Announcement

Collapse
No announcement yet.

Wanbegrippe en leuens oor Israel

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Wanbegrippe en leuens oor Israel

  Ons ken almal die gesegde, die waarheid maak seer. Die waarheid is finaal en onomkeerbaar. Die onthulling van die waarheid kan lig werp op die onbekende en onsekere en dit kan ook die mens vrymaak van wanbegrippe en leuens. Die hele lewe bestaan uit waarhede en nie-waarhede of te wel dan leuens. Daar is ook halwe waarhede wat die volle waarheid verskans. Die leuen is bedoel om die waarheid te verander, te verberg of totaal te vernietig. ‘n Voorbeeld daarvan, is wanneer ons kyk na ons regstelsel. Hoeveel waarhede, wat nooit aan die lig kom, word deur die leuen toegesmeer? ‘n Baie praktiese voorbeeld in ons “fisiese” wêreld is byvoorbeeld die onthulling van ‘n huweliksituasie wat weens leuens skeefgeloop het en wat uiteindelik in die skeihof beland met nog meer leuens en verraad. Die leuen word ook gebruik om niksvermoedende mense in slaggate te lei en op ‘n dwaalspoor te plaas, reeds om die waarheid te verskuil. Sommige waarhede kom nooit aan die lig nie, maar word deur die leuen toegesmeer? In ons geestelike lewe moet ons absoluut paraat wees, want daar is baie slaggate wat deur die “onheilige” geskep word om niksvermoedende mense vir ewig op die dwaalspoor te bring deur hulle weg te lei van die waarheid af. Die gebrek aan kennis en wysheid is die kernoorsaak van onbewustelike wanbegrippe en ook die basis vir voorafbeplande en doelbewuste misleiding deur satan. Dit is vir die “onheilige” moontlik om selfs die mees prominente toeloë, met geestelike blindheid te slaan, al beskik hulle ook oor al die kennis, kan hulle wel gebrek lei aan wysheid en insig om te onderskei tussen waarheid en leuen. Die gees van insig en onderskeiding, wandel nie met hulle nie. Die kennis van die waarheid van God se woord, Sy plan, Sy besluite, Sy keuse, Sy verbonde ens. word baie maklik vertroebel na halwe waarhede en uiteindelik vervang met die leuen om die “almal” te akkomodeer. Om die kennis daarvan ten volle te verstaan, is ‘n openbaring. Die belangrikste besluit van God, was Sy keuse van die uitverkorene volk Israel. Hierdie uiters belangrike besluit van God, wat Hy gemaak het om redes wat die maaksels van satan se saad geheel en al uitsluit, is ‘n waarheid en nie ‘n miete of ‘n visie nie. Hierdie besluit van God staan vir ewig. Die onderwerp word deur Christene met soveel onkundige afkeur verwerp en gebrandmerk as “onregverdig” en “verkeerd”. Dit word op talle gebiede bevraagteken en as ‘n leuen en ‘n verleiding bestempel. Die duiwel maak hier gebruik van ons emosie en speel dan op ons gevoel sodat ons dit alles met simpatie moet bejeen in ‘n poging om die “idee” of die “waarheid” te vernietig. Die rede vir die seer, is die feit dat God se keuse “uitsluiting” toepas met spesifieke toepassing op satan se saad. Hy het slegs een Volk Israel (let wel ‘n fisiese en biologiese volk met al hulle nasate in duisend geslagte) uit al die Volke op aarde uitgekies om vir ewig Sy eiendomsvolk te wees en hulle was beslis nie die Jode nie. Hierdie besluit van God was geskoei op die beginsel van die suiwerheid van die saad wat Hy, Die skepper, self gesaai het. Aan die Volk van Israel het Hy alles opgeoffer, tot selfs Sy seun Jesus. Die wêreld daarbuite skreeu oor die besluit van God en alles word gedoen om die keuse van God te buig of te verander sodat dit “almal” insluit. Talle skrifgedeeltes word vertolk sodat dit “almal” insluit. Die kerk van vandag word verteenwoordig deur ‘n mengelmoes van “alle” volke en rasse en hulle beweer dat Israel ten gronde gegaan het. Daar word ook beweer dat nadat Jesus aan die kruis gesterf het, God ‘n nuwe verbond gesluit het. Dit impliseer dat die ou verbond dus opgeskort is, wat ‘n totale leuen is. Die verbond wat God gesluit het met Israel is ‘n ewige verbond. Genesis 17:7. “Ek bring ‘n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is ‘n blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.Die kerk maak aanspraak op die uitverkorenereg as die vergeestelike “uitverkorenes” of volk en verklaar dat hulle die volk van Israel vervang het as die geestelike volk Israel. (van ‘n fisiese na ‘n geestelike volk) Die wêreld verkeer ook onder die wanindruk dat die uitverkorenereg die “Jode” toekom wat ‘n fisiese Joodse Israel voorstel. So ook glo baie dat Jesus ook ‘n Jood was. Hierdie is ‘n totale wanpersepsie weens die gebrek aan die geskiedkundige volkekennis. Die werklike waarheid is nie alombekend nie en gevolglik glo die wêreld die versindsel. Die kerk, vat weer hande met die regte heidense volke wat uitgesluit is en sleep hulle al die pad saam en dit weereens na aanleiding van die wanbegrip van die sendingopdrag asook die wanbegrip van die betekenis van identiteite, soos ”Al die nasies”, “Alle nasies”, ”Verlore Israeliete”, “Heidene”, “Gentiles”, “nie-Jode”, “onbesnedenes” ens. Die Christengelowiges word ontneem van hul regmatige aandeel as die erfgename van die uitverkiesingreg deurdat daar algemeen verwys word na die land Israel en die Jode wat daar vandag teenwoordig is, as die sogenaamde Israel van God. Die oorsaak van hierdie wanbegrip, is die gebrek aan geskiedkundige volkekennis, die ontkenning of weiering om te glo en te verstaan dat ons, die Westerse Christennasies, wel die werklike afstammeling verteenwoordig, van die biologiese en fisiese nasate, van die stamme van Israel wat oor die hele wêreld verstrooi is en dus as regmatige eienaars kan aanspsraak maak op die reg van die uitverkiesing en dit alles tenspyte van al die onbetwisbare bewyse en feite. Die