Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die boek Openbaring volg.....6

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die boek Openbaring volg.....6

  Openbaring.17

  Die stad word beskryf as godsdienstig en ekonomies.

  Die vrou op die dier die godsdiens van Babilon.
  1 En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my ges: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit.
  Esegil .16:30 Hoe smagtend is jou hart, spreek die Here HERE, dat jy al hierdie dinge gedoen het, die werk van ʼn onbeskaamde hoer;

  Bewoners word dronk.
  2 met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery.
  Om die stad Babilon te verstaan moet hierdie gedeelte ook verstaan word omrede die profesie op die verre toekoms van Babilon ooreenstem. Die efa is die stad Babilon in al haar goddeloosheid. Die twee vroue is Amerika en Brittanje wat die betrokkenheid behartig. Die sprinkaanvol is ʼn voorstelling van die feniks wat deur die N.W.O. gebruik word. Die land Sinear is vandag Irak. Die pond en die dollar is die sterkste geldeenhede vandag. Daarom dat hulle hierdie projek ondersteun. Al die filmsterre raak betrokke weens die oormaat insameling van inkomste wat deur die volke verkry word. Die arme volke wat deur hul hoerery en afgodery gevang word. Vandag word die wreld gevang deur hul eie begeertes. Op hierdie manier word die sterre, soos hulle dit noem, ook hul gode. Deur die volk se afvalligheid word die film maatskappye gefondeer wat hierdie stad aanhelp. Nahum.3:4 Weens die veelheid van die hoererye van die hoer vol bevalligheid, ʼn meesteres in towerkunste, wat nasies met haar hoererye verkoop het en volkstamme met haar towerkunste.

  Die woestyn Irak.
  3 En hy het my in die gees weggevoer na ʼn woestyn, en ek het ʼn vrou sien sit op ʼn skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings.
  Die woestyn is die plek waar die stad weer herbou word. Die skarlakenrooi dier is die Antichris wat die vrou dra en tydelik mag gee om te doen wat sy wil. Sagaria. 5:5-11 Daarop kom die engel vorentoe wat met my gespreek het, en s vir my: Slaan tog jou o op, en kyk wat daar te voorskyn kom. Toe s ek: Wat beteken dit? En hy antwoord: Dit is die efa wat te voorskyn kom, Verder het hy ges: So lyk hulle in die ganse land. En meteens word daar loopdeksel opgelig, en daar was ʼn vrou wat binne-in die efa sit. En hy s: Dit is die goddeloosheid. En hy het haar binne-in die efa teruggewerp en die looddeksel op die opening daarvan gegooi. Toe slaan ek my o op en kykdaar kom twee vroue te voorskyn met die wind in hulle vlerke; en hulle het vlerke gehad soos die vlerke van ʼn groot sprinkaanvol, en hulle het die efa weggevoer tussen die aarde en die hemel. Daarop s ek aan die engel wat met my gespreek het: Waarheen bring hulle die efa? En hy antwoord my: Om vir haar ʼn huis te bou in die land Sinear; en is dit klaar, dan word sy daar op haar plek neergesit.

  Rykdom van die vrou.
  4 En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en prels, en sy het in haar hand ʼn goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery;

  Moeder van die hoere.
  5 en op haar voorhoof was ʼn naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.
  Hosea.2:2 Twis met julle moeder, twis; want sy is nie my vrou nie, en Ek is nie haar man nie, en laat sy haar hoerery van haar aangesig verwyder en haar owerspel van haar borste af weg.
  Hosea.4:14 Ek sal oor julle dogters geen besoeking doen omdat hulle hoereer nie, en ook nie oor julle skoondogters omdat hulle owerspel bedryf nie; want die manne sonder hulleself af met die hoere en offer met die tempelhoere. So kom dan die volk wat geen verstand het nie, tot ʼn val.

  Haar gesindheid teenoor die heiliges.
  6 En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien.
  Die vrou stel die stad Babilon voor met haar godsdiens stelsel en haar rykdom omdat sy die wreld beheer. Oorhoofs word die Wreld raad van Kerke deur die Roomse kerk beheer. Ter wille van die vrede sluit baie by hulle aan. Hierdie optrede dwing die ware kerk omdat sy moet doen wat hulle s en begeer. Die werke van Christus loop dood. Die heiliges is nou soos die heidene, ryk en het verryk geword. Die werk van Christus word na gelaat terwyl die geboue wat opgerig word in stand gehou moet word. Die kerke word ook al hoe groter en by die gemeente word saamgedrom families wat gekies word. Die herder se dag verander in wreldse bekommernisse oor sekretarile werk wat gedoen moet word. Die tegnologie is deesdae die verkondiger van die evangelie. Preke word by die gemeente aangepas om vrede te bewaar sodat die swakkes nie die kerk moet verlaat nie. Vandag word baie kerke deur die gemeentes beheer deur die hoeveelheid inkomste wat gegee word. Die herders is swak, vol eiesinnigheid en troos die gemeente met ʼn gees van vormgodsdiens. Word wakker kind van God! Word wakker herders! Kom uit die slaap sodat ons nie deel het van die plae wat oor die goddelose kom nie. Johannes verwonder hom; hoe is dit moontlik dat die kerk so vervalle kon raak. Die vervolging van die heiliges is deur die valse kerke, wat nou saam staan om die regverdiges te vermoor, omdat hulle nie een met hulle wil wees nie. Hier kom die toets vir hulle wat godsdiens beoefen en nie Christus volg in Gees en Waarheid nie. Deuteronomium.32:42 Ek sal my pyle dronk maak van bloed, en my swaard sal vlees eet: van die bloed van hom wat verslaan en gevang is, van die kop van die vyand se aanvoerders.

