Announcement

Collapse
No announcement yet.

Kritiese vrae oor die Doop.

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Inligting Kritiese vrae oor die Doop.

  Pastoor Roelof is besig met 'n boek genaamd "Tweegesprek" wat binnekort die lig sal sien. Hy het ook die volledige Openbaring reeks aangebied. Daar is 10 verskillende onderwerpe in sy boek en een daarvan is die doop. Daar is sommer praktiese vrae wat ingevul kan word. Ek plaas graag die gedeelte.  God's people should be baptized because God commanded it, not because some church requires it.”

  John Rice  6 - Kritiese vrae oor die doop  “Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.”
  Markus 16:16


  Die woord “doop” kom van die Griekse woord “baptizo” wat beteken “onderdompel”. Dit is ʼn maklike woord om te verstaan. As die Kook en Geniet byvoorbeeld sê doop die koeksuster in die sous, wonder niemand oor wat om met die koeksuster te doen nie.

  Wanneer die Bybel egter die opdrag gee om jou te laat doop, het mense allerhande vrae oor die toepassing van hierdie opdrag. Dit is jammer, want dit is ʼn baie duidelike en maklik-verstaanbare opdrag in die Bybel.

  Ons gaan nou na ʼn paar kritiese vrae rondom die doop kyk om ons te help om hierdie belangrike opdrag in die Bybel beter te verstaan en uit te voer.

  Hoeveel waterdope ken die Bybel?
  “Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here, een geloof, een doop” (Efésiërs 4:4-5). Meeste van ons weet dat verskillende kerke, die doop op verskillende maniere bedien, maar uit hierdie Skrif is dit duidelik dat die Bybelskrywers en lesers van die begin af net een doop geken het. Hulle het die instruksies van die apostels in eenvoud gelees, geglo en toegepas.

  “Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan” (2 Korinthiërs 1:13). Om die doop te verstaan gaan ons dieselfde benadering tot die Woord volg en bloot doen wat ons lees.

  Wie mag gedoop word?
  “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het” (Matthéüs 28:19).

  In die lig van hierdie Skrifgedeelte, wie mag gedoop word?

  _____________________________________

  “En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water; en die hofdienaar sê vir hom: Daar is water; wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is” (Handelinge 8:36-37).

  In die lig van hierdie Skrifgedeelte, wie mag gedoop word?

  ___________________________________

  “Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê: Wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang” (Handelinge 2:37-38).

  In die lig van hierdie Skrifgedeelte, wie mag gedoop word?

  ___________________________________

  Ons het nou gesien dat volgens die Skrif slegs die volgende persone gedoop mag word, naamlik:
  1. dissipels of volgelinge wat lering kan ontvang en onderhou
  2. iemand wat glo dat Jesus die Seun van God is en
  3. iemand wat hom van sy sondes bekeer het en Jesus se kruisdood aanvaar het vir vergifnis.

  Die groot vraag is nou, kan ʼn babatjie aan hierdie vereistes voldoen?

  Eerstens kan ʼn babatjie tog nie ʼn dissipel wees wat Jesus se lering onderhou en navolg nie, want hy kan nog nie eers sy ouers navolg nie. ʼn Suigeling kan, in die tweede plek, tog ook nie glo dat Jesus die Seun van God is nie, omdat hy hierdie begrippe nog nie eers kan verstaan nie. In die derde plek weet ʼn baba ook niks van bekering en wedergeboorte af nie. Inderdaad, so ʼn klein kindjie weet nog nie eers van Jesus se kruisdood waardeur Hy vir ons vergifnis bewerk het nie.

  Al kan babatjies dus nie gedoop word nie, hoef ons nie bekommerd te wees oor hulle nie.

  “Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God” (Markus 10:14).

  Waaroor gaan die doop regtig?
  “Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ’n nuwe lewe kan wandel” (Romeine 6:3-4).

  Wat beeld die doop uit in hierdie verse?

