierdie is een van daardie tye, so verskoon maar as dit effens deurmekaar is.....

Baie keer word kritiek teenoor die Christendom ge-opper oor die feit dat ons blykbaar, net soos die Afrikaner, net doodeenvoudig nie kan saamstaan of saamstem oor n ding nie. Ek lees dat daar iets soos 33 000 Christen denominasies in die wreld bestaan, en dat die getal by die dag groei. 33 000. n Belaglike getal ? Christene kan nou maar net nie saamstem oor n ding nie, en as daar nie rusie is, dan word daar afgestig. Dan sit ons met 33 001 denominasies...en so gaan dit aan .

As mens Handelinge gaan lees, dan kom mens agter dat selfs Petrus heel aan die begin die Evangelie-boodskap verkeerd verstaan het, en dit n duidelike teken van God af gevat het om hom op die regte pad te kry.
Later kry Petrus en Paulus stry en hulle we sky. Wedergebore Christene raas met Petrus omdat hy vir nie-jode preek.... die lys van voorbeelde uit die eerste kerke gaan aan en aan.

Duidelik is hier iets aan die gang. Hoekom is die Woord van God nie duidelik oor sekere aspekte van die Christen geloof nie ? Hoekom laat God dit toe dat mense op soveel verskillende maniere aan Hom glo en van Hom getuig ? Ek dink in hierdie laaste vraag l ook die antwoord : Dit is God se Wil.

Net soos ons elkeen ons eie persoonlikhede het, net soos daar vir elkeen teenwoordig by die eerste pinkster sy eie persoonlike vlam-op-die-kop gestuur is, laat God toe dat ons elkeen op sy of haar eie manier glo en vertrou.

Die feit dat daar so baklei word onder Christene glo ek egter is nie God se Wil nie.Die vraag waarmee ek hierdie skrywe wil afsluit is dit :
Laat ons mense toe om op hulle eie talor-made manier te glo, of wil ons elkeen in n geloofsboksie druk wat by ons eie manier van glo pas ?

Philip dT
Sep 28th 2007, 08:03 AM
Ek sou s die waarheid is absoluut, maar ons verstandelike verstaansvermo is beperk en kan nie 'n volle greep daarop h nie. Dit kom veral na vore in meer abstrakte begrippe (bv. wil, genade, geloof, almag, alomteenwoordigheid, ens). Dit hou verband met die volgende fasette:

1) Menslike logika neig daarna om reglynig of liner te wees. Die natuurlike neiging is om alles oor God in die Bybel in 'n maklik hanteerbare, menslik logiese skema in te forseer. God is nie beperk tot menslike dimensies en menslike logika nie. God se logika l op baie punte op 'n dieper dimensie / onpeilbare vlak. Ek sou versigtig wees vir enige teologie wat alles oor God en die Bybel in 'n vaste, rigiede menslike kategorie probeer infroseer.
2) Die medium waarin ons kommunikeer en gebruik om ons verstaan van dinge uit te druk is taal. In terme van bybelse konsepte, is taal op sigself blote tekens en simbole wat ons gebruik om geestelike realiteite mee te beskryf. Taal beskik nie oor die inherente vermo om 'n volledige greep
op geestelike realiteite te kry nie.


Ek dink baie argumente ontstaan omdat punte 1) en 2) deel vorm van die tydelike, aardse realiteit waarvan ons steeds deel is.

Om die voorbeeld te neem van wil en genade. My persoonlike gevoel daaroor is:

1) Wil en genade is beide integrale aspekte van soteriologie.
2) Hierdie twee fasette hoef nie noodwendig teenoor mekaar afgespeel te word nie, maar is aspekte van dieselfde realiteit
3) Ons verstaan van beide "wil" en "genade" is gebrekkig.

MAAR!!
Anders as wat postmoderne denke suggereer, maak al hierdie aspekte wat ek noem nie die waarheid op sigself relatief nie, maar beklemtoon bloot die "eendimensionele" en beperkte aard van menslike denke en verstaan.

Ten diepste gaan dit vir my oor die dimensie van gees en vlees. Die vleeslike, aardse, menslike, redelike dimensie l op 'n ander vlak as die dimensie van gees/Gees.

Ons kan wel ten volle deel in die dimensie van gees, maar dit nie vasvang in die dimensie van vlees nie. Ek dink bv. daar is 'n sin waarin ons iets geestelik kan verstaan maar nie in menslike woorde kan uitdruk nie. Die oomblik as mens dit in menslike woorde uitdruk dan begewe jy jouself op die dimensie van vleeslike en aardse.

Maar daarmee s ek nie mens moenie die geestelike in woorde probeer uitdruk nie. Ek s ook nie dat woorde die geestelike realiteit wat dit beskryf minder waar maak nie. Ek s bloot dat mens voortdurend bewus moet wees van die beperkings van menslike woorde.