ander wanbegrip dat Israel van ouds, Jode was en ook dat, die Jode sogenaamd, Israeliete was, is die kern van die leuen. Om dus te glo dat die Jode wat vandag in die land van Israel is, die sogenaamde terugkoms van die 12 stamme van Israel verteenwoordig is nog ‘n wanbegrip wat geskoei is op die gelykenis van die Vyeboom, wat fourtiewelik, as ‘n profesie vertolk word. Neem kennis dat die eeue ou geveg om die grondgebied van Israel nogsteeds gevoer word deur die oorspronklike strydende partye nl. die afstammelinge van Esau se Edomietese Jode en die afstammelinge van Ismael (die Felistyne en die hele Moslem wêreld). Dit alles terwyl die werklike Israel, wat die eienaar is van die landstreek, elders op die aardbol verstrooi is tot die tyd van die einde, wanneer God hulle weer sal bymekaarmaak en terugbring. Dit alles stroop ons, die werklike erfgename van ons reg. Wie sit agter dit alles? Niemand anders as die “onheilige” homself nie want hy wil graag sy maaksels bevoordeel en hy gebruik God se woord om ons mee te mislei, weg van die waarheid af. Ons lees in Johannes hoofstuk 8 van ‘n gesprek tussen Jesus en die Jode en hier maak Jesus geen geheim van die onderskeid van die “saad” nie, ma.w. die biologiese aspek van die wese : vs. 33 - Hulle (die Edom-Jode) antwoord Hom: “Ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie”. vs. 37 “Ek, (Jesus) weet dat julle die geslag van Abraham is ; maar julle probeer om My om die lewe te bring, omdat My Woord geen ingang in julle vind nie” .vs. 39 hulle antwoord en sê vir Hom: “Ons vader is Abraham”. Jesus sê vir hulle :” As julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen. vs. 41 Julle doen die werke van jul vader”. (‘n ander saad??)vs. 42 ,,As God julle Vader was, sou julle My liefhê. vs. 43 “ Waarom ken julle My spraak nie? Omdat julle na My Woord nie kan luister nie. Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. (vs. 44). vs. 47 ,,Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie.” —Matt. 15:13. Hulle was wel die nageslag van Abraham, maar deur Esau wat ook Edom genoem word wie se nasate deur God verwerp is.(Hoekom??)(Gen. 25:30).Esau se saad is nie geskik gevind nie!!!(Omdat die duiwel hulle vader (saad) is). Esau word die Edomjode en die skrif omskryf Edom as ‘n heidense volk en onbesnede (Jer.9 :26) ; die EERSTELING VAN DIE HEIDENE ( Num.24;20) en ‘n BEROWER VAN ISRAEL (! Sam. 14 :47,48). Edom beplan om die erfdeel van Jakob en die landsgebied van God vir homself te steel (Gen.17;8).Hulle, of hulle voorgeslag, was dus ook nooit in Egipte in slawediens gewees nie. Net die nageslag van Abraham deur Jakob het in Egipte gewoon en daar slawediens verrig. Lees in die Boek Genesis vanaf hoofstuk 46 en in die Boek Exodus. Die Here Jesus noem hierdie Edom-Jode ,,die kinders (of die saad) van die duiwel”, hulle was nie uit God nie. Hier lê ‘n baie groot waarheid versteek en net die wat met die gees van onderskeiding geseën is en aan wie God sekere waarhede openbaar, sal dit werklik verstaan. (vs. 42—47). Sien ook Matt. 23:31—33; Openb. 2:9 en 3:9 Uit die skrifgedeelte moet ons aanvaar dat die fisiese of biologiese suiwerheid en oorsprong van die saad vir God nog steeds van kardinale belang is. Ons kan hoegenaamd nie daarvan wegkom deurdat ons alles vandag probeer vergeestelik nie. So sal Hy dan ook eendag met die oes, die skaapnasies en die boknasies van mekaar skei. Ons kyk hier na fisiese, biologiese eienskappe en nie geestelike eienskappe nie. Die geestelike eienskap is heel ‘n ander saak wat ook net aan Sy eiendomsvolk toegedeel is.2Thes 2:9-12 – “Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders en met gruwelike misleiding van dié wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, sodat hulle die leuen sal glo. En so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word”. Die waarheid maak seer, maar dit is God se besluit – kyk wat sê God in Romeine 9 - En so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie! Want aan Moses sê Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die Skrif sê aan Farao: Juis hiervoor het Ek jou laat optree, dat Ek in jou my krag kan toon en dat my Naam verkondig kan word op die hele aarde. So is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en Hy verhard wie Hy wil. Jy sal dan vir my sê: Waarom verwyt Hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan? Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie? Gall 1:7 - Daar is geen ander evangelie nie! Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring.Die groot belofte aan die 12 stamme van Israel wat huidiglik oor die hele wêreld verstrooi is - Wanneer Esegiel 37 :21-28 vervul word “ en so sal dit bekend gemaak word met die koms van God se koninkryk - Dan moet jy vir hulle sê: So sê die Here my God: “Ek sal die Israeliete tussen die nasies uit vat waarheen hulle moes gaan, en hulle van alle kante af bymekaarmaak en na hulle land toe bring.” (Sien vers 27 & 28 – “My woonplek sal by hulle wees; Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Wanneer my heiligdom vir altyd tussen hulle is, sal die ander nasies besef dat Ek, die Here, Israel vir My afgesonder het.” ( Let wel die verwysing is na die twaalf stamme van Israel en die Jode wat vandag in die land Israel is nie.!). Eers wanneer die koninkryk kom sal die belofte vervul word.Kyk maar na Gen 9 :11 en 13 – God kom Sy beloftes altyd na : Ek sal my verbond met julle hou: mens en dier sal nie weer deur vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer 'n oorstroming wees wat die aarde sal oorweldig nie.” my reënboog het Ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen My en die aarde.

