Die geklank van die basuin.
Hier praat Paulus met die heiliges, hulle wat hulle
bekommer oor die ontslapenes. Hulle treur oor die wat tot
sterwe kom omdat hulle geen kennis van die toekomstige
het nie. Paulus lig die heiliges in omtrent hierdie
verwarring wat onder hulle plaasvind en deel mee dat
hulle die ontslapenes hoegenaamd nie voor sal wees met
die opstanding nie. Wat baie op daardie stadium nie
verstaan het nie, is wanneer Jesus terugkom. Hulle het
geglo dat Hy sou terugkom in hulle tyd, want dit was die
boodskap wat baie gelowiges oorgedra het, veral sommige
wat die boodskap nie reg verstaan het nie. Petrus praat in
sy brief oor hierdie oordraagbare mites en fabels wat
mense aangeneem het en aan hulle kinders oorgedra het.
Die wat die Woord nie verstaan nie veroorsaak geweldige
skade aan die liggelowiges. Dit is ook belangrik om te
weet wanneer is die opstanding van die heiliges. Die


enigste tyd wanneer van die
opstanding gepraat word is in
Openbaring.20:5 waar genoem word
van die eerste opstanding met die
wederkoms. Hierdie basuin is nie deel van die sewe
basuine wat geblaas word nie. Die sewe basuine is
waarskuwinge vir die heiliges oor die dinge wat kom, waar
hierdie basuin die opwekking van die regverdiges is. Ons
moet ook in gedagte hou dat die stem van ʼn aartsengel
ook klink soos ʼn basuin. Die geklank van die basuin sal
eers die ontslape heiliges opwek en daarna die wat nog in
die lewe oorgebly het verander.
Nou moet ons ook oplet dat nrens kom dit in die Woord
voor dat daar meer as een opstanding sal plaasvind nie.
Ek weet dat baie hierdie sienswyse insleep om hulle teorie
vastigheid te gee. As die heiliges opgewek word en
weggeraap word soos sommige beweer, moet hierdie
gebeurtenis vir 'n twee maal plaasvind wat ook aan ons
bekend maak dat Jesus weer kom vir die derde keer.
Wanneer Hy vir die derde keer kom moet Hy weer hierdie
wegraping en opstanding laat plaasvind sodat die heiliges
wat in die verdrukking gedood is, opstaan om saam met
Hom te regeer volgens die belofte wat in Openbaring
voorkom. Dan moet die geklank van die basuin weer
gehoor word vir 'n verdere opstanding.
Openbaring.20:4 En ek het trone gesien, en hulle het
daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek
het die siele gesien van die wat onthoof is oor die
getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat
die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op
hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en
hulle het geleef en as konings geregeer saam met
Christus die duisend jaar lank.
Maar hierdie heiliges van die verdrukking sal nie deel h
aan die bruilofsmaal van die Lam nie, want al die ander
heiliges is alreeds weg. Hulle sal dan ook geien word as
die vyf dwase maagde wat deur Christus verwerp was.


Maak dit sin? Nee stellig nie! Daar is nog net een koms
van Christus waarop ons wag.
Weggevoer in wolke.
1Thessalonisense.4:16-17 Want die Here self sal van die
hemel neerdaal met ʼn geroep, met die stem van ʼn
aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die
wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal
ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke
weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal
ons altyd by die Here wees.
Aan die gemeente word dit duidelik gemaak, dat hulle wat
nog in die lewe oorbly, en nie deur die Antichris vernietig
is of deur die natuurlike dood geneem is nie, hulle saam
met die ontslapenes Christus sal ontmoet in die lug. Eers
sal die ontslapenes opgewek word, dan sal ons saam met
hulle Christus ontmoet. Onthou en moet nie vergeet dat
as ons voor die tyd weggeneem is, saam met wie sal die
heiliges opgewek word wat in die verdrukking agtergebly
het, soos sommige beweer? Daar sal niemand meer in die
grafte wees om op te wek by die wederkoms nie. Daar
waar almal saam sal wees met Hom vir ewig en altyd.
Nrens lees ek van die afvallige heiliges wat nou in die
hemel vertoon word dat daar ʼn later wegraping vir hulle is
nie. Laat ons maar wag en geduldig wees soos Job ook
geduldig gewag het. Ons moet onthou, die tyd van die
Antichris is verby wanneer Christus terugkom om Israel te
bewaar van ʼn slagting wat die duiwel beplan. Meerderheid
van die profetiese boek Openbaring moet in vervulling
gaan voordat Christus terugkom. Ons as heiliges wat in
hierdie tydperk sal wees moet voortgaan om die evangelie
te verkondig totdat Hy kom. Terwyl ons wag op die
saligheid, laat ons aanhou om Christus te verkondig tydig
en ontydig. Het Jesus dan nie ges, waarmee sal Hy ons
besig vind wanneer Hy kom nie? Kom laat ons nie ons
talente begrawe soos die lui dienskneg wat sy talent
begrawe het omdat hy bang was nie. Laat ons woeker met
God se Woord en die waarheid aan alle mense bring sodat


hulle vry kan word. Hierdie wegvoering vind alleen plaas
met die wederkoms van Christus.
Die verborgenheid.
1 Korintirs. 15 :51-52 Kyk, ek deel julle ʼn
verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie,
maar ons sal almal verander word, in ʼn oomblik, in ʼn
oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal
weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word;
en ons sal verander word.
Die verborgenheid: 1. Ons sal wel nie almal ontslaap nie.
2. Ons sal verander word.
3. In ʼn oomblik, in ʼn oogwink.
4. By die laaste basuin.
5. Want die dode sal opgewek word.
6. Ons sal verander word, om saam
met hulle Christus te ontmoet.
Hierdie opraping het ook ʼn bepaalde tyd wanneer dit gaan
geskied. Jesus het alreeds die tyd bekend gemaak
wanneer hierdie opraping waarvan Paulus praat sal
gebeur. Hierdie gedeelte sluit aan by die vorige wat nou
bespreek is. Paulus maak dit weereens bekend dat die
heiliges wat nog in die lewe is saam met die ontslapenes
opgewek sal word by die wederkoms van Christus. Ons
lees nrens in die boek Openbaring waar enige basuin
blaas waar iemand opgewek word nie. Daar word in die
Woord ook geen melding gemaak hoe ons Christus
geheimsinnig ontmoet in die lug nie. Ons lees in:
Lukas.17: 34-37. Ek s vir julle: In daardie nag sal daar
twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die
ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een
sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op
die land wees; die een sal aangeneem en die ander
verlaat word. En hulle antwoord en s vir Hom: Waar,
Here? En Hy s vir hulle: Waar die liggaam l, daar sal die
aasvols saamkom.


