Openbaring.5

Die verseŽlde boek.
1 En ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, ʼn boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met sewe seŽls goed verseŽl.
Net soos ons die geskiedenis van die wÍreld opskrywe word die beplanning van God ook in boeke geskrywe. Daar sal genoeg kennis wees oor alles wat in die koninkryk en op aarde gebeur het te vinde wees om te lees die dag as ons die koninkryk beŽrwe. DaniŽl.10:2 1 Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid;

Niemand is waardig om die boek oop te maak.

2 En ek het ʼn sterk engel gesien wat met ʼn groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seŽls te breek?
Johannes praat hier van ʼn sterk engel. Dit toon die magsverskil wat aan die engele gegee is en ook die sterkte waarin hulle geskape is. Johannes is in die Gees daarom dat hy alle detail fyn neerskryf soos hy dit in die hemel beleef.

Niemand waardig.
3 En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie.
Niemand is waardig om die seŽls te breek nie. Ek vind ook geen ander god van die goddelose wat te voorskyn kom nie. Aangesien hulle op hulle gode vertrou, waarom het hulle nie die gevra om die seŽls te breek nie? Hierdie gedeelte is geweldig sterk wat daarop dui dat die Waardige die enigste Een is wat die mag ontvang om die seŽls te breek. Hier word die Lam bo alles en almal verhef en verhoog as die Middelaar tussen God en die mens. God druk Sy seŽl daarop af dat daar niemand anders as die Lam verkies is om as Middelaar op te tree vir ons nie. Hż is die uitverkore en finale keuse van God gewees. Enige ander leer wat die mens voortbring buiten die woord van God is dwaasheid en godslasterlik.

Johannes ween.

4 En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie.
Johannes ween omdat daar niemand is wat waardig is nie. Hy self kon aan niemand dink nie. Ek is seker Johannes moes aan Christus gedink het, maar omdat daar stilte was, was dit vir hom hartseer en teleurstellend dat niemand vorentoe gekom het nie. Niemand kan die boek oopmaak of die seŽls breek nie, omrede niemand soos Christus gesterf het nie. Hierdie verborgenheid wat van die Vader kom kon net deur Een oopgemaak word. Vanaf Christus gaan die verborgenheid na die engele en van hulle na die profeet. Daar moes iemand waardig wees sodat hierdie dinge wat in die boek opgeskryf is openbaar kan word. Die boek kan vergelyk word met ʼn dokument. Dit was die toekomstige gebeurtenisse wat voorlÍ vir die heiliges. Hierdie dokument is die vervulling van die Nuwe Testament. Die heiliges se toekoms word hierin openbaar. As ons nie die kennis van die boek gehad het nie, sou ons hoop tevergeefs gewees het. Christus het vir die wÍreld gesterf en net hulle wat Hom aangeneem het, het deel aan Sy testament.

Die Leeu het oorwin.

5 Toe sÍ een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie; kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seŽls te breek.
Die ouderling bemoedig Johannes deur die profetiese skrifgedeelte aan te haal om die vervulling van die profesie te bevestig. Genesis. 49:9-10 Juda is ʼn jong Leeu; van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom, hy gaan lÍ soos ʼn Leeu en soos ʼn Leeuin; wie sal hom opjaag? Die septer sal van Juda nie wyk nie, nůg die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die volke gehoorsaam wees.

Die Lam.
6 En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ʼn Lam asof Hy geslag is, met sewe horings en sewe oŽ, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde.
Die Lam staan asof Hy geslag is wat ons erken as Christus. By die Lam is die bloed teenwoordig wat die kruisdood verteenwoordig. Die rede van die Lam eerder as Christus self toon die genade offer wat deur God aanvaar is op die kruis. M. a. w. die kruisdood was nie tevergeefs nie. Hier toon die Vader dat die offer van Christus deur Hom aangeneem is en die Vader ook behaag. Daarom dat Jesus gesÍ het: niemand sal na die Vader kom behalwe deur My nie.

Jesus neem die boek.

7. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van Hom wat op die troon sit;
Die regterhand was as die grootste aanskou soos in die geval waar Jakob vir Efraim en Manasse geseŽn het. God het aan Jesus die grootste deel in die heelal gegee. Hier word dit weereens bevestig toe Hy die boek uit die Vader se regterhand neem. Johannes. 17:5 En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wÍreld was.

Die gebede van die heiliges.
8 en toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is.
Die eer wat die Vader ontvang word ook aan die Seun gegee. Dit is so dat die prins dieselfde eer as die koning verkry anders word dit as minagting aangespreek omdat die prins die toekomstige koning is. Maar in hierdie geval van die hemelse liggame is daar geen opvolgers nie. Die Vader bly die Vader en die Seun die Seun. Die eer wat die Seun ontvang kom van die Vader. HebreŽrs.2:9-11 Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ʼn naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

Die nuwe lied.
9 Toe sing hulle ʼn nuwe lied en sÍ: U is waardig om die boek te neem en sy seŽls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie,
Die siters is die lofprysing wat ons gee aan God en Christus. Die goue skale vol reukwerk is die gebede van elke christen. Alle gebede word in herinnering gebring voor God en die Lam. Hierdie gebede is nie die versoeke wat ons vra vir ons alledaagse behoeftes nie, maar die tye van verdrukking wanneer die kind van God deur die goddelose verdruk en gemartel word. Nou is dit God wat wraak neem teenoor die goddelose wat hulle hart teenoor Hom verhard. Mattheus.12:18 Kyk, my Kneg wat Ek uitverkies het, my Geliefde in wie my siel ʼn welbehae het! Ek sal my Gees op Hom lÍ, en Hy sal aan die nasies die reg aankondig. 2 Tessalonisense 1:8 in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.

Die ou lied is die lied van Moses. Die nuwe lied is oor die liefde van God in die boek van Johannes.
Johannes. 3:16 Want so lief het God die wÍreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hÍ.

Konings en priesters.

10 en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.
Ons heers as konings omdat hierdie genade aan die heiliges gegee is. Hierdie versoek was nie tot God gerig dat ons wil regeer nie, daarom dat God self hierdie genadegawe aan Sy kinders geskenk het. Lukas. 22:30 sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk en op trone sit om die twaalf stamme van Israel te oordeel.

Die engele.