 • #2
  Re: Wanbegrippe en leuens oor Israel

  Shame......nog misleiding en misleides.

  Comment


  • #3
   Re: Wanbegrippe en leuens oor Israel

   Johan,
   In der waarheid word pro-IV sieninge nie toegelaat op Lighuis nie, ek gaan bietjie konfereer met die ander mods oor wat om met hierdie draad te maak. Vir eers bly dit en kan ons gesels.

   Ek sien talle probleme met jou pos, maar gaan vereers net by een of twee stilstaan. Jy skryf :

   Die rede vir die seer, is die feit dat God se keuse “uitsluiting” toepas met spesifieke toepassing op satan se saad. Hy het slegs een Volk Israel (let wel ‘n fisiese en biologiese volk met al hulle nasate in duisend geslagte) uit al die Volke op aarde uitgekies om vir ewig Sy eiendomsvolk te wees en hulle was beslis nie die Jode nie.
   ....en tog, in die einste skrifgedeelte wat jy ( BAIE selektief ) aanhaal, staan daar :

   En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.
   Nou hoe dan nou ? Dit is totaal teenstrydig met jou mening ! Jesus sê uitdruklik dat die JODE wat in Hom glo Sy dissipels is. Hoe rym dit met jou skrywe ?

   Jy haal Romeine ook aan :

   want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek
   Jy skryf verder :

   Die kerk, vat weer hande met die regte heidense volke wat uitgesluit is en sleep hulle al die pad saam en dit weereens na aanleiding van die wanbegrip van die sendingopdrag asook die wanbegrip van die betekenis van identiteite, soos ”Al die nasies”, “Alle nasies”, ”Verlore Israeliete”, “Heidene”, “Gentiles”, “nie-Jode”, “onbesnedenes” ens.
   en tog sê die Bybel in Handelinge 26 :

   Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot, en spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het dat sou gebeur nie: dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode, en ‘n lig aan die volk en die heidene sou verkondig.
   ( Daar is natuurlik talle voorbeelde hiervan in die Bybel )

   As mens tekste soos hierdie lees staan daar 'n ding uit soos 'n paal bo water : Ongeag van jou identiteit/familie/bloedlyn kan Christus vir jou ook tot redding wees, al wat jy hoef te doen is vra

   Comment


   • #4
    Re: Wanbegrippe en leuens oor Israel

    Dankie Johann Cronje,

    dis 'n Seen om te sien daar is nog mense wat die hele Bybel in konteks lees en nie enigeiets wat anderste is as wat deur die meerdeheid geleer word en wat kan lei tot vervolging - afskiet omdat beroemdheid en eer vandag meer hoog geag word as God se Woord nie!

