Announcement

Collapse
No announcement yet.

Israel en die Messiaanse Koninkryk

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Israel en die Messiaanse Koninkryk

  Israel en die Messiaanse Koninkryk: ‘n Bondige Kommentaar oor die Boek Jesaja

  Prof. Johan Malan, Mosselbaai (Januarie 2009)

  Voorwoord

  Jesaja is een van die bekendste profete in die Ou Testament. Sy boek word intensief deur ortodokse en Messiaanse Jode gelees, asook deur nie-Joodse gelowiges, en dikwels daaruit aangehaal. Die profesieŽ van Jesaja is van besondere betekenis in die eindtyd gedurende die eerste fase van Israel se herstel uit hulle internasionale verstrooiing, kort voor die koms van die Messias en die openbaring in heerlikheid van God se koninkryk op aarde.

  Proff. John Walvoord en Roy Zuck beklemtoon die groot betekenis van hierdie boek soos volg: “Jesaja het meer as enige ander profeet oor die groot koninkryk gepraat waarvan Israel nŠ die wederkoms van die Messias deel sal word. Jesaja het die dieptes van Israel se sonde en die hoogtes van God se heerlikheid in sy komende koninkryk bespreek” (Bible Knowledge Commentary, bl. 1029).

  Baie van die nie-Joodse gelowiges neem egter nie die groot aantal profesieŽ wat verwys na die toekomstige Messiaanse staat van Israel onder die persoonlike regering van die Messias ernstig op nie. Hulle vertolk Bybelse profesieŽ op ‘n nie-letterlike wyse deur dit te vergeestelik en op die kerkdispensasie toe te pas. Hierdie gebruik het aanleiding gegee tot die koninkryk-nou teologie (dominionisme) waarin die integriteit van God se beloftes aangetas word deur die volle implikasies daarvan te ignoreer. Die volgende is sommige van die foutiewe aannames van dominioniste, in terme waarvan koorsagtige pogings aangewend word om die huidige wÍreld en al sy instellings te hervorm en te rekonstrueer:
  • Hulle ontken die vestiging van ‘n toekomstige koninkryk op aarde nŠ die koms van die Messias as Koning van die konings. In die plek daarvan probeer hulle om nůķ konings te word in ‘n mensgemaakte koninkryk wat na verwagting gestalte sal aanneem uit die oorname van alle politieke en godsdienstige gesag deur die universele kerk van God, wat sy spesiale verteenwoordiger op aarde is.
  • Hulle ontken die belangrikheid van Israel se fisiese, staatkundige en geestelike herstel in die land van hulle vaders. Israel word deur die kerk vervang en die geprofeteerde herstel van Israel as ‘n wÍreldwye golf van herlewings verklaar waarin miljoene mense uit alle uithoeke van die aarde tot die koninkryk van God sal toetree deur by die Christelike kerk aan te sluit.
  • Hulle verwag ‘n groot uitstorting van die Heilige Gees in die laaste dae om die kerk vir die uitvoering van sy mandaat te bemagtig om God se koninkryk op aarde te vestig. Hulle sien die opkoms van hierdie koninkryk as die enigste suksesvolle teenvoeter vir die huidige proses van verval weg van Bybelse standaarde van moraliteit en ware aanbidding af. Hulle verswyg alle profesieŽ oor goddelike oordele oor ‘n bose wÍreld en waarsku die mensdom nie teen die spoedige openbaring van die Antichris wat nŠ die wegraping oor ‘n goddelose wÍreld sal regeer nie.

  Dominioniste bevorder onwetend die multigodsdienstige nuwe wÍreldorde van die Antichris omdat hulle ekumenies-georiŽnteerd is met die oog op die opkoms van ‘n wÍreldkerk. Hulle globalistiese mikpunte maak van hulle ‘n maklike teiken vir alle vorms van misleiding wat uit kompromieŽ tussen verskillende godsdienste en ideologieŽ voortspruit. Die gees van eenheid ten alle koste kom nie van die Heilige Gees af nie, maar het sy oorsprong by die “engel van die lig” wat sy “gees van dwaling” uitstuur om te mislei (2 Kor. 11:14; 1 Joh. 4:6).

