Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tiendes

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Help asseblief Tiendes

  Ek soek asb raad ivm tiendes. Ek het glad nie duidelikheid presies waaroor dit gaan nie, maar as ek miskien weet wat dit presies behels kan ek miskien regestellings begin maak. Ek het met iemand hieroor gesels en s baie mense het verskilllende opinies hieroor, maar ek glo dit is juis uit ander se opinies wat help dat mens beter verstaan. Ek benodig ook skrif op dit asb, as daar van julle is wat weet.
  Saved by Grace!

  Praying for Mieke and Charles
  Cor 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation ; old things have passed away; behold, all things have become new.


  My testimony
  http://bibleforums.org/forum/showthread.php?t=149096

 • #2
  Hallo MercyChild,

  Daar is nogal baie verwarring ten opsigte van tiendes, maar ek glo dat as mens eerlik na die Bybel kyk sien mens dat tiendes soos dit deesdae geleer word, eintlik niks met die Bybel te doen het nie. Myns insiens is die manier hoe tiendes vandag hanteer word eintlik skandalig.

  Tiendes word duidelik in die Wet van Moses as volg beskryf:

  Jy moet noukeurig die hele opbrings van jou saad—wat jaar vir jaar uit die land uitspruit—
  vertien. En jy moet voor die aangesig van die HERE jou God op die plek wat Hy sal uitkies om sy
  Naam daar te laat woon, die tiendes eet van jou koring, van jou mos en van jou olie en die
  eersgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om die HERE jou God altyd te
  vrees. En as die pad vir jou te lank is, as jy dit nie kan vervoer nie, omdat die plek wat die
  HERE jou God sal uitkies om sy Naam daar te vestig, te ver van jou af is, as die HERE jou God
  jou sal sen, dan moet jy dit tot geld maak en die geld in jou hand bind en na die plek gaan wat
  die HERE jou God sal uitkies. Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer, vir beeste
  en kleinvee en wyn en sterk drank en vir alles wat jou siel van jou begeer, en jy moet daar eet
  voor die aangesig van die HERE jou God en vrolik wees, jy en jou huis. Maar die Leviet wat in
  jou poorte is, hom moet jy nie aan sy lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met
  jou nie. Aan die einde van drie jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrings in di
  jaar en dit in jou poorte wegsit; dan moet die Leviet kom—omdat hy geen deel of erfenis saam met
  jou het nie—en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in jou poorte is, en hulle moet
  eet en versadig word, sodat die HERE jou God jou kan sen in al die werk van jou hand wat jy
  doen.
  (Deu 14:22-29)

  Deut 12 bevat ook detail t.o.v. tiendes wat jy gerus kan bestudeer as jy wil.

  Volgens die Wet van Moses kan die volgende hoofpunte t.o.v. tiendes gelys word.

  1. Tiendes het bestaan uit die opbrengs van die land: Goed soos koring, heuning, mos, skape, beeste, kruie, vrugte en dies meer. Nie uit geld nie.

  2Ch 31:5 En toe die bevel verbrei is, het die kinders van Israel baie eerstelinge van koring, mos en olie en heuning en van elke opbrings van die land ingelewer en die tiendes van alles in menigte ingebring.

  Lev 27:30 Ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome, behoort aan die HERE; dit is heilig aan die HERE.

  Neh 10:37 en dat ons die eerstelinge van ons growwe meel en van ons offergawes en van die vrugte van allerhande bome, van mos en olie, sou bring vir die priesters in die kamers van die huis van onse God en die tiendes van ons grond vir die Leviete, terwyl hulle, die Leviete, die
  tiendes sou invorder in al ons landboustede.

  2. Slegs land-eienaars was verplig om tiendes te betaal. Skoenmakers, kleremakers, skrynwerkers, pottebakkers ens. wat nie direk van die opbrengs van die land afhanklik was nie, het nie tiendes
  betaal nie.