  W
  reld Raad van Kerke.

  Die Ekumeniese Beweging, wat gelei het tot die stigting van die Wreldraad van Kerke in 1948, is in die lewe geroep om die verskillende Protestantse kerke en uiteindelik ook alle Christene te versoen. Gedurende asook n die Hervorming het verskeie onafhanklike splintergroepe uit die Protestantisme ontstaan. In 1846 is die Evangeliese Alliansie in Engeland gestig om te verhinder dat die Kerke verder verdeel. Sy Amerikaanse eweknie is in 1867 deur Philip Schaff gestig.In 1908 is die Federale Raad van Kerke van Christus gestig in ʼn poging om die Protestantse Kerke in die VSA te verenig. In 1910 is soortgelyke groepe in Brittanje (Reunion-kerk) en die VSA (Christelike Eenheid) gestig. In 1910 is die Ekumeniese Beweging tydens die Wreld-sendingkonferensie in Edinburg gestig. Dit het weer aanleiding gegee tot die stigting van die Internasionale Sendingraad in 1921. die Universele Christelike Konferensie oor Leef en Werk in Stockholm (1925), die Wreldkonferensie oor Geloof en Orde in Lausanne, Switserland (1927) en die eerste byeenkoms van die Wreldraad van Kerke in Amsterdam (1948).Die Raad het die Protestantse, Ortodokse Oostelike kerke en sommige Katolieke Kerke saamgesnoer. In 1960 het die Amerikaanse Metodiste, Anglikane, Verenigde Presbiteriane en die Verenigde Kerk van Christus hulle ook by die beweging aangesluit.
  Hoewel sommige Rooms-Katolieke kerke ook tot die raad behoort het, het die Vatikaan die beweging eers gedurende die Sestigerjare amptelik erken. In 1960 het pous Paulus VI die hoofkantore van die Wreldraad van Kerke in Genve besoek en in 1995 het pous Johannes Paulus II die Rooms-Katolieke Kerk se verbintenis tot Christelike ekumeniese bevestig. In 1999 het hy die eerste Pous in die geskiedenis geword om die Ortodokse nasies te besoek. In dieselfde jaar het die Katolieke en Lutherane ʼn gesamentlike verklaring uitgereik oor die doktrine van regverdiging. Met die ondertekening is onbeantwoorde vraagstukke wat in 1517 aanleiding gegee het tot die Hervorming, uit die weg geruim. (Uitgehaal uit die Suid Afrikaanse Ensiklopedie)

  Hieruit sien ons die antichristelike werk van die Jesuits wat poog om alle kerke onder een vaandel in te lyf. In 1948 is dit wetties deur bedrog aangeneem deur die sogenaamde kerkgeleerde wat deur Petrus as valse leraars bestempel word. Die doel van die Wreld Raad van Kerke was om alle kerke goed of sleg onder een vaandel te bring sodat die Roomse kerk gesag oor die heiliges kan uitvoer en hulle sodoende dwing om nie die volle waarheid van Christus te verkondig nie. Soos alle kerke aangesluit het was die doelwit wat ook bereik is deur die Roomse kerk om nie net alle kerke saam te bind nie, maar om enige aanbidding of dit satanies is of afgodery een te maak. Sodoende sal die ware heiliges uitgeken word wat nie deel van hierdie groep wil wees nie. Hulle doelwit is ook om alle nasies te vermeng sodat bevolkings grense oorskry moet word en nasies onder mekaar vermeng deur die huwelik. Daar is selfs hulle wat in kerke God se woord testaan, en om nie vervolg te word nie sulke optrede toelaat. 2 Petrus. 2:1-3 Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verlon en ʼn vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word; en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie.

  Babiloniese godsdiensstelsel vanuit Babel.

  Die verborgenheid van die vrou.
  7 Toe s die engel vir my: Waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die sewe koppe en die tien horings, wat haar dra.
  Dit was van die begin dat godsdiens die oorsaak was van die mens se val. Kain het sy broer doodgeslaan omdat God Abel se offer aangeneem het en nie syne nie. Op hierdie wyse het die mag nog altyd godsdiens gedra, omdat dit van die duiwel afkomstig is en dit na die aarde oorgedra het nadat hy uit die hemel gewerp is. So het hy deur sy geslepenheid die wreld gevang met hierdie godsdienstige gees. Die valse vrou wat godsdienstig voorkom word deur die dier gedra om sy doel te bereik met die mensdom. Die duiwel weet dat die Woord van God op die aarde teenwoordig is, daarom moet hy ʼn plan maak om die mens afvallig te maak van God. Sodoende het hy hierdie bose godsdiens saamgeskraap en dit aan die mens geopenbaar sodat die mens godsdienstig kan voel. Hy weet dat die mens aanbidding verlang na sy God, daarom dat hy alles in sy vermo doen om die mens weg te lei van die waarheid om die mens te vernietig. Psalm.25:14 Die verborgenheid van die HERE is vir die wat Hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak.