Omdat die waarheid van God en die Bybel eerstens in 'n geestelike dimensie bestaan en omdat menslike kategorie beperk is en nie 'n 100% volledige weergawe daarvan kan gee nie, beteken egter nie dat alle standpunte geldig is of dat mens enige iets oor God kan s nie.

Ek dink die uitdaging bly om:

1) beskeie te wees oor jou eie standpunte en veral beskeie te wees in die manier hoe jy jou eie verstaan in woorde sit
2) te besef dat ons die Heilige Gees nodig het om ons in die hele waarheid te lei, en Hom toe te laat om ons denke en verstaan te rig en te heilig.

14390876
Sep 28th 2007, 10:25 AM
ek stem saam met die boonste poste.
Filadelfieer, die intrerestante ding is, is dat dit nie is asof die wreld meer verenig is as die kerk nie, en mense wat Christenskap aanval gebaseer op die volgelinge begaan `n denkfout. Hulle maak die aanname dat die volgers van `n beginsel, die waarheid van die beginsel afekteer. Daarom het die bekende Indiese leier, Gandhi een keer ges: Ek sou `n Christen gewees het as dit nie was vir Die optrede van Christene nie"

Die vraag wat ek nog oor wonder is
wanneer `n mens besluit is die verskille tussen mense, groepe of kerke belangrik genoeg is dat dit `n mens verhot om langer in die groep te bly. As `n mens kyk na die reformasie. Ons is tog protestantse mense omdat daar mense was wat geprotesteer het teen die Katolieke Kerk. Ek stem nie saam met wat die Katolieke Kerk s nie, maar was die verskil belangrik genoeg dat dit `n skeuring tussen die kerk geregverdig het?

oppiweb
Sep 28th 2007, 02:02 PM
Mark 3: 24 En as n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie;
25 en as n huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie bly staan nie;

Spreuke18:1 HY wat hom afskei, soek sy eie begeerte; hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek

Dat daar soms 'n "verbittering" tussen broeders ontstaan omdat God hulle in verskillende rigtings wil stuur, soos deur Filadelfier genoem, ja, dan was die "verbittering" van korte duur tussen twee broeders en dit was God se wil dat dit so moes gebeur - God het 'n doel daarmee gehad.

Ons moet onderskeid kan tref tussen organisasies wat as "kerk" bekend staan en tussen die "kerk". Persoonlik ken ek 'n hele paar honderd mense wat nie God liefhet nie, maar hulle "kerk"....onder hierdie spul sal daar verdeeldheid wees en teen die tyd is daar seker al 33002!

In Jesus se gebed soos aangeteken in Johannes 17 vind ek nie dat Hy spasie gelaat het daarvoor dat elke ou maar kan glo wat hy van hou nie en as daar Een is Wie se gebed beantwoord word, dan is dit Hy! My afleiding is dus dat hulle wat so verdeeld is, nie die huishouding van God is nie, maar die sendingveld.....daar moet tog maniere wees waaraan ons die sendingveld kan uitken - hulle verdeeldheid is maar een! :)

Ta-An
Sep 28th 2007, 08:08 PM
Ons verskil in ons geloofs uitkyk want ons verstaan slegs ten dele..1 Kor 13:9 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=46&CHAP=13&SEARCH=jesus king lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=9) Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele.

1 Kor 13:10 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=46&CHAP=13&SEARCH=jesus king lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=10) Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan.

Hoekom??
1 Kor 13:12 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=46&CHAP=13&SEARCH=jesus king lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=12) Want nou sien ons deur 'n spiel in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.
.
Miskien is dit sodat ons liefde teenoor ons naaste kan beoefen?? :hmm:
Dalk om ons nederig te hou.... om die skrif te bly ondersoek en nooit te kom by die punt van "Nou het ek ge-arrive" nie ;)

oppiweb
Sep 29th 2007, 09:42 AM
Geliefde ACCM,

Ook as die gemeente gewerk het soos in die dae toe Paulus sy sendbriewe geskryf het, sou daar geen skeuring wees nie.

Die rede waarom daar vandag skeuring is, is juis al die papierwerk met al die belydenisskrifte en gemors wat elke "kerk" organisasie vir homself opstel om hom te onderskei van die res. Hierdie geskrifte dra verseker nie die beeld van iemand wat kan erken dat hy net ten dele ken nie. Nou of dit 'n gebaar van liefde is om allerhande skeiding makende geskrifte op ter stel wonder ek.