Hier beskryf Christus alreeds die opraping van die heiliges
by Sy wederkoms. Hy maak ook die verskillende tye wat
betrokke is bekend soos bv. oggend, middag en aand. Nou
kom die vraag, waar, Here? En Christus maak dit so
duidelik bekend dat waar die liggaam l, sal die aasvols
saamkom. Watter duideliker antwoord kan ons nie kry as
hierdie antwoord nie. Almal weet dat die koms van
Christus vind plaas met die slag van Armageddon.
Openbaring.19:17-21 En ek het een engel sien staan in
die son; en hy het met ʼn groot stem uitgeroep en vir al
die vols ges wat in die middel van die lug vlieg: Kom
hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote
God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees
van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die
vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees
van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.
Om plek te berei.
Johannes.14:1-3 Laat julle hart nie ontsteld word nie;
glo in God, glo ook in My. In die huis van my Vader is
daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir
julle ges het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as
Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal
julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek
is.
Christus maak bekend Hy gaan om plek te berei vir die
heiliges. Hier word geen melding gemaak wanneer die
heiliges inwonend by hierdie wonings sal wees nie. Jesus
spreek dat Hy ons na Hom toe sal neem. M.a.w. daar
waar Hy woonagtig is, sal die heiliges ook wees. Hierdie
gedeelte word gebruik om die wegraping te staaf om te s
dat die heiliges sal weggeneem word na hierdie wonings
wat deur Christus voorberei is. Ons dra nie veel kennis
omtrent hierdie gedeelte van die wonings nie, behalwe dat
Christus die voorbereidings gemaak het vir al die heiliges
wat teenwoordig sal wees. Nou moet ons ook in gedagte
hou, dat die volheid van die heidene moet nog voltallig
wees voordat Christus terugkom aarde toe en voordat die


ontslapenes opgewek word. Hierdie wonings vind ons in
die nuwe Jerusalem en sal eers beset word na die
bruilofsmaal. Ook moet in gedagte gehou word dat die
wonings vir alle heiliges is en nie net vir sommige nie.
Sover ek verstaan is daar nie ʼn sekere groep wat deur
Christus uitgesonder word behalwe die 144000 Israeliete
nie. Daar word beweer dat die bruid bestaan uit 144000
lede wat ook ongegrond is. Hierdie gedeelte word
aangehaal uit Openbaring.14. Party werk weer hard om
deel te wees van hierdie 144,000. Ons moenie die groot
plan van God vergeet wat Hy het met Israel nie. Baie
spekuleer sonder enige feite. Ek weet dat baie probeer om
hoop te gee, maar dis beter om die waarheid van
Openbaring en al die ander waarskuwings in ag te neem.
Jesus waarsku Sy dissipels en ons om te volhard tot die
einde. Nie om halfpad en wagtend op valse beloftes staat
te maak nie. Die tyd kom vinnig nader vir die openbaring
van die Antichris, en baie heiliges besef dat die
wederkoms is die enigste koms van Christus.
Die Antichris.
Daar word beweer dat die openbaring van die Antichris vir
die Joodse volk bedoel is, en hulle wat agterbly. Hoe
belaglik is hierdie stelling net nie. Wat sal die mens nie
nog uitdink om sy siening te staaf nie. Hulle s, net die
afvalliges wat agter bly, sal die verdrukking deurmaak,
terwyl Jesus die heiliges waarsku van die gebeure wat
kom, om hulle paraat en waaksaam te maak oor die
toekoms van God se wil. Teen hierdie tyd is die Bybel deur
die sogenaamde vertalers heeltemal verdraai en vertolk
met hulle menslike opinies. Die laaste vertaling was die
1933/53 wat deur God aanvaar was. Ek het die ervaring
met hierdie vertaling opgedoen toe ek in 1980 die nuwe
vertaling probeer lees het. Die Here het aan my
meegedeel om die persoon wat hierdie nuwe vertaling aan
my geleen het, om te vra vir die ou vertaling. Op daardie
stadium het ek niks verstaan nie. Baie jare later soos die
Bybel vertolk is om aan te pas by die kerk se lering, het
ek dit verstaan waarom die Here my daardie dag weerhou
het van die dwaling. Vandag word die Bybel gedruk in die


vorm van ʼn storieboek. Hulle neem skrifgedeeltes weg
wat belangrik is wanneer dit kom by die wedergeboorte en
die doop. As hierdie verdraaiing kan plaasvind hoekom nie
die wegraping teorie nie. Daar is hulle wat glo dat God sal
ons nie in die vuuroond gooi nie. Heeltemal reg, maar God
het ook ges as jy deur die vuur gaan sal dit jou nie
skroei nie. As jy deur die rivier gaan sal dit jou nie
oorstroom nie.
Jesaja. 43:2 As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en
deur die rivierehulle sal jou nie oorstroom nie; as jy
deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal
jou nie brand nie. Moedswillig vergeet hulle dat Jesus die
gemeente bemoedig om tot die dood vas te hou.
Openbaring. 2:10 Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die
duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp,
sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien
dae lank verdrukking h. Wees getrou tot die dood toe, en
Ek sal jou die kroon van die lewe gee.
As Christus die heiliges in die vroe kerk so bemoedig,
wat maak ons anders as die vroe gelowiges. Die vraag
kom by my op. Wat is die verskil of ek sterf vir Christus
voor die Antichris of in sy tyd? Vir Christus sal ons sterf as
dit God behaag.
Romeine. 8:36 Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons
die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.
Om in Suid Afrika te praat van vervolging tot die dood sal
belaglik wees. Die kerk is vas aan die slaap soos die tien
maagde. Daarom dat so ʼn stelling onvanpas voorkom in
Suid Afrika. Die gemeente in S.A. is met vrees bevange en
word woedend as jy na sulke gevalle verwys. Baie het
alreeds kwaad geword vir my oor hierdie stellings wat
gemaak is. Hulle s ek het ʼn twis-gees in my. Later soos
die tyd verloop word hulle beter en verstaan, maar in
hulle hart kan ek die vrees sien vir die toekoms wat hulle
nie wil aanvaar nie. So glo sommige dat as die Antichris
sy verskyning maak sal Christus ons wegneem van die


