Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die boek Openbaring volg.....5

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die boek Openbaring volg.....5

  Openbaring.13

  Die Antichris en die valse profeet.
  Na die Antichris se groot oorwinning het hy homself alreeds deur sy bedrog aan Israel geopenbaar. In hierdie hoofstuk word sy karakter bespreek en die mag wat aan hom gegee is. Ook die ondersteuning van die valse profeet wat hom ondersteun in die laaste drie jaar en ses maande. Die doel van God, om die dier aan ons te openbaar met al sy dwase handelinge, is om ons as Sy kinders te waarsku en inligting te gee wanneer hierdie dinge gebeur sodat ons nie onkundig sal wees wanneer hierdie dinge gebeur nie.

  Die dier uit die see.
  1 En ek het ʼn dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ʼn naam van godslastering.

  Die Antichris.
  2 En die dier wat ek gesien het, was soos ʼn luiperd, en sy pote soos die van ʼn beer, en sy bek soos die bek van ʼn leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.
  Die dier uit die see is groter en sterker wat die antichristelike beweging voorstel genaamd die Nuwe Wreld Orde. Die dier self sal uitspruit en die mag h van die leeu Babiloniese Ryk; luiperd Griekse Ryk; beer Mede en Persiese Ryk. Sewe koppe: Egipte Assiri Babilon - Mede en Perse Griekeland. Romeinse Ryk - Nuwe Wreld Orde - Antichris. Die tien horings stel die vereniging van die wreld voor wat in tien streke opgedeel is. Daar sal tien verteenwoordigers wees vir die Nuwe Wreld Orde. ʼn Nasie word altyd voorgestel in sy godsdienstige orde. Hierdie drie diere stel die godsdiens vermenging voor soos alle volke daardeur benvloed is. Dit is ongetwyfeld dat die Antichris onder die Moslems sal opstaan. Hierdie dier gee vir ons ook indikasie uit watter deel van die wreld hy te voorskyn sal kom. Die beste en naaste uitleg is in Danil waar die Antichris as die klein horinkie voorkom. Die dier verkry sy mag van die draak en nie van mense nie. Hy word nie sterk deur vele soldate wat hom volg nie, maar die mag van die Satan. ʼn Baie duidelike verduideliking dat hierdie beplanning van die duiwel die mens weerhou is. Om sy doel te bereik moet hy eers die mens mislei en instruksies gee om sy planne te volbring sodat hy die Antichris kan openbaar wat die hele wreld gaan vernietig. Hier neem die duiwel self beheer en stoot sy makkers opsy. Die goddelose is nie meer nodig vir sy brutale regering nie. Sy groot begeerte wat die mens nie onderskei nie, is dat die duiwel se begeerte, is om die mens te vernietig en soveel as moontlik saam te sleep hel toe. Op swakheid en slegte begeertes word die mens vernietig. Danil .8:23-27 Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal ʼn koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan. Sagaria.11:16-17 Want kyk, Ek sal ʼn herder verwek in die land; na wat verlore is, sal hy nie omkyk nie; wat verstrooi is, nie opsoek nie; en wat gebroke is, nie genees nie; en wat nog regop staan, nie versorg nie. Maar die vleis van die vettes sal hy eet en selfs hulle kloue afruk. Wee die slegte herder wat die skape in die steek laat! Mag die swaard sy arm tref en sy regteroog! Mag sy arm heeltemal verdor en sy regteroog heeltemal verduister word!

  N.W.O. probeer die Antichris onttroon.
  3 En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.
  Hierdie horing is die Antichris vir wie die hele wreld wag. Danil sien die horing as ʼn mens. Daar is baie wat dink dat die Antichris deel van die N.W.O. is. As ons die skrifgedeelte lees hoe die Antichris in bewind kom, sien ons dat hy ontwortel drie van die wreld streke wat aan die N.W.O. behoort. Dus, sal die Antichris nie sagkens instap om beheer te neem nie, maar met geweld sal hy oorlog voer teen die N.W.O. en hulle oorwin. As die Antichris saam met die N.W.O. verbind is, waarom teen hulle opstaan? Aan die einde van die dag is die res van die wreld uitoorl deur die duiwel self. Hulle wat op hom vertrou het sal nou beskaamd staan. As die mens maar net tot insig kan kom, om te sien hoe die duiwel hulle misbruik. Hoe hy hulle mislei om sy planne in werking te bring vir ʼn groot slagting van die mens. Omdat die mens onder die mag van die Satan is, kan hy sy doel bereik. Natuurlik sal daar die ekstremiste wees wat gaan probeer om die Antichris van kant te maak, aangesien sy planne nie ooreenkom met die van die kapitaliste nie. Niks kan die Antichris vernietig nie behalwe Christus met sy wederkoms. Sagaria verwys na die wond wat die Antichris sal opdoen waarvan hy ook weer sal herstel. Hierdie dier was die Romeinse Ryk waaruit baie ander opgestaan het onder haar mag. Die tien horings verwys na die Nuwe Wreld Orde. Vandag is dit klaar geopenbaar dat die wreld in tien streke gedeel word. Op hierdie wyse sal die N.W.O. oor almal regeer. Die Romeinse Ryk is later verdeel, daarom die twee bene. Keiser Theodosius se twee seuns: Honorius en Arkadius het die ryk verdeel. Die Romeine het regeer vanaf 168 V C 476 NC. Na hierdie regering het baie oorlo gevolg waardeer sy nog steeds in beheer van die wreld is. Die bewys dat sy nog steeds regeer is die regering van die Jesuits wat agter die skerm van die Roomse Kerk verteenwoordig. Uit hierdie kerk word die hele wreld alreeds beheer. Hierdie sekte wat afgodery bedryf is gestig in 1834 deur Ignatius Loyola. Die pous kan nie as die Antichris aangewys word nie, omdat die Roomse godsdiens op die heiliges konsentreer. Die Antichris se verskyning sal vir die wreld ongemerk verskyn. Hy is ook deel van die N.W.O. wat in die middel van die sewe jaar verbond teen die N.W.O. opstaan met die krag van die Satan. So kom die troefkaart tot vervulling waar elke pion wat deur die Satan gebruik word reken dat hy 'n toekomstige ryk van glorie sal besit. Alles net vir die genot en voordele wat die wreld bied. Danil .7:7;24 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was ʼn vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad. En die tien horingsuit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en ʼn ander een sal n hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.