11 Toe sien ek, en ek hoor ʼn stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tien duisende van tien duisende en duisende van duisende;
Johannes beskryf die grootheid van die koninkryk van God wat amper ontelbaar by die mens is. Die engele bring altyd eer aan God en is gehoorsaam aan Hom om alles te doen wat deur God beveel word. 1 Konings.22:19 Verder sÍ hy: Daarom, hoor die woord van die HERE: Ek het die HERE sien sit op sy troon terwyl al die hemelse leŽrskare by Hom staan, aan sy regteró en aan sy linkerhand.

Eer aan die Lam.
12 en met ʼn groot stem het hulle gesÍ: Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.
Geen jaloesie in die hemel word gevind nie. Almal is tevrede met wie hulle is en aan wie God eer wil bewys. Ongelukkig kon die duiwel nie volhou om hierdie eer aan die Seun toe te reken nie. Hy wou homself bo God verhef asof hy God is. Daarom dat dit so belangrik is dat ons nie verbitterd word teenoor hulle wat deur God self aan gewys word nie. Laat ons saam sy Naam verhef en aan Hom die eer gee wat Hom toekom. Die Vader het die Seun lief en het Hom aangestel om hierdie eer deelagtig te word. 2 Kronieke.20:19 En die Leviete uit die kinders van die Kehatiete en uit die kinders van die Koragiete het opgestaan om die HERE, die God van Israel, met ʼn baie groot stem te prys.

Almal gee eer aan God en die Lam.

13 En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sÍ: Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid.
So sal almal erken dat Jesus die Seun van God is. Daar sal niemand meer onkundig wees om te sÍ dat hulle nie weet wie Hy is nie, en daar sal geen afgode voor hulle aangesig wees wat hulle meer sal verlei nie. Elkeen sal weet en erken dat die Here God is en ʼn waarmaker van Sy woord. Elke tong sal bely en elkeen sal erken dat die Here God op die troon is. Almal sal buig voor die Lam en erken dat Hy van God is. Daar sal niemand wees wat die Here nie sal bely en aanvaar as God van die heelal nie.
Judas.1:25 aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid! Amen.

Die vier lewende wesens en ouderlinge aanbid God.

14 En die vier lewende wesens het gesÍ: Amen! En die vier en twintig ouderlinge het neergeval en Hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid.
Daar is geen twyfel in die hemel of op aarde oor die dinge wat deur Christus gedoen is nie. Waardering, aanbidding en lofprysinge word gedurig geuiter vir God en die Lam. Vandag loof en prys ons die Here God van Abraham, Isak en Jakob. Die God van onse Here Jesus Christus aan wie al die lof eer en heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Ja, alle eer aan die Lam wat Sy lewe vir ons geoffer het. Hy alleen is waardig om te ontvang alle eer en aanbidding saam met die Vader wat op die troon is vir ewig en ewig. Amen! Johannes.4:23 Maar daar kom ʼn uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom sů aanbid.

Openbaring.6


Die oopmaak van die ses seŽls.
Hier begin die wÍreldgebeure vanaf die eerste seŽl wat geopen word. Hierdie toekomsplanne van God vir die mens het dadelik gebeur nadat Johannes die openbaring van die engel ontvang het. Die laaste geskiedkundige gebeure is vervul in 70NC toe Jerusalem deur die Romeine vernietig is. Omdat daar verskillende datums weergegee word oor die skrywe van die boek openbaring sal die geskiedenis homself hervat vanaf 90NC tot en met die wederkoms van Christus. Ek het die wÍreld geskiedenis van oorloŽ nagegaan en gevind dat daar eers 100NC oorloŽ opgeteken is wat hierdie bewyse van optrede van die eerste vyf seŽls bevestig. (Navorsing kan op die Internet gevind word.)

Die eerste lewende wese roep.
1 En ek het gesien toe die Lam een van die seŽls oopmaak; en ek het een van die vier lewende wesens hoor sÍ, soos die geluid van ʼn donderslag: Kom kyk!
Johannes word opgeroep om te kyk na die toekomstige gebeure wat gaan plaasvind in die wÍreld. Hier openbaar God die duiwel se planne vir die toekoms. Al was die NWO se naam nog nie bekend nie, is die een wÍreld plan alreeds deur Satan geÔmplementeer. Hy moes net die gewillige mens kry om sy doel te verwenslik, hoe hy die mens sal gebruik om hierdie wÍreld eenheid te bevorder. Die eenheid van die bou van die toring van Babel het nie gestop by die Satan nie. Al het God die mens verwar deur hulle taal anders te maak sodat hulle mekaar nie kon verstaan nie, het hierdie plan die Satan nie afgeskrik nie. Hy het gewag sodat elkeen weer die een taal wat Engels is, al is dit ook gebroke, mekaar sal verstaan deur aan hulle die taal te leer, sodat hulle mekaar kan verstaan met politieke besprekinge. Die duiwel gebruik hierdie metodes om die wÍreld te verenig. Reg deur die geskiedenis sien ons die bose plan van die Satan hoe hy volke teen mekaar aanhits. Elke land wil die wÍreld oorheers met alle mag wat die duiwel hom gee, maar die eindbesluit berus by God wat self toelaat watter kant toe die geskiedenis homself sal wend. Nog nooit het die oorloŽ op aarde opgehou nie, afgesien watter deel van die wÍreld dit voorkom. Nou is ons baie nader as voorheen wat die klimaks opbou vir die derde wÍreld oorlog, die Oosterse lande teen Israel. Maar eers moet die stad Babilon herbou word sodat profesie in vervulling kan gaan.