aarde. Soos ek verder lees in Openbaring kan ek nie agter
kom dat die heiliges wat onthoof word vervalle of
agtergebly het nie. Paulus s dat die Antichris eers
geopenbaar moet word.
Die Skrif s: -Laat hy wat lees, oplet - Waarvoor moet
daar opgelet word, anders as vir die Antichris wat in die
tempel gaan sit. Die wat teruggeval het in die wreld se
begeertes, sal sekerlik nie tyd h om op te let nie. As jy
nie nou reg is nie, sal jy ook nie later reg wees nie. Verder
haal Jesus aan: dan moet die wat in Judea is, na die
berge vlug; Waarom sal Jesus aan Sy dissipels s om na
die berge te vlug sonder om iets saam te neem as dit nie
nodig is om te vlug nie? Ons gaan mos weggeraap word!
Mag die Here ons tog help om ons o oop te hou vir
hierdie waarskuwings dat ons nie omkant gevang word
deur misleiding nie. Ek verstaan die afval is alreeds hier.
Nou wag ons net vir die Antichris.
Mattheus.24:21-22 Want dan sal daar groot verdrukking
wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou
toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as
daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered
word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie
dae verkort word.
Let wel, nie die teruggevallenes nie, maar alle volke,
stamme, tale en nasies. Die toekoms waarvan Christus
praat is op toepassing van die kerk. As ek s, die kerk,
dan bedoel ek, die hele wreld. Alle volke wat
wedergebore is.
Verder lees ons oor die waarskuwing van die valse
Christus wat op verskeie plekke voorkom. In vers 28 kry
ons ʼn duidelike voorstel wanneer en hoe Christus
terugkom by die wederkoms om die heiliges op te wek uit
die grafte en hulle wat nog lewe, sal verander word in ʼn
oomblik se tyd.
Want oral waar die dooie liggaam l, daar sal die
aasvols saamkom.


Met hierdie gedeelte kan ons die koms van Christus
bepaal wanneer Hy kom en waarheen Hy saam met die
heiliges op pad is. Wanneer Israel omsingel word deur die
soldate van die Antichris sal dit op daardie dag nie lig
word nie. Eers teen die aand sal dit lig word, maar nie die
lig van die son of die maan nie, nee, dit sal die
heerlikheid van Christus wees met al die heiliges saam
met Hom. Hierdie is die enigste en laaste koms van
Christus soos Hy belowe het dat Hy weer sal kom om ons
te kom haal. Halleluja, Jesus kom weer!
Sagaria. 14: 6-7 En in di dag sal daar geen lig wees nie,
die sterre sal duister wees. En dit sal ʼn enige dag wees
wat aan die HERE bekend isgeen dag en geen nag nie;
maar teen die aand sal dit lig word.
Hierdie lig sal die lig van Christus en al die heiliges wat
saam opgewek is uit die dood en die wat verander is met
Sy koms. Verder s die Here in Daniel: Salig is hulle wat
bly verwag tot en met 1335 dae. Totaal van 3jaar en
7maande.
Danil. 12:12 Welgeluksalig is hy wat bly verwag en
duisend drie honderd vyf en dertig dae bereik.
Dan eers wanneer Jesus op hierdie dag verskyn sal ons
weet en verstaan. Nou waarom weerhou God hierdie tye
van ons waarmee die christene hulself so bemoei. Hoekom
nie maar net die dag en datum gee van Sy koms nie. Wel,
sover ek verstaan is dit ʼn saak van geloof en volharding.
Jesus self het ges hulle wat volhard tot die einde toe sal
gered word. Dink net daaraan hoeveel met hulle
skynheilige en onderduimse optrede God sal probeer bluf
wanneer Jesus terugkom. Hulle sal voor die laaste dag
probeer om hulle lewens skoon te kry om Christus te
probeer oorreed van ʼn heilige oomblik in hul lewe. Wat ʼn
patetiese poging en probeerslag sonder sukses. Wat
vergeet word is die kleed van heiligmaking wat deur die
bloed gereinig moet word deur sondebelydenis. Asook die
bloed wat deur baie vertrap word sal geen meer offer h


nie. Ja, vir sommige is die evangelie ʼn grap. Daar is geen
groei tot die volmaaktheid van Christus nie. Maar, daar sal
ʼn geween wees en die gekners van die tande.
Hebrers. 6:4-6Want dit is onmoontlik om die wat
eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak
en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie
woord van God gesmaak het en die kragte van die
toekomstige wreld, en afvallig geword hetom di weer
tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van
hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot
skande maak.
Openbaring. 16: 12 Kyk, Ek kom soos ʼn dief. Salig is hy
wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak
rondloop en hulle sy skaamte sien nie.
Die tye van Noag.
Genesis.6:5-7 Toe die HERE sien dat die boosheid van
die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat
hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, het dit die
HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en
daar was smart in Sy hart. En die HERE s: Ek sal die
mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die
mens sowel as die vee en die kruipende diere en die vols
van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak
het.
Waarom Jesus sy volk so baie waarsku is, omrede ons nie
alles verstaan nie. Laat ons maar versigtig wees vir hulle
wat wil byvoeg of weglaat wat alreeds aan ons gegee is.
God het aan Noag ʼn opdrag gegee om diere in die ark in
te neem, ook sy familie. Noag het hierdie opdrag van God
gehoorsaam sonder enige vrae. Hy het niks verstaan wat
God se wil was en wat die rede van God se optrede was
nie. Eers nadat die sondvloed gekom het, het hy verstaan
wat God se wil in sy lewe was.
Alle mense en dier was deur die
vloed gedood. In die sewe jaar
sal almal nie gedood word nie


maar net hulle wat die merk van die dier geneem het.
Laat ons waaksaam wees en volhard tot die einde toe.
Ook wil ek meld dat in hierdie gedeelte s hulle dat soos
Noag in die ark bewaar was sal ons in die hemel
opgeneem word deur die wegraping, alleenlik hulle wat
reg is. Sover ek die gedeelte verstaan is Noag in die ark
bewaar op die aarde en nie in die hemel nie. Christus self
het ges dat Hy ons in die uur van beproewing sal bewaar
wat oor die hele aarde kom. Hierdie bewaring is nie om
ons te beskerm teen die Antichris of valse profeet wat ons
wil dood ter wille van die evangelie nie. Nee! Christus
bewaar ons van die sonde dat ons nie van Hom afvallig sal
word nie. Sodat ons nie deel sal h aan die plae wat op
die goddelose kom nie.
Filippense.4:7 En die vrede van God, wat alle verstand te
bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in
Christus Jesus.
Openbaring. 3:10 Omdat jy die woord van my
lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur
van beproewing wat oor die hele wreld kom om die
bewoners van die aarde op die proef te stel.
Laat ons nie Christus beperk met Sy bewaring op aarde
oor die heiliges nie. Israel was in Egipte terwyl God die
Egiptenare swaar getref het met plae. Geen plaag het
Israel getref behalwe hulle wat nie onder die bloed was
nie
Exodus. 12: 7 En hulle moet van die bloed neem en dit
stryk aan die twee deurposte en aan die bo-drumpel, aan
die huise waarin hulle dit eet .
Tye van Sodom en Gomorra.
Lukas. 17:29 Maar op die dag toe Lot van Sodom
uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af geren en
almal vernietig.


