Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die boek Openbaring volg.....7

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die boek Openbaring volg.....7

  Openbaring.21

  Die nuwe hemel en nuwe aarde.

  1 En ek het nuwe hemel en ʼn nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.
  2 Petrus.3:13 Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ʼn nuwe aarde waarin geregtigheid woon.

  Die nuwe Jerusalem Ė die bruid.

  2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ʼn bruid wat vir haar man versier is.
  Jesaja.61:10 Ek is baie bly in die HERE, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkelósoos ʼn bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos ʼn bruid wat haar versier met haar juwele.

  Die tabernakel van God.

  3 En ek het ʼn groot stem uit die hemel hoor sÍ: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.
  Sagaria.8:8 en hulle aanbring; en hulle sal midde-in Jerusalem woon. Dan sal hulle vir My ʼn volk wees, en …k sal vir hulle ʼn God wees, in trou en geregtigheid.

  Geen dood en geen droefheid.

  4 En God sal al die trane van hulle oŽ afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.
  Jesaja.25:8 Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here HERE sal die trane van alle aangesigte afvee; en Hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem; want die HERE het dit gespreek.

  God maak alles nuut.

  5 En Hy wat op die troon sit, het gesÍ: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesÍ: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.
  Jesaja.43:19 Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal julle dit nie merk nie? Ja, Ek maak ʼn pad in die woestyn, riviere in die wildernis.

  Aardse stryd verby.

  6 En Hy het vir my gesÍ: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.
  Jesaja.58:11 En die HERE sal jou gedurigdeur lei en jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak; en jy sal wees soos ʼn tuin wat goed besproei is en soos ʼn fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie.

  Die wat volhard.

  7 Hy wat oorwin, sal alles beŽrwe; en Ek sal vir hom ʼn God wees, en hy sal vir My ʼn seun wees.
  Mattheus.19:29 En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my Naam verlaat het, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe beŽrwe.

  Toekoms van die goddelose.

  8 Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelike en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.

  Die bruid en vrou van Christus.

  9 En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, het na my gekom en met my gespreek en gesÍ: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam.
  Hier bevestig Paulus dat die heilige Jerusalem die moeder van die heiliges is, wat duidelik verklaar dat ons kinders is van Christus deur die wedergeboorte van die Heilige Gees.
  GalasiŽrs.4:26 Maar Jerusalem daarbo is vry; en dit is die moeder van ons almal.

  Die heilige Jerusalem.

  10 En hy het my in die gees weggevoer op ʼn groot en hoŽ berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal;
  EsegiŽl .40:2 In gesigte van God het Hy my in die land van Israel gebring en my neergesit op ʼn baie hoŽ berg, en daarop iets wat soos ʼn stad gebou was, teen die suide.

  Beskrywing van die heilige Jerusalem.

  11 en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos ʼn baie kosbare steen, soos die kristalhelderjaspissteen.
  EsegiŽl .1:22 En oor die hoofde van die wesens was iets in die vorm van ʼn uitspansel wat blink soos die wonderbare kristal, bo-oor hulle hoofde uitgesprei.

  Die muur.

  12 En dit het ʼn groot en hoŽ muur met twaalf poorte gehad, en by die poorte twaalf engele, en name daarop geskrywe, naamlik die van die twaalf stamme van die kinders van Israel.
  Jesaja.54:12 en jou borswerings maak Ek van robyne en jou poorte van karbonkels en jou hele ringmuur van edelgesteentes.

  Die poorte.

  13 Aan die oostekant was daar drie poorte, aan die noordekant drie poorte, aan die suidekant drie poorte, aan die westekant drie poorte.
  EsegiŽl .48:31-35 En die poorte van die stad moet wees volgens die name van die stamme van Israel; drie poorte teen die noorde: die poort van Ruben, een; die poort van Juda, een; die poort van Levi, een. En na die oostekant vier duisend vyf honderd el; en drie poorte, naamlik: die poort van Josef, een; die poort van Benjamin, een; die poort van Dan, een. En die suidekant vier duisend vyf honderd lengtemaat; en drie poorte: die poort van Simeon, een; die poort van Issaskar, een; die poort van Sťbulon, een. Die westekant vier duisend vyf honderd; hulle poorte drie: die poort van Gad, een; die poort van Aser, een; die poort van Naftali, een; rondom agttien duisend el; en die naam van die stad sal van vandag af wees: Die HERE is daar!

  Die fondamente.
  14 En die muur van die stad het twaalf fondamente gehad, en daarop was die name van die twaalf apostels van die Lam.
  MatthťŁs .10:2-4 En dit is die name van die twaalf apostels: die eerste Simon wat Petrus genoem word, en Andreas, sy broer; Jakobus, die seun van SebedťŁs, en Johannes, sy broer; Filippus en BartholomeŁs; Thomas en MatthťŁs, die tollenaar; Jakobus, die seun van Alfeus, en LebbťŁs wat genoem word ThaddťŁs; Simon KananŪtes. Handelinge.1:26 Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias geval; en hy is gekies om saam met die elf apostels om die stad en sy poorte en sy muur te meet.