  Die beskrywing van die dier Antichris.
  8 Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar; en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is.
  Die beskrywing van die dier word gegee, en op daardie stadium was die Antichris nog nie teenwoordig nie. Johannes s in sy ander briewe dat daar baie antichriste is m.a.w. daar sal hulle wees wat soos hy wil optree teen die kinders van God. Wat die regverdiges doodmaak ter wille van die evangelie. Maar die Antichris sal van die afgrond opkom. Al die vorige antichriste sal nie van die afgrond opkom nie. Hierdie dier het nog nie sy verskyning gemaak nie en is nie die Roomse kerk of Romeine soos sommige beweer nie. Die Romeine word deur Danil in hoofstuk sewe verduidelik as die verskriklike dier wat alles met sy pote vertrap. Danil.7:11 Ek het toe bly kyk vanwe die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.

  Die Roomse Babiloniese godsdiens.
  9 Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit.
  Die sewe heuwels word gevind in Rome, maar dit is nie die voorstelling van die Roomse Pouse of heersers nie. Rome is maar net die aanvoerder van die globale Babiloniese godsdiens wat deur haar bevorder word. Hier waar die onheil van die wreldgodsdiens beoefen word. Die sewe berge is die verwysing van die godsdiens wat geheers het onder die heerskappy van wreldheersers deur die eeue. Die wreldgodsdiens sal na Babilon toe oorgedra word sodat hierdie stad die wreld geestelik en ekonomies kan beheer. Daarom dat die Wreldraad van Kerke alle godsdienste saam met alle gode-aanbidding verenig met die wet van registrasie. Die kerk wat nie registreer nie word onmiddellik toegemaak. Deur die eeue is die Babiloniese godsdiens na alle dele van die wreld versprei. Haar regering is net tot op die laaste kop wat die sewende is en nou die N.W.O. voorstel. Die agste is die Antichris wat haar deur die tien horings laat doodmaak nadat hy haar vir die eerste drie jaar en ses maande gedra het. Spreuke.2:6 want die HERE gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand,

  Die wreld regerings.
  10 En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ʼn kort tydjie bly.
  1. Die vyf wat geval het = Egipte Assiri Babilon - Mede en Perse - Griekeland
  2. Die een wat is = Romeinse Ryk
  3. Die ander een = Die Nuwe Wreld Orde

  Dier die agste.
  11 En die dier wat was en nie is nie, is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf.
  Die Antichris is die agste en ook die laaste diktator regeerder van die wreld. Daar sal nooit weer so 'n persoon opstaan en gebruik word vir die geskiedenis van die wreld nie. Die Satan sal nooit weer die voorreg h om sulke planne uit te voer teen die mens nie. Sy laaste opdrag is die versameling van die Gog en die Magog.

  Tien horings wreldryk.
  12 En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier.
  Die Nuwe Wreld Orde wat hulle mag aan die Antichris oorgee sodat hy oor die hele wreld kan heers. Hulle ontvang mag van hom om verder die wreld te regeer soos hy hul beveel.

  Die wreld word een met die dier.
  13 Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier.
  Hierdie optrede is om deur hom bevoordeel te word en skatte en grond ontvang wat hy aan almal gee wat hom gehoorsaam is. Die wreld het nog altyd begeer om wetteloos te wees. Hulle wil nie sukkel om hulle sondes in die geheim aan mekaar oor te dra nie. Dit is hulle begeerte om sondes vrylik in die openbaar te behartig daarom is hierdie geleentheid welkom om onder die regering van die Antichris te wees.

  Die wreld voer oorlog teen die Lam.
  14 Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.
  Die hele wreld se soldate sal Christus ontmoet by Armageddon.

  Waters- volke.
  15 En hy s vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale.
  Die Wreld Raad van Kerke het alreeds genoegsame veld gewen onder die christendom om hulle een met haar te maak. Hoe maklik word ons nie een met haar bedriery nie. Wolwe wat in skaapklere rondloop gedurig opsoek na redes om die ware heiliges te penaliseer omdat hulle aan die waarheid vashou. Die volksgrenslyn word verbreek sodat almal een kan word en saam die valsheid kan aanneem. Moedswillig vergeet hulle daar staan geskrywe dat God grense gestel het sodat elkeen Hom kan vind. Handelinge.17:26 En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het,

  Die tien horings Nuwe Wreld Orde.
  16 En die tien horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand.
  Hier word die Pous se droom verpletter om oor alle volke, tale en nasies te regeer. Die hoer op die dier word vernietig waar alle godsdienste of afgodery tot niet gemaak word. Die mens word nou gedwing om ʼn keuse te maak tussen God, die Antichris en sy valse godsdiens. Die hele wreld gaan agter die dier aan en verwerp die N.W.O. se wette en mag. Wat ons hier vind is satanisties en die aanbidding op sy hoogste. Wanneer alle wet en orde vernietig word maak die mens soos hy wil, daarom dat dit nie moeilik is vir hulle om die dier en sy beeld te aanbid nie. Dit is so jammer dat baie wat vals gelewe het sal glo dat hulle vir God sterf. Deur die jare was die beeld vertoon van die vermoording van die Roomse kerke wat ʼn valse beeld die wreld ingestuur het om baie te laat glo dat hulle die waarheid het. Hier sal baie wat hierdie geloof aangeneem het op die proef gestel word. Die Nuwe Era gelowiges sal ontnugter word wanneer die Antichris hulle laaste geloofsbelydenis onttroon en hulle forseer om hom te aanbid. Die wat nie gewas is deur die bloed van Christus nie sal vou voor die mag van die Antichris. Hulle geliefde woorde is dat God wil nie h ons moet swaar kry nie. Hierdie dwaalleer sal baie laat struikel en maak dat hulle God verlon. Wat sy aan die heiliges gedoen het word nou aan haar gedoen. Nou ja, vir die goddelose is ʼn verandering nie moeilik nie. Of hy sy gode aanbid of die beeld van die Antichris maak by die goddelose geen verskil nie. Ongelukkig sal dit nie net die hoer wees wat sal ly onder die vervolging van die goddelose nie, maar ook die heiliges sal deur hulle gedood word. Omdat die heiliges christene genoem word sal almal wat onder hierdie naam geopereer het, gedood word. Dit is ongelukkig die woede van die Satan omdat God sy planne vernietig, dat hy die heiliges laat boet vir hierdie optrede.