  Jesus het dus nie tiendes betaal aan die Tempel nie, Hy was 'n skrynwerker. Petrus, 'n visserman het nie tiendes betaal nie, want vis word nie gereken onder die opbrengs van die land nie, dit
  kon uit die see.

  3. Die primre doel van die gee van tiendes was sodat dit geeet kon word by die fees van takskuilings. Diegene wat die tiendes gegee het, het dan ook deel uit gemaak van diegene wat die tiendes gebruik het. Verder is die Leviete en armes as sekondre ontvangers van tiendes genoem, omdat hulle nie grond besit het nie, en dus nie opbrengs van die land kon ontvang nie.

  Tiendes kan dus opgesom word as a) Voorraad vir die fees van takskuilings b) voorraad vir maatskaplike hulp aan die armes en Leviete.

  4. Tiendes is na 'n spesifieke plek geneem wat God uitgewys het naamlik die Tempel in Jerusalem.

  Deu 12:5 maar die plek wat die HERE julle God uit al julle stamme sal uitkies om sy Naam daar te vestig om daar te woon, moet julle opsoek en daarheen moet jy kom.
  Deu 12:6 En daarheen moet julle jul brandoffers bring en julle slagoffers en julle tiendes en die offergawe van julle hand en julle gelofte— en julle vrywillige offers en die eersgeborenes van julle beeste en van julle kleinvee.
  Deu 12:11 Dan moet julle na die plek wat die HERE julle God sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, alles bring wat ek julle beveel: julle brandoffers en julle slagoffers, julle tiendes en die offergawe van julle hand en al julle keurgelofte-offers wat julle die HERE sal belowe.
  Deu 12:18 Maar jy moet dit eet voor die aangesig van die HERE jou God op die plek wat die HERE jou God sal uitkies, jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die Leviet wat in jou poorte is; en jy moet vrolik wees voor die aangesig van die HERE jou God oor alles waar
  jy jou hand aan slaan.

  Twee jaar is die tiendes na die Tempel geneem en elke derde jaar is die tiendes by die poorte van die stede gelos sodat die armes en leviete wat nie grond besit het nie, hulself kon help met die volle tiende.

  5. Diegene wat vr moes reis na Jerusalem was toegelaat om die tiendes om te skakel in geld, en wanneer hulle by Jerusalem aankom, moes hulle die geld weer omsit in plaas produkte. Uit die aard van die saak is dit makliker om met 'n sak geld te reis as met 'n plaas

  6. Tien persent is jaarliks betaal en nie maandeliks nie.

  7. Leviete het 'n tiende van wat hulle ontvang het aan God geoffer.
  Num 18:26 Jy moet ook met die Leviete spreek en aan hulle s: As julle van die kinders van Israel die tiendes neem wat Ek aan julle van hulle as jul erfdeel gegee het, moet julle daarvan ‘n offergawe aan die HERE afgee, ‘n tiende van die tiende.

  Comment


  • #3
   Hoe verskil dit met wat vandag van die preekstoel af geleer word?

   1. Die Bybel s - Tiendes was produkte van die grond.

   Moderne definisie - Tiendes kan betaal word d.m.v. tjek, kontant, krediet kaart, debiet order ens.

   2. Die Bybel s -Armes het nie tiendes betaal nie, maar tiendes ontvang.

   Moderne definisie - Armes moet tiendes betaal dan sal hulle finansiele probleme opgelos word.

   3. Die Bybel s - Tiendes was slegs aanvaar by die Tempel in Jerusalem.

   Moderne definisie - Tiendes gaan na kerke se bankrekeninge in Johannesburg, New York, Londen, Vancouver ens. ens.

   4. Die Bybel s - Om tiendes te kan onvorver moet mens gebore wees uit die lyn van priesters (Aaron se nageslag) en werksaam wees in die Tempel.

   Moderne definisie - Om te kan aandring om 10% van elke kind van God se maandelikse salaris te ontvang hoef mens slegs 'n kerk te stig.