  TeoloŽ oral, alle Christen-gelowiges, Jode van verskillende oortuigings, sowel as lede van alle ander gelowe, sal daarby baat vind om ‘n openhartige en objektiewe studie van die boek Jesaja te doen. Die merkwaardige wyse waarop profesieŽ vervul is aangaande die eerste koms van die Messias, Israel se internasionale verstrooiing weens ongeloof, asook hulle huidige herstel uit alle nasies, lewer sterk getuienis oor die letterlike vervulling van Bybelse profesieŽ. Dit laat aan ons geen keuse nie as om die verdere herstel van Israel te verwag, die koms van die verskriklike dag van die Here wanneer sy toorn oor die goddeloses uitgestort sal word, die wederkoms van die Messias in mag en majesteit, die redding van ‘n oorblyfsel van Israel en die nasies, asook die vestiging van God se koninkryk op aarde met Jerusalem as hoofstad.

  Die lydende Messias wat meer as 2000 jaar gelede as ‘n nederige Kneg in Betlehem gebore is, sal spoedig as die regerende Messias kom om die koninkryk van die hemel op aarde te openbaar. Die geredde oorblyfsel van Israel sal ‘n groot rol in hierdie koninkryk speel, sowel as die opgewekte en verheerlikte lede van die kerk van Christus onder alle nasies. Dit sal die groot hoogtepunt van Jesaja se profesieŽ wees waardeur ‘n bedeling van duursame vrede en harmonie onder die nasies ingelui sal word, asook groot seŽninge in die natuur. Goddelose mense het alle rede om die komende dag van die Here te vrees, maar die regverdiges sal die aarde beŽrf en hulle in die sigbare teenwoordigheid van die Heilige van Israel verbly.
  Het u ‘n suiwer Bybelse toekomsverwagting, of is u dalk betower deur die koninkryksvisie van mense wat hulleself aan die skepping van ‘n koninkryk toegewy het wat in baie opsigte verskil van die koninkryk wat in die Bybel aan ons beloof word?
  Johan Malan


  Opsomming

  God openbaar deur die profeet Jesaja sy plan vir ‘n Israel- en Jerusalem-gebaseerde koninkryk op aarde waaroor die Messias in geregtigheid sal regeer. Die komende tyd van goddelike intervensie in die lotgevalle van die mensdom word as “die dag van die Here” beskryf. Hierdie apokaliptiese tydperk sal met groot oordele gepaard gaan om Israel ťn die hele wÍreld van hulle sonde te suiwer. Die oorlewende oorblyfsel van Israel en die nasies sal die duisendjarige vrederyk binnegaan waarin die Messias van die herstelde troon van Dawid af sal regeer. Jerusalem sal tot ‘n lof op aarde verhef word en die geestelik herstelde Israel sal die Messias se spesiale getuies onder die nasies wees. Die gevorderde stadium van Israel se eindtydse herstel is ‘n aanduiding van die nabyheid van die dag van die Here, of die verdrukking, wanneer sy toorn oor die goddeloses uitgestort sal word. Hierdie profetiese scenario maak dit onmoontlik dat daar tydens die kerkbedeling, voor die volle herstel van Israel en die oordele van die dag van die Here, enige sigbare openbaring van die koninkryk van die hemel op aarde kan wees. Die uitdagende houding van miljoene onbekeerlike sondaars sal eers op ‘n beslissende wyse beŽindig moet word voordat geregtigheid op aarde kan heers.

  Inleiding

  Jesaja is ‘n baie belangrike profeet vir Israel ťn die nie-Joodse nasies. Verskeie sleutelgedeeltes in Jesaja sal ook uit die oogpunt van ooreenstemmende profesieŽ in ander Bybelboeke beoordeel en vertolk word. Sorg sal gedra word om die dispensasionele verband waarin hierdie profesieŽ vervul word, korrek aan te toon. Sommige van hulle het betrekking op een of meer van die volgende dispensasies, en moet altyd binne hierdie raamwerk verklaar word:
  1. Israel in die Ou Testament, verwysend na die bedeling van die wet wat nŠ die volk se uittog uit Egipte begin het.
  2. Die kerkbedeling nŠ die eerste koms en verwerping van die Messias, aan die einde waarvan Israel in hulle land herstel word.
  3. Die komende verdrukking onder die regering van die Antichris. Dit sal ook weens Israel se nasionale ongeloof die tyd van benoudheid vir Jakob wees.
  4. Die dispensasie van die Messias se duisendjarige vrederyk (die Millennium) wat ‘n aanvang sal neem nŠ sy wederkoms op die Olyfberg in Jerusalem.
  5. Daar is ook ‘n profetiese verwysing na die nuwe hemel en aarde wat nŠ die Millennium geskep sal word.