  N.W.O. voer God se wil uit.
  17 Want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woorde van God volbring is.
  Die Antichris gooi die hoer af en vertrap haar nou. Die godsdiens stelsel van die Wreld Raad van Kerke word nou uitgewis. Die Antichris aanvaar geen godsdiens op aarde nie. Enige godsdiens of afgodery word tot niet gemaak. Nou sal die mens wat vals was buig onder die duiwel om die Antichris en sy beeld te aanbid. Die valse profeet sal hulle forseer om van hulle godsdiens afstand te doen. Hier kom die beproewing vir hulle wat met die genade van God gespeel het. Nou sal daar ernstig besin word of die mens God of Mammon wil dien. Ek wil elke christen bemoedig om nie die kerk te verlaat nie, maar om ernstig te bid vir jou broer en suster in die Here. Kom laat ons die swakkes dra. Die sterkes is nie die geleerdes nie, maar hulle wat die wil van God doen. Hulle wat die vrede soek en die heiligmaking najaag, waarsonder niemand God sal sien nie. Laat ons begin om by onsself skoon te maak sodat ons ander kan aanhelp hemel toe.

  Die stad Babilon in Irak.
  18 En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. en op haar voorhoof was ʼn naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.
  Die Nuwe wreld Orde wat deur die V.V.O opgerig is word deur die Antichris vernietig. Hy gebruik die tien konings wat alreeds deur die wreld orde aangestel is om hul stelsel tot niet te maak. Alle godsdienste wat deur die Wreldraad van kerke versamel is deur die jare, is tot niet gemaak. Hier word die Wreld Raad van Kerke wat die nuwe Babiloniese godsdiens stelsel is vernietig. Geen godsdiens of enige aard van aanbidding word deur die Antichris getolereer nie. Ons moet verstaan dat die NWO hierdie stad opgerig het voor die verskyning van die Antichris. Sodra al hierdie voorbereidings deur die NWO georden is sal dit later deur die Antichris oorgeneem word. Net die godsdiensstelsel sal deur hom vernietig word. Die voedsel voorrade sal deur hom beheer word met die merk. Die NWO sal hulle mag aan die dier oorgee en saam met hom die godsdiensstelsel vernietig.


  Openbaring.18

  Die stad Babilon die ekonomie.

  Engel verlig die aarde.
  1 En na hierdie dinge het ek ʼn engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid.
  Hierdie tien verteenwoordigers van die N.W.O. is uitgekies om die tien streke van die wreld, verslag te doen oor hul doen en late. Hulle kan vervang word soos die dood intree. Daarom moet ons nie dit aanvaar dat wie teenwoordig is altyd daar sal bly nie. Die foto wys die beplanning wat alreeds in werking is en sal wees tot dat die Antichris ook in bewind is. Daniel.10:6 En sy liggaam was soos chrisoliet, en sy aangesig soos die geflikker van bliksem en sy o soos fakkels van vuur en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper en die geluid van sy woorde soos die gedruis van ʼn menigte.

  Die val van Babilon.
  2 En hy het met ʼn groot stem kragtig uitgeroep en ges: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ʼn woonplek van duiwels en ʼn versamelplek van allerhande onreine geeste en versamelplek van allerhande onreine en haatlike vols,
  2 Kronieke.11:15 En hy het vir hom priesters aangestel vir die hoogtes en die veldduiwels en die kalwers wat hy gemaak het.

  Bewoners word ryk.
  3 omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.
  Jesaja.47:15 Dit het jy aan hullejou koopmansmet wie jy jou vermoei het van jou jeug af; elkeen dwaal sy eie koers; niemand is daar wat jou red nie.

  Heiliges word gewaarsku.
  4 En ek het ʼn ander stem uit die hemel hoor s: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag h en van haar plae ontvang nie.
  2 Korintirs .6:17 Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem;

  Babilon se sondes groot.
  5 Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou.
  Hier word die heiliges gewaarsku om nie daar teenwoordig te wees nie. Dit sal wees soos in die dae van Sodom en Gomorra. Die stad sal aan die einde van God se laaste plae vernietig word. Jona.1:2 Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninev en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig.

