Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

  Voorwoord

  My bedoeling met hierdie ‘sinoptiese samestelling’ is nie om gemaklike Afrikaans te skryf nie. Ek probeer om so eenvoudig maar letterlik as moontlik, ondubbelsinnig en verstaanbaar net wat die Teks sÍ, weer te gee. Mag God gee dat ek nie op onwaaragtige wyse met Sy Geskrewe Woord, te werk gegaan het nie, sodat die mens se denke na die Woord van God gerig mag word, en nie God se Woord na die denke van die mens nie.
  Samevatting van die Evangelies behoort ’n samevatting van die Ou- en Nuwe-Testamente te wees, want net ťťn Verlossingsverhaal van net ťťn Verlosser God en Skepper van al sy uitverkorenes van alle tye, loop deur die hele Bybel. Die verlossingsverhaal is diť van Jesus Christus “Ons Pasgalam”, in die Evangelies sowel as in die Wet. Die SeŽvierende Lyding van die Pasgalam van God is die hele en enigste Bybelboodskap.

  “God is ’n Vaste Burg” vir “gesonde verstand” (Luther) in ’n wÍreld van Katolisisme en Islam en vele ander feitlose en futlose humanistiese wÍreldgodsdienste. Hierteenoor maak Die Laaste Pasga-Lyding van Jesus Christus die oomblik van waarheid vir die Evangelie van Jesus uit. Hier seŽvier die Heiland eskatologies of, en, faal Hy soteriologies—God verhoed selfs die gedagte van laasgenoemde onmoontlikheid. Want die Evangelie van Jesus Christus is in God se Ewige Raadsbesluit vir Triomf en Glorie beplan, bepaal en beskik in geskiedenis van die verlossing van sondaars, en was in Hom en deur Hom in ons wÍreld en tyd uitgevoer, bewaarheid en volmaak.
  Deur die genade van God staan ek by my oortuiging dat alle Waarheid soos in God in Christus Jesus bevat en geopenbaar, erfenis van sy Kerk gemaak was toe God Christus, terwyl Hy Hom uit die dood uit opgewek het, “aan die Kerk gegee het as Hoof” EfesiŽrs 1—te wete in die laaste dae voor Hy weer sal kom, aan die Gereformeerd Protestantse Gemeentes van Christus.

  Inleiding:
  Eerstens is ‘Die Hart van die Evangelie’ ’n (objektiewe) versameling van die Skrifture daaroor uit die vier Evangelies.
  Tweedens is dit ’n (objektiewe) samestelling van hierdie Skrifture volgens individuele Evangelies en geskrewe Teks, in parallel—
  (gedeeltes met leringe sonder invloed op volgorde so objektief ek kon uitgesluit), en
  volgens werklike en historiese en logiese volgorde (so objektief ek kon), naas mekaar gerangskik—
  . . . wat toe uiteindelik uitgeloop en neergekom het op hierdie resultaat in presiese ooreenkoms en ooreenstemming tussen al vier Evangelies, wanneer gesamentlik en gelyktydig gelees.

  [[Dit is hiermee, en nou, my doel om die kronologie, dit is, die historiese en logiese volgorde van gebeure tydens Jesus se laaste pasga, spesifiek, te beklemtoon en uit te lig. Om woorde en begrippe dus so na as moontlik in die lyne bymekaar te hou, moes ek die Teenwoordige Verlede Tyd baie keer vir die gewone Griekse verlede tye gebruik het.]]


  Die Hart van die Evangelie
  Laaste Pasga-Lyding van Jesus Christus

  A) Aanloop tot Jesus se Laaste Pasga-Lydingsfees
  (Volgorde volgens plekke en gebeurtenisse tydens reise)

  Tempelwyding in Jerusalem

  Johannes
  10:22-39
  Dit was Inwydingsfees (van die tempel) in Jerusalem en winter.
  Ἐγένετο τότε τὰ ἐνκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις∑ χειμὼν ἦν∑
  It was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.

  23 En Jesus het oor die pilaarstoep van Salomo geloop.
  καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶνος.
  And Jesus walked in the temple in Solomon’s porch.

  24 Die Jode het om hom kom staan en vir Hom gesÍ: Hoe lank
  ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἕως πότε
  Then came the Jews round about him, and said unto him, How long

  nog gaan jy ons siel vertoorn? As jy die Gesalfde is, sÍ ons net!

  τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ.
  dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.

  25 Jesus het hulle geantwoord ... 30 Ek en die Vader is Een.
  ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς … 30 ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν.
  Jesus answered them ... 30 I and my Father are One.

  31 Toe tel die Jode klippe op dat hulle Hom kon stenig,
  Ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν.
  Then the Jews took up stones again to stone him.

  39 en het Hom ook toe probeer vang,
  Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι∑
  Therefore they sought again to take him :

  maar Hy het uit hul hand uit weggestap.

  καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.
  but he escaped out of their hand

  bls. 1
  Last edited by CFJ; Jul 4 2017, 07:16 PM. Reason: Voorwoord bygevoeg

 • #2
  Re: Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

  Weg na die opper-Jordaan

  Johannes 10:40-42
  40 Hy het weer vertrek na die opper-Jordaan na die plek
  Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον
  He went away again beyond Jordan into the place

  waar Johannes eers gedoop het [Mt3:1 Lk3:3] en daar vertoef.

  ὅπου ἦν Ἰωάνης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμενεν ἐκεῖ.
  where John at first baptized; and there he abode.

  41 En baie het na Hom gekom en gesÍ: Wel het Johannes
  καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάνης μὲν
  And many resorted unto Him, and said, John did no

  geen teken verrig nie, maar wat hy ookal oor hierdie man gesÍ
  σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης περὶ τούτου
  miracle: but all things that John spake of this man

  het, was waar. 42 En baie het daar in Hom geglo.
  ἀληθῆ ἦν. 42 καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ.
  were true. 42 And many believed on him there.

  Oor Tirus en Sidon

  Markus 7:24(-30)
  Hy het vandaar vertrek en gegaan na gebiede in Tirus, en
  Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου.
  And from thence he arose, and went into the borders of Tyre ...

  in ’n huis gaan bly Hy wou hÍ niemand moes weet waar nie;
  Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι,
  and entered into an house, and would have no man know it:

  maar dit kon nie geheim bly nie.
  καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν∑
  but he could not be hid.

  Matteus 15:21(-28)
  Jesus het daarvandaan weggegaan na dele van Tirus en Sidon
  Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.
  …Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon

  bls. 2
  Last edited by Gerhard Ebersoehn; Jun 28 2017, 05:11 AM.

  Comment


  • #3
   Re: Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

   Na Dekapolis (na genesing van die dowe) [Mt9:32-34]

   Markus 7:31(-37) [Vgl. vers 33 met Mk15:34 Mt27:46]
   Hy het weer uit die gebiede van Tirus vertrek and deur Sidon
   Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ Σιδῶνος
   And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came

   by die See van Galilee in die omtrekke van Dekapolis gekom.
   εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως.
   unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.

   In omstreke van Dalmanuta (na voeding van die vierduisend) [Lk9:18-20]

   Markus 8:1-)10
   Dadelik het Hy en sy dissipels in die skip geklim
   Καὶ εὐθὺς ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
   And straightway he entered into a ship with his disciples,

   en in die omstreke van Dalmanuta aangekom.
   ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά.
   and came into the parts of Dalmanutha.

   In omstreke van Magdala

   Matteus
   12:9-)39
   Nadat Hy die skare weggestuur het, het hy aanboord gegaan
   Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον,
   And he sent away the multitude, and took ship,

   en gekom in die streke van Magdala.
   καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν.
   and came into the coasts of Magdala.

   In Betsaida

   Markus 8:22(-26)
   Hy het in Betsaida gekom; toe bring hulle ’n blinde na Hom
   Καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν. Καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν,
   And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him,

   en vra Hom of Hy hom sou gesondmaak.
   καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται.
   and besought him to touch him.

   bls. 3
   Last edited by Gerhard Ebersoehn; Jun 28 2017, 05:00 AM.

   Comment


   • #4
    Re: Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

    Na Sesarea-Filippi

    Markus 8:26-31
    Hy het hulle verlaat, weer in die boot geklim en weggegaan na die verste kant.
    καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν.
    And he left them, and entering into the ship again departed to the other side.

    27 Toe het Jesus en sy dissipels uitgegaan na die dorpe
    Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας
    And Jesus went out, and his disciples, into the towns

    van Sesarea-Filippi. Op pad vra Hy sy dissipels
    Καισαρίας τῆς Φιλίππου∑ καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
    of Caesarea Philippi: and by the way He asked his disciples,

    en sÍ vir hulle: Wie sÍ die mense, is Ek?
    λέγων αὐτοῖς Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;
    saying, Whom do men say that I am?

    31 Toe het Hy begin om hulle te leer dat die Seun van die Mens
    Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
    And he began to teach them, that the Son of man must

    baie sal moet ly, en verwerp sal moet word deur die hoŽlui en
    πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ
    suffer many things, and be rejected of the elders,

    hoŽpriesters en professors en tot niet gemaak sal word
    τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι
    and the chief priests, and scribes, and be killed,

    om in drie dae weer op te staan.
    καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι∑
    and after three days rise again.

    Matteus 16:13; 21-28
    13 Toe Jesus na die streke van Sesaria-Filippi gegaan het,
    Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρίας τῆς Φιλίππου
    When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi,

    het Hy sy dissipels gevra en gesÍ: Wat veronderstel die mense
    ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι
    he asked his disciples, saying, Whom do men say that

    My, die Seun van die Mens, om te wees? ... ... ...
    εἶναι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; ... ... ...
    I the Son of man am? ... ... ...

    21 Net daar het Jesus Christus begin om sy dissipels in te lig
    Ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς Χριστὸς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ
    From that time forth began Jesus to shew unto his disciples,

    dat dit bepaal is vir Hom om na Jerusalem te gaan en baie te ly
    ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν
    how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things

    onder die leiers en predikante en geleerdes en
    ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ
    of the elders and chief priests and scribes, and

    doodgemaak te word en op die derde dag opgewek te word.
    ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.
    be killed, and be raised again the third day.

    27 Want gou kom die Seun van die Mens in die heerlikheid
    μέλλει γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς
    For the Son of man shall come in the glory

    van sy Vader met sy engele, en dan sal Hy elkeen
    αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει
    of his Father with his angels; and then he shall reward

    vergeld volgens sy dade.
    ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.
    every man according to his works.

    28 Waarlik, Ek sÍ vir julle: daar is diť van julle wat hier staan,
    ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων
    Verily I say unto you, There be some standing here,

    hķlle wat hoegenaamd niť die dood sou gesmaak het nie totdat,
    οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν
    which shall not taste of death, till

    hulle sŪťn die Seun van die Mens kom in sy Koninkryk.
    ἴδωσιν τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.
    they see the Son of man coming in his kingdom.

    Lukas 9:18-22
    Dit gebeur toe terwyl Jesus alleen in gebed verkeer het,
    Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας
    And it came to pass, as he was alone praying,

    dat sy dissipels na Hom toe gekom het, en Hy hulle gevra het
    συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς
    his disciples were with him: and he asked them,

    met diť woorde: Wie sÍ die mense, is Ek?
    λέγων Τίνα με οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι;
    saying, Whom say the people that I am?

    19 Hulle het verduidelikend vertel: Johannes die doper; ander,
    οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἰωάνην τὸν Βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ
    They answering said, John the Baptist; but some say,

    Elia; nog ander sÍ: een van die profete wat opgestaan het.
    Ἡλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.
    Elias; and others say, that one of the old prophets is risen again.

    20 Toe sÍ Hy vir hulle: Maar julle, wie sÍ julle, is Ek?
    εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
    He said unto them, But whom say ye that I am?

    Met dit antwoord Petrus en sÍ: Die Gesalfde van God.
    Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ.
    Peter answering said, The Christ of God.

    21 Vermanend het Hy hulle beveel: Vertel niemand dit nie!
    ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο,
    he… charged them and commanded them to tell no man that thing;

    22 Dit sÍ, dit is bepaal: Die Seun van die Mens moet baie ly en
    εἰπὼν ὅτι Δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ
    Saying, The Son of man must suffer many things, and

    verwerp word deur die politici en kerklui en akademici
    ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων
    be rejected of the elders and chief priests and scribes,

    en doodgemaak word en op die derde dag opgewek word.
    καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.
    and be slain, and be raised the third day.