Eerste seŽl Ė Wit perd.
2 En ek het gesien, en kyk, daar was ʼn wit perd. En hy wat daarop sit, het ʼn boog; en aan hom is ʼn kroon gegee, en hy het uitgegaan as ʼn oorwinnaar en om te oorwin.
Valse vrede word afgedwing op alle lande met die vredeverbond wat geteken word, dat hulle onder die beskerming van die koning sal wees. Die kroon spreek van koningskap. Hier het die begin van die Nuwe WÍreld Orde reeds begin onder die naam van ďDie Verenigde VolkeĒ . Die duiwel het geweet dat daar groot probleme gaan ontstaan met die verandering van die mensdom vandat die evangelie begin het. Hy moes drasties begin om planne te maak. Daarom dat sy eerste plan met vervolging en moord teen die heiliges begin het. Sy plan vir een wÍreld regering sou moes slaag om Christus te oorwin. Vir hom is dit die enigste manier, nadat hy gefaal het by Babilon, om weer die wÍreld te verenig teen God. Vandag sien ons hoedat hierdie profesie in vervulling gaan omdat daar reeds sukses behaal is, en behaal word deur die N.W.O. Daar is bewerings dat hierdie perd die Antichris voorstel wat ongegrond is. Hierdie perd is die antichristelike gees waarvan Johannes praat in sy brief aan die gemeentes in 1 Johannes. 1 Johannes.2:18 Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hierdie wÍreld eenheid het alreeds baie jare terug begin. Almal weet tog dat dit alreeds baie jare geneem het om hierdie eenheid te vorm. Hierdie is nie 'n oornag gebeurtenis wat nog moet plaasvind nie. Derhalwe moet ons ook verstaan dat die Antichris word in sy regte karakter in hoofstuk 13 geopenbaar. Hierdie perd, wat as die Antichris uitgemaak word, deur baie, moet ek ongelukkig hulle wat so glo teleurstel met die volgende probleem; dat die perde wat volg nutteloos en onvanpas sal wees om hierdie dade te verrig aangesien die eerste drie jaar en ses maande daar vrede gehandhaaf word deur die Antichris.

Die tweede lewende wese roep.
3 En toe Hy die tweede seŽl oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sÍ: Kom kyk!
Alles geskied in orde soos gespreek word in die hemel. Dit is so wonderlik dat almal deel het aan die toekoms van die mens.

Tweede seŽl Ė vuurrooi perd.
4 En ʼn ander perd, ʼn vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem en dat hulle mekaar sou doodmaak; en ʼn groot swaard is aan hom gegee.
Die N.W.O. gebruik oorlog om nasies en lande onder hulle mag in te bring. Soldate van elke land wat reeds deur hulle verower is word saamgespan om een doel uit te voer; en dit is om die res van die wÍreld in te palm onder hulle mag. Wanneer die leier van die land verwyder is word ʼn nuwe leier deur hulle aangestel wat beheer uitoefen namens die N.W.O. Hierdie leier voer alle pligte uit wat tevredenheid verskaf vir die N.W.O. Almal wat hulle teŽstaan word verwyder met een of ander slinkse weg.

Derde seŽl Ė swart perd.
5 En toe Hy die derde seŽl oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sÍ: Kom kyk! En ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd; en hy wat daarop sit, het ʼn skaal in sy hand.

HoŽ ekonomiese kostes.
6 En ek het ʼn stem tussen die vier lewende wesens hoor sÍ: ʼn Rantsoen koring vir ʼn penning en drie rantsoene gars vir ʼn penning; en moenie die olie en die wyn beskadig nie.
As gevolg van die oorloŽ is daar tekort aan voedsel. Die plase en landerye word deur die oorloŽ vernietig. Vandag beleef ons hierdie geval weens die olie prys wat geweldig verhoog word deur oorloŽ van die N.W.O. Voedsel word onbekostigbaar vir baie van die swak besoldigdes. Baie leef alreeds net op stapelvoedsel en kan geen ander luukses bekostig nie. Op hierdie wyse word die land onder die mag van die duiwel geplaas uit vrees dat hulle sal honger lei. Dit word al hoe duideliker hoekom die stad Babilon weer herbou sal word sodat alle voedsel voorrade en al die skatte van die wÍreld in een stad sal vergader word om deur die N.W.O. beheer te word. Irak is besig om hierdie stad weer op te rig wat die rykste stad ter wÍreld sal wees. Die N.W.O. is vandag op hierdie gebied gesentreerd om alle sukses te behaal met hulle poging om die wÍreld vanaf hierdie gebied te beheer. Die laaste diktator Sadam Housein is verwyder sodat hulle met hul planne kan voortgaan. Nou sal die stad Babilon herbou word in ʼn moderne boustyl wat naastenby soos die ou Babiloniese stad lyk. Baie lande het meer bevolking as voedsel omdat daar swak reŽn toestande voorkom asook die gebrek aan boerdery kennis. Jesus het hierdie profesie vooruit gesÍ dat hierdie dinge sal gebeur wat alreeds in verskei state in Afrika van toepassing is.

Vierde lewende wese roep.
7 En toe Hy die vierde seŽl oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde lewende wese sÍ: Kom kyk!

Vierde seŽl Ė vaal perd.
8 En ek het gesien, en kyk, daar was ʼn vaal perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde.
Hierdie perd is die wyse waarop die N.W.O. die mensdom verminder om mekaar dood te maak, nasie teen nasie en volk teen volk. Hier sterf die goddelose wat gierig is om sy naaste dood te maak. Pessiektes soos vigs is algemeen. Levitikus. 26:16,22 dan sal Ek dit ook aan julle doen: Ek sal verskrikking oor julle beskik: die tering en die koors wat die oŽ verteer en die lewe laat versmag; julle sal ook tevergeefs julle saad saai, want julle vyande sal dit opeet. En Ek sal die wilde diere van die veld onder julle in stuur, en die sal julle kinderloos maak en julle vee uitroei en julle verminder, sodat julle paaie verlate sal wees.

Vyfde seŽl Ė martelare.
9 En toe Hy die vyfde seŽl oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het.
Hierdie heiliges is hulle wat van die ontstaan van die evangelie gedood is vir hulle geloof. Hulle sal voltallig wees wanneer Jesus terugkom by die wederkoms, Hier moet ons verstaan, alleenlik hulle wat gedood is ter wille van die evangelie. As jy nie gedood is vir die evangelie nie sal jy nie deel wees van hierdie groep nie. Dit sÍ nie dat ons nie saam met Christus sal wees nie. Dit is die heiliges wat deur kommunistiese lande vermoor is. Selfs die Joodse volk wat Christus geken het en gedood is. Vandag word baie christene nog steeds gedood vir hulle getuienis. Hierdie heiliges moet wag totdat die Antichris se regering verby is. Met die koms van Christus sal hulle in verheerlikde liggame opgewek word saam met die wat nog in die lewe oorbly die Here tegemoet in die lug. Uit die nuusberig van die blad ďDie MartelareĒ word gereelde opskrifte gegee van heiliges wat vir hulle geloof gedood word. Hierdie optrede sal nooit eindig totdat Jesus weer kom. In lande soos in die Weste is dit maar moeilik om sulke nuus aan te neem dat hierdie christene nog steeds vervolg word. In die Moslem lande kom dit gereeld voor dat Moslems wat weergebore is onthoof word vir die evangelie.