Van liefde gepraat, die liefde is outomaties die geregtigheid wat weer die ewige lewe is! (http://www.oppiweb.com/dirkmuller/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=31) Op die pad van geregtigheid is lewe, en die rigting van di pad is onsterflikheid. Spr.12:28

14390876
Sep 29th 2007, 10:28 AM
Ek stem saam maar ek dink ook dit het te make met die sekularisasie van ons leef wreld. Kerke (en hul lidmate) voel dikwels bedryg deur aanvalle van verskeie kante. Dit sluit in die evolusionitse, sekuler-humaniste, die post modernitse, "new age", mense wat "ense regte"bo alles stel, etc.
Ek dink moderne mense probeer dus hierdie belydenis skrifte opstel, soos jy s, om hulle self te kan onderskei van ander. Juis omdat hulle sekerheid wil h. Ek vestaan die behoefte, alhoewel ek met oppiweb saam stem.

Ek wil nog steds meer opnies oor die reformasie hoor. Was die protestantse beweging weg van die Katolieke Kerk geregverdig?

14390876
Sep 29th 2007, 10:29 AM
Een ding weet mens verseker, dit is dat mens jou nie kan voorstel hoe mens die waarheid in die Bybel kan ontdek sonder leiding van bo nie. Julle het beide dinge ges wat ek graag op wil reageer, maar ek doen dit later.

CFJ, ek wag nog steeds vir die reaksie. Ek sal baie gentereseerd wees om te hoor wat jou reaksie is.

CFJ
Sep 29th 2007, 01:15 PM
CFJ, ek wag nog steeds vir die reaksie. Ek sal baie gentereseerd wees om te hoor wat jou reaksie is.

Jip 14390876, ek was bietjie langer weg as wat ek gereken het, was Donderdag laas hier, jammer daaroor. Ons gesels gou weer!

oppiweb
Sep 29th 2007, 02:52 PM
Wegbreeek van die katolieke was 'n goeie ding en meer as geregverdig volgens my. Ek glo nie in "groot kerk organisasies" nie en was die stigting van 'n protestantse dier geen hernuwing nie....aan die ander kant as mens een van die dienste kon bywoon daardie tyd, sou mens regtigwaar kon se, maar ek was nie daar daai tyd nie - wat ons nou het is net so erg!

CFJ
Oct 1st 2007, 06:15 AM
CFJ
Dankie vir hierdie draad - ek dink dit kan dalk goed wees veral as mens vrae het wat ek graag opinies oor wil he.

Ek het so vlugtig deur almal se poste gelees, maar moet erken dat met hierdie skeelhoofpyn wat ek vanaand het, ek dit nie werklik in diepte gedoen het nie.

Met die dat ons almal verskillende sienings het, wil ek dalk net hierdie volgende teksvers by julle los en hoor wat julle opinie is.

Johannes 3:5
Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. (1953) - die 1983 vertaling se min of meer dieselfde.

Net gou agtergrond : Ek's lidmaat van 'n NG gemeente - dus geen grootdoop, maar is wel gedoop as baba. Ek glo in Jesus as die enigste weg na die Vader en het Hom aangeneem as my Persoonlike Verlosser.

Op ander kere se Jesus dat al hoe ons die koninkryk sal sien is deur Hom. Nou weet ek nie meer wat nie.

Hoop hierdie maak sin. Ek sal weer more aand kom inloer.

Groete aan almal

Hi ChildofJesus,

Persoonlik glo ekself, die enigste noodsaaklike doop, is die doop in Jesus se liggaam (1Kor 12:13, Rom 6:3-4, Kol 2:11-12, Gal 3:27, 1Pet 3:20-21). Daar is heelwat Skrif daaroor en in baie gevalle word die doop met water in die plek geplaas van hierdie doop wat nie met hande verrig kan word nie. Vir my persoonlik is daar nie 'n groot saak met die groot- of die kleindoop nie, maar dat jy jou doop moet verstaan. Ons mag nie 'n wet of 'n werk van die doop met water maak nie, hier is die redes...


Gal 2:20-21 Ek is met Christus gekruisig, en k leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het. (21) Ek verwerp nie die genade van God nie; want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus tevergeefs gesterwe.

Rom 11:6 En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie; anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie; anders is die werk geen werk meer nie.

Rom 4:2-5 Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. (3) Want wat s die Skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. (4) Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste; (5) aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken.
So kan ons ook nie geregverdig word uit enige werk wat ons doen nie... en dit sluit die doop met water in. Persoonlik glo ek die konteks van die water in Johannes 3:5, wys nie op die doop nie, maar op die vleeslike geboorte. Mens moet kyk waaroor die gesprek tussen Jesus en Nikodmus gehandel het...