    Kapernaum

    Matteus
    17: ...24 (voor vers 1)
    Toe hulle in Kapernaum was, konfronteer
    Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον
    And when they were come to Capernaum,

    die belastinggaarders Petrus en vat hom aan en sÍ:
    οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν
    they that received tribute money came to Peter, and said …

    Julle leier betaal nie belasting nie!
    Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ δίδραχμα.
    your master … doth he not pay tribute?

    Verheerliking op ’n hoŽ berg

    Markus
    9:2(-13)
    Jesus het Petrus en Jakobus en Johannes saamgevat
    παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην,
    Jesus taketh with him Peter, and James, and John,

    en hulle gelei, op na ’n hoŽ berg, net hulle alleen.
    καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν μόνους.
    and leadeth them up into an high mountain apart by themselves:

    En Hy het van gedaante verander voor hulle . . .
    καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν . . .
    and he was transfigured before them . . .

    Matteus
    17:1(-8)
    Jesus neem Petrus en Jakobus en Johannes
    παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην
    Jesus taketh Peter, James, and John

    sy broer saam, en lei hulle op teen ’n hoŽ berg, net hulle.
    τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν.
    his brother, and bringeth them up into an high mountain apart

    2 En Hy het van gedaante verander voor hulle . . .
    καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν . . .
    And was transfigured before them . . .

    blse. 4,5,6,7
    Last edited by Gerhard Ebersoehn; Jun 28 2017, 05:07 AM.

    Comment


    • #5
     Re: Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

     Gerhard

     Wat is die doel van die plasings? Wat mis ek?

     Comment


     • #6
      Re: Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

      Originally posted by Kalahari View Post
      Gerhard

      Wat is die doel van die plasings? Wat mis ek?

      Presies wat die opskrif sÍ en is. Mag ek maar aangaan, die ‘lyf’ is nog nie eens aangeraak nie? Dis nog maar die “aanloop”, skaars begin.

      M.a.w. jy <mis> die geheel.

      Intussen, wys tog seblief foute in my vertaling uit; ek sal dit waardeer. Of, as jy nie daarvan hou nie, toon asseblief onaanvaarbaarheid van of in my geloofsbenadering aan.

      Of watter rede jy ookal mag vind om my solank van die Lighuis te verban, as dit jou soveel plesier kan verskaf, hoekom nie sommer sumier nie?

      Comment


      • #7
       Re: Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

       Originally posted by Gerhard Ebersoehn View Post
       Presies wat die opskrif sÍ en is. Mag ek maar aangaan, die ‘lyf’ is nog nie eens aangeraak nie? Dis nog maar die “aanloop”, skaars begin.

       M.a.w. jy <mis> die geheel.

       Intussen, wys tog seblief foute in my vertaling uit; ek sal dit waardeer. Of, as jy nie daarvan hou nie, toon asseblief onaanvaarbaarheid van of in my geloofsbenadering aan.

       Of watter rede jy ookal mag vind om my solank van die Lighuis te verban, as dit jou soveel plesier kan verskaf, hoekom nie sommer sumier nie?
       Aai Gerhard

       Waar kom die vandaan? Die afdeling is vrae oor die Bybel en daarom die vraag. Ek sien nog nie die doel nie. Hoe lank is die plasing? Plaas jy dit vir kommentaar of wat is die doel van die plasing? Het jy dit op ander forums geplaas en is dit verban of hoekom die onvanpaste plasing oor verbanning. indien die plasing nie oop is vir bespreking nie, dan is dit nie die regte afdeling vir jou plasing nie. Jy is welkom om voort te gaan, maar ek hoop ons sal gou sien wat dit is wat jy wil bereik. Lang plasings is gewoonlik nie baie effektief vir bespreking nie. Net 'n vraag is die aanhalings van die verse jou vertaling?

       Comment


       • #8
        Re: Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

        Originally posted by Kalahari View Post
        Aai Gerhard

        Waar kom die vandaan? Die afdeling is vrae oor die Bybel en daarom die vraag. Ek sien nog nie die doel nie. Hoe lank is die plasing? Plaas jy dit vir kommentaar of wat is die doel van die plasing? Het jy dit op ander forums geplaas en is dit verban of hoekom die onvanpaste plasing oor verbanning. indien die plasing nie oop is vir bespreking nie, dan is dit nie die regte afdeling vir jou plasing nie. Jy is welkom om voort te gaan, maar ek hoop ons sal gou sien wat dit is wat jy wil bereik. Lang plasings is gewoonlik nie baie effektief vir bespreking nie. Net 'n vraag is die aanhalings van die verse jou vertaling?
        Sug van verligting! Teen diť tyd was ek lankal by hoeveel forums al verban. Gewoonlik oor die Afrikaans. Of om enige denkbare en ondenkbare ‘rede’.

        Dit gaan oor die bekendmaking en beskikbaarstelling van my ‘boek’ om dit nou maar so te noem, hierdie sinopsis van die vier Evangelies waar hulle oor Jesus se Laaste Pasga-Lyding – “Die Hart van die Evangelie” – verhaal.

        Ek was al die pad nog onsuksesvol om enigiemand so ver te kry as om dit net te lees! Die Here hoor my, of ek word hier aan die einde van my dae moedeloos, so hardhorig en hardkoppig is Christen-mense. Hulle SAL niks lees wat nog naÔewelike letterlike gewone-mens geloof is en vra om gelees te word nie. Dis benede die geleerdes en oor die koppe van die ongeleerdes. Dis nie Professor Doktor of Dominee nie. Dis nie Hertzog-pryswenner diť of daai nie. Dis die ou met die hoge dunk van homself; moenie jou tyd op hom mors nie. HY WEET NIE WAARVAN HY PRAAT NIE!

        Eenkeer duisend keer vir elke keer is dit my enigste terugvoering. Al te dikwels gepaardgaande met verbanning of iets soortgelyks soos gewoon ignoreer, die f-o-e-l!

        Man, en sal ek jou nou maar vertel HOEKOM?

        Want hierdie Sinopsis het die hele spul vas aan die slaap gevang, en nou’s hulle vir my kwaad so kwaad as kwaat met ’n ‘t’!
        JALOERS! En jaloesie is die Moeder van venyn!

        Jaaaa…
        PG het van sy eensaamheid vertel; PG het niks geweet van eensaam wees nie; want hy het nie Bybel geskryf nie. PG was ’n skrywer van formaat, en gewild. Ek is van geen formaat en ongewild. Probeer nou om vriende te maak of ’n intieme, hartstogtelike leserskring te skep! Gaan spring liewer van Rondomkrans af, daar waar Eugene Marais soos ekke ook die Berg se waterlope op en af, en oor en weer geloop het toe hy vir niks meer kans gesien het nie. Maar ek sal nie die krans eers opkom meer nie, wat daarvan afspring…

        Ewentwil, ek sal maar afsluit met oom Jannie Smuts, wat toe die hovaardige knaap al met hom politieke skoor gesoek het teen die hange van Tafelberg, toe sÍ hy vir die laaitietjie, Jonkman, kom sit hier langes my op hierdie sagte klip hier, DAN PRAAT ONS BYBEL!

        Comment


        • #9
         Re: Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

         blse. 8-15

         Terug deur Galilea en Samaria

         Markus 9:30,31
         Vandaar voort het hulle deur Galilea gegaan—
         Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας,
         And they departed thence, and passed through Galilee;

         en Hy wou nie hÍ dat iemand sou weet nie, 31 want, het Hy sy
         καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ∑ 31 ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς
         and he would not that any man should know it. 31 For he taught his

         dissipels ingelig en hulle vertel: Die Seun van die Mens
         μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
         disciples, and said unto them, The Son of man

         word oorgegee in hande van mense; en hulle sal Hom ombring.
         παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν,
         is delivered into the hands of men, and they shall kill him;

         En van Hy gedood was, sal Hy Hom die derde dag weer oprig.
         καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται.
         and after that he is killed, he shall rise the third day.

         Matteus 17:...22,23...
         Toe hulle terugdraai in Galilea, sÍ Jesus vir hulle,
         Συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
         And while they abode in Galilee, Jesus said unto them,

         Dis tyd! Die Seun van die Mens word in mensehande verraai.
         Μέλλει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων,
         The Son of man shall be betrayed into the hands of men:

         23 En hulle sal Hom doodmaak; maar op die derde dag sal Hy
         καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
         And they shall kill him, and the third day he shall

         opgewek gewees het. Toe was hulle erg ontstel.
         ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.
         be raised again. And they were exceeding sorry.

         Lukas 17:11(-28)
         So het dit gebeur op pad terug na Jerusalem, dat Hy Hom
         Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ αὐτὸς
         And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he

         in die middel van Samaria en Galilea bevind het.
         διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρίας καὶ Γαλιλαίας.
         passed through the midst of Samaria and Galilee.

         12 Soos Hy ’n sekere gehuggie ingeloop gekom het, kom
         καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν
         And as he entered into a certain village, there met him

         tien melaatse manne Hom teŽ wat op ’n afstand bly staan het.
         δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν,
         ten men that were lepers, which stood afar off.

         Jesus verneem Lasarus is siek

         Johannes 11:1-16
         En daar was ’n sekere man siek, Lasarus van BetaniŽ die
         Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς
         Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany,

         tuisdorp van Maria en haar suster Marta—
         κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.
         the town of Mary and her sister Martha.

         2 —dit was Maria wat die Here met mirre gesalf het en sy
         ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν Κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς
         It was Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his

         voete gestryk het met haar hare, wie se broer Lasarus siek was.
         πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει.
         feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.

         3 Daarom het die susters vir Jesus laat weet: Here, kom kyk,

         ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι Κύριε, ἴδε
         Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord,

         hy vir wie u lief is, is siek. 4 Toe Jesus dit hoor, sÍ Hy:
         ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ. 4 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
         he whom thou lovest is sick. 4 When Jesus heard, He said,

         Hierdie ongesteldheid is nie tot die dood nie, maar tot die
         Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς
         this sickness is not unto death, but for the glory

         roem van God, dat die Seun van God daardeur vereer mag word.
         δόξης τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι’ αὐτῆς.
         of God, that the Son of God might be glorified thereby.

         5 Jesus was lief vir Marta en haar suster en Lasarus.
         ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον.
         Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.

         6 Toe Hy hoor Lasarus was siek, het Jesus in die plek gebly
         ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ
         When Jesus heard (that Lazarus was sick) he abode

         waar hy (ver bo-aan die Jordaan) was, vir twee dae. 7 Daarna
         δύο ἡμέρας (πέραν τοῦ Ἰορδάνου)∑ 7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο
         two days still in the same place where he was. 7 Then after that

         sÍ Jesus vir sy dissipels: Sou ons weer na Juda gaan?
         λέγει τοῖς μαθηταῖς Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν;
         saith he to his disciples, Let us go into Judea ...

         8 Sy dissipels antwoord Hom: Meester, onlangs nog het die
         λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί Ῥαββεί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ
         His disciples say unto him, Master, the Jews of late

         Jode U probeer stenig, en U wil wťťr soŽntoe gaan?
         Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;
         sought to stone thee; and goest thou thither again?

         9 Jesus het verduidelik: Is daar nie twaalf ure in die dag nie?
         ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας;
         Jesus answered, Are there not twelve hours in the day?

         10 Loop iemand in die dag, struikel hy nie, want hy sien die lig
         ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς
         If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light

         van hierdie wÍreld; maar as iemand in die nag loop, struikel
         τοῦ κόσμου τούτου βλέπει∑ ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί,
         of this world. But if a man walk in the night, he stumbleth,

         hy, want daar is geen lig in hom nie. 11 Dit het Hy gesÍ.
         προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 11 ταῦτα εἶπεν.
         because there is no light in him. 11 These things said he.

         Daarna sÍ Hy vir hulle: Lasarus ons vriend slaap;
         καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται∑
         and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth;

         maar Ek gŠŠn: dat Ek hom mag wakker maak.
         ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.
         but I go, that I may awake him out of sleep ...

         12 Waarop sy dissipels sÍ: Here, as hy slaap, sal hy regkom.
         εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ Κύριε, εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται.
         Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well.

         13 Jesus het van sy (eie) dood gespreek; maar hķlle het gedink
         εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ∑ ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι
         Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that

         Hy praat oor die slaap in onbewustheid. 14 Toe vertel Jesus
         περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 14 τότε οὖν εἶπεν
         he had spoken of rest in sleep. 14 Then said Jesus

         hulle reguit: Lasarus is dood. 15 Maar Ek is bly vir julle
         αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ Λάζαρος ἀπέθανεν, 15 καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς
         unto them plainly, Lazarus is dead. 15 I am glad for your sakes

         Ek was nie daar nie, dat julle mag glo. Maar ons gŠŠn na hom!
         ... ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ... ἵνα πιστεύσητε ... ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν.
         that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.