  Babilon word dubbel vergeld.
  6 Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het.
  Jeremia.50:29 Roep teen Babel skutters op, almal wat die boog span; slaan laer op rondom teen hom, laat daar geen ontkoming wees nie! Vergeld hom na sy werk, doen met hom net soos hy gedoen het, want hy was vermetel teen die HERE, teen die Heilige van Israel. Esegil .21:14 En jy, mensekind, profeteer en slaan hand teen hand, sodat die swaard verdubbel word, tot drievoudig toe, ʼn moordende swaard is dit, ʼn moorddadige swaard, die grote, wat hulle omsweef.

  Trotsheid van Babilon.
  7 Namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na die mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen. Omdat sy in haar hart s: Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie
  Sefanja.2:15 Dit is die uitgelate stad wat so veilig gewoon het, wat in sy hart ges het: Dit is ek, en niemand anders nie! Hoe het dit ʼn verwoesting geword, ʼn lplek vir wilde diere! Almal wat daar verbytrek, spot, skud met die hand.

  In een dag vernietig.
  8 daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel.
  Jeremia.51:6 Vlug uit Babel uit, en red elkeen sy lewe; kom nie om in sy ongeregtigheid nie; want dit is die tyd van wraak vir die HERE: Hy gee hom sy verdiende loon.

  Konings ween.
  9 En die konings van die aarde wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien,
  Jeremia.22:10 Ween nie oor die dooie en beklaag hom nie; ween liewer oor hom wat heengegaan het, want hy sal nie meer terugkom nie en die land van sy geboorte nie sien nie.

  Rykes treur.
  10 terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, en s: Wee, wee jou, ʼn groot stad Babilon, ʼn sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom!
  Jesaja.21:9 En kyk, daar kom ʼn stoet manne, ruiters twee aan twee. Toe het hy aangehef en ges: Geval, geval het Babel, en hulle het al die gesnede beelde van sy gode verbrysel teen die grond.

  Handelaars rou en ween.
  11 En die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie,
  Sefanja.1:11 Huil, o inwoners van die Vysel! want al die koopmans gaan te gronde, almal wat geld afweeg, word uitgeroei.

  Koopware van Babilon.
  12-14 koopware van goud en silwer en edelgesteente en prels en fyn linne en purper en sy en skarlaken; en allerhande geurige hout en allerhande voorwerpe van ivoor en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer en kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en grootvee en skape; en van perde en waens en slawe en mensesiele. En die vrugte wat jou siel begeer, het van jou gewyk, en al die blinkende en die skitterende dinge het van jou gewyk, en jy sal dit nooit weer kry nie.
  1 Korintirs .10:6 En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie.

  Koopware verwoes.
  15-16 Die handelaars in hierdie dinge, wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe en s: Wee, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteente en prels, omdat in een uur soveel rykdom verwoes is!
  Esegil .27:31 En hulle sal om jou ontwil ʼn kaal plek skeer en rouklere aangord en oor jou ween met bitterheid van siel, in ʼn bitter rouklag. Jeremia.49:25 Hoe is die roemryke stad nie verlaat nie, die vesting van my vreugde!

  Seemanne ween oor Babilon.
  17 En elke stuurman en die hele menigte op die skepe, en die matrose en almal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan

  Verbaas.
  18 en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien, en ges: Watter stad is soos die groot stad?

  Rykdom verwoes.
  19 En hulle het stof op hul hoofde gegooi en onder geween en weeklag uitgeroep en ges: Wee, wee die groot stad waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het; want dit is in een uur verwoes!
  Job.9:26 Hulle het verbygegly soos skepe van biesies, soos ʼn arend wat neerskiet op sy prooi. Esegil .27:34 Nou is jy verbreek van die see af in die dieptes van die waters; jou koopware en jou hele menigte het saam met jou weggesink. Jesaja.23:14 Huil, skepe van Tarsis, want julle vesting is verwoes!

  Heiliges moet bly wees.
  20 Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het!
  Jesaja.44:23 Jubel, o hemele, want die HERE het dit gedoen. Juig, dieptes van die aarde! Breek uit in gejubel, o berge, bosse en al die bome daarin! Want die HERE het Jakob verlos, en Hy sal Homself verheerlik aan Israel.

  Voorbeeld van Babilon se verwoesting.
  21 En een sterk engel het ʼn klip opgetel soos ʼn groot meulsteen en dit in die see gegooi en ges: So, met ʼn vaart, sal Babilon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie.
  Jeremia.51:63-64 En as jy hierdie boek klaar gelees het, moet jy ʼn klip daaraan vasmaak en dit binne-in die Eufraat gooi en s: So sal Babel sink en nie weer opkom nie weens die onheil wat Ek oor hom bring; en hulle sal afgemat wees. Tot sover die woorde van Jeremia. Hierdie stad sal nooit weer herbou word nie.

  Geen plesier.
  22 En die stem van siterspeler en sangers en fluitspelers en basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie, en geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie, en die geluid van die meul sal nooit meer in jou gehoor word nie.
  Jeremia.7:34 En Ek sal uit die stede van Juda en uit die strate van Jerusalem laat ophou die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid; want die land sal ʼn puinhoop word.

  Geen lig.
  23 En die lig van ʼn lamp sat nooit meer in jou skyn nie, en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie; want jou handelaars was die grotes van die aarde; want deur jou towery is al die nasies verlei.
  Jeremia.25:10 En Ek sal uit hulle laat verdwyn die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die geluid van die handmeul en die lig van die lamp.