Weereens ʼn verwysing na die wegraping wat misleidend
voorkom. Hier verwys Christus na die tyd van boosheid
soos dit alreeds vandag ver gevorder het. Sodomie word
bevorder dat mans met mekaar trou in die kerk en
andersom. Wat ʼn skande om God te beledig om te s dat
Hy die mens so gemaak het. Dit is lastering teen die
skepping van God. Hier moet verstaan word dat die hele
stad vernietig was, nie die hele wreld nie. Die sondes van
Sodom was groot.
Genesis.18:20 Verder het die HERE ges: Die geroep oor
Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is
waarlik baie swaar.
Verder lees ons in die boek van Jona dat hy Nineve moes
waarsku oor dieselfde optrede dat God die stad sou
verwoes weens hulle sonde.
Jona.1:2 Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad
Ninev en preek daarteen, want hulle boosheid het
opgestyg voor my aangesig.
So sal die stad Babilon verwoes word aan die einde van
die sewe jaar voor die koms van Christus. Alle heiliges
word gewaarsku om nie in die stad teenwoordig te wees
nie.
Duidelik sien ons die verskil van die twee aangewese tye
wat alreeds plaasgevind het. By albei moet ons dieselde
boodskap uitbring. Jesus het hierdie twee gedeeltes
gebruik om aan te toon in watter era die kerk hom sal
bevind wanneer Hy kom. So gee Hy vir ons die tekens van
die tye om te verstaan wat die Vader se wil is. Al hierdie
tekens is om die kind van God te help verstaan wanneer
hierdie dinge gebeur. Christus waarsku die kerk
menigmaal deur verskillende verwysings van die ou
Testamentiese gebeure en profesie. Hier moet verstaan
word dat die eindtyd verskriklik boos sal voorkom dat die
mens hom met duiwels bemoei soos in die vroe
geskiedenis van Genesis. Dit is reeds oor hierdie soort
gedrag dat die toorn van God opgewek is. Daarom dat ons


ag moet gee op die waarskuwing om nie in hierdie sonde
betrokke te raak nie.
Die bruid.
Nog ʼn geliefde skrif is die een in die boek van Johannes.
Johannes.3:29;Hy wat die bruid
het, is die bruidegom;
Hierdie skrif word aangehaal dat di
kerk die bruid van Christus is wat
ook ongegrond voorkom omdat
daar geen melding gemaak word
dat die kerk as 'n bruid voorgestel
word nie. As ons na die gelykenisse
van Jesus kyk kom dit nrens voor
dat Christus die kerk as 'n vrou beskryf nie. Baie verloor
die visie waarvoor Christus gekom het en bly moedswillig
aanhaal van die bruidsteorie sodat hulle boeke verkoop
kan word. Daar word nie navorsing gedoen soos die
heiliges waarvan ons lees in die boek van Handelinge nie.
Handelinge. 17:11 En hierdie mense was edelmoediger
as di in Thessalonka; hulle het die woord met alle
welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek
of hierdie dinge so was. Ons kan nie alles wat ons ontvang
net aanneem sonder om seker te maak dat dit so is nie.
Die dominerende leraar of profeet aanvaar nie debattering
oor God se woord nie, eerder moet dit afgedwing word dat
die openbaring wat hy ontvang het as finaal beslis word.
Of hy nou reg of verkeerd is maak nie saak nie, hy is die
profeet en sal sy gesag op ander afdwing omdat hy alleen
voor God staan. Geweldige woorde wat ek neerpen, maar
dit is hoe dit regtig in die kerk gaan dat baie heiliges
onder gedwonge vrees vir mense is. Christus het aan ons
die vryheid gegee om nie meer onder die wet te beweeg
nie. Paulus het dieselfde probleem in die vroe kerk
ontdek hoedat die duiwel deur sy geslepenheid die
gemeente van Galasirs onder druk geplaas het met die
sogenaamde geleerdes wat die heiliges wou beroof van
hulle vryheid sodat hulle weer onder hulle juk kon wees.


Vandag word presies dieselde gedoen met die konstitusie
wat deur mense opgetrek is sodat hulle die heiliges kan
beheer. Die Heilige Gees mag nie meer die gawes aan die
heiliges oordra nie alhoewel dit van die kansel gepredik
word ontbreek die daad. Profesie in die kerk is alreeds
beperk en word deur geen heilige van gemeente vlak
aanvaar nie. Net die herders mag profeteer in sommige
kerke. Die herders wat nie profeteer nie blus die Gees
heeltemal uit om die Heilige Gees te beperk sodat die
Gees van God nie aktief in die gemeente is nie. Hierdie
diktatoriale beweging kom al hoe meer voor in die kerk
vandag. Petrus het die opsieners van hierdie
regeringsgees gewaarsku dat hulle as herders toesig moet
hou en nie die volk van God regeer nie. 1Petrus. 5:2-3
Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder
julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil
gewin nie, maar met bereidwilligheid; ook nie as heersers
oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde.
Die rede van die stelling is om aan te dui waarom baie
christene nie meer die belangstelling toon van die
werkinge van die Heilige Gees nie. Daarom dat hulle nie
meer die skrifte ondersoek wat deur baie aangewend word
nie. Belangeloosheid het 'n groot probleem onder die volk
geword om net enige lering in te neem sonder ondersoek
of dit van die woord kom of nie. Selfs profesie kan die
mens verblind wanneer so 'n profesie altyd na die goeie
verwys sonder enige tug. Die groot probleem met hierdie
leraars is dat hulle soek openbarings wat God konsuis
weggesteek het en vir die heiliges verborge is. Op hierdie
wyse word die verborge skatte wat die leraar ontvang
ingevoeg met die waarheid. Hierdie verborgenhede wat
geen krag dra nie, word op die heiliges afgelaai. Sodoende
word hulle ook blind net soos hulle blinde leiers wat hulle
versamel het om hulle oor te streel. Die waarheid sal
alleenlik sevier in die hart van die heiliges wat God in
Gees en waarheid aanbid.
Die bruid word alleenlik bespreek in openbaring wat
verwys na die nuwe Jerusalem. 'n Swaar pil om te sluk vir
die wegraping teorie wat die waarheid verdraai om ook die