  Hierdie boekie bied nie ‘n volledige eksegese van al Jesaja se profesieŽ aan nie, maar beklemtoon net sekere sleutelgedeeltes. Die belangrikste doel hiermee is om God te verheerlik en die betroubaarheid van sy Woord te bevestig deur op die letterlike vervulling van Ou Testamentiese profesieŽ te wys. Baie lig word op profesieŽ gewerp wat in die nabye toekoms voor, gedurende, en nŠ die koms van die Messias vervul sal word. Die bestudering van Jesaja se profesieŽ is ook daarop gerig om die huidige verwarring op te klaar wat deur die koninkryk-nou teologie (dominionisme) geskep word. Hierdie benadering is die gevolg van pogings om Israel as volk te beroof van alle profesieŽ oor toekomstige seŽninge gedurende die Millennium en dit dan verkeerdelik op die kerkbedeling toe te pas. Diť misleidende gebruik staan as die “vervangingsteologie” bekend en is daarop ingestel om Israel deur die kerk te vervang.

  Die ongeregverdigde en onbybelse weglating van Israel uit God se eindtydse program bied aan vervangingsteoloŽ die verskoning om al die beloftes oor Israel se herstel en seŽninge gedurende die Messiasryk na die kerkbedeling oor te plaas. Hulle het reeds ‘n wÍreldwye transformasiebeweging van stapel gestuur om gemeenskappe volgens Christelike beginsels te rekonstrueer, en ook om deur middel van strategiese geestelike oorlogvoering te poog om die aarde van Satan en sy demone se invloed te bevry. Dit sal volgens hulle eie verwagtings aan hulle die geleentheid bied om nog voor Christus se koms as konings te regeer, groot tekens en wonders te doen en alle gedagtes oor dreigende oordele wat met die komende verdrukking in verband staan, te verban. Hulle is sů in positiewe denke vasgevang dat hulle geen erkenning aan God se oordele gee nie.

  Teologiese temas

  Die teologiese temas van die boek Jesaja het meesal op Israel se kontemporÍre en profetiese posisie betrekking, op God se oordele in die dag van die Here oor Israel en die nasies weens hulle volgehoue sondigheid, God se wÍreldwye reddingswerk deur die beloofde Messias, die geestelike herstel van Israel en ‘n oorblyfsel van die nasies aan die begin van die Millennium, asook toekomstige seŽninge nŠ die Millennium wanneer God se heerlikheid in die ganse heelal geopenbaar sal word.
  Die boek is nie chronologies geskryf nie, aangesien dit met tussenposes verwys na toekomstige seŽninge en oordele as die langtermyngevolge van Israel se geestelike toestand op enige gegewe oomblik. ‘n Donker toekoms wag op alle sondaars wat God se gesag misken en sy aanbod van vergifnis minag, maar die regverdiges sal groot seŽninge in die vrederyk beŽrf.

  Die vergelding van God

  In hulle Bible Knowledge Commentary (bl. 1033-1034) sÍ proff. John F. Walvoord en Roy B. Zuck: “Die Here het sy verbondsvolk aangekla oor hulle verbreking van die MosaÔese verbond, sy volkome vergifnis aan diegene gebied wat hulle sou bekeer, maar oordele aangekondig oor almal wat aanhou om teen Hom te rebelleer. In 6:9-13 het God vir Jesaja daarop gewys dat die grootste deel van die volk hulle nie sou bekeer nie...