    Comment


    • #5
     Re: Wanbegrippe en leuens oor Israel

     Beste Johann,

     Wat myself betref, verstaan ek die Israelwaarheid of Israelvisie redelik tot baie goed en voor ons verder gesels, sal ek iets wil uitklaar met jou wat oor die algemeen geweldige kommer wek in die Israelwaarheid/Israelvisie denkwyse. Wanneer het jy Jesus Christus persoonlik ontmoet, m.a.w., wanneer was jy wedergebore? Die Skrif leer dat ons nooit die hoop wat in ons is, mag stilbly oor nie.

     (1Pet 3:15) Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees;

     Jy sien, as mens nie wedergebore is en 'n nuwe natuur van geregtigheid ontvang het nie, kan jy nie die waarheid ten volle ken nie, inteendeel, jy kan dit nie verstaan nie, want dit moet geestelik beoordeel word. Hoekom ek jou spesifiek vra, is omdat uit eie ondervinding ek hierdie vraag al male sonder tal aan Israelwaarheid/Israelvisie ondersteuners gevra het en hulle nie glo mens nou al wedergebore kan wees nie. Meeste van hulle word kwaad as mens hulle met hierdie vraag konfronteer, maar wat kommerwekkend is, is dat mense baie voortvarend met die waarheid omgaan, sonder dat hulle die Waarheid ken. Mens kan Jesus net ken as mens Hom eerstens persoonlik ontmoet het. Na hierdie ontmoeting (die wedergeboorte), begin mens se verhouding met Hom.

     As jy kan getuig hiervan (geen Israelwaarheid/Israelvisie ondersteuner wat ek al gevra het, kan egter getuig hieroor of hiervan nie en sou jy dit doen sal dit werklik uitsonderlik wees), eers dan sal ons op dieselfde speelveld wees, want die een uitstaande kenmerk van ons lede, is dat hulle getuig van hierdie aanvanklike ontmoeting met Jesus Christus. Daar is vele punte in jou plasing hierbo, wat ek graag aan jou wil uitwys, wat sonder die geringste twyfel nie Skriftuurlik is nie en selfs vals is, want dit handel aan die einde van die dag oor toegang tot God se Israel. Is dit deur fisiese herkoms, is dit deur onderhouding van die wet, is dit deur werke of is dit deur die geloof? Die Nuwe Testament ken net een norm, net een wyse van toegang... en dit is deur die geloof!!! Dit is dan ook hoekom die wedergeboorte so belangrik is, omdat die geloof tot saligheid so tot ons kom!
     (NS, hierdie onderwerp is reeds kontrovers en behoort in daardie forum bespreek te word, maar tot tyd en wyl kan ons dit hier toelaat en moontlik kan mens die gesprek in C2M voortsit, sou jy belangstel om die waarheid te bespreek)
     The Rapture

     My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
     but I must confess, don’t worry
     the rapture is not before the Great Tribulation
     it’s before God’s wrath!!!

     Because His wrath is not meant for you
     it’s for all the people in the zoo
     think about it and refresh…
     you will see there’s no way out of here, in the flesh

     If you really believe, you will see
     the rapture is for you and me
     when we decide to leave from here
     that very day, oh! God adhere…


     Comment


     • #6
      Re: Wanbegrippe en leuens oor Israel

      Net terloops, die fisiese Israel van vandag, bestaan wel, maar het geen toegang tot God nie, want geen mens kan in die vlees tot God gaan, as die Gees nie in so mens gewederbaar is nie. God se ware Israel, was nog altyd, 'n geestelike volk. Dit het nog altyd oor geloof as middel tot toegang na God gehandel, vergelyk gerus Hebreërs 11. Nie almal wat uit Israel is, is deel van Israel nie, staan daar in Rom 9. Net hulle wat in die kruis van die Here Jesus roem (die wedergeboorte, net 'n ander vertrekpunt, want mens moet sterf om geestelik te kan lewe), is deel van God se ware Israel.

      Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, en oor die Israel van God!
      (Gal 6:14-16)


      Elke mens moet 'n nuwe skepsel word in die Here (wedergeboorte) en net hulle wat wandel volgens hierdie reël, is die Israel van God. Hierdie reël is niks anders as deur die geloof wandel nie, wat net beskore is vir hulle wat God se Gees deelagtig is en in Jesus se liggaam gedoop is.
      The Rapture

      My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
      but I must confess, don’t worry
      the rapture is not before the Great Tribulation
      it’s before God’s wrath!!!