Heiliges gee wraak aan God.
10 En hulle het met ín groot stem uitgeroep en gesÍ: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie?
Hierdie wraak is nie van toepassing alleenlik op die goddelose wat in die Antichris tydperk gevind word nie, maar hulle wat alreeds dood is. Die wraak wat die heiliges soek is die regverdige oordeel wat God bring oor alle stam, volk en nasies. Die groot troon oordeel vir die goddelose.

Moet wag totdat hulle voltallig is.
11 En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is gesÍ dat hulle nog ʼn klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees.
Hierdie gedeelte toon aan ons dat daar nog steeds heiliges sal wees wat vir die evangelie gedood word. Hulle sal eers met die wederkoms van Christus voltallig wees wanneer Jesus kom om Sy heiliges op te wek van die grafte. Mattheus.24:9 Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.

Gebeure wat nog moet plaasvind.
Wat nou verstaan moet word is dat die eerste vyf seŽls deurlopend op mekaar volg totdat die derde wÍreld oorlog plaasvind. Al is ooreenkomste bereik deur die N.W.O. sal die oorlog aangehits word vanaf die Ooste om teen Israel in opstand te kom. Dit was nog nooit die begeerste van die Moslem lande om een met Israel te wees nie. Wanneer die derde wÍreld oorlog begin, sal die toorn van die Here ook begin.

Sesde seŽl Ė Derde wÍreld oorlog teen Israel.
12 En ek het gesien toe Hy die sesde seŽl oopgemaak het, en kyk, daar was ʼn groot aardbewing; en die son het swart geword soos ʼn harige sak, en die maan het geword soos bloed;
Die son word swart soos die rook van oorlogtenks en geboue vernietig word. Die son kan nie vanself swart word sonder dat daar rede is nie. Die enigste rede van hierdie gebeurtenis moet oorlog wees wat die lug besoedel wanneer dorpe vernietig word. Almal wag vir die groot ontploffing wat moet plaasvind in die Ooste sodat die derde wÍreld oorlog kan begin sodat die Antichris sy verskyning kan maak om vrede te bewerkstellig met Israel en al die ander lande. Atoom bomme kan vandag geweldige skade aanbring op die aarde. Die mens het genoeg atoom bomme om die hele aarde uit mekaar te skeur en homself te vernietig. Ons dra ook kennis van die groot slagting wat in Hirosjima in Japan plaasgevind het. Die beplanning van die N.W.O. is om hierdie oorlog in die Ooste te begin met die Moslem lande teen Israel. Maar hierdie oorlog sal op die geskikte tyd plaasvind nadat alle planne van die N.W.O. in plek is.

Sterre val.
13 en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ʼn vyeboom wat deur ʼn groot wind geskud word, sy navye laat afval;
As ons dink aan sterre dan kan dit ook die vuurpyle wees wat afgeskiet word op Israel soos ons alreeds ook beleef het vanaf die Palestynse gebied. Die oor en weer skietery sal vuurpyle laat lyk soos sterre wat van die hemel val. Jesaja. 13:10 Want die sterre van die hemel en sy OrŪons sal hulle lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie. JoŽl.2:10 Voor hulle bewe die aarde, sidder die hemel; die son en die maan word swart, en die sterre trek hulle glans in.