         16 Toe sÍ Tomas van Didumus aan sy mede-dissipels:
         εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συνμαθηταῖς
         Then said Thomas which is called Didymus unto his fellow disciples,

         Kom ons gaan saam dat ons saam met Hom kan omkom.
         Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ’ αὐτοῦ.
         Let us also go, that we may die with him. [Eks14:11]

         Op pad na Jerusalem : Terug Jordaan langs na Judea

         Markus 10:1(-)28
         Jesus kom na die dele van Judea duskant die Jordaan.
         Καὶ … ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου,
         ..he cometh into the coasts of Judaea by the farther side of Jordan:

         en die skares het weer voor Hom saamgekom; en soos
         καὶ συνπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς
         and the people resort unto him again; and, as

         Hy gewoond was het Hy hulle altoos maar geleer.
         εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς.
         he was wont, he taught them again.

         28 Toe het Petrus begin om te sÍ ... Ons tog het al’s verlaat en
         Ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ
         Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and

         aanvanklik was dit ons wat U gevolg het. 29a Jesus het gesÍ:
         ἠκολουθήκαμέν σοι. 29a ἔφη ὁ Ἰησοῦς∑
         have followed thee. 29a Jesus answered and said,

         ...baie laastes sal eerste wees, en eerstes, laaste.
         …πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι.
         ...many first shall be last; and the last first.

         Matteus 19:1; 27-30
         Jesus het weggegaan uit Galilea en by die dele
         ὁ Ἰησοῦς ... μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια
         Jesus ... departed from Galilee, and came into the coasts

         van Judea duskant die Jordaan gekom.
         τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
         of Judea beyond Jordan

         27 Daar merk Petrus op en sÍ: Kyk, ons het alles agtergelos
         Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα
         Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all,

         en U gevolg; wat uiteindelik sal daar vir ons in wees?
         καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι∑ τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;
         and followed thee; what shall we have therefore?

         28 Jesus het vir hulle gesÍ: Sowaar sÍ Ek vir julle: Julle wat
         ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ
         And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which

         My gevolg het: In die opstanding wanneer
         ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ, ὅταν
         have followed me, in the regeneration when

         die Seun van die Mens sal sit op die troon van sy heerlikheid,
         καθίσῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ,
         the Son of man shall sit in the throne of his glory,

         sal julle ook sit op twaalf trone en die twaalf
         καθήσεσθε καὶ αὐτοὶ ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα
         ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve

         stamme van Israel oordeel.
         φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.
         tribes of Israel.

         29 En almal wat huis verlaat het, of broers of susters of vader
         καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα
         every one that hath forsaken houses or brethren or sisters or father,

         of moeder of vrou of kinders of landgoed, om my Naam ontwil,
         ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματός,
         or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake,

         sal veelvuldig terugontvang en sal die ewige lewe beŽrwe.
         πολλαπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.
         shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.

         30 Baie eerstes sal laaste, en baie laastes, eerste wees.
         Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.
         But many first shall be last; and the last, first.

         Markus 10:32-34
         Terwyl hulle op pad was om op te gaan na Jerusalem en Jesus
         Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν
         And they were in the way going up to Jerusalem; and Jesus

         hulle vooruitgegaan het en hulle, verdwaas en verskrik
         προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο οἱ δὲ
         went before them: and they were amazed; and... they were afraid...

         agternagekom het, was hulle bŠng. Toe kry Hy weer die twaalf
         ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα
         as they followed. And he took again the twelve,

         saam en begin hulle vertel wat gou met Hom gaan gebeur:
         ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν,
         and began to tell them what things should happen unto him.

         33 Kyk: ons gaan op na Jerusalem; en die Seun van die Mens
         ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
         Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man

         sal oorgelewer word aan die hoŽpriesters en skrifgeleerdes,
         παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν,
         shall be delivered unto the chief priests and unto the scribes;

         en hulle sal Hom veroordeel tot die dood en Hom oorgee
         καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν
         and they shall condemn him unto death, and shall deliver him

         aan al die mense. 34 En hulle sal Hom verneder en Hom martel,
         τοῖς ἔθνεσιν 34 καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ
         to the Gentiles: 34 And they shall mock him, and shall scourge him,

         34 en hulle sal op Hom spoeg en Hom vermoor.
         καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν,
         and shall spit upon him, and shall kill him:

         Maar die derde dag sal Hy weer opstaan.
         καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται.
         and the third day he shall rise again.

         Matteus 20:17-19
         Dit was amper tyd vir Jesus om by Jerusalem te wees;
         Μέλλων δὲ ἀναβαίνειν Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα
         And Jesus going up to Jerusalem took

         Hy neem toe die twaalf eenkant en op die pad vertel Hy hulle:
         παρέλαβεν τοὺς δώδεκα κατ’ ἰδίαν, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς
         the twelve disciples apart in the way, and said unto them,

         18 Kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die Seun van die Mens
         Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
         And behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man

         sal oorgelewer word aan die hoŽpriesters en skrifgeleerdes,
         παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν,
         shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes,

         en hulle sal Hom veroordeel tot die dood 19 en oorgee
         καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν εἰς θάνατον 19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν
         and they shall condemn him to death. And shall deliver him

         aan die nasies om verag, gemartel, en gekruisig te word.
         τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι,
         unto the Gentiles to mock and to scourge, and to crucify him;

         Maar op die derde dag sal Hy opgewek word.
         καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.
         and the third day he shall rise again.

         Lukas 18:31-34
         Ons gaan op na Jerusalem, en alles sal vervul word wat
         ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ
         we go up to Jerusalem, and all things ... shall be accomplished ...

         geskrywe is deur die profete aangaande die Seun van die Mens.
         γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ Υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου∑
         written by the prophets concerning the Son of man.

         32 Want Hy sal oorgelewer word aan die nasies
         παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν
         For he shall be delivered unto the Gentiles,

         en sal bespot en verneder, en op gespoeg word.
         καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται,
         and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on.

         33 en hulle sal Hom gťsel en vermoor,
         καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν,
         And they shall scourge him, and put him to death:

         maar in die derde dag sal Hy weer opstaan.
         καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται.
         and the third day he shall rise again.

         34 Hulle het niks hiervan kon uitmaak nie, en hierdie woord
         καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο
         And they understood none of these things: and this saying

         was van hulle weerhou, en hulle het nie geweet wat Hy praat nie.
         κεκρυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.
         was hid from them, neither knew they the things which were spoken.

         Comment


         • #10
          Re: Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

          "Ek Is Die Lig"


          Jerigo met sy blindes [Josua 6:26]

          Lukas 18:35(-43) [Een blinde]
          Vervolgens, soos Hy Jerigo nader,
          Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἱερειχὼ
          And it came to pass, that as he was come nigh unto Jericho,

          het ’n blinde langs die pad gesit en bedel.

          τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν.
          a certain blind man sat by the way side begging:

          36 Toe hy die skare hoor verbygaan, vra hy wat dit kon wees.
          ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο.
          And hearing the multitude pass by, he asked what it meant.

          37 Hulle antwoord hom: Jesus die Nasarener kom hier verby.
          ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. [*]
          And they told him, that Jesus of Nazareth passeth by.

          38 Hy het uitgeroep: Jesus, Seun van Dawid, wees my genadig!
          καὶ ἐβόησεν λέγων Ἰησοῦ υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με.
          And he cried, saying, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.

          39 En diť wat voorgeloop het, het hom afgejak om stil te bly.
          καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ∑
          they which went before rebuked him, that he should hold his peace:

          Hy het baie harder geroep: Seun van Dawid, wees my genadig!

          αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με.
          he cried so much the more, Thou Son of David, have mercy on me.

          40 Jesus het gaan staan en beveel hy moet na Hom gebring word.
          σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν.
          And Jesus stood, and commanded him to be brought unto him:

          Met hom naby, vra Jesus hom:
          41 Wat wil jy hÍ moet Ek doen?
          ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν 41 Τί σοι θέλεις ποιήσω;
          and when he was come near, he asked him…41 What wilt thou that I shall do unto thee?
          [* Lev23:21,22 Eks13:8]

          Hy het gesÍ: Here, dat ek mag sien?

          ὁ δὲ εἶπεν Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω.
          And he said, Lord, that I may receive my sight.

          42 En Jesus het vir hom gesÍ: Sien! jou geloof het jou gered.
          καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἀνάβλεψον∑ ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
          …Jesus said unto him, Receive thy sight: thy faith hath saved thee.

          43 Onmiddellik het die blinde gesien, en Jesus gevolg
          καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ
          And immediately he received his sight, and followed him,

          terwyl hy God verheerlik; en die hele volk toe hulle dit sien,

          δοξάζων τὸν Θεόν. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν
          glorifying God: and all the people, when they saw it,

          het God geloof.
          [Josua 6:27]
          ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.
          gave praise unto God.

          Lukas 19:1-10 [Hb11:7,9]
          En Jesus het ingekom en deur Jerigo gegaan. 2 Nou was daar
          Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱερειχώ. 2 Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ
          And Jesus entered and passed through Jericho. 2 And behold there

          ’n man genaamd SaggťŁs. Die einste was hooftollenaar;

          ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης,
          was a man named Zacchaeus, which was the chief ... publican...,

          en hy was rżk.
          3 Hy het probeer om Jesus te sien—wie Hy was;
          καὶ αὐτὸς πλούσιος∑ 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν,
          and he was rich. 3 And he sought to see Jesus who he was;

          maar hy kon nie weens die skare; en van persoon was hy klein.

          καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.
          and could not for the press, because he was little of stature.

          4 Hy het verbygehardloop na heelvoor in ’n wildevyeboom op
          καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν,
          And he ran before, and climbed up into a sycomore tree

          sodat hy Hom kon sien, want Hy kom netnou verby.

          ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι.
          to see him: for he was to pass that way.

          5 Toe Hy op die plek gekom het en opkyk, het Jesus
          καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς
          And when Jesus came to the place, he looked up, and saw him,

          vir SaggťŁs gesÍ: Maak gou en kom af!

          εἶπεν πρὸς αὐτόν Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι∑
          and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down;

          want vandag moet Ek in jou huis, vertoef.

          σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.
          for to day I must abide at thy house.

          6 En hy het gougemaak en afgekom en Hom bly verwelkom.
          καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. [Hb11:13b]
          And he made haste, and came down, and received him joyfully.

          7 Toe hulle dit sien het almal gemor en gemompel:
          καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι
          And when they saw it, they all murmured, saying, That

          By ’n sondaarmens het hy ingegaan om te kuier.
          [Gn22]
          Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι.
          he was gone to be guest with a man that is a sinner.

          8 Maar SaggťŁs het sy man gestaan en vir die Here gesÍ: Dis so,
          σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν Κύριον Ἰδοὺ
          And Zacchaeus stood, and said unto the Lord; Behold,

          Here, die helfte van my besittings, gee ek aan die armes; en het

          τὰ ἡμίσειά μου τῶν ὑπαρχόντων Κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἴ
          Lord, the half of my goods I give to the poor; and if

          ek iemand iets met skelmstreke ingedoen, vergoed ek viervoudig!

          τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.
          I have taken any thing from any man by false accusation, I restore him fourfold. [Gn22; Josua7]

          9 Jesus het vir hom gesÍ: Vandag [Gn17:23; 15:18] het verlossing
          εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία [Gn7:13 1Pt1:8-11]
          And Jesus said unto him, This day is salvation come [Gn7:13 1Pt3:20]

          vir hierdie huis gekom ooreenkomstig seunskap van Abraham.

          τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν∑
          to this house, forsomuch as he also is a son of Abraham.

          10 Want die Seun van die Mens het gekom om te vind en te red wat verlore is. [Gn18:10 Hb11:9c x :7d]
          ἦλθεν γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
          For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.

          Markus
          10:46-52
          Hulle het in Jerigo gekom. En net toe Hy uit Jerigo weggaan
          Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰερειχώ. Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰερειχὼ
          And they came to Jericho: and as he went out of Jericho

          met sy dissipels en ’n groot skare, het die seun van Timaeus—

          καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ ὁ υἱὸς Τιμαίου
          with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus,

          Bartimeus
          —’n blinde bedelaar, gesit langs die pad
          Βαρτιμαῖος, τυφλὸς προσαίτης, ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν.
          the son of Timaeus, sat by the highway side begging.