Joh 3:3-8 Jesus antwoord en s vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. (4) Nikodmus s vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? (5) Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. (6) Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. (7) Moenie jou verwonder dat Ek vir jou ges het, julle moet weer gebore word nie. (8 ) Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.
Aanvanklik het Jesus net ges mens moet weer gebore word. Nikodmus het dit nie verstaan nie en die res van die gesprek het gehandel oor die verskil tussen die vleeslike en geestelike geboorte.

Dat dit op die doop met water kan dui is moontlik, maar dan moet mens in konteks gaan kyk na die werke wat die mens kan doen om gered te word en wat die Skrif daaroor s. Eers dan kan mens die konteks begin verstaan en oor daardie rede maak dit vir my persoonlik meer sin dat dit handel oor mens se twee geboortes in hierdie lewe. Dit kan ook simbolies op die doop wys. Die vraag sal altyd wees, watter doop, daar is meer as een doop in die Skrif en daar is byvoorbeeld minstens 5 dope wat met presies dieselfde Griekse woord aangedui word, baptizo? Is dit die doop in Jesus se liggaam (1Kor 12:13), die doop met water (Mat 3:11), die doop met die Heilige Gees (Mat 3:11), die doop met vuur (Mat 3:11) of die kruisdood van Jesus (Luk 12:50)?

Die doop met water is reg en goed, solank dit net nie 'n werk tot redding word nie en dit is nodig en stigtend dat mens dit wel doen. Op geen stadium wil ek beweer mens moet jou nie laat doop nie. Daar is ongelukkig mense wat groot- en/of klein gedoop is, wat nooit die Here sal sien nie, omdat hulle roem in hulle doop en nie in die kruis nie...


Gal 6:14-15 Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wreld vir my gekruisig is en ek vir die wreld. (15) Want in Christus Jesus het ng die besnydenis ng die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel.
Alhoewel baie nie die verband tussen die doop en besnydenis erken nie, glo ek wel dat daar 'n verband is. In Christus het ng die doop met water ng die ongedooptheid met water enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Kyk waarop roem Paulus hier en kyk wat skryf hy...


1Kor 1:17-18 Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. (18) Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God;
Net voor Jesus gekruisig was, het Hy die volgende ges...


Mar 10:38-39 Maar Jesus s vir hulle: Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat Ek drink, en gedoop word met die doop waarmee Ek gedoop word? (39) En hulle antwoord Hom: Ons kan. Maar Jesus s vir hulle: Dis waar, die beker wat Ek drink, sal julle drink, en met die doop waarmee Ek gedoop word, sal julle gedoop word;
Sy kruisiging was Sy doop...en die doop waarmee Hy gedoop is, sal ons ook mee gedoop word. Dit is wanneer die mens sterf in sy vlees en Jesus aanneem, die oomblik wanneer mens in Sy liggaam in gedoop word, die liggaam wat vir ons gekruisig is, daarom moet ons net in die kruis roem en niks anders nie!

oppiweb
Oct 1st 2007, 07:52 AM
Childof Jesus,

As daar al ooit iets op hierdie forum was wat my hart laat oorloop het met vreugde, dan is dit hierdie antwoord wat Jesus jou deur die diens van Sy dienskneg, broeder CFJ gestuur het!

Enigste rede waarom ek nou hierdie eiertjie van my kant af kom le is omdat die Woord se dat mens kan gaan op die getuienis van twee of drie en ek jou wil aanmoedig om daardie Woord aan te neem asof uit die hart van God! Amen.

Meditator
Apr 20th 2013, 06:56 PM
Ek grawe nou in die ou drade rond.:D

Die belangrikste en 'n groot troos vir my oor hierdie saak is hierdie gedeelte wat Paulus geskryf het:


Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester die fondament gel, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan ‘n ander fondament l as wat daar gel is nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op di fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels— elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. [1Kor 3:10-15]

Elkeen kan maar aankarring soos hy wil en sy eie storie verkondig, maar as hy met die fondament karring, gaan God hom uithaal. Die oomblik wat iemand begin verkondig dat daar meer as een pad na God toe is, het hy groot moeilikheid. Daar is ouens wat dit al preek. (Carlton Pearson is een. Hier is 'n aanhaling uit een van sy boeke: “...the operative idea here is that there is a right and wrong theology -- a right God and a wrong God. But this is an invalid premise. All versions of God are the same thing: A HUMAN INTERPRETATION OF THE UNIVERSAL CONSCIOUSNESS.”) Na my mening kan dit die onvergeeflike sonde wees, as die ou 'n wedergebore Christen is/was en boonop homself as 'n leermeester voorhou. Siele is vir God kosbaar en iemand wat 'n ander hel toe help, berokken Hom groot skade.

Het enigiemand dalk 'n ide oor wat die kosbare goed is waarmee gebou word wat Paulus van praat? En wat is die hout, hooi en stoppels? Wat is die loon en watter skade kan iemand ly? Laasgenoemde dink ek handel oor loon en skade in die hemel.