stad en die heiliges een te maak. Die groot probleem met
die bruidsteorie is wanneer Israel en die heidene geskei
word. Die Bybel verwys Israel as die vrou van God waar
die leraars die kerk as die vrou van Christus wil verkondig.
Hier is 'n groot probleem met die uitleg omrede die
fondament van die kerk het in Israel begin. Jesus self het
ges dat die saligheid is uit die Jode. God die Vader het Sy
Seun gestuur om vir die wreld te sterf, nie alleen vir
Israel nie. Daarom die vrou wat Israel is word hulp
aangebied deur Sy Seun om vir almal te sterwe. 'n Nuwe
verbond het God met die mens opgerig wat in Israel begin
het en wat ook daar sal eindig.
Hierdie vrou wat ook verwys word in Openbaring twaalf is
die enigste vrou wat aan God behoort. Weereens moet
ons verstaan dat Christus die verhouding tussen Israel en
God kom herstel het deur die soendood. Met hierdie
liefdesdaad was almal deur God genooi om deel te h aan
die koninkryk. As die fondament in Israel is en ons daarop
bou hoe is dit moontlik dat ons nou afsonderlik opereer?
In Openbaring lees ons van die nakomelinge van die vrou
wat ook die gebooie van God bewaar en die getuienis van
Jesus Christus hou. Openbaring. 12:17 En die draak
was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om
oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die
gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus
Christus hou. Jesus maak 'n stelling in Mattheus oor die
tien maagde wat genooi is na die bruilofsmaal. Ek het
altyd gewonder waarom Christus tien maagde uitverkies
totdat die Heilige Gees dit aan my openbaar het. Hierdie
tien maagde stel die kerk voor wat genooi word na Sy
bruilofsmaal wat duidelik verklaar dat ons nie 'n bruid kan
wees nie. Jesus het die tien maagde gebruik om die kerk
in die laaste dae te openbaar. Soos ons alreeds weet word
die wreld in tien streke verdeel wat ons ook die antwoord
gee van die tien maagde wat ook wreldwyd voorkom.
Elke maagd stel 'n streek voor in die wreld. Die gelykenis
maak dit duidelik dat ons in die tydperk van die
verdrukking sal wees en tog bewaar word van die toorn
van die Lam wat oor die bewoners van die aarde kom.
Paulus self het die kerk nie as die bruid aangewys nie


maar as 'n reine maagd. 2Korinthiers. 11:2 Want ek is
jaloers oor julle met ʼn goddelike jaloersheid, want ek het
julle aan een man verbind, om julle as ʼn reine maagd aan
Christus voor te stel. Hier maak Paulus net 'n vergelyking
van die gemeente se reinheid wat hulle deur die bloed van
die Lam ontvang het. Hy stel hulle voor as 'n maagd wat
ook 'n verwysing is na die gelykenis van die tien maagde
wat opgegaan het na die bruilofsmaal. Paulus gebruik
tipologie van die maagdelikheid wat reinheid voorstel en
nie 'n huwelik nie. As daar 'n huwelik moet wees sal die
kerk voor Christus staan as tien maagde en nie een nie.
Paulus maak gebruik van Christus se gelykenis van die
tien maagde.
In Openbaring is die enigste verklaring van die bruid wat
duidelik gestel word sodat selfs onkundiges dit kan
verstaan.
Openbaring. 21:2, En een van die sewe engele wat die
sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, het
na my gekom en met my gespreek en ges: Kom
hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam.
En hy het my in die gees weggevoer op ʼn groot en ho
berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem,
wat uit die hemel van God neerdaal;
Hier word die bruid vir ons duidelik uiteengesit. Hier het jy
nie baie wysheid nodig om dit wat die engel vertoon te
verstaan nie. Die engel toon die stad wat ook die bruid
genoem word. Duideliker kan dit nie verklaar word nie.
Hier word ʼn duidelike uiteensetting van die Nuwe
Jerusalem gegee wat die bruid van Christus is waar ons
genooi word as die bruilofsgaste. Die bruilofsgaste word
ook duidelik verklaar as die sondaars wat tot bekering
gekom het. Hulle word deur die Heilige Gees wat deur die
prediker spreek genooi om deel te h aan die bruilofsmaal
van die Lam. Regoor die wreld word die evangelie gegee
aan alle nasies dat hulle moet bekeer van hul goddelose
weg. Om sondes te bely en te laat staan.


Sover ek kan aflui word die stelling gemaak van die bruid
op grond van gesigte wat deur persone ontvang is om die
teorie te staaf. Die woord s duidelik dat ons die geeste
op die proef moet stel of dit van God is. Selfs die Joodse
huwelik word ingebring om die teorie te versterk. As
tipologie word die storie van Abraham se dienskneg
gebruik wat vir Isak ʼn vrou gaan soek het in
Mesopotami.
Genesis.24:4 maar dat jy na my land en my familie sal
gaan om vir my seun Isak ʼn vrou te neem.
Daar is ʼn paar gedeeltes waarna opgelet moet word wat
sulke opmerkings testaan. Eerstens moet onthou word
dat die koms van Christus nie gerig was om ʼn vrou te
soek nie, maar om verlossing vir die mens te bring. Om
die mens se verhouding met God te herstel. In die hemel
word daar nie in die huwelik uitgegee nie. Almal is soos
die engele.
Mattheus.22:30 Want in die opstanding trou hulle nie en
word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos
engele van God in die hemel.
Tweedens moet ons oplet dat die dienskneg na die land
van Abraham ʼn vrou moes soek. Derdens by sy familie.
Dus, sien ons indien daar ʼn vrou vir Christus moes wees
dit sekerlik nie op die aarde sou wees nie. Verder merk ek
op dat die vrou van Isak was nie onrein en deur ʼn man
beken nie. Sy was ʼn maagd maar nie sondeloos nie. Die
stad is rein en sondeloos. Die verwysing van die bruid wat
die stad is, word gebruik om die eenheid van die
teenwoordigheid van die Godheid voor te stel. In die
hemel is almal een met almal en met alles. Die stad is ook
die voorbereidingswerk waarvan Christus belowe het.
Johannes.14:2- 3 In die huis van my Vader is daar baie
wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle ges
het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan
en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My
toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.