  “In die eerste gedeelte van sy boek het Jesaja baie oor die oordele geskryf wat oor Juda sou kom as gevolg van hulle versuim om die MosaÔese verbond te eerbiedig. God se straf sou aan die volk toon dat Hy sy Woord vervul. Hierdie afdeling bespreek ook oordele wat oor die hele wÍreld sal kom (hfst. 13–24). Alle nasies van die wÍreld staan skuldig voor die Heilige van Israel.

  “In die afdeling oor oordele beklemtoon Jesaja ook die seŽninge wat oor Israel sal kom omdat hulle hul verbond met die Here sal hou. In die Here se aanklag teen Juda (hfst. 1–6) verwys Hy in 1:24-31 na die volk se herstel, 4:2-6 praat van ‘n oorblyfsel van oorlewendes, en 6:13 verwys na ‘n ‘heilige geslag’ of oorblyfsel. Die profesieŽ oor verlossing (hfst. 7–12) het op die volk se verlossing van hul vyande betrekking. In hierdie tyd sal God se wonderlike koninkryk van die Millennium verrys (hfst. 11; vgl. Op. 20:16) en die verloste volk sal gesange van bevryding sing (hfst. 12).
  “In hoofstukke 13–24, waarin God se oordele oor die nasies beskryf word, skryf die profeet dat Israel in hulle land herstel sal word en oor die nasies sal regeer wat hulle onderdruk het (14:1-2)... Die aanbidding van die ware God sal na vrede op aarde lei (19:19-25)...

  “Jesaja maak in mooi beeldende taal die punt dat sonde eers uit Israel ťn die hele wÍreld uitgeroei moet word. Uiteindelik, in die Millennium, sal geregtigheid afgedwing word en die volk sal in voorspoed en vrede leef as gevolg van hulle hernude verhouding met die Here.” (Einde van aanhaling).

  Dit is duidelik dat God se eindtydse oordele oor die geestelik verblinde Israel en die goddelose nasies nog nie begin het nie. Hierdie toekomstige periode word as “die tyd van benoudheid vir Jakob” beskryf (Jer. 30:7), en ook as “die dag van die Here... verskriklik, met grimmigheid en toorngloed” (Jes. 13:9). Israel word hoofsaaklik in ongeloof in hulle land herstel om daar in benoudheid gebring en gereinig te word (vgl. Eseg. 22:19-22). Die bose nasies sal op dieselfde wyse aan ‘n tyd van geweldige beproewing en verdrukking onderwerp word (Op. 3:10). Slegs die ware gelowiges sal die naderende tyd van die wÍreldwye uitstorting van goddelike toorn ontsnap, omdat die Here nie sy gehoorsame kinders oordeel en straf nie (Luk. 21:36; 1 Thess. 1:10).

  Die einde van die kerkbedeling word nie deur koninkrykshervormings op ‘n wÍreldwye skaal gekenmerk nie, maar deur ‘n groot afval wat die weg berei vir die openbaring van die valse christus en sy misleidende nuwe wÍreldorde.

 • #2
  Deel 2


  Ware en valse godsdiens

  Wat ook al met Israel of die nasies gebeur, word deur hulle verhouding met God bepaal – hulle is ůf die voorwerpe van sy seŽn ůf die voorwerpe van sy toorn. In die heel eerste hoofstuk van Jesaja maak God melding van die baie belangrike aspek van die handhawing van die regte verhouding met Hom deur in die lig te wandel en alle sonde te bely en te laat staan. Die meeste Israeliete het egter met hul bose weŽ volhard en daardeur aktief teen God gerebelleer (1:2-4). Hulle het slegs ‘n uiterlike gedaante van godsaligheid in stand gehou deur sekere wette in verband met sabbatte, offers en feeste te eerbiedig. Godsdiens word ‘n valse en misleidende gebruik genoem wanneer dit nie met ‘n aktiewe verhouding met God gepaard gaan nie, want dan lei dit nie na ‘n rein hart en persoonlike heiligheid nie (29:13).