Groot aardbewing.
14 en die hemel het weggewyk soos ʼn boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit;
Die hemel sal toe wees deur besoedeling wat in die hemelruim opgaar soos die rook van brande vrygestel word. Die volgende skrifgedeelte toon dat die berge nie letterlik sal verdwyn nie anders waar sal die mense wegkruip. Hierdie wapens is geweldig en skeur die aarde oop voor die mense. Uit hulle plekke versit is die geweldige skade wat op berge en eilande aangerig word.
Openbaring.9
Antichris word ondersteun vanuit afgrond Ė Openbaring.11:7;18:8
Die vyfde basuin Ė Die eerste wee.
Satan ontvang die sleutel. 1 En toe die vyfde engel blaas, sien ek ʼn ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee.
In die boek van Openbaring praat Johannes van engele wat die werk van God doen. In hoofstuk 20:6 het ʼn engel die sleutel van die afgrond. Hier word gepraat van ʼn ster. Satan was genoem die mŰrester en Christus die Blink MŰrester. Satan het nog steeds toegang tot die Koninkryk van God. Hoeveel keer het hy nie vir Job aangekla en vandag nog steeds die heiliges. Hier kry hy die mag om hierdie demone wat gebind is los te maak vir hul opdrag wat deur God gegee is. Soos hy gehoorsaam was om Job nie te dood nie, sal hulle wees om nie die mense wat die seŽl van God het te beskadig nie. Tot vandag is God in beheer en oefen gesag uit oor die duiwel en sy engele. As dit nie so was nie sou geen mens meer kon bestaan het nie. Ons moet dit altyd in gedagte hou dat hy nie deel van die saligheidsplan van God is nie. Hy is in beheer van die goddelose en hulle alleen.
Jesaja. 14:12 Hoe het jy uit die hemel geval, o mŰrester, seun van die dageraad! Hoe lÍ jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!
Rook uit die put.
2 En hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put soos rook van ʼn groot oond, en die son en die lug is deur die rook van die put verduister.
Die put van die afgrond spreek van die boosheid van hierdie gebeurtenis. As swerm sprinkane saam vlieg lyk dit ook soos rook omrede hulle ontelbaar voorkom. Die Bybel gebruik ook die terme van: Soos die sand van die see om menigte voor te stel of soos die sterre in die heelal. Die rook stel ʼn gas voor wat deur die wetenskaplikes voortgebring is, wat glo die senustelsel aanval sonder om die mens te dood. Hierdie metode kan gebruik word om soldate te verswak. Hierdie verswakking vind plaas wanneer die Antichris sy mag van die koning van die afgrond ontvang soos beskryf word in hoofstuk13. Ek het altyd gewonder hoe sal hy die wÍreld oorwin by homself sonder enige hulp. Hier vind hy sy hulp van die bose wat hom ondersteun. Maar voordat hierdie dinge gebeur word die 144,000 Israeliete eers verseŽl sodat hulle geen skade kan ontvang nie. Hierdie pyn sal net op die goddelose van toepassing wees omdat die kinders van God alreeds deur Christus verseŽl is.
Eksodus.10:21 Verder het die HERE vir Moses gesÍ: Steek jou hand na die hemel uit, en daar sal duisternis oor Egipteland kom, sodat ʼn mens die duisternis kan gryp.
Markus.16:18 slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie;
Die sprinkane. 3 En uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde, en aan hulle is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het.
Sprinkane en skerpioene simboliseer die mag van vernietiging. Uit die rook vind ons die beskrywing van die oorsprong deur wie dit uitgevoer word. Hier moet ook verstaan word dat die sprinkane uit die rook gekom het en nie uit die put nie. Die groot gevaar is in die rook wat uit die put kom.
Geen groenigheid word beskadig. 4 En aan hulle is gesÍ dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seŽl van God nie op hulle voorhoofde het nie.
Wat ook duidelik gemaak moet word is dat demone soos sommige beweer wat hier te voorskyn kom, het geen belange in die beskadiging van die natuur nie. Hulle opdrag en begeerte is om die mens te vernietig. Die geveg gaan oor die siel van die mens wat van God afvallig moet wees. Hierdie plaag is om die goddelose wat teen die Antichris te staan kom, te verswak om hom oorwinning te gee in die ontworteling van die drie horings.
2KorintiŽrs.1:22 wat ons ook verseŽl het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het.
Om die mens te pynig.
5 En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle vyf maande lank gepynig sou word; en hulle pyniging was soos die pyniging van ʼn skerpioen wanneer hy ʼn mens steek.
So maklik om soldate gevange te neem wanneer hy in hierdie toestand is.
Job. 2:6 En die HERE sÍ aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy lewe.
Die dood vlug weg. 6 En in die dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie; en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug.
Die geestelike doodsheid gaan ʼn impak hÍ op die goddelose, dat die begeerte om te sterwe bo die lewe verkies word. Ongelukkig sal die begeerte nie vervul word nie. Hulle wat selfmoord as die uitweg sien sal beskaamd staan omdat die engel van die dood hulle sal teleurstel. Wat moet God nie alles oor die mens bring om hom tot inkeer te bring nie. Kyk, hoe groot is Sy genade om die engel van die dood te weerhou om hulle nog ʼn kans te gee om hulle te bekeer.
Jeremia.8:3 En die dood sal bo die lewe verkies word deur die hele oorblyfsel, die wat oor is van hierdie bose geslag in al die plekke waarheen Ek hulle verdryf het, spreek die HERE van die leŽrskare.
Die voorkoms van die sprinkane. 7 En die voorkoms van die sprinkane was soos die van perde wat vir die oorlog toegerus is, en op hulle koppe was iets soos krone wat net soos goud gelyk het, en hulle gesigte was soos die gesigte van mense.
Hierdie plaag kom deur mense wat deur die duiwel aangehits word om sulke bose optrede te regverdig. Die beskrywing van hierdie boosheid toon ons wie agter die beplanning van sulke onmenslike wreedheid voorkom. Geweldig hoedat die mens hom tot die Satan wend vir hulp tot oorwinning op die aarde. Hartseer om te sien dat die mens sÍ afvalligheid van God straf oor hom bring omdat hulle nie wil bekeer nie.
Hare en tande. 8 En hulle het hare gehad soos vrouehare, en hulle tande was soos die van leeus.
Hare simboliseer krag. Tande verskeurende mag. Hulle bedoeling is definitief nie goed nie.
JoŽl 1:6 Want ʼn sterk en ontelbare nasie het opgetrek oor my land; sy tande is leeutande, en dit kan byt soos ʼn leeuin.
Het vlerke en borsharnasse. 9 En hulle het borsharnasse gehad soos van yster, en die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strydwaens met perde wat opruk na die oorlog.
JoŽl 2:4 Sy voorkoms is soos diť van perde, en net soos ryperde so hardloop hulle.
Pyn vir vyf maande. 10 En hulle het sterte gehad soos die van skerpioene, en daar was angels in hulle sterte, en hulle mag was om die mense vyf maande lank skade aan te doen.
Apollion engel van die afgrond. 11 En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond; sy naam in Hebreeus is AbŠddon, en in Grieks het hy die naam van Apollion.
Die woord Apollion beteken verderwer of uitvoerder van die strafgerig van God. Voordat die Antichris teen die wÍreld in opstand kom word hierdie verswakking oor die mens gebring. Wie kan oorlog maak as jy siek voel. Hierdie skrifgedeelte toon aan hoe boos hierdie optrede voorkom en dat die mens daarvoor gebruik word om hierdie boosheid uit te voer.
Twee wee verstreke. 12 Die een wee het verbygegaan; hierna kom daar nog twee wee.