Jis hierdie het verrykende implikasies en daar is baie interessante vrae wat hieruit voortspruit soos bv. Hoekom is Jesus die enigste weg? Om vir iemand te vertel, omdat die Bybel so s, gaan nie werk nie. Wat dink julle is die rede? Daar moet 'n logiese verduideliking wees daarvoor.

Ben Cronje
Apr 20th 2013, 08:33 PM
Meditator, jy het gaan diep grawe vir die draad...:lol:
Interessante draad egter.

My inset:

Een van die redes, dink ek, hoekom daar so baie denominasies is, is omdat meeste "groeperings" nie verby hul "founding fathers" kan verby kyk nie. Byvoorbeeld, die Calviniste sal oor 'n nuwe verstaan s, "Calvin het dit nie gesien nie, so ons sien dit ook nie". Die Lutherane s "Luther het dit nie gesien nie, so ons sien dit ook nie", en so masjeer elke groepering op die tempo van sy eie drom....:hmm:

Meditator
Apr 20th 2013, 09:53 PM
Meditator, jy het gaan diep grawe vir die draad...:lol:
Interessante draad egter.

My inset:

Een van die redes, dink ek, hoekom daar so baie denominasies is, is omdat meeste "groeperings" nie verby hul "founding fathers" kan verby kyk nie. Byvoorbeeld, die Calviniste sal oor 'n nuwe verstaan s, "Calvin het dit nie gesien nie, so ons sien dit ook nie". Die Lutherane s "Luther het dit nie gesien nie, so ons sien dit ook nie", en so masjeer elke groepering op die tempo van sy eie drom....:hmm:

My soektog is na krag (dunamis). Christene praat en stry baie oor belangrike en minder belangrike goed, maar waar is die Jack Coe's, Smith Wigglesworths en John G Lakes van ons generasie? Ek kry so die gevoel dat God iets is wat almal oor teoretiseer en filosofeer. Daar is vele dogmas wat die afwesigheid van God se krag vandag probeer verklaar, maar al die verduidelikings is almal intellektueel onbevredigend.

Wat het geword van die Handelinge kerk? God s dan dat Hy nie verander nie. Sy woord verander nie. Wat gaan aan?

14390876
Apr 24th 2013, 12:59 PM
Ek dink die rede daarvoor is dat die kerk te veel deel van die wrld is en oop is vir komprimie. Kyk, om mense om ons te kan beryk met ons getuienis moet die kerk tot 'n mate in die stroom van die wreld wees. Ons kan ons self nie so afsny en "heilig" hou dat ons nie meer dat ons mense afskrik nie. Ek dink dit us waar die kerk die meeste sukkel. Om daai balans te h tussen heilig wees en toereikbaar.In 'n poging om meer mense na die kerk te lok, het die kerk daai standaard van heiligheid verloor. Wanneer mense deur swaar tye gaan moet die kerk die eerste een wees om sy hand op te steek en te s "kom ons help."

Ek dink eintlik hardop so ek is nie seker of dit alles sin maak nie.

Louwrens Erasmus
Apr 25th 2013, 07:41 AM
My soektog is na krag (dunamis). Christene praat en stry baie oor belangrike en minder belangrike goed, maar waar is die Jack Coe's, Smith Wigglesworths en John G Lakes van ons generasie? Ek kry so die gevoel dat God iets is wat almal oor teoretiseer en filosofeer. Daar is vele dogmas wat die afwesigheid van God se krag vandag probeer verklaar, maar al die verduidelikings is almal intellektueel onbevredigend.

Wat het geword van die Handelinge kerk? God s dan dat Hy nie verander nie. Sy woord verander nie. Wat gaan aan?

Miskien sal die artikel vir jou 'n bietjie lig werp op die onderwerp. Dit is redelik lank, so ek plaas maar die link na die artikel op my webtuiste. http://shamaministries.org.za/wp/moses-2-oor-grondbeginsels/moses-2-vers-6-hoe-verkry-ek-die-krag-van-god/

Meditator
Apr 27th 2013, 06:06 AM
Miskien sal die artikel vir jou 'n bietjie lig werp op die onderwerp. Dit is redelik lank, so ek plaas maar die link na die artikel op my webtuiste. http://shamaministries.org.za/wp/moses-2-oor-grondbeginsels/moses-2-vers-6-hoe-verkry-ek-die-krag-van-god/

Daardie artikel maak die aanname dat wanneer mens dunamis soek, jy selfsugtig is. Dis nie noodwendig nie waar nie. Wat moet ek doen om dit te kry? Is daar 'n manier? Ek huiwer om die woord formule te gebruik, want dis beslis nie dit nie.