  Stad vierkantig.

  16 En die stad het vierkantig gelÍ, en sy lengte was net so groot as sy breedte.

  Lengte, breedte en hoogte dieselfde.
  17 En hy het die stad met die meetroede gemeet op twee duisend vier honderd-en-veertien kilometer; sy lengte en breedte en hoogte was gelyk.

  Muur gemeet.
  b En hy het sy muur gemeet op, vier en sestig meter en tagtig sentimeter, volgens ʼn mens se maat, wat die maat van ʼn engel is.

  Die boumateriaal.
  18 En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud soos suiwer glas.

  Die fondament.

  19 En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede saffier, die derde chalcedoon, die vierde smarag;

  Twaalf soorte edelgesteentes.

  20-21 die vyfde sardoniks, die sesde sardius, die sesde sardius, die sewende chrisoliet, die agtste beril, die negende topaas, die tiende chrisopraas, die elfde hiasint, die twaalfde ametis.
  Twaalf poorte. sewende chrisoliet, die agtste beril, En die twaalf poorte was twaalf pÍrels; elkeen van die poorte was uit een pÍrel, en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas. hiasint, die twaalfde
  Eksodus.28:17-21 En voorsien dit van ʼn steeninvulling van vier rye stene: ʼn ry met ʼn karneool, ʼn topaas en ʼn smarag moet die eerste ry wees. En die tweede ry: ʼn karbonkel, ʼn saffier en ʼn jaspis. En die derde ry: ʼn hiasint, ʼn agaat en ʼn ametis. En die vierde ry: ʼn chrisoliet en ʼn oniks en ʼn sardoniks. Hulle moet in goud vasgesit wees by hulle invulling. En die stene moet volgens die name van die kinders van Israel twaalf wees, volgens hulle name. Soos op ʼn seilsteen uitgesny word, so moet hulle vir twaalf stamme wees, elkeen volgens sy naam.

  Geen tempel.

  22 En ʼn tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel, en die Lam.

  Geen son en maan.

  23 En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.
  Jesaja.60:19-20 Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie; maar die HERE sal vir jou wees ʼn ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees. Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie; want die HERE sal vir jou wees ʼn ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby.

  Heiliges sal alleen daarin wandel.

  24 En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin.
  Sagaria.2:11 En baie nasies sal hulle in diť dag by die HERE aansluit, en hulle sal My tot ʼn volk wees; en Ek sal in jou midde woon. Dan sal jy weet dat die HERE van die leŽrskare my na jou gestuur het.

  Poorte word nooit gesluit.

  25 En bedags want nag sal daar nie meer wees nie sal sy poorte nooit gesluit word nie;
  Die poorte is oop omdat geen dief in die koninkryk van God gevind word nie. Daar is nie tronke in die koninkryk om skelms te huisves wat later weer die hemel moet leeg steel nie. Daar sal ook nie n verspieder wees om die stad te verken vir swak ingang om die stad te beset nie. Veiligheid en vrede wat die verstand te bowe gaan word hier gevind terwyl die heiliges in die teenwoordigheid van God beweeg en eer en heerlikheid aan Hom gee.
  Jesaja.60:11 En jou poorte sal altyddeur oopstaan; hulle sal bedags of snags nie gesluit word nie, om na jou toe aan te bring die rykdom van die nasies en hulle konings in triomftog.

  Stad net vir die heiliges.

  26 en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring.

  Geen sondaar toegelaat.

  27 En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.
  EfesiŽrs .5:5 Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ʼn afgodedienaar is, ʼn erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.

  O
  penbaring.22

  D
  ie nuwe stad van God Ė Die nuwe Jerusalem.

  Suiwer rivier.

  1 En hy het my getoon ʼn suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. Psalm.46:4 Die stroompies van ʼn rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste.

  Die boom van die lewe.

  2 In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies.
  Genesis.2:9 En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad.

  Troon van God en die Lam.

  3 En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom dien. Sagaria.14:11 En hulle sal daarin woon, en daar sal geen banvloek meer wees nie, en Jerusalem sal in veiligheid woon.

  Sal God aanskou.
  4 En hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde wees.
  Jesaja.33:17 Jou oŽ sal die Koning in sy skoonheid aanskou, dit sal ʼn wyd uitgestrekte land sien.

  Geen son.

  5 En nag sal daar nie wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig; en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid.
  Jesaja.60:19 Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie; maar die HERE sal vir jou wees ʼn ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees.

  Woorde betroubaar.

  6 En hy het vir my gesÍ: Hierdie woorde is betroubaar en waaragtig; en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur.
  2 Petrus. 1:21 want geen profesie is ooit deur die wil van ʼn mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.

  GeseŽnd as ons die boek bewaar.

  7 Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar.
  Lukas.11:28 En Hy sÍ: Ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar.

  Johannes betoon respek aan engel.

  8 En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het; en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het.
  Handelinge.10:25 Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoetgegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys.

  Aanbid God.