   5. Die Bybel s - Tiendes is geeet by die fees van taksskuilings en is gebruik om armes te help.

   Moderne definisie - Tiendes word hoofsaaklik gebruik om die gemeente se besigheids onkostes te dra. Armes word versorg deur vrywillige offergawes wat bo en behalwe tiendes betaal moet word.

   6. Die Bybel s - Slegs diegene wat 'n direkte opbrengs van die grond ontvang het tiendes betaal.

   Moderne definisie - Almal moet tiendes betaal.

   Comment


   • #4
    Oor die kwessie of Christene in die Nuwe Testament nogsteeds die Wet van Moses moet onderhou t.o.v. tiendes is die antwoord, nee.

    Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal ges: As jy wat n Jood is, soos n heiden lewe en nie soos n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe? Ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is, is Christus dan n dienaar van die sonde? Nee, stellig nie! Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself n oortreder; want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig, en k leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie; want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus tevergeefs gesterwe.
    (Gal 2:14-21)

    Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons n vloek te wordwant daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan n hout hang sodat die sen van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.
    (Gal 3:10-14)

    Comment


    • #5
     Tiendes

     Ek het al 'n draad oopgemaak op die forum oor tiendes. Natuurlik BAIE teenkanting gekry vir my siening, maar besoek hierdie skakel op my webblad en sien hoe ons die ding verstaan.

     ALLES behoort aan God....ja, selfs "ons" geld. Dit is in die eerste plek nie ons sin nie. Party ouens sal enige verskoning uitdink om NIE tiendes te betaal nie....anders het hulle minder geld vir hulleself oor elke maand.

     Maak dit 'n gebedsaak. Laat toe dat die Heilige Gees jou oortuig, en nie die siening van mense nie.

     Ek betaal al 8 jaar elke maand 'n 10de van my salaris en was nog NOOIT vir een oomblik spyt nie. Het ook al baie keer in die 8 jaar geraap en skraap om kop bo water te hou.....maar HY het altyd voorsien vir kos op die tafel. As jou gesindheid reg is en die kerk met die geld doen wat hhulle MOET doen daarmee, dan is dit ook 'n OFFER aan God. Baie kerke mors die geld. Dit is een van die tekens van die eindtyd....geldgierigheid, en die kerke is nie gevrywaar daarvan nie. Sterkte.

     http://www.oospoort.co.za/source/bestuurderskap.html

     Comment


     • #6
      Chisel. Baie goeie uiteensettings oor hierdie onderwerp. Ek verstaan dit baie op dieselfde manier. wat hiermee saamgaan, is die feit dat Christus die OT wet (wat verwys na die ganse Pentateug) vervul het. As julle wil kan julle ook kyk na my artikel oor tiendes.

      Groete,
      Philip
      Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

      Comment


      • #7
       Dit is maar moeilike een die.
       Ek voel as die Vader in mens se hart vir jou s dit is wat jy moet doen, dan doen jy dit. Of dit wet is of nie. Ek is ook nie seker of die spraak van die Wet van Moses glad nie meer toepassing op ons het nie, maar dalk die wet van die Jode?
       'Y'varekh'kha ADONAI v'yishmerekha.[May ADONAI bless you and keep you.]
       Ya'er ADONAI panav eleikha vichunekka.
       [May ADONAI make his face shine on you and show you his favor.]
       Yissa ADONAI panav eleikha v'yasem l'kha shalom.
       [May ADONAI lift up his face toward you and give you peace.]'

       Bemidbar 6:24-26
       [Numbers 6:24-26]

       Comment


       • #8
        Staaltjie bewyse:

        'n algemene manier hoe die betaal van tiendes geregverdig word is deur getuienisse van mense wat finansiele sukses bereik het deur die betaal van tiendes aan te haal. Voorstaanders van die betaal van tiendes sal somtyds uit hul eie ondervinding vertel hoe dinge in hul lewe kwansuis verbeter het omdat hulle tiendes betaal het.