          47 En toe hy hoor dit is Jesus die Nasarener, het hy begin [*]
          καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνός ἐστιν ἤρξατο κράζειν
          And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began

          uitroep om te sÍ: Jesus, Seun van Dawid, wees my genadig!

          καὶ λέγειν Υἱὲ Δαυεὶδ Ἰησοῦ, ἐλέησόν με. [* Lev23:21,22 Eks13:8]
          to cry out, and say, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.

          48 Baie het hom gemaan dat hy uit respek moes stilbly. Maar
          καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ∑
          And many charged him that he should hold his peace: but

          hy het op sy hardste geskree: Seun van Dawid, wees my genadig!

          ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με.
          he cried the more a great deal ... Son of David have mercy on me.

          49 Jesus het gaan staan en beveel: Roep hom! Hulle roep die
          καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Φωνήσατε αὐτόν. καὶ φωνοῦσιν
          ...Jesus stood still, and commanded him to be called. And they call

          blinde en sÍ vir hom: Wees bly, staan op, Hy roep jou!

          τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ Θάρσει, ἔγειρε, φωνεῖ σε.
          the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise; he calleth thee.

          50 En hy het sy kleed weggegooi, opgespring en na Jesus gekom.
          ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
          And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus.

          51 Jesus het hom gevra en gesÍ: Wat wil jy hÍ, sou Ek doen?
          καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τί σοι θέλεις ποιήσω;
          Jesus answered and said unto him What wilt thou that I should do?

          Die blinde het gevra: Meester, dat ek nou kan sien.

          ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ Ῥαββουνεί, ἵνα ἀναβλέψω.
          The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight.

          52 Toe sÍ Jesus vir hom: Gaan! jou geloof het jou gered.
          καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
          ...Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole.

          Net daar het hy weer gesien en Jesus op die weg gevolg.

          καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ.
          ...immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.

          Matteus 20:29-34
          Toe hulle Jerigo verlaat het, het ’n groot skare Hom gevolg.
          Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱερειχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς,
          And as they departed from Jericho, a great multitude followed him,

          30 skielik, sit nůg twee blindes langs die pad . . .
          καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν . . .
          And, behold, two blind men sitting by the way side,

          en toe hulle hoor dat Jesus verbygaan, roep hulle uit en sÍ:

          ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες
          when they heard that Jesus passed by, cried out, saying,

          Here, wees ons genadig, U, Seun van Dawid!

          Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς Δαυείδ.
          Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.

          31 Die menigte het op hulle neergekom dat hulle stil moes bly;
          ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν∑
          ...the multitude rebuked them because they should hold their peace

          maar hulle het erger geskree en diť woorde geuit:

          οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες
          but they cried the more, saying,

          O God, wees ons genadig, Seun van Dawid!

          Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς Δαυείδ.
          Have mercy on us, O Lord thou Son of David.

          32 En Jesus het gaan staan en hulle geroep en gesÍ:
          καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν
          And Jesus stood still, and called them, and said,

          Wat wil julle hÍ dat Ek moet doen vir julle?

          Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;
          What will ye that I shall do unto you?

          33 Hulle sÍ vir Jesus: O God, dat ons oŽ mag oopgaan.
          λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν.
          They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.

          34 Met mededoŽ het Jesus hulle oŽ aangeraak,
          σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀμμάτων αὐτῶν,
          So Jesus had compassion on them, and touched their eyes:

          en net daar het hulle weer kon sien en het hulle Hom gevolg.

          καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.
          and immediately their eyes received sight, and they followed him.

          Johannes 11:9,10; 12:35,36
          Jesus het geantwoord: Is daar nie twaalf ure in die dag nie?
          ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας;
          Jesus answered, Are there not twelve hours in the day?

          As iemand in die dag loop, struikel hy nie, want

          ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι
          If any man walk in the day, he stumbleth not, because

          hy sien die Lig van hierdie wÍreld
          10 maar as iemand loop
          τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει∑ 10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ
          he seeth the light of this world. 10 But if a man walk

          in die nag, struikel hy, omdat die Lig nie in hom is nie.

          ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.
          in the night, he stumbleth, because there is no light in him.

          35 Toe sÍ Jesus vir hulle: net vir ’n kort rukkie nog is Die Lig
          εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς
          Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light

          by julle. Loop terwyl julle die Lig het dat duisternis julle nie

          ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς
          with you. Walk while ye have the light, lest darkness

          sou oorval nie; en hy wat in donkerte loop nie weet waarheen

          καταλάβῃ∑ καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ
          come upon you: ...he that walketh in darkness knoweth not whither

          hy gaan nie.
          36 Terwyl julle Die Lig het, glo Die Lig, dat
          ὑπάγει. 36 ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα
          he goeth. 36 While ye have light, believe in the light, that

          julle seuns van lig mag wees. Hierdie dinge het Jesus gespreek

          υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς,
          ye may be the children of light. These things spake Jesus,

          terwyl Hy weggegaan en Hom verberg het as gevolg van hulle.

          καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν.
          and departed, and did hide himself from them.

          blse. 16-23

          Comment


          • #11
           Re: Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

           "Ek Is Die Opstanding"

           In BetaniŽ
           Lasarus opgewek

           Johannes
           11:17-53
           17 Toe Jesus opgedaag het, vind Hy Lasarus was vier dae al in
           Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν
           Then when Jesus came, he found that he had lain in

           die graf
           . 18 Nou was BetaniŽ naby Jerusalem; so na
           τῷ μνημείῳ. 18 ἦν δὲ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ
           the grave… four days already. 18 Bethany was nigh unto Jerusalem

           vier kilometers se kant.
           19 En baie uit die Jode het aangekom
           σταδίων δεκαπέντε. 19 πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν
           about fifteen furlongs off 19 And many of the Jews came

           by Marta en Maria om hulle te vertroos oor hulle broer.

           πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ, ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ.
           to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.

           20 Marta, toe sy hoor Jesus het gekom, het Hom gaan ontmoet,
           ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ∑
           …Martha, as soon as she heard… Jesus was coming, went and met him

           maar Maria het in die huis bly sit.
           21 Toe sÍ Marta vir
           Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 21 εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς
           but Mary sat still in the house. 21 Then said Martha unto

           Jesus: Here, as U hier was, sou my broer nooit gesterf het nie.

           Ἰησοῦν Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου.
           Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

           22 Nogtans weet ek: wat ookal U God sou vra, Hy U sou gee.
           καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεὸν δώσει σοι ὁ Θεός.
           But I know, that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.

           23 Jesus sÍ vir haar: Op sal jou broer opstaan. 24 SÍ Marta
           λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. 24 λέγει
           Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again. 24 Martha saith

           vir Hom: Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die

           αὐτῷ ἡ Μάρθα Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ
           unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the

           laaste dag.
           25 SÍ Jesus vir haar: EK IS Die Opstanding en Die
           ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ
           last day. 25 Jesus said, I AM the Resurrection and the Life:

           Lewe: hy wat glo in My, al sou hy dood gewees het, sal lewe.

           ζωή∑ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, [Eks14 & 15]
           he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. ...

           26 Trouens, elkeen wat leef en glo in My sal nooit sterf nie—
           καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ
           And whosoever liveth and believeth in me shall

           nie in ewigheid nie! Glo jy dŪt?
           27 Sy sÍ vir Hom: Ja, Here,
           εἰς τὸν αἰῶνα∑ πιστεύεις τοῦτο; λέγει αὐτῷ Ναί, Κύριε∑
           never die. Believest thou this? She saith unto him, Yea, Lord:

           ek glo vas dat U die Gesalfde is die Seun van God wat na die

           ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ εἰς τὸν
           I believe that thou art the Christ, the Son of God, which

           wÍreld kom.
           28 Toe sy dit bely het, gaan sy en roep
           κόσμον ἐρχόμενος. 28 καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν
           should come into the world. 28 And when she had so said, she went

           Maria haar suster en eenkant vertel sy haar: Die Meester is

           Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα Ὁ Διδάσκαλος
           her way, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is

           hier, en Hy roep jou. 29 Daardie een het, toe sy hoor, opgestaan
           πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε. 29 ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν, ἐγείρεται
           come, and calleth for thee. 29 As soon as she heard that, she arose

           30 en dadelik na Hom gekom. 30 Jesus was egter nog nie in die
           ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν∑ 30 οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν
           quickly, and came unto him. 30 Now Jesus was not yet come

           dorp nie maar was nog in die plek waar Marta Hom ontmoet het.

           κώμην, ἀλλ’ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα.
           into the town, but was in that place where Martha met him.

           31 Toe die Jode wat by haar aan huis was en
           οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ
           The Jews then which were with her in the house, and

           haar vertroos het, sien dat Maria haastig opstaan

           παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη
           comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily

           en uitgaan, het hulle agter haar aangeloop, vermoedend dat

           καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, δόξαντες ὅτι
           and went out, followed her, saying,

           sy graf toe gaan om daar te huil.
           32 Soos Maria aangekom het
           ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 32ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν
           She goeth unto the grave to weep there. 32 Then when Mary was come

           waar Jesus was en Hom sien
           [Jh20:14], val sy aan sy voete [Mt28:9]
           ὅπου ἦν Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας,
           where Jesus was, and saw him she fell down at his feet, saying

           en sÍ vir Hom: Here, was U hier, het my broer nie gesterf nie.

           λέγουσα αὐτῷ Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός.
           unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

           33 [Jh12:27; 13:21 Mk14:34 Mt26:38; Job 24; 6:9]
           Toe Jesus haar sien hoe sy huil, en haar metgeselle by haar, die
           Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ
           When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping

           roubeklaende Jode, het Hy gekreun in sy siel. En ontsteld het

           Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν
           which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled,

           Hy 34 gevra: Waar het julle hom begrawe? [Jh20:2, 11 Mt28:6]
           ἑαυτόν καὶ 34 εἶπεν Ποῦ τεθείκατε αὐτόν;
           and 34 said, Where have ye laid him?

           Antwoord hulle Hom: Here, kom kyk.
           35 Jesus het geween.
           λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, 35 ἔρχου καὶ ἴδε. 35 ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς.
           They said unto him, Lord, come and see. 35 Jesus wept.

           36 Toe sÍ die Jode: Kyk hoe lief het Hy hom gehad;
           ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.
           Then said the Jews, Behold how he loved him!

           37 maar ander onder hulle het gesÍ: Hierdie man wat die
           τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς
           And some of them said, Could not this man which

           oŽ van die blinde oopmaak, kon Hy nie ook maak dat

           ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ
           opened the eyes of the blind, have caused even

           hierdie man nie sou sterf nie?
           [Mk15:31 Lk23:35]
           οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;
           this man should not have died?

           38 Jesus, weereens kreunend in sy gees, kom [Jh20:1 Lk22:22; 24:2]
           Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται
           Jesus therefore again groaning in himself cometh

           na die graf; daar was ’n grafsteen en ’n klip was daaroor gelÍ.

           εἰς τὸ μνημεῖον∑ ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ αὐτῷ.
           to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.

           39 SÍ Jesus: Verwyder die klip. Keer die suster van die
           λέγει ὁ Ἰησοῦς Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ
           Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of

           ontslapene, Marta: Here, hy ruik al, want dis nou vier dae!

           τετελευτηκότος Μάρθα Κύριε, ἤδη ὄζει∑ τεταρταῖος γάρ ἐστιν.
           him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days. [Jh12:23 Rm6:4; 9:17 Farao uittog]

           40 Antwoord Jesus: Het Ek nie vir jou gesÍ dat as jy sou glo,
           λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς
           Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe,

           jy die heerlikheid van God sou sien nie?
           ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ; [Jh19:41 Lk23:50 Mt27:60 Eks10:17 Jh12:13]
           thou shouldest see the glory of God?

           41 Toe vat hulle die klip weg. ... En Jesus het sy oŽ opgeslaan en
           ἦραν οὖν τὸν λίθον. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ
           Then they took away the stone… And Jesus lifted up his eyes, and

           gebid: Vader, Ek dank U dat U My verhoor het.

           εἶπεν Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου.
           said, Father, I thank thee that thou hast heard me.

           42 [Eks10:2; 11:7,8]
           Ek weet U verhoor My altyd; maar vir die verdwaalde
           ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις∑ ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον
           And I knew that thou hearest me always: but because of the people

           volk bid Ek, dat hulle mag glo dat U My gestuur het.
           τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
           which stand by I prayed, that they may believe that thou hast sent me.