  Satan en die Antichris word aanbid.
  4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
  Niemand kan teen hom oorlog voer nie. Amerika dink dis nou weer een van Hitler se manne met wie hulle vinnig klaar sal speel. Natuurlik sal die Amerikaanse skerpskutters daar wees om hul kant te bring. Wat ʼn teleurstelling vir die manne wat so braaf optree. Niemand kan teen die duiwel veg nie. Hy sal hulle met vuur verteer uit die hemel. Jesaja.30:6 Godspraak oor die diere van die Suidland. In ʼn land van benoudheid en angs, waar leeuin en leeu uitkom, adder en vliende draak, vervoer hulle op die rug van esels hul rykdomme en op die bulte van kamele hul skatte, na ʼn volk wat geen voordeel bring nie.

  Boosheid van die Antichris.
  5 En ʼn mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.

  Laster teen God.
  6 En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster.
  ʼn Duidelike beskrywing van sy goddeloosheid en die mag wat verkry is van die Satan. Die heiliges het geen mag teen hom nie, hoe sal die goddelose probeer wat totaal kragteloos is. Hitler is maar net ʼn tipe van die Antichris. Die skrif spreek vanself om sy karakter te openbaar hoedat hy sy haat teen God en die hemel spreek. Psalm.10:7 Sy mond is vol van vloek en van bedrog en verdrukking; onder sy tong is moeite en onreg. Judas.1:8 Tog besoedel ook hierdie mense net so in hulle dromerye die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens.

  Mag oor die heiliges.
  7 Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.
  Die Here weerstaan hom nie en laat toe dat die heiliges gedood word ter wille van Sy Naam. Dit sal die laaste keer wees vir die mens om ʼn besluit vir God te maak. Hoe naby moet ons nie wees aan die sy van Christus nie, onbevlek, rein en heilig voor Sy aangesig om die beproewing wat oor die wreld kom, staande te bly. Danil. 7:25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende ʼn tyd en tye en die helfte van ʼn tyd.

  Die wreld aanbid die Antichris.
  8 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.
  Vandag vind ons hierdie aanbidding reeds hoe mense geer word en nie God nie. Hier kom die waarskuwing aan hulle wat dink dat hulle voordeel sal trek om die heiliges te verraai en aan gevangenis oor te gee. Almal wat betrokke raak met hierdie optrede van die duiwel om die kinders van God te vervolg sal net so vernietig word. Die godeaanbidders het nog altyd gewag vir iemand wat hulle sielsbegeertes kan vervul. Hier kom die Antichris hulle te hulp om hul wense te bevredig. Nou kan hulle met hartelus die Satan aanbid en mekaar openlik bemoedig sonder dat die heiliges hulle meer pynig met die evangelie. Openbaring.20:15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

  Luister.
  9 As iemand ʼn oor het, laat hom hoor.

  Waarskuwing teen hulle wat in eie mag optree.
  10 As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap; as iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word.
  Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. Hier word die heiliges gewaarsku om versigtig te wees indien daar afvalligheid is om nie die kinders van God in gevangenisskap oor te gee nie, want sulke optrede sal oor hulself kom. Selfs die goddelose sal betaal as die regverdiges onder hulle ly. Die heiliges word nie gevrywaar van die dood nie, maar hulle wat deel word van die goddelose om die heiliges te dood sal ook so gedood word. Die toorn van die Here sal op hulle wees soos Sy sen op die regverdige is. Jesaja.33:1 Wee jou, verwoester, wat self nie verwoes is nie, en troubreker teen wie nie troueloos gehandel is nie! As jy klaar is met verwoes, sal jy verwoes word; en as jy klaar is met troubreuk, sal hulle troueloos teen jou handel.

  Die valse profeet.