        Hierdie is nie 'n geldige manier om iets te bewys nie. Daar is geen direkte oorsaak- en effek verhouding tussen die betaal van 10% van mens se salaris aan 'n kerk, en finansiele welstand nie.

        Bygelowe ontstaan waar 'n oorsaak- en effek verhouding gereken word waar een nie bestaan nie.

        Byvoorbeeld, 'n krieket speler eet 'n Bar One voordat hy aan 'n wedstryd deelneem en dit is die beste wedstryd van sy lewe. Hy besluit dat Bar One sy "Lucky Chocolate" is, en nou voor elke wedstryd eet hy een, in die hoop dat dit sy spel sal verbeter.

        Die fout wat hy maak is dat hy aaneem dat een ding 'n ander ding volg, die eerste ding, die ander ding veroorsaak het.

        Algemene bygelowe het so ontvang. Iemand sien 'n swart kat, en daarna gebeur iets slegs, en dus word die slegte gebeurtenis aan die swart kat gekoppel. Hierdie is nie 'n gesonde manier van redeneer nie.

        Omdat die moderne definisie van tiendes betaal glad nie skriftuurlik gestaaf kan word nie, word hierdie tipe tegniek gereeld ingespan om mense te oortuig dat die betaal van tiendes "werk".

        Bemarking doen dit al jare om goeie en slegte produkte te verkoop, soos in daardie lang glomail advertensies.

        Om 'n sekere produk meer aantreklik te maak sal die getuienis van 'n klomp 'satisfied customers' aangehaal word.

        So sal iemand s, "Sedert ek die Whirlwind Deluxe 2000 gebruik het, is stofsuig 'n plesier."

        En 'n ander sal s, "Hierdie stofsuier is so vinnig, nou kan ek meer tyd met my kinders spandeer"

        Hierdie soort ding is bemarking, en is nie hoe mens skriftuurlike waarhede behoort te bepaal nie.

        Persoonlike getuienis is slegs waardevol wanneer dit aan die skrif gemeet kan word.

        Dat sommige mense nadat hulle tiendes betaal het, hul huise vinniger verkoop of, salaris verhogings ontvang is irrelevant.

        Mense wat nie tiendes betaal nie, ontvang ook genade van God, verkoop hul huise en kry salaris verhogings en dies meer.
        So s die Bybel dat God sy son laat skyn oor die regverdige asook die sondaar.

        Om 'n oorsaak en effek verhouding aan die betaal van tiendes te koppel is suiwer bygeloof.

        Kyk gerus die volgende video wat saamgestel is deur iemand wat jare lank in 'n kerk was waar hierdie soort tegnieke onder andere ingespan is.

        http://www.youtube.com/watch?v=ciI_VOyRTis

        Comment


        • #9
         Originally posted by Francois Marais View Post
         Dit is maar moeilike een die.
         Ek voel as die Vader in mens se hart vir jou s dit is wat jy moet doen, dan doen jy dit. Of dit wet is of nie. Ek is ook nie seker of die spraak van die Wet van Moses glad nie meer toepassing op ons het nie, maar dalk die wet van die Jode?
         Francois, jy het 100% reg. As jou hart reg is, dan sal jy....as hy nie reg is nie, wel....

         Om 10% aan God terug te gee vir werk wat gedoen moet word en ons beheer die ander 9 tiendes wat Hy aan ons toevertrou. Hoekom kan ons 35% -45% aan die staat GEE wat nie eers in God glo nie. Dit kan vir ander 'n rykmaakskema wees...of 'n "prosperity" ding, maar BESLIS nie vir my nie!

         Dit is soos die kinderdoop. Daar is GEEN ENKELE SKRIF in die bybel dat 'n baba gedoop moet word nie, maar boy Oh boy, sal hulle nie elke teksvers verdraai...en selfs die verbond vir Israel en die Jode om dit te regverdig nie.