Louwrens Erasmus
Apr 27th 2013, 11:31 AM
Hi Meditator
Jy moet nie die artkel lees en dink dit is net vir mense wat selfsugtig na die HERE se krag soek nie. Dit is verseker nie die rede nie. By my Bybelskool kry ek dierbare mense wat verseker nie selfsugtig is nie, maar tog is die antwoord dieselfde vir almal. Die dunamis krag wat jy soek, kan slegs verkry word by die kruis. Daar is nie n ander manier om dit te verkry nie. 1 Korintirs 12 beskryf wat die manifestasie van daardie krag gaan wees, en dit gaan verseker verskillend by elke persoon wees. My hele punt is dat jy moet verstaan wat by die kruis gebeur het, en wat dit vir ons beteken. Jesus het daar gesterf, en so moet ek ook sterf voordat ek kan beweeg in die gawes van die Heilige Gees. Ek het n uittreksel uit n ander artikel aangeheg wat dit verder bespreek.

Wat doen ons vandag wanneer iemand tot bekering kom. Hoe maak ons dissipels van mense?

My ondervinding is dat die persoon kom uit na n oproep deur die prediker of soortgelyke persoon, en doen n gebed om Jesus aan te neem. Daarna word hy geleer n Christen doen nie die volgende nie: Rook, drink, steel, vloek, en nog baie ander moenies. Die persoon moet hard werk, bid, Bybel lees, dienste bywoon, sy tiende gee, en oor die algemeen net goed wees. Die persoon trou, kry n goeie geleerdheid, n goeie werk, dien die HERE deur Sondagskool, tienerkerk, helper of by wat ook al betrokke te raak. Die persoon maak sy kinders groot, tree af, en gaan dood.

Nou mag julle dalk vra maar wat is fout daarmee. Baie. Handelinge 1 vers 8 leer ons dat ons Krag sal ontvang wanner die Heilige Gees oor ons kom. Waar is di Krag? Jou lewe is leeg sonder Krag. Kom ons kyk n bietjie na ons eie lewe. Sukkel ons nog met sondes soos trots, skinder, jaloesie, eie geregtigheid, en onverdraagsaamheid wat ons nie los van kan kom nie. Hoe probeer ek die probleem oplos? Lees meer Bybel. Bid meer. Lees boeke wat belowe dat ek sal ophou met die sonde. Luister bandjies. As dit nie help nie gaan ons vir berading en word ons vertel om maar te volhard in gebed en vas. Wat leer die Bybel ons. Matt 10: 38 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.

Die Bybel s nie dat ons dit altyd maklik gaan h nie. Dit gaan my iets kos. Dit gaan my kos om my kruis op te neem en te sterf. Ons sien altyd net die kruis as die kruis wat Jesus op gesterf het en so vir ons sondes betaal het. Ons sien net wat Hy vir ons gedoen het vir die vervulling van die verbond, maar ons sien nie die kruis as die plek waar ek ook my lewe moet gaan neerl en Hom volg nie. Ons sien nie die kruis as iets wat ek moet opneem om Hom te volg nie. Ons kan nie weergebore word as ons nie eers sterf nie. Dit is onmoontlik om lewendig weergebore te word. Ek moet my eie lewe, my eie geregtigheid, my eie ek, gaan neerl by die kruis, sodat ek in n nuwe lewe kan opstaan, en Jesus dan volg.

Wedergeboorte vereis dood. Dan sal ons gebed nie wees HERE ek bring al my sondes na U toe. Sal u hulle asseblief vergewe, en dankie dat ek nou n nuwe skepsel is, maar sal my gebed wees HERE Jesus ek kan myself nie red nie, ek vertrou U daarvoor. Daaroor l ek nou my lewe voor U neer, en ontvang ek U gawe. Dankie dat U my red. Dit is ook die eerste stap van geloof, omdat ek nou die HERE vertrou om my te red. Voordat ek gesterf het, is dit wat ek gedoen het godsdiens, maar nou is dit n lewe neergel tot eer en verheerliking van Hom, ons HERE Jesus.

Hoe weet ek of ek regtig gesterf het? Kom ons kyk gou na n paar aspekte wat ons graag wil of nie wil hoor nie. Die godsdienstige persoon wil graag saam heers, maar wil nie suffer nie. Hy wil hemel toe gaan, maar hy wil nog steeds doen net wat Hy wil. Hy wil h die HERE moet hom sen, maar hy wil niks opgee nie. Hy sal kilometers ver ry om boodskappe van krag, voorspoed (blessings), ewige lewe, geestelike gawes en wat ook al na te luister, maar hy hou nie van boodskappe van self aflegging, onderwerping, oorgee en heiligmaking nie. Hoekom? Want ek wil nie sterf nie. Ek wil in beheer bly van my lewe.