  Die dier uit die aarde.
  11 En uit die aarde het ek ʼn ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ʼn lam en het gepraat soos ʼn draak.
  Die valse profeet kom voor soos ʼn lam wat die valsheid vanself is. Hierdie lam verteenwoordig die Lam van God wat deur die duiwel nageboots word. Hy doen hom voor as ʼn gesalfde van God maar deur die vrug van die Gees word hy geopenbaar omdat hy nie praat met liefde soos die Lam nie, maar soos die draak. Deur sy kragtige dade sal hy die mense bedrieg. Die twee horings is die gesag wat die valse profeet ontvang van die draak en die Antichris wat oor hom heers. Hierdie toertjies van die valse profeet is magteloos teen die kinders van God. Daarom dat die heiliges onthoof word omdat die valse profeet kan die heilige Gees nie teenwerk. Handelinge.8:9 En ʼn sekere man met die naam van Simon het vantevore in die stad met towery omgegaan en die bevolking van Samaria verbyster deur te s dat hy iets besonders was.

  Die dier en die valse profeet word een.
  12 En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy o, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.
  Hier kom die valse profeet voor soos Johannes die Doper wat die weg vir Christus berei het. Johannes het ges: Daar is die Lam ! Die valse profeet s ook: Daar is julle nuwe god, aanbid hom! Uit vrees sal baie die dier aanbid om nie hul besittings of familie te verloor nie. Vir die goddelose sal hierdie opdrag ʼn vreugde wees vir al die voordele wat hulle daaruit put. In die begin sal dit maar moeilik gaan vir die mens om die dier te aanbid, omdat baie hulle eie gode moet prysgee. Maar die inspirasie en leuen van die duiwel sal die oorhand h oor die meeste. 2 Tessalonisense.2:4 die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

  Mag van die valse profeet.
  13 Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die o van die mense.
  Hierdie tekens was nog altyd die strik waardeur die mens gevang is tot vandag toe. Oral en selfs op strate vandag verlei die towenaars die volk deur hulle te verblind om nie die waarheid te sien nie. Vir die sondaars is hierdie tekens fassinerend om te aanskou en glo baie in hierdie wonders van die Satan. Wonders en tekens was nog altyd die aantrekkingskrag vir die mens na die bonatuurlike. Jesus self het ges: As julle nie wonders en tekens sien nie, sal julle nooit glo nie. So word die mens dan op hierdie swakheid benvloed deur die mag van die leuen. Eksodus.7:22 Maar die Egiptiese towenaars het dieselfde gedoen met hulle towerkunste, sodat Farao se hart verhard is; en hy het na hulle nie geluister nie, soos die HERE gespreek het.

  Valse profeet verlei die nasies.
  14 En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die o van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te s dat hulle ʼn beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. Dit is al jare dat die wreld deur towenaars bedrieg en belieg word met hul towery om die mens in 'n strik te bring van goddeloosheid. Dit sal nie moeilik wees vir die valse profeet om die wreldgesinde christene om die bos te lei nie. Hulle is so besig met die werke van die bose dat dit moeilik gevind word om hulle daaruit te kry. Hulle beveg 'n heiligmakende lewe wat deur God vereis word. Daarom sal dit vir die valse profeet maklik wees om die bewoners van die aarde te mislei.

  Beeld ontvang bose gees.
  15 En dit is hom gegee om ʼn gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.
  Aangesien die Antichris sy hande vol het met die regering oor die wreld en nie almal tevrede kan stel met sy teenwoordigheid nie, word ʼn beeld vir die mens opgerig om te aanbid wat die dier verteenwoordig. Vandag is dit nie meer snaaks om beelde te sien wat opgerig word nie. Die wreld is alreeds verrot van al die afgode wat deur die afgodedienaars opgerig is. Hoe lank is dit nie nou al dat die mens wag dat sy god met hom moet praat nie. Die tyd het nou aangebreek dat hulle die stem van hulle god sal hoor. Vanaf Agab se tyd het die Baal priesters hulself stukkend gekerf om hulle god se stem te hoor. Nou sal dit nie meer nodig wees om enige offer vir die beeld te maak nie. Die duiwel sal self ʼn bose gees in die beeld sit sodat sy kinders hulle kan verlustig in hul drek god. Ja, die Here gee hulle oor aan hulle slegte begeertes. Jeremia. 51:52 Daarom kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek besoeking sal doen oor sy gesnede beelde; en die gewondes sal kerm in sy hele land. Danil.3:1;5-6 Koning Nebukadnesar het ʼn beeld van goud gemaak; sy hoogte was sestig el, sy breedte ses el; hy het dit opgerig in die dal Dura, in die provinsie Babel.
  sodra julle die geluid hoor van horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadnesar opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne-in die brandende vuuroond gegooi word. Mattheus 7:15 Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.

  Die mens word deur die valse profeet beheer.
  16 En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ʼn merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;
  Hierdie merk sal die mens vir ewig vasbind aan die duiwel en sal saam met hom in die poel van vuur gewerp word. Om die merk te neem is so goed om jou siel aan die duiwel te verkoop. Enigiets wat van die Satan afkomstig is, is boos en afskuwelik. Hierdie merk sal alle siele vernietig en die toorn van die Here oor hulle bring. Op hierdie wyse maak die duiwel seker dat die mens ʼn vaste en finale besluit tussen hom en God kan maak. Eksodus.13:9 En dit moet vir jou as ʼn teken wees op jou hand en ʼn gedenkteken tussen jou o, sodat die wet van die HERE in jou mond mag wees; want deur ʼn sterke hand het die HERE jou uit Egipte uitgelei.