      Because His wrath is not meant for you
      it’s for all the people in the zoo
      think about it and refresh…
      you will see there’s no way out of here, in the flesh

      If you really believe, you will see
      the rapture is for you and me
      when we decide to leave from here
      that very day, oh! God adhere…


      Comment


      • #7
       Re: Wanbegrippe en leuens oor Israel

       In Filippense 3 verduidelik Paulus klokhelder, dat vleeslike herkoms niks werd is nie, dit gaan net daaroor om Christus as wins te verkry. Paulus stel dinge soos vleeslike herkoms gelyk aan drek. Harde woorde, maar dis ongelukkig die waarheid, want om toegang tot God te verkry het ons net geloof nodig, niks anders nie, behalwe genade van God. Die Bybel gaan uit en uit oor Jesus Christus en hoe ons Hom deelagtig kan word. Vleeslike herkoms is nie deel hiervan nie, geloof wel...
       The Rapture

       My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
       but I must confess, don’t worry
       the rapture is not before the Great Tribulation
       it’s before God’s wrath!!!

       Because His wrath is not meant for you
       it’s for all the people in the zoo
       think about it and refresh…
       you will see there’s no way out of here, in the flesh

       If you really believe, you will see
       the rapture is for you and me
       when we decide to leave from here
       that very day, oh! God adhere…


       Comment


       • #8
        Re: Wanbegrippe en leuens oor Israel

        1Pet 1:23 stel onomwonde, dat die saad waaruit ons wedergebore word, onverganklike saad is wat tot in ewigheid standhou en dat ons nie uit verganklike saad wedergebore word nie, want vleeslike herkoms beteken niks voor God nie. Vleeslike saad dra sonde en die man dra dit oor van geslag tot geslag en juis oor hierdie rede is Jesus Christus verwek uit en deur die Gees, want die vleeslike saad van 'n man sou Hom nooit kon verwek nie. Hy moes sondeloos wees en slegs hierdie saad kan die wedergeboorte regverdig.
        The Rapture

        My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
        but I must confess, don’t worry
        the rapture is not before the Great Tribulation
        it’s before God’s wrath!!!

        Because His wrath is not meant for you
        it’s for all the people in the zoo
        think about it and refresh…
        you will see there’s no way out of here, in the flesh

        If you really believe, you will see
        the rapture is for you and me
        when we decide to leave from here
        that very day, oh! God adhere…


        Comment


        • #9
         Re: Wanbegrippe en leuens oor Israel

         Beste Johann,

         Daar staan geskrywe, 'Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.' (Joh 1:11) As Jesus na Sy eiendom gekom het en hulle Hom nie wou aanneem nie, hoekom sê Paulus die volgende in Handelinge?

         Maar Paulus en Bárnabas het vry-uit gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag nie—kyk, ons wend ons tot die heidene. Want so het die Here aan ons bevel gegee: Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat U tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; en hulle het die woord van die Here geprys; en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe.
         (Hand 13:46-48)


         Volgens die Israelwaarheid/Israelvisie is hierdie heidene egter verstrooide Israeliete en mens sal moet uitklaar, is dit 'n gedeeltelike eiendom wat Jesus nie wou aanneem nie of die volle eiendomsvolk in die vlees. Al is 'n Israeliet verstrooid oor die hele aarde, bly so Israeliet tog nog die eiendom waarna Jesus gekom het. Die vraag is nou, wat is hierdie heidene (sou hulle verstrooide Israeliete wees) dan anders as die eiendom, na wie Jesus gekom het, wat Hom nie wou aanneem nie? Paulus bevestig dit tog in Handelinge 13, dat die eiendom wat Jesus nie wou aanneem nie, die ewige lewe nie waardig ag nie en dat hy dit nou na die heidene gaan neem. Mens wil dit kategories stel, dat Jesus se eiendom wel die Israeliete was en verstrooide Israeliete bly nog steeds Sy eiendom. Paulus het dus sonder die geringste twyfel nie na verstrooide Israeliete gegaan nie, maar na regte egte heidene.
         The Rapture

         My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
         but I must confess, don’t worry
         the rapture is not before the Great Tribulation
         it’s before God’s wrath!!!