           43 [Jh12:27,28 Lk23:23 Ese1:24,26,28; 2:3] 45 [Eks14:8,13 Jh3:2; 7:48,50 Mt19:3]
           Toe Jesus dit gebid het, het Hy met ’n groot stem uitgeroep:
           καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν
           And when he had thus spoken, he cried with a loud voice,

           Lasarus, kom uit!
           44 En die dooie het uitgekom met voete
           Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. 44 ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας
           Lazarus, come forth! 44 And he that was dead came forth,

           en hande in verbande en kop toegedraai met doeke.

           καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο.
           bound hand and foot with grave clothes: and his face... with a napkin.

           Jesus het diť teenwoordig, beveel: Maak hom los en laat hom gaan.

           λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν.
           Jesus saith unto them, Loose him, and let him go. [Jh20:3-10; Lk24:12]

           45 Toe het baie Jode, diť wat na Maria gekom het en gesien het
           Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι
           Then many of the Jews which came to Mary and had seen

           wat Hy gedoen het, geglo in Hom.
           46 Maar sommiges van hulle
           ὃ ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν∑ 46 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν
           the things which Jesus did, believed on him. 46 But some of them
           [Eks7:9 Mk 6:49-53 Rgt6:13 Mk14:12 Jh4:4 Lk23:8]

           het na die FariseŽrs gegaan en vertel wat Jesus gedoen het.

           ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς.
           went... to the Pharisees and told... what things Jesus had done.

           47 [Eks8:8...23 Num14:21-25 Dt11:1-8; 29:2,3]
           Toe kom die hoŽpriesters en FariseŽrs in sinode saam, en
           Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ
           ...gathered the chief priests and the Pharisees a council and said,

           het bespreek: Wat doen ons? Hierdie mens doen baie tekens.

           ἔλεγον Τί ποιοῦμεν, ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα;
           What do we? For this man doeth many miracles. [1Kor10:9-11]

           48 As ons hom laat begaan, sal almal in hom glo; en die
           ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ
           If we let him thus alone, all will believe on him: and the

           Romeine sal kom en van ons wegvat beide land en volk.

           ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος.
           Romans shall come and take away both our place and nation.

           49 Een van hulle—Kajafas synde hoŽpriester van daardie jaar,
           εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου,
           And one of them, Caiaphas, being the high priest That Same Year,

           het aan die sanhedrin vertel: Julle weet glad niks nie
           50 en
           εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν 50 οὐδὲ
           said unto them, Ye know nothing at all, 50 nor

           neem nie in ag dat dit voordelig is vir ons as een mens

           λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος
           consider that it is expedient for us that one man should die for the people

           sterf vir die volk, en nie die hele volk, omkom nie.

           ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.
           and that the whole nation perish not.

           51 Dit het hy nie uit homself gesÍ nie, maar omdat hy
           τοῦτο δὲ ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ … ὢν
           And this spake he not of himself: but being

           hoŽpriester was Daardie Jaar en geprofeteer het dat dit tyd

           ἀρχιερεὺς … τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν
           high priest that year, he prophesied that

           geword het vir Jesus om doodgemaak te word vir die volk

           Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους,
           Jesus should die for that nation;

           52 en nie vir daardie volk alleen nie, maar dat Hy die
           καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὰ τέκνα
           And not for that nation only, but that also he should gather

           verstrooide kinders van God in eenheid mog bymekaarbring.

           τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν.
           together in one the children of God that were scattered abroad.

           53 Van diť dag af het hulle saamgesweer om Hom om te bring.
           ἀπ’ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.
           ...from that day forth they took counsel together for to put him to death.

           blse. 22-28

           Comment


           • #12
            Re: Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

            Weg na plattelandse dorp EfraÔm


            Johannes 11:54-57
            Jesus het daarom nie weer in die openbaar beweeg
            Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει
            Jesus therefore walked no more openly

            onder die Jode nie, maar het daarvandaan weggegaan na die

            ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν
            among the Jews; but went thence unto a

            platteland, na die dorp naby die woestyn bekend as Efraim
            .
            χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν,
            country near to the wilderness, into a city called Ephraim,

            Daar het Hy saam met sy dissipels gebly.

            κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν.
            and there continued with his disciples.

            55 En die pasga van die Jode was naby, en baie het opgegaan na
            Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς
            And the Jews' passover was nigh at hand: and many went out

            Jerusalem uit die platteland voor die pasga om hulle te reinig.

            Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς.
            up to Jerusalem before the passover to purify themselves. [Jh18:28b]

            56 Toe het hulle Jesus gesoek en mekaar in die tempel
            ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ’ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ
            Then sought they for Jesus, and spake among themselves…

            gestaan en uitvra: Wat dink julle? sal Hy nie fees toe kom nie?

            ἑστηκότες Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν;
            in the temple as they stood, What think ye that he will not come to the feast?

            57 Die hoŽpriesters en FariseŽrs het bevel gegee dat as iemand
            δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις
            ...the chief priests and the Pharisees had given a commandment that,

            sou weet waar Hy is, hy hulle sou vertel sodat hulle Hom kon vang.

            γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.
            if any knew where he were he should shew it that they might take him

            Terug in BetaniŽ en Jerusalem
            Ses dae voor die pasgafeesdae” : Sabbat [9de dag van Eerste Maand]

            Johannes
            12:1-11
            Toe het Jesus ses dae voor die pasgafeesdae in BetaniŽ gekom
            Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν
            Then Jesus six days before the passover came to Bethany

            waar Lasarus (wat Hy uit die dode opgewek het) gebly het.

            ὅπου ἦν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς.
            where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead.

            2 Hulle het toe ’n ete gegee vir Hom daar, en Marta het bedien.
            ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει,
            There they made him ...lunch; and Martha served:

            en Lasarus was een van diť wat saam met Hom aangesit het.

            ὁ δὲ Λάζαρος [λάζομαι: om in arms of ‘boesem’ te neem Rut 4:16 Lukas 16:22,23 vgl. met die Uitog Dt37:27]
            εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ∑
            but Lazarus was one of them that sat at the table with him.

            3 Maria gebruik toe ’n liter mirre en nardussalf, suiwer en
            ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς
            Then took Mary a pound of ointment of spikenard,

            baie duur, en salf Jesus se voete en vee hulle met haar hare af;

            πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς
            very costly, and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair

            en die huis was gevul met die reuk van die salf.

            θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ∑ ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.
            and the house was filled with the odour of the ointment.

            4 SÍ Judas Iskariot een van sy dissipels (hy was gereed
            λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ὁ μέλλων
            Then saith one of his disciples, Judas Iscariot … which should

            om Hom te verraai):
            5 Vir wat was hierdie salf nie verkoop
            αὐτὸν παραδιδόναι 5 Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη
            betray him, 5 Why was not this ointment sold

            vir driehonderd dunari en aan die armes gegee nie?

            τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;
            for three hundred pence, and given to the poor?

            6 Hy het dit gesÍ, niť omdat dit oor die armes
            εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν
            This he said, not that he cared for the poor;

            gegaan het vir hom nie, maar omdat hy ’n dief was

            ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν
            but because he was a thief,

            wat die beurs gehad het waarin hy die goedere weggedra het.

            καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.
            and had the bag, and bare what was put therein.

            7 Toe sÍ Jesus: Laat haar begaan; want teen die dag
            εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς Ἄφες αὐτήν, ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν
            Then said Jesus, Let her alone: against the day

            van my begrafnis mag sy dit onderneem.
            8 Want die armes
            τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό∑ 8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ
            of my burying hath she kept this. 8 For the poor

            het julle altyd by julle; maar My het julle nie altyd nie.

            πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.
            always ye have with you;but me ye have not always.

            9 Dus het baie mense uit die Jode geweet dat Hy daar was,
            Ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν,
            Much people of the Jews therefore knew that he was there:

            en het hulle gekom nie terwille van Jesus alleen nie, maar

            καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’
            and they came not for Jesus' sake only, but

            dat hulle Lasarus kon sien wat Hy opgewek het uit die dode.
            ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.
            that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.

            10 Toe het die hoŽpriesters beplan om Lasarus ook te vermoor
            ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν
            The chief priests consulted that they might put Lazarus also to death

            11 daar baie deur hom die Jode verlaat het en geglo het in Jesus
            ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.
            because that by reason of him many of the Jews went away, and believed on Jesus.

            blse. 28-31

            Comment


            • #13
             Re: Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

             B) Die Laaste Week (Volgorde volgens dae en ure)

             Palm-Sondag : Intog in Jerusalem :
             [ďTiende dag van die Eerste MaandĒ 5 dae voor Abib 15 is Abib 10 Eksodus 12:3 EsegiŽl 40:1]

             Johannes 12:12-19
             Die volgende mŰre het groot skares wat na die fees gegaan het
             Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν,
             On the next day much people that were come to the feast,

             en gehoor het dat Jesus na Jerusalem toe kom,

             ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,
             when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,

             13 palmtakke gepluk en uitgegaan Hom tegemoet,
             ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ,
             Took branches of palm trees, and went forth to meet him,

             en geskree: Hosanna! GeseŽnd is Hy wat kom

             καὶ ἐκραύγαζον Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
             and cried, Hosanna: Blessed is the King of Israel

             in die naam van die HERE, die Koning van Israel.

             ἐν ὀνόματι Κυρίου, καὶ ὁ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.
             that cometh in the name of the Lord.

             14 Jesus het ín jong esel gevind en daarop plaasgeneem,
             εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπí αὐτό,
             And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon;

             soos geskrywe is:
             15 [Sag9:9 Jes62:11] Vrees nie, Dogter van Sion:
             καθώς ἐστιν γεγραμμένον 15 Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών∑
             as it is written, 15 Fear not, daughter of Sion:

             Kyk, jou Koning kom terwyl Hy op die vul van ín esel sit.

             ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.
             behold, thy King cometh, sitting on an ass's colt.

             16 Hierdie dinge het sy dissipels aanvanklik nie verstaan nie,
             Ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον,
             These things understood not his disciples at the first:

             maar toe Jesus verheerlik was, toe, het hulle onthou dat

             ἀλλí ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι
             but when Jesus was glorified, then remembered they that

             hierdie dinge oor Hom geskryf, en aan Hom gedoen was.

             ταῦτα ἦν ἐπí αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.
             these things were written of him, and that they had done these things unto him.

             17 Toe het die mense getuig wat by Hom was toe Hy Lasarus
             Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετí αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον
             The people therefore that was with him when he called Lazarus out

             geroep het uit die graf en hom opgewek het uit die dode.

             ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
             of his grave, and raised him from the dead, bare record.

             18 Deur dit het die volk Jesus opgesoek omdat hulle gehoor het
             διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν
             For this cause the people also met him, for that they heard

             dat Hy hierdie teken vermag het.
             19 Toe het die FariseŽrs
             τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. 19 οἱ οὖν Φαρισαῖοι
             that he had done this miracle. 19 The Pharisees therefore

             onder mekaar gemor: Sien julle, ons bereik niks:

             εἶπαν πρὸς ἑαυτούς Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν∑
             said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing?

             Kyk! die hele wÍreld loop agter hom aan.

             ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.
             behold, the world is gone after him.

             Laaste Week: Palm-Sondag ó Intog in Jerusalem
             ďTiende dag van die Eerste MaandĒ 5 dae voor Abib 15 is Abib 10

             Markus
             11:1-11
             En toe hulle naby Jerusalem gekom het in die koers van
             Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγὴ καὶ
             And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and

             Betfage en BetaniŽ teen die Olyfberg, stuur Jesus twee

             Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο
             Bethany, at the mount of Olives, he sendeth forth two

             van sy dissipels
             2 en gee hulle opdrag: Gaan na die dorp
             τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 2 καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην
             of his disciples, 2 And saith unto them, Go your way into the village

             voor julle; en net voor julle dit ingaan,

             τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν
             over against you: and as soon as ye be entered into it,

             sal julle ín donkie vasgebind kry waarop geen mens nog ooit

             εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφí ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων
             ye shall find a colt tied, whereon never man sat;

             gesit het nie; maak (haar) los en bring (hulle) vir My.

             ἐκάθισεν∑ λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε.
             loose him, and bring him.

             3 En as iemand vir julle sou sÍ: Wat maak julle? sÍ julle:
             καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε
             And if any man say unto you, Why do ye this? say ye that

             Die Here het hom nodig. Dan sal hy hom oorstuur hiernatoe.

             Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει, καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε.
             the Lord hath need of him; and straightway he will send him hither.

             4 Hulle gaan toe en vind die vul vasgemaak voor die poort
             καὶ ἀπῆλθον καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν
             And they went their way, and found the colt tied by the door

             buitekant langs die pad; en hulle het hom losgemaak.

             ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν.
             without in a place where two ways met; and they loose him.