Die inwyding van die stad sal eers plaasvind wanneer al
die gaste gereed is. Met hierdie fees sal almal saam bly
wees en hulle verheug oor die stad wat Christus gebou en
voorberei het vir hulle wat Hom liefhet. Mag die Here ons
help om voorbereid te wees vir die dinge wat kom om
staande te bly in sy Naam. Dat ons in hierdie tyd van die
afval geestelik versterk word deur gebed. Om standvastig
en waaksaam te wees teen alle misleiding. Dit is nie
verkeerd om die kerk as ʼn vrou voor te stel nie, maar ons
moet probeer verstaan wat die betekenis van Openbaring
is sodat ons die regte uitleg kan gee. Enige saamgestelde
teorie wat nie ooreenstem met die Woord nie kan skade
veroorsaak en skeuring bring in die kerk. Daarom sal dit
raadsaam wees om te kyk wie en wat word die kerk
genoem.
2 Johannes.1:1 Die ouderling aan die uitverkore vrou en
aan haar kinderswat ek in waarheid liefhet, en nie ek
alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het;
In hierdie gedeelte skryf Johannes aan niemand anders as
aan die gemeente van Jerusalem nie. Hier verwys hy na
die boek Openbaring. Niemand het so ʼn stelling gemaak
voordat Openbaring verskyn het nie. Johannes het nie
gedink aan die kerk nie, maar aan Israel. Wie sou beter
weet as die een wat die waarheid ontvang het. Verder
sluit hy af met die woorde om aan te toon dat die
nakomelinge van Israel haar groet.
2Johannes 1:13 Die kinders van u uitverkore suster groet
u. Amen.
Hierdie aanhaling is die enigste verwysing na Openbaring.
Openbaring 12:1 En ʼn groot teken het in die hemel
verskyn: ʼn vrou wat met die son bekleed was, en die
maan was onder haar voete, en op haar hoof ʼn kroon van
twaalf sterre;,


Openbaring.12:17 En die draak was vertoornd op die
vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar
ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en
die getuienis van Jesus Christus hou.
Hierdie gedeelte is duidelik genoeg om te verstaan dat die
kerk nie die vrou van Christus is nie.
Mattheus. 9:15 En Jesus s vir hulle: Kan die
bruilofsgaste dan treur so lank as die bruidegom by hulle
is? Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van
hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas.
Duideliker kan Christus dit nie stel nie. Hier word ons as
die bruilofsgaste aangewys wat ooreenstem met ander
gedeeltes in die Woord. Christus verwys na Homself as die
bruidegom wat natuurlik ook ʼn bruid moet h. So word
skrifgedeeltes gebruik om sieninge te staaf en teorie te
maak wat onvanpas is. Dit sal beter wees as ons by die
skrif bly en verstaan wat vir ons ges word. Op hierdie
wyse word die kerk as die bruid uitgewys sodat die
wegraping teorie versterk kan word. As ons die bruid
wegneem tuimel die hele storie inmekaar en dit is presies
wat hulle nie wil h moet gebeur nie. Een leuen help die
volgende leuen, so word daar ʼn vesting van leuens gebou
om die kinders van God te mislei wat hulle waaksaamheid
verslap en heiligmaking beroof.
As ons die stad die nuwe Jerusalem verwerp, dan verwerp
ons ook dat die stad die bruid genoem word. Hierdie stad
is nie 'n storie wat vergeestelik moet word nie, maar ons
moet glo in die werk van God en die belofte van Jesus
Christus dat Hy vir ons plek berei het. Hierdie stad word
uitgebeeld met al haar versieringe net soos 'n bruid wat
op haar troudag versierd is. Die stad is nie daar om
vergeestelik te word dat die stad die heiliges voorstel nie.
Die stad is 'n werklikheid en die werk van Christus.
Die eerste opstanding.


Openbaring.20:4-6 En ek het trone gesien, en hulle het
daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek
het die siele gesien van die wat onthoof is oor die
getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat
die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op
hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en
hulle het geleef en as konings geregeer saam met
Christus die duisend jaar lank. En die ander dode het nie
herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is
die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het
aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood
geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van
Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer
duisend jaar lank.
In hierdie gedeelte kom dit vir die eerste keer voor dat
daar gepraat word van die opstanding. Geen melding is
gemaak voor hierdie hoofstuk van enige opstanding nie.
Hierdie opstanding vind plaas met die wederkoms van
Christus. Eerstens moet ons verstaan en bepaal hoeveel
opstandings daar sal wees. Volgens hierdie skrifgedeelte is
daar net twee opstandings. Die eerste met die koms van
Christus en die tweede na die duisendjaar vrede.
Openbaring.20:14 En die dood en die doderyk is in die
poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.
Hierdie twee opstandings is duidelik en verstaanbaar.
Geen ander opstanding word geskryf of weggesteek wat
nie verstaan word nie. In vers 4 vind ons hulle wat deur
die verdrukking gegaan het, en is nie verstoot soos
sommige beweer nie. Hulle is deel van die vyf wyse
maagde wat hulle olie behou het tot die dood. Ons moet
in gedagte hou dat die vyf dwase maagde verwerp was en
nie ʼn tweede kans ontvang het nie.
Mattheus. 25:12 Maar hy antwoord en s: Voorwaar ek
s vir julle, ek ken julle nie.
Verder moet ons ook probeer verstaan wanneer sal die
ontslapenes opstaan. Paulus s ons sal hulle hoegenaamd


nie voor wees nie. ʼn Duidelike antwoord vind ons in
Lukas.
Lukas. 17:34-37 Ek s vir julle: In daardie nag sal daar
twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die
ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een
sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die
land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat
word. En hulle antwoord en s vir Hom: Waar, Here? En
Hy s vir hulle: Waar die liggaam l, daar sal die aasvols
saamkom.
Duideliker kan hierdie gedeelte nie vir ons beskryf word
nie. Christus maak in Lukas bekend die tyd van sy
wederkoms met die slag van Armageddon. Die
verandering van die liggaam vind eers plaas met die
wederkoms wat gepaard gaan met die slag van
Armageddon. Net hierdie skrifgedeelte is 'n gewelde bom
wat die wegraping teorie verpletter.
Die tyd van die wederkoms spreek vanself volgens
Openbaring.
Openbaring. 19:17-18 En ek het een engel sien staan in
die son; en hy het met ʼn groot stem uitgeroep en vir al
die vols ges wat in die middel van die lug vlieg: Kom
hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote
God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees
van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die
vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees
van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.
Mattheus. 13:24-30 ʼn Ander gelykenis het Hy hulle
voorgehou en ges: Die koninkryk van die hemele is soos
ʼn man wat goeie saad in sy land gesaai het; maar terwyl
die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder
die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies
opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid
ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en