         Because His wrath is not meant for you
         it’s for all the people in the zoo
         think about it and refresh…
         you will see there’s no way out of here, in the flesh

         If you really believe, you will see
         the rapture is for you and me
         when we decide to leave from here
         that very day, oh! God adhere…


         Comment


         • #10
          Re: Wanbegrippe en leuens oor Israel

          Originally posted by johann Cronje
          Die Here Jesus noem hierdie Edom-Jode ,,die kinders (of die saad) van die duiwel”, hulle was nie uit God nie. Hier lê ‘n baie groot waarheid versteek en net die wat met die gees van onderskeiding geseën is en aan wie God sekere waarhede openbaar, sal dit werklik verstaan. (vs. 42—47). Sien ook Matt. 23:31—33; Openb. 2:9 en 3:9
          Was Petrus ook 'n Edom-Jood Johann? Jesus sê aan Petrus die volgende... Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.
          (Mat 16:23)


          Jy skryf ook die volgende,
          Originally posted by johann Cronje
          Uit die skrifgedeelte moet ons aanvaar dat die fisiese of biologiese suiwerheid en oorsprong van die saad vir God nog steeds van kardinale belang is. Ons kan hoegenaamd nie daarvan wegkom deurdat ons alles vandag probeer vergeestelik nie.
          Mens is werklik oortuig daarvan dat jy nie sal kan redeneer, dat Petrus ook 'n Edom-Jood is nie en tog noem Jesus vir Petrus, 'Satan'. Het Petrus skielik vleeslik van saad verander of is hierdie 'n geestelike konsep? Dit gaan oor die hart Johann, nie oor die vleeslike saad nie. Mens lees ook die volgende...

          Hoe kan die woord in iemand se hart gesaai word, is dit omdat so iemand reeds die saad dra in hul vlees aan die een kant en hoe neem die Satan hierdie saad wat gesaai is weg, as sulkes in elk geval Satan se saad is, aan die anderkant?
          En dit is hulle wat langs die pad is—waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is.
          (Mar 4:15)


          Hoe kan hierdie vrou in Satan se mag wees, as die Skrif duidelik aandui dat sy 'n dogter van Abrham was?
          Maar hierdie vrou wat ‘n dogter van Abraham is, wat die Satan—dink daaraan! —agttien jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die sabbatdag verlos word nie?
          (Luk 13:16)


          Was Ananías van geboorte as gebore met addersaad of is hierdie 'n geestelike konsep, wat gaan oor die hart?
          Toe sê Petrus: Ananías, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou?
          (Hand 5:3)


          Wat lees mens hier, hoe kan mense wat in die mag van Satan is, wat sogenaamd die Satan se vleeslike saailinge is, tot geloof kom?
          om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in My vergifnis van sondes en ‘n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang.
          (Hand 26:18)


          Hier is weer 'n geval waar mense se hart hul verlei om agter Satan aan te loop en wie loop almal agter Satan aan, almal of net die wat in hul vlees Satan se saailinge is?
          Want sommige het al afgewyk agter die Satan aan.
          (1Tim 5:15)


          Ek dink dit behoort duidelik te wees, dat daar nie iets soos vleeslike saad en geestelike saad van nature op aarde gebore word nie, maar dat almal van nature in die vlees gebore word. En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander. (Efe 2:1-3) Alle mense wandel in ongehoorsaamheid en veral in die vlees, voor wedergeboorte en alle mense is in Satan se mag in hierdie tyd. Die Geestelike saad kom met wedergeboorte en is nie outomaties by geboorte aanwesig by sekeres en afwesig by ander nie.
          The Rapture

          My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
          but I must confess, don’t worry
          the rapture is not before the Great Tribulation
          it’s before God’s wrath!!!

          Because His wrath is not meant for you
          it’s for all the people in the zoo
          think about it and refresh…
          you will see there’s no way out of here, in the flesh

          If you really believe, you will see
          the rapture is for you and me
          when we decide to leave from here
          that very day, oh! God adhere…


          Comment


          • #11
           Re: Wanbegrippe en leuens oor Israel

           Joh 3:16
           Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
           Rom 8: 32-33
           32 Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?
           33 Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak.
           Die woord “wêreld” verteenwoordig hier, die skepping van die mens (Adamietiese ras) wat deur God se saad geskape is, na Sy gelykenis en hulle is verteenwoordig deur Sy eerste liefde naamlik die 12 stamme van Israel wat direkte afstammelinge was van die suiwer saad van Noag via sy seun Set en uiteindelik deur Abraham, Isak, Jakob en die nasies van Jakob se afstammelinge. Hulle is die “elkeen wat in Hom glo”.
           Die saad wat satan gesaai (sy skepping of kreature), naamlik die regte heidense nasies, word nie by God se ewige liefde vir die wêreld ingesluit nie!
           In die verse hieronder praat Paulus met die Kollosense (verlore Israeliete) en hy sê vir hulle in ‘n voorbeeld van ‘n vergelyking dat hulle ongeag hulle stand, omdat hulle uitverkorenes is, elkeen deel van Christus is.
           Kol 3 :11-12
           11 Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.
           12 Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees.
           Ons kan mos nou nie hierdie versgedeelte gebruik en dit aan die regte heidense nasies toedeel nie, dit het niks met hulle te make nie.