         Ooooops, hier maak ek al weer "a can of worms" oop. Sorry, het reeds slack daarvoor gevat in die verlede, en nogsteeds hou ek by my Bybel (1953) se lering.

         Comment


         • #10
          'n Ander tegniek is om diegene wat nie tiendes betaal nie as suinigaards of kleingelowiges te brandmerk.

          Hierdie is ook 'n drogrede omdat bybelse waarhede nie verander na gelang van die wil van die mens nie.

          Dit wat in Deut 12 en 14 geskryf staan is daar, of mens nou wil h dat tiendes wet moet wees of nie.

          So ook is die gebrek aan bewyse vir die moderne definisie van tiendes, totaal onafhanklik van iemand se wil.

          2 + 2 = 4,
          nie omdat ek dit so wil h nie maar omdat dit wiskundig bewysbaar is.
          Die moderne definisie van tiendes betaal is myns insiens skriftuurlik verkeerd, nie omdat ek dit so wil h nie maar omdat dit nie in die Bybel te lese is nie.

          Dus wil ek vir toekomstige verwysing die volgende stel t.o.v. enige ad hominem pogings:

          1. Ek is nie gekant teen die gee van geld aan 'n kerk of enige organisasie nie, maar ek is gekant teen leerstellings van mense wat as leerstellings van God geleer word.

          2. Hoeveel ek betaal aan wie het niks met enige iemand uit te waai nie. Dit is tussen my en God, soos die Bybel leer:

          Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie n trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geer kan word nie. Voorwaar Ek s vir julle, hulle het hul loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.
          (Mat 6:2-4)


          Dit het niks met die waarheid of valsheid van my of enige ander persoon se stellings t.o.v. tiendes te doen nie.

          3. My wil is om by die waarheid uit te kom, en as God werklik van my verwag om tiendes te betaal, wil ek dit weet, sodat ek God gelukkig kan maak. Enige aantygings dat my siening van tiendes gebasseer is op my eie wil, is dus vals. Volgens die Bybel kan slegs God 'n mens se gedagtes lees, en mense moet liefs nie hierdie veld betree nie.

          4. Myns insiens is die enigste gesag waarby ons absolute waarheid kan bepaal, die Bybel. Nie mense se idees, of aantygings nie. Nie universiteite se leerstellings en nie predikante se doktrines nie.

          Comment


          • #11
           4. Myns insiens is die enigste gesag waarby ons absolute waarheid kan bepaal, die Bybel. Nie mense se idees, of aantygings nie. Nie universiteite se leerstellings en nie predikante se doktrines nie.

           Chisel, dit is hoe ek die volgende vers wil verstaan....wat aan God toekom. Eintlik het ons niks wat God kan behaag nie, maar dit is die minste wat ek in gehoorsaamheid kan doen, en dit is ook my eie keuse.

           Mercychilld het 'n antwoord op haar vraag gesoek, en ek probeer dit ook beantwoord...en nie om Basuin te blaas nie. Dit is hoe ek dit verstaan. Sy kan in haar hart uitmaak wat om te doen, en haar besluit sal ook haar dan pas. Ek ontmoet jou nou vir die eerste keer, en as jy my geskiedenis op die forum ken dan sal jy agterkom ek is die mees "ongewildste" deelnemer omdat ek nie alles vir soetkoek opeet wat mense hier kwytraak nie, of hy nou 'n doktor, professor, leraar, teoloog of selfs Uncle Angus is nie, of die pous self. Heel moontlik sal ek weer 'n waarskuwing kry van een van die moderators vir belediging van mede deelnemers. My plasing is om mense aan te moedig om 10de te betaal, waar ander sin heel moontlik 'n poging is om mense te oorreed om dit nie te doen nie, want hulle self doen dit nie.

           Hoe sal dit afgaan as ek mense deur bekering na die Here probeer lei, en ander probeer mense oorreed om die Here nie aan te neem nie? Klink amper na dieselfde argument.


           Matteus 22:21 Hulle antwoord Hom: Die keiser sn. Daarop s Hy vir hulle: Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom.