vir hom ges: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land
gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy
antwoord hulle: ʼn Vyandige mens het dit gedoen. Toe s
die diensknegte vir hom: Wil u dan h dat ons dit moet
gaan bymekaarmaak? Maar hy antwoord: Nee, dat julle
nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die
koring daarmee saam uittrek nie. Laat altwee saam groei
tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers s:
Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels
om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my
skuur.
In hierdie gedeelte vind ons die gelykenis van die
wederkoms wat Jesus gee aan Sy dissipels. Hy toon die
verskillende soorte sade wat op die aarde gevind sal word
wanneer Hy weer terugkom. Jesus het met die goeie saad
wat die evangelie is, begin. Die duiwel het hierdie goeie
saad verdraai en dit in onkruid verander. Hierdie onkruid is
dwaalleringe wat van die dwaalleraars afkomstig is.
Hierdie onkruid het alreeds net na Jesus se opstanding
begin deur sommige wat geglo het dat die opstanding
alreeds plaasgevind het. Vandag het ons dieselfde
probleem met hulle wat glo dat die heiliges nie deur die
verdrukking gaan nie. Nrens het Jesus sulke beloftes
gemaak dat enige christen die verdrukking sal vryspring
nie, behalwe hulle wat alreeds ontslaap het. Vandag is
hierdie onkruid geweldig aan die groei en verstik alreeds
sommige heiliges wat die pad duister raak. Baie glo vas
dat die weg wat hulle wandel reg is. Sommige bevestig
sonder vrees dat hulle die regte weg is, anders sou God
hulle nie staande gehou het nie. Wat hulle vergeet is dat
die koring en die onkruid sal saam groei tot die einde. Die
einde sal wees wanneer Jesus terugkom met die
wederkoms om die grafte oop te maak, maar voor Hy die
grafte oopmaak word die onkruid uitgetrek deur die plae
wat oor die ongehoorsames kom. Dus sien ons dat die
koring tot die einde sal bly staan. Ons sien ook hier
hoedat die oordeel oor die goddelose plaasvind sonder dat
die heiliges geraak word.


Die toekomstige toorn.
1Thessalonisense. 1:10 en sy Seun uit die hemele te
verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons
van die toekomstige toorn verlos.
Hierdie is ook ʼn gepasde skrifgedeelte wat gebruik word
dat die heiliges die toorn van God wat op die aarde kom
sal vryspring. Die groot probleem met die uitleg van die
skrif is so fyn ingebring dat baie nie die skrif self verstaan
wat Paulus probeer s nie. Daarom dat Petrus aanhaal dat
daar hulle is wat die woord verdraai omdat hulle dit
moeilik vind om te verstaan. Om ons van die toekomstige
toorn te verlos word ons deur die bloed van Jesus gereinig
en deur die Heilige Gees versel sodat die toorn van God
nie oor die heiliges sal kom nie. Baie dink dat God ʼn
kokende pot vuur oor die aarde strooi en almal wat nou
daar teenwoordig is, sal verbrand. Sommige gebruik die
voorbeeld van ʼn huis wat aan die brand is. Hoe belaglik is
die teorie van die valse leraars nie om God as moordenaar
en verwoester aan te wys. Hulle bring enige storie te vore
om hul teorie smaaklik en verleidend aan te bied wat die
onkundige en onvaste siele verlei. By die meeste van
hierdie gelowiges is daar geen vrees van God teenwoordig
nie. Meerderheid kom ligsinnig voor asof die wegraping ʼn
grap is. Die opgewondenheid oor die wegraping laat
eerder toe dat sonde vermeerder in die lewens van die
heiliges. Die hele teorie het ʼn geloofsaak geword wat hulle
vatbaar maak om een met die wreld te word. Jy moet
maar net glo dan sal jy daar wees wanneer Jesus kom om
die heiliges te kom haal.
Wat ek verstaan in die Skrif is dat die Here die heiliges
van die toekomstige toorn sal verlos, wat beteken dat alle
heiliges dan van hierdie toorn verlos sal wees. M.a.w. daar
sal geen heiliges op aarde teenwoordig wees wanneer
hierdie toorn openbaar word nie. Ongelukkig word dit aan
Johannes geopenbaar dat daar menigte heiliges is wat in
die verdrukking tydperk teenwoordig sal wees. Die Here
sal Sy kinders nie bedrieg nie, laat ons wakker word en
vas staan tot die einde. Hy wat volhard tot die einde, nie


tot die wegraping nie, sal gered word. Die hoofsaak is dat
Jesus ons verlos deur die wedergeboorte wat ons dan ook
die mag gee om kinders van God genoem te kan word.
Hierdie kindskap vrywaar ons van die toorn van God wat
oor die goddelose kom. So sal hulle wat in die verdrukking
teenwoordig is ook deur Christus bewaar word van die
toorn wat oor die hele wreld kom.
Die datum profete.
Vele boeke word gevind van predikers wat probeer om
profetiese datums in te bring wat Jesus se woorde
elimineer. Christus word uitgeskakel terwyl hulle nou
direkte antwoorde van die Heilige Gees ontvang. Wat
Christus nie vir ons kon s nie sal hulle nou aan ons
meedeel. Die eerste groot fout wat gemaak word is
wanneer Jesus se woorde verwerp word of in twyfel getrek
word. Dit is hier waar die valsheid en verdraaiing van God
se woord inkom, wanneer die siel hom nie verneder onder
die hand van God nie, maak hy homself vatbaar vir
verleiding. Daar word ook gebruik gemaak van politieke
sieninge wat spekulasie voortbring. Die goddelose weet
self nie aldag wat hulle moet maak nie. Hulle wat hierdie
goddelose opdragte kry weerhou ook baie inligting van
hulle ondergeskiktes. Daarom dat ons nie alle nuus wat in
koerante geplaas word as waardige kennis kan aanneem
nie. Ons toekoms word ook nie op koerante gebou nie,
maar op die Woord van God. Selfs die verkiesings is ʼn
klug wat baie mislei. Daarom is dit belangrik as kinders
van God om ons hoop nie op die goddelose te plaas nie.
As ons die koerante moet lees en met die politiek
vermeng raak sal ons later wegdryf van die waarheid.
Hierdie politieke inligting wat baie gebruik om hul siening
te staaf is deur die media misleidend wat skade bring in
baie se siele. As ons op die Here wag sal ons beter
verstaan wat Sy wil vir die heiliges is. Die datums wat
volgens politieke oortuiging gemaak word het baie se
lewens verwoes omdat hulle sulke dwaalheid aangeneem
het om deur vreesagtige tyding op te tree. Reeds het baie
onskuldiges hulle eiendomme verkoop en werk verlaat
weens hierdie soort uitlatings wat deur die valse profete