  Alle voedsel en koopware word beheer.

  17 sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas.

  Die verstandiges.
  18 Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ʼn mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.
  Hierdie nommer is alreeds bekend deur die hele wreld. Die nommer is nog nie afgedwing op iemand nie, omrede net die Antichris het die mag om dit te implementeer. Hierdie tydperk van die Antichris sal die moeilikste tyd wees wat nog ooit bestaan het. Diefstal sal vermeerder want niemand kan meer geld gee vir behoeftiges langs die pad nie. Hulle wat nie die merk neem nie, sal geen inkomste verdien nie. Voedsel kan nie gekoop of verkoop word sonder die merk nie. Nou verstaan ons waarom Christus hierdie belofte maak dat die heiliges na hierdie tyd nie meer honger en dors sal h nie. God sal weer voorsien soos in die ou dae soos Hy vir Israel voorsien het. Weer sal die tye van wonderwerke wat meeste heiliges al vergeet het voorkom. Ons sal in die Naam van Jesus weer vir die siekes bid en brood vermeerder. Halleluja, Jesus kom weer! Openbaring.14

  Hoofstuk sewe beskryf die 144,000 Israeliete wat deur God versel word. In hoofstuk twaalf was die geboorte gegee aan die 144,000 wat nou voor Christus verskyn. Hierdie 144,000 is Israeliete wat alreeds genoem is uit elke stam waarvan 12,000 uit elke stam verkies word volgens die uitverkiesing van God. Nou die vraag is: Is dit regverdig van God om hierdie verkiesing te maak? Die antwoord is ja, omrede hulle verhard was sodat ons as heidene kon ingaan in die koninkryk van God. Dit help nie om opgeblase te word oor hierdie regverdige optrede van God nie. Ons kom ook in die koninkryk en ontvang genoegsame glorie, eer en heerlikheid saam met Christus.

  Ek dank u Vader vir hierdie wyse van optrede.
  Dat U, u volk beloon.
  Ek dank u Vader vir glorie en eer.
  Dat U, u liefde betoon.

  Die Lam en die 144.000 Israeliete op die berg Sion.
  1 En ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en saam met Hom honderd vier en veertig duisend met sy Naam en die Naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe.
  Om te staan op die berg Sion is 'n indikasie met verwysing na die land Israel. As die berg Sion nie genoem was nie sou ons duidelik verstaan dat hierdie heiliges van alle volke kon wees, maar daar is 'n sekere wyse waarop die heiliges van die heidense nasies beskryf word teenoor die van Israel. Jol 2:32 En elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die HERE ges het, en onder die vrygeraaktes die wat die HERE sal roep.

  Die lied van die 144,000 Israeliete.
  2 En ek het ʼn geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van ʼn harde donderslag, en ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters.
  Nou hoor Johannes musiek uit die hemel en nie op die berg Sion nie. Hierdie heiliges sal nie meer op die aarde wees nie, omdat hulle die Lam volg net waar Hy gaan.

  Lied net vir die 144,000
  3 En hulle het ʼn nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge; en niemand kon die lied leer nie, behalwe die honderd vier en veertig duisend wat van die aarde vrygekoop is.
  Die 144,000 sing ʼn nuwe lied wat net hulle kan sing en mag sing. Hulle is uitverkies vir God en die Lam. Dit is dieselfde 144,000 Israeliete wat in Hoofstuk 7 versel is met die sel van God. In hoofstuk 12 gee Israel geboorte aan die 144,000. Jode wat tot bekering gekom het onder die preke van die profete in Jerusalem. Daar is ook die opregtes van die Joodse volk wat die Messias verwag wat volgens die wet van Moses lewe. Daarom dat Jesus ges het dat hulle onder die wet van Moses geoordeel sal word. Psalm.40:3 En Hy het ʼn nuwe lied in my mond gegee, ʼn lofsang tot eer van onse God. Baie sal dit sien en vrees en op die HERE vertrou. Psalm. 149:3 Laat hulle sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tamboeryn en siter.

  Die 144,000 se lewenswandel op aarde.
  4 Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam.
  Hierdie skrifgedeelte word deur baie geestelik vertolk wat onvanpas voorkom. Hierdie jong manne wat deur God uitverkies is, is maagdelik rein. Met ander woorde hulle het nie gesondig om met vroue om te gaan soos baie die gewoonte het in hulle jeug nie. Alhoewel baie onder die wet is beroep hulle hulself nog op God. Nadat die tempel voltooi is het hulle alreeds met die offers voortgegaan soos in die dae van ouds. Hierdie jong manne se harte sal opreg wees teenoor God omdat hulle nog besluier is totdat Jesus kom. Hierdie skrifgedeelte is ook genoegsame bewys dat hierdie heiliges jongmanne is wat hier voorkom. Exodus. 13:12 dan moet jy alles wat die moederskoot open, aan die HERE afgee; ook elke eersteling, die aanteel van vee, wat jy sal hwat manlik is, behoort aan die HERE.