  __________________________________________________ _____

  “En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep” (Handelinge 22:16).

  In die lig van hierdie verse, waarvan is die doop ʼn simbool?

  ________________________________________

  “Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus; want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee” (Galásiërs 3:26-27).

  Waarmee word die doop in hierdie verse vergelyk en wat beteken hierdie beeld vir ons?

  _____________________________________

  Hoe moet die doop prakties bedien word?
  Dit wat die doop simboliseer en uitbeeld, wys reeds vir ons hoe ons die doop prakties moet uitvoer. As ons iemand begrawe, sit ons nie net ʼn enkele graaf sand op sy kis neer nie. Nee, ons maak die kis heeltemal toe. Wanneer ons bad, was ons nie net ons gesigte en verklaar dan dat ons skoon is nie. Nee, ʼn mens was jou hele lyf! As ons onsself aantrek, sit ons ook nie net ʼn hoed op ons koppe en besluit dat ons nou reg is vir die dag nie. Nee, jy trek jouself behoorlik aan. Al is hierdie beelde van begrawe, bad en aantrek dus reeds sterk aanduidings oor hoe ons die doop moet uitvoer, wil ons nie die onderwerp afhandel deur bloot van afleidings gebruik te maak nie. Ons wil eerder kyk na wat die Bybel eksplisiet vir ons sê oor hoe ons die doop prakties moet bedien aan gelowiges.

  “En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ’n duif neerdaal en op Hom kom” (Matthéüs 3:16).

  “En Johannes was ook besig om te doop in Enon naby Salim, omdat daar baie water was. En die mense het daar gekom en is gedoop” (Johannes 3:23).

  “En hy het beveel dat die wa moes stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim ...” (Handelinge 8:38-39).


  Hierdie Skrifgedeeltes maak dit duidelik dat ons baie water nodig het om iemand te doop. As besprinkeling die wyse was waarop ons die doop moes bedien het, waarom maak die Bybel telkens melding van baie water en dat mense uit die water opklim nadat hulle gedoop is?

  Mag ek die doop weier as ek tot bekering gekom het?
  Nee, want Jesus en die Apostels het vir ons ʼn voorbeeld gestel om na te volg. Ons vind dit opgeteken in die Skrifgedeeltes hieronder:

  “Toe het Jesus van Galiléa na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het Hom ernstig teëgegaan en gesê: Ek het nodig om deur U gedoop te word, en kom U na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want só pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy Hom toegelaat” (Matthéüs 3:13-15).
  “Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het” (Filippense 3:17).

  As ʼn mens werklik tot bekering gekom het, mag jy nie weier om gedoop te word nie, want die doop is deel van God se raadsplan:

  “Want Ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie; maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy. En toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes. Maar die Fariseërs en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie deur hom te laat doop nie” (Lukas 7:28-30).

  Ons mag die doop nie weier nie, want as Jesus ons Here is, moet ons doen wat Hy sê in
  Lukas 6:46: “En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?”

  “Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom” (Johannes 3:36).

  Die doop is ʼn stap van gehoorsaamheid en gehoorsaamheid is die hoeksteen van dissipelskap en geestelike groei. Daarom is dit belangrik om hierdie opdrag so gou as moontlik te gehoorsaam nadat jy tot bekering gekom het.

  Praktiese toepassing
  1. Het jy Jesus waarlik as jou persoonlike Verlosser en Saligmaker aangeneem?

  __________________________________________________ _________________

  2. Het jy jou waarlik tot die Here Jesus bekeer? Indien, nee, wat verhinder jou om dit nou te doen?

  __________________________________________________ __________________________________________________ ______________________________

  __________________________________________________ _____________________

  3. Het jy jou al laat doop? Indien, nee, wat verhinder jou om jou te laat doop?

  __________________________________________________ __________________________________________________ ______________________________

  __________________________________________________ _____________________

  “God's people should be baptized because God commanded it, not because some church requires it.”
  – John Rice
Working...
X