  God verafsku die uiterlike godsdienstige aktiwiteite van onbekeerlike sondaars en luister nie eers na hulle gebede nie (1:10-15). Ware bekering is die enigste oplossing vir hierdie wydverspreide probleem: “Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oŽ weg... Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sÍ die Here: Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geŽet word” (1:16-20). Dit is in God se hande om die lotgevalle van ‘n persoon of ‘n volk ten goede te verander. Al wat Hy van mense vra, is opregte bekering en getrouheid.

  Die hewigheid van God se finale oordele, sowel as die wÍreldwye manifestasie van sy geregtigheid en seŽninge, word sů duidelik beskryf dat dit onmoontlik is om die finale vervulling daarvan te beperk tot Israel se onderwerping deur Nebukadnťsar, hulle Babiloniese ballingskap en hulle herstel nŠ die ballingskap. Hierdie is duidelik eindtydse gebeurtenisse wat slegs vervul kan word nadat die verdrukking aangebreek het, die Messias gekom het en deur die oorblyfsel van Israel en die nasies ůf aanvaar ůf verwerp is. Die gedeeltelike (of voorlopige) vervulling van goddelike oordele in die Ou Testament skakel nooit die finale vervulling daarvan in die tydperk nŠ Israel se herstel uit hulle internasionale ballingskap uit nie.
  Oordeel kom voor die uitstorting van seŽn oor die oorblyfsel van die getroues op aarde tydens die Millennium. Israel en die nasies word steeds grootliks deur boosheid gekenmerk en stuur gevolglik op die eindtydse oordele van die dag van die Here af. God se geregtigheid is 2000 jaar gelede deur die koms van die Messias aan die mensdom gebied, en dit is gevolg deur die verkondiging van die evangelie aan alle nasies.

  Ons is nou naby aan die tyd wanneer die oordeel moet begin by die huis van God (1*Pet. 4:17). NŠ die wegraping sal alle gelowiges voor die regterstoel van Christus verskyn (2*Kor. 5:10). In daardie tyd sal die Antichris op aarde geopenbaar word en vrye teuels aan ‘n kultuur van sonde onder die miljoene misleide en geestelik dooie mense gee. Daardie tyd sal ook deur die Lam se oordele oor die bose mensdom gekenmerk word (Op. 6:15-17).

  Hierdie tyd van geweldige oordele sal deur die wederkoms van die Messias as Koning van die konings beŽindig word (Sag. 14:4-5). Hy sal die troon van Dawid in Jerusalem herstel (Hand. 15:16-17) en sy duisendjarige ryk van vrede en geregtigheid instel (Jes. 2:2-4; Jer. 3:17). Die koninkryk van die hemel sal slegs op aarde geopenbaar word nadat die Messias-Koning sy voete op die Olyfberg gesit, sy vyande geoordeel, die Antichris en valse profeet vernietig, Satan en sy demone gebind, die oorblyfsel van Israel gered en sy koninkryk tot die voordeel van alle mense ingestel het. Die natuurlike skepping sal in hierdie tyd ook geseŽn word (Jes. 11:6-9; 55:12-13).

  Koninkryk-nou teologie is heeltemal in stryd met die volgorde van Bybelse gebeure, omdat dit die idee van ‘n fisiese koninkryk tydens die kerkbedeling voor die wederkoms van Christus probeer bevorder. Dit is ‘n valse godsdienstige leerstelling omdat dit die groot aantal Bybelse profesieŽ ignoreer waardeur ons gewaarsku word teen ‘n groot geestelike verval in die eindtyd, gevolg deur die wegraping van die regverdiges en die daaropvolgende oordeel van die goddeloses tydens die verdrukking.

  Hoe kan die koninkryk van die hemel op aarde geopenbaar word wanneer die duiwel steeds soos ‘n brullende leeu rondloop (1*Pet. 5:8), die Antichris en valse profeet nog hulle verskyning moet maak om die aarde te regeer, die groot meerderheid mense steeds die duisternis liewer het as die lig (Joh. 3:19), en die konings van die aarde “saam raad hou teen die Here en teen sy Gesalfde en sÍ: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!” (Ps. 2:2-3)? Gedurende hierdie bedeling is die ware Christene vreemdelinge en bywoners in ‘n donker wÍreld wat in die mag van die Bose lÍ (1*Pet. 2:11; 1*Joh. 5:19). Slegs Christus kan die invloed en dominansie van “die god van hierdie wÍreld” (2*Kor. 4:4) beŽindig wanneer Hy kom. Voordat Hy kom, kan slegs individue van die binding deur Satan en sonde verlos word – nie stede, nasies en die hele wÍreld nie. Ons het nooit ‘n mandaat ontvang om Satan gedurende hierdie bedeling uit die wÍreld te verban en volle beheer oor die nasies en hulle regerings te neem nie. Ons moet die wÍreld evangeliseer, nie oorneem nie.

