Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die Nasies in hulle Radeloosheid

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die Nasies in hulle Radeloosheid

  Hier is die nuutste artikel van Prof. Johan Malan oor die groot verdrukking (Dankie David ! )

  Die Nasies in hulle Radeloosheid

  Prof. Johan Malan (Middelburg)
  In die komende groot verdrukking – dit is die tweede helfte van die verdrukking van sewe jaar – sal daar ‘n toestand van radeloosheid en paniek onder die nasies van die wêreld ontstaan. Probleme sal ongekende krisisvlakke op verskillende lewensterreine bereik – tot só ‘n mate dat geen regering of wêreldorganisasie hulle sal kan oplos nie. Dit sal ‘n sameloop van menslik geskepte probleme, natuurrampe en goddelike oordele wees. Die Here Jesus sê in sy profetiese rede oor hierdie tyd kort voor sy wederkoms:
  “En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid” (Luk. 21:25-27).
  Die ernstige toestand van benoudheid waarin die mensdom in hierdie tyd sal verval, word deur die Here Jesus as “radeloosheid” beskryf (Grieks aporia). In die oorspronklike taal is dit ‘n baie sterk term wat deur die Strong’s Konkordansie vertaal word as “a state of quandary” (groot verknorsing; nie vooruit of agteruit weet nie), en “perplexity” (verbouereerdheid, verbystering, geen uitkoms nie). Die Amplified Bible verklaar die woord só: “Without resources, left wanting (nothing can be done), embarrassed, in doubt, not knowing which way to turn.” Proff. Walvoord & Zuck (The Bible Knowledge Commentary, bl. 257) sê oor Lukas 21:25: “The world will be in a chaotic state, out of control.”
  Uit die profetiese rede, sowel as ander Bybelse profesieë, word verskeie redes vir hierdie toestand van absolute radeloosheid gegee, waarin mense selfs hartversaking as gevolg van vrees en paniek sal kry. Die volgende is almal deel van die ernstige rampe wat mekaar vinnig in die laaste 42 maande van die verdrukking sal opvolg:
  Aardbewings

  Daar is verskeie aanduidings dat van die grootste aardbewings in die menslike geskiedenis in hierdie tyd sal voorkom. Die Here Jesus het gesê: Daar sal... aardbewings wees op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte” (Matt. 24:7-8). Daar sal ‘n groot toename in aardbewings wees. Die heel grootste een van alle tye sal kort voor die wederkoms van die Here Jesus plaasvind: “En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug... En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ‘n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so ‘n geweldige groot aardbewing... en die stede van die nasies het geval. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie” (Op. 16:17-20).
  Daar was nog nooit ’n wêreldwye aardbewing waarin die hele aarde geskud is en die stede van al die nasies geval het nie. Berge sal omval en bewoonde eiland onder die see verdwyn. Dit gáán egter in die groot verdrukking gebeur! Dink net aan die geweldige ramptoestande wat in groot stede sal heers wanneer hoë geboue intuimel, duisende mense onder die puin begrawe word, water- en kragtoevoer skielik afgesny word, nooddienste self vernietig word en voedsel en medisyne feitlik onbekombaar raak. Daar is tans in die oorbevolkte wêreld verskeie makro-stede met meer as 20 miljoen inwoners elk. Daar was reeds mense wat aan hartaanvalle beswyk het wanneer hulle die gerammel van aardbewings hoor en ervaar. Hoeveel te meer sal dit nie gebeur wanneer die werklike “grotes” hulle tref nie! Regerings én internasionale organisasies sal gladnie by magte wees om rampe van hierdie aard af te weer nie, en ook nie die vermoë hê om doeltreffende noodleniging te doen nie. Daar sal nie eers uitvoerbare oplossings vir hierdie en verwante probleme aangebied kan word.
  Vulkaniese uitbarstings word ook nou met aardbewings geassosieer omdat lawa (gesmelte rots) gevorm word as die onderste aardlae onstabiel is en groot wrywing ontstaan wanneer hulle teen mekaar skuur. Wanneer daar groot drukking is, word die lawa na die oppervlakte geforseer waar dit deur ‘n krater die lug ingeblaas word. Dit het al gebeur dat hele dorpies onder die lawa begrawe word. Die as en rook van vulkaniese uitbarstings veroorsaak ernstige lugbesoedeling. Daar is verskeie vulkane in die wêreld wat die afgelope aantal jare aktief begin raak het.
  Die grootste natuurramp tot op datum was die tsunami wat op 26 Desember 2004 in Suidoos-Asië voorgekom het. Die Engelse woordeboek beskryf ‘n tsunami as “a long high sea wave caused by underwater earthquakes or other disturbances.” Missiele wat in die see ontplof, of groot meteoriete wat in die see val, sal ook sulke reuse golwe veroorsaak. Dit is ‘n uitgemaakte saak dat daar nog groter aardbewings as dié sal plaasvind. Voorwerpe soos brandende berge sal uit die lug kom en met verwoestende gevolge in die see val (Op. 8:8-9). Dit is opvallend hoe baie van hierdie natuurrampe met die see te doen het: see en branders sal dreun... Baie skepe sal sink en seediere vrek (Op. 8:9; 16:3).
  Die kragte van die heelal word geskud