  Bloed van die heiliges.
  24 En die bloed van profete en heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is.
  Wat ʼn teleurstelling vir die wreld en die rykes wat hulle vertroue op die vlees geplaas het. Jesaja. 57:21 Geen vrede, s my God, vir die goddelose nie! Al die heiliges wat gedood moet word, word in hierdie stad gedood. Daar is alreeds genoem dat hulle die valbyl gereed het in Frankryk om die heiliges te onthoof. Wat ʼn siek wreld leef ons nie in nie. Moord, doodslag en hoerery wat voorkom in ons koerante. Klagtes op klagtes, niks positiefs wat gebeur of oor gepraat word nie. Geen vrede vir die goddelose nie. Esegil .22:27 Sy vorste is in hom soos wolwe wat prooi verskeur, om bloed te vergiet en siele om te bring, dat hulle onregverdige wins kan maak.

  Openbaring.19

  Groot menigte.
  1 En n hierdie dinge het ek iets soos ʼn groot stem van ʼn groot menigte in die hemel gehoor wat s: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God!

  Eer word aan God gegee.
  2 Want sy oordele is waaragtig en regverdig; want Hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek.

  Groot blydskap.
  3 En vir die tweede maal het hulle ges: Halleluja! En haar rook gaan op tot in alle ewigheid.
  Psalm.19:9 Die vrees van die HERE is rein: dit bestaan tot in ewigheid; die verordeninge van die HERE is waarheidtesame is hulle regverdig. Psalm.106:1 Halleluja! Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Jesaja.34:10 Dit sal snags of oordag nie uitgeblus word nie; vir ewig gaan sy rook op; van geslag tot geslag l dit woes, vir altyd en ewig trek niemand daardeur nie.

  Ouderlinge aanbid God.
  4 En die vier en twintig ouderlinge en die vier lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit, en ges: Amen, Halleluja!
  Nehemia.8:6 En Esra het die HERE, die grote God, geloof, en die hele volk het geantwoord: Amen, amen! met opheffing van hulle hande; en hulle het hul gebuig en die HERE aanbid met die aangesig na die aarde toe.

  Diensknegte word bemoedig om God te prys.
  5 En ʼn stem het uit die troon uitgegaan en ges: Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat Hom vrees, klein en groot!

  Diensknegte prys God.
  6 En ek het iets gehoor soos die stem van ʼn groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat s: Halleluja! want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar.
  Psalm.47:2 Want die HERE, die Allerhoogste, is gedug, ʼn groot Koning oor die hele aarde. Psalm.148:11-13 konings van die aarde en alle volke, vorste en alle regters van die aarde; jongelinge en ook jongedogters, oues saam met die jonges laat hulle die Naam van die HERE loof! Want sy Naam alleen is hoog; sy majesteit is oor aarde en hemel!

  Nuwe Jerusalem gereed om heiliges te ontvang vir die bruilofsmaal.
  7 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.
  Die vrou wat die Nuwe Jerusalem voorstel is gereed om deur die heiliges beset te word na die bruilofsmaal. Hierdie is die wonderlike woning wat vir die kinders van God voorberei is volgens die belofte van Jesus. Johannes. 14:2-3 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle ges het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

  Regverdige dade.
  8 En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.
  1 Petrus. 4:19 So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade.

  Genooides.
  9 Toe s hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy s vir my: Dit is die waaragtige woorde van God.
  Mattheus. 22:3 en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep,

  Aanbid God.
  10 En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid: maar hy het vir my ges: Moenie! Ek is ʼn mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie.
  Eksodus.34:14 Want jy mag jou nie neerbuig voor ʼn ander god nie; want die HERE se Naam is Jaloersn jaloerse God is Hy.

  Gebeurtenis voor die koms van Christus.
  Hier word die heiliges opgewek saam met hulle wat in die grafte is. Die heiliges is saam genooi na die bruilofsmaal. Die bruilofsmaal vind eers na die wederkoms plaas. Net hulle wat gereed was sal opgewek word en verander word. Die twyfelaars wat nog aan die wreld vashou sal agterbly saam met die ongelowiges wat in Mat.25 voor die troon van Christus sal verskyn om geskei te word onder die nasies. By die wederkoms het al die grafte oopgegaan sodat die ontslapenes saam met hulle wat oorgebly het in die lewe weggevoer kan word met ʼn verheerlikte liggaam en Christus ontmoet in die lug. Nou moet ons ook verstaan dat voor die Antichris gevange geneem word, sal al die heiliges eers na Christus geneem word. Maar hierdie tydperk sal wees in die vervulling van die profesie wat deur die profeet Sagaria gespreek is. In hierdie donker tyd sal die wederkoms plaasvind. Wanneer dit lig word teen die aand is al die heiliges reeds by Christus teenwoordig. Hierdie tyd word ook genoem die eerste opstanding. Sagaria.14:6-7. En in di dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees. En dit sal 'n enige dag wees wat aan die HERE bekend isgeen dag en geen nag nie; maar teen die aand sal dit lig word. Jol. 2:31 Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE kom. Openbaring.20:5-6 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank. Hier verskyn Christus vir die tweede maal om sy heiliges na Hom te neem sodat ons vir ewig met Hom sal wees. Daar is geen tussen verskyning of derde verskyning van Christus nie. Die Woord spreek net van nog een koms van Christus wat sal plaasvind

  Die wederkoms van Christus.