             5 En sommige van diť wat daar gestaan het, sÍ vir die dissipels:
             καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς
             And certain of them that stood there said unto them,

             Wat maak julle dat julle die vul losmaak?
             6 Toe antwoord hulle
             Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον; 6 οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖς
             What do ye, loosing the colt? 6 And they said unto them

             soos Jesus gesÍ het. En hulle het die dissipels uitgelos.

             καθὼς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς∑ καὶ ἀφῆκαν αὐτούς.
             even as Jesus had commanded: and they let them go.

             7 Hulle bring die vul vir Jesus, en gooi oor hom
             καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ
             And they brought the colt to Jesus, and cast on him their garments,

             hulle klere; en Hy het op die vul gaan sit. 8 Baie het hulle klere
             τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπí αὐτόν. 8 καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια
             and he sat upon him. 8 And many spread their garments

             uitgestrooi oor die pad en ander, het takke afgesny

             αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας, κόψαντες
             in the way: and others cut down branches off the trees,

             uit die veld.
             9 Die voorlopers en die wat gevolg het, het geskree:
             ἐκ τῶν ἀγρῶν. καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον
             ... And they that went before, and they that followed, cried, saying,

             Hosanna! GeseŽnd is Hy wat kom in die Naam van die HERE!

             Ὡσαννά∑ Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου∑
             Hosanna; Blessed is he that cometh in the name of the Lord:

             10 GeseŽnd is die komende koninkryk van ons vader Dawid!
             Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυείδ∑
             Blessed be the kingdom of our father David ...

             Hosanna in die allerhoogste!

             Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
             ... Hosanna in the highest.

             11 Toe het Jesus in Jerusalem in die tempel ingegaan; en
             Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν∑ καὶ
             And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple: and

             Hy het alles rondom bekyk. Die tyd synde reeds laat in die dag,

             περιβλεψάμενος πάντα, ὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας,
             when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come,

             het Hy uitgegaan na BetaniŽ saam met die twaalf.

             ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.
             he went out unto Bethany with the twelve.

             [[Johannes 12:36
             Hierdie dinge het Jesus gespreek; en weggegaan en Hom versteek weens hulle.
             Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπí αὐτῶν.
             These things spake Jesus and departed, and did hide himself from them.

             Lukas
             21:37 Hy het oordag in tempel geleer ... snags uitgegaan en oornag in ín stal
             Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο
             And in the day time he was teaching in the temple; and at night he went out, and abode]]

             Laaste Week
             : Palm-Sondag ó Intog in Jerusalem
             ďTiende dag van die Eerste MaandĒ 5 dae voor Abib 15 is Abib 10

             Matteus 21:1-11
             En toe hulle naby Jerusalem gekom het naby Betfage
             Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ
             when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage

             teen die Olyfberg, tůť het Jesus twee dissipels gestuur en

             εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς
             unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples,

             2 hulle beveel: Gaan na die gemeenskap voor julle,
             λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν,
             saying unto them, Go into the village over against you,

             dan sal julle ín vasgemaakte donkie vind met haar vul by haar:

             καὶ εὐθὺς εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετí αὐτῆς∑
             and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her:

             maak haar los en bring hulle hier.
             3 En as iemand vir julle
             λύσαντες ἀγάγετέ μοι. 3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν
             loose them, and bring them unto me. 3 ...if any man say ought unto you,

             sou sÍ: Wat maak julle? dan sÍ julle: Die Here het hulle nodig;

             εἴπῃ τι; ἐρεῖτε ὅτι Ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει∑
             ... ye shall say The Lord hath need of them;

             en hy sal hulle dadelik stuur.
             4 Dit het gebeur dat
             εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς. 4 Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα
             and straightway he will send them. 4 All this was done, that

             vervul sou word die woord gespreek deur die profeet:

             πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος
             it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying,

             5 Vertel aan die dogter van Sion: Kyk! jou Koning kom na jou!
             Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών Ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι
             Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee,

             Nederig; en Hy sit op ín eseló op die vul van ín eselin.

             πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.
             meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.

             6 Toe gaan die dissipels en maak soos Jesus hulle beveel het,
             πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
             And the disciples went, and did as Jesus commanded them

             7 Hulle bring die donkie en haar vul en sprei hulle klere uit;
             ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον καὶ ἐπέθηκαν ἐπí αὐτῶν τὰ ἱμάτια
             And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes,

             en Hy het daarop plaasgeneem.
             8 Die meeste mense gooi
             καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. 8 ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν
             and they set him thereon. 8 And a very great multitude spread

             hulle klere oop op die pad, en party het takke afgepluk van die

             ἑαυτῶν ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν
             their garments in the way; others cut down branches from the

             bome en in die pad uitgestrooi.

             δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ.
             trees, and strawed them in the way.

             9 Die skare aan die voorpunt en hulle agteraan het geskree:
             οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον
             And the multitudes that went before, and that followed, cried,

             Hosanna vir die Seun van Dawid! GeseŽnd is Hy wat kom

             λέγοντες Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ∑ Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
             saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh

             in die Naam van die HERE: Hosanna in die hoogste sfere.

             ἐν ὀνόματι Κυρίου∑ Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
             in the name of the Lord; Hosanna in the highest.

             10 Soos Hy Jerusalem ingaan, raak die hele stad in beroering
             καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις
             And when he was come into Jerusalem, all the city was moved,

             oor die vraag: Wie is hierdie mens?
             11 Die menigte het gesÍ:
             λέγουσα Τίς ἐστιν οὗτος; 11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον
             saying, Who is this? 11 ...the multitude said

             Hierdie man is die profeet Jesus uit Nasaret in Galilea.

             Οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας.
             This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee [* Lev23:21,22 Eks13:4]

             Laaste Week
             : Palm-Sondag ó Intog in Jerusalem
             ďTiende dag van die Eerste MaandĒ 5 dae voor Abib 15 is Abib 10

             Lukas
             19:28-44
             En nadat Hy hierdie dinge gespreek het, het Hy vooruit
             Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν
             And when he had thus spoken, he went before,

             opgegaan na Jerusalem.
             29 Dit gebeur toe dat toe Hy naby
             ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα. 29 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς
             ascending up to Jerusalem. 29 ... when he was come nigh to

             Betfage en BetaniŽ teen die Olyfberg gekom het,

             Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν,
             Bethphage and Bethany, at the mount called the mount of Olives,

             Hy twee dissipels gestuur het
             30 met die opdrag: Gaan na die dorp
             ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν λέγων Ὑπάγετε εἰς τὴν ... κώμην ...
             he sent two of his disciples, Saying, Go ye into the village

             voor julle en as julle daar kom sal julle ín vasgemaakte esel kry

             κατέναντι, ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον,
             over against you ... at your entering ye shall find a colt tied,

             waarop niemand ooit gesit het nie; Maak los en bring hom.

             ἐφí ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.
             whereon yet never man sat: loose him, and bring him hither.

             31 En as iemand julle vra: Waarvoor maak julle hom los?
             καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ Διὰ τί λύετε;
             And if any man ask you, Why do ye loose him?

             sů moet julle spreek: Omdat die Here hom nodig het.

             οὕτως ἐρεῖτε ὅτι Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
             thus shall ye say unto him, Because the Lord hath need of him.

             32 Toe hulle gegaan het, vind diť wat gestuur was,
             ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον
             And they that were sent went their way, and found

             alles soos Hy vir hulle gesÍ het.
             33 Terwyl hulle die esel losmaak,
             καθὼς εἶπεν αὐτοῖς. 33 λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον
             even as he had said unto them. 33 And as they were loosing the colt

             sÍ die einaars vir hulle:
             Waarvoor maak julle die vul los?
             εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς Τί λύετε τὸν πῶλον;
             the owners thereof said unto them, Why loose ye the colt?

             34 En hulle het gesÍ: Die Here het hom nodig.
             οἱ δὲ εἶπαν ὅτι Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
             And they said, The Lord hath need of him.

             35 Toe bring hulle hom vir Jesus, en sprei hulle
             καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιρίψαντες αὐτῶν
             And they brought him to Jesus: and they cast their

             klere uit oor die vul en plaas Jesus daarop neer.

             τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν.
             garments upon the colt, and they set Jesus thereon.

             36 En terwyl Hy triomfantlik ingaan,
             πορευομένου δὲ αὐτοῦ
             And as he went,

             het hulle hul klere op die pad voor Hom uitgesprei.

             ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια ἑαυτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.
             they spread their clothes in the way.

             37 Namate Hy die helling genader het teen die Olyfberg al,
             ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν
             ...when he was come nigh ... at the descent of the mount of Olives,

             het die ganse menigte van volgelinge begin om vreugdevol

             ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες
             the whole multitude of the disciples began to rejoice

             lofprysing aan God in groot koor uit te roep

             αἰνεῖν τὸν Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ
             and praise God with a loud voice

             oor al sy magtige dade wat hulle aanskou het,

             περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων,
             for all the mighty works that they had seen;

             38 en sÍ: GeseŽnd is Hy wat kom, die Koning in die Naam
             λέγοντες Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ὁ Βασιλεὺς ἐν ὀνόματι
             Saying, Blessed be the King that cometh in the name

             van die HERE; in die hemel vrede en in die hoogste, eer!

             Κυρίου∑ ἐν οὐρανῷ εἰρήνη καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.
             of the Lord: peace in heaven, and glory in the highest.

             39 En party FariseŽrs onder die skare het vir Hom gesÍ:
             καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν
             ... some of the Pharisees from among the multitude said unto him,

             Leraar, betig u volgelinge!
             40 Maar Hy het hulle geantwoord:
             Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου. 40 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν
             Master, rebuke thy disciples. 40 And he answered

             Ek sÍ vir julle, as hierdie mense sou stilbly, sal klippe uitroep!

             Λέγω ὑμῖν ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν.
             and said unto them, I tell you that, if these should hold their peace, the stones would immediately cry out.

             41 En toe Hy naby die stad gekom het, het Hy gehuil daaroor
             Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπí αὐτήν,
             And when he was come near, he beheld the city, and wept over it,

             42 en gesÍ: As jy maar Hierdie [jou] Dag geken het en dit
             λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ [sou] ταύτῃ καὶ σὺ τὰ
             Saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day,

             wat tot jou vrede is! Maar nou is dit verborge vir jou oŽ,

             πρὸς εἰρήνην∑ νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.
             ...which belong unto thy peace! but now they are hid from thine eyes.

             43 dat dae gaan kom oor jou dat jou vyande teen jou sal optrek,
             ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου
             For the days shall come upon thee, that thine enemies shall cast a

             bolwerke teen jou oprig, en jou sal omsingel en alkante beleŽr.

             χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν, σε πάντοθεν
             trench about thee...compass thee round and keep thee in on every side

             44 Hulle sal jou en jou kinders in jou met die aarde gelykmaak,
             καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί,
             ...lay thee even with the ground, and thy children within thee;

             en geen klip sal op die ander gelaat word in jou nie,

             καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί,
             and they shall not leave in thee one stone upon another;

             deurdat jy nie die tyd vir jou verantwoording herken het nie.

             ἀνθí ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.
             because thou knewest not the time of thy visitation.
             . .             blse. 33-41

             Comment


             • #14
              Re: Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

              Laaste Week: Maandag : 4 dae voor Abib 15 is Abib 11

              Markus 11:12-14
              Die oggend toe hulle van BetaniŽ af gekom het, was Hy honger.
              Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν.
              on the morrow when they were come from Bethany, he was hungry.

              13 En toe Hy op ’n afstand ’n vyeboom sien met blare, gaan Hy
              καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν
              And seeing a fig tree afar off having leaves, he came,

              (kyk) of daar (vye) aan dit was. Toe Hy by die vyeboom kom,

              εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ. καὶ ἐλθὼν ἐπ’ αὐτὴν
              if haply he might find any thing thereon: and when he came to it,

              vind Hy niks as blare nie; want dit was nie vyeseisoen nie.

              οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα∑ ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων.
              he found nothing but leaves; for the time of figs was notyet.

              14 Toe spreek Hy die boom aan en sÍ: Nooit weer in ewigheid
              καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ Μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα
              And Jesus answered and said unto it ... hereafter for ever ...

              mag iemand van jou vrug eet nie! Sy dissipels het Hom gehoor.

              ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
              no man ... eat fruit of thee ... And his disciples heard it.

              = Matteus
              21:18,19 Maandag : 4 dae voor Abib 15 is Abib 11
              Vroeg, terwyl hulle na die stad gaan, het Hy honger geword.
              Πρωῒ δὲ ἐπαναγαγὼν εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν.
              Now in the morning as he returned into the city, he hungered.