  In die lig van hierdie werklikhede is dit in ons eie belang om konsekwent tussen die lydende en regerende Messias te onderskei, soos wat duidelik deur Jesaja en ander profete gedoen word. Tydens “die teenwoordige bose wÍreld” (Gal. 1:4) is ons as Christene navolgers van die lydende Messias, die Een wat steeds deur die meerderheid mense verwerp word. NŠ sy wederkoms sal ons saam met Hom op aarde regeer – nie nou al nie (vgl. Op. 5:9-10).
  Jesaja beskryf duidelik die koms van die Messias in twee hoedanighede – eerstens as die lydende Kneg wat in ons plek veroordeel moes word, en tweedens as die regerende Koning.

  Geboorte van die Messias

  “Daarom sal die Here self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en Hom Emmanuel noem” (Jes. 7:14). Dit is ‘n baie duidelike stelling oor die maagdelike geboorte en godheid van die Messias, wat ook in Mattheus 1:23 aangehaal word. Jesus is op ‘n wonderbaarlike manier deur die Heilige Gees verwek en as gevolg daarvan ook “Seun van God” genoem (Luk. 1:35). Hy was nie net in sy menslike natuur die Seun van God nie, maar ook God self wat as mens onder sy volk gewandel het. Hy is heeltemal tereg “Emmanuel” genoem, wat in Mattheus 1:23 as “God met ons” vertaal word. Die Here Jesus het later ook sy posisie as God bevestig toe Hy gesÍ het: “Ek en die Vader is een” (Joh. 10:30).
  Hoe absoluut verkeerd is diť moderne teoloŽ, predikers en hulle volgelinge nie wat die maagdelike geboorte en godheid van Jesus Christus ontken! Wanneer hulle dit doen, verkondig hulle ‘n ander evangelie en ‘n ander Jesus (vgl. Gal. 1:6-8; 2 Kor. 11:3-4) waardeur hulle naÔewe mense mislei en sodoende die weg vir die openbaring en algemene aanvaarding van die Antichris as universele messias voorberei (Op. 13:3-4).

  Die Seun van die mens is ook Here en God

  Jesaja sÍ: “Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors – tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk” (Jes. 9:5-6). Paulus het die vervulling van hierdie profesie bevestig toe hy gesÍ het dat die Messias uit Israel gebore is – “Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid!” (Rom. 9:4-5).

  Dit is ‘n baie groot en goddelike waarheid om te besef dat die “Seun” wat in die koninklike familie van Israel gebore is, nie alleen bestem was om hulle Koning op die troon van Dawid te wees nie, maar Hy word ook as die “Sterke God” en “Ewige Vader” beskryf. Sagaria sÍ van Hom: “Die Here my God [Jahweh my Elohim] sal kom... En die Here sal Koning wees oor die hele aarde” (Sag. 14:5,9). Hy is die grote God wat een met die Vader is! Johannes noem Hom “die Woord” en sÍ: “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie” (Joh. 1:1-3). Hy is God wat van alle ewigheid af bestaan. Dit is waarom Jesus aan die Jode gesÍ het: “Voorwaar, voorwaar, Ek sÍ vir julle, voordat Abraham was, is Ek” (Joh. 8:58). “As julle nie glo dat dit Ek is nie, sal julle in jul sondes sterwe” (Joh. 8:24). Hy is die ewige EK IS.

  Jesus is ook die Skepper van die wÍreld (vgl. Joh. 1:2-3; Kol. 1:15-17). Hy is dus, in ‘n skeppende en nie in ‘n verwekkende sin nie, die Ewige Vader van die skepping. In die volheid van die tyd het Hy “vlees geword en onder ons gewoon – en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom – vol van genade en waarheid” (Joh. 1:14).