Die geredde persoon s, Nie ek nie, maar Christus. Hoekom? Kom ons kyk na Lukas. Lukas 9: 23 As iemand agter My wil aankom, moet hy homself verlon en sy kruis elke dag opneem, en My volg. So, ek moet myself elke dag verlon. Ek moet elke dag sterf. As ek nie sterf nie, kan ek nie ewig lewe nie. Wanneer ek ewig lewe, het die dood geen mag oor my nie. Wanneer ek iemand vra hoe sy verhouding met die HERE is, stel ek nie belang in wat die HERE 20 of 10 of 5 jaar of selfs 1 maand gelede gedoen het in jou lewe nie, maar wat was Sy invloed vandag in jou lewe. Was dit deur n nuwe openbaring van Sy Woord, of die verhoring van n gebed vandag, of dalk het Hy jou net bederf deur iemand wat jy mis oor jou pad te bring.

Ek het vroer ges dat ek moet sterf. Maar waarvan moet ek sterf? Die mens bestaan uit n gees, n liggaam en n siel. Die mens se siel, m.a.w. jou emosies, wil, en denke is gewoont daaraan om sekere dinge te doen, en aanvaar sekere gewoontes as normaal. Jou gees daarenteen, is min ontwikkel in wie of wat God is. So wanneer ons ons menslike natuur verruil vir n Goddelike natuur, moet ons wreldse gewoontes plek maak vir gewoontes wat God verheerlik. Dit beteken dus dat ek God moet koning maak in elke aspek van my lewe. Ek moet dus God se wette in my hart ontvang.

Ek moet verstaan wat dit beteken dat Hy my Middelaar is, m.a.w. Hy staan tussen my en God sodat God Hom sien en my kan kwytskeld. So is daar baie aspekte wat Hy homself wil openbaar aan ons, en waar ons Hom moet koning van maak, soos ons geneesheer, advokaat, regter, ons verlosser. Elke nuwe area waar ek Hom in ontdek, bou my geloof. Die Bybel leer ons ook dat dit onmoontlik is om God te behaag sonder geloof. So, ek moet elke aspek van my lewe gaan neerl by die kruis, sodat ek in die plek daarvan Christus kan ontvang om die gewoonte of aspek van my lewe oor te neem.

Nou mag u dalk vra waaroor gaan alles. Matt. 5 48. Wees dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. Hoe kry ek dit reg? Jesus het klaar die pad gewys met die nuwe verbond. Kom ons kyk gou na die geskiedenis.

Die eerste verbond was tussen Abraham en God. God het vir Abraham belowe dat hy die vader van alle gelowiges sal wees. Die teken van die verbond was die besnyding. Die verbond is weer deur die HERE bevestig met Moses voor die uittog uit Egipte. Hier was die pasga, besnydenis en die bloed aan die deurposte die teken. Maar wat is die nuwe verbond? Ons hoor so baie van die nuwe verbond, maar verstaan ons wat dit beteken, of verstaan ons wat gebeur het? Wanneer ons die Bybel en ander geskrifte van dieselfde tyd bestudeer en ondersoek, vind ons dat daar verskeie kledingstukke en bewysstukke omgeruil was wat tekens van die verbond was. Kom ons kyk wat het Jesus vir ons nagelaat het, om onsself mee te klee:
 Sy kleed het Hy vir ons gegee sodat ons Sy natuur en karakter kan ontvang.
 Sy lyfband bied ons Sy krag en Sy Sterkte
 Die vermenging van die bloed beteken vir ons dat ons reiniging van sondes ontvang.
 Ons vind nou ook dat ons naam verander, en daardeur ontvang ons Sy reputasie en outoriteit, terwyl Hy ons Sy litteken aanbied aan die kruis as n permanente verbintenis.
 Hy verruil ook ons besittings, en so ontvang ons die ewige lewe.
 By die Nagmaal eet ons as deelgenote saam die verbondsmaal.
 Die laaste teken van die verbond, die gedenkpaal, is die bloedbevlekte kruis op Golgota. Want as Hy nie gesterf het nie, sou ons nie die ewige lewe kon ontvang nie.

Hoe word ek deel van die verbond? Deur die nagmaal te gebruik, die doop van die gelowige en die doping met die Heilige Gees wat die afsterwe van die ou mens, en die opstanding van die nuwe mens aandui. Want ek moet kies of ek deel wil word van die verbond. Nie my ouers, kerk of iemand kan vir my besluit nie. Ek moet my lewe gaan neerl by die kruis. Johannes 3 vers 5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Romeine 6 leer ons wat die doop beteken. 1 Wat sal ons dan s? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? 2 Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? 3 Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? 4 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in n nuwe lewe kan wandel. 5 Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur di aan sy opstanding; 6 aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. 7 Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. 8 As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe, 9 omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer nie. 10 Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God. 11 So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse HERE. 12 Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. 13 En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. 14 Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. 15 Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie! 16 Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie f van die sonde tot die dood, f van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? 17 Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, 18 en, vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. 19 Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees; want net soos julle jul lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. 20 Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. 21 Watter vrug dan het julle toe gehad van die dinge waaroor julle jul nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. 22 Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. 23 Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse HERE.