              19 Toe Hy ’n vyeboom langs die pad sien, gaan Hy daarheen.
              καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ’ αὐτήν,
              And when he saw a fig tree in the way, he came to it,

              En toe Hy niks daaraan vind nie as net blare, praat Hy met dit:

              καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ
              and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it,

              Nooit tot in ewigheid sal vrugte aan jou groei nie!

              Οὐ μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα.
              Let no fruit grow on thee henceforward for ever.

              En die vyeboom het begin wegdroog terwyl Hy nog praat.

              καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.
              And presently the fig tree withered away.

              // Lukas
              21:29-33 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
              Hy het hulle ’n gelykenis vertel: Kyk na die vyeboom en alle bome:
              Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα∑
              And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees;

              30 sodra hulle bot, is dit vanself sigbaar en weet julle dat
              ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ’ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι
              When they now shoot forth, ye see and know of your own selves

              die somer reeds naby is.
              31 Net so vir julle, wanneer julle sien
              ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν∑ 31 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε
              that summer is now nigh at hand. 31 So likewise ye, when ye see

              diť dinge gebeur, weet julle dat die Koninkryk van God naby is.

              ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
              these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand.

              32 Voorwaar Ek sÍ vir julle, hierdie geslag mag nie verbygegaan het
              ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ … ἡ γενεὰ αὕτη … παρέλθῃ …
              Verily I say unto you, This generation shall not pass away,

              alvorens alles sou gebeur het nie.
              33 Die hemel en die hel
              ἕως ἂν πάντα γένηται. 33 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ
              till all be fulfilled. 33 Heaven and earth

              sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

              παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται.
              shall pass away:but my words shall not pass away.

              Markus
              11:15-17 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
              Hulle kom toe in Jerusalem en gaan in die tempel in
              Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα. Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν
              ...they come to Jerusalem and Jesus went into the temple

              en Hy begin om diť uit te jaag wat koop sowel as diť wat

              ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας
              and began to cast out them that sold and

              verkoop in die tempel, en die tafels van die bankiers en

              ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ
              bought in the temple...and the tables of the moneychangers and

              die hokke van die verkopers van die duiwe, het Hy omgegooi;

              τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν,
              the seats of them that sold doves;

              16 en Hy het nie toegelaat dat ťťn, skottels deur die tempel dra nie.
              καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ,
              ...he would not...that any...should carry...vessel through the temple.

              17 Toe het Hy geleer en vir hulle gesÍ: Is dit nie geskryf nie:
              καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Οὐ γέγραπται ὅτι
              And he taught, saying unto them, Is it not written,

              My huis sal ’n huis van gebed genoem word vir alle volke?

              Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν;
              My house shall be called of all nations the house of prayer?

              Maar julle het dit ’n spelonk van rowers gemaak.

              ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.
              but ye have made it a den of thieves.

              = Matteus 21:12-14 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
              En Jesus het in die tempel ingegaan en almal uitgegooi wat
              Καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς
              And Jesus went into the temple of God, and cast out all them

              gekoop en verkoop het in die tempel; en die tafels van die

              πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς τραπέζας τῶν
              that sold and bought in the temple, and ... the tables of the

              geldwisselaars en die hokke van die duiweverkopers het Hy omgekeer

              κολλυβιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς
              moneychangers and the seats of them that sold doves he overthrew

              13 En Hy sÍ vir hulle: Dit is geskryf: My huis sal ’n huis van
              καὶ λέγει αὐτοῖς Γέγραπται Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς
              he said unto them It is written My house shall be called the house

              gebed genoem word, maar julle het dit ’n rowerspelonk gemaak.

              κληθήσεται, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν.
              of prayer; but ye have made it a den of thieves.

              14 En blindes en verlamdes het na Hom in die tempel gekom;
              Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ,
              And the blind and the lame came to him in the temple;

              en Hy het hulle genees.

              καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
              and he healed them.

              = Lukas
              19:45,46 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
              Hy het in die tempel ingegaan en die handelaars begin uitjaag.
              Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας,
              And he went into the temple, and began to cast out them that sold therein, and them that bought;

              46 Hy het vir hulle gesÍ: Daar is geskryf: My huis sal ’n huis
              λέγων αὐτοῖς Γέγραπται Καὶ ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος
              Saying unto them, It is written, My house is the house of prayer:

              van gebed wees, maar julle het dit ’n grot vol rowers gemaak.

              προσευχῆς∑ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.
              but ye have made it a den of thieves.

              = Matteus
              21:15-17 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
              Toe sien die hoŽpriesters en skrifgeleerdes die wonders
              ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια
              And when the chief priests and scribes saw the wonderful things

              wat Hy gedoen het, en die kinders wat uitroep in die tempel en

              ἃ ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ
              that he did, and the children crying in the temple, and

              sÍ: Hosanna aan die seun van Dawid.

              λέγοντας Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ, ἠγανάκτησαν,
              saying, Hosanna to the Son of David; they were sore displeased,

              16 Toe sÍ hulle vir Hom: Hoor jy wat hierdie kinders sÍ?
              καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν;
              And said unto him, Hearest thou what these say?

              Maar Jesus antwoord hulle: Ja, het julle nooit gelees nie:

              ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί∑ οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι
              And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read,

              Uit die mond van kinders en suigelinge het u lof voorberei?

              Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;
              Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?

              = Johannes
              12:20-26 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
              Daar was sekere Grieke onder die reisigers
              Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα
              And there were certain Greeks among them that came up

              wat om te aanbid op die fees was. 21 Hulle betrek toe vir
              προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ∑ 21 οὗτοι οὖν προσῆλθον
              to worship at the feast: 21 The same came therefore to

              Filippus van Betsaida in Galilea, en vra hom met diť woorde:

              Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες
              Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying,

              Meneer, ons wil Jesus sien?
              22 Filippus kom en vertel
              Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει
              Sir, we would see Jesus. 22 Philip cometh and telleth

              Andrias; en Andrias en Fillipus kom en vertel Jesus.

              τῷ Ἀνδρέᾳ∑ ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ.
              Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus.

              23 Toe antwoord Jesus hulle en sÍ: Nou is die tyd dat
              ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα
              And Jesus answered them, saying, The hour is come, that

              die Seun van die Mens verheerlik mag word.
              24 Sowaar, Ek sÍ
              δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω
              the Son of man should be glorified. 24 Verily, verily, I say

              vir julle: Tensy die koringkorrel op die aarde val en sterf,

              ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ,
              unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die,

              bly dit net enkel saad; maar indien dit sterf, dra dit veel vrug.

              αὐτὸς μόνος μένει∑ ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.
              it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit.

              25 Hy wat sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar hy wat sy lewe
              ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν
              He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life

              in hierdie wÍreld haat, sal dit tot lewe in ewigheid behou.

              αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.
              in this world shall keep it unto life eternal.

              26 As iemand My dien, moet hy My volg; en waar Ek is, daar
              ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ἐκεῖ
              If any man serve me, let him follow me; and where I am, there

              sal my dienskneg wees. As iemand My dien, sal die Vader hom eer.

              καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται∑ ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ Πατήρ.
              shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.

              Markus
              11:18 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
              18 En die hoŽpriesters en skrifgeleerdes het gehoor, en
              καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ
              And the scribes and chief priests heard it, and

              uitgewerk hoe hulle Hom kon doodmaak
              , want hulle was bang
              ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν∑ ἐφοβοῦντο γὰρ
              sought how they might destroy him: for they feared

              vir Hom, terwyl die hele volk verstom was oor sy leer.

              αὐτόν, πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.
              him, because all the people was astonished at his doctrine.

              = Lukas
              19:47,48 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
              47 Hy was besig met gewone leer in die tempel. Die predikante
              Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ’ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ∑ οἱ δὲ ἀρχιερεῖς
              And he taught daily in the temple. But the chief priests

              en geleerdes egter, het geknoei om Hom dood te maak; ook die

              καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ
              and the scribes...sought to destroy him... and the

              politici.
              48 Hulle het geen idee gehad wat hulle sou doen nie,
              πρῶτοι τοῦ λαοῦ 48 καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν∑
              chief of the people 48 And could not find what they might do:

              want die volk het alles vas geglo wat hulle van Hom gehoor het

              ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέμετο αὐτοῦ ἀκούων.
              for all the people were very attentive to hear him.

              Markus
              11:19 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
              19 Toe dit laat geword het, het Hy uit die stad gegaan.
              αὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύοντο ἔξω τῆς πόλεως.
              And when even was come, he went out of the city.

              = Matteus
              21:17 Maandag Abib 11 : 4 dae voor Abib 15 (Vrydag)
              17 En Hy het hulle verlaat en uitgegaan buite die stad
              Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως
              And he left them, and went out of the city

              na BetaniŽ, en het daar in ’n skaapstal oornag.

              εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.
              into Bethany; and he lodged there.              blse. 42-47

              Comment


              • #15
               Re: Hart van die Evangelie Sinopsis van laaste hoofstukke van die vier Evangelies

               Laaste Week: Dinsdag : 3 dae voor (Vrydag) Abib 15 is Abib 12
               PREDIKING

               Markus 11:20,21
               Vroeg in die mŰre toe hulle weer verbykom, sien hulle
               Καὶ παραπορευόμενοι πρωῒ εἶδον
               And in the morning, as they passed by,

               die
               vyeboom verdroog tot in die wortels. 21 Petrus het onthou,
               τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. 21 καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος
               they saw the fig tree dried up from the roots. 21 And Peter calling to remembrance

               en vir Hom gesÍ: Meester, kyk die vyeboom wat U vervloek het, is verdroog!

               λέγει αὐτῷ Ῥαββεί, ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται.
               saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away.

               Matteus
               21:20
               Toe die dissipels dit sien, het hulle gewonder en gesÍ: Hoe gou het die vyeboom verdroog!
               καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες Πῶς παραχρῆμα
               And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away!

               Markus 11:22,23
               Toe antwoord Jesus en sÍ vir hulle: Julle moet geloof in God hÍ!
               καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ἔχετε πίστιν θεοῦ.
               And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.

               23 Sowaar Ek sÍ vir julle: Wie ookal vir hierdie berg sou sÍ:
               ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ
               For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain,

               Verskuif en gooi jouself in die see, en nie sou twyfel in sy

               Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ
               Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt

               hart nie maar sou glo wat hy sÍ, dit sal vir hom gebeur.

               καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῷ
               in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.

               Matteus
               21:21,2,45,46
               Jesus antwoord en sÍ vir hulle:
               ἐξηράνθη ἡ συκῆ; 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
               soon is the fig tree withered away! Jesus answered and said unto them,

               Sowaar Ek sÍ vir julle: As julle geloof het en nie wantrou nie,

               Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε,
               Verily I say unto you, If ye have faith and doubt not,

               sal julle nie net dŪt van die vyeboom kon doen nie, maar selfs

               οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν
               ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if

               vir die berg kon sÍ: Tel jou op en gooi jou in die see;

               τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν,
               ye shall say to this mountain, Be removed and … cast into the sea;

               en dit sal gebeur.
               22 En alles wat julle ook mag vra in die gebed,
               γενήσεται∑ 22 καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ
               it shall be done. 22 …all things whatsoever ye shall ask in prayer,

               as julle glo, sal julle ontvang.

               πιστεύοντες λήμψεσθε.
               believing, ye shall receive.

               45 Toe die predikante en huigelaars sy gelykenisse hoor,
               Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ
               And when the chief priests and Pharisees had heard his parables,

               het hulle geweet Hy praat van hķlle.
               46 Hulle wou Hom vang,
               ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει∑ 46 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν
               they perceived… he spake of them. 46when they sought to lay hands on him,

               maar was bang vir die volk wat Hom as profeet aanvaar het.

               κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον.
               they feared the multitude, because they took him for a prophet.

               Markus
               11:27,28 Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
               27 Hulle gaan weer na Jerusalem. Hy het in die tempel geloop
               Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος
               …they come again to Jerusalem …as he was walking in the temple,

               toe kom staan die pastore en professore en regters voor Hom

               αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι
               there come to him the chief priests, and the scribes, and the elders,

               28 en sÍ vir Hom: Deur watse gesag doen jy hierdie dinge?
               καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς;
               And say unto him, By what authority doest thou these things?

               Of wie het jou hierdie gesag gegee dat jy diť dinge kon doen?

               ἢ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς;
               and who gave thee this authority to do these things?