           Comment


           • #12
            Sjoe, julle hier is baie inligting, ek sal eers deeglik moet gaan nader, en later terugkom. Dankie vir almal se insettinge, wat ek tot dusver gelees het is werklik van groot hulp!
            Saved by Grace!

            Praying for Mieke and Charles
            Cor 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation ; old things have passed away; behold, all things have become new.


            My testimony
            http://bibleforums.org/forum/showthread.php?t=149096

            Comment


            • #13
             Originally posted by MercyChild View Post
             Sjoe, julle hier is baie inligting, ek sal eers deeglik moet gaan nader, en later terugkom. Dankie vir almal se insettinge, wat ek tot dusver gelees het is werklik van groot hulp!
             Wat was die opdrag van Jesus voor Hy opgevaar het? "Gaan maak dissipels..." Sonder finansies is dit onmoontlik om die evangelie te verkondig. Dink aan Bybelverspreiding, sendelinge ondersteun....ja, finansieel, hoe anders moet hulle aan die lewe bly. Onthou, dit is God wat ons gebruik om te voorsien, al behoort ALLES in die wereld, jou goed en jou bloed aan HOM.

             Hoe moet die leraar se salaris betaal word. Die kerkgebou se huur/verband. Die tuinier wat die kerk mooi hou. Die orrelis. Water en ligte, onderhoud op die gebou, ens ens. As niemand 10de betaal nie, sall geld nie uit die lug val nie...en God KAN dit doen. Veronderstel niemand in jou gemeente betaal enige iets nie, of kom ons veronderstel elkeen hoef net R10 'n maand te betaal. Sal daar genoeg wees vir al die uitgawes van die kerk? Die ou wat werkloos in die gemeente is betaal dit en die ou wat R50 000 'n maand verdien betaal dit. Is dit 'n regverdige stelsel? Gewis nie. Kom ons veronderstel dit moet 5% wees en nie 10% nie, want baie het 'n probleem met 10%, dan sal dit ook 'n regverdige stelsel wees, of dan 1%....maar ek twyfel of dit is hoe dit moet wees.

             Hoeveel van ons geld spandeer ons op die werled en hoeveel vir die Here se werk? As iemand anders nie die Bybelgenootskap ondersteun het nie....het nie een van ons dalk op die draad vandag 'n Bybel gehad nie.

             Ek dank die Here vir mense wat dit finansieel vir my moontlik gemaak het....laaaaaaaaaaaaaaank voordat ek die Here geken het...om ook 'n Bybel in my huis te plaas.

             Comment


             • #14
              Originally posted by MercyChild View Post
              Sjoe, julle hier is baie inligting, ek sal eers deeglik moet gaan nader, en later terugkom. Dankie vir almal se insettinge, wat ek tot dusver gelees het is werklik van groot hulp!
              'n Goeie boek wat jy kan aflaai en op jou tyd deur werk word genoem "eating sacred cows" en dit is gratis aflaaibaar by die volgende adres: http://www.tithingdebate.com/EatingS...wsDownload.pdf

              Dit behandel die onderwerp van tiendes van begin tot einde en is in gewone engels geskryf en is maklik om te lees.

              Die boek is ook nie lank nie, wat nice is.

              Groete

              Comment


              • #15
               Originally posted by Johnny View Post
               Wat was die opdrag van Jesus voor Hy opgevaar het? "Gaan maak dissipels..." Sonder finansies is dit onmoontlik om die evangelie te verkondig.
               Originally posted by Johnny View Post
               Onthou, dit is God wat ons gebruik om te voorsien, al behoort ALLES in die wereld, jou goed en jou bloed aan HOM.