  Christus op die wit perd.
  11 Toe het ek die hemel geopen gesien; en daar was 'n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.
  Die wit perde is 'n voorstelling van krag en oorwinning waarmee die heiliges saam met Christus aarde toe kom. Ons sal nie letterlik op perde ry soos sommige beweer nie. Hierdie perde is 'n sinnebeeld van die kragtige oorwinning van die koninkryk van God. Wit stel die reinheid voor van die koninkryk van God. Alle heiliges wat met die wederkoms uit die grafte opgewek word saam met hulle wat lewend is, en verander word sal saam met Christus ontmoet in die lug voordat hulle aarde toe beweeg. Alles sal in 'n oomblik in 'n oogwink gebeur. Christus kom saam met die heiliges wat Hom alreeds ontmoet het by die opstanding, om die goddelose te verdelg. Hier verskyn Christus vir die tweede maal om die heiliges na Hom te neem sodat ons vir ewig met Hom sal wees. Daar is geen tussen verskyning of derde verskyning van Christus nie. Die Woord spreek net van nog een koms van Christus wat sal plaasvind.

  Verborge naam.
  12 En sy o was soos ʼn vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ʼn Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self.
  In hoofstuk 2 vers 17 ontvang ons ook 'n naam wat niemand anders sal ken nie, behalwe die een wat dit ontvang.

  Woord van God.
  13 En Hy was bekleed met ʼn kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God.
  In bloed gedoop verwys na die slag van Armageddon waar die Antichris met sy ler op Hom wag. Hier sal Christus self die geveg begin en ook eindig wanneer die Antichris en valse profeet lewendig in die poel van vuur gewerp word.

  Die heiliges alreeds opgewek.
  14 En die lers in die hemel het Hom gevolg op wit perde bekleed met wit en rein fyn linne.
  Sagaria.14:5 Dan sal die HERE my God kom, al die heiliges met U!

  Christus spreek net 'n woord.
  15 En uit sy mond gaan daar ʼn skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ʼn ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.
  Jesaja.63:2-3 Waarom is u gewaad so rooi, en u klere soos di van een wat die wynpers trap? Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by My nie; en Ek het hulle getrap in my toorn en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewensap op my klere gespat en Ek my hele gewaad bevlek het.

  Koning van konings.
  16 En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.
  Die heiliges is die konings op aarde nadat die goddelose verwyder is. Psalm.72:11 Ja, al die konings sal hulle voor hom buig, al die nasies sal hom dien.

  Die slag van Armageddon.
  17 En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met ʼn groot stem uitgeroep en vir al die vols ges wat in die middel van die lug vlieg: Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God,

  Vols word versadig van die vlees.
  18 dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.
  Hier moet God die roofdiere en vols roep om van alle dooie mense ontslae te raak. Die skoonmaak gaan ʼn geweldige proses wees, daarom die hulp van die roofvols wat vinnig klaarmaak met die eet van vlees. Die ganse lermag van die Antichris staan en wag om vir die openbaring van Christus. Wat hulle wil doen weet ek nie. Wat hulle kan doen weet ek ook nie. Waarom hulle daar wag maak nie sin nie, maar al wat ek weet is dat hulle sal nie lank wag of bly staan nie. Die vernedering wat die Satan beleef is onbeskryflik. Dat hy nie leer uit sy toetse nie bring die bewys van sy arrogansie teen God. Jesaja.56:9 Al julle wilde diere van die veld, kom eet! Al julle wilde diere in die bos! Esegil .39:17 En jy, mensekind, so spreek die Here HERE: S vir die vols van allerhande vere en vir al die wilde diere van die veld: Kom bymekaar en kom aan, versamel julle van alle kante by my slagoffer wat Ek vir julle slag, ʼn groot slagoffer op die berge van Israel; en eet vlees en drink bloed!

  Die Antichris lermag.
  19 En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle lers versamel gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leer.
  Jeremia.34:20 En Ek sal hulle gee in die hand van hulle vyande en in die hand van die wat hulle lewe soek; en hulle lyke sal dien as voedsel vir die vols van die hemel en die wilde diere van die aarde.

  Antichris en valse profeet gevange geneem.
  20 En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.

  Christus vernietig die Antichris se ler.
  21 En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die vols is versadig van hulle vlees.
  Sagaria. 14:12 En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle o sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond.

  O
  penbaring.20

  Engel met sleutel.

  1 En ek het ʼn engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ʼn groot ketting in sy hand.
  Daar is engele wat sterker as die Satan is in die hemel. Hierdie engel toon sy mag wat hy van God verkry om die duiwel te bind. Soos enige hulpelose oortreder moet die duiwel gewillig geboeid die afgrond in.

  Die duiwel word vir 1000 jaar gebind.

  2 En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,
  Die engel het die draak gegryp soos 'n geregsdienaar 'n krimineel gryp wanneer hy tronk toe moet gaan. Vir 'n tyd sal hy eers gebind word om die aardbewoners nie verder te verlei nie. Geen bose planne kan meer uitgevoer word nie. Die mens kan ook nie meer die duiwel beskuldig as iets in sy lewe skeef loop nie.

  Satan in afgrond toegesluit.