               = Matteus
               21:23-25 Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
               Toe Hy die tempel inkom, kom staan die leraars, die geleerdes
               Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ
               And when he was come into the temple, the …chief priests …and

               en kerklui en volksleiers voor Hom en sÍ: Op watter gesag

               ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ
               …the elders of the people came unto him…and said, By what authority

               doen jy hierdie dinge, en wie het jou hierdie mag gegee?

               ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;
               doest thou these things? and who gave thee this authority?

               24 En Jesus het geantwoord en vir hulle gesÍ: Ek, gaan jķlle,
               ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ
               And Jesus answered and said unto them, I also will ask you

               een iets vra wat, as julle My kon antwoord, Ek julle sal vertel

               λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ
               one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you

               deur watter gesag Ek hierdie dade kon vermag...
               25 Die doop
               ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ∑ τὸ βάπτισμα
               by what authority I do these things. The baptism

               van Johannes, waarvandaan was dit? Uit die hemel of uit mense?

               τὸ Ἰωάνου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων;
               of John, whence was it? from heaven, or of men?

               Hulle het onder mekaar gestry en gesÍ: As ons sou sÍ,

               οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες∑ Ἐὰν εἴπωμεν
               And they reasoned with themselves, saying, If we shall say,

               uit die hemel, sal Hy vir ons sÍ, vir wat dan het (ons) hom nie geglo nie?

               Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
               From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him?

               = Lukas
               20:1-8 Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
               Dit gebeur toe op een van Daardie Dae van sy onderrigting van
               Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ
               And it came to pass, that on one of those days, as he taught

               die volk in die tempel toe Hy die Goeie Nuus aangekondig het,

               τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου
               the people in the temple, and preached the gospel,

               en die predikante en geleerdes saam met die politieke leiers

               ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις,
               the chief priests and the scribes came upon him with the elders,

               2 Hom voorgekeer en met Hom gestry het en Hom gedaag het:
               …ἐπέστησαν… καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν
               And spake unto him, saying,

               Vertel ons deur watter gesag doen jy hierdie dinge, of wie is dit

               Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ
               Tell us, by what authority doest thou these things? or who is he

               wat jou die mag gegee het daarvoor?
               3 Hy het hulle geantwoord
               δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 3 ἀποκριθεὶς δὲ
               that gave thee this authority? 3 And he answered

               en gesÍ: Ek, gaan julle vra, dan vertel julle My:

               εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον, καὶ εἴπατέ μοι
               and said unto them, I will also ask you one thing; and answer me:

               4 Die doop van Johannes, was dit van bo, of van die mense?
               Τὸ βάπτισμα Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων;
               The baptism of John, was it from heaven, or of men?

               5 Hulle het dit bespreek en ooreengkom: As ons sou sÍ,
               οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι Ἐὰν εἴπωμεν
               And they reasoned with themselves, saying, If we shall say,

               uit die hemel, sal Hy vra hoekom het julle hom nie geglo nie;

               Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
               From heaven; he will say, Why then believed ye him not?

               6 en as ons sou sÍ, uit die mense, gaan die hele volk ůns stenig
               ἐὰν δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων, ὁ λαὸς ἅπας καταλιθάσει ἡμᾶς∑
               But and if we say, Of men; all the people will stone us:

               want Johannes word gehou om ’n profeet te wees.
               πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάνην προφήτην εἶναι.
               for they be persuaded that John was a prophet.

               7 Hulle antwoord was om nie te geweet het waarvandaan nie.
               καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν.
               And they answered, that they could not tell whence it was.

               8 Jesus het vir hulle gesÍ: Dan vertel Ek julle ook nie deur
               ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν
               And Jesus said unto them, Neither tell I you by

               watter gesag Ek hierdie dinge doen nie.

               ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.
               what authority I do these things.

               Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
               Markus 12:35-37
               En in die tempel het Jesus, terwyl Hy onderrig, gevra en gesÍ:
               Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ
               And Jesus answered and said, while he taught in the temple,

               Hoe sÍ die geleerdes dat die Gesalfde, Seun van Dawid is?

               Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ Χριστὸς υἱὸς Δαυείδ ἐστιν;
               How say the scribes that Christ is the Son of David?

               36 Self het Dawid verklaar deur die Heilige Gees:
               αὐτὸς Δαυεὶδ εἶπεν ἐν τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ
               For David himself said by the Holy Ghost,

               Die HERE het aan My HERE gesÍ: Rus aan my regterhand

               Εἶπεν Κύριος τῷ Κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου
               The LORD said to my Lord, Sit thou on my right hand,

               tot Ek U vyande die rusplek van u voete sou gemaak het.

               ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου.
               till I make thine enemies thy footstool.

               37 Dawid self noem Hom HERE; nou vanwaar, is hy Sy Seun?
               αὐτὸς Δαυεὶδ λέγει αὐτὸν Κύριον, καὶ πόθεν αὐτοῦ ἐστιν υἱός;
               David … himself calleth him Lord; and whence is he then his son?

               Die gewone mense het gewillig na Hom geluister.

               Καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως.
               And the common people heard him gladly.

               = Matteus
               22:23;41-46 Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
               23 Op Daardie Selfde Dag het SadduseŽrs Hom genader
               Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι,
               The same day came to him the Sadducees,

               (hulle wat sÍ daar is nie ’n opstanding nie) en Hom gevra . . .

               λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν . . .
               which say that there is no resurrection, and asked him . . .

               41 Terwyl die FariseŽrs bymekaar was, het Jesus hulle uitgevra
               Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
               While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,

               42 met diť woorde: Wat dink julle van die Gesalfde? Wie se
               λέγων Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος
               saying, What think ye of Christ? whose son is he?

               Seun is Hy? Hulle het gesÍ: Dawid s’n.
               43 Jesus sÍ vir hulle:
               υἱός ἐστιν; λέγουσιν αὐτῷ Τοῦ Δαυείδ. 43 λέγει αὐτοῖς
               They say unto him, The Son of David. 43 He saith unto them,

               Hoe dan noem Dawid Hom deur die Gees, HERE,

               Πῶς οὖν Δαυεὶδ ἐν Πνεύματι καλεῖ αὐτὸν Κύριον
               How then doth David in spirit call him Lord,

               met diť woorde:
               44 Die HERE het aan My HERE gesÍ: Rus aan
               λέγων 44 Εἶπεν Κύριος τῷ Κυρίῳ μου Κάθου ἐκ
               saying, 44 The LORD said unto my Lord, Sit thou on

               my regterhand tot Ek U vyande rusplek van u voete gemaak het?

               δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου;
               my right hand, till I make thine enemies thy footstool?

               45 As Dawid Hom dan HERE noem, hoe is Hy sy seun?
               εἰ οὖν Δαυεὶδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν;
               If David then call him Lord, how is he his son?

               46 Niemand was instaat om Hom ’n woord te antwoord en
               καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον, οὐδὲ
               And no man was able to answer him a word, neither

               niemand het gewaag van Daardie Dag af om Hom iets te vra nie.

               ἐτόλμησέν τις ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.
               durst any man from that day forth ask him any more questions.

               = Matteus 24:1-3 Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
               Toe Jesus uit die tempel uit en weggegaan het, kom
               Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον
               Jesus went out and departed from the temple and his disciples came

               sy dissipels aan om Hom die geboue van die tempel te wys.

               οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ.
               to him for to show him the buildings of the temple.

               2 Hy het hulle geantwoord en gesÍ: Sien julle nie dit alles nie?
               ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα;
               And Jesus daid unto them, See ye not all these things?

               Sowaar Ek sÍ vir julle: hier sal geen klip op ’n klip gelaat word

               ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον
               verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another

               wat nie omgegooi sal word nie.
               3 Terwyl Hy op die Olyberg sit,
               ὃς οὐ καταλυθήσεται. 3 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους
               that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount

               3 het sy dissipels gekom en Hom allenig gevra:
               τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ’ ἰδίαν λέγοντες
               of Olives, the disciples came unto him privately, saying,

               Vertel ons wanneer gaan hierdie dinge gebeur?

               Εἰπὲ ἡμῖν,πότε ταῦτα ἔσται,
               Tell us, when shall these things be?

               = Matteus 26:1-2 Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
               Dit het gebeur dat toe Jesus al hierdie woorde voltooi het,
               Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους,
               And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings,

               Hy vir sy dissipels gesÍ het:
               2 Julle weet oor twee dae is pasga
               εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 2 Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται
               he said unto his disciples, Ye know that after two days

               en word die Seun van die Mens oorgelewer om gekruisig te word.

               καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.
               is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.

               Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
               = Johannes 12:27-36 27
               Nou is my siel ontsteld, en wat sal Ek sÍ? Vader, verlos My
               νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; Πάτερ, σῶσόν με
               Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me

               omrede en deur hierdie uur
               ?— want net daarom het Ek
               ἐκ τῆς ὥρας ταύτης∑ ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον
               from this hour: but for this cause came I

               hierdie uur tegemoetgegaan.
               28 Vader, verheerlik U, u Naam.
               εἰς τὴν ὥραν ταύτην. 28 Πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα.
               unto this hour. 28 Father, glorify thy name.

               Toe kom daar ’n Stem uit die hemel:

               ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
               Then came there a voice from heaven, saying,

               Verheerlik hťt Ek, en verheerlik sŠl Ek wťťr!
               [Jh11:4 Ef1:18 Ro6:4]
               Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.
               I have both glorified it, and will glorify it again.

               29 Die skare wat daar gestaan het en gehoor het, het gesÍ:
               ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν
               The people therefore, that stood by, and heard it, said that

               Donderweer! Ander het gesÍ: ’n Engel het met hom gepraat.

               βροντὴν γεγονέναι∑ ἄλλοι ἔλεγον Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν.
               it thundered: others said, An angel spake to him.

               30 Jesus het verduidelik en gesÍ: Die Stem het nie vir My
               ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν Οὐ δι’ ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη
               Jesus answered and said, This voice came not because of me,

               gekom nie; maar vir julle.
               31 Nou is die oordeel van die wÍreld;
               γέγονεν ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς. 31 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου∑
               but for your sakes. 31 Now is the judgment of this world:

               nou
               sal die prins van hierdie wÍreld uitgewerp word buitentoe.
               νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω∑
               now shall the prince of this world be cast out.

               32 Wanneer Ek egter verhoog word van die aarde sal Ek almal
               κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω
               And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men

               na My toe aantrek. 33 Dit het Jesus gesÍ, verwysend na watter
               πρὸς ἐμαυτόν. 33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ
               unto me. 33 This he said, signifying what

               dood Hy aanstonds sou sterf.
               34 Toe weerspreek die mense Hom:
               θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. 34 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος
               death he should die. 34 The people answered him,

               Ons verneem uit die Wet dat die Gesalfde vir altyd bly;

               Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα,
               We have heard out of the law that Christ abideth for ever:

               nou wat bedoel jy, die Seun van die Mens moet verhoog word?

               καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
               and how sayest thou, The Son of man must be lifted up?

               Watse Seun van die Mens is dit?

               τίς ἐστιν οὗτος ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου;
               who is this Son of man?

               35 Toe sÍ Jesus vir hulle: Net nog ’n klein rukkie is die Lig
               εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς
               Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light

               onder julle. Loop terwyl julle die Lig het dat donkerte julle nie

               ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς
               with you. Walk while ye have the light, lest darkness

               oorkom nie; want hy wat wandel in duisternis weet nie waar

               καταλάβῃ∑ καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ
               come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither

               hy is of gaan nie.
               36 Het julle die Lig, glo in Die Lig sodat julle
               ὑπάγει. 36 ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς ἵνα
               he goeth. 36 While ye have light, believe in the light, that

               kinders van die lig mag word. Hierdie dinge het Jesus gespreek

               υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς,
               ye may be the children of light. These things spake Jesus and

               en weggegaan en Hom versteek weens hulle.

               καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν.
               departed, and did hide himself from them.

               Dinsdag Abib 12 : 3 dae voor Abib 15 (Vrydag)
               = Lukas 21:34-38
               Dit was een van Daardie Dae wat Hy in die tempel geleer,
               Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων,
               And in the day time he was teaching in the temple;

               en snags uitgegaan en oornag en gerus het op die berg wat

               τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ
               and at night he went out, and abode in the mount that

               Bitterolyfberg genoem word.
               38 En die hele volk was vroegdag
               καλούμενον Ἐλαιῶν. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν [Gn7:13; 8:4; 9:27. ‘arar’ bitter, ‘at’ versteek]
               is called the mount of Olives. And all the people came early…

               in die tempel om na Hom te luister.

               πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ.
               to him in the temple, for to hear him.
               . .               blse. 48-57

               Comment

               Working...
               X