               Hoe moet die leraar se salaris betaal word. Die kerkgebou se huur/verband. Die tuinier wat die kerk mooi hou. Die orrelis. Water en ligte, onderhoud op die gebou, ens ens. As niemand 10de betaal nie, sall geld nie uit die lug val nie...en God KAN dit doen. Veronderstel niemand in jou gemeente betaal enige iets nie, of kom ons veronderstel elkeen hoef net R10 'n maand te betaal. Sal daar genoeg wees vir al die uitgawes van die kerk? Die ou wat werkloos in die gemeente is betaal dit en die ou wat R50 000 'n maand verdien betaal dit. Is dit 'n regverdige stelsel? Gewis nie. Kom ons veronderstel dit moet 5% wees en nie 10% nie, want baie het 'n probleem met 10%, dan sal dit ook 'n regverdige stelsel wees, of dan 1%....maar ek twyfel of dit is hoe dit moet wees.


               Die dissipels het dit reg gekry sonder om mense te forseer om 10% van hul salaris oor te betaal:

               [Jesus het hulle beveel...]
               En gaan preek en s: Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie; geen reissak vir die pad of twee kledingstukke of skoene of n stok nie; want die arbeider is sy voedsel werd.
               (Mat 10:7-10)


               Dink aan Bybelverspreiding, sendelinge ondersteun....ja, finansieel, hoe anders moet hulle aan die lewe bly.

               Die probleem is dat baie mense geroep voel om sendelinge te ondersteun maar as gevolg van tiende prediking het hulle nadat die kerk 10% van hul salaris geneem het, niks oor om sendelinge mee te help nie.

               dus, alhoewel tiendes voorgehou word as 'n middel om die evangelie te bevorder is dit meer male 'n struikelblok vir die evangelie.

               Op hierdie einste forum is daar heelwat sulke voorbeelde:

               Voorbeeld 1
               Op http://bibleforums.org/showthread.php?t=179812&highlight=tithing
               Originally posted by Fresco
               What are your thought regarding tithing??? Should one-tenth go to your church only, or should you mix it up and give say 5% to charity and the other 5% to your church??? The Bible is unclear to whom exactly the money should go.


               Hier is iemand wat heel moontlik geroepe voel om sendelinge te help maar as gevolg van prediking is die persoonlik deurmekaar.


               Voorbeeld 2
               Op http://bibleforums.org/showthread.php?t=169639&highlight=tithing
               Originally posted by cltclt77
               I do consulting work and have periods of unemployment. My last project ended in February and I've lived off of savings and unemployment benefits since then. I ran out of savings and am praying that God will bring another consulting project soon.
               During this time and other times, I would tithe off of unemployment checks. This is much less than my normal tithe off of my gross income. Should I be doing this? Should I look at unemployment income as "income" that requires tithing? I've read where some people tithe off of unemployment, and, if they do not receive unemployment that they tithe off of their savings accounts until they run out. Others say I do not need to tithe off of unemployment.
               After researching the scriptures on "tithing", "offerings", and "firstfruits", I am not clear as to guidance with unemployment benefits and savings tithes. I understand the difference between tithing, offerings, and firstfruits when I do have an income stream or multiple income streams, but need clarity when unemployed.
               I realize that during these difficult times many people suffer from much longer periods of unemployment, 6 months to 1 year or longer. What are these people required to do if they are living off of savings or unemployment benefits? I can't imagine going over a year without tithing. I would want to give something to secure God's blessing with my income.
               Thanks....


               Hier is 'n arm persoon wat nie eers 'n vaste inkomste het nie, maar wat belas is met die betaal van tiendes. volgens die Bybel hoef armes nie tiendes te betaal nie (hulle was die begunstigdes van tiendes), maar deesdae word mense soos hierdie vereis om aan 'n kerk tien persent oor te betaal. Of hulle op welsyn is of nie. Of hulle sukkel of nie.

               Voorbeeld 3
               Op http://bibleforums.org/showthread.php?t=180971&highlight=tithing
               Originally posted by SeekingGodNGa
               I have a question about Tithing. Is it absolultly necesary to give to the CHURCh, or can your tith go to a charitable orginization???


