Announcement

Collapse
No announcement yet.

Matths. 25

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Matths. 25

  Matths. 25

  Die tien maagde.
  1 Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.
  Die tien maagde wys daarop dat hierdie maagde die kerk voorstel. Wat ons ook hier moet verstaan is, dat die maagde vriende van die bruidegom is en na sy bruilof genooi word. Hierdie maagde is nie die vrou waarmee hy sal trou nie. Hulle is die genooides wat op pad is na die bruilofsmaal. Ook ʼn bewys dat Christus nie met die kerk sal trou nie. Hierdie gedeelte is die bewys dat die kerk genooi word en nie as vrou voorgestel word nie. Nrens in God se Woord word die kerk as ʼn vrou voorgestel nie. Waarom? Omdat sy nie in die huwelik met Christus sal wees nie. Hierdie wanbegrip het baie aangegryp om die wegraping teorie te vorm. Die lampe stel die Heilige Gees voor wat ons help om in die lig te wandel.

  Verstandig en dwaas.
  2 En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.
  Ongelukkig sal die helfte van die kerk dwaas wees wat nie gereed gemaak het om te wag op die koms van Christus nie. Almal begin altyd goed maar later wyk sommige af weens verdrukking, verleiding en die misleiding van die wreld.

  Geen olie.
  3 En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.
  Die olie is die krag en salwing van die Heilige Gees. Die Gees wat ons lei in die wil van God. Hier is die groot probleem waarom die helfte dwaas was. Hulle het geen olie saam geneem nie. Dit is so dat ons in hierdie donker wreld nie sonder die Heilige Gees kan sien waar ons wandel nie. Jy kan nie sonder die Heilige Gees die werk van Christus volbring nie. Die Heilige Gees is aan ons gegee om die evangelie te bevorder. Daarsonder is ons kragteloos en nie bestand teen die vyand se mag nie.

  Wandel in die Gees.
  4 Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.
  Die verstandiges is hulle wat die wil van God doen. Jesus het ges: Hulle is my broer en suster wat die wil van die Vader doen. Mat.12:50 Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, di is my broer en suster en moeder.

  Jesus wag dat die Vader Hom stuur.
  5 En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.
  Die kerk bevind hom in die tyd van donkerheid. Die koms van die Antichris l voor die deur. Waarom talm Christus om te kom? Omdat profesie in vervulling moet gaan en Hy nie weet wanneer Hy sal kom nie. In die profesie het ons net die belangrike dele wat aan ons geopenbaar is. Die gebeure wat belangrik is wat ons inligting gee hoe ver die koms van Christus is. Omdat ons nie weet nie maak dit ons paraat ten alle tye. Met hierdie skrifgedeelte kan ons ook sien in watter tydvak bevind die kerk homself. Ons het alreeds aan die slaap geraak omdat daar nie meer gevangeliseer word soos voorheen nie. Die kerk se belange is nou by homself.

  Op die donkerste tyd.
  6 En middernag was daar ʼn geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!
  Middernag is die koms van Christus. Die donkerste tyd van die wreld. Nou is dit ook die tyd waar die Antichris gereedgemaak het vir die slag van Armageddon. Die regte tyd vir Christus om op te tree vir Israel en die mensdom. As God nie intree vir die mens nie sal niemand meer bestaan nie. Die aarde sal ʼn plek van duiwels word waar geen mens kan bestaan nie. Die geroep is die trompet wat sal blaas vir hulle wat in die grafte is en ons wat in die lewe oor is.

  Almal bewus van die wederkoms.
  7 Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.
  Hier kom die tranedal episode vir hulle wat alewig besig was om op die aarde bymekaar te maak sonder om af te gee op hulle wat minder bevoorreg was. Hulle wat die wreld liefgekry het en die heiligmaking na gelaat het. Ongelukkig was die salwing weg weens gedurige gebrek aan gebed, bybelstudie en dienste.

  Die wrelds gesinde.
  8 En die wat dwaas was, s aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.
  Nou wil die dwase, dis nou die lui christen, hy wat sy talent begrawe het, ʼn salwing h by die verstandiges. Die probleem hier is, dat die bruidegom alreeds laat is. Die tyd het aangebreek vir hulle om aan te stap na die bruilof. M.a.w. daar sal nie olie gegee kan word as ons verander word by die wederkoms nie.

  Elkeen net genoeg olie.
  9 Maar die verstandiges antwoord en s: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.
  Die bewys is daar dat die Heilige Gees nie van die aarde verwyder is soos daar melding gemaak word dat die Heilige Gees weggeneem sal word in die laaste drie-en-half jaar. Die probleem ontstaan wanneer die heiliges wat nie gereed was vir die koms nie sal eers hul saak met God moet regmaak om sodoende ook by die bruilof te kan wees.