N.W.O. teen die Antichris nadat verbond met Israel verbreek is.
Sesde basuin Ė tweede wee - oorlog. 13 En die sesde engel het geblaas, en ek het ʼn stem gehoor uit die vier horings van die goue altaar wat voor God is,
Stem uit die vier horings. 14 en diť het aan die sesde engel met die basuin gesÍ: Maak die vier engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat.
Die Antichris verbreek die verbond met Israel en die NWO. Hier begin die groot verdrukking vir die hele wÍreld. Na sy groot oorwinning teen die NWO vestig hy homself in Israel en sit in die tempel. Offers word nou vir hom gemaak en nie vir God nie. Hier moet ons nie verward raak met die slag van Armageddon nie. Die koms van Christus het nog nie aangebreek nie. Hierdie oorlog sal plaasvind wanneer die Antichris optrek teenoor die 10 streke waarvan drie ontwortel word. Die Antichris het nodig om net drie horings te ontwortel en die res van die wÍreld is in sy mag.
Daniel. 7:20 en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oŽ en ʼn mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.
Vier engele losgemaak. 15 Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om ʼn derde van die mense dood te maak.
Dit wil voorkom of die lande wat deur Jeremia aangetoon word deur profetiese eindtyd, die derde deel sal uitmaak wat die Moslem geloof verkondig. Die lande is; Egipte, Edom Ė Moab Ė Ammon = (JordaniŽ), Filistyne = (Libanon), Elam = (Ilam), Damaskus = (SiriŽ), ArabiŽ.
Jeremia. 49:36 En Ek sal vier winde uit die vier hoeke van die hemel oor Elam aanbring en sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi; en daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie.
Esegiel.5:12 ʼn Derde deel van jou sal aan die pes sterwe en deur hongersnood in jou omkom; en ʼn derde deel sal deur die swaard rondom jou val; en ʼn derde deel sal Ek na al die windstreke verstrooi, en Ek sal ʼn swaard agter hulle uittrek.
Getal van oorlog toerusting. 16 En die getal van die leŽrs van perderuiters was twee maal tien duisend maal duisend; en ek het hulle getal gehoor.
Die N.W.O. is woedend vir hierdie geslepe mannetjie wat homself so verwaand gedra. Daarom word besluit om die groot manne in te bring sodat hy gestuit kan word. Wat ʼn belaglike poging van die mens nadat hy deur die duiwel bedrieg is, om nou in eie krag op te tree teen die Antichris. Hoekom? Omdat hierdie bedrog deur die Satan van hulle weerhou is. Die wÍreld glo vas dat daar ʼn verlosser vir hulle oppad is. Die groot massa leŽr wat teen die Antichris gestuur word is die Russe en China. Nou sal hulle mismoedig word wanneer hulle die lyke sien lÍ wat deur die Antichris vernietig is. Al wat nou oorbly is dat hy as hulle verlosser moet optree wat ook deur hulle aanvaar sal word.
DaniŽl. 7:10 ʼn stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.
Beskrywing van die oorlog toerusting.
Moderne tenks. 17 En so het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi en blou en swawelgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeu-koppe, en uit hulle bekke het vuur en rook en swawel uitgegaan.
Derde van mense gedood. 18 Deur hierdie drie plae is ʼn derde van die mense gedood, deur die vuur en deur die rook en deur die swawel wat uit hulle bekke uitgegaan het;
Die loop van die tenks. 19 want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte; want hulle sterte is soos slange en het koppe, en daarmee rig hulle skade aan.
Goddelose wil nie bekeer nie. 20 En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie.
Net soos die skrif dit gee, hulle het nie opgehou met hulle afgodery nie, want Babilon is alreeds klaar gebou terwyl die goddelose afgodery bedryf deur die WÍreld Raad van Kerke. Hierdie oorlog bring ʼn groot slagting onder die mensdom. Nou is daar oorlog en die vrede weg wat hulle so begeer het. Teen hierdie tyd is ons alreeds binne die laaste 42 maande tydperk waar die Antichris hom laat geld op die goddelose wat hom probeer teŽhou. Dit is maar tipies die optrede van die goddelose, nou dat die oorlog eers verby is val die mens terug na sy slegte gewoontes van aanbidding.
Jesaja. 41:7 En die ambagsman het die goudsmid versterk, hy wat met die hamer plat slaan, hom wat op die aambeeld slaan, terwyl hy van die soldeersel sÍ: Dit is goed! Daarna slaan hy dit vas met spykers, dat dit nie wankel nie.
Verharding van die goddelose. 21 En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towery en hul hoerery en hul diefstalle nie.
Hierdie oorlog word in die Ooste gehou, omdat dit by die Eufraat sal plaasvind. Johannes beskryf baie duidelik die moderne wapens wat gebruik sal word in hierdie oorlog. Daarom dat God hulle oorgee aan hierdie begeerte om mekaar dood te maak. Die uur van die Antichris het aangebreek. Die N.W.O. word vernietig. Die duiwel het sy meesterplan teen die mens en het self beheer geneem om sy doel te bereik, met die vernietiging van die mensdom. Die Antichris is nie deel van die N.W.O. nie. Baie verstaan nie, maar as ons die profesie verstaan sal ons sien dat die Antichris staan teen die NWO op om homself te verhef bo alle mense en God. Hy neem nou beheer oor die tien streke wat die tien horings is. Sy uur het nou gekom om die wÍreld in beheer te neem vir sy vader die duiwel. Al wat hierdie mal man nodig het is ʼn paar atoom bomme. Daarmee kan hy die hele wÍreld regeer. Was dit dan nie die duiwel se plan van die begin om die mens te regeer nie. So bedrieg hy hulle elke dag met die opdragte wat hulle ontvang om sy wil te doen. Nou is die Antichris daar om sy finale plan in plek te bring. Natuurlik sal die NWO nou teen hom opstaan om te keer dat hy nie diktatoriaal optree, wat teenstrydig met die NWO se planne is nie. Die drie horings word nou ontwortel deur die mag van die Antichris. Die duiwel hits die mens aan om oorlog te maak teen hom, sonder die mens se wete teen wie hy veg. Wanneer die NWO hulle soldate na hom stuur word hulle verpletter, daarom dat hulle nog meer stuur totdat drie horings ontwortel is. Nou ja, na die derde horing besef die NWO daar is geen keer meer aan die Antichris se mag nie en word een met hom. Die NWO dink dat Satansaanbidding die oplossing vir die wÍreld is. Die Antichris se optrede sal toon dat hulle misluk het. Nie eens die duiwel kan beheer uitoefen sonder om ʼn gemors te maak nie. Hierdie oorlog sal baie mense terugbring om uit te roep na God vir hulp. Hier kan die heiliges baie help om aan hulle die regte weg te wys. Ons moet onthou dat die toorn van God is nie om die mens te vernietig nie, maar om hom tot bekering te bring. Sy arm is nie te kort om siele wat na Hom roep vir genade te red nie. Halleluja! Jesus kom weer!
Maleagi. 3:5 En Ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, en Ek sal ʼn haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbrekers en teen die meinediges en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk; en teen die wat die vreemdeling wegstoot en My nie vrees nie, sÍ die HERE van die leŽrskare.Die toorn van die Lam.
15 en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge,
In hierdie gedeelte moet ons die verwysing kry wat uiteengesit word in Jesaja 13. ʼn Soortgelyke profesie word gegee toe die Meders opgetrek het na Babilon. Die wÍreld is alreeds in benoudheid oor al die veranderinge wat plaasvind op die aarde. In hierdie tydperk sal daar verwarring wees oor die Godheid omrede die heiliges gedood word vir hulle geloof terwyl die goddelose probeer rigting kry, maar tevergeefs. In die hart van die sondaar sal hy weet dat hierdie dinge van God afkomstig is, maar as die aardbewing opgehou het is die vrees vir God ook weg. Die Satan weet dat hy God geen skade kan aandoen nie, daarom die arme mens takel wat swak en vlees is. Maar die kinders van God sal deur die engele beskerm word teen al die plae en slae wat oor die goddelose kom. Ons het nie nodig om te vrees oor die dinge wat oor die aarde kom nie. Die Here groot en almagtig is in beheer van al die optrede van die engele in die hemel. Dit is ook belangrik dat ons naby ons Vader is wanneer hierdie dinge op die aarde kom. Ons moet beskut wees deur die Bloed van die Lam, geheilig, gereinig en verlos van alle sonde wat aan ons wil vaskleef. Hierdie sal ook die begin van die DerdewÍreld oorlog wees. Psalm.83 Jesaja.2:10;19-21 Gaan in die rots en steek jou weg in die grond vanweŽ die skrik van die HERE en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil. En hulle sal gaan in die spelonke van die rotse en in die gate van die grond vanweŽ die skrik van die HERE en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as Hy Hom gereed maak om die aarde te verskik. In die dag sal die mens sy silwerafgode en sy goue afgode wat hy vir hom gemaak het om voor neer te buig, weggooi vir die molle en die vlermuise; om te gaan in die skeure van die rotse en in die klowe van die kranse vanweŽ die skrik van die HERE en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as Hy Hom gereed maak om die aarde te verskrik.