               Hier is nog iemand wat moontlik geroepe voel om 'n waardige organisasie te ondersteun maar onder verwarring verkeer as gevolg van leringe t.o.v. tiendes.

               Voorbeeld 4
               Op http://bibleforums.org/showthread.php?t=161766&highlight=tithe
               Originally posted by Magnetic
               My brother has been out of work for months now. He and his wife are faithful church members, and pay their tithes all the time. He recently, due to the down turn in the economy, was unable to find customers for his business he was in, . . . . that was several months ago.
               They have two boys, a house payment, other family needs, and without a job soon, I'm not sure what they will be faced with.
               This whole thing was one of the catalysts that caused me to become "soured" by religious things. It says in the Bible that paying the tithe will result in the devourer being rebuked. My brother and his wife have always given tithes, and also made a faith promise to a building project, having faith that God would help them make this promise, . . . that was about the time he lost work, . . . . . I started wondering why this happened, when they were doing the right thing (in terms of what is expected as a Christian).
               So, please pray that my brother finds a job. Pray and ask God why he has yet to open that door. Maybe one of you would receive some sort of answer for that question, because it really doesn't make sense to me. My brother and his wife (and kids),. . . . all good christians, but in a LONG dry spell. They are still retaining their faith, but they've already gone past the point were one could say "God is never late".
               Yeah, I may need prayer too, because God doesn't make sense to me, many times.
               Thanks!


               die bostaande persoon is een van vele mense vir wie die leringe t.o.v. tiendes 'n struikelblok is. Beide hy en sy arm broer is geleer dat wanneer hulle tiendes betaal, al hul probleme sal weggaan. Wanneer dit nie gebeur nie, word mense ontnugter en word dit 'n struikelblok vir hulle geloof. Die probleem is dat hierdie menslike beloftes is. God stel belang in die heil van ons siele, en nie ons bankrekeninge nie.

               Voorbeeld 5
               Op http://bibleforums.org/showthread.php?t=167119&highlight=tithe
               Originally posted by JesusMySavior
               Hi friends!
               I've been wondering about this for awhile now... but when tithing (I know some do not believe in it but I have seen God work way too much to not believe in it), is it okay not to always give to your church?
               The reason I ask is, I love my church, there's a sense of peace and humility and love there, and I have been planted there to use my gifts and abilities for God's service. However; I do not always agree with their funding, that only a small sliver of the proceeds go to mission work, feeding the poor, and helping others. Most of it goes to the building fund and other things. Generally I tithe a check once every couple of months to them, and the rest of the time I am tithing to other mission work, Christian organizations, or to help feed and school needy children to give them the Gospel.
               I don't feel much convicted about it; but I wonder if I have a duty or obligation to plant financial seed into my home church more often or not.
               I feel as if as long as I get rid of it and sow it into a good Christ-centered organization that feeds, helps, or gives the Gospel, that's all that matters. The hot potato is out of my pocket and now God has room to provide for me.

               Insights? Thoughts?
               Thanks!


               Die bostaande is 'n persoon wat nie heeltemal saamstem hoe sy kerk hul geld spandeer nie, maar as gevolg van tiende prediking sit hy tussen die Heilige Gees wat hom lei om sendelinge te ondersteun en sy predikante wat aandring op 10% van sy salaris.


               Die idee dat die Evangelie afhanklik is van die invordering van tiendes is totaal vals. Die Vroee Christelike kerk het nie tiendes ingevorder nie, tog het die evangelie versprei met God se hulp.

               Baie sendelinge vandag in Peru, Romenie, Iraq ens. word glad nie deur die tiendes ondersteun maar deur vrywillige donasies. Trouens, die oorgrote meerderheid van tiendes word net so teruggepomp in die kerke in, en word glad nie ingespan vir evangelisasie nie. Daarom word van baie kansels af verkondig dat tiendes na die kerk gaan, maar dat mense nogsteeds donasies moet gee om die minder gegoedes te help.

               Comment

               Working...
               X