  Die 144,000 vlekkeloos.
  5 En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie; want hulle is sonder gebrek voor die troon van God.
  Romeine.11:28 Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle; maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die vaders. Sefanja. 3:13 Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie; maar hulle sal wei en neerl, en niemand sal hulle verskrik nie.

  Waarskuwing deur drie engele.

  Eerste engel ewige evangelie.
  6 En ek het ʼn ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.

  Vrees God.
  7 En hy het met ʼn groot stem ges: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.
  Hoe getrou en groot is God nie. Kyk net die geweldige liefde wat Hy vir ons openbaar. Nou stuur die Here ʼn engel om die nasies te waarsku teen die merk van die dier. Die christene word deur hom en die valse profeet vernietig. Alle christene vlug berge toe of waar dit veilig is vir hulle. Niemand kan meer preek of die evangelie uitgee nie. Sodra daar gepreek word is jy onmiddellik gedood. Nou moet die engel die mens waarsku teen die merk en die gevolge. Jesaja.45:17 Israel word verlos deur die HERE met ʼn ewige verlossing; julle sal nie beskaamd staan of in die skande kom tot in alle ewigheid nie. Psalm.95:6 Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die HERE wat ons gemaak het.

  Tweede engel val van Babilon.
  8 En ander engel het gevolg en ges: Geval, geval het Babilon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery.
  ʼn Belofte en bemoediging vir die heiliges maar waarskuwing vir die goddelose. Hier het die godsdiensstelsel van die Wreld Raad van Kerke tot ʼn val gekom nadat die tien lande haar vernietig het.
  Jeremia.51:64 en s: So sal Babel sink en nie weer opkom nie weens die onheil wat Ek oor hom bring; en hulle sal afgemat wees.

  Derde engel waarskuwing teen die merk.
  9 En ʼn derde engel het hulle gevolg en met groot stem ges: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ʼn merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang,
  Die volk word gewaarsku om nie die beeld te aanbid en die merk van die dier aan te neem nie. Jeremia.44:4 En Ek het na julle gestuur al my knegte, die profete, vroeg en laat, om te s: Moet tog nie hierdie gruwelike saak wat Ek haat, doen nie.

  Ongehoorsames word gestraf.
  10 sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.

  Dag en nag geen rus.
  11 En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.
  Twee soorte straf tref die ongehoorsames deurdat hulle die plae van God ontvang en die ewige vuur. Die derde engel volg om die waarskuwing te bevestig en die goddelose kans te gee om te besin om nie die merk van die dier te neem nie. Esegil .20:48 en alle vlees sal sien dat Ek, die HERE, dit aangesteek het; dit sal nie uitgeblus word nie. Jesaja.33:14 Die sondaars in Sion bewe, siddering het die roekelose aangegryp. Hulle s: Wie van ons kan woon by ʼn verterende vuur, wie van ons kan woon by ʼn ewige gloed?

  Lydsaamheid van die heiliges.
  12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.
  Die heiliges word gewaarsku om nie arrogant of teensinnig te wees teenoor die goddelose nie. Ek weet partykeer is dit maar moeilik om jou humeur te beteuel veral as hulle jou slaan voor jou vrou en kinders. Hierdie selfbeheersing kan net God vir ons gee. Die Here verwag nie van die heiliges om terug te veg teen die goddelose nie, maar soos skape wat na die slagpale gelei word nederig vol vertroue en geloof te bly staan tot die dood. Jakobus.1:4 Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie.

  Die dood van die heiliges.
  13 En ek het stem uit die hemel aan my hoor s: Skryf salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, s die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid, en hulle werke volg met hulle.
  Hier sien ons dat die heiliges nog steeds op die aarde is. Geen wegraping het nog plaasgevind nie. Daar is ook nie ʼn bruid wat opgeraap is na die hemel nie. Ongelukkig moet ons maar bly wag totdat Jesus weer kom. Hierdie heiliges is ook nie afvalliges wat weer bekeer het nie, maar nog dieselfde kinders van God gesalf met die Heilige Gees. Hier word die heiliges bemoedig om standvastig te wees in Christus. Al wat nou oor bly vir die heiliges is die dood omdat daar geen verdere toekoms op aarde vir hulle is nie. Daar rus ʼn spesiale sen op hierdie heiliges wat ter wille van Christus sal sterf. Die duiwel se doel is om alle gelowiges van die aarde af te vee. Nou wil hy met volle vaart die wreld oorheers en die mens inpalm onder sy mag sodat die mens vernietig kan word. Hy gee glad nie om wat met die mens gebeur nie. Hulle wat God liefhet moet sterf. Die wat God nie liefhet nie sal ook sterf in die poel van vuur. Die duiwel weet dat wat in die boek van Openbaring skrywe staan, so sal wees. Romeine.14:8 Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.

  Heiliges wat vir Christus sterwe.
  14 En ek het gesien, en kyk, daar was ʼn wit wolk en een soos ʼn Menseseun wat op die wolk sit, met ʼn goue kroon op sy hoof en in sy hand ʼn skerp sekel.