Goddelose kruip weg.
16 en vir die berge en die rotse gesÍ: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam;
Dadelik weet die goddelose dat hierdie oorlog van God afkomstig is. Dit sal weer 'n oorlog wees wat geweldige skade voortbring in die Ooste. Hierdie oorlog sal ook die ekonomie versleg soos al die vorige wÍreld oorloŽ. Die impak van die oorlog gaan die hele wÍreld beÔnvloed. Vrees sal oorheersend op aarde wees wat die mens se hart laat beswyk.
Vrees van die goddelose.
17 want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?
Lukas. 21:25-26 En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wÍreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. Christus verwys hier na die tekens wat in die hemel sal plaasvind gedurende hierdie tydperk en verder soos ons in die verdrukking ingaan.

Begin van die drie jaar en ses maande.

Antichris teken die vredeverbond.
Hierdie oorlog moet plaasvind sodat die Antichris homself kan openbaar om die vredeverbond te teken met baie lande. Omdat die uur vir Israel nog nie aangebreek het om verwoes te word nie, sal die Antichris vir haar intree om vrede te maak met haar en ander lande. Weereens sal Israel dink God het haar gehelp met die vredeverbond. Die ontnugtering kom later wanneer hulle die dier in die tempel sien sit en voorgee hy is God. Hoe lank hierdie oorlog sal plaasvind weet ons nie, want daar is ʼn paar dinge wat moet plaasvind voordat die vredeverbond geteken kan word. Daar word beweer dat Israel die Moslem Moskee gaan verwoes sodat hulle tempel daar gebou kan word. Op hierdie stadium lyk dit na die enigste oplossing, want die tempel moet weer herbou word, en die Antichris stel nie belang om in die Moskee van die Moslems te sit nie. Hierdie vrede is om die tempel te bou vir die Antichris. Hy alleen sal die magtiging hÍ om toelating te gee vir die bou van die tempel. Dit sal die vrede wees wat ooreengekom is, wat die deur vir die Jode sal open om die tempel te bou. Die oorlog gaan 'n geweldige skrik op Israel se vyande plaas dat hulle sonder moeite sal voortgaan met die bou van die tempel. Soos baie reeds weet is die materiaal vir die tempel lankal gereed en wag net vir die regte oomblik om alles tot stand te bring.

Openbaring.7

Vier winde word vasgehou.
1 En nŠ hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie.
Hier is dit duidelik waar geen wind waai is daar groot opbouing van hitte. Geen reŽn wat voortgebring word nie. Wat ʼn geweldige droogte wat ons hier aantref. Dink net aan besoedeling wat oor die stede hang en vermeerder omdat daar geen wind is wat dit moet wegwaai nie. Jeremia. 49:36 En Ek sal vier winde uit die vier hoeke van die hemel oor Elam aanbring en sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi; en daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie.

SeŽl van die lewende God.
2 En ek het ʼn ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die seŽl van die lewende God; en hy het met ʼn groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesÍ:
Hierdie engel is deur God gemagtig om hierdie opdrag te gee. Dis nie ʼn engel wat homself aangestel en nou bevele gee aan ander nie, maar deur God self aangestel om hierdie opdrag uit te voer. Hierdie engel is nie Christus nie omdat Johannes alreeds ʼn beskrywing van Christus gegee het in hoofstuk een. Christus word ook nie as ʼn engel aangesien nie, maar as die Seun van God. Titus.2:19 Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seŽl: Die Here ken die wat syne is;

Geen beskadiging.

3 Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseŽl het nie.
Elke engel het sy opdrag van God. Hierdie engel kom van die ooste om aan hulle die opdrag te gee om die aarde en see te beskadig. EsegiŽl.9:4 En die HERE sÍ vir hom: Trek dwarsdeur die stad, dwarsdeur Jerusalem, en maak ʼn teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steun oor al die gruwels wat daarin gedoen word.

