Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die wegraping teorie 1

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die wegraping teorie 1

  Die wegraping teorie
  Eerstens moet ek begin met ʼn droom sodat u kan
  verstaan waarom ek hierdie gedeelte oor die wegraping
  geskryf het.
  In my jare dertigs droom ek soos volg: Ek droom van
  Moses en Aaron wat die volk lei. Maar Moses en Aaron
  loop agter die volk en nie voor nie. Die pad waarop ons
  loop is groen. Die weg is oor die berge. In die droom
  onderskei ek die volk word verlei. Met die is ek op pad na
  Moses en deel mee dat die volk afwyk van die pad. Hy
  meld dat ek die volk terug moet bring, maar ek vertel dat
  die volk na my nie sal luister nie, net na hom. Hy moet
  hulle terugbring. Moses het die volk tot stilstand gebring
  en in groepe op die groen gras laat sit. Ek besluit om te
  gaan kyk wie die volk verlei het. Toe ek by die krans kom
  staan daar ʼn vrou wat ʼn staf in haar regterhand hou en
  met haar linkerhand oor die berge swaai, terwyl sy sê: Ek
  het hierdie hele land in my besitting geneem. Die
  volgende oomblik kom daar ʼn swart bok van die
  regterkant wat hierdie vrou van die krans afstoot. Ek het
  die bok geneem en dit op ʼn altaar geoffer. Die volk het
  hulle gereedgemaak om verder te stap. Toe die volk ʼn end
  ver gestap het, het hierdie vrou van onder weer te
  voorskyn gekom. Hierdie keer het die volk self drie maal
  die Naam van Jesus uitgeroep. Christus het baie groot uit
  die berg self te voorskyn gekom. Daar het ek op my
  aangesig geval.
  Vir jare het ek altyd gewonder oor hierdie droom. Maar
  die uur het aangebreek dat hierdie saak geopenbaar word.
  Die vrou is ʼn valse kerk wat met geleerdheid van die
  wêreld probeer om die woord van God te verklaar deur eie
  uitleg. Wie anders as die Wêreld Raad van Kerke sal
  toelating gee vir sulke verleiding. Die nuwe benaming is
  nou die Nuwe Era kerk, of soos baie dit ken as die New
  Age. Hulle maak staat op die god van geleerdheid wat van
  die Grieke afkomstig is. Die bok is die simbool van die
  Grieke en die kleur van swart toon die afkoms van die


  bose. Daarom dat ons dit 'n mag van spiritisme noem wat
  waarsêery beoefen. Hierdie teorie het die volk tot
  selfgerustheid gebring. Die teorie het afvalligheid
  voortgebring eerder as heiligmaking. Die vrou het haar
  voorspellings en openbaringe gemaak deur die gees van
  waarsêery. So het die duiwel Jesus ook probeer bedrieg
  om die Woord te gebruik toe hy Jesus versoek het. Die
  duiwel kan nie die evangelie verkondig of enige inspirasie
  gee aan die heiliges nie, omdat die evangelie van God
  afkomstig is en lewe gee aan die mens. Al wat die duiwel
  kan doen is om die waarheid te verdraai sodat hy die
  mens tot 'n val kan bring en die siel verdoem na die ewige
  hel waar hy en sy vennote sal wees na die oordeelsdag.
  Mattheus. 4:5-7 Toe neem die duiwel Hom saam na die
  heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel staan
  en sê vir Hom: As U die Seun van God is, werp Uself af;
  want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee
  aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie
  miskien u voet teen ʼn klip stamp nie. Jesus sê vir hom:
  Daar is óók geskrywe: Jy mag die Here jou God nie
  versoek nie.
  Die gees van waarsê kan alleenlik opereer op die vleeslike
  gebied. Dit het geen krag of eienskap tot die geestelike
  dinge van die hemel nie. Dit bevat ook geen geestes
  openbaring wat van God afkomstig is nie. 'n Waarsê gees
  opereer in die vlees met bose magte wat die persoon inlig
  oor ander se doen en late op aarde. Dus word die persoon
  wat as medium optree deur 'n bose gees inspireer om
  uiting te gee wat ontvang word. Enige kennis wat benodig
  word van die mens kan aan hom deur 'n bose gees
  geopenbaar word. Hierdie selfde bose gees inspireer
  sommige heiliges wat nog nie tot die kennis van die
  waarheid gekom het nie. Sommige wil deur hul eie aardse
  kennis die Bybel verklaar op 'n humanistiese wyse soos
  hulle dit verstaan. By baie het ek al hierdie probleem
  ontdek dat daar sovele van hierdie heiliges is wat tot die
  kennis van die godheid oorgegaan het, maar nie die gawe
  van lering ontvang het nie. As ons almal die woord van
  God verstaan, waarom is daar die gawe van lering aan die


  gemeente gegee deur die Heilige Gees? Dit is so hartseer
  dat almal wat in die kollege studeer nie noodwendig
  geroep is om ander te leer nie. Nou dat hulle tot die
  kennis van die woord gekom het regverdig nie die roeping
  nie. Om kennis van die woord op te doen is nie moeilik
  nie, maar daar is leringe wat verskil onder kerk groepe,
  tog is daar net een Here, een geloof en een doop.
  Efesiërs. 4:47 Dit is een liggaam en een Gees, soos julle
  ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here,
  een geloof een doop, een God en Vader van almal, wat
  oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan
  elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van
  die gawe van Christus.
  Hierdie skrifgedeelte toon duidelik dat daar nie
  verskillende kerke kan voorkom nie alhoewel daar
  verskillende gemeentes is van dieselfde kerk. Ook word
  elkeen met sy eie gawe toegerus sodat ons mekaar kan
  bedien met die gawe wat God ons gegee het. 'n Vriend
  van my wat 'n doktersgraad verwerf het in rekenkunde is
  toelating gegee om as pastoor te leer, alhoewel hy nie die
  geestes eienskappe as leraar getoon het nie. Na 'n paar
  maande se leerwerk meld hy aan my dat hy nie verder sal
  voortgaan nie. Toe ek hom vra: Waarom nie?, het hy aan
  my meegedeel hy voel nie geroep om die kursus te voltooi
  nie. Die redes was omdat hy nie die woord met
  humanistiese leerstellings kon aanvaar nie. Ook was aan
  hom gemeld dat meer mense soos hy wat gevorder het in
  die akademie by die Bybelskool aansoek moet doen. Hy
  was geprys en lof toegeswaai omdat hy 'n doktors graad
  in die wêreld verwerf het. Dadelik het ek die slinksheid
  van die duiwel opgemerk om skeiding te maak tussen
  aardse geleerdes wat die wysheid van God ontvang het
  wat wêreldse kennis bemagtig met toekenning van grade
  wat hulle bevoordeel bo die ongeleerdes. Maar God soek
  nie geleerdes om Sy woord aan hulle te gee nie. Sy woord
  word gegee aan hulle wat Hy self kies, geleerd of nie. Die
  Here is nie gebonde aan die geleerdheid van die mens nie.