  9 Toe sÍ hy vir my: Moenie! want ek is ʼn mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God.
  Psalm.96:9 Aanbid die HERE in heilige gewaad; beef voor sy aangesig, o ganse aarde! Johannes word aangese om God te aanbid. ʼn Teleurstelling vir hulle wat engele wil aanbid.

  Profesie is nie verseŽl.

  10 En hy het vir my gesÍ: Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseŽl nie, want die tyd is naby.
  Die boek openbaring is nie ʼn geslote boek nie. Dit is alle christene se voorreg om die boek te verstaan en daarop ag te gee, om te handel na die waarskuwings wat aan ons gegee is. 1 Petrus.4:7 En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoŽ en nugter, om te kan bid.

  Waarskuwings en beloftes aan die heiliges.

  11 Wie onreg doen, Laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word.
  Ons word alreeds in hierdie tydperk bevind dat hulle wat vuil is nog vuiler word. Die afval eis sy tol by die wat nie wil volhard nie. 2 TimotheŁs. 3:1-5 Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ʼn gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloŽn het. Keer jou ook van hierdie mense af.

  Jesus kom weer.
  12 En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.
  As Jesus sÍ Hy kom gou word die heiliges bevrees en gee verskillende redes waarom Hy nou enige oomblik kan opdaag. Wat hulle uit die oog verloor is die rede dat Jesus nie melding maak vir die dag en uur van Sy koms nie. As gevolg van die gees van spekulasie is daar baie skade aangebring onder die kinders van God. As Jesus sÍ Hy kom gou wil Hy daarmee ons bemoedig dat sy koms naby is sodat ons nie moed verloor in die verdrukking nie. Die tydsberekening van die hemelse en aardse tye verskil van mekaar. M.a.w. ʼn duisend jaar vir ons is gelyk aan een dag vir God. Wat Jesus probeer sÍ is Hy sal ons weer sien na twee dae wat vir ons twee duisend jaar is. Daarom dat Paulus ons bemoedig om nie kop te verloor in enige brief wat deur hom aan ons gerig is nie. Daar is vele verwarrende boeke oor die koms wat gelowiges verwar oor die koms van Christus.
  Romeine.14:12 so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.

  Eerste en laaste.
  13 Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste.
  Jesaja. 44:6 So sÍ die HERE, die Koning van Israel en sy Losser, die HERE van die leŽrskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is daar geen God nie.

  Die boom van die lewe.
  14 Salig is die wat Sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hÍ op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.
  Psalm. 112:1 Halleluja! Alef. Welgeluksalig is die man wat die HERE vrees, Bet. wat ʼn groot welbehae in sy gebooie het.

  Slegtes buite.
  15 Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen.
  Jesaja. 47:9 Hierdie twee dinge sal dan in ʼn oomblik, op een dag, oor jou kom: kinderloosheid en weduweeskap; in volle maat sal hulle jou oorval, ondanks die veelheid van jou towerye, ondanks die groot menigte van jou besweringe.

  Jesus die blink mŰrester.
  16 Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink mŰrester.
  Numeri .24:17 Ek sien hom, maar nie nou nie, ek aanskou hom, maar nie naby nie: ʼn ster kom te voorskyn uit Jakob, en ʼn septer kom uit Israel op, en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab en werp al die oorlogsugtiges omver.

  Gees en bruid roep.
  17 En die Gees en die bruid sÍ: Kom! En laat hom wat hoor, sÍ: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.
  Hierdie gedeelte toon dat daar ʼn afsonderlike roeping van die Heilige Gees en die bruid wat die nuwe Jerusalem is, die heiliges roep en bemoedig om te volhard in die geloof. Onthou die boek Openbaring is vir die heiliges geskryf en nie vir die goddelose nie. Die bruid wat die Nuwe Jerusalem is, maak 'n uitnodiging aan die kinders van God. Ons sien 'n duidelike verskil tussen die Gees, bruid, hy wat hoor, hy wat dors het en hy wat wil soos gemeld wat die bruid-teorie uitskakel dat die kinders van God nie die bruid verteenwoordig nie. Ons moet ook verstaan dat die bruid is alreeds by God teenwoordig en maak 'n uitnodiging vir enige een wat by die bruilofsmaal wil wees as die gaste. Jesaja.55:1 o Almal wat dors het, kom na die waters; en wie geen geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk!
  -
  Waarskuwing om nie by te voeg nie.
  18 Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is.
  Spreuke.30:6 Voeg by sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie rekenskap vorder en jy as ʼn leuenaar openbaar word nie.

  Waarskuwing om niks weg te neem nie.
  19 En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.
  Lukas. 11:52 Wee julle, wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem; self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het julle verhinder.

  Johannes spreek.
  20 Hy wat dit getuig, sÍ: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesusí
  Jesaja.25:9 En hulle sal in diť dag sÍ: Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat Hy ons kan verlos; dit is die HERE op wie ons gewag het: laat ons juig en bly wees oor sy hulp.

  Genade vir almal.
  21 Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen.
Working...
X