  Opdrag om te maai.
  15 En ʼn ander engel het uit die tempel gekom en met ʼn groot stem geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het.

  Aarde afgemaai.
  16 En Hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai.
  Baie heiliges kom nou tot sterwe vir Christus. Nou dat die wreld deur God gestraf word, word die christene deur die goddelose vervolg omrede die haat teen God. Vers 12-13 gee die antwoord oor hierdie gedeelte. Danil .7:13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ʼn mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom. Markus.4:29 En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. Openbaring.13:7 Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.

  Vervolging teen Israel.
  17 En ʼn ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook ʼn skerp sekel gehad;

  Versamel trosse.
  18 en ʼn ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar uitgekom en met ʼn groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het, en ges: Slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword.
  Markus.4:29 En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. Jol.3:13 Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot.

  Israel word voorberei vir Christus se koms.
  19 En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God.

  Israeliete wat vlug vir die Antichris.
  20 En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, twee honderd myl ver.
  Weer ʼn geweldige vervolging teen Israel wanneer die Antichris met geweld haar onder druk plaas nadat hy die verbond gebreek het. Rassehaat teen die Jode het weer ontvlam. Die hele wreld staan weer saam om Israel met mag te vernietig. Hier word Israel weer gesif. Christus berei Israel voor vir Sy koms. Al behoort sommige aan die Antichris sal dit hulle nie bevry van die heidense nasies om hulle te dood nie. Die verdrukking is groter as ooit tevore. Die groot bedoeling van die verdrukking teen Israel is om voorbereid te wees wanneer Jesus terugkom. Hierdie verdrukking is nie om die hele land uit te wis nie, maar net twee derdes soos die profesie aanhaal. Die derde wat oorbly sal Christus sien en bitterlik ween oor die verharding van hulle harte. Die wonderlikste dag in die geskiedenis wanneer Israel gered word en al die ander nasies. 200 myl vandag is 322 km. Wat ʼn geweldige slagting vind plaas op Israel voordat Jesus terugkom. Na hierdie groot slagting teen Israel kom God se toorn teen die dier en sy koninkryk met die laaste sewe plae. Deuteronomium.32:32 Want hulle wingerdstok is uit die wingerdstok van Sodom en uit die wingerde van Gomorra; hulle druiwe is giftige druiwe, bitter trosse dra hulle. Israel word as die wingerd aangewys in Jesaja. Jesaja.5:4;7 is daar meer te doen aan my wingerd wat Ek daar nie aan gedoen het nie? Want die wingerd van die HERE van die lerskare is die huis van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging; en Hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting; op geregtigheid, maar kyk, dit was geskreeu Waarom het Ek verwag dat dit druiwe sou dra, en dit het wilde druiwe voortgebring? Danil .11:41 Hy sal ook kom in die Pragtige Land, en baie sal struikel; maar hierdie volke sal uit sy hand vryraak: Edom en Moab en die beste deel van die kinders van Ammon. Sagaria.13:8-9 En in die ganse land, spreek die HEREtwee-derdes sal daarin uitgeroei word, sal sterwe, maar een-derde daarin oorbly. Dan sal Ek die derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos ʼn mens silwer smelt en hulle toets soos ʼn mens goud toets. Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek s: Dit is my volk! En hulle sal s: Die HERE, my God! Maleagi.3:3 En Hy sal sit: ʼn smelter en reiniger van silwer, en Hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die HERE in geregtigheid ʼn offer sal bring.


  Openbaring.15

  Die sewe laaste plae.
  1 En ek het ʼn ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig.
  Jesaja.13:13 Daarom sal Ek die hemel laat sidder, en die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef, vanwe die grimmigheid van die HERE van die lerskare en vanwe die dag van sy toorngloed.

  Israel oorwin die dier en sy beeld.
  2 En ek het gesien iets soos ʼn see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters van God.
  1 Petrus.1:7 sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus;

  Die lied van Moses.
  3 En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en ges: Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u wee, o Koning van die heiliges!
  Deuteronomium. 31:30 Toe het Moses voor die ore van die hele vergadering van Israel die woorde van hierdie lied tot die einde toe uitgespreek.

  Israeliete wat tot redding gekom het.
  4 Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het.
  Hierdie heiliges is Israeliete wat die getuienis van Jesus aangeneem het tydens die groot verdrukking. Hulle is ook ter wille van die evangelie gedood. Dit is nie al die Jode wat blind is vir die evangelie nie. Teen hierdie tyd het baie tot insig gekom om die waarheid wat deur die twee profete gespreek is, aangeneem. Almal is nie Joods Ortodoks nie. Baie is oop vir verandering maar bang vir die meerderheid. Dit is ook die probleem met baie wat die geloof nie ten volle aangeneem het nie, uit vrees dat hulle uit die sinagoge verwyder word.

  Tent van getuienis.
  5 En n hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen.
  Numeri .1:53 Maar die Leviete moet laer opslaan rondom die tabernakel van die Getuienis, dat daar geen toorn oor die vergadering van die kinders van Israel kom nie. So moet dan die Leviete die diens van die tabernakel van die Getuienis waarneem.