  Die Here Jesus het duidelik gewaarsku dat die kragte van die hemele geskud sal word. Dit sal een van die groot oorsake van die ernstige rampe op aarde wees: “En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn” (Matt. 24:29-30). Aan die einde van die groot verdrukking, direk voor die wederkoms van Jesus Christus, sal die rampe – waarvan baie in die buitenste ruimte veroorsaak word – ‘n skrikwekkende hoogtepunt bereik.
  Die son sal in ‘n stadium baie helderder brand en feitlik ondraaglike hittegolwe op aarde veroorsaak (Op. 16:8). Die hitte sal voedselproduksie bykans onmoontlik maak. Verder sal ‘n hoë mate van aardverwarming die ys in die poolgebiede laat smelt, wat die seevlak sal laat styg en laagliggende kusgebiede oorstroom. Dit sal ook tot veel erger orkane en tropiese storms lei.
  Daarna sal die son verduister word, onder andere as gevolg van ernstige lugbesoedeling. Johannes sê die koninkryk van die Antichris sal verduister word (Op. 16:10). In hierdie tyd sal ‘n stortvloed hemelliggame die aarde met verwoestende gevolge tref. Dit kan ‘n kombinasie van meteoriete, asteroïdes en brokstukke van komete wees.
  Die oordele van God

  Die buitengewone oordele nét voor die sigbare verskyning van die Here Jesus op die Olyfberg in Jerusalem (Sag. 14:4-5) sal só erg wees dat die mense op aarde uiteindelik sal besef dat hulle onder God se oordele ly omdat hulle die Seun van God verwerp het. Wanneer die Here mense oordeel, is daar uit ‘n menslike oogpunt geen uitkoms nie, soos bv. in die tyd van Noag en Lot. “Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God” (Heb. 10:31). In die groot verdrukking, wanneer die oorlewende mense uit die aardbewinggeteisterde gebiede na die berge wegvlug, sal hulle presies weet waarom al hierdie rampe plaasvind:
  “En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval; en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Op. 6:12-17).
  Die komende verdrukking is die tyd van “die toorn van die Lam.” Vir bykans tweeduisend jaar reeds word die evangelie van God se reddende genade deur Jesus Christus aan die wêreld verkondig. Deur dit in die geloof te aanvaar, verkry ons nie net die ewige lewe nie, maar ons ontvlug ook die toorn van God wat in die verdrukking oor die ongeredde wêreld uitgestort gaan word (vgl. Hand. 17:30-31; Luk. 21:36). Paulus sê dat God se Seun ons van “die toekomstige toorn verlos” (1 Thess. 1:10; vgl. 5:9).
  Israel as volk (behalwe ‘n klein minderheid Messiaanse Jode) verwerp steeds vir Jesus as Messias en Verlosser, daarom is hulle vir die tyd van benoudheid vir Jakob in die komende verdrukking bestem (Jer. 30:7; Matt. 24:15-21). Dieselfde beginsel geld vir die ongeredde nasies wat ook vir Jesus verwerp het. Vir hulle wag daar ook ‘n groot verdrukking soos daar nog nooit was nie. ‘n Mensgemaakte nuwe wêreldorde en mensgemaakte oplossings vir hulle ernstige probleme gaan hulle in hierdie tyd niks help nie. Hulle gaan in ‘n toestand van absolute radeloosheid beland wanneer die kragte van die natuur én die buitenste ruimte só erg teen hulle draai dat daar geen kans op oorlewing sal wees nie. Hulle sal ook nie sekondêre probleme van pessiektes en hongersnode kan oplos nie. Ten spyte hiervan sal die meeste mense onbekeerlik bly en God laster oor die plae (Op. 9:20-21; 16:9). Dit sal hulle oordele net groter maak.
  Tydens die hoogtepunt van hierdie vernietigende rampe sal Christus sy verskyning op aarde maak. Die groot meerderheid van sy vyande sal dan steeds onbekeerlik wees en hulle samewerking aan die Antichris gee om teen Christus te veg en Hom te probeer doodmaak: “En ek het die dier [die Antichris] en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit [Christus], en teen sy leër. En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit” (Op. 19:19-21).
  Uitredding