  Redder en Koning

  Hoewel Jesaja nie spesifiek oor die kerkbedeling geskryf het nie, het hy duidelik daarop gesinspeel toe hy na die redding van die nie-Joodse nasies verwys het: “[Die Here] het gesÍ: Dit is te gering dat U [die Messias] my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ‘n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde” (49:6). Hy is die Verlosser van die hele wÍreld.

  Hierdie Skrifgedeelte was die belangrike rede wat Paulus en Barnabas gegee het waarom hulle die kerk van Jesus Christus onder die heidene gaan vestig het. Hulle het aan hul vyandige Joodse tydgenote gesÍ: “Dit was noodsaaklik dat die Woord van God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag nie – kyk, ons wend ons tot die heidene. Want so het die Here aan ons bevel gegee: Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat U tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde” (Hand. 13:46-47).

  Jesaja het in sy profesieŽ onderskeid gemaak tussen die lydende en die regerende Messias. Uit hierdie profesieŽ is dit duidelik dat Hy eers as die lydende Messias moes kom wat deur sy eie mense verwerp sou word, en dan moes sterf om die losprys vir die sonde van die hele wÍreld te betaal. In ‘n later stadium sal Hy as die regerende Messias kom wat die Koning van die konings op die troon van Dawid sal wees. Daar is verskeie profesieŽ wat na hierdie twee hoedanighede van die Messias verwys.

  Die lydende Messias

  Die volgende profesieŽ verwys na die eerste koms van die Messias, asook sy werk van verlossing wat daarop gerig is om verlore mense met God te versoen. Lede van Israel en die nasies het ‘n vrye keuse om die aanbod van verlossing te aanvaar of te verwerp. Die negatiewe reaksie van die meerderheid mense verklaar die grootskaalse vyandigheid teenoor Christus en sy volgelinge tydens die bedeling van genade. Jesaja sÍ:

  1.Hy sal voor sy geboorte al geroep word om die Here se Kneg te wees (49:1).
  2.Hy sal uit ‘n maagd gebore word (7:14).
  3.Hy sal ‘n afstammeling van Õsai wees en dus uit die geslag van Dawid (11:1,10).
  4.Die Heilige Gees sal op Hom rus (11:2; 42:1).
  5.Hy sal meegevoel met die swakkes hÍ (42:3).
  6.Hy sal sy opdrag in gehoorsaamheid aan God uitvoer (50:4-9).
  7.Hy sal Homself gewilliglik aan lyding oorgee (50:6; 53:7-8).
  8.Hy sal deur Israel verwerp word (49:7; 53:1,3).
  9.Hy sal die sondes van die wÍreld op Homself neem (53:4-6,10-12).
  10.Hy sal, geestelik gesproke, die lig van die wÍreld wees (42:6; 49:6).

  Die regerende Messias

  Die volgende profesieŽ sal tydens die wederkoms van die Messias vervul word:
  1.Hy sal verhoog word (52:13; 53:12).
  2.Hy sal kom om Israel te vertroos en wraak te neem op sy vyande (61:1-3).
  3.Hy sal Israel geestelik na die Here terugbring en ook fisies in hulle land herstel (49:5,8).
  4.Hy sal op die troon van Dawid regeer (9:6).
  5.Hy sal 'n nuwe verbond met Israel sluit (42:6; 49:8-9).
  6.Hy sal ‘n oorblyfsel in Israel van die valse messias se verdrukking red (10:20-23).
  7.Hy sal die nasies herstel en vestig (11:10).
  8.Hy sal deur al die nasies aanbid en vereer word (11:10; 49:7; 52:15).
  9.Hy sal die wÍreld regeer (9:6).
  10.Hy sal met geregtigheid en billikheid oordeel (11:3-5; 42:1,4).

  Dit is van die grootste belang dat ons duidelikheid oor die twee rolle van die Messias as die lydende Kneg en die regerende Koning sal verkry, en veral ook oor die lang periode in die wÍreldgeskiedenis wat tussen Israel se verwerping van die Messias en hulle eindtydse herstel na die land van hulle vaders verloop het. NŠ ‘n tyd van groot benoudheid sal hulle uiteindelik ook met die Heilige van Israel versoen word.