  3 en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom versel, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ʼn kort tydjie ontbind word.
  Die afgrond is waar die Antichris sy verskyning gemaak het. Ook ʼn verwysing na hoofstuk.9:1 ʼn Duidelike bewys dat daar sterker engele by God teenwoordig is as die duiwel. Nou word hy vir ʼn kort tydjie gebind om mooi na te dink oor al sy planne wat voorl. Nie dat hy enige toekomsplanne het nie, want die aspatat gaan saam met sy makkers in die poel van vuur gegooi word. Sy laaste planne is om die wreld vir die groot slag wat gaan plaasvind buite Jerusalem te vergader om met vuur uit die hemel verteer te word. Die duiwel weet dat die mens geen kans staan teen Christus by die einde van die duisend jaar nie. Wat ʼn patetiese poging om vlees teenoor geestelike verteenwoordigers aan te hits. Hier kom die goddelose wat onder druk was en nie Christus opreg aanvaar en gedien het nie, kom weereens saam om met die hulp van hul bose ondersteuning die duiwel self om teen Christus in opstand te kom. Jesaja.27:1 In di dag sal die HERE met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviatan, die vinnige slang, en oor die Leviatan, die kronkelende slang; en Hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is.

  Heiliges regeer saam met Christus.

  4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.
  Danil .7:18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

  Die eerste opstanding van die heiliges.

  5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.
  Johannes.6:39-40 En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag h; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

  Konings en priesters.
  6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank. 1 Tessalonisense. 4:15 Want dit s ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal voor wees nie.Hier sien ons dat die eerste opstanding vind alleenlik plaas wanneer Jesus terug kom by die wederkoms.
  Satan weer losgelaat.
  7 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word;
  Satan moet maar weer van vooraf begin met sy planne wat alreeds nie geslaag het nie. Teen hierdie tyd weet hy dat hy die vuil werk moet doen nadat hy 'n 1000 jaar gerus het van sy streke. Maar die haat teenoor die mens is so groot in sy hart dat hy dit gewilliglik volbring.

  Verlei weer die nasies.

  8 en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see.

  Die Gog en die Magog.

  9 En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die Laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.
  Die grootste slagting wat die mens nog ooit beleef het wat deur hul meester Satan gelei word na Israel om teen die kinders van God te veg. Die doel is maar weereens om Israel uit te wis. Hierdie begeerte was nog altyd by die duiwel teenwoordig wat alle jaloesie in hom opwek teen die volk van God.
  Esegil 38

  Satan in die poel van vuur.

  10 En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.
  Jesus maak dit duidelik dat die ewige vuur vir die duiwel en sy engele is. Dit is nie vir die mens voorberei nie, maar as ons die weg van duisternis kies en die Satan ons vader maak sal ons ook gaan waar hy gaan. Vir die mens het God die ewige lewe voorberei sodat ons vir ewig saam met Hom sal lewe.
  Mattheus. 25:41 Dan sal Hy ook vir di aan sy linkerhand s: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.

  Die laaste oordeel.

  11 En ek het ʼn groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.
  God is die regverdige Regter wat na elkeen se verduideliking gaan luister sodat elkeen regverdiglik geoordeel sal word. Wat sal die mens tog se voor die regter stoel hoekom hy God ongehoorsaam was? Net die Woord is genoeg om die mens te oordeel volgens sy leefwyse. Hulle wat die Woord verwerp het sal deur God verwerp word. Psalm.9:7-8 Maar die HERE sit vir ewig; Hy het sy troon reggesit vir die oordeel. En Hy self sal die wreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg.

  Die boeke word geopen.
  12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ʼn ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.
  Die dag wanneer die meeste trane gaan vloei om te hoor dat jou naam nie in die boek van die lewe gevind word nie. Die werke is alles wat op aarde gedoen is of dit goed of sleg is. Of jy van die evangelie gehoor het of nie. As daar van die dode gepraat word, word verwys na die goddelose alhoewel daar tog hulle is wat volgens die wet van Moses geoordeel sal word. Hierdie is die laaste opstanding wanneer alle vlees voor God verskyn vir hul dade op aarde vanaf Adam tot en met die laaste dag van die duisend jaar vrede. 2 Korintirs .5:10 Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.

  Groot troon oordeel.

  13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.
  Sondaars wat in die see gesterf het. Hulle wat in die grafte is en die engele wat gebind was vir die oordeel.

  Dood en doderyk.
  14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.
  Daar is geen hoop vir die ongelowiges en vreesagtiges nie.

  Poel van vuur.

  15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.
  Waar jy ook al is sal jy opgewek word om voor God te staan. Baie glo dat as hulle veras word, dit nie moontlik vir God is om hulle op te wek nie. Hoe tragies vir die goddelose met sulke fabels wat hulle harte laat smelt wanneer hulle voor God staan die laaste dag. Almal se werke sal voor Hom staan om te verduidelik hoekom dit so is. Die boek van die lewe is genoeg bewys of jy in die poel van vuur sal wees of nie. Dit maak nie saak watter verskonings gemaak word om jouself te regverdig nie, want die boek van die lewe is die laaste beslissing. Die Here maak nie ʼn fout nie. Elke mens se lewensverhaal is opgeteken wat hy gedoen het. Die regverdiges het geen geskiedenis van sonde of iets dergeliks nie, omdat alles met die Bloed van die Lam weg gewas is. Psalm.9:17 Die goddelose sal teruggaan na die doderyk, al die heidene wat God vergeet. Psalm.69:28 Laat hulle uitgedelg word uit die boek van die lewe en nie saam met die regverdiges opgeskrywe word nie.
  Mattheus.23:33 Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?
Working...
X