  Die sewe plae.
  6 En die sewe engele met die sewe plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels.
  Psalm.103:20 Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!

  Die sewe skale.
  7 En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid.
  Sefanja.3:8 Daarom, verwag My, spreek die HERE, op die dag wat Ek My gereed maak vir die buit; want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toorn. Want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word!

  Tempel ingang verbode.
  8 En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.
  Die sewe goue skale verteenwoordig die toorn van God nadat die mens op aarde te lig bevind is. Danil.5:27 teklu is op die weegskaal geweeg en te lig bevind.
  Niemand kon in die tempel ingaan terwyl die sewe engele nie daar teenwoordig is nie. Baie duidelik dat almal ʼn taak het om te verrig in die hemel. Ongelukkig vir die onordelikes wat nie met God se orde sal inpas nie. In die hemel vind ons net gehoorsame heiliges wat God gretig en met liefde gehoorsaam. Voor Christus kom om sy geliefdes op te wek en hulle wat in die lewe oorgebly het, word die goddelose vergoed met hul eie bloed. Die Here wreek die bloed van Sy heiliges wat op die aarde gestort is. Nou tree God in vir die heiliges om die koninkryk van die duiwel tot niet te maak. Al wat vir die Satan oorbly is die donker put waar hy sal wees vir 1000 jaar. Sy tyd raak min en koninkryk al hoe kleiner. Om te dink die verskriklike slae wat die goddelose moet verduur en die ewige hel daarna. Mag God ons help om by Hom te bly. Sy genade sal ons deur dra.

  My hoop is op u Here, op die Almagtige ewige God.
  Op Hom sal die nasies hoop, ja, op Hom.
  Hy sal aankom, groot en gedug, in volle krag en oorwinning.
  Voor Hom sal dit storm, vuur en wind.
  Hy die Almagtige sal die vyand verslind.

  Openbaring.16

  Wreldwye plae teen hulle wat die merk van die dier geneem het.

  Eerste stem uit die tempel.
  1 En ek het groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor s: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit.

  Eerste skaal kwaai en bose swere.
  2 Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het.
  Esegil.10:2 En Hy het die man aangespreek wat met linne bekleed was, en ges: Gaan in tussen die ratwerk onder die gerub in, en vul jou twee hande met gloeiende kole tussen die gerubs vandaan, en strooi dit oor die stad. Toe gaan hy voor my o daar in. Exodus. 9:11 En die towenaars kon voor Moses nie staan vanwe die swere nie. Want die swere was aan die towenaars en al die Egiptenaars.

  Tweede skaal bloed in die see.
  3 En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword soos van ʼn dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe.
  Esegil.16:38 En Ek sal jou oordeel volgens die verordeninge van vroue wat owerspel bedrywe en bloed vergiet, en sal jou oorgee aan die bloedige dood van grimmigheid en naywer.

  Derde skaal bloed in die riviere.
  4 En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword.
  Exodus. 7:20 Moses en Aaron het toe so gedoen soos die HERE beveel hethy het die staf opgehef en die water wat in die Nyl was, geslaan voor die o van Farao en voor die o van sy dienaars; en al die water in die Nyl is in bloed verander.

  Engel vereer God.
  5 En ek het die engel van die waters hoor s: Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het;

  Goddelose kry bloed om te drink.

  6 want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien.
  Psalm.129:4 Die HERE is regverdig: Hy het die toue van die goddelose afgekap. Jesaja.49:26 En Ek sal jou verdrukkers hulle eie vlees laat eet, en van hulle eie bloed sal hulle dronk word soos van mos. Dan sal alle vlees gewaar word dat Ek, die HERE, jou Heiland is, en jou Verlosser die Magtige van Jakob.

  Engel bevestig God se eer.
  7 En ek het ander een uit die altaar hoor s: Ja, Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele.
  Psalm.11:7 Want die HERE is regverdig; Hy het geregtighede lief; die opregtes sal sy aangesig sien.

  Vierde skaal son skroei die mense.
  8 En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei.

  Goddelose laster God.
  9 En die mense is geskroei met ʼn groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie.
  Esegil .15:4 Kyk, dit is aan die vuur oorgegee om verteer te word; as die vuur sy twee ente verteer het en sy middelste stuk geskroei is, sal dit deug vir ʼn stuk werk? 1 Petrus.4:14 As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik.

  Vyfde skaal - dier se koninkryk verduister.
  10 En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn;

  Goddelose wil nie bekeer.
  11 en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie.
  Jeremia.18:7 In een oomblik sal Ek spreek oor ʼn nasie en oor ʼn koninkryk om dit uit te ruk en om te gooi en te vernietig; Exodus. 9:10-11 So het hulle dan roet uit die oond geneem en voor Farao gaan staan, en Moses het dit na die hemel uitgestrooi. Toe word dit swere wat uitbreek in blare aan mense en diere. En die towenaars kon voor Moses nie staan vanwe die swere nie. Want die swere was aan die towenaars en al die Egiptenaars.

  Voorbereiding vir die slag van Armageddon.