  1Korintiërs. 2:14-15 Maar die natuurlike mens neem die
  dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir
  hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit
  geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens
  beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand
  beoordeel nie.
  Paulus was menigmale verneder oor sy sogenaamde
  geleerdheid deurdat die Here die duiwel toegelaat het om
  hom nederig te maak sodat hy homself nie sou verhef nie.
  God het geen behae in die geleerdheid van die mens nie.
  Paulus het hier sy les geleer dat die Here nie in
  geleerdheid belangstel nie, maar in gehoorsaamheid.
  1 Korintiërs 1:19-21 want daar is geskrywe: Ek sal die
  wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand
  van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die
  wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister
  van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie
  wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid
  van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het
  nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die
  prediking die wat glo, te red;
  Die persoon wat nie die gawe van gelering ontvang het nie
  of enige ander gawe wat nie deur die Heilige Gees aan
  hom gegee is nie maak homself skuldig aan waarsêery.
  Hierdie is 'n groot probleem in die kerk vandag dat baie
  heiliges gawes aan hulself toe-eien wat nie van God
  afkomstig is nie. Elkeen het sy eie gawe van die Heilige
  Gees wat ons tot eer van God moet gebruik. Daarom dat
  ons vele valse profete vind wat profeteer en hul profesie
  kom nie in vervulling nie. Hierdie soort profesie het ek
  indagtig geluister en gevind en dat daar geen vervulling
  van die profesie plaasgevind het wat geprofeteer is nie. As
  jy nie die woord van God glo wat daar staan nie, hoe kan
  jy nog profeteer oor toekomstige gebeure en wat die wil
  van God is vir Sy volk.
  1 Korintiërs. 12:4-7 Daar is wel verskeidenheid van
  genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; en daar is


  verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde
  Here; en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is
  dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen
  word die openbaring van die Gees gegee met die oog op
  wat nuttig is.
  Die duiwel haal die skrifgedeelte aan wat voorkom in die
  psalms om Christus te belieg met sy eie aanhaling wat
  hom pas omdat hy die vader van leuens is.
  Psalm.91:12 Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou
  voet teen geen klip stamp nie.
  Ons sien ook die verskil van die aanhaling van die skrif dat
  dit nie deur die Satan korrek weergegee word nie. Die
  duiwel ken die woord van God en maak daarvan misbruik
  onder die kinders van God. Mag die Here ons help teen
  hierdie misleiding van die vyand. Vandag is die bewys dat
  hierdie vrou wat ook in Openbaring 17 voorkom alreeds
  sukses bereik het om alle kerke opreg of vals saam te
  smelt tot ʼn eenheid wat die hoer op die dier verklaar.
  Nou, vanaf my wedergeboorte in Christus, het ek gereeld
  hierdie oproep gehoor, dat heiliges reg moet wees vir die
  wegraping wat alle heiliges deelagtig word by die koms
  van Christus. Ek het met baie inspanning en gebed tot die
  Here gesmeek om hierdie tydperk van die wegraping aan
  my duidelik te maak, sodat ek ook die insig sal ontvang
  en verstaan om die geheime opraping wat op ʼn sekere tyd
  geskied te verstaan. Ek was besig met die studie van die
  boek Openbaring. Waarom hierdie boek my so
  geïnteresseer het, was omdat ek die gawe van lering
  ontvang het. Elke leraar wat die gawe van bo ontvang sal
  die Woord van God met smaak verduidelik. Terwyl ek
  besig was met Openbaring, het die Heilige Gees met my
  gespreek en gesê: Wanneer jy klaar geskryf het, die
  gedeelte waarmee ek besig was, sal die pen waarmee jy
  skryf, se ink opdroog. Met die laaste skrywe soos
  plaasgevind het, het die pen se ink opgedroog. Die Heilige
  Gees maak die volgende aan my bekend: Soos die ink
  opgedroog het, sal ek die profesie verstaan wanneer dit


  nader aan vervulling kom. Met ander woorde wanneer
  hierdie dinge nader kom wat in Openbaring geskryf is sal
  die kinders van God, hulle wat in Gees en waarheid aanbid
  die profesie verstaan soos dit in vervulling kom.
  Daniël. 12:4 En jy, Daniël, hou die woorde geheim en
  verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit
  deursoek, en die kennis sal vermeerder.
  ʼn Baie goeie voorbeeld hiervan is die nommer 666. In die
  tagtigs het ons vir die eerste keer verstaan wat die
  nommer behels en hoe dit sal werk onder die goddelose.
  Daar was baie bespiegelinge oor die werking van die
  nommer. Vandag is die opsies wat oorweeg word hoe die
  nommer geïmplementeer word nader as tevore. Maar ons
  weet dat God se Woord is waar en ons kan nie meer oor
  die nommer twyfel nie. Ons het die voorafgaande gebeure
  wat reeds neergepen is. Die omskrywing van die profesie
  is aan ons gegee asook die gebeurtenis daarvan. Ons
  moet wag op die vervulling daarvan totdat die werklikheid
  in aanskouing is. Al verstaan ons die boek Openbaring,
  weet ons nie wie die karakters sal wees, wat vervulling
  bring, totdat die uur van openbaring, gekom het nie. Die
  boek Openbaring is nie ʼn geslote boek nie. Dit is die
  beskrywing van die tegnologie van ons eeu wat nie altyd
  verstaan word nie. Baie verskillende tegnologiese
  verwysings is al gegee as verklarings in Openbaring wat
  deur baie verwarrend voorkom. Deur die jare het ek baie
  verskillende verklarings gehoor en gelees van predikers
  wat uitleg gee oor Openbaring. Geweldige verskille kom
  voor omdat elkeen in sy era die boek Openbaring verstaan
  en opmeet met die tegnologie van die dag. Ek dink dit sal
  beter wees om maar te wag. Christus bemoedig die
  heiliges met die woorde: “Hier kom die lydsaamheid te
  pas.”
  Dit is nou 35 jaar later en ek hoor nog steeds profete en
  leraars wat die wegraping verkondig. Hoe tragies kom dit
  voor dat hierdie teorie baie heiliges gerus stel. Hartseer
  om te sien dat daar nou vele prente van hierdie teorie
  gemaak is. Elkeen het ʼn verskillende opinie hoe die