gemaak is. Die profete is daardeur verryk met die boeke
wat hulle verkoop het onder die volk, omdat hulle die
nuuskierigheid van die volk ken. Omdat baie ongeduldig
raak met die koms van Christus soek hulle al hierdie soort
leesstof wat verwarring en afvalligheid veroorsaak. Om die
volk te bemoedig is dit goed om van sulke predikers wat
graag die koms van Christus wil bepaal, om hulle te
vermy. Hulle bring graag tekens van die uitspansel in om
hulle teorie te versterk. Die Israeliese feeste word ook
gebruik om die wegraping vastigheid te gee dat dit op ʼn
sekere feestyd sal gebeur. So word daar baie metodes
uitgedink om vas te stel wanneer Jesus terugkom vir die
wegraping. As ons ag slaan op die woorde van Jesus wat
Hy aan die kerk meegedeel het in Openbaring.1-2 sal ons
geen probleem vind om te wag totdat Hy verskyn nie.
Israel is die duidelikste profesie vir die toekoms omdat die
Antichris sy verskyning daar sal maak. Ons het
genoegsame feite en waarskuwings wat Christus aan Sy
kerk gegee het om op ag te slaan voor Sy wederkoms
plaasvind.
Die mag van vrees.
Ten laaste wil ek hierdie gedeelte afsluit om te praat oor
die grootste vyand van die Westerse nasies. Hierdie vyand
wat deur baie verwerp word en nie graag oor die kansel
genoem word nie is die mag van vrees. Dit is algemeen
dat ons in die Westerse lande nie die woord vervolging
meer ken nie. Alhoewel dit nog voorkom onder die kinders
van God, omdat Paulus praat van valse broeders en dat
hulle wat godsvrugtig wil lewe sal vervolg word. Hierdie
vervolging is algemeen in Suid-Afrika se Pinkster kerke,
omdat baie broeders hulle onttrek van hulle wat na
heiligmaking streef. Daar word meegedeel jy is te eng, of
neem dinge te ernstig op. So word jou familie en vriende
minder. Die wat jy vertrou en gehoop het jou sal bystaan
distansieer hulself omdat die begeertes wat in hulle is bots
met die Heilige Gees leiding.


Dit is verstane dat Jesus ges het dat hierdie weg is ʼn
smal pad.
Mattheus. 7:14 Want die poort is nou en die pad is smal
wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.
Waarom is die pad smal? Omdat daar net genoeg plek vir
jou en Christus is wat jou lei na die ewigheid. Daar is ook
nie plek vir ʼn maat soos Petrus wat vir Johannes saam
wou neem toe Jesus hom roep nie. As ons op hierdie smal
pad bly sal ons ook in oorwinning bly en die gees van
vreesagtigheid sal ons nie oormeester nie.
Selfs in my eie lewe was hierdie monster in my hart toe ek
nog jonk was. Ek het gerebeleer daarteen as dit swaar
gegaan het met my en wou die beproewings nie aanneem
dat dit somtyds sleg gaan nie. Eendag berispe ʼn geliefde
volwasse broeder my en toon die moeilike omstandighede
van ander broeders wat ly in ander lande vir die Naam
van Jesus. Maar hierdie berisping het my siel verhard en
wou nie hierdie soort omstandighede aanvaar nie. Ek wou
h dit moet goed gaan met my soos dit goed gaan met die
goddelose. Hierdie gesingheid het afvalligheid in my lewe
gebring en my onvergenoeg gemaak teenoor die
voorsiening van God.
Toe ek die wortel van die kwaad ontdek waarom ek so
optree, was die ontdekking dat ek bevange was met die
gees van vrees. Ek wou nie ly of sterf vir Christus nie. Ek
was gemaklik in my gemaksone wat op daardie tydstip
van my lewe aanvaarbaar was. Ek wou ook nie die
vervolging wat kom deur die goddelose beleef nie, daarom
het ek opgehou om die evangelie te preek en eerder my
gesprekke met die alledaagse omstandighede en sport
ingesluit om sodoende die Heilige Gees se stem te
versmoor. Maar diep in my hart het dit altyd na God
uitgeroep omdat ek geweet het dat Sy kinders van Hom
afhanklik is en nie sonder Hom kan oorleef nie. Elke keer
as ek weer op die weg ag gee verdwyn die mag van vrees.
Paulus noem verder in Hebrers:


Hebrers.13:13 Laat ons dan uitgaan na Hom toe
buitekant die laer en sy smaad dra.
Vir christene was dit algemeen om vir Christus te ly omdat
die vervolging teen die heiliges geweldig was. Soos die
kerk met die wreld een word, word hulle self swak en
beklaenswaardig. As jy vir iemand vertel hoe sleg jy voel
sal die persoon nie vir jou bid om gesond te word nie,
maar verwys na die dokter. Die wreld se metodes is meer
aanvaarbaar in die kerk as die christelike riglyne wat
nagekom moet word. Verskillende programme word
ingestel om rigting te gee aan die heiliges wat sit met
geestelike probleme. Daar is geen groter oplossing vir ʼn
probleem as dat die siel hom tot God rig en afstand doen
van sy ongeregtigheid terwyl hy gewas word met die
bloed van die Lam. Bely en erken die sonde of swakheid
wat die geestes krag weerhou soos dit in die begin van die
wedergeboorte plaasgevind het. As ons as leiers terugkeer
na God sal die volk ook terugkeer na God. Die
verantwoordelikheid rus op die leiers van die kerk.
Die ontkennings fase.
Wanneer die persoon die waarheid besef en tog ten spyte
van die onthulling daarvan weier hy om die waarheid
toelating te gee omdat jare se studie en selfopoffering
niks in sy lewe opgelewer het nie. So kom baie geleerdes
tot skande wanneer hulle besef dat hul geleerdheid die
grootste struikelblok was wat die waarheid van hulle
weerhou het. Eer en lof van mense wat verkry was sal
ontneem word en wat sal die menigte s oor al die leuens
wat gepredik was. Die vernedering wat die arme siel moet
deurmaak omdat hy ook besluier was deur die duiwel om
alle leuens van ander dwaalleraars te aanvaar. Gewoonlik
word hulle wat die waarheid spreek beveg met die gees
van Hannja wat teen Jeremia opgestaan het. Met hierdie
gees wil hulle aan die volk bewys dat hulle reg is en die
ware profeet verkeerd.


Bekende spreukwoorde word aangehaal soos: Hy spreek
in sy eie gees, of hy is nie 'n profeet nie. Hierdie geliefde
woorde word aan die volk oorgedra om die profeet
kragteloos te maak en om die volk teen hom op te sweep.
Ten laaste word die persoon verwyder uit die kerk
(sinagoge) om hom as 'n voorbeeld te stel voor die volk
sodat hulle die herders kan vrees. 'n Handeling waarvan
Christus gepraat het wat hulle aan die heiliges sal doen.
Paulus s ons moet die slegte mense verwyder, nie die
heiliges nie. Die slegtes is hulle wat in sonde lewe en die
waarheid onderdruk. Wanneer God die waarheid openbaar
deur iemand word aan hom meegedeel dat hy
bevooroordelend voorkom en nie in die liefde wandel nie.