  Jesus kom onverwags.
  10 En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.
  Daar sal altyd geleentheid wees om jou saak met God reg te maak, maar dit sal wys wees om dit eerder altyd reg te hou totdat Jesus kom. Net hulle wat gereed was en die wil van God volbring het in hul lewens sal by die bruilofsmaal wees. Dit sal nie wys wees om uit te stel tot ʼn later stadium nie. God sluit die deur vir die ongehoorsames. Met die wederkoms van Christus word die deur gesluit. Hierdie genade deur sal oop bly totdat Jesus kom. Hoe groot en ondeurgrondelik is die we van God nie, dat Hy vir almal ʼn kans gee tot die laaste dag.

  Na die wederkoms.
  11 Later kom toe die ander maagde ook en s: Meneer, meneer, maak vir ons oop!
  Nou dat Jesus in die 1000 jaar alles reggemaak het kom die ander om ook vrug aan die bruilof te geniet. Ongelukkig sal niemand anders as hulle wat getrou was aan die roepstem van Christus deel h aan die bruilofsmaal van die Lam nie. Net hulle wat ʼn verheerlikte liggaam ontvang het sal saam wees by die bruilofsmaal. Die valse christene wat Jesus net by Naam geken het sal nou hulle erfdeel wil opeis.

  Word deur Christus verwerp.
  12 Maar hy antwoord en s: Voorwaar ek s vir julle, ek ken julle nie.
  Toe Jesus hulle vriend was in tye van nood, het hy niemand teleurgestel nie. Nou wil hulle respek en eer vir Hom betoon nadat hulle Hom geminag het en ontrou teenoor Sy vriendskap. Hulle was so belangeloos dat hulle dit nie die moeite werd geag het om ekstra olie saam te neem nie. Ook sien ek dat hulle so vermetel is om soos parasiete op ander gelowiges te teer. Hoor ek dit nie gereeld nie. Bid vir my! Dis reg, ons moet vir mekaar bid, maar dit is kardinaal vir elke kind van God om gereeld met die Vader te praat in sy binnekamer. Sodoende sal ons altyd vol olie wees en het ons nie nodig om by iemand anders te koop nie.

  Waarskuwing om paraat te wees.
  13 Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie.
  M.a.w. wees gewaarsku om gedurig uit te kyk na die dag van die koms van Christus. Om te wag met reikhalsende verlange na die openbaring van Sy koms. Om elke dag te leef vir Christus asof die dag al aangebreek het.

  Die talente.
  14 Want dit is soos ʼn man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou.
  Dit is duidelik dat die besittings nie aan ons behoort nie. So behoort die Heilige Gees gawes nie aan ons nie maar aan God en gee vir elkeen wat nodig is om Sy werk te volbring. God maak nie ʼn fout met die uitdeling van die gawes nie. Hy ken elkeen persoonlik en weet wat nodig is en hoe ons die gawes sal gebruik.

  Die maat van verantwoordelikheid.
  15 En aan die een gee hy vyf talente en aan die ander twee en aan die ander een, aan elkeen na sy vermo; en hy het dadelik op reis gegaan.
  Van sommige word meer verwag as ander. Net soos die skrif s daar word vir elkeen gegee na sy vermo. Die Here sal nie vir jou werk gee wat buite jou vermo is en goeie resultate verwag nie. Maar hier sien ons dat daar aan elkeen van die liggaam ʼn vereiste het om met die talent wat gegee is te woeker. Wat die talent is wat ʼn persoon ontvang sal dien tot die roeping waarmee God hom geroep het. Dit sal belangrik wees om God se wil te verstaan wat Hy van ons verlang in die kerk. Hier toon Christus dat al drie toevertrou was met ʼn hoeveelheid talente waarmee daar gewoeker moes word. Elke kind van God word deur God gebruik hoe gering sy roeping ook al voorkom. Vandag vind ons geweldige gebrek van gebruik van die talente deur die kinders van God wat geen belangstelling toon om met die evangelie betrokke te raak nie. In die kerk word al die verantwoordelikheid op die werker geplaas om selfs alle gawes te openbaar waaraan die gemeente geen deel wil h nie.

  Getrouheid.
  16 En die een wat die vyf talente ontvang het, het daarmee gaan werk en vyf ander talente gewin.
  Die persoon met die vyf talente is die persoon wat voltyds vir God werk. Sy hele lewe is gefokus op die roeping van God. Hierdie werker is hy wat sy liefde vir die wreld prys gegee het terwille van die evangelie. Hier kom die gawe deur van die voltydse werker vir God se oes veld. Hy bekommer hom nie oor die dag van more of oor enige daaglikse behoeftes nie. Sy vertroue is ten volle op God gerig vir voorsiening. 2 Timoteus. 2:4 Niemand wat ʼn krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het.

  Ook getrou.
  17 Net so het die een wat die twee ontvang het, self ook twee ander verdien.
  Die tweede werker is hy wat deeltyds vir God werk. Hy het nie die vermo om op God te vertrou ten alle tye nie, daarom werk hy om sy behoeftes op te vul. Sy geloof maak nog staat op die uiterlike voorsiening staat om elke maand sy salaris te sien wat inkom. Alhoewel hy getrou is en God dien in Gees en Waarheid ontbreek die geloof om voltyds vir God te werk. Hierdie werker gee ondersteuning in die kerk om te help met die lering van God se Woord.