  wegraping gaan plaasvind. Ek het deur die jare met
  heiliges gepraat oor die wegraping en gevra hoekom hulle
  daarin glo en waarom? Die meeste kon my nie antwoord
  nie, waar ander geen bewyse in Gods woord kon gee nie.
  Waarom hulle in hierdie teorie geglo het weet ek nie. Hulle
  self weet ook nie, want hulle het dit maar net gehoor.
  Party oor die kansel en sommige weer by ander heiliges.
  Wat ek wel opgemerk het, was dat hierdie teorie hulle
  gepas het. Dit het baie opgewonde gemaak terwyl hulle
  met soveel blydskap die storie vertel dat hulle weggeraap
  gaan word. Dit was met soveel oorgawe gespreek, dat dit
  gevoel het asof dit enige oomblik mag gebeur. Ek het ook
  opgemerk dat hierdie teorie ʼn geheimsinnige gebeurtenis
  was. Die goddelose sal niks van hierdie gebeurtenis bewus
  wees nie. Ongelowiges soos ek sal ook nie weet nie, want
  jy moet daarin glo om deel daarvan te wees. Die geloof
  wat jy moet besit moet ʼn enige geloof wees wat jou
  kwalifiseer om saam met hulle wat so glo saam te gaan
  voor die verdrukking. As jy nie hulle geloofstandaarde
  aanneem nie, bly jy agter.
  Die verwarring oor die teorie maak sommige besluiteloos
  om vas te stel watter tyd van die sewe jaar ons
  weggeraap gaan word. As gevolg van verdeeldheid sê
  sommige in die begin en ander weer in die middel van die
  sewe jaar. Die groot probleem is die leuens van die
  sogenaamde wegraping wat baie verkondig dat die kinders
  van God nie verdrukking sal hê nie. Na tydsame
  verduideliking skemer die waarheid deur dat die onkunde
  omtrent die koms van Christus tog inpak in die lewens van
  sommige heiliges gemaak het, dat hulle diep in die hart
  die waarheid ken. Ongelukkig weens gebrek aan kennis
  aanvaar baie as gevolg van die meerderheidsgeloof wat op
  hulle afgedwing word deur groepsdruk, die leuen. Die wat
  onseker is en tog eerlik die regte antwoord gee, laat my
  ook besef dat daar baie heiliges is wat bedrieg is en nie
  die moed het om teen die massas op te staan nie. Die
  mens hou nie van verwerping nie en sal met alle erns om
  aanvaar te word saamsmelt vir aanvaarding in die
  samelewing.


  Dit wil voorkom die hele storie agter die wegraping is die
  ontkoming van die verdrukking, wat voorlê in die laaste
  sewe jaar. Ander weer dat die heiliges weggeraap word
  voor die verdrukking, wanneer die verbond van sewe jaar
  geteken word. So word die heiliges gerus gestel met die
  verwagting dat hulle nie die verdrukking sal meemaak nie.
  Voor al hierdie dinge op die aarde kom sal die heiliges
  weggetrek wees na die hemel. Die heiliges wat in die
  verdrukking gevind word, word die afvalliges genoem, wat
  nie gereed was vir die wegraping nie. Die geliefde
  skrifgedeelte handel oor die gelykenis van die tien
  maagde. Sover ek verstaan het die vyf dwase maagde
  glad nie by die hemel uitgekom nie. Daarom is dit
  onvanpas om hierdie gelykenis te gebruik vir afvalliges,
  wat ook daarop dui dat geen herstelde gelowige
  aangeneem sal word nie.
  Baie lewe net daarvoor en hul hele lewenswandel is
  daarop gerig wat baie goed is, en tog onkundig. Baie het
  ook aan my meegedeel omrede ek nie soos hulle glo nie,
  ek nie daar in die hemel saam met hulle sal wees nie. Ek
  was eerder beveg omdat ek nie hierdie teorie wou
  aanneem nie. Ek het ook die vyandigheid van sommige
  ervaar eerder as die liefde wat hulle moes uitstraal. Ek het
  ook gevind dat sommige predikers aan hulle eie teorie
  getwyfel het. Een het sover gegaan om my te vra of ek in
  God glo. Wat ek wel opgemerk het in baie se lewens is,
  dat daar is geen strewe na heiligmaking nie. ʼn
  Oppervlakkige geestelike lewe sonder wortel word gevind.
  Geen vastigheid in die geloof of enige ywer vir God se
  werk is teenwoordig nie. Die mag van misleiding is
  geweldig en word sterker op die swakkes. Net soos Agab
  wat deur die vierhonderd profete mislei was, word baie
  vandag mislei met valse sieninge en humanistiese teorieë.
  1Konings. 22:6-7 Toe laat die koning van Israel die
  profete bymekaarkom, omtrent vierhonderd man, en hy
  sê aan hulle: Sal ek teen Ramot in Gílead trek om te veg
  of dit laat staan? En hulle antwoord: Trek op, en die HERE
  sal dit in die hand van die koning gee. Maar Josafat sê: Is


  hier nie nog ʼn profeet van die HERE, dat ons deur hom
  kan raadpleeg nie?
  Die Here was saam met Josafat, daarom dat hy nie sy
  vertroue op die meerderheid geplaas het nie.
  Ek het met jare die Bybel noukeurig deurgegaan opsoek
  vir feite van hierdie teorie, maar kon tot vandag nie die
  wegraping wat deur leraars verkondig word sien nie. Elke
  keer as ek die boeke lees oor die wegraping, sien ek die
  gedeeltes wat vir die wederkoms bedoel is, word ingesleep
  om hierdie teorie te staaf. Wat ek agterkom, is dat daar
  verwarring oor die wederkoms van Christus is. Dat die
  heiliges nie die wederkoms verstaan nie. Daarom het ek
  dit goed gedink om hierdie teorie teen te staan wat soveel
  verwarring en misleiding veroorsaak onder die kinders van
  God. Om hierdie rede maak ek hierdie skrywe sodat ons
  wagtend sal wees op die wederkoms van Christus.
  By die wederkoms van Christus vind die verandering plaas
  vir die heiliges wat nog in die lewe oorgebly het. Hierdie
  gedeelte word genoem deur Paulus as ʼn verborgenheid
  wat aan hom geopenbaar is. Die woord wegraping is deur
  die kerk self aangeneem om hul teorie te versterk. Die
  vraag of so iets gaan gebeur is ongetwyfeld. Ons kan nie
  die Woord weerstaan om te sê daar sal geen verandering
  plaasvind by die wederkoms nie. Ongelukkig plaas die
  kerk die tydsberekening van die verandering op die
  verkeerde wyse en bring tweedrag onder die gemeentes
  van God.
  Ek is ook nie besig met ʼn ander leer as die Woord van God
  nie. Ons word tog gewaarsku teen valse leringe van valse
  leraars. My spreke is soos die van Paulus om nie die
  heiliges op 'n dwaalweg te keer nie, maar insig te gee
  omtrent die waarheid sodat ons waaksaam kan wees en
  op ons hoede vir die strik van die duiwel.
  Galasiërs.1:8-9 ” Maar al sou ons of ʼn engel uit die hemel
  julle ʼn evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle
  verkondig het, laat hom ʼn vervloeking wees! Soos ons


  vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle
  ʼn evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang
  het, laat hom ʼn vervloeking wees!”
  Die begin van die wegraping teorie.
  Na noukeurige ondersoek het ek die rede gevind van die
  outeurs van die wegraping wat hierdie teorie saamgestel
  het om die volk te mislei. Die sogenaamde gesig was
  ontvang deur Margaret Macdonald. ʼn Jong vyftien jarige
  meisie wat glo deur God geïnspireer was met ʼn visioen
  van hierdie gebeurtenis. Margaret se vriendin Maria
  Campbell was 'n waarsêer wat bose bonatuurlike krag
  besit het en outomatiese skrywery beoefen. Margaret was
  siek op daardie oomblik toe sy die gesig ontvang het. Nog
  nooit in die Bybel geskiedenis was die volk deur ʼn kind
  gelei nie. Christus het ook nie kinders aangestel bo die
  ouerpare nie. Weereens die geslepenheid van die duiwel
  om ʼn vrou te gebruik wat die gesag van die man moet
  oordonder. ʼn Algemene optrede van baie wat glo dat hulle
  deur God aangestel is om die volk te lei.
  Hierdie gesig was later opgeteken en versprei in 1830
  deur John Darby. Vandaar na Amerika
  wat hierdie lering oor die ganse
  wêreld versprei het deur C.I. Scofield.
  'n Verdere uiteensetting omtrent die
  geskiedenis van hierdie opvatting het
  ek op die Internet afgelaai vir verdere
  lees gebruik. Tim Warner maak 'n
  volledige opsomming van die betrokke
  persone wat deel het aan die totstandkoming van die
  “wegraping.”
  The Origin of the Pretribulation
  Rapture Doctrine
  By Tim Warner


  The story of the development of pretribulationism is a
  tangled one. From its inception in the early 1800s, there
  has been a deliberate attempt to cover up its origins. And
  the cover up continues to this day. This has been
  perpetrated along two lines of revisionism.
  One was to hide the real origin of pretribulationism in 19th
  century Scotland, and attribute it to John Nelson Darby
  and the Plymouth Brethren. The other has been a recent
  attempt to selectively quote and misrepresent ancient
  Christian documents to make it appear early Christian
  writers were pretribulationists. The purpose of this article
  is to document a timeline of the major events in the
  development of this relatively new prophetic viewpoint.
  THE REFORMATION CHURCH
  During and after the Protestant Reformation (16th
  century), Protestant Christians held to what is called
  “historicism,” a view of prophecy that considers the events
  of Revelation as occurring all throughout the Church's
  history. This was supported by employing the “year-day
  theory” — that the 1260, 1290, & 1335 days mentioned in
  Daniel and Revelation should be interpreted as years. It
  was common for Protestants to identify the Roman
  Catholic Church with Mystery Babylon, and the papacy
  with the Antichrist. Since historicists considered the
  tribulation as encompassing most of the Church age, and
  viewed themselves as being in the tribulation, they were
  necessarily posttribulationists. This view lent itself to a
  flurry of date-setting in the first half of the 19th century,
  where the 1260, 1290, & 1335 days (years) were
  calculated from the Roman Church's rise to supreme
  power under the Roman Emperors, until the second
  coming.
  THE RETURN TO PREMILLENNIALISM
  Morgan Edwards
  Morgan Edwards was a Baptist minister in Pennsylvania in
  the mid-late 1700s. As a teenager and seminary student,
  Morgan wrote a hypothetical essay as part of his seminary


  training. Morgan was assigned the task, by his tutor, to
  write an essay on the Millennium using literal
  interpretation. In Morgan's hypothetical scenario, he
  separated the rapture from the second coming by at least
  3.5 years. His work seems to be a mixture of futurism and
  historicism. And, Morgan contradicted himself and made
  many obvious errors. Yet, his work appears to be the very
  first time the rapture was separated from the second
  coming of Christ. Many years later (1788), Morgan
  published his essay in a book. While Morgan Edwards is
  sometimes cited as a pretribulationist, his work indicates
  that he did not wish to be seen as a literalist, and was
  content with the typical historicist view of the times. He
  insisted that his work was purely hypothetical.
  Furthermore, there is no apparent connection between
  Morgan Edwards’ essay and modern pretribulationism.
  Morgan's later works do not display pretribulationist
  thinking. We must look elsewhere for the origins of
  modern pretribulationism.
  Father Manuel de Lacunza
  Fr. Manuel de Lacunza was a Roman Catholic Jesuit priest,
  born in Chilli in 1731, and sent to Spain at the young age
  of 15 to become a Jesuit priest. When the Jesuits were
  expelled from Spain in 1767, Fr. Lacunza moved to Italy.
  In 1790, he wrote a book on prophecy, called The Coming
  of Messiah in Glory and Majesty, which was published in
  Spain in 1812. Fr. Lacunza wrote under the pen name,
  Juan Josafat Ben-Ezra (a converted Jew), allegedly to
  avoid detection since his book ended up on Rome's
  banned books list.
  Fr. Lacunza's book promoted a return to the literal
  interpretation of Old Testament prophecy, and the
  primitive futurist view of Revelation. He rejected the
  “year-day theory” of the historicists. Consequently, he saw
  a personal Antichrist and future tribulation of 1260 days,
  followed by the second coming of the Lord. He did not
  espouse a pretribulation rapture.


  Edward Irving
  Edward Irving was the pastor of a Church of Scotland
  (Presbyterian) congregation in London in the 1820s.
  Irving became aware of Fr. Lacunza's book, and was so
  impressed with it; he took it upon himself to translate it
  into English, adding a lengthy Preliminary Discourse of his
  own. Irving's English translation was published in 1827.
  Irving's developing prophetic views can be clearly
  discerned from his Preliminary Discourse, including,
  surprisingly, all the key elements of dispensationalism that
  later showed up in Darby's writings, Irving indicated that
  he had been teaching these things to his congregation
  beginning in Christmas 1825, several years before Darby
  embraced dispensational ideas.
  Irving strongly denounced the apostasy of the Christian
  denominations in his preaching. He proclaimed that God
  was about to restore Apostles and prophets to the Church
  in the last days, and that a great Pentecostal outpouring
  would come just before the soon return of Jesus Christ.
  Right on schedule, rumours of healings, tongues, visions,
  and other manifestations began circulating in Port
  Glasgow, Scotland, from the home of James and George
  MacDonald and their sister Margaret. People came from
  England, Ireland, and Scotland to observe the strange
  manifestations in the prayer meetings held by the
  MacDonald’s.
  The “revival” quickly spread to Irving's church, with
  tongues, prophecy, and other manifestations breaking out.
  Irving was eventually defrocked by the Church of Scotland
  because of the strange goings on, and his heretical views
  of the person of Christ, (he taught that Jesus had a fallen
  human nature). So, Irving moved his congregation to a
  rented hall, forming the Catholic Apostolic Church. Not
  only were tongues, prophetic revelations, and other
  alleged miracles occurring in Irving's congregation, but
  these ecstatic utterances focused on end-time prophecy
  concerning the coming of the Lord.