Die 144.000 Israeliete.
4 En ek het die getal van die wat verseŽl is gehoor: honderd vier en veertig duisend verseŽl uit al die stamme van die kinders van Israel
5 uit die stam van Juda twaalf duisend verseŽl; uit die stam van Ruben twaalf duisend verseŽl; uit die stam van Gad twaalf duisend verseŽl;
6 uit die stam van Aser twaalf duisend verseŽl; uit die stam van Naftali twaalf duisend verseŽl; uit die stam van Manasse twaalf duisend verseŽl;
7 uit die stam van Simeon twaalf duisend verseŽl; uit die stam van Levi twaalf duisend verseŽl; uit die stam van Issaskar twaalf duisend verseŽl;
8 uit die stam van Sťbulon twaalf duisend verseŽl; uit die stam van Josef twaalf duisend verseŽl; uit die stam van Benjamin twaalf duisend verseŽl.
So ʼn verkiesing is nie gemaak onder die heidene nie. Daar is natuurlik baie wat teleurgestel voel oor hierdie uitverkiesing omdat hulle nie daaraan deel het nie, maar ons moet nie vergeet dat die genade van God nog steeds oor Sy volk Israel is en altyd sal wees omdat al die nasies word vanaf Israel regeer.
Romeine. 11:28 Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle; maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die vaders.

Die heiliges van alle nasies.

9 Na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ʼn groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande;
Alle mense wat bevind word op aarde wat die Naam van die Here aangeroep het. Hierdie is 'n vaste belofte wat deur God gemaak word dat ons wat Hom aangeneem het voor Hom sal staan by Sy troon. Hierdie belofte staan vas met die seŽl van die Heilige Gees wat in ons woon. Christus het die ewige lewe belowe en hier staan hulle wat Hom aangeneem het voor die troon van God. God se woord is ja en amen! Hierdie is 'n bevestiging van die woorde wat Jesus aan Sy heiliges gegee het dat ons saam met Hom sal wees waar Hy is. Hierdie waarheid kan niemand van die kind van God verwyder nie, omdat niemand ons uit Sy hand sal pluk nie.

Lofprysing.
10 en hulle het met ʼn groot stem geroep en gesÍ: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!
Wonderlike lofprysing van blydskap oor die waaragtigheid van God en die Lam. Blydskap wat die heiliges oorweldig en aanmoedig tot aanbidding van God. Handelinge.1:10 En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, Johannes. 1:36 en toe hy Jesus sien wandel, sÍ hy: DŠŠr is die Lam van God!

Engele vereer God.

11 En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesÍ:
Selfs die engele kom in roering van die geweldige eervolle oomblik terwyl God en die Lam van die heiliges lof ontvang. Hulle begeerte om deel te wees van die lofprysing dwing hulle op hul aangesigte voor God en die Lam om een met die heiliges te wees.

Lofprysing van die engele.

12 Amen! Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid! Amen.
Eers word die lofprysing van die heiliges beaam deur die engele. Daarna die eer wat aan God toegegee word wat op die troon sit saam met die Lam. Dit is net soos Jesus gesÍ het ons sal net soos die engele wees, daarom dat ons ook aanbid soos hulle in die hemel.
HebreŽrs.1:6 En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wÍreld inbring, sÍ Hy: En al die engele van God moet Hom aanbid.
Romeine.11:33 o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weŽ!

Vraag aan Johannes.

13 Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesÍ: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom?
Die ouderling vra die vraag asof hy alreeds weet van die eeue lange ou debat van die wegraping wat deur baie begin is in die tyd van Paulus. Johannes sÍ nie aan die ouderling: laat ek eers navorsing doen of rondkrap in die skrifte om 'n antwoord te soek nie. Johannes het geweet dat dit nie aan hom geopenbaar is waar hulle vandaan kom nie. Wat nie geopenbaar is nie kan ons nie aan die heiliges gee nie. Dit noem ek geestelike bedrog.
Romeine. 12:3 Want deur die genade wat aan my gegee is, sÍ ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat ʼn mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het.

Heiliges uit die groot verdrukking.

14 En ek sÍ vir hom: My heer, u weet dit. En hy sÍ vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.
Hierdie heiliges is nie afvallig soos sommige beweer nie. NÍrens kom dit voor dat hulle voorheen God geken en nou weer ʼn besluit geneem het nie. Hierdie heiliges het ʼn vaste besluit vir Christus gemaak en is gevind in die tydperk van die Antichris. Kyk wat ʼn leuen word deur die valse profete en leraars versprei dat alle christene wat nie gereed was nie agter bly. Tog logies sal hulle wat nie volhard het tot die einde saam met die heiliges wees nie. Groot besluite word gemaak in die groot verdrukking. Hierdie heiliges is hulle wat in die tyd van die Antichris se regering gelewe en God gedien het tot die einde. Die Heilige Gees is nog steeds teenwoordig om die mens te verander, want dit is die vereiste dat elkeen weer gebore moet wees om die koninkryk van God te sien. As ons nie nou ons sonde bely en laat staan nie sal ons nie staande bly teen die mag van die Antichris nie. Sonde maak die kleed swart en onrein. Om te bely was ons die kleed met die bloed van die Lam. Dit is die bloed alleenlik wat die mens verlos van die Satan en aan hom vrymaking gee teen die begeertes van die vlees. Hoe meer ons die genot van die wÍreld verkies, hoe swakker word die gees. Hy wat sy kleed bewaar hou hom nie op met die smet van sonde nie. Ongelukkig moet ons besluit om ons familie prys te gee vir Christus. Hierdie heiliges het ook niks om te verloor nie. Teen hierdie tyd is die nommer verpligtend dat almal dit moet neem. Die beloftes is reeds vooraf gemaak toe Jesus met die sewe gemeentes gespreek het. Laat ons nie moedeloos word oor die tydperk nie. God sal aan die heiliges krag gee om deur sulke beproewing te gaan net soos Hy vir Stefanus ondersteun het by sy dood. 2 Petrus.1:10 Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. 1 Johannes.1:7 Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.

Heiliges voor die troon.
15 Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan.
Psalm.27:5 Want Hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil; Hy verberg my in die skuilplek van sy tent; Hy verhef my op ʼn rots.

Geen aardse lyding.

16 Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hÍ nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie;
Jesaja. 49:10 Hulle sal geen honger en geen dors hÍ nie, en die woestyngloed en die son sal hulle nie steek nie; want hulle Ontfermer sal hulle lei en hulle saggies aanbring na die fonteine van water.

Geen trane meer.

17 want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oŽ afvee.
Jeremia. 31:9 Hulle sal kom met geween, en met smekinge sal Ek hulle lei; Ek sal hulle bring by waterstrome, op ʼn gelyk pad waarop hulle nie sal struikel nie; want Ek is vir Israel ʼn Vader, en Efraim is my eersgeborene.