  Daar sal net ‘n relatief klein oorblyfsel van die nasies wees wat die Here Jesus met trane van berou oor hulle sonde sal aanvaar (Matt. 24:30). Onder hulle sal die hele oorblyfsel van Israel wees: “Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. In dié dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem, soos die rouklag van Hadad-Rimmon in die laagte van Megiddo. En die land sal rouklaag by geslagte” (Sag. 12:10-12). Jesus Christus sal die gelouterde, voortvlugtende en treurende oorblyfsel van sy volk aanneem en troos deur te sê: “Dit is my volk!” Hulle sal in antwoord hierop uitroep: “Die Here, my God!” (Sag. 13:9).
  Die kortstondige ryk van die Antichris sal totaal vernietig en deur die duisendjarige vrederyk van die ware Christus vervang word (Dan. 2:35,44; Op. 11:15). Die Here Jesus sal die vervalle hut van Dawid weer oprig (Hand. 15:16) en die wêreld uit Jerusalem regeer (Jer. 3:17).
  Ons God is liefdevol, lankmoedig en vergewensgesind oor dié wat sy reddende genade aanvaar en die Here Jesus dien. Hy is egter ook ‘n toornige God oor diegene wat sy genade versmaai, die rug op Hom draai, Hom belaster, Hom met die afgode gelykstel, sy Gees van genade smaad en die bloed van sy Seun onder hulle voete vertrap. Hy het gewaarsku dat Hy sy toorn oor sulke mense sal uitstort. Die wêreld is nou op die drumpel van hierdie tyd van goddelike toorn.
  In ‘n profetiese Psalm sê die eindtydse nasies dat hulle van God en sy Gesalfde (Die Messias) ontslae wil raak: “Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!” (Ps. 2:3). Wat gaan die Here met hierdie rebelle doen? “U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde! Dien die Here met vrees, en juig met bewing. Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!” (Ps. 2:9-12).
  Daar is genade vir almal wat hulle deur Jesus Christus tot God bekeer, maar toorn oor hulle wat op die weg van sonde en rebellie teen God volhard. Alle mense, ook in Israel, het die keuse of hulle onder die geseëndes wil wees wat die Messias aanvaar en dien, of onder die vervloektes wat weens hulle ongeloof die oordele van God oor hulleself bring. Die ongelowiges sal spoedig in ‘n hopelose situasie beland waarin hulle radeloos sal wees wanneer die groot oordele van God oor hulle uitgestort word. Dit sal nie help om vir die berge en rotse te vra om op hulle te val en hulle vir die aangesig van die Lam te verberg wanneer sy toorn ontvlam nie. Ná hulle liggaamlike dood sal hulle opgewek word om voor die groot wit troon te verskyn om deur Christus tot die ewige dood in die poel van vuur verdoem te word (Op. 20:11-15). Die ware gelowiges sal egter mede-erfgename in Christus se ewige koninkryk wees (Matt. 25:34).