  Margaret MacDonald’s Visions – March, 1830
  In March or April of 1830, after being ill and bed-ridden
  for about 18 months, Margaret MacDonald claimed to
  have seen a series of visions. She wrote down these
  visions in a series of letters, and sent copies to Edward
  Irving. A month later (June), Irving claimed in a private
  letter, that Margaret's visions had a huge impact on him:
  "the substance of Mary Campbell's and Margaret
  MacDonald's visions or revelations, given in their papers,
  carry to me a spiritual conviction and a spiritual reproof
  which I cannot express."
  The outstanding feature of Margaret's visions was an
  outpouring of the Holy Spirit on an elite group within
  Christianity, just prior to the coming of Antichrist. She saw
  only “Spirit filled” Christians being caught up to meet
  Jesus in the air, which she identified as the five “wise
  virgins” of Jesus’ parable in Matthew 25. The rest of
  Christianity, the “foolish virgins,” would be left to be
  purged and purified by suffering at the hands of the
  Antichrist, until they were fit to be with the Lord.
  The Morning Watch – September 1830
  The official quarterly publication of the Irvingite
  charismatics was called, "The Morning Watch." It had
  exclusively promoted a post tribulation second coming
  through mid-1830. But, the September 1830 issue
  featured part two of an article by someone named,
  “Fidus,” promoting the theory, that the seven letters in
  Revelation, describe seven consecutive “Church Ages”. In
  this article, Fidus articulated the new idea of a partial
  Pre tribulation rapture. He saw the Philadelphian (Spirit
  filled) church being raptured prior to the tribulation, and
  the Laodicean church representing the rest of Christianity.
  The Morning Watch was quickly becoming the vehicle for
  providing a biblical basis for Margaret MacDonald’s
  pretribulation rapture of “Spirit filled” Christians.


  The Morning Watch – June, 1831
  In the June 1831 issue of The Morning Watch, Edward
  Irving made his pretribulationism crystal clear. His biblical
  support for the elite “Spirit-filled” believers being raptured
  before the tribulation was the catching up of the “man-
  child” in Revelation 12. Irving argued that the body of
  Christ has been "united to Him by regeneration of the
  Holy Ghost, 'born of God, sons of God,' (Rev. II.27; XII.5).
  And therefore we with him are called Christ (1 Cor. XII.
  12)." Irving went on to say that, "with this key [that
  Spirit filled Christians are also “Christ,” and that the
  catching up of the “man child” refers to the rapture of
  Spirit-filled believers] the Old Testament prophecies which
  speak of Christ must be interpreted, and especially those
  prophecies which speak of the pregnant woman: to all
  which an explicit key is given to us in the xiith chapter of
  Revelation; where, though the child is spoken of as one
  (ver. 5), it is also described as many (ver.11), who
  overcame the accuser; and when that number is
  accomplished, there are still a remnant of her seed, whom
  the dragon doth persecute and seek to destroy (ver. 17).
  This two-fold company – the one gathered before, and the
  other after the travailing woman are cast out into the
  wilderness... – do together constitute the New Jerusalem,
  the bride of the Lamb, which cometh down from heaven."
  (pp. 301-302).
  The Morning Watch – December, 1832
  An anonymous writer in the December 1832 (p. 249)
  issue of The Morning Watch likely referred to Margaret
  MacDonald's letters (and probably her friend Mary
  Campbell & Emily Cardale of London) with the following
  words; "The Spirit of God has caused several young
  women, in different parts of Great Britain, to condense
  into a few broken sentences more and deeper theology
  than ever Vaughan, Chalmers, or Irving uttered in their
  longest sermons; and therefore more than all the rest of
  the Evangelical pulpits ever put forth in the whole course
  of their existence."


  Robert Baxter (1833)
  British Lawyer, Robert Baxter, was an early member of the
  Irvingite charismatics. Baxter had previously been a
  posttribulationist, but eventually adopted the
  pretribulation rapture views of Irving. He, along with
  several other “prophets” of the Catholic Apostolic Church,
  gave many prophecies, all of which failed. He later
  became disillusioned with the whole movement, and
  abandoned Irvingism (and pretribulationism). Upon his
  departure, he wrote an expose of Irvingism, called
  Narrative of Facts, Characterizing the Supernatural
  Manifestations in Members of Mr. Irving's
  Congregation (1833), including Irving's early
  pretribulation teachings. "An opinion had been advanced
  in some of Mr. Irving's writings, that before the second
  coming of Christ, and before the setting in upon the world
  of the day of vengeance, emphatically so called in the
  Scriptures, the saints would be caught up to heaven like
  Enoch and Elijah; and would be thus saved from the
  destruction of this world, as Noah was saved in the ark,
  and Lot was saved from Sodom." Baxter wrote that the
  coming of the Lord was the main topic of the prophetic
  utterances in Irving's congregation. Looking back, he
  thought they had all been deceived by lying spirits
  pretending to be the Holy Spirit.
  Robert Norton (1861)
  Robert Norton was the author of "The Restoration of
  Apostles and Prophets in the Catholic Apostolic Church"
  (1861). Norton took a favourable view of the Irvingite
  movement, writing in the preface that his book was
  offered "as proofs or illustrations of its heavenly origin and
  character." Norton named Margaret MacDonald as the first
  to proclaim the “new doctrine” of a pretribulation rapture,
  which was picked up by Edward Irving.
  Samuel P. Tregelles (1855/1864)
  Samuel P. Tregelles was the most eminent Plymouth
  Brethren scholar of the 19th century, with first hand
  knowledge of the Irvingites. In an 1855 article in The


  Christian Annotator, Tregelles wrote that the true Christian
  hope is the final “advent” and "not some secret advent, or
  secret rapture to the Lord, as Judaizers supposed might
  be the case..." (A later Plymouth Brethren writer, William
  Kelly, also identified the Irvingites as the “Judaizers”).
  Nine years later, Tregelles published "The Hope of Christ's
  Second Coming," in which he wrote: “But when the theory
  of a secret coming of Christ was first brought forward
  (about the year 1832), it was adopted with eagerness: … I
  am not aware that there was any definite teaching that
  there would be a secret rapture of the Church at a secret
  coming, until this was given forth as an "utterance" in Mr.
  Irving’s Church, from what was there received as being
  the voice of the Spirit. But whether any one ever asserted
  such a thing or not, it was from that supposed revelation
  that the modern doctrine and the modern phraseology
  respecting it arose. It came not from Holy Scripture, but
  from that which falsely pretended to be the Spirit of God,
  while not owning the true doctrine of our Lord’s
  incarnation in the same flesh and blood as His brethren,
  but without taint of sin.”
  The last statement, “not owning the true doctrine of our
  Lord’s incarnation … without taint of sin,” referred to the
  Irvingite cult’s heretical view of the person of Christ, and
  to the Apostle John’s test that any spirit not
  acknowledging the true doctrine of the incarnation was of
  “the spirit of antichrist,” (1 John 4:1-3).
  John Nelson Darby
  The Irish lawyer, John Nelson Darby, one of the founders
  of the Plymouth Brethren, is typically credited by
  pretribulationists as the man who “revived” dispensational
  pretribulationism. Yet it is clear that Darby was a
  latecomer to pretribulationism, which originated among
  the Irvingites. Darby wrote his first
  prophecy paper in 1829.


  In this paper, he clearly did not have dispensationalist or
  pretribulationist views. Darby argued that unfulfilled Old
  Testament prophecy concerning the restoration of Israel
  should be applied to the Church, the typical historicist –
  amillennial point of view. He also placed the Church on
  earth until Armageddon, showing he was still a
  posttribulationist. By this time, dispensationalist ideas
  were already well developed in Irving's 1826 Preliminary
  Discourse. Darby was familiar with Irving and his ideas.
  On pages 6-10 & 19-21, Darby referred to Irving, de
  Lacunza, The Morning Watch, and even quoted some of
  Irving's works, including his Preliminary Discourse! So,
  while dispensational concepts may have eventually taken
  root in Darby's mind, they were not developed by him! He
  borrowed them from Irving. In 1830, Darby was still
  defending historicism against futurism three months after
  the pretribulational “Fidus” article appeared in The
  Morning Watch. In the December 1830 issue of The
  Christian Herald, Darby published an article entitled, "On
  'Days' Signifying 'Years' in Prophetic Language."
  Darby defended the standard historicist view, that the
  1260 day tribulation meant 1260 years. Consequently, he
  saw the tribulation as largely past, and could not possibly
  have been expecting a pretribulation rapture, which
  requires a "futurist" viewpoint. In 1830, J. N. Darby also
  visited the MacDonald's in Port Glasgow, and observed the
  strange manifestations in their prayer meetings, as Darby
  later recalled. Darby described the sequence of events —
  who prayed, who spoke in tongues, etc. But, while he
  noted Margaret's speaking, he failed to mention the
  subject of her prophesying. However, John Cardale, who
  was also present, wrote that Margaret "commenced also
  speaking ... gave testimony to the judgments coming on
  the earth; but also directed the church to the coming of
  the Lord as her hope of deliverance," and was heard
  speaking in a loud voice "denouncing the coming
  judgments."
  Therefore, we can conclude that Darby was fully aware
  that the pretribulation rapture was a subject of the


  prophecies among the MacDonald’s and the Irvingite
  charismatics. It was nine more years before Darby clearly
  espoused a pretribulation rapture in his published works.
  CONCLUDING REMARKS
  I have tried to be fair in this short article, attempting to
  avoid over-reaching the facts or drawing unwarranted
  conclusions. Yet, the evidence points to an inescapable
  conclusion. The pretribulation rapture view did not grow
  out of a diligent study of the Scriptures, or revival of early
  Christian doctrines. Rather, it was birthed from the womb
  of charismatic excesses, and developed by a preacher
  known for his heretical views of the person of Christ.
  Interestingly, Irving’s heresy was precisely the same
  heresy as many modern self-appointed prophets – that
  Jesus was a proto-type “Christian,” possessing a fallen
  sinful nature, and able to live godly only by the power of
  the indwelling Spirit.
  While Irving himself was already developing
  dispensationalist ideas in 1825, his pretribulationism was
  not the direct outgrowth of the implications of his
  dispensational leanings. Rather, the secret rapture of the
  wise virgins first appeared in the visions of Margaret
  MacDonald, followed by the prophecies among Irving’s
  congregation. Irving, having been already predisposed to
  dispensational ideas, simply provided the theological
  framework for the new revelation of a secret rapture,
  allegedly revealed by the Holy Spirit. It is clear that Darby
  was fully aware of the alleged prophecies and visions
  among the MacDonald’s and Irvingites, Irving's
  dispensational ideas, and the published articles in The
  Morning Watch. Darby seems to have given the whole
  theory a facelift, disposing of the charismatic connections,
  and developing Irving’s partial pretribulation rapture into
  the full blown dispensational pretribulationism proclaimed
  today.
  As a respectable lawyer and clergyman, Darby was able to
  sell the new eschatology to the public who would naturally
  be sceptical of the excesses of the Irvingites. So, while


  Darby did not originate the pretribulation rapture idea, he
  gave it theological respectability, and became its greatest
  salesman.
  Why then are John Darby and the Plymouth Brethren
  almost universally credited with the development of
  dispensational pretribulationism? The answer is simply
  that the true origin is being intentionally hidden – the
  ecstatic visions of Margaret MacDonald, the defrocked
  Edward Irving, and the excesses and failed prophecies of
  the Irvingite charismatic cult.
  I am indebted to Dave MacPherson whose years of
  research uncovered the many out of print works cited in
  this paper, and who graciously provided me with hundreds
  of pages of photocopies of these works.
  My skrywe gaan oor feite wat in God se Woord voorkom.
  Ek jaag nie fabels na of soek ydele eer van mense nie,
  maar die wil van God en onse Here Jesus Christus wat self
  roep sodat geen mens in homself sal roem nie. Wat ons
  ontvang, ontvang ons van bo. Daarom, dit wat gegee
  word is nie menslike wysheid soos hulle wat die Woord nie
  verstaan nie, maar met die inspirasie en leiding van die
  Heilige Gees alleen. U wonder seker waarom raak ek so
  ernstig oor hierdie saak? Wel, as ek nie vir die heiliges
  omgegee het nie sal ek my nie aan hulle gesteur het nie.
  Hoe kan die wagter wat deur God aangestel word toelaat
  dat die wolwe die kudde verskeur. As ek die volk nie
  waarsku nie sal hulle bloed op my hoof wees, daarom dat
  ek dit goedvind om hierdie waarskuwing te rig aan hulle
  wat verlei is en deur baie mislei word.
  Soos die verdrukking nader kom en die ekonomie versleg
  verminder die kerke. Baie boeke word gevind in die
  christelike boekwinkels oor die verskil van geloof. Dit is
  nie meer belangrik dat die Woord suiwer gehou word nie.
  Nou moet ons alle gelowe respekteer asof dit deel van
  God se saligheid plan is. Ons is nou by die plek waar die
  Wêreldraad van kerke alle kerke regeer en aan hulle
  opdragte gee wat in die kerk toegelaat moet word. Die


  afval is alreeds aan die toeneem as ek heiliges dophou
  hoe hulle die wêreld najaag en die rykdom van die wêreld.
  Baie kla en murmureer soos die Israeliete wat in die
  woestyn gewandel het. Hulle verstaan nie dat alles wat
  gebeur tot die eindtyd lei nie. Ons wat weet dat die koms
  van Christus naby is, maak elke dag seker dat ons naby
  Hom bly, sodat wanneer die Antichris sy verskyning maak,
  met die vredesverbond wat geteken sal word, dat ons
  soos die vyf maagde wat hulle lampe vol olie gemaak het
  en ekstra saam geneem het, dat ons nie onverhoeds
  gevang word om terug te gaan en olie te soek nie. Dus,
  bly ons weg van die afval en ywer vir sy Naam.
  Nou goed, kom ons bespreek hierdie gedeelte noukeurig
  om te sien waar die probleem lê. Hoe hierdie teorie
  saamgestel word om baie te oortuig van ʼn wegraping wat
  elke jaar menigmaal oor die kansels gepreek word met
  beloftes wat Christus nie gemaak het nie.
  Die skrifte wat gegee word om hierdie teorie te vorm is
  die volgende:
  Die geopende deur.
  Openbaring.4:1-11 “ Ná hierdie dinge het ek gesien kyk,
  ʼn geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek
  soos ʼn basuin met my hoor spreek het, het gesê: Kom op
  hierheen, en Ek sal jou toon wat ná hierdie dinge moet
  gebeur.
  In hierdie gedeelte word net die troon van God bespreek
  soos wanneer ʼn besigheid met sy raadslede bespreking
  doen oor toekomstige gebeure. Die troon van God word
  beskryf met die heiliges wat God self uitverkies het, wat
  teenwoordig is met hierdie gebeure. Hierdie heiliges is
  hulle wat die ou en nuwe testament verteenwoordig.
  M.a.w. die twaalf
  verteenwoordigers van die
  twaalf stamme van Israel en
  die twaalf apostels van die
  kerk. Soos ek weet is hulle


  alreeds by God teenwoordig in die paradys waar alle
  heiliges gaan. Nou hierdie gedeelte word gebruik deur
  baie wat wil voorgee dat dit hulle is wat weggeraap is by
  die wegraping, wat in die geheim gebeur. Hierdie gesig
  van Johannes praat niks van enige opraping wat gebeur
  het voor die tyd om hierdie stelling te regverdig nie. Dit is
  so dat alle gebeure op aarde of in die hemel met orde en
  beplanning geskied, dus dat ons die ordelike wyse van die
  Godheid verstaan hoe God werk voordat Hy iets doen. In
  die gesig sien Johannes net vier-en-twintig ouderlinge wat
  teenwoordig is. Ons kan nie al die nommers of
  voorstellings vergeestelik nie. Maar daar gelaat, nie almal
  is profete nie of is almal ook nou leraars? Baie gee voor
  dat die geopende deur wat vir Johannes was, dat hierdie
  deur die wegraping simboliseer. Die openbaring soos dit in
  hierdie gedeelte gegee word, word nou so uit konteks
  geruk met die oorbodige vergeesteliking eerder as om te
  verstaan wat aan Johannes meegedeel word. In
  Openb.3:8 Praat Jesus met die gemeente van Filadelfia en
  sê: Ek het vir jou ʼn geopende deur gegee. Hierdie deur is
  nie die deur wat Johannes gesien het nie. Hierdie deur is
  die ondersteuning wat Christus vir die gemeente gee om
  hulle te help. God het self vir hierdie gemeente ingetree
  omdat hulle min krag het. Hulle omstandighede was nie
  aangenaam nie en het hierdie hulp van die Here nodig
  gehad, omdat die duiwel hulle weerstaan het. Johannes
  het toegang tot die Koninkryk van God verkry sodat hy die
  boek Openbaring vir ons kan gee om die wil van God te
  verstaan. Die boek Openbaring het ook alreeds begin wat
  hierdie geopende deur kanselleer as ʼn wegraping omdat
  ons alreeds in die eerste vyf seëls bevind word.
  Die salige hoop.
  Titus. 2:13 terwyl ons die salige hoop en die verskyning
  van die heerlikheid verwag van die grote God en ons
  Verlosser, Jesus Christus,
  Hierdie skrifgedeelte word gebruik om die wegraping te
  identifiseer. Ek het dit goed gedink om meer skrifte by te
  voeg sodat die leser kan verstaan dat hierdie


  skrifgedeeltes betrekking het op die ewige lewe en nie die
  wegraping nie. Die volgende skrifgedeeltes spreek vanself
  dat Paulus na die ewige lewe verwys en dat dit ook die
  ewige lewe was wat hy ingedagte gehad het. Paulus het
  nêrens in sy briewe enigsins verwys na 'n wegraping soos
  dit vandag uiteengesit word nie. Paulus het ook nie met 'n
  geheim rondgeloop wat nie aan die gemeentes
  geopenbaar was nie. Hy het alles wat hy van Christus
  ontvang het aan die gemeentes geopenbaar. Die enigste
  hoop wat daar bestaan onder die heiliges is die hoop op
  die wederkoms om die ewige lewe deelagtig te word.
  Kolossense. 1:5 vanweë die hoop wat vir julle weggelê is
  in die hemele,
  Titus. 1:2 in die hoop van die ewige lewe
  Titus. 3:7 die hoop van die ewige lewe.
  Hebreërs. 6:18 om vas te hou aan die hoop wat voorlê;
  Die vier-en-twintig ouderlinge.
  Daar word beweer dat die 24 ouderlinge die kerk voorstel.
  Eerstens moet ons
  verstaan dat die
  heidene geen deel aan
  die koninkryk van God
  sou hê as dit nie vir
  Christus was nie. Ons is
  ingeënt in die mak
  olyfboom wat Israel
  voorstel. Daarom dat
  ons vind in die hemel
  geen man en vrou of taal en nasie nie. Almal is soos die
  engele maar bekleed met rein en fyn linne. Nou moet ons
  ook verstaan dat die hemelliggaam ook bedek moet word
  in die teenwoordigheid van God. Alle gelowiges van die ou
  en nuwe testament word in die hemel gevind. Tog by die
  troon van God vind ons geen onderskeid tussen ou en
  nuwe Testamentiese heiliges nie. Die enigste verklaring
  wat gesien word is, dat die 24 die getal in numerologie die
  nommer 6 voorstel wat ʼn indikasie verwys na die nommer
  van die mens. Dus, is hierdie 24 ouderlinge mense wat


  alreeds gesterf het. Soos ek reeds gesê het stel 12 die ou
  bedeling en 12 die nuwe bedeling voor. Daarom soos God
  bepaal, het Johannes hierdie opdrag gekry om alles wat
  hy van God ontvang het deur Christus aan die kerk te gee.
  Ongelukkig kan nie al die heiliges wat in God glo by
  hierdie vergadering teenwoordig wees nie. Net soos ons
  nie almal langs God soos die Seun by die troon sit nie.
  Mattheus. 20:23 En Hy sê vir hulle: Dis waar, my beker
  sal julle drink en met die doop waarmee Ek gedoop word,
  sal julle gedoop word; maar om te sit aan my regter— en
  aan my linkerhand berus nie by My om te gee nie, maar is
  vir hulle vir wie dit deur my Vader berei is.
  Die Here neem self die besluite wat in die koninkryk
  gebeur. Dit is nie die kerk wat by die troon teenwoordig is
  nie, maar hulle wat God self uitgekies het.
  Ons vind die onderskeid van twee openbarings wat die
  verskil aanteken en ons die betekenis verklaar van die 24
  ouderlinge. In hoofstuk.7:9 word die heiliges geopenbaar
  in menigtes en vers 13 word ʼn vraag aan Johannes gevra
  wat van een van die ouderlinge kom wat by die troon
  teenwoordig is. Hier kan ons duidelik die verskil oplet
  tussen hoeveelhede wat aangewys word. Daarom moet
  ons maar aanvaar dat die 24 ouderlinge nie die kerk kan
  verteenwoordig nie. Ek glo dat aan Johannes dieselfde
  openbaring van die woord “menigtes” sou gebruik het vir
  die kerk, omdat die kerk ook uit volke, tale en nasies
  bestaan. Wat ingedagte gehou moet word is dat hierdie
  openbaring alreeds in Johannes se tyd begin het. Die
  gemeentes was alreeds berispe oor hulle geestelike
  gedrag en gewaarsku wat aandui dat die begin van die
  plan van God alreeds begin het. Hierdie openbaring wat
  aan Johannes gegee was, was nie ʼn gesig of ʼn droom nie.
  Johannes was in die Gees in die hemel ingetrek deur die
  krag van God. Hier het God Sy verborgenhede aan ons
  openbaar. Hierdie selfde raad sal nog steeds voorkom soos
  prefesie in vervulling gaan. Die groot probleem wat
  geskryf word is dat die boek Openbaring alleenlik net op
  die laaste sewe jaar van toepassing is. Ek het self in my