  Die lui dienskneg.
  18 Maar hy wat die een ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek.
  Hierdie werker is die man wat kerk toe gaan alhoewel nie altyd gereeld nie, wat altyd op ander vertrou vir gebed en bemoediging. Geestelik is hy lui en kan nie ander ondersteun in die gemeente nie. Die gawe wat aan hom gegee is word verwaarloos. Die verantwoordelikheid word op ander geplaas. Alhoewel hy tog dienste bywoon is daar geen betrokkenheid van enige aard. Die algemene betrokkenheid soos Sondagskool piekniek en afsluitings dag sal hy bywoon solank hy geen verpligting het nie. Hy gee getrou sy tiende, is vriendelik maar nie behulpsaam. Hy begrawe die talent wat een van die gawes van die Heilige Gees is wat aan hom toevertrou is. Hierdie persoon sal jou ook dadelik na die dokter en sielkundige verwys indien jy probeer om met hom te kommunikeer oor probleme in jou lewe. Hierdie persoon se verwagting wat God skep tot sy vermo is die algemene kerkganger wat homself in die regime van die wreld vasgebind het. As hy ooit betrokke raak met een of ander projek, is daar geen geestelike krag of enige groei wat die saak bevorder nie. Alles wat gedoen word is op ʼn wreldse vlak van vleeslike begeerlikhede.

  Beloning.
  19 En n ʼn lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken.
  Hierdie tydperk sal na die koms van Christus plaasvind wanneer Hy Homself in Jerusalem gevestig het om te regeer oor die aarde. Daar kom ʼn uur wanneer Christus die talente wat aan ons toevertrou was opeis om ons te beloon vir ons werke wat aan ons toevertrou was. Hier moet ons maar besin. Elke kind van God het hul talent van God ontvang om daarmee te woeker. Geen een kan s hy het nie ʼn talent van God ontvang nie. Ons roeping is om in die oes in te gaan, nie vir onsself nie.

  Heiliges gee rekenskap.
  20-25 En die een wat die vyf talente ontvang het, kom en bring vyf ander talente en s: Meneer, vyf talente het u aan my toevertrou; hier het ek vyf ander talente daarby verdien. En sy heer s vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat die twee talente ontvang het, kom ook en s: Meneer, twee talente het u aan my toevertrou; hier het ek twee ander talente daarby verdien. Sy heer s vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in, in die vreugde van jou heer. En die een wat die een talent ontvang het, kom ook en s: Meneer, ek het u geken, dat u ʼn harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaarmaak waar u nie uitgestrooi het nie; omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort.
  Ongelukkig is vrees ʼn groot probleem by baie wat hierdie mag toelaat en hom verhinder om die waarheid aan ander te gee. Vrees oor wat sal ander se kommentaar wees oor die kennis wat hy het. Dit is so ons sal nooit almal dieselfde gelei word op dieselfde gesprekke nie. Die Heilige Gees verneder niemand nie en sal nie toelaat dat die boodskap wat jy bring bevraagteken of verander word nie. God sal jou leer en op die regte weg wys indien nodig.

  Lui dienskneg word berispe.
  26 Maar sy heer antwoord en s vir hom: Jou slegte en luie dienskneg, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaarmaak waar ek nie uitgestrooi het nie.
  Dit is so hartseer as ons die optrede van die heiliges opmerk vandag. Christene praat nie maklik oor die Here by hulle werk nie. As jy n gesprek begin wil hulle die gesprek so kort as moontlik hou sodat die alledaagse plesiere en sport ook bespreek kan word.

  Vereiste is gehoorsaamheid.
  27 Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort, met rente ontvang het.
  Die verwagting van hierdie siel was net een talent wat hy moes byvoeg. Dit was die enigste verwagting van die Vader dat hy met een ekstra talent sou opdaag. Hierdie verwagting is billik en regverdig van God wat ons nie bo ons vermo verwagting skep nie. Hy sal ons ook toerus met die nodige hulp om die verpligting wat op ons gel word, volbring.

  Ongehoorsames verwerp uit koninkryk.
  28 Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat die tien talente het;

  Sal aan gehoorsame gegee word.
  29 want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed h; maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.

  Die teleurstelling van die lui diensknegte.
  30 En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis; daar sal geween wees en gekners van die tande.
  Wanneer ons beloon word vir die verpligting wat ons opgel was, sal elkeen voor Christus staan om sy loon te ontvang. Onthou ons is verplig om die werk van Christus verder te neem sodat alle siele gered kan word. Lukas. 17:10 So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, s dan: Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Laat ons nie die werk van God nalaat en verwaarloos soos sommige wat die gewoonte het nie.
Working...
X