           Deut 10: 14-15
           Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is.
           Maar net aan jou vaders het die HERE ’n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en Hy het julle, hulle nageslag ná hulle, uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is.


           Dit is belangrik om te verstaan wat die aanvanklike opdrag van Jesus aan Sy dissipels was en hoedat dit uiteindelik tog presies net so uitgevoer is. Ook is die opdrag duidelik te sien in die Handelinge van Die Apostels en ook waarneembaar in al die Sendbriewe van Paulus asook al die Algemene briewe van Jakobus, Petrus, Johannes en Judas. Let daarop dat al die seëngroete begin met ‘n spesifieke verwysing na broers, uitverkorenes of Israeliete in die verstrooiing en die skrywer identifiseer homself as een wat deur Jesus Christus gestuur is met ‘n spesifieke opdrag.( Geen een van die briewe is aan ‘n ander heidense nasie of volk gerig nie!!)
           Slegs enkele voorbeelde van die tipiese briewe deur die verskillende skrywers is: Die Algemene Brief van die Apostel Jakobus – hoofstuk 1:1.
           Opskrif en seëngroet.
           Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus. Aan die twaalf stamme wat
           oor die wêreld versprei is. Groete!
           Die Brief van Die Apostel Paulus aan die Kolossense
           1 Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, en van die broer Timoteus.
           2 Aan almal in Kolosse wat aan God behoort, getroue broers in Christus. Genade en vrede vir julle van God ons Vader!

           Al hierdie mense aan wie die verskillende skrywes gerig is, was verlore en verstrooide skape van die volk van Israel wat in al die verskillende gebiede opgespoor is. Hulle was nie een Jode nie. Hulle was die mense na wie Jesus verwys het as die verlore skape van Israel en ook later “al die Nasies” wat verstrooi tussen al die ander volke van die wêreld was. Hulle was die mense na wie die Jode verwys het as “heidene” en daarom word daar ook telkemale verwys na die “heidene” of “Gentiles” in die Engelse Bybel. Daar kan baie duidelik opgemerk word dat die Dissipels en later die Apostels doelgerig net na die verlore skape van Israel gegaan het soos wat Jesus se aanvanklik opdrag aan hulle was. Hulle het dus ook geweet dat die latere opdrag om na “al die nasies” te gaan , spesifiek ‘n verwysing was na slegs die verlore Israeliete wat in verstrooiing was tussen al die ander volke en nasies van die wêreld.
           Die vroeë kerk en so ook die hedendaagse kerk verstaan die begrip “al die nasies” verkeerd en aanvaar dat daar na “ alle nasies” of “alle volke” verwys word en dus impliseer dat al die regte heidennasies ingesluit is.. As gevolg daarvan het daar ‘n nuwe evangelie ontstaan wat die opdrag van die sending na die “heidense nasies” ingelei het. Dit is nie wat Jesus se opdrag aan sy dissipels uitgespel het nie, maar wel die teenoorgestelde om nie na die heidennasies toe te gaan nie. (Hy het hulle uitdruklik beveel om nie na die Heidennasies te gaan nie.) Om watter rede sou Hy getwyfel het en die opdrag kwansuis verander het, soos beweer word en waar is die opdrag in soveel woorde gewysig?
           Die inhoud van al die sendbriewe was spesifiek gerig net aan die geadresserde Israeliete in verstrooiing en nie aan enige ander heidense nasie nie en is dus ook nie vir die gebruik van vandag se kerk bedoel om dit spreekwoordelik aan die heidense nasies van die wêreld te verkondig nie. Dit is slegs aanvaarbaar om die inhoud en boodskap van die skrywes tot die uitsluitlike gebruik van die hedendaagse nasate van die 12 stamme van Israel aan te wend. Met ander woorde, elke geslag van die Nasate van Israel moet die inhoud en boodskap slegs aan hulle tydgenote oor dra en nie aan die heidennasies nie. Omdat baie Christene nie vandag hulle oorspronklike geskiedkundige Israelitiese afkoms besef nie, gaan hulle steeds voort om die boodskap wat uitsluitlik vir hulle bedoel is, foutiewelik aan die verkeerde heidene te verkondig.

           Comment


           • #12
            Re: Wanbegrippe en leuens oor Israel

            Hallo Johann,

            In plasing #5 is 'n kritiese vraag wat mens werklik verwag jy sal antwoord. Ook in plasing #6 tot #10, sou mens graag wou sien hoe jy daarop sou reageer. Sien ook plasing #3...
            The Rapture

            My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
            but I must confess, don’t worry
            the rapture is not before the Great Tribulation
            it’s before God’s wrath!!!