  Sesde skaal Eufraat droog op vir oorlog.
  12 En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word.
  Jesaja. 11:15 En die HERE sal die seetong van Egipte met die banvloek tref en deur sy gloeiende wind sy hand oor die Eufraat swaai en dit uitmekaar slaan in sewe strome, sodat ʼn mens met skoene daardeur kan loop.

  Satan, Antichris en valse profeet maak gereed teen Christus.
  13 En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.

  Duiwels verlei die konings.
  14 Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.
  Die groot dag is die wederkoms van Christus en die begin van die 1000 jaar vrede. Hier sal hulle wat teen God opgestaan het en saam met die Antichris een geword het deur Christus vernietig word. Dit is die dag waarvoor die Sataniste wag en die twyfelaars. Ek hoop die televisie neem goed af op daardie dag. Dit moet die beste film wees wat Hollywood nog gemaak het sodat ons in die 1000 jaar gereeld daarna kan kyk en die vernedering sien wat die duiwel en sy manne beleef het toe hulle deur Christus verslaan is. Dit sal ook die gesprek van die jare wees. Die groot oorwinning wat aan die heiliges gegee is op aarde. ʼn Waarskuwing om waaksaam te wees in hierdie tydperk. Eksodus.8:7 Maar die towenaars het dieselfde gedoen met hulle towerkunste en paddas laat opkom oor Egipteland. Jesaja.19:3 En die gees van Egipte sal radeloos word in sy binneste, en sy planne sal Ek verwar; dan raadpleeg hulle die afgode en die besweerders en die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waars. 1 Johannes.5:19 Ons weet dat ons uit God is en die hele wreld in die mag van die Bose l.

  Waarskuwing om waaksaam te wees.
  15 Kyk, Ek kom soos ʼn dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie.
  Christus kom op ʼn onverwagte tyd. In hierdie tyd is alles alreeds so verwarrend en onverstaanbaar vir die ongelowiges. Baie heiliges raak die pad duister. Daarom die onophoudelike waarskuwing van God. Teen hierdie tyd moet heiliges al besef daar is geen skielike wegraping teenwoordig nie. Ons sal moet wag tot Jesus terugkom met die wederkoms. Hierdie is ook God se laaste plae op die aarde. As Jesus alreeds gekom het sou dit nie nodig wees om sy heiliges te waarsku oor hierdie gebeure nie. Die goddelose moet maar sien en klaarkom. Nou ja, dank God vir Sy grote liefde teenoor die sondaars dat die heiliges wat nog bereid is om die evangelie bekend te maak en God se toekomsplan vir die wreld, kan verduidelik aan hulle. Hierdie selfde boek Openbaring sal hulle lees en verstaan wanneer hierdie dinge gebeur. Hulle wat nie op die profesie ag gee nie sal met die plae geslaan word. Romeine. 8:35 Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?

  Antichris gereed om Israel te verwoes.
  16 En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armageddon.
  In die boek van Jol word dit ook genoem die dal van Josafat (beslissing). Jol. 3:12-13 Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Josafat; want daar sal Ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom. Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot.

  Sewende skaal Babilon word in drie verdeel.

  Dit is verby!
  17 En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en ʼn groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat ges het: Dit is verby!

  Aardbewing en groot hael.
  18 En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ʼn groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so ʼn geweldige groot aardbewing.
  Jesaja.60:20 Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie; want die HERE sal vir jou wees ʼn ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby. Daniel.12:1 En in di tyd sal Migael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ʼn tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ʼn volk bestaan het tot op di tyd nie; maar in di tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.

  Stad in drie verdeel.
  19 En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toom.
  Voordat die Antichris gevange geneem word saam met die valse profeet word die stad vernietig deur 'n geweldige aardbewing wat die stad verwoes. Nog nooit in die geskiedenis was daar so 'n groot aardbewing op aarde nie. Hier verwoes God die wreldsentrum van die goddelose. Daarom dat die Here vroegtydig Sy kinders waarsku om nie in hierdie stad teenwoordig moet wees nie. As ons gehoorsaam luister na die Heilige Gees en ag slaan op die profesie sal ons veilig wees.

  Eilande en berge vlug.
  20 En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie;
  Die grootste slagting en verwoesting wat plaasvind in 'n stad wat nog nooit in die geskiedenis opgeteken is nie. Die aardbewing is so geweldig dat die hele stad op een slag vernietig word. Christus vernietig self hierdie bose stad wat die mens opgerig het. In Openbaring 18 lees ons van die hopeloosheid van die mens wat alle moed verloor omdat hulle nie die wil van God verstaan nie. Vir die wreld is hierdie stad hul alfa en omega waarsonder hulle nie kan bestaan nie. Jeremia.4:24 Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuwels het geskud. Jeremia.51:42 Die see het oor Babel opgerys, deur die gebruis van sy golwe is hy oordek.

  Groot hael.
  21 en groot hael, omtrent ʼn talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was.
  Esegiel.13:13 Daarom, so spreek die Here HERE: Ja, Ek sal ʼn stormwind in my grimmigheid laat losbreek, en daar sal ʼn oorstromende stortren kom in my toorn en haelstene in grimmigheid tot vernietiging.
Working...
X