As ons besef dat ons deel het aan Sy verbond met ons, sal ons ook die Krag weerspiel wat ons as Christene kortkom, en doen wat Hy gebied. Die Krag kom van Hom en word ons sn as deel van die verbond. Die Krag is dieselfde Krag as wat Jesus noem in Matteus 28 vers 18 dat alle mag aan Hom gegee is in hemel en op aarde. Dit is ook dieselfde Krag wat Jesus uit die dood opgerig het. Dit beteken dat dieselfde Krag en Mag wat Jesus besit aan ons bemaak is in die verbond.

Petrus verklaar dit as volg: Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wreld is. (2Pe 1:3-4)

Meditator
Apr 29th 2013, 04:35 PM
Hei Lourens

Ek verstaan presies wat jy s. Kom ek probeer waarna ek soek op 'n ander manier verduidelik.

In die gelykenis van die verlore seun, word meestal gefokus op die jonger seun wat weggeloop het. As ons egter na die oudste seun kyk, leer mens heelwat meer dink ek.

Hy het nie sy pa se hart geken nie. As hulle soggens net saam bietjie koffie gedrink en beskuit geeet het sou hy geweet het hoe sy pa voel. Hoe anders sou dit nie verloop het as hy ges het, "Sjoe pa, ek het nie besef jy verlang so nie. Ek sal hom gaan soek en terugbring." Dan helder sy pa se gesig op. "Ag Ouboet, sal jy? Sal jy regtig? Jis ek sal so bly wees! Wat het jy als nodig vir die reis? Kom ons begin reelings tref!!"

Dit was egter nie wat gebeur het nie, n. Hy daag heel dikbek by die huis op terwyl almal paartie hou en kla: "Ek het heeltyd die wet onderhou en jy het my niks gegee nie." Toe seg sy pa vir hom: "Ouboet, als wat ek het is joune. Jyt net nooit gevra nie!!"

Ons is erfgename van God en mede erfgename met Christus. Ek probeer uitvind wat my erfdeel in sy volheid behels. :D Is ek vraatsig? Ja!! Is ek selfsugtig? Ek dink nie so nie. As daar selfsug is, mag God dit gerus uitroei met wortel en tak!!

Louwrens Erasmus
Apr 30th 2013, 08:08 AM
Meditator

Ek dink elke persoon wil dit graag weet. Die HERE sal elke dag vir jou wys wat nodig is vir die dag, en as Hy jou dalk wil bederf, sal jy ook leer wat hy dalk in die toekoms vir jou sal h. So ek dink'n persoon kyk maar na waar jy eendag gaan opeindig, en hopelik is dit vir elke persoon in die ewige lewe. Dit is maar waar ek eerste begin. Wanneer ek 200% oortuig is daarvan, dan kyk ek maar waar Hy my elke dag lei en leef ek my Christenskap uit, want dit is wat die mense lees, my lewe. En dan sal die HERE jou gebruik waar Hy wil elke dag. Ek verwys die mense maar na 'n opsomming van 'n boek wat ek jare terug gelees het, en wat Christenskap vir ons vergelyk met die wat orde soek in hulle lewe, en die wat elke dag verbaas is oor wat gebeur. Gaan lees dit daar, dit sal jou op 'n goeie wyse laat besluit wie jy eintlik is. As jy 'n pionier is, sal jy agterkom dit maak ientlik nie saak nie.

Hier is die link http://shamaministries.org.za/wp/settlers-and-the-pioneers/. Miskien het jy dit al gelees, maar ek lees dit nogsteeds baie, net om vir my rigting te gee.

Henry
Apr 30th 2013, 05:29 PM
Hier is die link http://shamaministries.org.za/wp/settlers-and-the-pioneers/. Miskien het jy dit al gelees, maar ek lees dit nogsteeds baie, net om vir my rigting te gee.

Lourens, dankie!! Dis presies wat op die forum aan die gang is. Setlaars vs Pioniers. En dis 'n ewige stryery!!

Ta-An
Apr 30th 2013, 06:17 PM
Hier is die link http://shamaministries.org.za/wp/settlers-and-the-pioneers/. Miskien het jy dit al gelees, maar ek lees dit nogsteeds baie, net om vir my rigting te gee.Nou hoekom is al die goeie goed inni Kaap :hmm: