Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die Wegraping teorie 2

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die Wegraping teorie 2

  Die geklank van die basuin.
  Hier praat Paulus met die heiliges, hulle wat hulle
  bekommer oor die ontslapenes. Hulle treur oor die wat tot
  sterwe kom omdat hulle geen kennis van die toekomstige
  het nie. Paulus lig die heiliges in omtrent hierdie
  verwarring wat onder hulle plaasvind en deel mee dat
  hulle die ontslapenes hoegenaamd nie voor sal wees met
  die opstanding nie. Wat baie op daardie stadium nie
  verstaan het nie, is wanneer Jesus terugkom. Hulle het
  geglo dat Hy sou terugkom in hulle tyd, want dit was die
  boodskap wat baie gelowiges oorgedra het, veral sommige
  wat die boodskap nie reg verstaan het nie. Petrus praat in
  sy brief oor hierdie oordraagbare mites en fabels wat
  mense aangeneem het en aan hulle kinders oorgedra het.
  Die wat die Woord nie verstaan nie veroorsaak geweldige
  skade aan die liggelowiges. Dit is ook belangrik om te
  weet wanneer is die opstanding van die heiliges. Die


  enigste tyd wanneer van die
  opstanding gepraat word is in
  Openbaring.20:5 waar genoem word
  van die eerste opstanding met die
  wederkoms. Hierdie basuin is nie deel van die sewe
  basuine wat geblaas word nie. Die sewe basuine is
  waarskuwinge vir die heiliges oor die dinge wat kom, waar
  hierdie basuin die opwekking van die regverdiges is. Ons
  moet ook in gedagte hou dat die stem van ʼn aartsengel
  ook klink soos ʼn basuin. Die geklank van die basuin sal
  eers die ontslape heiliges opwek en daarna die wat nog in
  die lewe oorgebly het verander.
  Nou moet ons ook oplet dat nrens kom dit in die Woord
  voor dat daar meer as een opstanding sal plaasvind nie.
  Ek weet dat baie hierdie sienswyse insleep om hulle teorie
  vastigheid te gee. As die heiliges opgewek word en
  weggeraap word soos sommige beweer, moet hierdie
  gebeurtenis vir 'n twee maal plaasvind wat ook aan ons
  bekend maak dat Jesus weer kom vir die derde keer.
  Wanneer Hy vir die derde keer kom moet Hy weer hierdie
  wegraping en opstanding laat plaasvind sodat die heiliges
  wat in die verdrukking gedood is, opstaan om saam met
  Hom te regeer volgens die belofte wat in Openbaring
  voorkom. Dan moet die geklank van die basuin weer
  gehoor word vir 'n verdere opstanding.
  Openbaring.20:4 En ek het trone gesien, en hulle het
  daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek
  het die siele gesien van die wat onthoof is oor die
  getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat
  die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op
  hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en
  hulle het geleef en as konings geregeer saam met
  Christus die duisend jaar lank.
  Maar hierdie heiliges van die verdrukking sal nie deel h
  aan die bruilofsmaal van die Lam nie, want al die ander
  heiliges is alreeds weg. Hulle sal dan ook geien word as
  die vyf dwase maagde wat deur Christus verwerp was.


  Maak dit sin? Nee stellig nie! Daar is nog net een koms
  van Christus waarop ons wag.
  Weggevoer in wolke.
  1Thessalonisense.4:16-17 Want die Here self sal van die
  hemel neerdaal met ʼn geroep, met die stem van ʼn
  aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die
  wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal
  ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke
  weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal
  ons altyd by die Here wees.
  Aan die gemeente word dit duidelik gemaak, dat hulle wat
  nog in die lewe oorbly, en nie deur die Antichris vernietig
  is of deur die natuurlike dood geneem is nie, hulle saam
  met die ontslapenes Christus sal ontmoet in die lug. Eers
  sal die ontslapenes opgewek word, dan sal ons saam met
  hulle Christus ontmoet. Onthou en moet nie vergeet dat
  as ons voor die tyd weggeneem is, saam met wie sal die
  heiliges opgewek word wat in die verdrukking agtergebly
  het, soos sommige beweer? Daar sal niemand meer in die
  grafte wees om op te wek by die wederkoms nie. Daar
  waar almal saam sal wees met Hom vir ewig en altyd.
  Nrens lees ek van die afvallige heiliges wat nou in die
  hemel vertoon word dat daar ʼn later wegraping vir hulle is
  nie. Laat ons maar wag en geduldig wees soos Job ook
  geduldig gewag het. Ons moet onthou, die tyd van die
  Antichris is verby wanneer Christus terugkom om Israel te
  bewaar van ʼn slagting wat die duiwel beplan. Meerderheid
  van die profetiese boek Openbaring moet in vervulling
  gaan voordat Christus terugkom. Ons as heiliges wat in
  hierdie tydperk sal wees moet voortgaan om die evangelie
  te verkondig totdat Hy kom. Terwyl ons wag op die
  saligheid, laat ons aanhou om Christus te verkondig tydig
  en ontydig. Het Jesus dan nie ges, waarmee sal Hy ons
  besig vind wanneer Hy kom nie? Kom laat ons nie ons
  talente begrawe soos die lui dienskneg wat sy talent
  begrawe het omdat hy bang was nie. Laat ons woeker met
  God se Woord en die waarheid aan alle mense bring sodat


  hulle vry kan word. Hierdie wegvoering vind alleen plaas
  met die wederkoms van Christus.
  Die verborgenheid.
  1 Korintirs. 15 :51-52 Kyk, ek deel julle ʼn
  verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie,
  maar ons sal almal verander word, in ʼn oomblik, in ʼn
  oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal
  weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word;
  en ons sal verander word.
  Die verborgenheid: 1. Ons sal wel nie almal ontslaap nie.
  2. Ons sal verander word.
  3. In ʼn oomblik, in ʼn oogwink.
  4. By die laaste basuin.
  5. Want die dode sal opgewek word.
  6. Ons sal verander word, om saam
  met hulle Christus te ontmoet.
  Hierdie opraping het ook ʼn bepaalde tyd wanneer dit gaan
  geskied. Jesus het alreeds die tyd bekend gemaak
  wanneer hierdie opraping waarvan Paulus praat sal
  gebeur. Hierdie gedeelte sluit aan by die vorige wat nou
  bespreek is. Paulus maak dit weereens bekend dat die
  heiliges wat nog in die lewe is saam met die ontslapenes
  opgewek sal word by die wederkoms van Christus. Ons
  lees nrens in die boek Openbaring waar enige basuin
  blaas waar iemand opgewek word nie. Daar word in die
  Woord ook geen melding gemaak hoe ons Christus
  geheimsinnig ontmoet in die lug nie. Ons lees in:
  Lukas.17: 34-37. Ek s vir julle: In daardie nag sal daar
  twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die
  ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een
  sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op
  die land wees; die een sal aangeneem en die ander
  verlaat word. En hulle antwoord en s vir Hom: Waar,
  Here? En Hy s vir hulle: Waar die liggaam l, daar sal die
  aasvols saamkom.


  Hier beskryf Christus alreeds die opraping van die heiliges
  by Sy wederkoms. Hy maak ook die verskillende tye wat
  betrokke is bekend soos bv. oggend, middag en aand. Nou
  kom die vraag, waar, Here? En Christus maak dit so
  duidelik bekend dat waar die liggaam l, sal die aasvols
  saamkom. Watter duideliker antwoord kan ons nie kry as
  hierdie antwoord nie. Almal weet dat die koms van
  Christus vind plaas met die slag van Armageddon.
  Openbaring.19:17-21 En ek het een engel sien staan in
  die son; en hy het met ʼn groot stem uitgeroep en vir al
  die vols ges wat in die middel van die lug vlieg: Kom
  hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote
  God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees
  van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die
  vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees
  van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.
  Om plek te berei.
  Johannes.14:1-3 Laat julle hart nie ontsteld word nie;
  glo in God, glo ook in My. In die huis van my Vader is
  daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir
  julle ges het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as
  Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal
  julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek
  is.
  Christus maak bekend Hy gaan om plek te berei vir die
  heiliges. Hier word geen melding gemaak wanneer die
  heiliges inwonend by hierdie wonings sal wees nie. Jesus
  spreek dat Hy ons na Hom toe sal neem. M.a.w. daar
  waar Hy woonagtig is, sal die heiliges ook wees. Hierdie
  gedeelte word gebruik om die wegraping te staaf om te s
  dat die heiliges sal weggeneem word na hierdie wonings
  wat deur Christus voorberei is. Ons dra nie veel kennis
  omtrent hierdie gedeelte van die wonings nie, behalwe dat
  Christus die voorbereidings gemaak het vir al die heiliges
  wat teenwoordig sal wees. Nou moet ons ook in gedagte
  hou, dat die volheid van die heidene moet nog voltallig
  wees voordat Christus terugkom aarde toe en voordat die


  ontslapenes opgewek word. Hierdie wonings vind ons in
  die nuwe Jerusalem en sal eers beset word na die
  bruilofsmaal. Ook moet in gedagte gehou word dat die
  wonings vir alle heiliges is en nie net vir sommige nie.
  Sover ek verstaan is daar nie ʼn sekere groep wat deur
  Christus uitgesonder word behalwe die 144000 Israeliete
  nie. Daar word beweer dat die bruid bestaan uit 144000
  lede wat ook ongegrond is. Hierdie gedeelte word
  aangehaal uit Openbaring.14. Party werk weer hard om
  deel te wees van hierdie 144,000. Ons moenie die groot
  plan van God vergeet wat Hy het met Israel nie. Baie
  spekuleer sonder enige feite. Ek weet dat baie probeer om
  hoop te gee, maar dis beter om die waarheid van
  Openbaring en al die ander waarskuwings in ag te neem.
  Jesus waarsku Sy dissipels en ons om te volhard tot die
  einde. Nie om halfpad en wagtend op valse beloftes staat
  te maak nie. Die tyd kom vinnig nader vir die openbaring
  van die Antichris, en baie heiliges besef dat die
  wederkoms is die enigste koms van Christus.
  Die Antichris.
  Daar word beweer dat die openbaring van die Antichris vir
  die Joodse volk bedoel is, en hulle wat agterbly. Hoe
  belaglik is hierdie stelling net nie. Wat sal die mens nie
  nog uitdink om sy siening te staaf nie. Hulle s, net die
  afvalliges wat agter bly, sal die verdrukking deurmaak,
  terwyl Jesus die heiliges waarsku van die gebeure wat
  kom, om hulle paraat en waaksaam te maak oor die
  toekoms van God se wil. Teen hierdie tyd is die Bybel deur
  die sogenaamde vertalers heeltemal verdraai en vertolk
  met hulle menslike opinies. Die laaste vertaling was die
  1933/53 wat deur God aanvaar was. Ek het die ervaring
  met hierdie vertaling opgedoen toe ek in 1980 die nuwe
  vertaling probeer lees het. Die Here het aan my
  meegedeel om die persoon wat hierdie nuwe vertaling aan
  my geleen het, om te vra vir die ou vertaling. Op daardie
  stadium het ek niks verstaan nie. Baie jare later soos die
  Bybel vertolk is om aan te pas by die kerk se lering, het
  ek dit verstaan waarom die Here my daardie dag weerhou
  het van die dwaling. Vandag word die Bybel gedruk in die


  vorm van ʼn storieboek. Hulle neem skrifgedeeltes weg
  wat belangrik is wanneer dit kom by die wedergeboorte en
  die doop. As hierdie verdraaiing kan plaasvind hoekom nie
  die wegraping teorie nie. Daar is hulle wat glo dat God sal
  ons nie in die vuuroond gooi nie. Heeltemal reg, maar God
  het ook ges as jy deur die vuur gaan sal dit jou nie
  skroei nie. As jy deur die rivier gaan sal dit jou nie
  oorstroom nie.
  Jesaja. 43:2 As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en
  deur die rivierehulle sal jou nie oorstroom nie; as jy
  deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal
  jou nie brand nie. Moedswillig vergeet hulle dat Jesus die
  gemeente bemoedig om tot die dood vas te hou.
  Openbaring. 2:10 Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die
  duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp,
  sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien
  dae lank verdrukking h. Wees getrou tot die dood toe, en
  Ek sal jou die kroon van die lewe gee.
  As Christus die heiliges in die vroe kerk so bemoedig,
  wat maak ons anders as die vroe gelowiges. Die vraag
  kom by my op. Wat is die verskil of ek sterf vir Christus
  voor die Antichris of in sy tyd? Vir Christus sal ons sterf as
  dit God behaag.
  Romeine. 8:36 Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons
  die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.
  Om in Suid Afrika te praat van vervolging tot die dood sal
  belaglik wees. Die kerk is vas aan die slaap soos die tien
  maagde. Daarom dat so ʼn stelling onvanpas voorkom in
  Suid Afrika. Die gemeente in S.A. is met vrees bevange en
  word woedend as jy na sulke gevalle verwys. Baie het
  alreeds kwaad geword vir my oor hierdie stellings wat
  gemaak is. Hulle s ek het ʼn twis-gees in my. Later soos
  die tyd verloop word hulle beter en verstaan, maar in
  hulle hart kan ek die vrees sien vir die toekoms wat hulle
  nie wil aanvaar nie. So glo sommige dat as die Antichris
  sy verskyning maak sal Christus ons wegneem van die


  aarde. Soos ek verder lees in Openbaring kan ek nie agter
  kom dat die heiliges wat onthoof word vervalle of
  agtergebly het nie. Paulus s dat die Antichris eers
  geopenbaar moet word.
  Die Skrif s: -Laat hy wat lees, oplet - Waarvoor moet
  daar opgelet word, anders as vir die Antichris wat in die
  tempel gaan sit. Die wat teruggeval het in die wreld se
  begeertes, sal sekerlik nie tyd h om op te let nie. As jy
  nie nou reg is nie, sal jy ook nie later reg wees nie. Verder
  haal Jesus aan: dan moet die wat in Judea is, na die
  berge vlug; Waarom sal Jesus aan Sy dissipels s om na
  die berge te vlug sonder om iets saam te neem as dit nie
  nodig is om te vlug nie? Ons gaan mos weggeraap word!
  Mag die Here ons tog help om ons o oop te hou vir
  hierdie waarskuwings dat ons nie omkant gevang word
  deur misleiding nie. Ek verstaan die afval is alreeds hier.
  Nou wag ons net vir die Antichris.
  Mattheus.24:21-22 Want dan sal daar groot verdrukking
  wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou
  toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as
  daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered
  word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie
  dae verkort word.
  Let wel, nie die teruggevallenes nie, maar alle volke,
  stamme, tale en nasies. Die toekoms waarvan Christus
  praat is op toepassing van die kerk. As ek s, die kerk,
  dan bedoel ek, die hele wreld. Alle volke wat
  wedergebore is.
  Verder lees ons oor die waarskuwing van die valse
  Christus wat op verskeie plekke voorkom. In vers 28 kry
  ons ʼn duidelike voorstel wanneer en hoe Christus
  terugkom by die wederkoms om die heiliges op te wek uit
  die grafte en hulle wat nog lewe, sal verander word in ʼn
  oomblik se tyd.
  Want oral waar die dooie liggaam l, daar sal die
  aasvols saamkom.


  Met hierdie gedeelte kan ons die koms van Christus
  bepaal wanneer Hy kom en waarheen Hy saam met die
  heiliges op pad is. Wanneer Israel omsingel word deur die
  soldate van die Antichris sal dit op daardie dag nie lig
  word nie. Eers teen die aand sal dit lig word, maar nie die
  lig van die son of die maan nie, nee, dit sal die
  heerlikheid van Christus wees met al die heiliges saam
  met Hom. Hierdie is die enigste en laaste koms van
  Christus soos Hy belowe het dat Hy weer sal kom om ons
  te kom haal. Halleluja, Jesus kom weer!
  Sagaria. 14: 6-7 En in di dag sal daar geen lig wees nie,
  die sterre sal duister wees. En dit sal ʼn enige dag wees
  wat aan die HERE bekend isgeen dag en geen nag nie;
  maar teen die aand sal dit lig word.
  Hierdie lig sal die lig van Christus en al die heiliges wat
  saam opgewek is uit die dood en die wat verander is met
  Sy koms. Verder s die Here in Daniel: Salig is hulle wat
  bly verwag tot en met 1335 dae. Totaal van 3jaar en
  7maande.
  Danil. 12:12 Welgeluksalig is hy wat bly verwag en
  duisend drie honderd vyf en dertig dae bereik.
  Dan eers wanneer Jesus op hierdie dag verskyn sal ons
  weet en verstaan. Nou waarom weerhou God hierdie tye
  van ons waarmee die christene hulself so bemoei. Hoekom
  nie maar net die dag en datum gee van Sy koms nie. Wel,
  sover ek verstaan is dit ʼn saak van geloof en volharding.
  Jesus self het ges hulle wat volhard tot die einde toe sal
  gered word. Dink net daaraan hoeveel met hulle
  skynheilige en onderduimse optrede God sal probeer bluf
  wanneer Jesus terugkom. Hulle sal voor die laaste dag
  probeer om hulle lewens skoon te kry om Christus te
  probeer oorreed van ʼn heilige oomblik in hul lewe. Wat ʼn
  patetiese poging en probeerslag sonder sukses. Wat
  vergeet word is die kleed van heiligmaking wat deur die
  bloed gereinig moet word deur sondebelydenis. Asook die
  bloed wat deur baie vertrap word sal geen meer offer h


  nie. Ja, vir sommige is die evangelie ʼn grap. Daar is geen
  groei tot die volmaaktheid van Christus nie. Maar, daar sal
  ʼn geween wees en die gekners van die tande.
  Hebrers. 6:4-6Want dit is onmoontlik om die wat
  eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak
  en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie
  woord van God gesmaak het en die kragte van die
  toekomstige wreld, en afvallig geword hetom di weer
  tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van
  hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot
  skande maak.
  Openbaring. 16: 12 Kyk, Ek kom soos ʼn dief. Salig is hy
  wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak
  rondloop en hulle sy skaamte sien nie.
  Die tye van Noag.
  Genesis.6:5-7 Toe die HERE sien dat die boosheid van
  die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat
  hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, het dit die
  HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en
  daar was smart in Sy hart. En die HERE s: Ek sal die
  mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die
  mens sowel as die vee en die kruipende diere en die vols
  van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak
  het.
  Waarom Jesus sy volk so baie waarsku is, omrede ons nie
  alles verstaan nie. Laat ons maar versigtig wees vir hulle
  wat wil byvoeg of weglaat wat alreeds aan ons gegee is.
  God het aan Noag ʼn opdrag gegee om diere in die ark in
  te neem, ook sy familie. Noag het hierdie opdrag van God
  gehoorsaam sonder enige vrae. Hy het niks verstaan wat
  God se wil was en wat die rede van God se optrede was
  nie. Eers nadat die sondvloed gekom het, het hy verstaan
  wat God se wil in sy lewe was.
  Alle mense en dier was deur die
  vloed gedood. In die sewe jaar
  sal almal nie gedood word nie


  maar net hulle wat die merk van die dier geneem het.
  Laat ons waaksaam wees en volhard tot die einde toe.
  Ook wil ek meld dat in hierdie gedeelte s hulle dat soos
  Noag in die ark bewaar was sal ons in die hemel
  opgeneem word deur die wegraping, alleenlik hulle wat
  reg is. Sover ek die gedeelte verstaan is Noag in die ark
  bewaar op die aarde en nie in die hemel nie. Christus self
  het ges dat Hy ons in die uur van beproewing sal bewaar
  wat oor die hele aarde kom. Hierdie bewaring is nie om
  ons te beskerm teen die Antichris of valse profeet wat ons
  wil dood ter wille van die evangelie nie. Nee! Christus
  bewaar ons van die sonde dat ons nie van Hom afvallig sal
  word nie. Sodat ons nie deel sal h aan die plae wat op
  die goddelose kom nie.
  Filippense.4:7 En die vrede van God, wat alle verstand te
  bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in
  Christus Jesus.
  Openbaring. 3:10 Omdat jy die woord van my
  lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur
  van beproewing wat oor die hele wreld kom om die
  bewoners van die aarde op die proef te stel.
  Laat ons nie Christus beperk met Sy bewaring op aarde
  oor die heiliges nie. Israel was in Egipte terwyl God die
  Egiptenare swaar getref het met plae. Geen plaag het
  Israel getref behalwe hulle wat nie onder die bloed was
  nie
  Exodus. 12: 7 En hulle moet van die bloed neem en dit
  stryk aan die twee deurposte en aan die bo-drumpel, aan
  die huise waarin hulle dit eet .
  Tye van Sodom en Gomorra.
  Lukas. 17:29 Maar op die dag toe Lot van Sodom
  uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af geren en
  almal vernietig.


  Weereens ʼn verwysing na die wegraping wat misleidend
  voorkom. Hier verwys Christus na die tyd van boosheid
  soos dit alreeds vandag ver gevorder het. Sodomie word
  bevorder dat mans met mekaar trou in die kerk en
  andersom. Wat ʼn skande om God te beledig om te s dat
  Hy die mens so gemaak het. Dit is lastering teen die
  skepping van God. Hier moet verstaan word dat die hele
  stad vernietig was, nie die hele wreld nie. Die sondes van
  Sodom was groot.
  Genesis.18:20 Verder het die HERE ges: Die geroep oor
  Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is
  waarlik baie swaar.
  Verder lees ons in die boek van Jona dat hy Nineve moes
  waarsku oor dieselfde optrede dat God die stad sou
  verwoes weens hulle sonde.
  Jona.1:2 Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad
  Ninev en preek daarteen, want hulle boosheid het
  opgestyg voor my aangesig.
  So sal die stad Babilon verwoes word aan die einde van
  die sewe jaar voor die koms van Christus. Alle heiliges
  word gewaarsku om nie in die stad teenwoordig te wees
  nie.
  Duidelik sien ons die verskil van die twee aangewese tye
  wat alreeds plaasgevind het. By albei moet ons dieselde
  boodskap uitbring. Jesus het hierdie twee gedeeltes
  gebruik om aan te toon in watter era die kerk hom sal
  bevind wanneer Hy kom. So gee Hy vir ons die tekens van
  die tye om te verstaan wat die Vader se wil is. Al hierdie
  tekens is om die kind van God te help verstaan wanneer
  hierdie dinge gebeur. Christus waarsku die kerk
  menigmaal deur verskillende verwysings van die ou
  Testamentiese gebeure en profesie. Hier moet verstaan
  word dat die eindtyd verskriklik boos sal voorkom dat die
  mens hom met duiwels bemoei soos in die vroe
  geskiedenis van Genesis. Dit is reeds oor hierdie soort
  gedrag dat die toorn van God opgewek is. Daarom dat ons


  ag moet gee op die waarskuwing om nie in hierdie sonde
  betrokke te raak nie.
  Die bruid.
  Nog ʼn geliefde skrif is die een in die boek van Johannes.
  Johannes.3:29;Hy wat die bruid
  het, is die bruidegom;
  Hierdie skrif word aangehaal dat di
  kerk die bruid van Christus is wat
  ook ongegrond voorkom omdat
  daar geen melding gemaak word
  dat die kerk as 'n bruid voorgestel
  word nie. As ons na die gelykenisse
  van Jesus kyk kom dit nrens voor
  dat Christus die kerk as 'n vrou beskryf nie. Baie verloor
  die visie waarvoor Christus gekom het en bly moedswillig
  aanhaal van die bruidsteorie sodat hulle boeke verkoop
  kan word. Daar word nie navorsing gedoen soos die
  heiliges waarvan ons lees in die boek van Handelinge nie.
  Handelinge. 17:11 En hierdie mense was edelmoediger
  as di in Thessalonka; hulle het die woord met alle
  welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek
  of hierdie dinge so was. Ons kan nie alles wat ons ontvang
  net aanneem sonder om seker te maak dat dit so is nie.
  Die dominerende leraar of profeet aanvaar nie debattering
  oor God se woord nie, eerder moet dit afgedwing word dat
  die openbaring wat hy ontvang het as finaal beslis word.
  Of hy nou reg of verkeerd is maak nie saak nie, hy is die
  profeet en sal sy gesag op ander afdwing omdat hy alleen
  voor God staan. Geweldige woorde wat ek neerpen, maar
  dit is hoe dit regtig in die kerk gaan dat baie heiliges
  onder gedwonge vrees vir mense is. Christus het aan ons
  die vryheid gegee om nie meer onder die wet te beweeg
  nie. Paulus het dieselfde probleem in die vroe kerk
  ontdek hoedat die duiwel deur sy geslepenheid die
  gemeente van Galasirs onder druk geplaas het met die
  sogenaamde geleerdes wat die heiliges wou beroof van
  hulle vryheid sodat hulle weer onder hulle juk kon wees.


  Vandag word presies dieselde gedoen met die konstitusie
  wat deur mense opgetrek is sodat hulle die heiliges kan
  beheer. Die Heilige Gees mag nie meer die gawes aan die
  heiliges oordra nie alhoewel dit van die kansel gepredik
  word ontbreek die daad. Profesie in die kerk is alreeds
  beperk en word deur geen heilige van gemeente vlak
  aanvaar nie. Net die herders mag profeteer in sommige
  kerke. Die herders wat nie profeteer nie blus die Gees
  heeltemal uit om die Heilige Gees te beperk sodat die
  Gees van God nie aktief in die gemeente is nie. Hierdie
  diktatoriale beweging kom al hoe meer voor in die kerk
  vandag. Petrus het die opsieners van hierdie
  regeringsgees gewaarsku dat hulle as herders toesig moet
  hou en nie die volk van God regeer nie. 1Petrus. 5:2-3
  Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder
  julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil
  gewin nie, maar met bereidwilligheid; ook nie as heersers
  oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde.
  Die rede van die stelling is om aan te dui waarom baie
  christene nie meer die belangstelling toon van die
  werkinge van die Heilige Gees nie. Daarom dat hulle nie
  meer die skrifte ondersoek wat deur baie aangewend word
  nie. Belangeloosheid het 'n groot probleem onder die volk
  geword om net enige lering in te neem sonder ondersoek
  of dit van die woord kom of nie. Selfs profesie kan die
  mens verblind wanneer so 'n profesie altyd na die goeie
  verwys sonder enige tug. Die groot probleem met hierdie
  leraars is dat hulle soek openbarings wat God konsuis
  weggesteek het en vir die heiliges verborge is. Op hierdie
  wyse word die verborge skatte wat die leraar ontvang
  ingevoeg met die waarheid. Hierdie verborgenhede wat
  geen krag dra nie, word op die heiliges afgelaai. Sodoende
  word hulle ook blind net soos hulle blinde leiers wat hulle
  versamel het om hulle oor te streel. Die waarheid sal
  alleenlik sevier in die hart van die heiliges wat God in
  Gees en waarheid aanbid.
  Die bruid word alleenlik bespreek in openbaring wat
  verwys na die nuwe Jerusalem. 'n Swaar pil om te sluk vir
  die wegraping teorie wat die waarheid verdraai om ook die


  stad en die heiliges een te maak. Die groot probleem met
  die bruidsteorie is wanneer Israel en die heidene geskei
  word. Die Bybel verwys Israel as die vrou van God waar
  die leraars die kerk as die vrou van Christus wil verkondig.
  Hier is 'n groot probleem met die uitleg omrede die
  fondament van die kerk het in Israel begin. Jesus self het
  ges dat die saligheid is uit die Jode. God die Vader het Sy
  Seun gestuur om vir die wreld te sterf, nie alleen vir
  Israel nie. Daarom die vrou wat Israel is word hulp
  aangebied deur Sy Seun om vir almal te sterwe. 'n Nuwe
  verbond het God met die mens opgerig wat in Israel begin
  het en wat ook daar sal eindig.
  Hierdie vrou wat ook verwys word in Openbaring twaalf is
  die enigste vrou wat aan God behoort. Weereens moet
  ons verstaan dat Christus die verhouding tussen Israel en
  God kom herstel het deur die soendood. Met hierdie
  liefdesdaad was almal deur God genooi om deel te h aan
  die koninkryk. As die fondament in Israel is en ons daarop
  bou hoe is dit moontlik dat ons nou afsonderlik opereer?
  In Openbaring lees ons van die nakomelinge van die vrou
  wat ook die gebooie van God bewaar en die getuienis van
  Jesus Christus hou. Openbaring. 12:17 En die draak
  was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om
  oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die
  gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus
  Christus hou. Jesus maak 'n stelling in Mattheus oor die
  tien maagde wat genooi is na die bruilofsmaal. Ek het
  altyd gewonder waarom Christus tien maagde uitverkies
  totdat die Heilige Gees dit aan my openbaar het. Hierdie
  tien maagde stel die kerk voor wat genooi word na Sy
  bruilofsmaal wat duidelik verklaar dat ons nie 'n bruid kan
  wees nie. Jesus het die tien maagde gebruik om die kerk
  in die laaste dae te openbaar. Soos ons alreeds weet word
  die wreld in tien streke verdeel wat ons ook die antwoord
  gee van die tien maagde wat ook wreldwyd voorkom.
  Elke maagd stel 'n streek voor in die wreld. Die gelykenis
  maak dit duidelik dat ons in die tydperk van die
  verdrukking sal wees en tog bewaar word van die toorn
  van die Lam wat oor die bewoners van die aarde kom.
  Paulus self het die kerk nie as die bruid aangewys nie


  maar as 'n reine maagd. 2Korinthiers. 11:2 Want ek is
  jaloers oor julle met ʼn goddelike jaloersheid, want ek het
  julle aan een man verbind, om julle as ʼn reine maagd aan
  Christus voor te stel. Hier maak Paulus net 'n vergelyking
  van die gemeente se reinheid wat hulle deur die bloed van
  die Lam ontvang het. Hy stel hulle voor as 'n maagd wat
  ook 'n verwysing is na die gelykenis van die tien maagde
  wat opgegaan het na die bruilofsmaal. Paulus gebruik
  tipologie van die maagdelikheid wat reinheid voorstel en
  nie 'n huwelik nie. As daar 'n huwelik moet wees sal die
  kerk voor Christus staan as tien maagde en nie een nie.
  Paulus maak gebruik van Christus se gelykenis van die
  tien maagde.
  In Openbaring is die enigste verklaring van die bruid wat
  duidelik gestel word sodat selfs onkundiges dit kan
  verstaan.
  Openbaring. 21:2, En een van die sewe engele wat die
  sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, het
  na my gekom en met my gespreek en ges: Kom
  hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam.
  En hy het my in die gees weggevoer op ʼn groot en ho
  berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem,
  wat uit die hemel van God neerdaal;
  Hier word die bruid vir ons duidelik uiteengesit. Hier het jy
  nie baie wysheid nodig om dit wat die engel vertoon te
  verstaan nie. Die engel toon die stad wat ook die bruid
  genoem word. Duideliker kan dit nie verklaar word nie.
  Hier word ʼn duidelike uiteensetting van die Nuwe
  Jerusalem gegee wat die bruid van Christus is waar ons
  genooi word as die bruilofsgaste. Die bruilofsgaste word
  ook duidelik verklaar as die sondaars wat tot bekering
  gekom het. Hulle word deur die Heilige Gees wat deur die
  prediker spreek genooi om deel te h aan die bruilofsmaal
  van die Lam. Regoor die wreld word die evangelie gegee
  aan alle nasies dat hulle moet bekeer van hul goddelose
  weg. Om sondes te bely en te laat staan.


  Sover ek kan aflui word die stelling gemaak van die bruid
  op grond van gesigte wat deur persone ontvang is om die
  teorie te staaf. Die woord s duidelik dat ons die geeste
  op die proef moet stel of dit van God is. Selfs die Joodse
  huwelik word ingebring om die teorie te versterk. As
  tipologie word die storie van Abraham se dienskneg
  gebruik wat vir Isak ʼn vrou gaan soek het in
  Mesopotami.
  Genesis.24:4 maar dat jy na my land en my familie sal
  gaan om vir my seun Isak ʼn vrou te neem.
  Daar is ʼn paar gedeeltes waarna opgelet moet word wat
  sulke opmerkings testaan. Eerstens moet onthou word
  dat die koms van Christus nie gerig was om ʼn vrou te
  soek nie, maar om verlossing vir die mens te bring. Om
  die mens se verhouding met God te herstel. In die hemel
  word daar nie in die huwelik uitgegee nie. Almal is soos
  die engele.
  Mattheus.22:30 Want in die opstanding trou hulle nie en
  word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos
  engele van God in die hemel.
  Tweedens moet ons oplet dat die dienskneg na die land
  van Abraham ʼn vrou moes soek. Derdens by sy familie.
  Dus, sien ons indien daar ʼn vrou vir Christus moes wees
  dit sekerlik nie op die aarde sou wees nie. Verder merk ek
  op dat die vrou van Isak was nie onrein en deur ʼn man
  beken nie. Sy was ʼn maagd maar nie sondeloos nie. Die
  stad is rein en sondeloos. Die verwysing van die bruid wat
  die stad is, word gebruik om die eenheid van die
  teenwoordigheid van die Godheid voor te stel. In die
  hemel is almal een met almal en met alles. Die stad is ook
  die voorbereidingswerk waarvan Christus belowe het.
  Johannes.14:2- 3 In die huis van my Vader is daar baie
  wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle ges
  het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan
  en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My
  toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.


  Die inwyding van die stad sal eers plaasvind wanneer al
  die gaste gereed is. Met hierdie fees sal almal saam bly
  wees en hulle verheug oor die stad wat Christus gebou en
  voorberei het vir hulle wat Hom liefhet. Mag die Here ons
  help om voorbereid te wees vir die dinge wat kom om
  staande te bly in sy Naam. Dat ons in hierdie tyd van die
  afval geestelik versterk word deur gebed. Om standvastig
  en waaksaam te wees teen alle misleiding. Dit is nie
  verkeerd om die kerk as ʼn vrou voor te stel nie, maar ons
  moet probeer verstaan wat die betekenis van Openbaring
  is sodat ons die regte uitleg kan gee. Enige saamgestelde
  teorie wat nie ooreenstem met die Woord nie kan skade
  veroorsaak en skeuring bring in die kerk. Daarom sal dit
  raadsaam wees om te kyk wie en wat word die kerk
  genoem.
  2 Johannes.1:1 Die ouderling aan die uitverkore vrou en
  aan haar kinderswat ek in waarheid liefhet, en nie ek
  alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het;
  In hierdie gedeelte skryf Johannes aan niemand anders as
  aan die gemeente van Jerusalem nie. Hier verwys hy na
  die boek Openbaring. Niemand het so ʼn stelling gemaak
  voordat Openbaring verskyn het nie. Johannes het nie
  gedink aan die kerk nie, maar aan Israel. Wie sou beter
  weet as die een wat die waarheid ontvang het. Verder
  sluit hy af met die woorde om aan te toon dat die
  nakomelinge van Israel haar groet.
  2Johannes 1:13 Die kinders van u uitverkore suster groet
  u. Amen.
  Hierdie aanhaling is die enigste verwysing na Openbaring.
  Openbaring 12:1 En ʼn groot teken het in die hemel
  verskyn: ʼn vrou wat met die son bekleed was, en die
  maan was onder haar voete, en op haar hoof ʼn kroon van
  twaalf sterre;,


  Openbaring.12:17 En die draak was vertoornd op die
  vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar
  ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en
  die getuienis van Jesus Christus hou.
  Hierdie gedeelte is duidelik genoeg om te verstaan dat die
  kerk nie die vrou van Christus is nie.
  Mattheus. 9:15 En Jesus s vir hulle: Kan die
  bruilofsgaste dan treur so lank as die bruidegom by hulle
  is? Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van
  hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas.
  Duideliker kan Christus dit nie stel nie. Hier word ons as
  die bruilofsgaste aangewys wat ooreenstem met ander
  gedeeltes in die Woord. Christus verwys na Homself as die
  bruidegom wat natuurlik ook ʼn bruid moet h. So word
  skrifgedeeltes gebruik om sieninge te staaf en teorie te
  maak wat onvanpas is. Dit sal beter wees as ons by die
  skrif bly en verstaan wat vir ons ges word. Op hierdie
  wyse word die kerk as die bruid uitgewys sodat die
  wegraping teorie versterk kan word. As ons die bruid
  wegneem tuimel die hele storie inmekaar en dit is presies
  wat hulle nie wil h moet gebeur nie. Een leuen help die
  volgende leuen, so word daar ʼn vesting van leuens gebou
  om die kinders van God te mislei wat hulle waaksaamheid
  verslap en heiligmaking beroof.
  As ons die stad die nuwe Jerusalem verwerp, dan verwerp
  ons ook dat die stad die bruid genoem word. Hierdie stad
  is nie 'n storie wat vergeestelik moet word nie, maar ons
  moet glo in die werk van God en die belofte van Jesus
  Christus dat Hy vir ons plek berei het. Hierdie stad word
  uitgebeeld met al haar versieringe net soos 'n bruid wat
  op haar troudag versierd is. Die stad is nie daar om
  vergeestelik te word dat die stad die heiliges voorstel nie.
  Die stad is 'n werklikheid en die werk van Christus.
  Die eerste opstanding.


  Openbaring.20:4-6 En ek het trone gesien, en hulle het
  daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek
  het die siele gesien van die wat onthoof is oor die
  getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat
  die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op
  hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en
  hulle het geleef en as konings geregeer saam met
  Christus die duisend jaar lank. En die ander dode het nie
  herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is
  die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het
  aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood
  geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van
  Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer
  duisend jaar lank.
  In hierdie gedeelte kom dit vir die eerste keer voor dat
  daar gepraat word van die opstanding. Geen melding is
  gemaak voor hierdie hoofstuk van enige opstanding nie.
  Hierdie opstanding vind plaas met die wederkoms van
  Christus. Eerstens moet ons verstaan en bepaal hoeveel
  opstandings daar sal wees. Volgens hierdie skrifgedeelte is
  daar net twee opstandings. Die eerste met die koms van
  Christus en die tweede na die duisendjaar vrede.
  Openbaring.20:14 En die dood en die doderyk is in die
  poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.
  Hierdie twee opstandings is duidelik en verstaanbaar.
  Geen ander opstanding word geskryf of weggesteek wat
  nie verstaan word nie. In vers 4 vind ons hulle wat deur
  die verdrukking gegaan het, en is nie verstoot soos
  sommige beweer nie. Hulle is deel van die vyf wyse
  maagde wat hulle olie behou het tot die dood. Ons moet
  in gedagte hou dat die vyf dwase maagde verwerp was en
  nie ʼn tweede kans ontvang het nie.
  Mattheus. 25:12 Maar hy antwoord en s: Voorwaar ek
  s vir julle, ek ken julle nie.
  Verder moet ons ook probeer verstaan wanneer sal die
  ontslapenes opstaan. Paulus s ons sal hulle hoegenaamd


  nie voor wees nie. ʼn Duidelike antwoord vind ons in
  Lukas.
  Lukas. 17:34-37 Ek s vir julle: In daardie nag sal daar
  twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die
  ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een
  sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die
  land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat
  word. En hulle antwoord en s vir Hom: Waar, Here? En
  Hy s vir hulle: Waar die liggaam l, daar sal die aasvols
  saamkom.
  Duideliker kan hierdie gedeelte nie vir ons beskryf word
  nie. Christus maak in Lukas bekend die tyd van sy
  wederkoms met die slag van Armageddon. Die
  verandering van die liggaam vind eers plaas met die
  wederkoms wat gepaard gaan met die slag van
  Armageddon. Net hierdie skrifgedeelte is 'n gewelde bom
  wat die wegraping teorie verpletter.
  Die tyd van die wederkoms spreek vanself volgens
  Openbaring.
  Openbaring. 19:17-18 En ek het een engel sien staan in
  die son; en hy het met ʼn groot stem uitgeroep en vir al
  die vols ges wat in die middel van die lug vlieg: Kom
  hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote
  God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees
  van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die
  vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees
  van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.
  Mattheus. 13:24-30 ʼn Ander gelykenis het Hy hulle
  voorgehou en ges: Die koninkryk van die hemele is soos
  ʼn man wat goeie saad in sy land gesaai het; maar terwyl
  die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder
  die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies
  opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid
  ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en


  vir hom ges: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land
  gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy
  antwoord hulle: ʼn Vyandige mens het dit gedoen. Toe s
  die diensknegte vir hom: Wil u dan h dat ons dit moet
  gaan bymekaarmaak? Maar hy antwoord: Nee, dat julle
  nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die
  koring daarmee saam uittrek nie. Laat altwee saam groei
  tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers s:
  Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels
  om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my
  skuur.
  In hierdie gedeelte vind ons die gelykenis van die
  wederkoms wat Jesus gee aan Sy dissipels. Hy toon die
  verskillende soorte sade wat op die aarde gevind sal word
  wanneer Hy weer terugkom. Jesus het met die goeie saad
  wat die evangelie is, begin. Die duiwel het hierdie goeie
  saad verdraai en dit in onkruid verander. Hierdie onkruid is
  dwaalleringe wat van die dwaalleraars afkomstig is.
  Hierdie onkruid het alreeds net na Jesus se opstanding
  begin deur sommige wat geglo het dat die opstanding
  alreeds plaasgevind het. Vandag het ons dieselfde
  probleem met hulle wat glo dat die heiliges nie deur die
  verdrukking gaan nie. Nrens het Jesus sulke beloftes
  gemaak dat enige christen die verdrukking sal vryspring
  nie, behalwe hulle wat alreeds ontslaap het. Vandag is
  hierdie onkruid geweldig aan die groei en verstik alreeds
  sommige heiliges wat die pad duister raak. Baie glo vas
  dat die weg wat hulle wandel reg is. Sommige bevestig
  sonder vrees dat hulle die regte weg is, anders sou God
  hulle nie staande gehou het nie. Wat hulle vergeet is dat
  die koring en die onkruid sal saam groei tot die einde. Die
  einde sal wees wanneer Jesus terugkom met die
  wederkoms om die grafte oop te maak, maar voor Hy die
  grafte oopmaak word die onkruid uitgetrek deur die plae
  wat oor die ongehoorsames kom. Dus sien ons dat die
  koring tot die einde sal bly staan. Ons sien ook hier
  hoedat die oordeel oor die goddelose plaasvind sonder dat
  die heiliges geraak word.


  Die toekomstige toorn.
  1Thessalonisense. 1:10 en sy Seun uit die hemele te
  verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons
  van die toekomstige toorn verlos.
  Hierdie is ook ʼn gepasde skrifgedeelte wat gebruik word
  dat die heiliges die toorn van God wat op die aarde kom
  sal vryspring. Die groot probleem met die uitleg van die
  skrif is so fyn ingebring dat baie nie die skrif self verstaan
  wat Paulus probeer s nie. Daarom dat Petrus aanhaal dat
  daar hulle is wat die woord verdraai omdat hulle dit
  moeilik vind om te verstaan. Om ons van die toekomstige
  toorn te verlos word ons deur die bloed van Jesus gereinig
  en deur die Heilige Gees versel sodat die toorn van God
  nie oor die heiliges sal kom nie. Baie dink dat God ʼn
  kokende pot vuur oor die aarde strooi en almal wat nou
  daar teenwoordig is, sal verbrand. Sommige gebruik die
  voorbeeld van ʼn huis wat aan die brand is. Hoe belaglik is
  die teorie van die valse leraars nie om God as moordenaar
  en verwoester aan te wys. Hulle bring enige storie te vore
  om hul teorie smaaklik en verleidend aan te bied wat die
  onkundige en onvaste siele verlei. By die meeste van
  hierdie gelowiges is daar geen vrees van God teenwoordig
  nie. Meerderheid kom ligsinnig voor asof die wegraping ʼn
  grap is. Die opgewondenheid oor die wegraping laat
  eerder toe dat sonde vermeerder in die lewens van die
  heiliges. Die hele teorie het ʼn geloofsaak geword wat hulle
  vatbaar maak om een met die wreld te word. Jy moet
  maar net glo dan sal jy daar wees wanneer Jesus kom om
  die heiliges te kom haal.
  Wat ek verstaan in die Skrif is dat die Here die heiliges
  van die toekomstige toorn sal verlos, wat beteken dat alle
  heiliges dan van hierdie toorn verlos sal wees. M.a.w. daar
  sal geen heiliges op aarde teenwoordig wees wanneer
  hierdie toorn openbaar word nie. Ongelukkig word dit aan
  Johannes geopenbaar dat daar menigte heiliges is wat in
  die verdrukking tydperk teenwoordig sal wees. Die Here
  sal Sy kinders nie bedrieg nie, laat ons wakker word en
  vas staan tot die einde. Hy wat volhard tot die einde, nie


  tot die wegraping nie, sal gered word. Die hoofsaak is dat
  Jesus ons verlos deur die wedergeboorte wat ons dan ook
  die mag gee om kinders van God genoem te kan word.
  Hierdie kindskap vrywaar ons van die toorn van God wat
  oor die goddelose kom. So sal hulle wat in die verdrukking
  teenwoordig is ook deur Christus bewaar word van die
  toorn wat oor die hele wreld kom.
  Die datum profete.
  Vele boeke word gevind van predikers wat probeer om
  profetiese datums in te bring wat Jesus se woorde
  elimineer. Christus word uitgeskakel terwyl hulle nou
  direkte antwoorde van die Heilige Gees ontvang. Wat
  Christus nie vir ons kon s nie sal hulle nou aan ons
  meedeel. Die eerste groot fout wat gemaak word is
  wanneer Jesus se woorde verwerp word of in twyfel getrek
  word. Dit is hier waar die valsheid en verdraaiing van God
  se woord inkom, wanneer die siel hom nie verneder onder
  die hand van God nie, maak hy homself vatbaar vir
  verleiding. Daar word ook gebruik gemaak van politieke
  sieninge wat spekulasie voortbring. Die goddelose weet
  self nie aldag wat hulle moet maak nie. Hulle wat hierdie
  goddelose opdragte kry weerhou ook baie inligting van
  hulle ondergeskiktes. Daarom dat ons nie alle nuus wat in
  koerante geplaas word as waardige kennis kan aanneem
  nie. Ons toekoms word ook nie op koerante gebou nie,
  maar op die Woord van God. Selfs die verkiesings is ʼn
  klug wat baie mislei. Daarom is dit belangrik as kinders
  van God om ons hoop nie op die goddelose te plaas nie.
  As ons die koerante moet lees en met die politiek
  vermeng raak sal ons later wegdryf van die waarheid.
  Hierdie politieke inligting wat baie gebruik om hul siening
  te staaf is deur die media misleidend wat skade bring in
  baie se siele. As ons op die Here wag sal ons beter
  verstaan wat Sy wil vir die heiliges is. Die datums wat
  volgens politieke oortuiging gemaak word het baie se
  lewens verwoes omdat hulle sulke dwaalheid aangeneem
  het om deur vreesagtige tyding op te tree. Reeds het baie
  onskuldiges hulle eiendomme verkoop en werk verlaat
  weens hierdie soort uitlatings wat deur die valse profete


  gemaak is. Die profete is daardeur verryk met die boeke
  wat hulle verkoop het onder die volk, omdat hulle die
  nuuskierigheid van die volk ken. Omdat baie ongeduldig
  raak met die koms van Christus soek hulle al hierdie soort
  leesstof wat verwarring en afvalligheid veroorsaak. Om die
  volk te bemoedig is dit goed om van sulke predikers wat
  graag die koms van Christus wil bepaal, om hulle te
  vermy. Hulle bring graag tekens van die uitspansel in om
  hulle teorie te versterk. Die Israeliese feeste word ook
  gebruik om die wegraping vastigheid te gee dat dit op ʼn
  sekere feestyd sal gebeur. So word daar baie metodes
  uitgedink om vas te stel wanneer Jesus terugkom vir die
  wegraping. As ons ag slaan op die woorde van Jesus wat
  Hy aan die kerk meegedeel het in Openbaring.1-2 sal ons
  geen probleem vind om te wag totdat Hy verskyn nie.
  Israel is die duidelikste profesie vir die toekoms omdat die
  Antichris sy verskyning daar sal maak. Ons het
  genoegsame feite en waarskuwings wat Christus aan Sy
  kerk gegee het om op ag te slaan voor Sy wederkoms
  plaasvind.
  Die mag van vrees.
  Ten laaste wil ek hierdie gedeelte afsluit om te praat oor
  die grootste vyand van die Westerse nasies. Hierdie vyand
  wat deur baie verwerp word en nie graag oor die kansel
  genoem word nie is die mag van vrees. Dit is algemeen
  dat ons in die Westerse lande nie die woord vervolging
  meer ken nie. Alhoewel dit nog voorkom onder die kinders
  van God, omdat Paulus praat van valse broeders en dat
  hulle wat godsvrugtig wil lewe sal vervolg word. Hierdie
  vervolging is algemeen in Suid-Afrika se Pinkster kerke,
  omdat baie broeders hulle onttrek van hulle wat na
  heiligmaking streef. Daar word meegedeel jy is te eng, of
  neem dinge te ernstig op. So word jou familie en vriende
  minder. Die wat jy vertrou en gehoop het jou sal bystaan
  distansieer hulself omdat die begeertes wat in hulle is bots
  met die Heilige Gees leiding.


  Dit is verstane dat Jesus ges het dat hierdie weg is ʼn
  smal pad.
  Mattheus. 7:14 Want die poort is nou en die pad is smal
  wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.
  Waarom is die pad smal? Omdat daar net genoeg plek vir
  jou en Christus is wat jou lei na die ewigheid. Daar is ook
  nie plek vir ʼn maat soos Petrus wat vir Johannes saam
  wou neem toe Jesus hom roep nie. As ons op hierdie smal
  pad bly sal ons ook in oorwinning bly en die gees van
  vreesagtigheid sal ons nie oormeester nie.
  Selfs in my eie lewe was hierdie monster in my hart toe ek
  nog jonk was. Ek het gerebeleer daarteen as dit swaar
  gegaan het met my en wou die beproewings nie aanneem
  dat dit somtyds sleg gaan nie. Eendag berispe ʼn geliefde
  volwasse broeder my en toon die moeilike omstandighede
  van ander broeders wat ly in ander lande vir die Naam
  van Jesus. Maar hierdie berisping het my siel verhard en
  wou nie hierdie soort omstandighede aanvaar nie. Ek wou
  h dit moet goed gaan met my soos dit goed gaan met die
  goddelose. Hierdie gesingheid het afvalligheid in my lewe
  gebring en my onvergenoeg gemaak teenoor die
  voorsiening van God.
  Toe ek die wortel van die kwaad ontdek waarom ek so
  optree, was die ontdekking dat ek bevange was met die
  gees van vrees. Ek wou nie ly of sterf vir Christus nie. Ek
  was gemaklik in my gemaksone wat op daardie tydstip
  van my lewe aanvaarbaar was. Ek wou ook nie die
  vervolging wat kom deur die goddelose beleef nie, daarom
  het ek opgehou om die evangelie te preek en eerder my
  gesprekke met die alledaagse omstandighede en sport
  ingesluit om sodoende die Heilige Gees se stem te
  versmoor. Maar diep in my hart het dit altyd na God
  uitgeroep omdat ek geweet het dat Sy kinders van Hom
  afhanklik is en nie sonder Hom kan oorleef nie. Elke keer
  as ek weer op die weg ag gee verdwyn die mag van vrees.
  Paulus noem verder in Hebrers:


  Hebrers.13:13 Laat ons dan uitgaan na Hom toe
  buitekant die laer en sy smaad dra.
  Vir christene was dit algemeen om vir Christus te ly omdat
  die vervolging teen die heiliges geweldig was. Soos die
  kerk met die wreld een word, word hulle self swak en
  beklaenswaardig. As jy vir iemand vertel hoe sleg jy voel
  sal die persoon nie vir jou bid om gesond te word nie,
  maar verwys na die dokter. Die wreld se metodes is meer
  aanvaarbaar in die kerk as die christelike riglyne wat
  nagekom moet word. Verskillende programme word
  ingestel om rigting te gee aan die heiliges wat sit met
  geestelike probleme. Daar is geen groter oplossing vir ʼn
  probleem as dat die siel hom tot God rig en afstand doen
  van sy ongeregtigheid terwyl hy gewas word met die
  bloed van die Lam. Bely en erken die sonde of swakheid
  wat die geestes krag weerhou soos dit in die begin van die
  wedergeboorte plaasgevind het. As ons as leiers terugkeer
  na God sal die volk ook terugkeer na God. Die
  verantwoordelikheid rus op die leiers van die kerk.
  Die ontkennings fase.
  Wanneer die persoon die waarheid besef en tog ten spyte
  van die onthulling daarvan weier hy om die waarheid
  toelating te gee omdat jare se studie en selfopoffering
  niks in sy lewe opgelewer het nie. So kom baie geleerdes
  tot skande wanneer hulle besef dat hul geleerdheid die
  grootste struikelblok was wat die waarheid van hulle
  weerhou het. Eer en lof van mense wat verkry was sal
  ontneem word en wat sal die menigte s oor al die leuens
  wat gepredik was. Die vernedering wat die arme siel moet
  deurmaak omdat hy ook besluier was deur die duiwel om
  alle leuens van ander dwaalleraars te aanvaar. Gewoonlik
  word hulle wat die waarheid spreek beveg met die gees
  van Hannja wat teen Jeremia opgestaan het. Met hierdie
  gees wil hulle aan die volk bewys dat hulle reg is en die
  ware profeet verkeerd.


  Bekende spreukwoorde word aangehaal soos: Hy spreek
  in sy eie gees, of hy is nie 'n profeet nie. Hierdie geliefde
  woorde word aan die volk oorgedra om die profeet
  kragteloos te maak en om die volk teen hom op te sweep.
  Ten laaste word die persoon verwyder uit die kerk
  (sinagoge) om hom as 'n voorbeeld te stel voor die volk
  sodat hulle die herders kan vrees. 'n Handeling waarvan
  Christus gepraat het wat hulle aan die heiliges sal doen.
  Paulus s ons moet die slegte mense verwyder, nie die
  heiliges nie. Die slegtes is hulle wat in sonde lewe en die
  waarheid onderdruk. Wanneer God die waarheid openbaar
  deur iemand word aan hom meegedeel dat hy
  bevooroordelend voorkom en nie in die liefde wandel nie.
Working...
X