  Die getroue vesting

  Jerusalem sal ‘n baie belangrike rol in die openbaring van God se koninkryk vervul, en die stad sal ewe belangrik vir Israel ťn die verheerlikte kerk in die Millennium wees. Die Messias sal daarin regeer en geregtigheid sal geskied. God sÍ: “Ek sal jou weer regters gee soos vroeŽr en raadsmanne soos in die begin; daarna sal jy ‘n stad van geregtigheid, ‘n getroue vesting genoem word” (Jes. 1:26). Dit is steeds toekomstig want Jerusalem word nog nie die stad van geregtigheid en getrouheid genoem nie. Die Here sÍ: “In diť dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon; en dit sal die naam daarvan wees: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID” (Jer. 33:16).

  Jerusalem sal die geestelike sentrum van die wÍreld wees en nie langer deur die nasies vertrap word nie: “So sal dan baie volke en magtige nasies kom om die Here van die leŽrskare in Jerusalem te soek en die aangesig van die Here om genade te smeek” (Sag. 8:22). Jerusalem moet ontwaak en homself vir hierdie wonderlike, toekomstige rol voorberei: “Ontwaak, ontwaak, beklee jou met sterkte, o Sion, trek jou sierlike klere aan, o Jerusalem, heilige stad! ... Skud jou los uit die stof, staan op... o Jerusalem! Maak los die bande aan jou hals, o gevangene, dogter van Sion!” (Jes. 52:1-2).

  Jerusalem is egter nog steeds in geestelike duisternis gehul weens die afwesigheid van die Messias in mense se harte. Hy alleen is die lig van die wÍreld. As gevolg van hierdie ernstige probleem is daar ontstellende profesieŽ oor Jerusalem wat eers in vervulling moet gaan voordat die stad verheerlik sal word en veilig sal wees. God sÍ dat Hy alle nasies sal versamel om teen Jerusalem te veg (Sag. 14:2). Behalwe dat Hy die nasies sal straf wat Jerusalem beleŽr, sal Hy ook die stad se ongelowige Joodse inwoners toets en oordeel (Eseg. 22:17-22). Ons moet doelgerig vir die vrede van Israel en Jerusalem bid, maar in gedagte hou dat ware vrede slegs sal heers nadat die Messias gekom het.

  “Sion sal deur strafgerig verlos word en die van hom wat terugkeer, deur geregtigheid. Maar daar sal verbreking wees van die oortreders en die sondaars almal saam; en die wat die Here verlaat, sal omkom” (Jes. 1:27-28). Die kontras tussen die lot van die gelowige oorblyfsel en die goddeloses in Israel blyk duidelik uit hierdie verse. Die oorblyfsel sal in die nuwe, verloste Jerusalem (Sion) woon waar God se geregtigheid sal heers. Bose lede van die volk sal deur God geoordeel word en sterwe.

  (word vervolg)

  Comment


  • #3
   David. Ek is net nie seker waarom hierdie prof Malan sulke lang knip-en-plak ruimte hier kry nie. Ons stel eintlik meer belang in jou eie mening in hierdie dinge. Persoonlik dink ek dit sou meer sinvol wees as jy skakels plaas en jou eie mening daaroor gee.

   Groete
   Philip
   Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

   Comment


   • #4
    Originally posted by Philip dT View Post
    David. Ek is net nie seker waarom hierdie prof Malan sulke lang knip-en-plak ruimte hier kry nie. Ons stel eintlik meer belang in jou eie mening in hierdie dinge. Persoonlik dink ek dit sou meer sinvol wees as jy skakels plaas en jou eie mening daaroor gee.

    Groete
    Philip
    David, ek is ook gek oor Prof Johan Malan se lering. Hy is 'n buitestaander en hy is op die man af. Draai nie doekies om en kom nie met allerhande buite-Bybelse leerstellings nie. Ek gebruik ook graag van sy materiaal wanneer dit vir my voel ek bly teen 'n muur vasloop.

    Comment

    Working...
    X