            Because His wrath is not meant for you
            it’s for all the people in the zoo
            think about it and refresh…
            you will see there’s no way out of here, in the flesh

            If you really believe, you will see
            the rapture is for you and me
            when we decide to leave from here
            that very day, oh! God adhere…


            Comment


            • #13
             Re: Wanbegrippe en leuens oor Israel

             Johan Cronje,
             Soos alreeds aan jou genoem, bly jou argumente Bybelloos en sonder konteks, soveel so dat ek ernstig wonder of dit enigsins die moeite werd is om met jou in gesprek te tree.

             Jy skryf :

             Die woord “wêreld” verteenwoordig hier, die skepping van die mens (Adamietiese ras) wat deur God se saad geskape is, na Sy gelykenis en hulle is verteenwoordig deur Sy eerste liefde naamlik die 12 stamme van Israel wat direkte afstammelinge was van die suiwer saad van Noag via sy seun Set en uiteindelik deur Abraham, Isak, Jakob en die nasies van Jakob se afstammelinge. Hulle is die “elkeen wat in Hom glo”.
             Kan jy hierdie aanhaling eksegeties staaf of is dit bloot net nog 'n kaarthuisie-fondament ?

             Die saad wat satan gesaai (sy skepping of kreature), naamlik die regte heidense nasies, word nie by God se ewige liefde vir die wêreld ingesluit nie!
             Sien bogenoemde vraag. Waar in die skeppingsverhaal het Satan geskep ?

             In die verse hieronder praat Paulus met die Kollosense (verlore Israeliete) ......................
             Fondasielose argument. Die Kollosense verlore Israeliete ? Nie meer nie, nou dat jy hulle gekry het !

             Let daarop dat al die seëngroete begin met ‘n spesifieke verwysing na broers, uitverkorenes of Israeliete in die verstrooiing en die skrywer identifiseer homself as een wat deur Jesus Christus gestuur is met ‘n spesifieke opdrag.( Geen een van die briewe is aan ‘n ander heidense nasie of volk gerig nie!!)
             Interesante argument .....as dit waar was ! Ek gaan nie al die sendbriewe se aanhef hier plak nie, maar as jy die moeite doen om dit self op te soek sal jy vind dat jou stelling vals is.

             Al hierdie mense aan wie die verskillende skrywes gerig is, was verlore en verstrooide skape van die volk van Israel wat in al die verskillende gebiede opgespoor is.
             Soos met die res van jou skrywe, wil ek jou vra : Waar kom jy hieraan Johan ?

             Kommentaar ?

             Comment


             • #14
              Re: Wanbegrippe en leuens oor Israel

              Originally posted by johann Cronje View Post
              Die saad wat satan gesaai (sy skepping of kreature), naamlik die regte heidense nasies, word nie by God se ewige liefde vir die wêreld ingesluit nie!
              Johann,

              Omrede ekself bekend is met IW/IV dogma, weet mens dat iewers by elke dogmatiese uitkyk daar 'n begin is. Die IW/IV denkwyse is in wese gebou op die saad-teorie, waar die oersonde geslagsgemeenskap was of dan nou seks was. Kan ons miskien na jy plasing #5 geantwoord het, begin by hoe die verskillende saad wat op aarde wandel, hier gekom het. Dan kan mens kyk wat die saad-teorie werklik op neerkom, want alle mense staan verdoem sonder die wedergeboorte en nie oor twee fisiese saadlyne wat weens seks in die mens ingeplant is nie, waar een saadlyn tot heil is en die ander een tot verderf is. Dit is inteenstelling met die saadlyn wat God van bo gee wat geestelike lewe bied. Die saad wat ingeplant word in die mens se hart by wedergeboorte, is onverganklike saad en alleen dan kan enige mens geestelik lewe. Die saad-teorie van die Israelwaarheid/Israelvisie (IW/IV) is egter vasgevang in verganklikheid en daarin is geen ewigheidswaarde nie. Dit is alles dinge waaroor mens kan gesels en dit is baie belangrik dat ons hier een enkele bron van gesag sal gebruik, net die lewende Woord van God, as ons tot die kruks van hierdie saak wil kom.
              The Rapture

              My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
              but I must confess, don’t worry
              the rapture is not before the Great Tribulation
              it’s before God’s wrath!!!

              Because His wrath is not meant for you
              it’s for all the people in the zoo
              think about it and refresh…
              you will see there’s no way out of here, in the flesh

              If you really believe, you will see
              the rapture is for you and me
              when we decide to leave from here
              that very day, oh! God adhere…


              Comment


              • #15
               Re: Wanbegrippe en leuens oor Israel

               Ek het al BAIE stelle afgetrap met hierdie beweging. Ds Jannie Spangenberg van Jan Kempdorp het my (en Jesus en al wat 'n Jood is) so sleg gese dat die see jou nie kan afwas nie. As jy dink dit is moeilik om 'n RKK te oortuig ,dan vat hierdie beweging die koek. Die naam Jesus is by hulle 'n vloekwoord.

               Comment

               Working...
               X