  jonger jare hierdie denkwyse gehad wat ek van ander
  geleer het. Die groot probleem het ontstaan toe ek nie die
  eerste vyf seëls kon inpas nie. Ek was ook onder die
  indruk dat alles eers na die vredeverbond sal plaasvind.
  Met ʼn skok vind ek uit dat daar twee-en-veertig maande
  vrede is voordat die Antichris die verbond verbreek. Die
  vraag het by my opgekom. Wat gebeur in die eerste helfte
  van die verdrukking? As daar vrede is soos Paulus sê, dan
  het die boek Openbaring alreeds begin. Met hierdie
  gedagte skakel dit die kerk uit wat in die hemel voorkom.
  Die ander rede waarom die 24 ouderlinge nie die kerk
  voorstel nie, is omrede die skrifgedeelte van Romeine dit
  duidelik stel dat die kerk alleenlik voltallig sal wees met
  die wederkoms. Israel se bekering sal alleenlik geskied
  wanneer Jesus terugkom by Sy wederkoms.
  Romeine. 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, dat julle
  hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie
  eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor
  Israel gekom het totdat die volheid van die heidene
  ingegaan het;
  Sagaria. 12:10 Maar oor die huis van Dawid en oor die
  inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van
  genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie
  hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ʼn
  mens rouklaag oor ʼn enigste seun en bitterlik oor Hom
  ween soos ʼn mens bitterlik ween oor ʼn eersgebore kind.
  Dus, sien ons daar is geen bekering vir Israel voor die
  wederkoms nie. Die heidene sal ook voltallig wees
  wanneer Jesus terugkom.
  Die afval en die mens van sonde.
  Paulus sê die volgende in sy brief aan die heiliges van
  Tessalonisense.
  2 Tessalonisense. 2:3 “Laat niemand julle op enige
  manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die


  mens van sonde geopenbaar word, die seun van die
  verderf.”
  Die afval is die kinders van die duisternis wat saam met
  die heiliges wandel, hulle wat nie die pad van heiligmaking
  nastreef nie. Hulle wat die naam van Christus aanneem
  sonder om die wil van Christus te volbring. Die wat die
  nuwe kledingstuk oor die oue aantrek, wat die nuwe lap
  op die ou lap vaswerk. Die wat eens op ʼn tyd die ploeg
  geneem het, maar nou agtertoe kyk en onwaardig geword
  het vir die Koninkryk. Wat moed opgegee het en deur die
  swelgerye en verdrukking van die wêreld opgehou het met
  ywer vir die Here. Wat hulle belangstelling verloor het
  nadat die ekonomie verdrukking meegebring het. Nou dat
  alles nie meer so rooskleurig is nie, is die evangelie ook
  nie meer lekker nie. Johannes sê die volgende:
  1 Johannes.2:19 “Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle
  was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle
  by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle
  nie almal van ons is nie.”
  Hierdie gedeelte is hulle wat glo in die opraping by die
  tweede fase van die verdrukking.
  Hierdie afval het alreeds in baie jare plaasgevind toe
  sommige hulle eie kerk en siening aan die volke
  meegedeel het. Vandaar dat die wegraping sy oorsprong
  gekry het. Net soos baie wat die koms van Christus met
  datums voorspel in hul boeke wat deur die wêreld versprei
  word. Dit is juis nou waarom ons so versigtig moet wees
  met allerhande leringe, wat die heiliges bedrieg en
  omkant vang, omrede ons nie meer waaksaam is vir die
  dinge wat kom nie. Die bedoeling is om ons
  waaksaamheid weg te neem en gerus te stel oor die dinge
  wat kom. Baie glo ons sal nie in die verdrukking wees nie.
  Hulle dink die heiliges is onaantasbaar vir hierdie gebeure.
  Jammer as ek u moet teleurstel, maar as jy nog in die
  lewe is sal jy daar wees en ek hoop dat jou saak met die
  Here reg is vriend/in. Dat die swelgerye en verdrukking
  van die toekomstige jou nie van die Here sal wegneem


  nie. As jou hart skoon gewas is deur die bloed van die
  Lam sal geen vrees jou oorweldig nie. Moenie jou hoop
  plaas op ʼn valse toekoms wat deur mense gegee is nie.
  Plaas jou toekoms in die hand van die Here wat jou in die
  verdrukking kan bewaar. Paulus gee in al sy briewe
  dieselfde waarskuwing wat Jesus gegee het in die
  Evangelies dat eers sal die seun van die verderf
  geopenbaar word voor die koms van die Here plaasvind.
  Hierdie waarskuwing van Christus moet nie ligtelik
  opgeneem word nie. Daar is hulle wat leer dat hierdie
  profesie nie betrekking het op die heiliges nie, maar vir
  Israel alleen bedoel is. Wat ek lees in God se Woord is dat
  Jesus nie met Israel praat nie, maar met die dissipels, wat
  die kerk is. Dit is so dat sommige van hierdie gebeure in
  Israel afspeel. Die Antichris gaan homself vestig in
  Jerusalem waar hy in die tempel gaan sit en voorgee dat
  hy God is. Israel gaan die Antichris aanneem as verlosser
  en Saligmaker. Tog sal die hele wêreld onder die beheer
  van die dier wees en doen soos hy beveel.
  Johannes.5:43.” As ʼn ander een in sy eie naam kom, hom
  sal julle aanneem.”

 • #2
  Re: Die wegraping teorie 1

  Hi Samaritaan,

  Jou draad is geskuif na 'n forum wat oor eindtye en eindtyd-leringe handel. Ons hou die voorblad net oop vir algemene inligting.

  Groete...
  The Rapture

  My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
  but I must confess, don’t worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  it’s before God’s wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  it’s for all the people in the zoo
  think about it and refresh…
  you will see there’s no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhere…


  Comment

  Working...
  X