 • #2
  Ek het baie respek vir Prof Johan Malan se studies. Meer mense op die forum kan gerus op sy webblad 'n draai maak....so sal baie "onnodige" argumente en onbybelse lering en leerstellings op die forum uitgeskakel word.....en 'n hele paar "valse" lerings.

  http://www.bibleguidance.co.za/

  Comment


  • #3
   Originally posted by Johnny View Post
   Ek het baie respek vir Prof Johan Malan se studies. Meer mense op die forum kan gerus op sy webblad 'n draai maak....so sal baie "onnodige" argumente en onbybelse lering en leerstellings op die forum uitgeskakel word.....en 'n hele paar "valse" lerings.

   http://www.bibleguidance.co.za/
   Prof Malan se studies het maar min om die lyf. Hy beweer net so en so is verkeerd, maar doen nie 'n detail eksegese oor daardie persoon/e se leerstellings ten einde dit te weerlê nie. As mens alles wat jy hoor vir soetkoek opeet, dan is daardie webwerf seker maar goed genoeg.

   PS. Hy dink ook die uitverkiesingsleer is klomp nonsies, maar hy verantwoord homself weereens nie met behoorlike eksegese nie.

   Comment


   • #4
    Die grootste natuurramp ooit, was die vloed van Noag se tyd, nie 2004 se tsunami nie. Die professor behoort dit te weet.

    Maar as ons Noag se vloed nie reken nie, is die aardbewing van 2004, steeds nie die grootste natuurramp in die wereld se geskiedenis nie.
    Die professor behoort dit ook te weet, of ten minste bronne te raadpleeg wat korrekte inligting kan weergee.

    Hoekom weet ek dit, maar die professor nie?

    Comment


    • #5
     2Ti 4:2 verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;
     2Ti 4:3 want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,
     2Ti 4:4 en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.

     Comment


     • #6
      Originally posted by Johnny View Post
      2Ti 4:3 want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,
      Elkeen besluit mos maar vir homself wat die gesonde leer is en loop links en regs en kritiseer sonder behoorlike eksegese. Is dit reg om dit te doen? Wat is volgens jou reg en hoe weet jy dit?

      Comment


      • #7
       Johnny,

       Aan wie skryf jy? Hoekom?

       Waarop reageer jy?

       Comment


       • #8
        Markus 4:23 As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor.

        Comment


        • #9
         Originally posted by Johnny View Post
         2Ti 4:2 verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;
         2Ti 4:3 want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,
         2Ti 4:4 en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.
         Originally posted by Paul Pienaar View Post
         Johnny,

         Aan wie skryf jy? Hoekom?

         Waarop reageer jy?
         Originally posted by Johnny View Post
         Markus 4:23 As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor.

         Johnny,

         Ek is seker Paul se vraag is relefant, en miskien moet jy tog daaraan aandag gee.

         Hierdie is 'n gespreksforum, en dit is goed om jy bydrae relatief tot iets en/of iemand te maak.

         Deur bloot sekere skrifte aan te haal, sonder om te probeer aandui waarom jy die aanhaling doen, verloor jy mense se belangstelling, en ontkoppel jy hulle van jou / die gesprek.

         Ek dog ek sê maar net...

         Anton
         השייך לאלוהים דרך ישו

         Comment


         • #10
          Ek verwys na Fila se baie goeie plasing van Prof Malan. Die wat 'n oor het, laat hom hoor wat Prof Malan skryf. Moenie sy navorsing en lering afmaak as bog nie. Moenie jou oor afkeer van die waarheid nie. Hy het verseker baie kennis aangaande die wederkoms. Dis al.

          Comment


          • #11
           Re: Die Nasies in hulle Radeloosheid

           Ja, dis 'n ou draad maar gaan kyk bietjie hier op You tube na al die
           The LORD is my Miracle

           G_d was gracious He has shown favor


           Hope is a seed
           God plants in our hearts
           to remind us
           there are better things ahead.
           -Holley Gerth

           Comment


           • #12
            Re: Die Nasies in hulle Radeloosheid

            << pos verwyder. >>

            << Johan, tot tyd en wyl jy wesenlik gesprek voer oor al die vrae wat reeds aan jou gevra is gaan tref en trap poste soos hierdie nie toegelaat word nie. >>
            Last edited by Die Filadelfieer; Jul 20 2011, 10:33 AM. Reason: verwyder vir mod bespreking

            Comment

            Working...
            X